HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat Svend Erik Holm for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 22. afdeling den 17. august I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Børge Dahl, Jytte Scharling, Niels Grubbe, Marianne Højgaard Pedersen, Jon Stokholm, Vibeke Rønne og Jan Schans Christensen. Påstande Appellanterne, Takeda A/S og Takeda Pharma A/S, har påstået indstævnte, Skatteministeriet, dømt til at anerkende, 1) at omkostninger, som Takeda A/S og Takeda Pharma A/S har afholdt til egne rådgivere, og som alene vedrører låneoptagelsen, er fradragsberettigede efter kursgevinstlovens 26, subsidiært dagældende ligningslovs 8 J, og at sagen hjemvises til SKAT til opgørelse af størrelsen af de fradragsberettigede omkostninger, og 2) at rådgiveromkostninger, herunder til due diligence-undersøgelser, der er blevet afholdt både af hensyn til virksomhedskøbet og af hensyn til låneoptagelsen, skal fordeles forholds-

2 - 2 - mæssigt mellem disse formål, og at den del af omkostningerne, som kan henføres til låneoptagelsen, er fradragsberettiget efter kursgevinstlovens 26, subsidiært dagældende ligningslovs 8 J, og at sagen hjemvises til SKAT til opgørelse af størrelsen af de fradragsberettigede omkostninger. Skatteministeriet har påstået stadfæstelse. Processuelle oplysninger Landsretten udskilte fire påstande, som Nycomed-selskaberne (nu Takeda A/S og Takeda Pharma A/S) havde nedlagt, til særskilt forberedelse og afgørelse, jf. retsplejelovens 253, stk. 1 og 2. Landsretten traf afgørelse om disse påstande ved den indbragte kendelse af 17. august Den 14. februar 2012 imødekom Højesteret selskabernes anmodning om appel af påstandene 3 og 4, dog således at sagen fremmedes som ankesag, idet landsretten ved sin afgørelse af de to påstande havde afsluttet landsrettens behandling af disse krav. Den 29. februar 2012 afsluttede landsretten behandlingen af sagen under henvisning til, at Højesteret havde besluttet at imødekomme anmodningen om appel og at behandle sagen som en ankesag. Parterne havde tidligere meddelt landsretten, at de havde opnået enighed om den beløbsmæssige opgørelse af påstand 2 i landsrettens kendelse. Den 18. april 2012 besluttede landsretten, at Nycomed-selskaberne skulle betale kr. til Skatteministeriet i delvise sagsomkostninger. Anbringender Nycomed-selskaberne har navnlig anført, at nettoindkomstprincippet er gældende for kapitalgevinstbeskatning. Der er efter kursgevinstloven fradrag for alle handelsomkostninger, således at det alene er den reelle fortjeneste, som beskattes, henholdsvis således at det er det reelle tab, det fulde tab, som er fradragsberettiget. Der ikke hjemmel til at indskrænke omkostningsbegrebet til kun at omfatte udgifter, der direkte angår gennemførelsen og berigtigelsen af låneoptagelsen. Udgifter til bistand til at finde en långiver og til at forhandle vilkårene på plads og udfærdige låneaftalerne er således fradragsberettiget. Tilvejebringelse af den såkaldte informationspakke var efter låneaftalerne en betingelse for lånenes udbetaling, og det har derfor været nødvendigt at afholde de dermed forbundne udgifter.

3 - 3 - Såfremt omkostningerne ikke anses for fradragsberettigede låneomkostninger, må de som en nødvendig følge heraf henføres til virksomhedskøbet. Advokat- og revisoromkostningerne er derfor fradragsberettigede efter dagældende ligningslovs 8 J. Skatteministeriet har overordnet fremhævet, at Nordic Capital III Ltd. må sidestilles med en projektudbyder og yderligere anført bl.a., at der er tale om omkostninger, som ikke kan trækkes fra efter kursgevinstloven, fordi de ikke har den nødvendige snævre sammenhæng med låneoptagelsen. Der er tale om omkostninger, som angår tilrettelæggelse og strukturering af det overordnede projekt til anskaffelse af virksomheden. Om fradrag efter ligningslovens 8 J har Skatteministeriet anført, at der ikke kan gives fradrag, fordi der er tale om udgifter til den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af et investeringsprojekt, ikke til erhvervelse af en erhvervsvirksomhed. Der er endvidere ikke fradrag, fordi der er tale om finansieringsudgifter, og der er efter bestemmelsen kun fradrag for udgifter til erhvervelse af en virksomhed. Der er heller ikke fradrag, fordi udgifterne ikke er udgifter for Nycomed-selskaberne. Der er endelig ikke fradrag, fordi det ikke er Nycomedselskaberne, der har udvidet eller etableret en erhvervsvirksomhed. Højesterets begrundelse og resultat Takeda A/S og Takeda Pharma A/S (Nycomed-selskaberne, tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS henholdsvis Nycomed Danmark ApS) optog i maj 1999 lån til finansiering i forbindelse med Nordic Capital III Ltd. og Nycomed Amersham Benelux BV s køb af Nycomed Pharma-divisionen. Sagen angår, om omkostninger til rådgivere er skattemæssigt fradragsberettigede efter kursgevinstlovens dagældende 26, stk. 4 (nu stk. 3), om gevinst eller tab på gæld, subsidiært ligningslovens dagældende 8 J, stk. 1, om udgifter til advokat og revisor i forbindelse med etablering eller udvidelse af en erhvervsvirksomhed. Landsretten gav Nycomed-selskaberne medhold i, at omkostninger til långivernes rådgivere, som selskaberne efter låneaftalerne skulle betale, var fradragsberettigede efter kursgevinstlovens dagældende 26, stk. 4. Dette spørgsmål er ikke omfattet af anken. Kursgevinstlovens dagældende 26, stk. 4 (nu stk. 3)

4 - 4 - Efter kursgevinstlovens 26, stk. 4, opgøres skattepligtig gevinst eller tab på gæld som forskellen mellem gældens værdi ved påtagelsen af gælden og værdien ved indfrielsen. Bestemmelsen fik sin udformning ved lov nr. 439 af 10. juni Ifølge lovforslagets bemærkninger til bestemmelsen kan omkostninger i forbindelse med stiftelse af gæld, f.eks. gebyrer, kurtage, stiftelsesprovision og stempelafgifter, tillægges anskaffelsessummen (Folketingstidende , tillæg A, L 194, s. 4102). I Skatteministeriets meddelelse i TfS om praksis anførtes advokat- og revisorudgifter som yderligere eksempler på omkostninger, der kunne medregnes i anskaffelsessummen ved opgørelsen af gældens værdi. I Højesterets dom af 22. december 2011 gengivet i UfR 2012 s. 962 er det vedrørende kursgevinstlovens 26, stk. 4, fastslået, at der når henses til karakteren af de eksempler på låneomkostninger, som er nævnt i forarbejderne skal være tale om omkostninger, som kan henføres til selve gældens etablering (eller indfrielse). På denne baggrund finder Højesteret, at omkostninger til rådgivere kan medregnes i anskaffelsessummen ved opgørelsen af gældens værdi efter kursgevinstlovens 26, stk. 4, såfremt de angår bistand, som knytter sig direkte til den indgåede aftale om det lån, der optages, og til gennemførelsen af låneoptagelsen. Sådan bistand kan alt afhængig af lånets karakter og størrelse f.eks. omfatte forhandling om og affattelse af låneaftalen, afgivelse af udtalelser om aftalens gyldighed og bindende virkning for låntager (legal opinions) samt bistand ved berigtigelse af sikkerhedsstillelse. Derimod kan omkostninger til rådgivere for bistand ved den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af lånefinansieringen, herunder afsøgning af lånemarkedet, ikke medregnes i anskaffelsessummen efter kursgevinstlovens 26, stk. 4, da sådan bistand ikke kan anses for at knytte sig direkte til lånet som anført, selv om bistanden ydes som baggrund for låneoptagelsen. Det samme gælder egne rådgiveres bistand vedrørende oplysning om, dokumentation for og almen rådgivning om låntagers virksomhed, herunder due diligence-undersøgelser, selv om bistanden ydes med henblik på kreditvurdering. Det er herved uden betydning, om långiver i låneaftalen har betinget lånets udbetaling af, at låntager fremlægger sådant materiale.

5 - 5 - Det er skatteyderen, der har bevisbyrden for, at de omkostninger til egne rådgivere, der ønskes medregnet i anskaffelsessummen ved opgørelsen af gældens værdi efter kursgevinstlovens 26, stk. 4, angår bistand af en sådan art, at de kan medregnes. Det samme gælder opdeling af rådgiveromkostninger på bistand, der kan medregnes, og bistand, der ikke kan, i tilfælde hvor omkostningen omfatter begge elementer. Nycomed-selskabernes principale anerkendelsespåstande er ikke begrænset til de rådgiveromkostninger for bistand, som knytter sig direkte til aftalen om og gennemførelsen af låneoptagelsen, og som efter det anførte kan medregnes. Efter de foreliggende oplysninger om de afholdte omkostninger har de som anført af landsretten karakter af honorar for den overordnede strukturering og tilrettelæggelse af investeringsprojektet uden den fornødne direkte tilknytning til lånet. Højesteret frifinder derfor Skatteministeriet for Nycomed-selskabernes principale påstande. Ligningslovens dagældende 8 J, stk. 1 Efter ligningslovens dagældende 8 J, stk. 1, kan der ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst fradrages udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, jf. herved Højesterets dom af 24. oktober 2007 gengivet i UfR 2008 s Nordic Capital III Ltd. og Nycomed Amersham Benelux BV s køb af Nycomed Pharma-divisionen skete på baggrund af fortrolighedsaftalen af 16. december 1998 og Nordic Capitals indikative bud af 4. januar Købet blev struktureret således, at Nycomed Pharma-divisionen blev købt af et til formålet erhvervet skuffeselskab, Nycomed Holding ApS. Dette selskab blev holdingselskab for Nycomed Danmark ApS, som blev moderselskab for divisionens øvrige selskaber. Den advokat- og revisorbistand, som sagen omfatter, må anses for ydet til Nordic Capital III Ltd. eller NC Advisory AB, der var investeringsrådgiver for Nordic Capital. På denne baggrund finder Højesteret, at disse omkostninger reelt angår en virksomhedsetablering eller -udvidelse for Nordic Capital/Nordic Capital III Ltd., og at der derfor ikke tilkom-

6 - 6 - mer Nycomed-selskaberne fradragsret efter ligningslovens dagældende 8 J, stk. 1, jf. herved Højesterets dom af 11. januar 2012 gengivet i UfR 2012 s Herefter frifinder Højesteret Skatteministeriet også for Nycomed-selskabernes subsidiære påstande. Thi kendes for ret: Landsrettens kendelse stadfæstes, således at Skatteministeriet frifindes. I sagsomkostninger for Højesteret skal Takeda A/S og Takeda Pharma A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse solidarisk betale kr. til Skatteministeriet. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 14. februar 2014 Sag 118/2012 (1. afdeling) HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. marts 2015 Sag 102/2013 (2. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V. (advokat Nikolaj

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. marts 2015 Sag 110/2012 (2. afdeling) A (advokat Nicolai B. Sørensen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) og mod R og S7 (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 2. september 2011 Sag 99/2009 (1. afdeling) Flemming Allan Hansen Steen Ricks Olsen (advokat Christian Falk Hansen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 4. juni 2015 Sag 69/2014 (1. afdeling) Fagforeningen Danmark som mandatar for A og B (advokat Mikael Marstal) mod DI som mandatar for DS Smith Packaging Denmark A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen).

D O M. Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). D O M Afsagt den 7. november 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Lone Kerrn-Jespersen). 5. afd. nr. B-2153-11: TAKS (advokat Djóni Thomassen, (prøve))

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 27. november 2014 Sag 148/2013 (1. afdeling) Lasse Veith Lager (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø

Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø 1 Om skatteyderens bevis for skattemyndighedernes korrekte anvendelse af juraen TfS 2011, 28 Ø Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret tiltrådte ved en dom af 15/10 2010, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 23. juni 2011 Sag 317/2009 (2. afdeling) Nikolaj Ærtebjerg (advokat Arvid Andersen) mod MACH ApS (advokat Jens Lund Mosbek) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. februar 2012 Sag 311/2009 (1. afdeling) Flemming Koch (advokat Kim Pedersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Birgitte Kjærulff Vognsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 298/2013 (2. afdeling) DONG Energy Thermal Power A/S (tidligere Energi E2 A/S) (advokat Erik Bertelsen) mod 50Hertz Transmission GmbH (tidligere Vattenfall

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. januar 2013 Sag 97/2012 (1. afdeling) Troels Grum-Schwensen (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Ruth Olesen (advokat Thomas Højlund, beskikket) og CEJ Ejendomsadministration

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. maj 2014 Sag 87/2012 (2. afdeling) A/B København og Omegn (advokat Anne Louise Husen) mod Københavns Kommune (advokat Bjarne Becher Jensen) Biintervenienter til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. maj 2013 Sag 101/2011 (1. afdeling) Jyske Bank A/S (tidligere Nordisk Factoring A/S) (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 23/2014 (1. afdeling) A Registrerede Revisorer A/S (selv ved advokat Klaus Henrik Lindblad, jf. rpl. 260, stk. 3, nr. 4) mod HK/Danmark som mandatar

Læs mere

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)).

D O M. Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). D O M Afsagt den 22. marts 2013 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Arne Brandt, M. Stassen og Søren Schou Frandsen (kst.)). 22. afd. nr. B-1484-11: Shell Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere