ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR. 10 66 57 44"

Transkript

1 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2009 (UDDRAG AF ÅRSRAPPORT 2009) CVR-NR

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Koncernoversigt 6 Årsberetning 7 Aktionærinformation 15 Hoved- og nøgletal for koncernen 18 Årsregnskab 1. januar 31. december 2009 Koncernregnskab Resultatopgørelse 19 Totalindkomst 20 Balance 21 Egenkapitalopgørelse 23 Pengestrømsopgørelse 24 Oversigt over noter til årsregnskabet 25 Noter 26 Moderselskabsregnskab Resultatopgørelse 65 Totalindkomst 66 Balance 67 Egenkapitalopgørelse 69 Oversigt over noter til årsregnskabet 70 Noter 71 1

3 LEDELSESPÅTEGNING Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 for Klimax A/S. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen giver et retvisende billede af udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet står over for. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 23. februar 2010 Direktion BENT HESTEHAUGE Bestyrelse BENT AAGE PETERSEN HANS HOLGER THERP LEIF JEPPESEN Formand Næstformand PREBEN HADBERG BENT ROLAND NIELSEN Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen, den / 2010 Dirigent 2

4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Klimax A/S Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Klimax A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december 2009 omfattende, resultatopgørelse, totalindkomst, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, samt ledelsesberetning for såvel koncernen som moderselskabet. Koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen aflægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har endvidere ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske og internationale revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede, samt for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, der er udøvet af ledelsen, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 3

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2009 i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 23. februar 2009 NIELSEN & CHRISTENSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CLAUS KOSKELIN Statsautoriseret revisor JAN MOLDRUP Statsautoriseret revisor 4

6 Selskabsoplysninger Selskabet Klimax A/S Uraniavej Horsens Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Regnskabsår: 1. januar 31. december Direktion Bestyrelse Revisor Bent Hestehauge Bent Aage Petersen - formand Hans Holger Therp - næstformand Leif Jeppesen Preben Hadberg Bent Roland Nielsen Nielsen & Christensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kvæsthusgade København K Finanskalender Ordinær generalforsamling 9. april 2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 12. maj 2010 Periodemeddelelse 2. kvartal 24. august 2010 Periodemeddelelse 3. kvartal 11. november

7 Koncernoversigt Klimax A/S Danmark* 100 % (Associeret selskab) 100 %* 100 % 32,83 % Etiflex Holding B.V. Holland, med datterselskaber LPS Labels Ltd.** England Wäsch GmbH. *** Tyskland 2Trace A/S Danmark 100 % Stampiton Labels Ltd. England, med datterselskaber * Klimax A/S har indgået aftale med Etik-Tryk ApS, Taastrup om køb af selskabets aktiver. Overtagelse skete den 1. august Klimax A/S har indgået aftale med Interket DK A/S, Stenløse om køb af alle virksomhedens aktiviteter. Overtagelse skete den 1. september **Klimax A/S har købt de resterende 26 % af aktiekapitalen i det engelske selskab LPS Labels Ltd. og ejer nu 100 % af aktiekapitalen i LPS Labels Ltd. *** Klimax A/S har erhvervet Wäsch Labels & Systems GmbH i Gehrden ved Hannover. Der er tale om et etableret selskab, som med overtagelse den 15. oktober 2009 har erhvervet alle aktiver fra Wäsch Etiketten GmbH under konkurs. 6

8 Årsberetning Hovedaktiviteter Klimax-koncernen har to hovedaktiviteter: Salg og produktion af selvklæbende etiketter i store, mellemstore og små oplag. Fleksibel emballage i små og mellemstore oplag. Klimax har herudover interesse i systemområdet gennem en betydelig ejerandel i 2Trace A/S. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Året 2009 har været et meget vanskeligt år for Klimax, men det har samtidig været året, hvor der er gennemført gennemgribende foranstaltninger for at sikre en stærk virksomhed, der vil markere sig positivt, når finanskrisen klinger af. Året har blandt meget andet været præget af følgende forhold: Globalt stort fald i forbruget af etiketter grundet finanskrisen og en deraf følgende hård priskonkurrence. Kapaciteten i alle enheder blev tilpasset til den nye markedssituation, og en del medarbejdere har måttet forlade virksomhederne. Der blev truffet beslutning om sammenlægning af de to produktionsenheder i England, og de beregnede omkostninger hertil er driftsført. Samtidig opkøbtes de resterende minoritetsaktier i LPS Labels Ltd. Salget i Danmark, Tyskland og Holland blev styrket gennem opkøb af aktiviteterne i Etik- Tryk, Interket og Wäsch Etiketten under konkurs, og som følge heraf steg såvel omsætning som effektivitet kraftigt i sidste kvartal. Klimax A/S solgte sin domicilejendom i Horsens og indgik aftale om leje af ejendommen på markedsvilkår. Optagelse af et konvertibelt lån på 10 mio. kr. til finansiering af de tilkøbte aktiviteter. Omsætningen i 2009 steg med 13 mio. kr. til 269 mio. kr. Stigningen dækker imidlertid over et væsentligt fald i afsætningen grundet finanskrisen, og en endnu større stigning ved ny omsætning fra tilkøbte aktiviteter i årets sidste del. Omsætningen i 4. kvartal udgjorde således ca. 86 mio. kr., hvilket svarer til en stigning i kvartalet på 25 %. En stigning som forventes at fortsætte ind i Der realiseredes et om end forventet, så dog utilfredsstillende resultat på 2,6 mio. kr. mod et overskud på 12,6 mio. kr. i Overskuddet i 2008 var præget af væsentlige engangsindtægter på i alt 9,2 mio. kr. Bag underskuddet i 2009 dækker sig særlige udgifter ved hensættelse til sammenlægningsomkostninger i England på 4,7 mio. kr., betaling af samt hensættelse til fratrædelses- og omstruktureringsomkostninger mm. bl.a. i forbindelse med opkøb på 4,8 mio. kr., tab på ejerandel i det associerede selskab 2Trace A/S på 1,7 mio. kr., hvoraf en stor del skyldes ændring i regnskabsopgørelsen, samt en fortjeneste ved salg af domicilejendommen på 6,4 mio. kr. - i alt netto engangsudgifter i 2009 på 4,8 mio. kr. 7

9 Klimax Danmark Omsætningen af etiketter produceret i Danmark har været under pres ikke alene på volumen, men også på priserne. Omsætningen i perioden er på indeks 92, hvilket svarer til et omsætningstab på ca. 6 mio. kr. Der har i 2009 været stort set de samme kunder som i foregående år, men grundet aktivitetsniveauet i markedet har behovet for etikettter været mindre. Dette har forårsaget en overkapacitet i markedet, som er blevet forsøgt solgt til lavere priser. Tilkøbet af omsætningen fra Interket og Etik- Tryk har bidraget positivt til den danske omsætning i sidste halvdel af året. Integrationen af de to virksomheder i Klimax er nu afsluttet. Alle engangsomkostninger relateret til opkøbene er driftsført i Den tætte opfølgning af salg samt sikring af optimal effektivitet pågår fortsat. Etiflex Holland Den omsætningsnedgang som startede i 4. kvartal 2008 fortsatte som forventet i 2009, og for året som helhed faldt omsætningen fra 10,5 mio. i 2008 til 8,6 mio. i Tilkøbet af Interket i Danmark, hvoraf den største del af omsætningen skal produceres hos Etiflex, vil få væsentlig effekt i 2010, og den vil igen sikre god udnyttelse af kapaciteten i Etiflex. LPS og Stampiton, England LPS og Stampiton havde i 2009 en omsætning på 12,5 mio.. Dette er en fremgang på 32 % i forhold til foregående år, hvor Stampiton dog ikke indgik hele året. Tilkøbet af Stampiton har som ventet været en god investering med en fuldårsomsætning på ca. 7 mio.. Det engelske marked er stadig meget konkurrencepræget, og som følge af at en af de store kunder i LPS er gået i betalingsstandsning, samt at der i Stampiton er ledig kapacitet, er det besluttet at konsolidere de to virksomheder i Stampitons facilitet i Manchester. Omkostningerne til denne flytning er inkluderet i rapporten for 2009, og sammenlægningen forventes afsluttet i løbet af 1. kvartal Wäsch Tyskland Wäsch opererer i et andet af Europas konkurrencemæssigt hårde markeder inden for kontoretiketter. Klimax overtog virksomheden, efter at den havde været under administration i 9 måneder. I den periode, Wäsch har været en del af Klimax, har Selskabet levet op til forventningerne med hensyn til omsætning og indtjening. Fokus i virksomheden er at få genetableret tilliden fra de mange kunder, der naturligvis har været udsat for en ikke optimal service i den periode, hvor virksomheden var under administration. Wäsch har allerede i 2009 overskud, hvilket underbygger, at investeringen, der primært omfatter ejendom og maskiner, er vellykket. Forventning til 2010 Som følge af dels de gennemførte akkvisitioner og dels en begyndende opblødning i finanskrisen forventes en betydelig stigning i omsætningen i 2010 i størrelsesordenen %, svarende til en forventet omsætning i intervallet mio. kr. Stigningen er på niveau med det i 4. kvartal 2009 realiserede. Omsætningsstigningen medfører, at kapaciteten udnyttes mere effektivt, og det vil muliggøre en væsentlig stigning i resultatet i Der forventes således et resultat før skat på ca. 10 mio. kr. 8

10 Koncernens rente-, valuta- og kreditrisici Bestyrelsen har løbende fokus på de finansielle risici, som koncernen opererer under. De finansielle risici styres ved anvendelse af drifts- og likviditetsbudgetter. Salg til og i udlandet medfører, at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteudviklingen for EUR og GBP. Selskabet har valutalån i CHF. Det medfører risiko for kursudviklingen for CHF. Det er ikke selskabets politik at afdække kommercielle valutarisici indenfor EU. Der indgås ikke spekulative valutapositioner. Klimax tilstræber at reducere kreditrisikoen på debitorer. Der foretages en kreditvurdering af kunder inden salg. Da der generelt handles med relativt store velestimerede kunder, er der ikke stor kreditrisiko på tilgodehavender fra salg. Klimax anvendelse af papir som råvarer medfører grundet de i perioder væsentlige prissvingninger en særlig risiko, idet prisstigningerne kun i begrænset omfang kan indregnes i prisen på de færdige produkter. Der er løbende fokus på papirmarkedet, så der kan reageres, såfremt en mangelsituation opstår. Følsomheden på resultat før skat af henholdsvis 1 %-point stigning og fald i kurs- og renteudviklingen udgør (mio. kr.): % -1 % +1 % -1 % +1 % -1 % EUR -0,0 0,0-0,2 0,2-0,2 0,2 CHF -0,0 0,0-0,1 0,1-0,1 0,1 GBP 0,1-0,1 0,0-0,0 - - Rente 0,9-0,9-0,8 0,8-0,7 0,7 Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke koncernens finansielle stilling. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar Redegørelsen for samfundsansvar for koncernen dækker regnskabsperioden 1. januar 31. december Klimax arbejder som udgangspunkt ikke med centralt bestemte politikker på et område som samfundsansvar, men kan oplyse følgende: Miljø og klimamæssige forhold Selskabet har udarbejdet en samlet strategi for koncernens miljøarbejde. Til styring af de miljømæssige forhold er der i denne forbindelse blevet udarbejdet en miljøpolitik med tilhørende målsætninger. 9

11 Vidensressourcer og Sociale forhold mv. For til stadighed at kunne levere løsninger er det afgørende, at selskabet kan rekruttere og fastholde medarbejdere med et højt kvalifikationsniveau i produktionen. Det er målsætningen, at virksomheden har den nyeste viden samt hurtig omstillingsevne. Som mål herfor er medarbejdersammensætning og medarbejderomsætning vigtige indikatorer. Anti-korruption Koncernen søger at have en høj etisk standard i måden, hvorpå der drives forretning. Der er ikke kendskab til tilfælde af korruption, men der er ingen egentlig politik for håndtering og bekæmpelse af korruption. Leverandørstyring Koncernen har ingen politik for leverandørstyring i forhold til samfundsansvar, men handler primært med internationalt anerkendte leverandører. Samlet vurdering Koncernen har ikke arbejdet aktivt med samfundsansvar i regnskabsåret, ligesom det ikke forventes at blive et fokusområde i Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse Redegørelsen for virksomhedsledelse for koncernen dækker regnskabsperioden 1. januar 31. december Klimax A/S bestyrelse og direktion søger til stadighed at sikre, at koncernens ledelsesstruktur og kontrolsystemer er hensigtsmæssige og fungerer tilfredsstillende. Ledelsen vurderer løbende - og mindst en gang om året - om dette er tilfældet. Grundlaget for tilrettelæggelse af ledelsens opgaver er blandt andet aktieselskabsloven, årsregnskabsloven, værdipapirhandelsloven, Dansk Autoriseret Markedsplads anbefalinger, selskabets vedtægter samt god praksis for virksomheder af samme størrelse og med samme internationale rækkevidde som Klimax. På dette grundlag er udviklet og vedligeholdes løbende en række interne procedurer, der skal sikre en aktiv, sikker og lønsom styring af koncernen. Aktionærer og Klimax A/S Klimax søger løbende at informere aktionærerne om relevante forhold og at muliggøre dialog med selskabets aktionærer. Dette sker blandt andet ved offentliggørelse af nyheder, halvårsrapporter og årsrapporter samt på generalforsamlinger. Selskabets hjemmeside samt opdateres løbende med offentliggjort information. 10

12 Bestyrelsen vurderer løbende, om selskabets kapitalstruktur er i overensstemmelse med selskabets og aktionærernes interesser. Det overordnede mål er at sikre en kapitalstruktur, som understøtter en langsigtet lønsom vækst. Selskabets vedtægter indeholder ingen grænser for ejerskab eller stemmeret. Hvis der fremsættes et tilbud om overtagelse af selskabets aktier, vil bestyrelsen forholde sig hertil i overensstemmelse med lovgivningen. Selskabets aktier er ikke opdelt i klasser. Der er ingen aktionærer, som har bestemmende indflydelse på selskabet. Generalforsamlingen Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Selskabets bestyrelse lægger vægt på, at aktionærerne får en detaljeret orientering og et fyldestgørende grundlag for de beslutninger, der træffes på generalforsamlingen. Indkaldelse til generalforsamling offentliggøres til de navnenoterede aktionærer mindst otte dage forud for afholdelsen, således at aktionærerne har mulighed for at forberede sig. Alle aktionærer har ret til at deltage i og stemme eller afgive fuldmagt ved generalforsamlingen jf. vedtægterne, ligesom der er mulighed for at fremsætte forslag til behandling. Aktionærer kan give fuldmagt til bestyrelsen eller til andre for hvert punkt på dagsordenen. Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis det ønskes af aktionærer, som besidder 10 % eller mere af aktiekapitalen. Regler for ændring af vedtægter Klimax A/S vedtægter kan ændres ved generalforsamlingsbeslutning i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Beslutning om ændring af vedtægter er alene gyldig, såfremt den vedtages af mindst to tredjedele af såvel de afgivne stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede kapital. Beslutning om vedtægtsændringer, hvorved aktionærernes forpligtelser overfor selskabet forøges, er kun gyldig, såfremt de vedtages af samtlige aktionærer. Beslutning om vedtægtsændringer vedrørende aktionærernes ret til udbytte, aktiernes omsættelighed, aktieindløsning, udøvelse af stemmeret samt ulige spaltning kræver i visse tilfælde tiltrædelse af mindst 90 % af såvel de afgive stemmer som den på generalforsamlingen repræsenterede kapital. Interessenterne og Klimax A/S Klimax A/S søger løbende at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessegrupper, idet sådanne relationer vurderes at have væsentlig og positiv betydning for koncernens udvikling. Relationerne skal sikre, at oplysninger af betydning for blandt investorer, medarbejdere og myndigheder tilgår disse og offentliggøres i overensstemmelse med regler og aftaler. Kommunikationen med investorer og aktieanalytikere varetages af selskabets direktion og bestyrelse. 11

13 Interne regler for handel med Klimax A/S aktier og intern viden Bestyrelsen i Klimax har fastsat og vurderer løbende regler for direktørers og medarbejderes handel med aktier og behandling af intern viden i henhold til de regler, der gælder for børsnoterede selskaber. Bestyrelsens arbejde Bestyrelserne i Klimax A/S og dets datterselskaber påser, at direktionerne overholder de af bestyrelserne besluttede målsætninger, strategier og forretningsgange. Orienteringen fra direktionerne i de respektive selskaber sker systematisk såvel ved møder som ved skriftlig og mundtlig løbende rapportering. Denne rapportering omfatter blandt andet udviklingen i omverdenen, virksomhedens udvikling og lønsomhed samt den finansielle stilling. Bestyrelsen i Klimax A/S mødes efter en fastlagt mødeplan. I perioden mellem de ordinære bestyrelsesmøder modtager bestyrelsen løbende skriftlig orientering om selskabets og koncernens resultat og finansielle stilling, og der indkaldes til ekstraordinære møder, såfremt forholdene tilsiger det. Bestyrelsens forretningsorden fastlægger procedurer for direktionens rapportering til bestyrelsen og for disse parters kommunikation i øvrigt. Forretningsordnen gennemgås og vurderes årligt af bestyrelsen og tilpasses løbende til selskabets situation. Bestyrelsen drøfter i overensstemmelse med EU s 8. direktiv regnskabs-, revisions- og kontrolmæssige forhold med selskabets revision og direktion. Der er på denne baggrund ikke nedsat revisionsudvalg i Klimax A/S. Bestyrelsens sammensætning og regler for udpegning og udskiftning Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Bestyrelsen består af fem generalforsamlingsvalgte medlemmer. Bestyrelsen finder antallet af medlemmer hensigtsmæssigt. Ingen af bestyrelsens medlemmer deltager i den daglige ledelse af koncernen. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en periode af et år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsens medlemmer har alle en erhvervsmæssig baggrund. Denne sammensætning sikrer hensigtsmæssig bredde og erfaringsgrundlag i bestyrelsens tilgang til opgaverne, og bestyrelsen vurderer, at den er medvirkende til at sikre kvalificerede overvejelser og beslutninger. Bestyrelsen vurderer løbende, om der er anledning til at ajourføre eller styrke medlemmernes kompetence i forhold til opgaverne. Bestyrelsens beføjelser Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til - indtil den næste ordinære generalforsamling - at lade selskabet erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen. Vederlaget for de pågældende aktier må ikke afvige mere end 10 % fra den ved erhvervelsen noterede kurs for aktierne på Dansk AMP. Bestyrelsen har ikke planer om at udnytte beføjelser udover de foretagne køb og salg i

14 For at styrke selskabets kapitalgrundlag og med henblik på at opkøbe etikettrykkerier indenfor selskabets markedsområde, og dermed medvirke til en konsolidering indenfor branchen, har generalforsamlingen givet bestyrelsen myndighed til at udstede konvertible lån med en hovedstol på nominelt minimum 5,0 mio. kr. og nominelt maksimalt 10,0 mio. kr. til en årlig rente på 8 % p.a. og med en konverteringsret for indehaverne af de konvertible obligationer a kurs 25, svarende til stk. aktier a 10,00 kr. i Klimax A/S, for et konverteret beløb på 5,0 mio. kr., og således at stykantallet af aktier forøges forholdsmæssigt, ved et større konverteret beløb end 5,0 mio. kr. Krav om konvertering kan fremsættes af indehaverne af de konvertible gældsbreve i perioden fra 1. oktober 2012 til 2. januar Bestyrelsen blev endvidere bemyndiget til at udbyde de konvertible gældsbreve i et lukket forum, hvorved forstås en indbudt investorkreds på under 100 i antal og uden fortrins- og fortegningsret for de nuværende aktionærer, da de indbudte lån mod udstedelse af konvertible gældsbreve ønskedes udbudt til større enkeltstående investorer, i overensstemmelse med aktieselskabslovens 29, stk. 3. De udstedte konvertible gældsbreve bærer påtegning om, at de ikke kan noteres eller omsættes på et reguleret marked i et EU/EØS-land, i overensstemmelse med lov om værdipapirhandel. Bestyrelsen bemyndigedes til at fastsætte et mindstebeløb på kr. for så vidt angår de udbudte lån hertil svarende konvertible gældsbreve modsvarende stk. aktier a 10,00 kr. ved en senere konvertering til ovennævnte tegningskurs, der er fastsat som gennemsnittet af den nuværende aktiekurs på Dansk AMP og Aktietorget, i overensstemmelse med aktieselskabslovens 29, stk. 3. I tilfælde af overtegning blev bestyrelsen bemyndiget til at vælge mellem de indkomne tilbud. De konvertible gældsbreve udstedes mod kontant indbetaling. Bestyrelsen bemyndiges til i tiden indtil den 2. januar 2013 at træffe beslutning om den til de konvertible gældsbreve hørende kapitalforhøjelse og på vilkår, at de nye aktier skal være omsætningspapir, de skal registreres i Værdipapircentralen og de skal lyde ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets aktiebog. De nye aktier skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier, fra kapitalforhøjelsens registrering. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. Bestyrelsen har i 2009 udnyttet bemyndigelsen til at tegne konvertible gældsbreve, og der er tegnet nom. 10 mio. kr. Direktionen Bestyrelsen ansætter den administrerende direktør og om nødvendigt andre direktionsmedlemmer, der indgår i den samlede direktion. Under ledelse af den administrerende direktør har direktionen ansvaret for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af de strategiske planer. Direktionens medlemmer er ikke medlemmer af bestyrelsen, men deltager normalt i bestyrelsesmøderne. Vederlag til ledelsen Generalforsamlingen har den 10. april 2008 vedtaget følgende overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning til ledelsen: Der kan tildeles incitamentsaflønning til selskabets direktion. 13

15 Selskabets bestyrelse modtager ikke incitamentsaflønning og er derfor ikke omfattet af retningslinjerne. Incitamentsaflønning kan bestå af bonusordninger og resultatkontrakter. Tildeling af incitamentsaflønning sker ud fra en vurdering af at opnå størst mulig værdiskabelse for selskabet. Incitamentsaflønning må ikke overskride ½-delen af direktionens faste årlige gage og må samlet for selskabet maksimalt udgøre kr. 1,0 mio. pr. regnskabsår. Væsentlige aftaler med ledelsen Der er ingen bestemmelser om godtgørelse eller lignende til direktionen i forbindelse med en overtagelse af selskabet. Væsentlige aftaler, der ændres eller udløber, hvis kontrollen med selskabet ændres Der er ingen aftaler, der ophører til genforhandling, hvis kontrollen med selskabet ændres. Politik for udbytte Klimax er i en vækstfase, der finansieres med egne midler og lån. Det er som følge heraf ikke Klimax politik på nuværende tidspunkt at udlodde udbytte. Risikostyring Bestyrelsen vurderer løbende og mindst én gang årligt de samlede risikoforhold og de enkelte risikofaktorer, som er forbundet med selskabets aktiviteter. Bestyrelsen vedtager retningslinjer for de centrale risikoområder, følger udviklingen og sikrer tilstedeværelse af planer for styringen af de enkelte risikofaktorer, herunder forretningsmæssige og finansielle risici, forsikrings- og miljøforhold samt efterlevelse af konkurrencelovgivningen. Regnskabsaflæggelsesprocessen Bestyrelsen og direktionen har det overordnede ansvar for virksomhedens kontrol- og risikostyring i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen, herunder overholdelse af relevant lovgivning og anden regulering i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Virksomhedens kontrol- og risikostyringssystemer kan skabe en rimelig, men ikke absolut, sikkerhed for, at uretmæssig brug af aktiver, tab og/eller væsentlige fejl og mangler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen undgås. 14

16 Kontrolmiljø Bestyrelsen vurderer mindst én gang årligt virksomhedens organisationsstruktur, risikoen for besvigelser, samt tilstedeværelsen af interne regler og retningslinjer. Bestyrelsen og direktionen fastlægger og godkender overordnede politikker, procedurer og kontroller på væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen har vedtaget procedurer mv. for væsentlige områder inden for regnskabsaflæggelsen. Overholdelse indskærpes løbende, og der foretages løbende stikprøvevis overvågning og kontrol af overholdelsen. Direktionen overvåger løbende overholdelsen af relevant lovgivning og andre forskrifter og bestemmelser i forbindelse med regnskabsaflæggelsen og rapporterer løbende herom til bestyrelsen. Risikovurdering Bestyrelsen foretager mindst én gang årligt en overordnet vurdering af risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsesprocessen. Bestyrelsen tager som led i risikovurderingen stilling til risikoen for besvigelser og de foranstaltninger, der skal træffes, med henblik på at reducere og/eller eliminere sådanne risici. I den forbindelse drøftes ledelsens eventuelle incitament/motiv til regnskabsmanipulation eller anden besvigelse. Revision Til varetagelse af aktionærernes og offentlighedens interesser vælges på den årlige ordinære generalforsamling et statsautoriseret revisionsfirma efter bestyrelsens indstilling. Revisorerne aflægger rapport til den samlede bestyrelse herunder umiddelbart efter konstatering af eventuelle forhold, som bestyrelsen bør forholde sig til. Forud for indstilling til valg på generalforsamlingen foretager bestyrelsen i samråd med direktionen en vurdering af revisors uafhængighed, kompetencer mv. Aktionærinformation Aktionærer, kapital og stemmer Selskabets aktiekapital udgør nominelt kr., svarende til stk. aktier a 10 kr. Aktierne er noteret på Dansk Autoriseret Markedsplads A/S under fondskode DK Aktiekapitalen er ikke opdelt i aktieklasser. Det samlede antal stemmerettigheder i selskabet er (svarende til én stemme pr. aktie a nom. 10 kr.). Alle aktionærer har ret til at deltage og stemme på generalforsamlingen. 15

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44

ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 ÅRSRAPPORT 2009 CVR-NR. 10 66 57 44 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Koncernoversigt 5 Årsberetning 6 Aktionærinformation

Læs mere

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010

NTR Holding A/S ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 NTR Holding A/S 2010 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2010 GENERALFORSAMLING 2011 Ordinær generalforsamling afholdes den 12. april 2011 kl. 15.00 på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15

NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 NTR Holding A/S Årsrapport 2013 NTR ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 CVR. NR. 62 67 02 15 GENERALFORSAMLING 2014 Ordinær generalforsamling afholdes den 24. april 2014 kl. 15.00 på

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2012/13 21

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2012/13 21 Aarhus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2012/13 21 Balance pr. 30.06.2013 22

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer:

I forhold til Deloittes IFRS-eksempelregnskab for 2008 er der foretaget følgende væsentlige ændringer: Forord Deloittes IFRS-eksempelregnskab 2009 Deloittes IFRS-eksempelregnskab er udarbejdet som et eksempelregnskab for en fiktiv dansk børsnoteret koncern i regnskabsklasse D. 1 Eksempelregnskabet omfatter

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø

ÅRSRAPPORT 2014. Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21. (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø ÅRSRAPPORT 2014 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) C/O Beierholm Gribskovvej 2 DK-2100 København Ø COPENHAGEN NETWORK A/S - ÅRSRAPPORT 2014 Indhold Ledelsesberetning Hoved-

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184

SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 Hovedkvarter: Stationsparken 25 2600 Glostrup Danmark Telefon: (+45) 70 25 22 23 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com SELSKABSMEDDELELSE NR. 184 31. marts 2014 Årsrapport

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013

TMK A/S CVR-nr. 75924712. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89 25 25 25 Telefax 89 25 25 50 www.deloitte.dk TMK A/S CVR-nr. 75924712 Årsrapport Godkendt på selskabets

Læs mere

SKAKO INDUSTRIES A/S

SKAKO INDUSTRIES A/S SKAKO INDUSTRIES A/S ÅRSRAPPORT 2009 CVR. nr. 36 44 04 14 SKAKO Industries A/S - Årsrapport 2009 Side 1 af 64 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE LEDELSESBERETNING: SELSKABSOPLYSNINGER 3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011

BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12. Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A/S CVR-nr. 46 87 44 12 Årsrapport 2010/2011 BRD. KLEE A /S Gadagervej 11 2620 Albertslund T 43 868 333 F 43 868 388 E klee@klee.dk www.klee.dk Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors erklæringer 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26 Aarhus Elite A/S Aarhus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2013/14 26 Balance

Læs mere

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider

Capinordic A/S. Capinordic A/S. CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider 2005 CVR-nr. 13 25 53 42 Årsrapporten indeholder 62 sider Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Påtegninger...2 Ledelsespåtegning...2 Revisionspåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Selskabsoplysninger...4

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2006

NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR Holding A/S Årsrapport 2006 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2006 GENERALFORSAMLING 2007 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36

SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 20 80 36 SCHAUMANN PROPERTIES A/S CVR-nr. 24 2 8 36 Årsrapport for 1. juli 25 31. december 26 27. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 27 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Årsrapport 2008/09

Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10. Årsrapport 2008/09 Århus Elite A/S CVR-nr. 83 83 99 10 Årsrapport 2008/09 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2

Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 Bestyrelsens beretning i henhold til selskabslovens 185, jf. 156, stk. 2, nr. 2 I anledning af forslaget om nedsættelse af selskabets nominelle aktiekapital med DKK 33.022.509 fra DKK 36.691.676 til DKK

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27

Selskabsoplysninger 2. Ledelsespåtegning 3. Den uafhængige revisors påtegning 4. Ledelsesberetning 6. Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Århus Elite A/S 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning 6 Totalindkomstopgørelse for 2009/10 27 Balance pr. 30.06.2010 28 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010

DK Trends Invest A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Børsmeddelelse nr. 01 / 2011 3. marts 2011 DK Trends Invest A/S (CVR-nr.: 30 20 71 49) C/o SmallCap Danmark A/S Toldbodgade 53, 2th. DK-1253 København K Indhold Side Indhold 1 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår

Årsrapport 2013. Fast Ejendom Danmark A/S. Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71. 9. regnskabsår Fast Ejendom Danmark A/S, Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2013 9. regnskabsår Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 28. april 2014

Læs mere

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT

Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Årsrapport 2009 FORTSAT VÆKST OG SOLID INDTJENING HIDTIL BEDSTE RESULTAT Ledelsesberetning RESUME cbrains bestyrelse har behandlet og godkendt selskabets årsrapport for 2009. Årsrapporten for 2009 viser

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

NTR Holding A/S Årsrapport 2008

NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR Holding A/S Årsrapport 2008 NTR HOLDING A/S CVR-NR. 62 67 02 15 ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR- 31. DECEMBER 2008 GENERALFORSAMLING 2009 Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den

Læs mere

Fast Ejendom Danmark A/S

Fast Ejendom Danmark A/S Fast Ejendom Danmark A/S Rådhusvej 13 2920 Charlottenlund CVR-nr: 28 50 09 71 Fast Ejendom Danmark A/S Årsrapport 2014 10. regnskabsår Vedtaget på Selskabets ordinære generalforsamling den 24. april 2015

Læs mere