RESUMÉ. Afsnit A Indledning og advarsler. Element. Advarsel om: A.1 Generel ansvarsfraskrivelse vedrørende Resuméet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ. Afsnit A Indledning og advarsler. Element. Advarsel om: A.1 Generel ansvarsfraskrivelse vedrørende Resuméet"

Transkript

1 RESUMÉ Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Elementerne er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et resumé for Gældsinstrumenterne og Udsteder. Da nogle Elementer ikke kræves medtaget, kan der forekomme huller i nummereringen af Elementerne. Selv om et Element skal indsættes i et resumé på grund af typen af værdipapirer og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger om Elementet. I så fald indeholder resuméet en kort beskrivelse af Elementet med en forklaring på, hvorfor det ikke er relevant. Element Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Generel ansvarsfraskrivelse vedrørende Resuméet Advarsel om: at dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet, at enhver beslutning om investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af Basisprospektet som helhed, at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Basisprospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes, og at kun Udsteder [eller Garanten], som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet, eller ikke, når det læses sammen med prospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer. A.2 Samtykke til anvendelse af Basisprospektet [Samtykke: Med forbehold for nedenstående betingelser giver Udsteder samtykke til anvendelse af Basisprospektet i forbindelse med et udbud i tilfælde, hvor der ikke gælder en fritagelse for forpligtelsen i henhold til Prospektdirektivet til at offentliggøre et prospekt (et Offentligt Udbud) af Gældsinstrumenter fra Emissionsbankernes side, [navne på konkrete finansielle formidlere] [og] hver finansiel formidler, hvis navn er offentliggjort på Udsteders hjemmeside (www.equitysolutions.natixis.fr), og som er identificeret som en Bemyndiget Udbyder for det relevante Offentlige Udbud og eventuelle finansielle formidlere, der er bemyndiget til at foretage sådanne udbud i henhold til gældende lovgivning, der implementerer direktivet om markeder for finansielle instrumenter (Direktiv 2004/39/EF), og på deres hjemmeside offentliggør følgende erklæring (hvor de kantede parenteser er udfyldt med de relevante oplysninger): Undertegnede, [indsæt finansiel formidlers juridiske navn], henviser til udbuddet af [indsæt betegnelse for relevante Gældsinstrumenter] (Gældsinstrumenterne) beskrevet i de Endelige Vilkår dateret [indsæt 1

2 Element dato] (de Endelige Vilkår) offentliggjort af [ ] (Udsteder). Undertegnede accepterer herved Udsteders tilbud om samtykke til vores anvendelse af Basisprospektet (som defineret i de Endelige Vilkår) i forbindelse med udbuddet af Gældsinstrumenterne i henhold til den Bemyndigede Udsteders Vilkår og med forbehold for betingelserne for samtykket, hver især som angivet i Basisprospektet, og undertegnede bekræfter, at Basisprospektet anvendes i overensstemmelse hermed. (hver især en Bemyndiget Udbyder). Udbudsperiode: Udsteders ovenfor omtalte samtykke gives for Offentlige Udbud af Gældsinstrumenter i [udstedelsens udbudsperiode angives her] ( Udbudsperioden ). Betingelser for samtykke: Betingelserne for Udsteders samtykke er [(i tillæg til ovenstående betingelser)], at det pågældende samtykke a) kun er gyldigt i Udbudsperioden, b) kun omfatter anvendelse af Basisprospektet til Offentlige Udbud af den relevante Tranche af Gældsinstrumenter i [Luxembourg/Italien/Finland/Sverige/Storbritannien/Danmark/Irland/Frankrig/Belgien/Tyskland/Holland/ Spanien/Norge/Tjekkiet/Portugal/ Polen] og c) [angiv eventuelle andre betingelser, der gælder for det Offentlige [sic] af den pågældende Tranche]. EN INVESTOR, DER AGTER AT KØBE, ELLER SOM KØBER, GÆLDSINSTRUMENTER I ET OFFENTLIGT UDBUD FRA EN BEMYNDIGET UDBYDER, VIL GØRE DET I OVERENSSTEMMELSE MED DE VILKÅR OG ANDRE AFTALER, DER FORELIGGER MELLEM DEN PÅGÆLDENDE BEMYNDIGEDE UDBYDER OG DEN PÅGÆLDENDE INVESTOR, HERUNDER KURS-, FORDELINGS- OG AFVIKLINGSAFTALER, OG DET SAMME GÆLDER UDBUD OG SALG AF DE PÅGÆLDENDE GÆLDSINSTRUMENTER TIL EN INVESTOR FRA DEN BEMYNDIGEDE UDBYDER. PÅ TIDSPUNKTET FOR UDBUDDET SKAL INVESTOR HENVENDE SIG TIL DEN BEMYNDIGEDE UDBYDER FOR AT INDHENTE SÅDANNE OPLYSNINGER, OG DEN BEMYNDIGEDE UDBYDER VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER.] [Ikke relevant] 2

3 [Afsnit B Udsteder] Element Titel B.1 Udsteders juridiske navn og binavne B.2 Domicil/retlig form/lovgivning/indregistreringsland Natixis Structured Issuance SA er det juridiske navn. Natixis Structured Issuance er binavnet. Natixis Structured Issuance SA har hjemsted på adressen 51, avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg. Udsteder er stiftet i og i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg (Luxembourg) som et société anonyme (aktieselskab). B.4b Trendoplysninger Ikke relevant. Der er ingen kendte tendenser, usikkerheder, krav, engagementer eller begivenheder, der med rimelig sandsynlighed vil få en væsentlig indvirkning på Natixis Structured Issuance SA sudsigter for det nuværende regnskabsår. B.5 Beskrivelse af Koncernen B.9 Resultatforventninger eller -prognoser Natixis Structured Issuance SA er et 100% indirekte ejet datterselskab af NATIXIS. Ikke relevant. Der er ikke anført nogen resultatforventninger eller -prognoser i Basisprospektet. Med virkning fra, men ikke med den 31. juli 2009 blev NATIXIS tilknyttet BPCE, den centrale enhed for den nye bankkoncern, der blev dannet i forbindelse med sammenlægningen af Groupe Banque Populaire og Groupe Caisse d Epargne, der blev gennemført den 31. juli Tilknytningen til BPCE reguleres af artikel L i den franske lov om monetære og finansielle forhold (Code Monétaire et Financier). I henhold til artikel L i Code Monétaire et Financier skal BPCE som central enhed garantere NATIXIS' likviditet og solvens. BPCE er hovedaktionær i NATIXIS og er i denne egenskab ansvarlig i henhold til regler om bankvirksomhed. B.10 Revisorforbehold Ikke relevant. Der er ikke indeholdt nogen forbehold i nogen revisorpåtegning i Basisprospektet. B.12 Udvalgte vigtige historiske regnskabsoplysninger Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer eller væsentlige forværringer B.13 Begivenheder, der påvirker Udsteders solvens B.14 Afhængighed af andre koncernenheder Pr. 31. december 2014 udgjorde Natixis Structured Issuance SA s samlede aktiver EUR ,86. Natixis Structured Issuance SA s overskud pr. 31. december 2014 udgjorde EUR ,63. Ikke relevant. Der er ikke sket nogen væsentlig ændring i Natixis Structured Issuance SA s finansielle eller handelsmæssige stilling siden 31. december 2014, og der er ikke sket nogen væsentlig forværring i Natixis Structured Issuance SA s fremtidsudsigter siden 31. december Ikke relevant. Der er ikke for nylig indtruffet særlige begivenheder for Natixis Structured Issuance SA, som er væsentlige i bedømmelsen af Natixis Structured Issuance SA s solvens. Natixis Structured Issuance SA er et 100 % indirekte ejet datterselskab af NATIXIS, og det er afhængig af ejeren NATIXIS. B.15 Hovedvirksomhed Natixis Structured Issuance SA s hovedvirksomhed består bl.a. i at 3

4 Element Titel indhente, håndtere og/eller yde finansiering i form af lån, optioner, derivater og andre finansielle aktiver og finansielle instrumenter i enhver form og af enhver art med henblik på opnåelse af finansiering til udstedelse af Gældsinstrumenter eller andre finansielle instrumenter samt indgå aftaler og transaktioner i forbindelse dermed. B.16 Aktionærer med bestemmende indflydelse Natixis Structured Issuance SA er et 100 % indirekte ejet datterselskab af NATIXIS. Natixis Structured Issuance SA er 100 % ejet af Natixis Trust, der er ejet af NATIXIS. BPCE er hovedaktionær i NATIXIS og er i denne egenskab ansvarlig i henhold til regler om bankvirksomhed. Pr. 31. december 2014 ejede BPCE 71,5 % af aktiekapitalen i NATIXIS. B.17 Kreditvurderinger Ikke relevant. Der er ikke foretaget kreditvurdering af Natixis Structured Issuance SA eller dets gældspapirer. B.18 Beskrivelse af Garantien NATIXIS har afgivet visse tilsagn til fordel for indehavere af visse af Natixis Structured Issuance SA s finansielle instrumenter (hvilket udtryk inkluderer Gældsinstrumenter, som omfatter Beviser udstedt i henhold til Programmet) i henhold til en uigenkaldelig og ubetinget garanti dateret 23. januar 2014 (NATIXIS-garantien). NATIXIS garanterer derfor uigenkaldeligt og ubetinget over for indehaverne af alle sådanne Gældsinstrumenter betaling af alle beløb, der angives at skulle betales af Natixis Structured Issuance SA i henhold til Gældsinstrumenterne efter anmodning fra den relevante indehaver af de pågældende Gældsinstrumenter i overensstemmelse med bestemmelserne i NATIXIS-garantien. B.19 NATIXIS som Garant Gældsinstrumenterne er omfattet af NATIXIS-garantien. 4

5 [Afsnit B Udsteder/Garant] Element [B.19/]B.1 [B.19/]B.2 Titel [Udsteders][Garantens] juridiske navn og binavne Domicil/retlig form/lovgivning/indregistreringsland NATIXIS NATIXIS har hjemsted på adressen 30, avenue Pierre Mendes-France, Paris, Frankrig. Garanten er stiftet i og i henhold til lovgivningen i Frankrig som et aktieselskab (société anonyme à Conseil d Administration). [B.19/]B.4b Trendoplysninger Ikke relevant. Der er ingen kendte tendenser, usikkerheder, krav, engagementer eller begivenheder, der med rimelig sandsynlighed vil få en væsentlig indvirkning på NATIXIS fremtidsudsigter. [B.19/]B.5 [B.19/]B.9 Beskrivelse af Koncernen Resultatforventninger eller -prognoser Med virkning pr. 31. juli 2009 (ikke inklusive) blev NATIXIS tilknyttet BPCE, den centrale enhed for den nye bankkoncern, der blev dannet i forbindelse med sammenlægningen af Groupe Banque Populaire og Groupe Caisse d Epargne, der blev gennemført den 31. juli Tilknytningen til BPCE reguleres af article L i den franske lov om monetære og finansielle forhold (Code Monétaire et Financier). I henhold til article L i Code Monétaire et Financier skal BPCE som central enhed garantere NATIXIS likviditet og solvens. BPCE er hovedaktionær i NATIXIS og er i denne egenskab ansvarlig i henhold til regler om bankvirksomhed. Ikke relevant. Der er ikke anført nogen resultatforventninger eller -prognoser i Basisprospektet. [B.19/]B.10 Revisorforbehold Ikke relevant. Der er ikke indeholdt nogen forbehold i nogen revisorpåtegning i Basisprospektet. [B.19/]B.12 Udvalgte vigtige historiske regnskabsoplysninger Pr. 31. marts 2015 udgjorde NATIXIS samlede aktiver EUR 574,1 mia. NATIXIS nettoomsætning for 1. kvartal 2015 udgjorde EUR mio., bruttodriftsresultatet udgjorde EUR 637 mio., og nettoresultatet (koncernens andel) udgjorde EUR 287 mio. Pr. 31. marts 2015 udgør aktiekapitalen EUR ,60 fordelt på stk. fuldt indbetalte aktier à EUR 1,60. Pr. 31. marts 2014 udgjorde NATIXIS samlede aktiver EUR 539,7 mia. NATIXIS nettoomsætning for 1. kvartal 2014 udgjorde EUR mio., bruttodriftsresultatet udgjorde EUR 492 mio., og nettoresultatet (koncernens andel) udgjorde EUR 270 mio. Pr. 31. marts 2014 udgjorde aktiekapitalen EUR ,60 fordelt på stk. fuldt indbetalte aktier à EUR 1,60. Pr. 31. december 2014 udgjorde NATIXIS samlede aktiver EUR 590,4 mia. NATIXIS nettoomsætning for regnskabsåret 2014 udgjorde EUR mio., bruttodriftsresultatet udgjorde EUR mio., og nettoresultatet (koncernens andel) udgjorde EUR mio. 5

6 Element Titel [B.19/]B.13 [B.19/]B.14 Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige forværringer Beskrivelse af væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger Begivenheder, der påvirker [Udsteders/Garantens] solvens Afhængighed af andre koncernenheder Der er ikke sket nogen væsentlig forværring i NATIXIS fremtidsudsigter siden 31. december Ikke relevant. Der er ikke sket væsentlige ændringer i NATIXIS finansielle eller handelsmæssige stilling siden 31. marts Der henvises til Element B.12 ovenfor Beskrivelse af væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. Der henvises til Element B.19/B.5 ovenfor og B.19/B.16 nedenfor. NATIXIS er ikke afhængig af andre koncernenheder. [B.19/]B.15 Hovedvirksomhed NATIXIS er ansvarlig for selskabsydelser, kapitalforvaltning og finansielle ydelser i Groupe BPCE, der har den næststørste markedsandel i Frankrig (kilde: Banque de France). NATIXIS har førsteklasses ekspertise inden for tre kerneaktiviteter: erhvervs- og investeringsbankvirksomhed investeringsløsninger (formueforvaltning, forsikring, private banking, private equity) specialiserede finansielle ydelser [B.19/]B.16 Aktionærer med bestemmende indflydelse NATIXIS har mangeårige engagementer med selskabets egen kundebase bestående af selskaber, finansielle institutioner og institutionelle investorer samt en kundebase bestående af privatpersoner, professionelle og små- og mellemstore virksomheder i Groupe BPCE s netværk af detailbanker (Caisse d Epargne og Banque Populaire). BPCE er hovedaktionær i NATIXIS og er i denne egenskab ansvarlig i henhold til regler om bankvirksomhed. Pr. 31. december 2014 ejede BPCE 71,5 % af aktiekapitalen i Garanten. [B.19/]B.17 Kreditvurderinger NATIXIS langfristede, usikrede seniorgæld har fået kreditvurderingen A2 (stabil) af Moody s Investors Inc. (Moody s), A (negativ) af Standard and Poor s Ratings Services (S&P) og A (stabil) af Fitch Ratings Ltd. (Fitch). Moody s, S&P og Fitch er hver især etableret i det Europæiske Fællesskab og er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 (med senere ændringer) (KVB-forordningen). 6

7 Element Titel Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed offentliggør på sin hjemmeside (www.esma.europa.eu/page/list-registered-andcertified-cras) en liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret i henhold til KVB-forordningen. Denne liste opdateres senest fem arbejdsdage efter vedtagelse af en beslutning i henhold til KVBforordningens artikel 16, 17 eller 20. Den opdaterede liste offentliggøres af Europa-Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende senest 30 dage efter en sådan opdatering. 7

8 Afsnit C Værdipapirer Element Titel C.1 Gældsinstrumenternes type og klasse/isin-kode De gældsinstrumenter (Gældsinstrumenter), der er beskrevet i dette afsnit, er gældspapirer med en stykstørrelse på under EUR (eller modværdien i en anden valuta). Gældsinstrumenterne er [Fastforrentede Gældsinstrumenter/Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter/Nulkuponinstrumenter/Strukturerede Gældsinstrumenter]. [Indsæt ved CDI er: Investor kan også indirekte besidde ejerandele i Gældsinstrumenterne gennem Euroclear UK & Ireland Limited ved udstedelse af elektroniske depotbeviser, der udstedes, besiddes, afregnes og overdrages via CREST (CDI er). CDI er udgør ejerandele i de relevante Gældsinstrumenter, som CDI erne er baseret på; CDI erne er ikke Gældsinstrumenter i sig selv. CDI er er uafhængige værdipapirer, der er adskilt fra Gældsinstrumenterne, er oprettet i henhold til engelsk ret og overdrages via CREST, og de vil blive udstedt af CREST Depository Limited i henhold til et globalt ensidigt dokument oprettet under segl og dateret 25. juni 2001 (med senere ændringer, modifikationer, suppleringer og/eller tilpasninger). Indehaverne af CDI er har ikke ret til at handle direkte med Gældsinstrumenterne.] [Ved Italienske Gældsinstrumenter indsættes: Gældsinstrumenterne udstedes i papirløs og elektronisk form hos Monte Titoli S.p.A. i henhold til det italienske lovdekret af 24. februar 1998, nr. 58, med senere ændringer og som integreret i efterfølgende gennemførelsesbestemmelser. Gældsinstrumenterne består således ikke af fysiske adkomstdokumenter, og der udstedes ingen globale eller definitive Gældsinstrumenter. Gældsinstrumenterne udstedes ikke i definitiv form og kan ikke ombyttes med Navnenoterede Gældsinstrumenter eller Ihændehavergældsinstrumenter eller omvendt.] Serienummer: [ ] Tranchenummer: [ ] International fondskode (ISIN): [ ] Fælles kode: [ ] C.2 Valuta Valutaen for denne Serie af Gældsinstrumenter er [ ]. C.5 Indskrænkninger i omsættelighed Gældsinstrumenternes frie omsættelighed er underlagt salgsbegrænsninger i USA, EØS (herunder Storbritannien, Irland, Frankrig, Italien, Tjekkiet, Portugal, Polen), Hongkong, Japan, Singapore, Taiwan, Schweiz, Rusland, Cayman-øerne, Israel, Guernsey, Jersey, Mauritius, Mexico, Brasilien, Chile, Panama, Peru og Uruguay. [Gældsinstrumenter, der udbydes og sælges uden for USA til ikkeamerikanske personer (non-us persons) i henhold til Regulation S i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer skal overholde salgsbegrænsningerne.] [Gældsinstrumenter, der besiddes i et clearingsystem, skal overdrages i 8

9 Element Titel overensstemmelse med det pågældende clearingsystems regler, procedurer og forskrifter.] [Ved Italienske Gældsinstrumenter indsættes: Gældsinstrumenterne er frit omsættelige elektronisk på de konti, der er registreret i Monte Titoli S.p.A.'s afviklingssystem.] [Ved Italienske Børsnoterede Beviser indsættes: Gældsinstrumenterne (udstedt i form af beviser) skal overdrages i partier, der mindst svarer til Minimumoverdragelsesbeløbet i henhold til Reglerne for det marked, der er organiseret og styret af Borsa Italiana S.p.A. (Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) og de tilhørende Instrukser (Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana), med de til enhver tid værende ændringer, eller multipla heraf efter Borsa Italiana S.p.A.'s bestemmelse. Minimumsoverdragelsesbeløbet udgør [ ]] C.8 Gældsinstrumenternes rettigheder, herunder rangorden og begrænsninger i disse rettigheder Rettigheder knyttet til Gældsinstrumenterne Beskatning Alle betalinger vedrørende Gældsinstrumenterne sker uden skattefradrag eller -indeholdelse i henholdsvis Luxembourg eller Frankrig. Hvis der foretages et sådant fradrag, vil den relevante Udsteder undtagen i visse begrænsede tilfælde skulle betale yderligere beløb i kompensation for de fradragne beløb. Alle NATIXIS betalinger vedrørende NATIXIS-garantien vil, hvor det er relevant, ske uden indeholdelse af fransk skat, medmindre lovgivningen foreskriver det. Hvis lovgivningen kræver, at NATIXIS fradrager eller indeholder fransk skat, skal NATIXIS betale yderligere beløb til Indehaveren af Gældsinstrumenter for at kompensere for fradraget som beskrevet i NATIXIS-garantien i det omfang, fransk lovgivning ikke forbyder det. Alle betalinger vedrørende Gældsinstrumenterne vil i alle tilfælde være underlagt 1) eventuel indeholdelse eller fradrag, der kræves i henhold til Section 871(m) i U.S. Internal Revenue Code of 1986 (Loven), og 2) eventuel indeholdelse eller fradrag, der kræves i henhold til en aftale beskrevet i Section 1471(b) i Loven, eller som på anden måde pålægges i henhold til Sections i Loven, eventuelle bestemmelser eller aftaler i forbindelse dermed, officiel fortolkning deraf, eller enhver lov, der implementerer en mellemstatslig tilgang dertil. Udsteders negativerklæring Så længe nogen af Gældsinstrumenterne, og Indtægter og Renter vedrørende disse er udestående, vil den relevante Udsteder ikke stifte eller have udestående underpant, håndpant, panteret eller anden behæftelse eller sikkerhedsret i hele eller en del af virksomheden, aktiverne eller omsætningen, nu eller i fremtiden, til sikkerhed for Relevant Gæld (som defineret nedenfor) eller til sikkerhed for den pågældende Udsteders garanti for eller skadesløsholdelse vedrørende 9

10 Element Titel Relevant Gæld, medmindre den relevante Udsteders forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne, Indtægterne eller Renterne samtidig eller forud herfor A) sikres ligeligt og proratarisk i forhold hertil, eller B) har fordel af et sådant andet værdipapir eller en sådan anden garanti, skadesløsholdelse eller anden aftale, som godkendes af Indehaverne af Gældsinstrumenter ved en Ekstraordinær Beslutning. Relevant Gæld betyder nuværende eller fremtidig gæld i form af eller repræsenteret ved obligationer, gældsbreve, erhvervsobligationer eller andre værdipapirer, som til enhver tid er eller kan blive noteret eller handlet på sædvanlig vis på en fondsbørs, eller et OTC- eller andet værdipapirmarked. Misligholdelsesbegivenheder Gældsinstrumenterne kan blive umiddelbart indløselige ved meddelelse til en indehaver efter indtræden af visse begivenheder (Misligholdelsesbegivenheder), herunder manglende betaling eller manglende opfyldelse af den relevante Udsteders forpligtelser vedrørende Gældsinstrumenterne, og den relevante Udsteders insolvens eller konkurs. Der er ingen misligholdelsesbegivenheder vedrørende NATIXIS i relation til Gældsinstrumenterne udstedt af Natixis Structured Issuance SA eller NATIXIS-garantien. Generalforsamlinger Gældsinstrumenternes vilkår indeholder bestemmelser om indkaldelse af generalforsamlinger for indehaverne af Gældsinstrumenterne til behandling af emner, der påvirker deres interesser generelt. Disse bestemmelser tillader fastsatte stemmeflertal at binde alle indehavere, herunder indehavere, der ikke har deltaget i og stemt på den relevante generalforsamling, og indehavere, der har stemt imod flertallet. Lovvalg Gældsinstrumenterne er underlagt engelsk ret. Gældsinstrumenternes rangorden Den relevante Udsteders forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne udgør ikke-efterstillede og usikrede forpligtelser for den pågældende Udsteder. Begrænsning af rettigheder Forældelse Krav mod den relevante Udsteder om betaling vedrørende Gældsinstrumenterne, Indtægterne og Renterne (som til brug herfor ikke inkluderer Taloner) forældes og bliver ugyldige, medmindre de fremlægges til betaling senest 10 år (for hovedstol) eller fem år (for renter) efter deres Relevante Dato. 10

11 Element Titel [Krav mod Udsteder om betaling vedrørende finske Gældsinstrumenter indbetales automatisk på de respektive Indehaveres bankkonti, der er registreret i det finske CSD-system og er omfattet af en generel forældelsesperiode på tre år.] [Krav mod Udsteder om betaling vedrørende svenske eller schweiziske Gældsinstrumenter forældes og bliver ugyldige, medmindre de fremsættes senest 10 år (for hovedstol) eller fem år (for renter) efter deres Relevante Dato.] [C.9] [Rente/Indløsning] [Der henvises desuden til Element C.8. Rente [Fastforrentede Gældsinstrumenter: Gældsinstrumenterne forrentes [fra udstedelsesdatoen/fra [ ]] med en fast rente på [ ]% p.a. [Gældsinstrumenternes forrentning udgør [ ]%. Forrentningen beregnes på Udstedelsesdatoen på grundlag af Udstedelseskursen. Den giver ingen indikation af den fremtidige forrentning.] Der betales rente [årligt/halvårligt/kvartalsvis/månedligt] [bagud] den [ ] hvert år. Den første rentebetaling sker den [ ]. Indikation af forrentning: [ ] Forrentningen beregnes pr. Gældsinstrumenternes udstedelsesdato (Udstedelsesdatoen) på grundlag af udstedelseskursen. Forrentningen beregnes som den effektive rente pr. Gældsinstrumenternes Udstedelsesdato og giver ingen indikation af den fremtidige forrentning.] [Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter: Gældsinstrumenterne forrentes [fra deres udstedelsesdato/fra [ ]] med en variabel rente, der beregnes med udgangspunkt i [angiv referencerenten for de Gældsinstrumenter, der udstedes] [plus/minus] en margin på [ ]%. Der betales rente [kvartalsvist/halvårligt/årligt] [bagud] den [ ] og [ ] hvert år, [under hensyntagen til dage, der ikke er børsdage]. Den første rentebetaling sker den [ ]]. [Nulkuponinstrumenter: Gældsinstrumenterne forrentes ikke.] [Strukturerede Gældsinstrumenter: Gældsinstrumenterne (Strukturerede Gældsinstrumenter) forrentes [fra deres udstedelsesdato/fra [ ]] med [en struktureret rente, der beregnes med udgangspunkt i [indsæt [indeks]/[indekskurv]/[enkelt aktie]/ [aktiekurv]/[råvare]/[råvarer] /[enkelt investeringsinstitut]/[kurv af investeringsinstitutter]/[udbytte]/[futureskontrakt]/ [inflationsindeks]/ [indtræden af en eller flere kreditbegivenheder]/[enkelt valuta]/[valutakurv]/[rente]/[warrant] (de(t) Underliggende Referenceaktiv(er))] / [en fast rente på [ ]% p.a.] / [en variabel rente, der beregnes med udgangspunkt i [angiv referencerenten for de Gældsinstrumenter, der udstedes] [plus/minus] en margin på [ ]%]. Der betales rente [kvartalsvist/halvårligt/årligt] [bagud] den [ ] hvert år. Den første rentebetaling sker den [ ]. 11

12 Element Titel [Beskrivelse af det Underliggende Referenceaktiv: [ ]] Renten beregnes i overensstemmelse med følgende udbytteformel: [(for andre Strukturerede Gældsinstrumenter end renteindekserede gældsinstrumenter, valutaindekserede gældsinstrumenter og/eller kreditindekserede gældsinstrumenter) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ ECLA/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/Selecto/Selecto Irys/ Autocall New Chance (for renteindekserede gældsinstrumenter) Couponable Zero Coupon/ OATi-type Inflation Coupon/ Capped Floored Floater/ Global Range Accrual/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Reverse Floater/ Snowrange Range Accrual/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Cumulative Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Recouponable Fixed Rate/ Chinese Hat Inflation/ Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Restrikable Range Accrual/ Boost Range Accrual/ Target Remuneration (for valutaindekserede gældsinstrumenter) Bull Index/ Bear Index/ Twin- Win Index/ Digital/ Wedding Cake/ Single FX Range Accrual/ Global Range Accrual (for kreditindekserede gældsinstrumenter) Single Entity Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Capital Protected Note with American Settlement] Indløsning Med forbehold for køb og annullering eller førtidig indløsning indløses Gældsinstrumenterne den [angiv den endelige udløbsdato for de Gældsinstrumenter, der udstedes] [til kurs [100] [angiv anden]% af deres 12

13 Element Titel nominelle værdi] eller [med et beløb fastsat efter følgende formel: [angiv gældende formel]. Gældsinstrumenterne kan indløses førtidigt af skattemæssige årsager eller på grund af ulovlighed [eller [angiv eventuelle andre muligheder for førtidig indløsning for de Gældsinstrumenter, der udstedes]] til [angiv førtidsindløsningskursen og eventuelle maksimum- og minimumindløsningsbeløb for de Gældsinstrumenter, der udstedes]. [Udsteder kan indløse [nogle] [alle, men ikke kun nogle] Gældsinstrumenter før tid den [angiv dato(er)]]. [Indehavere af Gældsinstrumenter kan kræve at få indløst deres Gældsinstrumenter før tid den [angiv dato(er)]]. Betaling skal ske ved overførsel til en konto i den relevante valuta i en bank i den pågældende valutas primære finanscenter. [Strukturerede Gældsinstrumenter: Indløsningsbeløbet beregnes efter følgende formel: (for andre Strukturerede Gældsinstrumenter end renteindekserede gældsinstrumenter, valutaindekserede gældsinstrumenter og/eller kreditindekserede gældsinstrumenter) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ FMA Vanilla/ Escalator Ladder/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ Long Contingent Forward/ Short Contingent Forward/ ECLA/ Management Strategy/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ Domino Phoenix (for renteindekserede gældsinstrumenter) Digirise/ Digibear/ Callable Zero Coupon/ Inflation Zero Coupon/ IRR Conditional Zero Coupon/ Zero Coupon Reverse Floater/ Rate linked Autocall/ OATi-type Inflation Redemption (for valutaindekserede gældsinstrumenter) Dual Currency (Hovedvaluta = Hjemlig Valuta)/ Dual Currency (Hovedvaluta = Fremmed Valuta/ Bull Power/ Bear Power/ Twin Power/ Digital Power/ FX Linked Autocall/ Bullish Power Target/ Bearish Power Target (for kreditindekserede gældsinstrumenter) Single Entity Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Credit Linked Note with American 13

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER Resuméer udgøres af oplysningsforpligtelser, der kaldes "bestemmelser". Disse bestemmelser er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder

Læs mere

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt

Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 18. juni 2014 Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Nykredit Realkredit A/S offentliggør nyt prospekt Basisprospekt af 17. juni 2014 for udbud af særligt dækkede

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971)

Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 28500971) 1 4 5 7 8 9 10 11 1 1 14 15 1 17 18 19 0 1 4 5 7 8 9 0 1 4 5 7 8 9 40 41 4 4 44 45 4 47 48 49 50 51 5 5 Fast Ejendom Danmark A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 8500971) Rettet udbud af

Læs mere

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24.

Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S. 24. w Basisprospekt for Realkreditobligationer og Særligt Dækkede Realkreditobligationer udstedt af Realkredit Danmark A/S 24. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Resumé... 4 3. Risikofaktorer...

Læs mere

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners. ISS A/S Udbud af op til stk. 58.399.894 Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 28 50 47 99) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 58.399.894 stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet

Læs mere

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735 Udbud af op til 8.500.000 stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt (

Læs mere

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB BASISPROSPEKT FOR SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER (SDRO) Nordea Kredit Realkreditaktieselskab ( Nordea Kredit ) har givet Nordea Bank Danmark A/S ("Nordea Bank

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014

ETFS Hedged Metal Securities Limited. ETFS Currency-Hedged Metal Securities. Prospektresumé. Basisprospekt dateret 19 september 2014 ETFS Hedged Metal Securities Limited ETFS Currency-Hedged Metal Securities Prospektresumé Basisprospekt dateret 19 september 2014 for udstedelse af ETFS Currency-Hedged Metal Securities Der gives et sammendrag

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77)

Stylepit A/S. (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Stylepit A/S (et dansk aktieselskab, CVR nr. 27 43 99 77) Udbud og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af op til 484.447.200 stk. nye aktier a nominelt 0,10 kr. til 0,10

Læs mere

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 27 52 84 06) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 21.271.185 stk. aktier à nominelt DKK 2,50 ( Udbuddet ) i Matas

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642)

Prime Office A/S. UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Prime Office A/S UDBUD af 2.128.876 stk. nye aktier Et dansk aktieselskab med CVR-nr 30558642) Udbud af 2.128.876 stk. nye aktier a nominelt DKK 50 til DKK 50 per aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Cimber Sterling Group A/S

Cimber Sterling Group A/S Cimber Sterling Group A/S et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 56 36 97 16) Udbud af op til 16.650.000 stk. aktier à nominelt DKK 1 Udbudskursinterval: DKK 20 24 pr. Aktie Dette prospekt ( Prospektet

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3.

INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2 II. Risikofaktorer... 9 1. Risikofaktorer ved de udbudte obligationer... 9 2. Lovgivningsmæssige rammer... 9 3. Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds). 22. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I. Resumé... 2

Læs mere

exploring the mineral potential of greenland

exploring the mineral potential of greenland exploring the mineral potential of greenland PROSPEKT notering af NunaMinerals a/s på OMX Nordic Exchange Copenhagen juni 2008 2008 3 DANSK PROSPEKT Dateret den 2. juni 2008 NunaMinerals a/s (et grønlandsk

Læs mere

Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Dalhoff Larsen & Horneman A/S Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 34 41 19 13) Udbud af minimum 34.967.742 og maksimum 35.710.998 stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 19. August 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER

AFSNIT A INTRODUKTION OG ADVARSLER 1 RESUMÉ Resuméer består af krav om offentliggørelse, også kaldet elementer (Elements). Disse elementer (Elements) er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de elementer (Elements),

Læs mere