Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704 Resumé Kommissionen har fremsat forslag til en forordning, der kræver registrering og tilladelse til at drive kreditvurderingsvirksomhed i EU. Forslaget indeholder regler om registrering af virksomheder samt til virksomhedernes organisering for at sikre vurderingernes uafhængighed. 1. Baggrund og indhold Kommissionen har den 12. november 2008 fremsat forslag til forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008) Forslaget har hjemmel i Traktatens art. 95 og skal vedtages under den fælles beslutningstagning. Hvad er kreditvurderingsbureauer? Kreditvurderingsbureauer skal levere uvildige vurderinger (ratings) af sandsynligheden for, at virksomheder, myndigheder og bred vifte af finansielle instrumenter misligholder deres forpligtelser. Forslaget foreslår regler om registrering og intern organisation i kreditvurderingsbureauer for at undgå interessemodsætninger. Forslaget omfatter ikke metoder med mere ved udarbejdelsen af de enkelte vurderinger ("ratings"). Forslaget giver heller ikke tilsynsmyndighederne indflydelse på udformning og indholdet af vurderingerne. Forslagets formål Forslaget tager sigte på at genskabe tilliden på de finansielle markeder og sikre, at investorerne beskyttes. Kreditvurderinger har stor indflydelse på låntagernes/udstedernes mulighed for at optage lån og prisen på disse lån. Kommissionen mener, at kreditvurderingsbureauer i høj grad har været medansvarlige for de aktuelle problemer på finansmarkederne. De har undervurderet risikoen for, at udstedere af bestemte mere komplicerede finansielle instrumenter måske ikke vil være i stand til at indfri deres gæld. Kommissionen mener, at eftersom bureauerne gav den højest mulige rating til mange af disse innovative instrumenter, følte uerfarne investorer sig tilskyndet til at investere i dem uden først at vurdere risikoen ordentligt. 1

2 2/5 Kommissionen mener, at kreditvurderingsbureauerne undlod at lade deres ratings afspejle de forværrede markedsvilkår. Denne forsømmelse fra kreditvurderingsbureauers side blev ledsaget af uforsigtighed fra investorernes side. Dette medførte, at der blev ydet lån, selv når de grundlæggende finansielle forhold ikke berettigede det. Forslaget er primært foreslået for at regulere de internationale kreditvurderingsbureauer - Fitch, Standard & Poor s og Moody s - virksomhed i EU. Disse bureauer tegner sig for mere end 94 pct. af markedet for ratings. Efter forslaget skal de enkelte selskaber i koncernerne behandles som en enhed og arbejde på grundlag af en tilladelse, der omfatter alle EU-lande. Forslaget omfatter også kreditvurderinger foretaget af andre virksomheder, hvis vurderingerne er omfattet af definitionerne af kreditvurderingsvirksomhed. Forslaget har til formål at stille krav om registrering af alle kreditvurderingsbureauer, der ønsker, deres ratings benyttes af banker og forsikringsselskaber i EU som led i opgørelsen af deres solvenskrav indføre en række konkrete bestemmelser om, hvordan et kreditvurderingsinstitut skal håndtere interessekonflikter og sikre, at deres ratings er af høj kvalitet, og at gennemsigtigheden i forhold til brugerne forbedres indføre et offentligt tilsyn med kreditvurderingsbureauer. Kommissionen fremsætter forslaget i form af en forordning for at sikre samme retsgrundlag for tilsynet med kreditvurderingsbureauer i hele EU. Anvendelsesområdet Forordningen finder anvendelse på kreditvurderinger, der anvendes i reguleringsøjemed eller til andre formål af finansielle virksomheder 2, og som offentliggøres eller distribueres pr. abonnement. Finansielle virksomheder er i denne forbindelse kreditinstitutter, investeringsselskaber, forsikrings-, livsforsikrings- og genforsikringsselskaber, institutter for kollektiv investering i værdipapirer og arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser. Der kan kun anvendes kreditvurderinger i reguleringsøjemed, hvis disse vurderinger er afgivet af et kreditvurderingsbureau, som er godkendt i 2 Dvs. af kreditinstitutter som defineret i direktiv 2006/48/EF, investeringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF, forsikringsselskaber, der er omfattet af Rådets direktiv 73/239/EØF, livsforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/83/EF, genforsikringsselskaber som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/68/EF, institutter for kollektiv investering i værdipapirer (UCITS) som defineret i direktiv [2009/XX/EF] eller arbejdsmarkedsorienterede pensionskasser som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF.

3 3/5 medfør af forordningen, etableret i Fællesskabet og registreret i henhold til denne forordning. Forordning finder ikke anvendelse på private kreditvurderinger eller på kreditvurderinger, der udarbejdes af offentlige "organer m.m.", hvis kreditvurderinger ikke offentliggøres og ikke betales for af den kreditvurderede enhed. I EU findes bestemmelser om ratings i Markedsmisbrugsdirektivet 3, Kreditinstitutdirektivet 4 og i direktivet om kapitalkrav for kreditinstitutter 5. Investeringsselskaber og kreditinstitutter må ikke udføre ordrer på deres kunders vegne med hensyn til finansielle instrumenter, der er blevet vurderet, medmindre den pågældende kreditvurdering er blevet afgivet af et kreditvurderingsbureau, der er registreret i overensstemmelse med denne forordning. Tilladelse Kreditvurderingsbureauer skal søge om tilladelse til at drive virksomhed hos tilsynsmyndigheden i deres hjemland. For grupper af bureauer skal ansøgningen omfatte alle selskaber i gruppen og indgives til myndighederne i det land, hvor de væsentligste aktiviteter udøves. EU-landenes samarbejdsorganisation for tilsynsmyndigheder CESR deltager i koordineringen af registreringsproceduren og i koordineringen af tilsynet med bureauerne. Tilladelse til at drive virksomhed som kreditvurderingsbureau betyder ret til at drive denne type virksomhed i hele EU (europæisk pas). Krav til den interne organisering i kreditvurderingsbureauer - uafhængighed Forordningen indeholder krav om uafhængighed og forebyggelse af interessekonflikter i bureauerne, adskillelse af analysefunktioner og bureauernes markedsføring og salg af deres ydelser, offentliggørelse af vurderingsmetoder samt aflæggelse af en årlig rapport om åbenhed og klarhed. Bureauerne skal løbende gennemgå og opdatere deres procedurer. Bilagene til udkastet til forordning indeholder en række detaljerede krav til opbygning af og organiseringen af arbejdet i bureauerne. F.eks. skal navnene på kunder, der udgør mere end 5 pct. af omsætningen, kunder hvis omsætning med bureauerne vokser med mere end 150 pct. af stigningen i bureauernes omsætning oplyses. 3 Direktiv 2003/6/EF, EUT L 96, af 12. april 2003 s Direktiv 2006/48/EF, EUT L 177 af 30. juni 2006 s Direktiv 2006/49/EF, EUT L 177 af 30. juni 2006 s. 33.

4 4/5 Kommissionen foreslår, at de gennemførelsesforanstaltninger, som medlemslandene skal gennemføre, skal træde i kraft 6 måneder efter forordningen ikrafttræden. Forordningen skal erstatte en meddelelse om kreditvurderingsbureauer fra Kommissionen fra Nærhedsprincippet Kommissionen ønsker at sikre, at de ratings, der benyttes i EU, er uvildige, objektive og af den højeste kvalitet. Fælles retlige rammer skal anvendes på ensartet vis i samtlige medlemsstater. Det vil resultere i et mere velfungerende indre marked inden for finansielle tjenester og sikre samme investorbeskyttelsesniveau i hele EU. Regeringens vurdering er, at forslaget er i overensstemmelse med nærhedsprincippet. 3. Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet har endnu ikke startet behandlingen.. 4. Gældende dansk ret Forslagets krav om udelukkende at måtte anvende ratings fra godkendte kreditvurderingsbureauer omfatter virksomheder, der er reguleret i medfør af lov om finansiel virksomhed, værdipapirhandelsloven og lov om investeringsforeninger eller bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love. Der er ikke lovgivet om registrering og godkendelse af kreditvurderingsbureauer i Danmark. 5. Høring Forslaget er sendt i høring i EU-Specialudvalget for den finansielle Sektor. Høringen er endnu ikke afsluttet. 6. Andre landes holdning De øvrige medlemslandes holdning er endnu ikke afklaret. 7. Foreløbig dansk holdning Forordningens indholdsmæssige afgrænsning af endnu ukendt. Danmark støtter et fælles europæisk regelsæt om kreditvurderingsbureauer, der sigter mod at sikre reel uafhængighed og kvalitet i kreditvurderingerne. Betingelser for autorisation og akkreditering af kreditvurderingsbureauerne bør være en del af kravene. 8. Lovgivningsmæssige eller statsfinansielle konsekvenser Forordningens bestemmelser om registrering af kreditvurderingsbureauer betyder, at der i Danmark skal lovgives om registreringsproceduren. De statsfinansielle konsekvenser kan endnu ikke opgøres, da forordningens 6 EUT C 59 af 11. marts 2006 s. 2.

5 5/5 anvendelsesområde endnu ikke er afklaret. Eventuelle udgifter i forbindelse med tilsyn af kreditvurderingsbureauer, der godkendes i Danmark, forudsættes afholdt af virksomhederne indenfor rammerne af Finanstilsynets eksisterende bevillinger. 9. Samfundsøkonomiske konsekvenser En høj tillid til kvaliteten af vurderingsbureauernes ratings er en forudsætning for, at de finansielle markeder kan fungere effektivt. Konsekvensanalysen nævner ikke danske virksomheder under opregningen af virksomheder, som driver kreditvurderingsvirksomhed, og som forventes omfattet af forslaget. 10. Tidligere forelæggelse for Folketingets Europaudvalg Der er fremsendt nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg den 5. december 2008.

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3129 - økofin Bilag 4 Offentligt 21. november 2011 Samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 30. november 2011 1) Revision af kapitalkravsdirektivet (CRR/CRD-IV) - Statusrapport

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Opdateret notat om Solvens II forslaget efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0361 Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 28. april 2008 Opdateret notat om "Solvens II forslaget" efter fremsættelsen af Kommissionens ændrede forslag

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3003 - økofin Bilag 2 Offentligt 1. marts 2010 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 16. marts 2010 1. (FF) Alternative investeringsenheder Politisk drøflelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til 1 Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU L 176/338 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2013 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3100 - Økofin Bilag 4 Offentligt 16. juni 2011 Supplerende samlenotat vedrørende rådsmødet (ECOFIN) den 20. juni 2011 1) Forslag til revision af direktiv om indskydergarantiordninger

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0238 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til forordning e-signatur og elektronisk identifikation 1. Resumé Kommissionen har den

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R1031 DA 01.09.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0071 Bilag 1 Offentligt Notat J.nr. 11-0296877 3. april 2013 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europa-Kommissionens forslag til Rådets direktiv om en fælles

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 100 A og 213, L 217/18 DA EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/48/EF af 20. juli 1998 om ændring af direktiv 98/34/EF om en informationsprocedure med hensyn til tekniske standarder og forskrifter EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT

Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0263 Bilag 2 Offentligt Færdselsstyrelsen Erhvervstransport NOTAT Dato: J. nr.: 4. september 2007 FS720-000007 Grundnotat om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.10.2011 KOM(2011) 656 endelig 2011/0298 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.6.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 176/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt Samlenotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Samlenotat for telepunkter på rådsmøde

Læs mere

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1),

Bilag 1. under henvisning til udtalelsen fra Den Europæiske Centralbank 1), 37 Bilag 1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012

Læs mere

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3242 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. maj 2013 Samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. maj 2013 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012. til Til lovforslag nr. L 59 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 21. februar 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v.,

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013

Samlenotat til ECOFIN 10. december 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3281 - Økofin Bilag 1 Offentligt Enhed INTOKO, International Økonomi Sagsbehandler - Koordineret med Sagsnr. 2013-11729 Doknr. 172801 Versionsnr. 1 Dato 29-11-2013 Samlenotat

Læs mere

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked

Grundnotat. Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det indre marked Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0128 Bilag 2 Offentligt J. nr. 2011-221-0037 Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) Grundnotat Grønbog fra Kommissionen om on-line spil i det

Læs mere

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 3080 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Udkast NOTAT DEPARTEMENTET Dato 8. marts 2011 J. nr. 2011-936 Internationalt Kontor Samlenotat: Rådsmødet (Transport, Telekommunikation

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere