RESUMÉ. Afsnit A Indledning og advarsler. Element. Advarsel om: A.1 Generel ansvarsfraskrivelse vedrørende Resuméet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RESUMÉ. Afsnit A Indledning og advarsler. Element. Advarsel om: A.1 Generel ansvarsfraskrivelse vedrørende Resuméet"

Transkript

1 RESUMÉ Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Elementerne er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et resumé for Gældsinstrumenterne og Udsteder. Da nogle Elementer ikke kræves medtaget, kan der forekomme huller i nummereringen af Elementerne. Selv om et Element skal indsættes i et resumé på grund af typen af værdipapirer og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger om Elementet. I så fald indeholder resuméet en kort beskrivelse af Elementet med en forklaring på, hvorfor det ikke er relevant. Element Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Generel ansvarsfraskrivelse vedrørende Resuméet Advarsel om: at dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet, at enhver beslutning om investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af Basisprospektet som helhed, at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Basisprospektet indbringes for en domstol, i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af prospektet, inden sagen indledes, og at kun Udsteder [eller Garanten], som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af prospektet, eller ikke, når det læses sammen med prospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer. A.2 Samtykke til anvendelse af Basisprospektet [Samtykke: Med forbehold for nedenstående betingelser giver Udsteder samtykke til anvendelse af Basisprospektet i forbindelse med et udbud i tilfælde, hvor der ikke gælder en fritagelse for forpligtelsen i henhold til Prospektdirektivet til at offentliggøre et prospekt (et Offentligt Udbud) af Gældsinstrumenter fra Emissionsbankernes side, [navne på konkrete finansielle formidlere] [og] hver finansiel formidler, hvis navn er offentliggjort på Udsteders hjemmeside (www.equitysolutions.natixis.fr), og som er identificeret som en Bemyndiget Udbyder for det relevante Offentlige Udbud og eventuelle finansielle formidlere, der er bemyndiget til at foretage sådanne udbud i henhold til gældende lovgivning, der implementerer direktivet om markeder for finansielle instrumenter (Direktiv 2004/39/EF), og på deres hjemmeside offentliggør følgende erklæring (hvor de kantede parenteser er udfyldt med de relevante oplysninger): Undertegnede, [indsæt finansiel formidlers juridiske navn], henviser til udbuddet af [indsæt betegnelse for relevante Gældsinstrumenter] (Gældsinstrumenterne) beskrevet i de Endelige Vilkår dateret [indsæt 1

2 Element dato] (de Endelige Vilkår) offentliggjort af [ ] (Udsteder). Undertegnede accepterer herved Udsteders tilbud om samtykke til vores anvendelse af Basisprospektet (som defineret i de Endelige Vilkår) i forbindelse med udbuddet af Gældsinstrumenterne i henhold til den Bemyndigede Udsteders Vilkår og med forbehold for betingelserne for samtykket, hver især som angivet i Basisprospektet, og undertegnede bekræfter, at Basisprospektet anvendes i overensstemmelse hermed. (hver især en Bemyndiget Udbyder). Udbudsperiode: Udsteders ovenfor omtalte samtykke gives for Offentlige Udbud af Gældsinstrumenter i [udstedelsens udbudsperiode angives her] ( Udbudsperioden ). Betingelser for samtykke: Betingelserne for Udsteders samtykke er [(i tillæg til ovenstående betingelser)], at det pågældende samtykke a) kun er gyldigt i Udbudsperioden, b) kun omfatter anvendelse af Basisprospektet til Offentlige Udbud af den relevante Tranche af Gældsinstrumenter i [Luxembourg/Italien/Finland/Sverige/Storbritannien/Danmark/Irland/Frankrig/Belgien/Tyskland/Holland/ Spanien/Norge/Tjekkiet/Portugal/ Polen] og c) [angiv eventuelle andre betingelser, der gælder for det Offentlige [sic] af den pågældende Tranche]. EN INVESTOR, DER AGTER AT KØBE, ELLER SOM KØBER, GÆLDSINSTRUMENTER I ET OFFENTLIGT UDBUD FRA EN BEMYNDIGET UDBYDER, VIL GØRE DET I OVERENSSTEMMELSE MED DE VILKÅR OG ANDRE AFTALER, DER FORELIGGER MELLEM DEN PÅGÆLDENDE BEMYNDIGEDE UDBYDER OG DEN PÅGÆLDENDE INVESTOR, HERUNDER KURS-, FORDELINGS- OG AFVIKLINGSAFTALER, OG DET SAMME GÆLDER UDBUD OG SALG AF DE PÅGÆLDENDE GÆLDSINSTRUMENTER TIL EN INVESTOR FRA DEN BEMYNDIGEDE UDBYDER. PÅ TIDSPUNKTET FOR UDBUDDET SKAL INVESTOR HENVENDE SIG TIL DEN BEMYNDIGEDE UDBYDER FOR AT INDHENTE SÅDANNE OPLYSNINGER, OG DEN BEMYNDIGEDE UDBYDER VIL VÆRE ANSVARLIG FOR DE PÅGÆLDENDE OPLYSNINGER.] [Ikke relevant] 2

3 [Afsnit B Udsteder] Element Titel B.1 Udsteders juridiske navn og binavne B.2 Domicil/retlig form/lovgivning/indregistreringsland Natixis Structured Issuance SA er det juridiske navn. Natixis Structured Issuance er binavnet. Natixis Structured Issuance SA har hjemsted på adressen 51, avenue JF Kennedy, 1855 Luxembourg, Luxembourg. Udsteder er stiftet i og i henhold til lovgivningen i Storhertugdømmet Luxembourg (Luxembourg) som et société anonyme (aktieselskab). B.4b Trendoplysninger Ikke relevant. Der er ingen kendte tendenser, usikkerheder, krav, engagementer eller begivenheder, der med rimelig sandsynlighed vil få en væsentlig indvirkning på Natixis Structured Issuance SA sudsigter for det nuværende regnskabsår. B.5 Beskrivelse af Koncernen B.9 Resultatforventninger eller -prognoser Natixis Structured Issuance SA er et 100% indirekte ejet datterselskab af NATIXIS. Ikke relevant. Der er ikke anført nogen resultatforventninger eller -prognoser i Basisprospektet. Med virkning fra, men ikke med den 31. juli 2009 blev NATIXIS tilknyttet BPCE, den centrale enhed for den nye bankkoncern, der blev dannet i forbindelse med sammenlægningen af Groupe Banque Populaire og Groupe Caisse d Epargne, der blev gennemført den 31. juli Tilknytningen til BPCE reguleres af artikel L i den franske lov om monetære og finansielle forhold (Code Monétaire et Financier). I henhold til artikel L i Code Monétaire et Financier skal BPCE som central enhed garantere NATIXIS' likviditet og solvens. BPCE er hovedaktionær i NATIXIS og er i denne egenskab ansvarlig i henhold til regler om bankvirksomhed. B.10 Revisorforbehold Ikke relevant. Der er ikke indeholdt nogen forbehold i nogen revisorpåtegning i Basisprospektet. B.12 Udvalgte vigtige historiske regnskabsoplysninger Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige ændringer eller væsentlige forværringer B.13 Begivenheder, der påvirker Udsteders solvens B.14 Afhængighed af andre koncernenheder Pr. 31. december 2014 udgjorde Natixis Structured Issuance SA s samlede aktiver EUR ,86. Natixis Structured Issuance SA s overskud pr. 31. december 2014 udgjorde EUR ,63. Ikke relevant. Der er ikke sket nogen væsentlig ændring i Natixis Structured Issuance SA s finansielle eller handelsmæssige stilling siden 31. december 2014, og der er ikke sket nogen væsentlig forværring i Natixis Structured Issuance SA s fremtidsudsigter siden 31. december Ikke relevant. Der er ikke for nylig indtruffet særlige begivenheder for Natixis Structured Issuance SA, som er væsentlige i bedømmelsen af Natixis Structured Issuance SA s solvens. Natixis Structured Issuance SA er et 100 % indirekte ejet datterselskab af NATIXIS, og det er afhængig af ejeren NATIXIS. B.15 Hovedvirksomhed Natixis Structured Issuance SA s hovedvirksomhed består bl.a. i at 3

4 Element Titel indhente, håndtere og/eller yde finansiering i form af lån, optioner, derivater og andre finansielle aktiver og finansielle instrumenter i enhver form og af enhver art med henblik på opnåelse af finansiering til udstedelse af Gældsinstrumenter eller andre finansielle instrumenter samt indgå aftaler og transaktioner i forbindelse dermed. B.16 Aktionærer med bestemmende indflydelse Natixis Structured Issuance SA er et 100 % indirekte ejet datterselskab af NATIXIS. Natixis Structured Issuance SA er 100 % ejet af Natixis Trust, der er ejet af NATIXIS. BPCE er hovedaktionær i NATIXIS og er i denne egenskab ansvarlig i henhold til regler om bankvirksomhed. Pr. 31. december 2014 ejede BPCE 71,5 % af aktiekapitalen i NATIXIS. B.17 Kreditvurderinger Ikke relevant. Der er ikke foretaget kreditvurdering af Natixis Structured Issuance SA eller dets gældspapirer. B.18 Beskrivelse af Garantien NATIXIS har afgivet visse tilsagn til fordel for indehavere af visse af Natixis Structured Issuance SA s finansielle instrumenter (hvilket udtryk inkluderer Gældsinstrumenter, som omfatter Beviser udstedt i henhold til Programmet) i henhold til en uigenkaldelig og ubetinget garanti dateret 23. januar 2014 (NATIXIS-garantien). NATIXIS garanterer derfor uigenkaldeligt og ubetinget over for indehaverne af alle sådanne Gældsinstrumenter betaling af alle beløb, der angives at skulle betales af Natixis Structured Issuance SA i henhold til Gældsinstrumenterne efter anmodning fra den relevante indehaver af de pågældende Gældsinstrumenter i overensstemmelse med bestemmelserne i NATIXIS-garantien. B.19 NATIXIS som Garant Gældsinstrumenterne er omfattet af NATIXIS-garantien. 4

5 [Afsnit B Udsteder/Garant] Element [B.19/]B.1 [B.19/]B.2 Titel [Udsteders][Garantens] juridiske navn og binavne Domicil/retlig form/lovgivning/indregistreringsland NATIXIS NATIXIS har hjemsted på adressen 30, avenue Pierre Mendes-France, Paris, Frankrig. Garanten er stiftet i og i henhold til lovgivningen i Frankrig som et aktieselskab (société anonyme à Conseil d Administration). [B.19/]B.4b Trendoplysninger Ikke relevant. Der er ingen kendte tendenser, usikkerheder, krav, engagementer eller begivenheder, der med rimelig sandsynlighed vil få en væsentlig indvirkning på NATIXIS fremtidsudsigter. [B.19/]B.5 [B.19/]B.9 Beskrivelse af Koncernen Resultatforventninger eller -prognoser Med virkning pr. 31. juli 2009 (ikke inklusive) blev NATIXIS tilknyttet BPCE, den centrale enhed for den nye bankkoncern, der blev dannet i forbindelse med sammenlægningen af Groupe Banque Populaire og Groupe Caisse d Epargne, der blev gennemført den 31. juli Tilknytningen til BPCE reguleres af article L i den franske lov om monetære og finansielle forhold (Code Monétaire et Financier). I henhold til article L i Code Monétaire et Financier skal BPCE som central enhed garantere NATIXIS likviditet og solvens. BPCE er hovedaktionær i NATIXIS og er i denne egenskab ansvarlig i henhold til regler om bankvirksomhed. Ikke relevant. Der er ikke anført nogen resultatforventninger eller -prognoser i Basisprospektet. [B.19/]B.10 Revisorforbehold Ikke relevant. Der er ikke indeholdt nogen forbehold i nogen revisorpåtegning i Basisprospektet. [B.19/]B.12 Udvalgte vigtige historiske regnskabsoplysninger Pr. 31. marts 2015 udgjorde NATIXIS samlede aktiver EUR 574,1 mia. NATIXIS nettoomsætning for 1. kvartal 2015 udgjorde EUR mio., bruttodriftsresultatet udgjorde EUR 637 mio., og nettoresultatet (koncernens andel) udgjorde EUR 287 mio. Pr. 31. marts 2015 udgør aktiekapitalen EUR ,60 fordelt på stk. fuldt indbetalte aktier à EUR 1,60. Pr. 31. marts 2014 udgjorde NATIXIS samlede aktiver EUR 539,7 mia. NATIXIS nettoomsætning for 1. kvartal 2014 udgjorde EUR mio., bruttodriftsresultatet udgjorde EUR 492 mio., og nettoresultatet (koncernens andel) udgjorde EUR 270 mio. Pr. 31. marts 2014 udgjorde aktiekapitalen EUR ,60 fordelt på stk. fuldt indbetalte aktier à EUR 1,60. Pr. 31. december 2014 udgjorde NATIXIS samlede aktiver EUR 590,4 mia. NATIXIS nettoomsætning for regnskabsåret 2014 udgjorde EUR mio., bruttodriftsresultatet udgjorde EUR mio., og nettoresultatet (koncernens andel) udgjorde EUR mio. 5

6 Element Titel [B.19/]B.13 [B.19/]B.14 Erklæring om, at der ikke er sket væsentlige forværringer Beskrivelse af væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger Begivenheder, der påvirker [Udsteders/Garantens] solvens Afhængighed af andre koncernenheder Der er ikke sket nogen væsentlig forværring i NATIXIS fremtidsudsigter siden 31. december Ikke relevant. Der er ikke sket væsentlige ændringer i NATIXIS finansielle eller handelsmæssige stilling siden 31. marts Der henvises til Element B.12 ovenfor Beskrivelse af væsentlige ændringer i den finansielle eller handelsmæssige stilling siden den periode, der er omfattet af de historiske regnskabsoplysninger. Der henvises til Element B.19/B.5 ovenfor og B.19/B.16 nedenfor. NATIXIS er ikke afhængig af andre koncernenheder. [B.19/]B.15 Hovedvirksomhed NATIXIS er ansvarlig for selskabsydelser, kapitalforvaltning og finansielle ydelser i Groupe BPCE, der har den næststørste markedsandel i Frankrig (kilde: Banque de France). NATIXIS har førsteklasses ekspertise inden for tre kerneaktiviteter: erhvervs- og investeringsbankvirksomhed investeringsløsninger (formueforvaltning, forsikring, private banking, private equity) specialiserede finansielle ydelser [B.19/]B.16 Aktionærer med bestemmende indflydelse NATIXIS har mangeårige engagementer med selskabets egen kundebase bestående af selskaber, finansielle institutioner og institutionelle investorer samt en kundebase bestående af privatpersoner, professionelle og små- og mellemstore virksomheder i Groupe BPCE s netværk af detailbanker (Caisse d Epargne og Banque Populaire). BPCE er hovedaktionær i NATIXIS og er i denne egenskab ansvarlig i henhold til regler om bankvirksomhed. Pr. 31. december 2014 ejede BPCE 71,5 % af aktiekapitalen i Garanten. [B.19/]B.17 Kreditvurderinger NATIXIS langfristede, usikrede seniorgæld har fået kreditvurderingen A2 (stabil) af Moody s Investors Inc. (Moody s), A (negativ) af Standard and Poor s Ratings Services (S&P) og A (stabil) af Fitch Ratings Ltd. (Fitch). Moody s, S&P og Fitch er hver især etableret i det Europæiske Fællesskab og er registreret i henhold til forordning (EF) nr. 1060/2009 (med senere ændringer) (KVB-forordningen). 6

7 Element Titel Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed offentliggør på sin hjemmeside (www.esma.europa.eu/page/list-registered-andcertified-cras) en liste over kreditvurderingsbureauer, der er registreret i henhold til KVB-forordningen. Denne liste opdateres senest fem arbejdsdage efter vedtagelse af en beslutning i henhold til KVBforordningens artikel 16, 17 eller 20. Den opdaterede liste offentliggøres af Europa-Kommissionen i Den Europæiske Unions Tidende senest 30 dage efter en sådan opdatering. 7

8 Afsnit C Værdipapirer Element Titel C.1 Gældsinstrumenternes type og klasse/isin-kode De gældsinstrumenter (Gældsinstrumenter), der er beskrevet i dette afsnit, er gældspapirer med en stykstørrelse på under EUR (eller modværdien i en anden valuta). Gældsinstrumenterne er [Fastforrentede Gældsinstrumenter/Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter/Nulkuponinstrumenter/Strukturerede Gældsinstrumenter]. [Indsæt ved CDI er: Investor kan også indirekte besidde ejerandele i Gældsinstrumenterne gennem Euroclear UK & Ireland Limited ved udstedelse af elektroniske depotbeviser, der udstedes, besiddes, afregnes og overdrages via CREST (CDI er). CDI er udgør ejerandele i de relevante Gældsinstrumenter, som CDI erne er baseret på; CDI erne er ikke Gældsinstrumenter i sig selv. CDI er er uafhængige værdipapirer, der er adskilt fra Gældsinstrumenterne, er oprettet i henhold til engelsk ret og overdrages via CREST, og de vil blive udstedt af CREST Depository Limited i henhold til et globalt ensidigt dokument oprettet under segl og dateret 25. juni 2001 (med senere ændringer, modifikationer, suppleringer og/eller tilpasninger). Indehaverne af CDI er har ikke ret til at handle direkte med Gældsinstrumenterne.] [Ved Italienske Gældsinstrumenter indsættes: Gældsinstrumenterne udstedes i papirløs og elektronisk form hos Monte Titoli S.p.A. i henhold til det italienske lovdekret af 24. februar 1998, nr. 58, med senere ændringer og som integreret i efterfølgende gennemførelsesbestemmelser. Gældsinstrumenterne består således ikke af fysiske adkomstdokumenter, og der udstedes ingen globale eller definitive Gældsinstrumenter. Gældsinstrumenterne udstedes ikke i definitiv form og kan ikke ombyttes med Navnenoterede Gældsinstrumenter eller Ihændehavergældsinstrumenter eller omvendt.] Serienummer: [ ] Tranchenummer: [ ] International fondskode (ISIN): [ ] Fælles kode: [ ] C.2 Valuta Valutaen for denne Serie af Gældsinstrumenter er [ ]. C.5 Indskrænkninger i omsættelighed Gældsinstrumenternes frie omsættelighed er underlagt salgsbegrænsninger i USA, EØS (herunder Storbritannien, Irland, Frankrig, Italien, Tjekkiet, Portugal, Polen), Hongkong, Japan, Singapore, Taiwan, Schweiz, Rusland, Cayman-øerne, Israel, Guernsey, Jersey, Mauritius, Mexico, Brasilien, Chile, Panama, Peru og Uruguay. [Gældsinstrumenter, der udbydes og sælges uden for USA til ikkeamerikanske personer (non-us persons) i henhold til Regulation S i U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer skal overholde salgsbegrænsningerne.] [Gældsinstrumenter, der besiddes i et clearingsystem, skal overdrages i 8

9 Element Titel overensstemmelse med det pågældende clearingsystems regler, procedurer og forskrifter.] [Ved Italienske Gældsinstrumenter indsættes: Gældsinstrumenterne er frit omsættelige elektronisk på de konti, der er registreret i Monte Titoli S.p.A.'s afviklingssystem.] [Ved Italienske Børsnoterede Beviser indsættes: Gældsinstrumenterne (udstedt i form af beviser) skal overdrages i partier, der mindst svarer til Minimumoverdragelsesbeløbet i henhold til Reglerne for det marked, der er organiseret og styret af Borsa Italiana S.p.A. (Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana) og de tilhørende Instrukser (Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana), med de til enhver tid værende ændringer, eller multipla heraf efter Borsa Italiana S.p.A.'s bestemmelse. Minimumsoverdragelsesbeløbet udgør [ ]] C.8 Gældsinstrumenternes rettigheder, herunder rangorden og begrænsninger i disse rettigheder Rettigheder knyttet til Gældsinstrumenterne Beskatning Alle betalinger vedrørende Gældsinstrumenterne sker uden skattefradrag eller -indeholdelse i henholdsvis Luxembourg eller Frankrig. Hvis der foretages et sådant fradrag, vil den relevante Udsteder undtagen i visse begrænsede tilfælde skulle betale yderligere beløb i kompensation for de fradragne beløb. Alle NATIXIS betalinger vedrørende NATIXIS-garantien vil, hvor det er relevant, ske uden indeholdelse af fransk skat, medmindre lovgivningen foreskriver det. Hvis lovgivningen kræver, at NATIXIS fradrager eller indeholder fransk skat, skal NATIXIS betale yderligere beløb til Indehaveren af Gældsinstrumenter for at kompensere for fradraget som beskrevet i NATIXIS-garantien i det omfang, fransk lovgivning ikke forbyder det. Alle betalinger vedrørende Gældsinstrumenterne vil i alle tilfælde være underlagt 1) eventuel indeholdelse eller fradrag, der kræves i henhold til Section 871(m) i U.S. Internal Revenue Code of 1986 (Loven), og 2) eventuel indeholdelse eller fradrag, der kræves i henhold til en aftale beskrevet i Section 1471(b) i Loven, eller som på anden måde pålægges i henhold til Sections i Loven, eventuelle bestemmelser eller aftaler i forbindelse dermed, officiel fortolkning deraf, eller enhver lov, der implementerer en mellemstatslig tilgang dertil. Udsteders negativerklæring Så længe nogen af Gældsinstrumenterne, og Indtægter og Renter vedrørende disse er udestående, vil den relevante Udsteder ikke stifte eller have udestående underpant, håndpant, panteret eller anden behæftelse eller sikkerhedsret i hele eller en del af virksomheden, aktiverne eller omsætningen, nu eller i fremtiden, til sikkerhed for Relevant Gæld (som defineret nedenfor) eller til sikkerhed for den pågældende Udsteders garanti for eller skadesløsholdelse vedrørende 9

10 Element Titel Relevant Gæld, medmindre den relevante Udsteders forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne, Indtægterne eller Renterne samtidig eller forud herfor A) sikres ligeligt og proratarisk i forhold hertil, eller B) har fordel af et sådant andet værdipapir eller en sådan anden garanti, skadesløsholdelse eller anden aftale, som godkendes af Indehaverne af Gældsinstrumenter ved en Ekstraordinær Beslutning. Relevant Gæld betyder nuværende eller fremtidig gæld i form af eller repræsenteret ved obligationer, gældsbreve, erhvervsobligationer eller andre værdipapirer, som til enhver tid er eller kan blive noteret eller handlet på sædvanlig vis på en fondsbørs, eller et OTC- eller andet værdipapirmarked. Misligholdelsesbegivenheder Gældsinstrumenterne kan blive umiddelbart indløselige ved meddelelse til en indehaver efter indtræden af visse begivenheder (Misligholdelsesbegivenheder), herunder manglende betaling eller manglende opfyldelse af den relevante Udsteders forpligtelser vedrørende Gældsinstrumenterne, og den relevante Udsteders insolvens eller konkurs. Der er ingen misligholdelsesbegivenheder vedrørende NATIXIS i relation til Gældsinstrumenterne udstedt af Natixis Structured Issuance SA eller NATIXIS-garantien. Generalforsamlinger Gældsinstrumenternes vilkår indeholder bestemmelser om indkaldelse af generalforsamlinger for indehaverne af Gældsinstrumenterne til behandling af emner, der påvirker deres interesser generelt. Disse bestemmelser tillader fastsatte stemmeflertal at binde alle indehavere, herunder indehavere, der ikke har deltaget i og stemt på den relevante generalforsamling, og indehavere, der har stemt imod flertallet. Lovvalg Gældsinstrumenterne er underlagt engelsk ret. Gældsinstrumenternes rangorden Den relevante Udsteders forpligtelser i henhold til Gældsinstrumenterne udgør ikke-efterstillede og usikrede forpligtelser for den pågældende Udsteder. Begrænsning af rettigheder Forældelse Krav mod den relevante Udsteder om betaling vedrørende Gældsinstrumenterne, Indtægterne og Renterne (som til brug herfor ikke inkluderer Taloner) forældes og bliver ugyldige, medmindre de fremlægges til betaling senest 10 år (for hovedstol) eller fem år (for renter) efter deres Relevante Dato. 10

11 Element Titel [Krav mod Udsteder om betaling vedrørende finske Gældsinstrumenter indbetales automatisk på de respektive Indehaveres bankkonti, der er registreret i det finske CSD-system og er omfattet af en generel forældelsesperiode på tre år.] [Krav mod Udsteder om betaling vedrørende svenske eller schweiziske Gældsinstrumenter forældes og bliver ugyldige, medmindre de fremsættes senest 10 år (for hovedstol) eller fem år (for renter) efter deres Relevante Dato.] [C.9] [Rente/Indløsning] [Der henvises desuden til Element C.8. Rente [Fastforrentede Gældsinstrumenter: Gældsinstrumenterne forrentes [fra udstedelsesdatoen/fra [ ]] med en fast rente på [ ]% p.a. [Gældsinstrumenternes forrentning udgør [ ]%. Forrentningen beregnes på Udstedelsesdatoen på grundlag af Udstedelseskursen. Den giver ingen indikation af den fremtidige forrentning.] Der betales rente [årligt/halvårligt/kvartalsvis/månedligt] [bagud] den [ ] hvert år. Den første rentebetaling sker den [ ]. Indikation af forrentning: [ ] Forrentningen beregnes pr. Gældsinstrumenternes udstedelsesdato (Udstedelsesdatoen) på grundlag af udstedelseskursen. Forrentningen beregnes som den effektive rente pr. Gældsinstrumenternes Udstedelsesdato og giver ingen indikation af den fremtidige forrentning.] [Variabelt Forrentede Gældsinstrumenter: Gældsinstrumenterne forrentes [fra deres udstedelsesdato/fra [ ]] med en variabel rente, der beregnes med udgangspunkt i [angiv referencerenten for de Gældsinstrumenter, der udstedes] [plus/minus] en margin på [ ]%. Der betales rente [kvartalsvist/halvårligt/årligt] [bagud] den [ ] og [ ] hvert år, [under hensyntagen til dage, der ikke er børsdage]. Den første rentebetaling sker den [ ]]. [Nulkuponinstrumenter: Gældsinstrumenterne forrentes ikke.] [Strukturerede Gældsinstrumenter: Gældsinstrumenterne (Strukturerede Gældsinstrumenter) forrentes [fra deres udstedelsesdato/fra [ ]] med [en struktureret rente, der beregnes med udgangspunkt i [indsæt [indeks]/[indekskurv]/[enkelt aktie]/ [aktiekurv]/[råvare]/[råvarer] /[enkelt investeringsinstitut]/[kurv af investeringsinstitutter]/[udbytte]/[futureskontrakt]/ [inflationsindeks]/ [indtræden af en eller flere kreditbegivenheder]/[enkelt valuta]/[valutakurv]/[rente]/[warrant] (de(t) Underliggende Referenceaktiv(er))] / [en fast rente på [ ]% p.a.] / [en variabel rente, der beregnes med udgangspunkt i [angiv referencerenten for de Gældsinstrumenter, der udstedes] [plus/minus] en margin på [ ]%]. Der betales rente [kvartalsvist/halvårligt/årligt] [bagud] den [ ] hvert år. Den første rentebetaling sker den [ ]. 11

12 Element Titel [Beskrivelse af det Underliggende Referenceaktiv: [ ]] Renten beregnes i overensstemmelse med følgende udbytteformel: [(for andre Strukturerede Gældsinstrumenter end renteindekserede gældsinstrumenter, valutaindekserede gældsinstrumenter og/eller kreditindekserede gældsinstrumenter) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ ECLA/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/Selecto/Selecto Irys/ Autocall New Chance (for renteindekserede gældsinstrumenter) Couponable Zero Coupon/ OATi-type Inflation Coupon/ Capped Floored Floater/ Global Range Accrual/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Reverse Floater/ Snowrange Range Accrual/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Cumulative Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Recouponable Fixed Rate/ Chinese Hat Inflation/ Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Restrikable Range Accrual/ Boost Range Accrual/ Target Remuneration (for valutaindekserede gældsinstrumenter) Bull Index/ Bear Index/ Twin- Win Index/ Digital/ Wedding Cake/ Single FX Range Accrual/ Global Range Accrual (for kreditindekserede gældsinstrumenter) Single Entity Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Capital Protected Note with American Settlement] Indløsning Med forbehold for køb og annullering eller førtidig indløsning indløses Gældsinstrumenterne den [angiv den endelige udløbsdato for de Gældsinstrumenter, der udstedes] [til kurs [100] [angiv anden]% af deres 12

13 Element Titel nominelle værdi] eller [med et beløb fastsat efter følgende formel: [angiv gældende formel]. Gældsinstrumenterne kan indløses førtidigt af skattemæssige årsager eller på grund af ulovlighed [eller [angiv eventuelle andre muligheder for førtidig indløsning for de Gældsinstrumenter, der udstedes]] til [angiv førtidsindløsningskursen og eventuelle maksimum- og minimumindløsningsbeløb for de Gældsinstrumenter, der udstedes]. [Udsteder kan indløse [nogle] [alle, men ikke kun nogle] Gældsinstrumenter før tid den [angiv dato(er)]]. [Indehavere af Gældsinstrumenter kan kræve at få indløst deres Gældsinstrumenter før tid den [angiv dato(er)]]. Betaling skal ske ved overførsel til en konto i den relevante valuta i en bank i den pågældende valutas primære finanscenter. [Strukturerede Gældsinstrumenter: Indløsningsbeløbet beregnes efter følgende formel: (for andre Strukturerede Gældsinstrumenter end renteindekserede gældsinstrumenter, valutaindekserede gældsinstrumenter og/eller kreditindekserede gældsinstrumenter) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ FMA Vanilla/ Escalator Ladder/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ Long Contingent Forward/ Short Contingent Forward/ ECLA/ Management Strategy/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ Domino Phoenix (for renteindekserede gældsinstrumenter) Digirise/ Digibear/ Callable Zero Coupon/ Inflation Zero Coupon/ IRR Conditional Zero Coupon/ Zero Coupon Reverse Floater/ Rate linked Autocall/ OATi-type Inflation Redemption (for valutaindekserede gældsinstrumenter) Dual Currency (Hovedvaluta = Hjemlig Valuta)/ Dual Currency (Hovedvaluta = Fremmed Valuta/ Bull Power/ Bear Power/ Twin Power/ Digital Power/ FX Linked Autocall/ Bullish Power Target/ Bearish Power Target (for kreditindekserede gældsinstrumenter) Single Entity Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Credit Linked Note with American 13

14 Element Titel Settlement/ Basket Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Capital Protected Note with American Settlement] [Warrantindekserede Gældsinstrumenter: Herudover vil Gældsinstrumenterne blive indløst før tid, hvis der indtræffer visse selskabsbegivenheder (såsom insolvens eller nationalisering af Warrantudsteder), eller hvis der indtræffer visse begivenheder (såsom ulovlighed eller omkostningsstigninger) vedrørende Udsteders eller en tilknyttet virksomheds kurssikringsaftaler, eller hvis der indgives konkursbegæring vedrørende Warrantudsteder, eller hvis Udsteder eller nogen af dens tilknyttede virksomheder får meddelelse fra Warrantudsteder om, at Warrants skal ophøre før Udløbsdatoen.] [Det Udstedelsesspecifikke Resumé indeholder hele den relevante formel for de relevante Strukturerede Gældsinstrumenter] [Ved Italienske Børsnoterede Beviser medtages: Udnyttelse af Gældsinstrumenterne: [Gældsinstrumenter (udstedt i form af beviser), der er noteret eller optaget til handel på det "elektroniske securitiserede derivatmarked" (SeDex), der er organiseret og styret af Borsa Italiana S.p.A., udnyttes automatisk på Udløbsdatoen.] [Indehavere af Gældsinstrumenter kan før det relevante tidspunkt på Udløbsdatoen give afkald på automatisk udnyttelse af det pågældende Gældsinstrument ved indsendelse af en behørigt udfyldt afkaldsmeddelelse til den italienske Betalingsagent, hvilken meddelelse i det væsentlige vil være i den form, der er angivet i Del 3 i bilag 4 i Agentaftalen.] Repræsentant for indehaverne Ikke relevant. Udsteder har ikke udpeget en repræsentant for Indehaverne af Gældsinstrumenter.]] C.10 Derivatkomponent i rentebetalingerne [Ikke relevant] / [Rentebetalinger vedrørende Gældsinstrumenterne bestemmes med udgangspunkt i udviklingen i de(t) Underliggende Referenceaktiv(er). Der henvises desuden til Element C.9.] C.11 Optagelse til handel på et reguleret marked [Udsteder (eller nogen på dennes vegne) har søgt om optagelse af Gældsinstrumenterne til handel på det regulerede marked Luxembourg Stock Exchange.] [Udsteder (eller nogen på dennes vegne) [har søgt][forventes at søge] om optagelse af Gældsinstrumenterne til handel på det regulerede marked, der er organiseret og styres af Borsa Italiana S.p.A.] 14

15 Element Titel [C.15] [Ethvert underliggende aktiv kan påvirke værdien af Gældsinstrumenterne] [Ikke relevant. Det er ikke hensigten, at Gældsinstrumenterne skal optages til handel på et reguleret marked.] [Den hovedstol og rente, der skal betales i henhold til Gældsinstrumenterne, afhænger af værdien af [indsæt det relevante underliggende aktiv], som derved påvirker værdien af investeringen. Værdien af investeringen påvirkes af udviklingen i [indsæt relevant underliggende aktiv]. [Der henvises desuden til Element C.18.]] [C.16] [Udløbsdato] [Gældsinstrumenternes Udløbsdato er [ ].] C.17 Afregningsprocedure Serien af Gældsinstrumenter afregnes [kontant/fysisk]. [C.18] [Udbytte af derivater] [Der henvises til Element C.8 Udbyttet af de strukturerede gældsinstrumenter beregnes med udgangspunkt i følgende udbytteformel: (for andre strukturerede gældsinstrumenter end renteindekserede gældsinstrumenter, valutaindekserede gældsinstrumenter og/eller kreditindekserede gældsinstrumenter) Vanilla/ American Vanilla with noteholder put option/ Whale Vanilla /Power Call/ Conditional Vanilla/ Airbag/ Bonus/ Conditional Vanilla Series/ Variable Strike Conditional Vanilla Series/ Digital Series/ Reverse/ Reverse Lockin/ Super Asian/ Autocallable Conditional Vanilla Series/ Phoenix/ Phoenix callable at the option of the Issuer/ Autocall/ Step-down Autocall/ Autocall Double Chance/ Autocall Double Condition/ Convertible Vanilla/ FMA Vanilla/ Escalator Ladder/ Power Dividends/ Dividend Select/ Dividend Yield/ Individual Cap/ Autocallable Individual Cap/ Lockin Floor Individual Cap/ Cappuccino/ Lockin Floor Cappuccino/ Fixed Best/ Everest/ Podium/ Best Strategy/ Inter-Basket dispersion/ Jupiter/ Mercury/ Palladium/ Venus/ Dispersion/ Altiplano/ Individual Cap Ladder/ Crystallising Vanilla/Melting Autocall/ Long Contingent Forward/ Short Contingent Forward/ ECLA/ Management Strategy/ Cash and Carry with Coupons/ MemoryPhoenix in Fine/ Phoenix One Star/ Synthetic Convertible/ Premium Note/ Dividend Note/ Phoenix Flexo/ Sweet Phoenix/ Selecto/ Selecto Irys/ Autocall New Chance/ Domino Phoenix (for renteindekserede gældsinstrumenter) Digirise/ Digibear/ Zero Coupon/ Callable Zero Coupon/ Couponable Zero Coupon/ IRR Conditional Zero Coupon/ Zero Coupon Reverse Floater/ Rate linked Autocall/ OATi-type Inflation Redemption/ OATi-type Inflation Coupon/ Capped Floored Floater/ Global Range Accrual/ Digital Coupon/ Fixed Rate Switchable into Capped Floored Floater/ Reverse Floater/ Snowrange Range Accrual/ Cliquet Floor Capped Floater/ Cliquet Cap Floored Floater/ Cumulative Reverse Floater/ Floater Switchable into Fixed Rate/ Recouponable Fixed Rate/ Chinese Hat Inflation/ Mayan Pyramid Inflation/ Leveraged Inflation Rate Spread/ Vol Bond/ Super Vol Bond/ Restrikable Range Accrual/ Boost Range Accrual/ Target Remuneration (for valutaindekserede gældsinstrumenter) Dual Currency (Hovedvaluta 15

16 Element Titel = Hjemlig Valuta)/ Dual Currency (Hovedvaluta = Fremmed Valuta]/ Bull Power/ Bear Power/ Twin Power/ Digital Power/ FX Linked Autocall/ Bullish Power Target/ Bearish Power Target/ Bull Index/ Bear Index/ Twin-Win Index/ Digital/Wedding Cake/ Single FX Range Accrual/ Global Range Accrual (for kreditindekserede gældsinstrumenter) Single Entity Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Single Entity Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Basket Digital Credit Linked Note with European Settlement/ Basket Digital Credit Linked Note with American Settlement/ Single Entity Capital Protected Note with American Settlement [Det Udstedelsesspecifikke Resumé indeholder hele den relevante formel for de relevante Strukturerede Gældsinstrumenter]] [C.19] [Endelig referencekurs for det underliggende aktiv] [Den [endelige reference]kurs for det underliggende aktiv fastsættes i overensstemmelse med værdifastsættelsesmekanismerne angivet i Element C.18 ovenfor] [C.20] [Underliggende aktiv] [Det Underliggende Referenceaktiv, der er angivet i Element C.15. Indsæt beskrivelse af det underliggende aktiv: [ ]] 16

17 Afsnit D Risici Element Titel D.2 Vigtigste risici vedrørende Udsteder [Indsættes vedrørende Gældsinstrumenter udstedt af Natixis Structured Issuance SA:] [De væsentligste risici vedrørende Natixis Structured Issuance SA omfatter: Gældsinstrumenterne udgør generelle og usikrede kontraktlige forpligtelser for Udsteder, som er sidestillede med alle andre usikrede kontraktlige forpligtelser for Udsteder. Enhver køber af Gældsinstrumenterne sætter sin lid til Udsteders og ingen anden persons kreditværdighed (med forbehold for NATIXIS-garantien), da investor ikke har rettigheder vedrørende det relevante Underliggende Aktiv. Der kan opstå potentielle interessekonflikter mellem Udsteders interesser og dens modparters, samarbejdspartneres, aktionærers eller dattervirksomheders eller tilknyttede virksomheders interesser. Der kan opstå potentielle interessekonflikter mellem Udsteders interesser og Fondshandlernes interesser. Udsteder er eksponeret mod sine modparters kreditværdighed. Uforudsete begivenheder kan medføre pludselig afbrydelse af Udsteders kommunikations- og informationssystemer. Forekomsten af nedbrud og afbrydelser kan få en væsentlig negativ indvirkning på Udsteders finansielle stilling og resultat. Da Udsteder er stiftet og har sine hovedinteresser i Luxembourg, kan konkursbehandling vedrørende Udsteder blive foretaget i henhold til og være reguleret af Luxembourgs konkurslovgivning. Luxembourgs konkurslovgivning er muligvis ikke så favorabel for investors interesser som andre jurisdiktioners lovgivning, som investor måtte være bekendt med, og den kan begrænse muligheden for, at Indehaverne af Gældsinstrumenter kan håndhæve Gældsinstrumenternes vilkår. Konkursbehandling kan få en væsentlig negativ indvirkning på Udsteders virksomhed og aktiver og dennes forpligtelser som Udsteder i henhold til Gældsinstrumenterne.] De væsentligste risici vedrørende NATIXIS omfatter: De væsentligste risici vedrørende makroøkonomiske forhold og finanskrisen omfatter: Ugunstige markedsforhold og makroøkonomiske forhold kan forårsage et fald i NATIXIS nettoresultat af bankaktiviteter, lønsomhed og finansielle stilling. Den mulige skærpelse af reglerne for finanssektoren, som er nødvendiggjort af finanskrisen, kan give anledning til indførelse af nye compliance-begrænsninger. 17

18 Forholdene på de finansielle markeder kan især på de primære og sekundære gældsmarkeder få en væsentlig negativ indvirkning på NATIXIS. NATIXIS har lidt væsentlige tab og vil muligvis fortsat lide tab på dens portefølje af aktiver, der er påvirket af finanskrisen. De væsentligste risici vedrørende NATIXIS struktur omfatter: NATIXIS hovedaktionær har betydelig indflydelse på visse selskabsdispositioner. NATIXIS risikostyringspolitikker og -procedurer er underlagt BPCE s godkendelse og kontrol. NATIXIS refinansiering foregår gennem BPCE. De væsentligste risici vedrørende NATIXIS aktiviteters og banksektorens struktur omfatter: NATIXIS er eksponeret mod forskellige iboende former for risici forbundet med bankvirksomhed. Kreditrisici. Markeds-, likviditets- og finansieringsrisici. Driftsmæssige risici. Forsikringsrisici. NATIXIS vil muligvis ikke kunne gennemføre sin nye selskabsog forretningsstrategi så effektivt, som det er hensigten. Enhver væsentlig forhøjelse af hensættelser eller tab ud over de tidligere registrerede hensættelser kan få en negativ indvirkning på NATIXIS driftsindtægter eller finansielle stilling. NATIXIS mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere er af afgørende betydning for virksomhedens succes, og manglende evne hertil kan påvirke dens resultater væsentligt. Fremtidige begivenheder kan være forskellige fra de begivenheder, der afspejles i de forudsætninger, som ledelsen har anvendt ved udarbejdelsen af NATIXIS regnskaber, hvilket kan medføre uventede tab i fremtiden. Markedsudsving og ustabilitet kan udsætte NATIXIS for risikoen for tab vedrørende dets handels- og investeringsaktiviteter. NATIXIS kan få lavere omsætning fra sin børsmæglervirksomhed og anden provisions- og gebyrbaseret virksomhed i perioder med afmatning i markedet. Væsentlige renteændringer kan få en negativ indvirkning på NATIXIS nettoresultat af bankaktiviteter eller lønsomhed. 18

19 Valutakursudsving kan få en væsentlig indvirkning på NATIXIS resultat. Afbrydelse eller nedbrud i NATIXIS informationssystemer eller tredjeparters systemer kan resultere i tabt forretning og andre tab. Uforudsete begivenheder kan forårsage afbrydelse af NATIXIS aktiviteter og medføre væsentlige tab og meromkostninger. NATIXIS kan være sårbar over for politiske, makroøkonomiske og finansielle forhold eller konkrete forhold i de lande, hvor NATIXIS driver forretning. NATIXIS er omfattet af væsentlig regulering i Frankrig og i flere andre lande, hvor det opererer. Lovindgreb og -ændringer kan få en negativ indvirkning på NATIXIS virksomhed og resultat. Skattelovgivningen og dens anvendelse i Frankrig og i lande, hvor NATIXIS opererer, vil sandsynligvis få en væsentlig indvirkning på NATIXIS resultat. På trods af risikostyringspolitikker, -procedurer og -metoder vil NATIXIS muligvis blive udsat for uidentificerede eller uforudsete risici, som sandsynligvis vil give anledning til væsentlige tab. De kurssikringsstrategier, som NATIXIS har implementeret, eliminerer ikke hele tabsrisikoen. NATIXIS kan få vanskeligt ved at identificere, udføre og integrere sin politik vedrørende virksomhedskøb eller joint ventures. Stærk konkurrence på både NATIXIS hjemmemarked i Frankrig, som er det største marked, og internationalt kan få en negativ indvirkning på NATIXIS nettoresultat af bankaktiviteter og lønsomhed. Andre finansielle institutioners og markedsdeltageres soliditet og adfærd kan få en negativ indvirkning på NATIXIS. NATIXIS lønsomhed og forretningsudsigter kan blive negativt påvirket af risici vedrørende omdømme og juridiske risici. Et længerevarende fald i markedet kan nedsætte aktivernes likviditet og gøre det vanskeligere at sælge dem. Denne situation kan give anledning til væsentlige tab. [D.3][D.6 ] [Vigtigste risici vedrørende Gældsinstrumenterne][Ri sikoadvarsel] De vigtigste risici vedrørende Gældsinstrumenterne omfatter: Ved investering i Gældsinstrumenterne må investor sætte sin lid til den relevante Udsteders kreditværdighed (og i relation til Gældsinstrumenter udstedt af Natixis Structured Issuance SA under NATIXIS-garantien, NATIXIS) og ingen andens 19

20 kreditværdighed. Der kan opstå interessekonflikter mellem Udstedere og deres tilknyttede virksomheder på den ene side og Indehaverne af Gældsinstrumenter på den anden side. Visse Fondshandlere og deres tilknyttede virksomheder har beskæftiget sig med eller vil måske i fremtiden beskæftige sig med investeringsbankvirksomhed, forretnings- og/eller lånetransaktioner med Udsteder [og/eller Garanten] og [dens/deres] tilknyttede virksomheder, hvilket kan medføre konsekvenser, der er ugunstige for en investering i Gældsinstrumenterne. Den oprindelige Samlede Nominelle Værdi vil muligvis ikke afspejle Gældsinstrumenternes fremtidige likviditet. Hvis de Endelige Vilkår for en bestemt udstedelse af Gældsinstrumenter giver mulighed for en førtidig indløsning after Udsteders valg, kan denne resultere i, at den forrentning, som Indehaverne af Gældsinstrumenter forventer, er betydeligt mindre end forventet. Den effektive rente på Gældsinstrumenterne kan for en Indehaver af Gældsinstrumenter blive formindsket af den skattemæssige konsekvens af Indehaverens investering i Gældsinstrumenterne. Gældsinstrumenternes betingelser indeholder bestemmelser om indkaldelse af generalforsamling for Indehaverne af Gældsinstrumenter, som giver fastsatte stemmeflertal mulighed for at binde alle de Indehavere, som ikke deltog i og stemte på den pågældende generalforsamling, samt Indehavere, der stemte imod flertallet. Gældsinstrumenterne reguleres af gældende engelsk ret pr. datoen for Basisprospektet, og der kan ikke gives sikkerhed for, hvilken virkning en eventuel juridisk afgørelse eller ændring af engelsk (eller anden relevant) lovgivning vil få efter datoen for Basisprospektet. Hvis en betaling skal foretages eller inddrives gennem en Medlemsstat, som har valgt et skatteindeholdelsessystem, og et skattebeløb eller et beløb vedrørende skat bliver indeholdt betalingen i henhold til EU s Rentebeskatningsdirektiv, vil hverken Udsteder, en eventuel Betalingsformidler eller nogen anden person være forpligtet til at betale yderligere beløb vedrørende et Gældsinstrument som følge af skatteindeholdelsen. I henhold til Gældsinstrumenternes vilkår er Udsteder kun forpligtet til at foretage betalinger af hovedstol og renter uden skatteindeholdelse i [Luxembourg]/[Frankrig]. I det omfang der indeholdes skat af betalinger af hovedstol og renter i henhold til 20

RESUMÉ. Afsnit A Indledning og advarsler. Element. Advarsel om: A.1 Generel ansvarsfraskrivelse vedrørende Resuméet

RESUMÉ. Afsnit A Indledning og advarsler. Element. Advarsel om: A.1 Generel ansvarsfraskrivelse vedrørende Resuméet RESUMÉ Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Elementerne er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et resumé for Gældsinstrumenterne

Læs mere

Afsnit A - Indledning og advarsler. A.1 Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår.

Afsnit A - Indledning og advarsler. A.1 Dette resumé bør læses som en indledning til Basisprospektet og de relevante Endelige Vilkår. AFSNIT A- RESUMÉ Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

RESUMÉ AF BASISPROSPEKTET. Afsnit A Indledning og advarsler

RESUMÉ AF BASISPROSPEKTET. Afsnit A Indledning og advarsler RESUMÉ AF BASISPROSPEKTET Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette Resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015 Side 1 af

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% B 2047 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt dækkede

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

DB CAPPED FLOATER 2019

DB CAPPED FLOATER 2019 DB C A PPED F LOAT ER 2019 2 DANSKE BANK DANSKE BANK 3 DB CAPPED FLOATER 2019 Danske Bank tilbyder nu en obligation med variabel rente og en løbetid på 5 år kaldet DB Capped Floater 2019. Obligationen

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013

Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Tillæg nr. 1 til Basisprospekt for særligt dækkede obligationer udstedt af DLR Kredit A/S dateret 27. maj 2013 Dato: 13. marts 2014 I forbindelse med offentliggørelse af DLR Kredits årsrapport for 2013

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 8.

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd

1. Sammendrag A.1. Advarsel. A.2 Finansielle mellemmænd 1. Sammendrag Sammendraget består af informationskrav, der redegøres for i et antal punkter. Punkterne er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette sammendrag indeholder alle de punkter, der kræves i et

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR FASTFORRENTEDE KONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 21. maj 2014 Side 1

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 25. november 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 25. november 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 4. februar Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 4. februar 2016 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 3 til basisprospekt for udstedelse

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER

RESUMÉ: RESUMÉ AF RISIKOFAKTORER RESUMÉ: Dette resumé indeholder en oversigt over de efter Udsteders opfattelse væsentligste karakteristika og risici forbundet med Udsteder og Gældsinstrumenterne og Certifikaterne (under ét benævnt Værdipapirerne

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER

40.000.000.000 PPROGRAM FOR STRUKTUREREDE OBLIGATIONER Endelige Vilkår (Oversættelse af engelsk version. I tvivlsspørgsmål er den engelske version gældende) BARCLAYS BANK PLC (Registreret som aktieselskab i England og Wales) BARCLAYS CAPITAL (CAYMAN) LIMITED

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 2% jan B 2020 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet:

RESUMÉ Afsnit A - Indledning og advarsler Element Oplysningskrav A.1 Advarsel: A.2 Samtykke til at benytte Basisprospektet: Translation of the Summary of the Base Prospectus of Landwirtschaftliche Rentenbank dated 23rd May, 2013, as supplemented by Supplement No. 1 to the Base Prospectus dated 7th August, 2013 and Supplement

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015

Lovtidende A Udgivet den 18. november 2015 Lovtidende A 2015 Udgivet den 18. november 2015 6. november 2015. Nr. 1257. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 1% jan B 2015 (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER

RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER RESUMÉ AF PROGRAMMET VEDRØRENDE PD OBLIGATIONER Resuméer udgøres af oplysningsforpligtelser, der kaldes "bestemmelser". Disse bestemmelser er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder

Læs mere

RESUMÉ. Resumé AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER

RESUMÉ. Resumé AFSNIT A INDLEDNING OG ADVARSLER Resumé RESUMÉ Dette resumé er baseret på de informationskrav, der er opstillet i nedenstående punkter. Disse er nummeret som afsnit A-E (A.1- E.7). Dette resumé indeholder alle de punkter, der kræves i

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering af værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1069 af 4. september 2007 Bekendtgørelse om betingelserne for officiel af værdipapirer 1) I medfør af 22, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Resume af prospekt for JB Vækst og Valuta 2013

Resume af prospekt for JB Vækst og Valuta 2013 Resume af prospekt for JB Vækst og Valuta 2013 Dette resume skal læses som introduktion til serieprospektet. Beslutning om at investere i obligationerne bør baseres på en vurdering af dette serieprospekt

Læs mere

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017

BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 BEK nr 1257 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. november 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0040 Senere ændringer til

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. september 2014. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 9. september 2014 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Usikret Seniorgæld I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER DA 8.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 213/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 759/2013 af 30. april 2013 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE OG INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit")

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339.

Endelige vilkår Serie 10T. Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T. Realkredit Danmark A/S CVR nr. 1339. Endelige vilkår Serie 10T Udstedt af Realkredit Danmark A/S i Kapitalcenter T Inkonverterbare stående obligationer med fast rente Kapitalcenter Obligationstype Valuta Seriens åbning Seriens årgange Kapitalcenter

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 05. januar 2015. Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 05. januar 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af 17. juni 2014 I forbindelse med åbningen af ny fondskode under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

31. august 2020 (sidste dag pågældende ISIN er åben for udstedelser) Obligationernes rentesats er fast.

31. august 2020 (sidste dag pågældende ISIN er åben for udstedelser) Obligationernes rentesats er fast. BRFkredit a/s Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby Investor Relations Telefon 45 93 45 93 Telefax 45 88 99 64 http://www.brfkredit.com investors@brf.dk Bloomberg: BRFK Endelige vilkår af 6. april 2017 vedrørende

Læs mere

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB

DEPOT-/KONTOAFTALE FOR AKTIESPAREKLUB Kopi af pas/kørekort samt sygesikringsbevis skal vedlægges for samtlige depot/kontohavere. Depot-/kontohaverne har lige stor andel i depotet, hvis ikke andet angives. Nordnet betragter depot-/kontohaveren

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Juni 2012 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) BEK nr 1178 af 11/10/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort 2. april 2014

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 Basisprospektet) Endelige Vilkår af 13. maj 2015 Disse Endelige Vilkår gælder kun den/de angivne fondskode/-r. Obligationerne er udstedt i henhold til Nykredit Realkredit A/S' basisprospekt dateret den 13. maj 2015 "Basisprospektet")

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK)

ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S. (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) ENDELIGE VILKÅR FOR SÆRLIGT DÆKKEDE OBLIGATIONER (SDO) udstedt af DLR KREDIT A/S (herefter DLR eller Udsteder ) 3% B 2047 IO (DKK) Disse endelige vilkår (herefter de Endelige Vilkår ) gælder for særligt

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017

BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 BEK nr 643 af 19/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0007 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) L 256/4 Den Europæiske Unions Tidende 22.9.2012 FORORDNINGER KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 862/2012 af 4. juni 2012 om ændring af forordning (EF) nr. 809/2004 for så vidt angår oplysninger

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7).

RESUMÉ AF PROGRAMMET. Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). RESUMÉ AF PROGRAMMET Resuméer består af oplysningskrav kaldet elementer. Disse elementer er nummererede i afsnit A-E (A.1-E.7). Dette resumé indeholder alle de nødvendige elementer, der skal indeholdes

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR STÅENDE FASTFORRENTEDE INKONVERTERBARE SÆRLIGT DÆKKEDE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB KAPITALCENTER 2 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort

Læs mere

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern

Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning 2. Going concern 6. marts 2009 /pkj Udvalgte revisionsmæssige forhold, som revisor skal overveje i lyset af de ændrede markedsforhold 1. Indledning Den nuværende finansielle krise påvirker det danske og internationale

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018

ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 ENDELIGE VILKÅR FOR OBLIGATIONER (senior secured bonds) DKK 1.000.000.000 variabelt forrentet obligationslån 2015/2018 udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. af DLR

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

SAMMENDRAG AF DE VIGTIGSTE ELEMENTER

SAMMENDRAG AF DE VIGTIGSTE ELEMENTER SAMMENDRAG AF DE VIGTIGSTE ELEMENTER Dette sammendrag skal ses som en indledning til dette prospekt, og en evt. beslutning om at investere i RAAM EUROPE bør være baseret på en overvejelse af prospektet

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 7. maj 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 7. maj 2013 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. af 22. marts

Læs mere

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår.

I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 udsendes nye Endelige Vilkår. Til Nasdaq Copenhagen 21. september 2015 Nye Endelige Vilkår til Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt af den 13. maj 2015 I forbindelse med åbningen af nye fondskoder under Nykredit Realkredit A/S' Basisprospekt

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB

ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB ENDELIGE VILKÅR FOR VARIABELT FORRENTEDE KONVERTERBARE REALKREDITOBLIGATIONER UDSTEDT AF NORDEA KREDIT REALKREDITAKTIESELSKAB Kapitalcenter 1 (herefter "Nordea Kredit") Offentliggjort den 12. august 2015

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere