Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter"

Transkript

1 1 af :10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2: /jec Rådsmødet den 17. juni Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale, der er indgået med 68 mindre og mellemstore pengeinstitutter om formidling af realkreditlån til boligformål. Totalkredit anmoder om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, subsidiært om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1. Markedet for ydelse af realkreditlån til ejerbolig er et oligopolistisk marked med hidtil 6, nu 7, udbydere, som alle har samarbejdsrelationer med pengeinstitutter, der i væsentlig udstrækning varetager låneformidlingen. Totalkredits samarbejde med pengeinstitutter er ikke udtryk for en begrænsning af konkurrencen, men er derimod under de nuværende markedsforhold på realkreditområdet en forudsætning for at være til stede på markedet i konkurrence med de øvrige realkreditinstitutter. Totalkredits standardsamarbejdsaftale angiver rammerne for en arbejdsdeling, der indebærer, at Totalkredits realkreditlån som udgangspunkt skal optages gennem de tilsluttede pengeinstitutter. mestbegunstigelsesklausuler for pengeinstitutterne. Aftalen er ikke til hinder for, at pengeinstituttene indgår aftaler med andre realkreditinstitutter. Endvidere pålægger samarbejdsaftalen ikke Totalkredit begrænsninger med hensyn til, hvilke pengeinstitutter Totalkredit kan indgå samarbejde med, og samarbejdsaftalen indeholder ikke elementer, der binder den enkelte kunde til at optage realkreditlån fra Totalkredit gennem et bestemt pengeinstitut. På den baggrund kan Totalkredits standardsamarbejdsaftale om formidling af realkreditlån ikke anses for at begrænse konkurrencen mellem realkreditinstitutterne eller mellem pengeinstitutterne. 2. Afgørelse Det meddeles i medfør af konkurrencelovens 9 Totalkredit Realkreditfond, at realkreditinstituttets standardsamarbejdsaftale indgået med 68 pengeinstitutter ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, falder ind under forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der er herved lagt vægt på, at standardsamarbejdsaftalen ikke under de nuværende markedsforhold ses at begrænse konkurrencen mellem realkreditinstitutterne, og at standardsamarbejdsaftalen ikke under de nuværende markedsforhold ses at begrænse konkurrencen mellem pengeinstitutterne. 3. Sagsfremstilling 3.1. Sagens anledning Totalkredit Realkreditfond har ved skrivelse af 6. maj 1998 anmeldt realkreditinstituttets standardsamarbejdsaftale, der er indgået med 68 mindre og mellem store pengeinstitutter. I sin

2 2 af :10 skrivelse anmoder Totalkredit om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. Ved skrivelse af 11. maj 1998 har Totalkredit subsidiært anmodet om fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, stk. 1, såfremt erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles Sagens parter Totalkredit Realkreditfond er en selvejende institution, der alene udbyder realkreditlån til boligformål. Generalforsamlingen dannes af de pengeinstitutter, som Totalkredit har samarbejdsaftaler med, eller som er medlemmer af foreningen Lokale Pengeinstitutter og har stemmeret på foreningens generalforsamling. I 1997 udgjorde Totalkredits omsætning godt 3,3 mia. kr. (renteindtægter mv., udbytte af aktier mv. og andre kapitalandele, gebyr- og provisionsindtægter mv., kursreguleringer af værdipapirer, samt andre ordinære indtægter). Totalkredit har siden 1990 indgået samarbejdsaftaler med 68 pengeinstitutter, hvoraf hovedparten er medlemmer af Lokale Pengeinstitutter. Blandt de lidt større pengeinstitutter, der har indgået samarbejdsaftale med Totalkredit, kan nævnes A/S Jyske Bank, der er landsdækkende, samt Sydbank A/S, A/S Arbejdernes Landsbank og Amagerbanken Aktieselskab Det relevante marked Det relevante marked i sagen kan fastlægges som realkreditinstitutters ydelse af realkreditlån til ejerbolig og fritidshuse i Danmark. Realkredit med pant i ejerbolig udbydes i dag af 7 realkreditinstitutter: Nykredit A/S, BRFkredit a/s, Realkredit Danmark A/S, Totalkredit Realkreditfond, Danske Kredit Realkreditaktieselskab, Unikredit Realkreditaktieselskab samt BG Kredit A/S. Danske Kredit og Unikredit er helejede datterselskaber af henholdsvis Den Danske Bank og Unibank. BG Kredit er et nystiftet selskab, hvori 51% af aktiekapitalen ejes af Realkredit Danmark og 49% af BG Bank. I 1997 udgjorde realkreditinstitutternes markedsandele med hensyn til bruttonyudlån til ejerbolig følgende, nævnt efter størrelse: Realkredit Danmark godt 26%, Nykredit knap 26%, Unikredit godt 15%, Totalkredit knap 12%, Danske Kredit godt 11% og BRFkredit knap 10%. BG Kredit har først startet udlån i april Disse realkreditinstitutter har alle samarbejdsaftaler med pengeinstitutter om formidling af realkreditlån For Unikredits og Danske Kredits vedkommende er der tale om samarbejde med de respektive moderselskaber Unibank og Den Danske Bank, medens Nykredit, Realkredit Danmark, BRFkredit samt Totalkredit har samarbejde med uafhængige pengeinstitutter. De samarbejdsaftaler, der er indgået mellem realkreditinstitutter og pengeinstitutter, som ikke er koncernforbundne, har været anmeldt efter den tidligere konkurrencelovs 5, stk. 1. Der har herved været lagt vægt på, at der gennem disse aftalebestemte samarbejdsrelationer er opbygget konkurrencemæssige enheder, der hver især har en dominerende indflydelse på markedet. Samarbejdsrelationerne har ikke givet anledning til indgreb efter den tidligere konkurrencelovs 11 og Totalkredits samarbejdsaftale Totalkredits standardsamarbejdsaftale omhandler formidling af realkreditlån ydet af Totalkredit til de låneformål, som realkreditloven hjemler til private ejerboliger og fritidshuse, herunder belåning af grunde, der agtes bebygget med en af de nævnte ejendomskategorier.

3 3 af :10 Der er ved samarbejdsaftalen tale om en arbejdsdeling mellem Totalkredit og det enkelte pengeinstitut. Ved aftalen fastlægges den generelle ansvars- og opgavefordeling mellem Totalkredit og pengeinstitutterne med filialer. Det overordnede ansvar over for Finanstilsynet efter realkreditloven påhviler Totalkredit, og Finanstilsynet har godkendt Totalkredits standardsamarbejdsaftale. Totalkredit yder ingen direkte provision for formidling af lån. Det er i Totalkredits forretningsbetingelser fastsat, at stiftelsesprovisionen udgør mellem kr. og kr. Størrelsen af den konkrete stiftelsesprovison aftales inden for disse rammer mellem kunden og pengeinstituttet. Totalkredit modtager i alle tilfælde en provision på kr. Beløb herudover tilfalder pengeinstituttet. l forbindelse med samarbejdsaftalen har Totalkredit udarbejdet et sæt forretningsgange, der indeholder en detaljeret beskrivelse af en række forhold, bl.a. vurderingsinstrukser. Det er det enkelte pengeinstitut, der foretager lånesagsbehandlingen, herunder den personlig kreditvurdering af kunden. Det er desuden pengeinstituttet, der foretager eller foranlediger foretaget en vurdering af ejendommen. Ejendomsvurderingen er baseret på instrukser fra Totalkredit. Det er pengeinstituttets opgave at indhente alle de for sagsbehandlingen nødvendige data og dokumenter. De indhentede data overføres elektronisk fra pengeinstituttet til Totalkredit. Pengeinstituttet kan herefter via edb-systemet få udskrevet bl.a. et udkast til lånetilbud, pantebrev og fuldmagt/garantierklæring. Lånetilbuddet gives med forbehold for Totalkredits endelige godkendelse. Alle Totalkredits realkreditlån formidlet af pengeinstitutterne er omfattet af en garanti. Pengeinstituttet skal stille en 8-årig selvskyldnergaranti for den del af lånet, der overstiger 40% af ejendommen kontante belåningsværdi. Garantistillelsen er nærmere beskrevet i en tillægsaftale til hovedaftalen. Pengeinstituttet modtager en garantiprovision herfor. Garantiprovisionen udgør 0,65% af den del af lånet, der er prioriteret fra 40-80% af ejendommens kontante belåningsværdi (obligatorisk garanti), og 0,20% af den del af lånet, der er prioriteret fra 0-40% af belåningsværdien (frivillig garanti). Retten til at formidle og garantere for et givet lån fra Totalkredit tilfalder som udgangspunkt det pengeinstitut, der først opnår låntagers accept af låneforholdet og dets effektuering. Samarbejdsaftalen indeholder visse retningslinier for pengeinstutternes markedsføring. Det skal klart fremgå, at Totalkreditlån er et produkt, pengeinstituttet formidler. Pengeinstituttet må ikke markedsføre sig som formidler af realkreditlån fra Totalkredit på bekostning af andre pengeinstitutter, Totalkredit har aftale med. Det skal fremgå, at det er Totalkredit, der bevilger realkreditlånet. Endvidere må kunden ikke gives det indtryk, at pengeinstituttet kan opnå en bedre kurs på obligationer udstedt fra Totalkredit end på obligationer udstedt af andre realkreditinstitutter. mestbegunstigelsesklausuler for pengeinstitutterne. Pengeinstitutterne er således ikke afskåret fra at formidle lån fra andre realkreditinstitutter, som låntager måtte ønske. Aftalen er ikke til hinder for, at pengeinstituttet indgår aftaler om samarbejde med andre realkreditinstitutter. Det er dog en forudsætning, at Totalkredit underrettes, hvis det drejer sig om

4 4 af :10 realkreditlån inden for samme udlånsområde. Desuden kræves, at disse aftaler ikke forpligter pengeinstitutterne til at formidle et fast kvantum "fremmede" lån. Aftaler med andre realkreditinstituttet må endvidere ikke indeholde bestemmelser, der forpligter pengeinstitutterne til passivitet vedrørende rådgivning om flere muligheder for realkreditfinansiering. Totalkredit kan på sin side indgå aftaler med andre pengeinstitutter, men det er en betingelse, at disse aftaler indgås efter samme aftalekoncept, som de allerede indgåede aftaler. Pengeinstitutterne kan til en hver tid og uden nærmere begrundelse opsige samarbejdet med Totalkredit. Opsigelsen får virkning fra det tidspunkt, hvor alle det pågældende pengeinstituts igangværende lånesager er afsluttet. Det er eksplicit fastsat, at et pengeinstitut kan opsige samarbejdet med Totalkredit i tilfælde af en ændring af aftalekomplekset eller i tilfælde af, at Totalkredit har indgået samarbejde med et andet pengeinstitut på et andet aftalegrundlag end standardsamarbejdsaftalen. Totalkredit kan opsige aftalen, hvis et pengeinstituts ejendomsvurderinger adskiller sig væsentligt fra Totalkredits egne vurderinger eller i særlig grad påfører Totalkredit tab. Herudover kan Totalkredit kun opsige samarbejdet i tilfælde af væsentlig misligholdelse fra pengeinstituttets side. 4. Vurdering Konkurrencerådet skal tage stilling til, om der i Totalkredits standardsamarbejdsaftale indgået med 68 pengeinstitutter er konkurrencebegrænsende elementer, der er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Hvis dette måtte være tilfældet, skal Konkurrencerådet tage stilling til, om der i givet fald kan meddeles individuel fritagelse efter konkurrencelovens 8, stk. 1. Aftalekomplekset er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrencelovens 7, stk. 1, idet aftaleparternes samlede omsætning overstiger 1 mia. kr., og den samlede andel af det relevante marked overstiger 10%. Den finansielle sektor har i de senere år været præget af en betydelig grad af brancheglidning mellem de tidligere afgrænsede områder: realkredit-, pengeinstitut- og forsikringsvirksomhed. Denne udvikling har givet sig udtryk i dannelsen af egentlige koncerner, der gennem forbundne selskaber udbyder produkter inden for de forskellige ydelsesområder. Det drejer sig i første række om Den Danske Bank-koncernen og Unibank-koncernen. I konkurrence hermed er der centreret omkring realkreditinstitutterne indgået en lang række bilaterale samarbejdsaftaler af vertikal karakter mellem selvstændige virksomheder inden for hvert deres ydelsesområde. Markedet for ydelse af realkreditlån til ejerbolig er således i dag et oligopolistisk marked, der samtidig er karakteriseret ved, at formidlingen i væsentlig udstrækning sker gennem pengeinstitutterne. Totalkredits samarbejdsaftaler skal ses i denne sammenhæng. Den omstændighed, at Totalkredit har indgået samarbejdsaftaler med de pågældende 68 pengeinstitutter, er således ikke udtryk for en begrænsning af konkurrencen, men derimod en forudsætning for at være til stede på markedet og deltage i konkurrencen. Udformningen af Totalkredits standardsamarbejdsaftale må bedømmes som værende af kommerciel, teknisk karakter uden egentlige konkurrencebegrænsende elementer.

5 5 af :10 mestbegunstigelsesklausuler for pengeinstitutterne. Pengeinstitutterne er således frit stillet med hensyn til formidling af realkreditlån fra andre realkreditinstitutter. Der påhviler alene pengeinstituttet en meddelelsespligt til Totalkredit. Pengeinstitutter, der er omfattet af samarbejdet med Totalkredit, kan således samtidig have formidlingsaftaler med andre realkreditinstitutter, hvilket også finder sted i praksis. Pengeinstitutterne kan til enhver tid opsige samarbejdet med Totalkredit. Aftalekomplekset kan på den baggrund næppe antages at begrænse konkurrencen mellem de forskellige realkreditinstitutter. Totalkredit pålægges ikke gennem samarbejdsaftalen begrænsninger med hensyn til, hvilke pengeinstitutter Totalkredit kan indgå samarbejde med. Samarbejdsaftalen har ikke til følge, at den enkelte kunde er bundet til at optage et realkreditlån fra Totalkredit gennem et bestemt pengeinstitut. Derimod forhindrer reglerne, at et pengeinstitut kan bibringe kunden det fejlagtige indtryk, at et realkreditlån fra Totalkredit kan opnås gennem det pågældende pengeinstitut på særligt gunstige vilkår. Aftalekomplekset virker dermed ikke begrænsende på konkurrencen mellem pengeinstitutterne. På baggrund af de nuværende markedsforhold synes Totalkredits standardsamarbejdsaftale ikke at indeholde konkurrencebegrænsende elementer i strid med konkurrencelovens 6, stk. 1, og forudsætningerne for meddelelse af en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9 må anses for at være til stede.

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter

Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Totalkredit A/S' samarbejdsaftale med pengeinstitutter Journal nr. 3:1120-0301-180/fødevarer og finans/ke Rådsmødet den 19. juni 2002 Resumé 1. Totalkredit A/S har anmeldt en samarbejdsaftale, som selskabet

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere

Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Realkredit Danmark A/S formidlingsaftaler med ejendomsmæglere Journal nr. 3/1120-0301-0223/Fødevare- og Finans//KE Rådsmødet den 29. januar 2003 Resumé 1. Realkredit Danmark A/S (RD) har den 3. september

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG

NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG 30-11 2011 4/0120-0500-0031 /JKM, SR PUNKT 6: RÅDSMØDE DEN 30. NOVEMBER 2011 NYKREDITS TILSAGN OM ADMINISTRATIONSBIDRAG KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVS OG VÆKSTMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - KIM UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 6. december 2012 U-2-11 Nykredit Realkredit A/S (Advokat Jens Rostock-Jensen) (Advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Advokat Jacob Pinborg)

Læs mere

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit

Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Fusionen mellem Nykredit og Totalkredit Oktober 2003 2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusion og sammenfatning...10 1.1 Konklusion...10 1.2 Baggrund...11 1.2.1 Realkreditsektoren i Danmark...11 1.2.2 Fusionens

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd

Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd 1 af 10 21-06-2012 11:38 Samarbejdsaftale mellem Topdanmark og Praktiserende Arkitekters Råd Journal nr. 2:8032-692/che/fødevarer/finans Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Topdanmark Forsikring A/S (Topdanmark)

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit

Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Sammenlægning af aktiviteterne i Nykredit Pantebreve og DAI Kredit Journal nr. 3/1120-0401-0057/vu/fi Dato: 26. januar 2004 Indledning Nykredit Bank A/S og Egnsbank Han Herred A/S (herefter parterne) har

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Konkurrencen på realkreditmarkedet

Konkurrencen på realkreditmarkedet Konkurrence styrelsen Den 11. februar 2000 Jnr.: 2:802-31, ke Konkurrencen på realkreditmarkedet Resumé og konklusion Konkurrencestyrelsen har i løbet af 2. halvår 1999 undersøgt konkurrencen på realkreditmarkedet.

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune

Kommunedatas aftale med Københavns Kommune 1 af 11 06-08-2012 15:28 Kommunedatas aftale med Københavns Kommune Jnr.: 2:8032-51, 2:801-120/hhk Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Kommunedata

Læs mere

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT

JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT 30-04 2014 14/01837 / KVE, CHM, TFL, JKM Punkt 3: Rådsmøde den 30. april 2014 JYSKE BANKS OVERTAGELSE AF BRF-KREDIT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokale pengeinstitutter

Lokale pengeinstitutter Lokale pengeinstitutter Journal nr. 4/0120-0204-0078 /TIF/KLC, JKM, SWE Rådsmødet den 30. januar 2008 Resumé 1. Denne sag handler om, hvorvidt brancheforeningen Lokale Pengeinstitutter (LOPI) ved sine

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank 3. april 2009 TIF 4/0120-0401-0039 /JKM Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af kontrollen med Fionia Bank Den 11. marts 2009 meddelte Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet

Læs mere

Danske Banks salg af aktier i PBS

Danske Banks salg af aktier i PBS Danske Banks salg af aktier i PBS Journal nr.3/1120-0204-0118/fødevare og Finans/vu Rådsmødet den 29. januar 2003 Sammenfatning 1. Danske Bank har fremsendt forslag til opfyldelse af sit tilsagn til rådet

Læs mere

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år.

2. Med anmeldelsen er der ansøgt om fritagelse i henhold til konkurrencelovens 8 for en periode af minimum 5 år. 1 af 9 Anmeldelse af brancheaftale om prisberegningsprincipper for lejebetaling for fællesudnyttelse af master til radiokommunikationsformål, der er under 50 meter Journal nr. 3/1120-0301-0282/ISA/TPH

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411. mod. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 19. april 2010 i sag nr. 2009-0019411 Håndværksrådet (advokat Per Dalskov) mod (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Biintervenient til støtte for konkurrencerådet:

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter Punkt 2 Rådsmøde den 29. april 2009 29-04-2009 4/0120-0301-0041 /LD/AB Taksatorringens vedtægter 1. Resumé...2 2. Afgørelse...4 3. Sagsfremstilling...5 3.1 Indledning...5 3.2 Virksomhederne...5 3.3 Markedsbeskrivelse...6

Læs mere

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber

Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber 1 af 15 03-07-2012 12:19 Overenskomster vedrørende glasskader indgået mellem Glarmesterlauget i Danmark og to forsikringsselskaber Journal nr.3:1120-0388-69 samt 3:1120-0388-70/Industri/kra Rådsmødet den

Læs mere

Oliebranchens forsikringsordning

Oliebranchens forsikringsordning Oliebranchens forsikringsordning Journal nr. 2:8032-111 Rådsmødet den 15. december 1999 1. Resumé Oliebranchens Fællesrepræsentation (OFR) har på vegne af 10 olieselskaber og Topdanmark Forsikring A/S

Læs mere

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC

Lokalbanksamarbejdet. Rådsmødet den 28. marts 2007. Resumé. Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Lokalbanksamarbejdet Journal nr. 4/0120-0204-0040/ISA/FAB, JKM, KLC Rådsmødet den 28. marts 2007 Resumé 1. Denne sag drejer sig om et ulovligt samarbejde mellem Møns Bank, Lokalbanken i Nordsjælland, Skælskør

Læs mere