Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012. Februarredegørelsen"

Transkript

1 1 Status for lovforslag m.v. samt redegørelser 2011/2012 Februarredegørelsen Beskæftigelsesministeren Ændring af lov om arbejdsskadesikring (Forældelse af krav på erstatning ved erhvervssygdomme) Ændring af lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter Ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (Midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, ophævelse af kommunernes 100 pct. medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge/refusion og ferie til kontanthjælpsmodtagere m.v.) Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet på 6 ugers selvvalgt uddannelse) [Ny] Lovgivning om 2-årig forsøgsordning med jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed Ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om sygedagpenge, lov om aktiv socialpolitik og lov om ansvaret for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats (Mindre intensiv indsats og udvidelse af Beskæftigelsesrådets opgaveområder) [Ny] Ændring af ferieloven (Ret til erstatningsferie ved sygdom under ferie m.v.) Lov om vikarers ansættelsesforhold Ændring af lov om barselsudligning (Evaluering af barselsudligningsordningen) Ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet Børne- og undervisningsministeren Ændring af lov om folkeskolen og lov om specialundervisning for voksne (Forenkling af rammeaftalerne for de regionale undervisningstilbud)

2 2 Ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler (frie kostskoler) (Inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning og tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderende folkeskole) Ændring af lov om folkeskolen (Opfølgning på lovrevision om frit valg i folkeskolen) Ændring af lov om institutioner for almengymnasiale og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse (Digital kommunikation i sager om specialpædagogisk støtte) Ændring af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.v. (Ophævelse af revisionsbestemmelse vedrørende brugen af anden aktør) Lovgivning vedrørende indførelse af et fleksibelt loft på 28 elever i klasserne på de gymnasiale fuldtidsuddannelser Ændring af lov om folkeskolen (Bopælskommunens inddragelse og godkendelse af undervisningstilbud til børn, der henvises til specialundervisning i et dagbehandlingstilbud eller et anbringelsessted) Lov om institutioner for almene og erhvervsrettede ungdoms- og voksenuddannelser (Områdelov) Ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Ændring af revisionsbestemmelse) Erhvervs- og vækstministeren Ændring af lov om investeringsforeninger m.v. og lov om finansiel virksomhed (Indførelse af investeringsfonde og selskaber for investering med kapital der er variabel) Ændring af lov om skibes besætning, lov om maritime uddannelser og lodsloven (Tilpasninger som følge af ressortoverførsler m.v.) Ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v. (Mulighed for dispensation ved ganske særlige lejligheder) [Ny]

3 3 Lov om Mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd Ændring af lov om aktie- og anpartsselskabet (selskabsloven) og forskellige andre love på Erhvervs- og Vækstministeriets område (Ihændehaveraktier samt gebyr for regnskabskontrol) Redegørelse om erhvervsstøtte 2012 Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst 2012 Erhvervslivet og Reguleringen 2012 Maj II Maj II Finansministeren Ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre Lov om udgiftslofter Lov om Offentlig Digital Post Ændring af forskellige love på Økonomi- og Indenrigsministeriets, Ministeriet for Børn og Undervisnings samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses områder (Obligatorisk digital kommunikation mellem borgere og det offentlige) Ændring af lov om Statstidende Finanslov for finansåret 2013 Aug II Forsvarsministeren Redegørelser Redegørelse om beredskab Justitsministeren Ændring af udlændingeloven (Ny balance i reglerne om ægtefællesammenføring, fravigelse af persondatalovens 7, stk. 8, i visse sager i for-

4 4 bindelse med overgang til elektronisk sagsbehandling, repræsentationsaftaler i medfør af visumkodeksen m.v.) Lov om en statsborgerskabsprøve Ændring af færdselsloven (Tilbagekaldelse af kørerlærergodkendelse) Ændring af våbenloven (Civile, bevæbnede vagter på danske handelsskibe) [Ny] Ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Familiesammenføring med børn) Ændring af udlændingeloven og lov om kommunale og regionale valg (Oprettelse af et uafhængigt klagenævn, valgret til kommunale og regionale valg) Lov om indfødsret meddelelse I Forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og oplysningspligter uden for strafferetsplejen Klima-, energi- og bygningsministeren Ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet [Ny] Lovgivning som opfølgning på ny energiaftale Energipolitisk redegørelse Klimapolitisk redegørelse I I Kulturministeren Ændring af teaterloven Ændring af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. og lov om folkeoplysende voksenundervisning, fri-

5 5 villigt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt Folkeuniversitetet (Udvidelse af børneattestordningen) Ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddeløb Miljøministeren Ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om godkendelse af husdyrbrug m.v. Ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige andre love (Reform af klagesystemet på natur- og miljøområdet) Ændring af lov om planlægning (Forenklinger, hensyn ved lokalplaner) Ændring af vandsektorloven (Vandforsyninger miljømål og prislofter) [Ny] Ministeren for by, bolig og landdistrikter Ændring af lov om almene boliger m.v. (Startboliger) Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger (Løbedage, huslejenævnenes indberetninger og opmagasinering af indbo i plejeboliger) [Ny] Ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energisparepakke) Regional- og landdistriktspolitisk redegørelse [Ny] I Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser Ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Obligatorisk digital kommunikation)

6 6 Redegørelse om større sammenhæng i det videregående uddannelsessystem Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri Ændring af lov om fiskeri og fiskeriopdræt Ændring af lov om udendørs hold af svin (Ændring af revisionsbestemmelse) Ændring af lov om hold af dyr og lov om dyrlæger Ændring af lov om randzoner [Ny] Ministeren for ligestilling og kirke Ændring af lov om folkekirkens økonomi Ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning Redegørelse om Perspektiv og handlingsplan for Ligestilling Ministeren for sundhed og forebyggelse Ændring af sundhedsloven (Justeringer) Ændring af lov om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling, diagnostik og forskning m.v. Ændring af sundhedsloven (Overførsel af Kennedy Centret fra staten til Region Hovedstaden) Ændring af lov om klage- erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

7 7 Ændring af lov om lægemidler Ændring af lov om røgfri miljøer Ændring af lov om euforiserende stoffer (Adgang til etablering af stofindtagelsesrum) Ændring af sundhedsloven (Differentieret behandlingsgaranti) Ændring af sundhedsloven (Uvildig lægemiddelinformation) [Ny] Ministeren for udviklingsbistand Lov om internationalt udviklingssamarbejde Skatteministeren Ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og forskellige andre love (Enklere beskatning af udlodning fra udloddende investeringsforeninger og justering af fraflytterbeskatningen af aktier) Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen i forbindelse med visse udenlandske forhold Ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Hæftelse m.v. vedrørende registreringsafgift og bemyndigelse af nummerpladeoperatører til at afmelde køretøjer m.v.) Ændring af lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love (Afgift af elektricitet til opladning af batterier, afgiftslempelse vedrørende komfortkøling samt teknisk justering af energiafgifter m.v.) Ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler (Pesticidafgift) Lov om afgift af skadesforsikringer Ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber, beregning af indkomsten i et fast driftssted og åbenhed om selskabers skattebetalinger m.v.)

8 8 Ændring af ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love (Initiativer vedrørende sort arbejde) Lov om arbejdsskadeafgift Social- og integrationsministeren Ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Afskaffelse af kommunal vejledningspligt og resultattilskud i forbindelse med repatriering) Ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og retsplejeloven samt om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn) Ændring af lov om social service (Ændring af handle- og betalingsforpligtelsen for plejefamiliers efteruddannelse og supervision m.v.) Ændring af lov om social service (Revision af regler for forældres udførelse af træning) Ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af serviceniveau, inddragelse af saglige økonomiske hensyn, refusion for særligt dyre enkeltsager, afregningsfrister og opprioritering af juridisk sagkyndige i de sociale nævn) Ændring af forældreansvarsloven, retsplejeloven og lov om Det Centrale Personregister (Revision af forældreansvarsloven m.v.) Ændring af lov om social service (Styrkelse af indsatsen over for familier med børn, der har behov for særlig støtte) Ændring af lov om retssikkerhed og administration på det social område (Styrkelse af Børnerådets funktion som fortaler for børn og unge) Transportministeren Ændring af lov om godkendelse og syn af køretøjer (Kontrolsyn af køretøjer) Ændring af lov buskørsel og lov om godskørsel (Forenkling af tilladel-

9 9 seskravet, kontrol med overenskomster, ændring af Vejtransportrådet m.v.) Ændring af lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og DSB S-tog A/S (Bestyrelsessammensætning i DSB, konsekvensændringer som følge af selskabsloven m.v.) Lov om offentlige veje Ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje Lov om trængselsafgift i Hovedstaden Ændring af færdselslov for Grønland Udenrigsministeren Lov om etablering af Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Lov om etablering af Dansk Institut for Internationale Studier Redegørelse om Europarådets virksomhed og Danmarks deltagelse heri Redegørelse om indsatsen mod terrorisme I Maj II Økonomi- og indenrigsministeren Lov om analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner (Oprettelse af et nyt analyse- og forskningsinstitut, ophævelse af lov om evalueringsinstitut for kommuner m.v.) Ændring af lov om forpligtede kommunale samarbejder (Dispensationsmuligheder) Ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Der Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af dansk finans- og udgiftspolitik) Ændring af lov om kommunernes styrelse (Styreformen i de største

10 10 kommuner) Ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg (Forsøg med digital afstemning ved fremmøde) Lov om frikommuner Ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner [Ny] angiver at der er tale om et nyt forslag i forhold til regeringens lovprogram fra november 2011

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15

Lovgivning. Folketingsåret 2014/15 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 Lovgivning Folketingsåret 2014/15 Oktober 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 BESKÆFTIGELSESMINISTEREN... 4 ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN... 7 FINANSMINISTEREN...

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 20 Undervisningsministeriet 20. Undervisningsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 20. Undervisningsministeriet... 4 4 20. Undervisningsministeriet

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren

Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004. Det nye Danmark. en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren Regeringen April 2004 1 Det nye Danmark en enkel offentlig sektor tæt på borgeren, april 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 15 Social-, Børne- og Integrationsministeriet 15. Social-, Børne- og Integrationsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 15. Social-, Børne-

Læs mere

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner

Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1. (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1. Formål og definitioner NaturErhvervstyrelsen Den 24. juni 2014 Forslag til lov om anvendelse af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 1 (hav- og fiskerifondsloven) Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med loven er at skabe

Læs mere

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1)

Forslag. Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15 Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen) Forslag til Lov om Hav- og Fiskerifonden 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Mulighedernes samfund

Mulighedernes samfund Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag November 2007 VK Regeringen III 2 Mulighedernes samfund Regeringsgrundlag VK Regeringen III November 2007 2 Indhold Side 1. Mulighedernes samfund... 5 2. Fortsat

Læs mere

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget

Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget 11. februar 2013 Forsøg der imødekommes i 4. ansøgningsrunde i frikommuneforsøget De ni frikommuner har i frikommuneforsøgets fjerde og sidste ansøgningsrunde indsendt 82 forsøgsansøgninger. Heriblandt

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark

Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Oversigt over statslige arbejdspladser i Danmark Navn Tilsyn Arbejdstilsynet (arbejdstilsynet.dk) Ressort Ministerium Beskæftigelsesministeriet Ansvarsområder/ opgaver Myndighed på arbejdsmiljøområdet

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer

Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer 15. maj 2013 Afgørelser på ansøgninger fra de seks forsøgstemaer De ni frikommuner og relevante ministerier har i sensommeren og efteråret 2012 samarbejdet om udvikling af nye tværgående forsøg inden for

Læs mere

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre

Forslag. Lov om Grønlands Selvstyre Forslag til Lov om Grønlands Selvstyre I erkendelse af, at det grønlandske folk er et folk i henhold til folkeretten med ret til selvbestemmelse, bygger loven på et ønske om at fremme ligeværdighed og

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Ambitioner om mere Nyt kapitel

Ambitioner om mere Nyt kapitel Ambitioner om mere Nyt kapitel Dansk økonomi er fremtidssikret ambitioner om mere I kølvandet på den internationale økonomiske krise manglede der 47 mia. kr. i 2020 for at få indtægter og udgifter til

Læs mere

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK

FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK FINANSLOVS UDSPIL 2015 SEPTEMBER 2014 ET SUNDT DANMARK INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...5 1. INDLEDNING...6 2. FLERE SKAL MED I FÆLLESSKABET...8 3. BEDRE VELFÆRD FOR PENGENE... 16 4. ØGET VELSTAND OG FLERE

Læs mere

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen

Noget for noget. Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Noget for noget Februar 2004 Regeringen Forord Borgere, virksomheder og institutioner, der yder en ekstraordinær indsats, skal påskønnes. Ikke vikles ind i regler.

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 19 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud Bilag b) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på socialområdet samt af de specialiserede undervisningstilbud December 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 AFRAPORTERING

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror

Et stærkt værn mod terror. 12 nye tiltag mod terror Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror 12 nye tiltag mod terror Februar 2015 Et stærkt værn mod terror Vi lever i en verden, hvor voldelige kræfter vil

Læs mere

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet

Finanslov for finansåret 2014. Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet Finanslov for finansåret 2014 Tekst og anmærkninger (ajourført) 11 Justitsministeriet 11. Justitsministeriet Tekst 3 Indholdsfortegnelse 11. Justitsministeriet... 4 4 11. Justitsministeriet Realøkonomisk

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere