Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort."

Transkript

1 Nr. 1, maj 2007 TEMA-NUMMER OM DEN OFFENTLIGE REJSESY- GESIKRING VS. EU-SYGESIKRINGSKORTET Foranlediget af de sidste dages presseomtale udsendes dette Nyhedsbrev om international social sikring som et tema-nummer, der udelukkende indeholder information om den offentlige rejsesygesikring ( det gule kort ) versus EU-sygesikringskortet ( det blå kort ), jf. EF-forordning 1408/71 om social sikring af vandrende arbejdstagere m.fl. Der er følgende bilag: - Skematisk oversigt over de centrale ydelser, dækket under det gule og det blå kort. Indenrigs- og Sundhedsministeriet skal indledningsvist fastholde, at for personer, der skal på ferie i indtil 1 måned i Europa, er dækningen på det gule kort generelt set bedre end dækningen på det blå kort. For en meget lille kreds af personer med kroniske/eksisterende lidelser, kan udgifter til behandling af den kroniske/eksisterende lidelse dog alene dækkes under det blå kort. 1. Hvornår og hvordan dækker det gule kort Det gule kort dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin m.m. i forbindelse med akut opstået sygdom eller ulykkestilfælde under ferie- eller studierejse i Europa i den første måned. Europæiske Rejseforsikring A/S administrerer den offentlige rejsesygesikring. Alle, der bor i Danmark, er dækket af det gule kort. Det gule kort omfatter: 1. fuld refusion af udgifter til læge- og hospitalsbehandling (ingen egenbetaling), 2. udgifter til behandling på private hospitaler dækkes svarende til almindelig sygehusklasse, hvilket typisk vil sige den offentlige takst i det pågældende land

2 2 3. fuld refusion af udgifter til lægeordineret medicin, 4. fuld refusion af udgifter til lægeordineret hjemtransport indtil den 1. januar 2008, 5. personlig assistance via døgnbemandet alarmcentral i tilfælde af sygdom eller ulykkestilfælde i udlandet. Ved alvorlig sygdom med hospitalsindlæggelse kontaktes alarmcentralen, der bl.a. kan stille betalingsgaranti. Indtil den 1. januar 2008 er det geografiske dækningsområde Europa og lande grænsende til Middelhavet. 2. Hvornår og hvordan dækker det blå kort Det blå kort dækker udgifter til læge- og hospitalsbehandling, medicin, tandlægehjælp m.m., i det omfang der opstår et behov for behandling under ophold i indtil 1 år i et andet EU/EØS-land og i Schweiz. Det kan være ferieophold, erhvervsrejse, studieophold, au pair ophold m.m. Udgifterne dækkes på samme vilkår som for offentligt syge(for)sikrede i opholdslandet. Personer, der ifølge EF-reglerne er dansk socialt sikrede, er berettiget til et blåt kort fra Danmark. Borgere fra 3. lande, der bor i Danmark, er typisk ikke omfattet af EF-reglerne. Det blå kort omfatter: 1. dækning af udgifter til læge- og hospitalsbehandling på samme vilkår som for opholdslandets offentlige syge(for)sikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke, 2. udgifter til behandling på private hospitaler er typisk ikke dækket, 3. udgifter til lægeordineret medicin dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentlige syge(for)sikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke, 4. udgifter til andre ydelser, fx tandlægehjælp og fysioterapi dækkes på samme vilkår som for opholdslandets offentlige syge(for)sikrede. Evt. egenbetaling dækkes ikke. Udgifter til lægeordineret hjemtransport dækkes ikke. 3. Hvordan anvendes til det gule og det blå kort i praksis Det gule kort giver ret til refusion af udgifter. Ved alvorlig sygdom med hospitalsindlæggelse kontaktes den døgnbemandede vagtcentral ved opklad til det telefonnummer, som er opført på kortets bagside. Vagtcentralen kan dels stille betalingsgaranti, dels yde råd og vejledning om situationen og om nødvendigt kontakte den behandlende læge i udlandet.

3 3 Ved anden behandling end hospitalsbehandling kan den sikrede selv komme til at lægge ud for udgifterne til lægebehandling og medicin. På store turiststeder er der dog mange læger, der anmelder behandlingsudgifter direkte til Europæiske. Har den sikrede lagt ud for konsultationsudgifter m.m., kan dette efterfølgende refunderes hos Europæiske. Hvis man ikke har det gule kort med, eller den behandlende læge ikke kender kortet, må den sikrede selv lægge ud for udgifterne til lægebehandling m.m., og efterfølgende søge refusion hos Europæiske. Det blå kort er i et aftalt fælles design, som er genkendeligt i alle de omfattede lande. Ved hospitalsindlæggelse opkræves normalt kun en evt. egenbetaling. Ved anden behandling end hospitalsbehandling stilles den sikrede som opholdslandets sikrede. Hvis den udenlandske behandler kan afregne direkte med syge(for)sikringen i opholdslandet, vil den sikrede kun blive afkrævet en evt. egenbetaling. Den sikrede skal derfor ikke lægge ud for alle udgifter, men betale egenbetalingen. I nogle lande, fx Frankrig og Belgien skal sikrede selv betale hele regningen og efterfølgende søge refusion i den lokale syge(for)sikring i opholdslandet eller efter hjemkomsten gennem den danske kommune. Hvis man ikke har det blå kort, kan en erstatningsblanket i hastetilfælde rekvireres i den danske kommune og faxes til et udenlandsk hospital. I andre tilfælde må den sikrede selv betale hele regningen og efterfølgende søge refusion gennem den danske kommune. Hvis man ikke viser det blå kort, kan egenbetaling hos en læge blive større, end hvis kortet vises. 4. Særligt om kronikere Sikrede med en eksisterende eller kronisk lidelse er som udgangspunkt dækket af det gule kort. Udgifter til akut behandling af en sygdom eller et ulykkestilfælde, der intet har med den eksisterende/kroniske lidelse at gøre, er dækket. Udgifter til behandling af en eksisterende/kroniske lidelse er ikke dækket, i det omfang man med rimelighed kunne forvente, at der ville opstå et behandlingsbehov under udlandsopholdet. De vejledende retningslinier for vurderingen af dette behov er, at udgifter til behandling af en eksisterende/kronisk lidelse ikke dækkes, hvis sygdommen inden for de sidste 2 måneder før afrejsen har medført

4 4 hospitalsbehandling ændret medicinering Udgifter til behandling af en eksisterende/kronisk lidelse er heller ikke dækket, hvis den sikrede har undladt at søge læge i tilfælde, hvor pågældende vidste eller måtte formode, at sygdommen krævede behandling, eller hvor den sikrede har afslået behandling. Hvis den sikrede er i tvivl om, hvorvidt udgifter ved behandling af en eksisterende/kronisk lidelse kan dækkes, kan den sikrede vederlagsfrit søge en bindende forhåndsvurdering heraf hos Europæiske. Det er Europæiskes læge, der afgør, om der er et forventet behandlingsbehov. Denne afgørelse træffes ikke af den sikredes egen læge. Hvis udgifter til behandling af en eksisterende/kronisk lidelse ikke kan dækkes under det gule kort, kan det blå kort anvendes, da det dækker udgifter til behandling, der er medicinsk nødvendige under en rejse. Det gælder også, hvis den sikrede før afrejsen ved, at en kronisk lidelse skal kontrolleres under et udlandsophold. 5. Kan man få et blåt kort, selv om man er dækket af det gule kort? Ja. Selvom en sikret er dækket af det gule kort, kan den pågældende få et blåt kort, hvis vedkommende måtte ønske det og i øvrigt er dansk socialt sikret ifølge EF-reglerne. Hvis man har betalt egenandel ved brug af det blå kort, kan man søge om refusion hos Europæiske, hvis rejsesygesikringens betingelser er opfyldt. Følgende personkreds er omfattet af EF-reglerne og dansk socialt sikret: Statsborgere i et EU-/EØS-land eller i Schweiz, der er: - arbejdstagere i Danmark, dvs. personer, der arbejder i en arbejdsgivers tjeneste i et sådant omfang, at de betaler ATP - selvstændige i Danmark, dvs. personer, der efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel har ret til ydelser på grundlag af anden erhvervsindtægt end lønindtægt - ikke-erhvervsaktive, der bor i Danmark - ikke-erhvervsaktive familiemedlemmer til en af de ovennævnte, selvom de ikke er statsborgere i et EU-/EØS-land eller Schweiz. Personer, der ikke opfylder statsborgerkravet, er omfattet af personkredsen, hvis de er statsløse eller flygtninge i Genevekonventionernes forstand.

5 5 Personer, der bor i Danmark, men arbejder i et andet EU-/EØSland eller i Schweiz, fx en grænsearbejder, skal søge det blå kort fra deres forsikringsland (beskæftigelseslandet). Det blå kort udstedes for 1 år, med mindre der er en konkret grund til at antage, at en person er sikret i kortere tid end 1 år, fx hvis en person har en tidsbegrænset ansættelse ved en arbejdsgiver i Danmark. Der gælder særlige regler til dokumentation af, at en person er dansk socialt sikret ifølge EF-reglerne, hvis den pågældende skal arbejde i et andet land. 6. Flere oplysninger Yderligere information om det gule kort finde i pjecen om Rejsesygesikringen og om EF-reglerne i pjecerne Skal du til..(land)? Hvad nu, hvis du bliver syg.. Pjecerne, der tidligere er sendt til kommunerne, findes bl.a. på internettet på under Sundhed -> International Sygesikring, på og på Ministeriet henviser i øvrigt til tidligere Nyhedsbreve om international social sikring, især nr. 2, maj 2004, nr. 3, november 2004 og nr. 1, marts 2005 samt Vejledning om EF-regler m.m. om social sikring, Sygehjælp, Sygesikring og Sygehusbehandling. Vejledningen er udsendt til samtlige kommuner og amter og ligger på 7. Hyppigt stillede spørgsmål Hvorfor er det blå kort ikke trykt på bagsiden af det gule sundhedskort? 1. bagsiden på det gule kort anvendes til information om rejsesygesikringen, 2. det er ikke alle, der har ret til et gult kort, der også har ret til det blå kort, 3. det blå kort skal efter EU-reglerne have en udløbsdato, det har det gule kort ikke. Hvorfor er gyldighedsperioden på det blå kort højst 1 år? Det blå kort giver ret til ydelser til udgift for Danmark, og da det også kan udstedes til personer, der ikke bor i Danmark, må der føres kontrol med, om en person fortsat er dansk socialt sikret ifølge

6 6 EF-reglerne, fx fordi den pågældende arbejder i Danmark, men bor i Sverige, Tyskland eller i Polen. Andre lande har valgt gyldighedsperioder på mellem 3 måneder og 10 år. Det er op til medlemslandene selv at fastsætte gyldighedsperioden. Nyhedsbrevet Nyhedsbrevets primære målgruppe er regioner og kommuner, der administrerer lovgivning og træffer afgørelser i sager om international social sikring. Dette Nyhedsbrev såvel som alle øvrige Nyhedsbreve findes både på Indenrigs- og Sundhedsministeriets og på Den Sociale Sikringsstyrelses hjemmesider. Få Nyhedsbrevet via E-post Sagsbehandlere kan få Nyhedsbrevet via e-post ved at sende en tilmelding til Nyhedsbrevets e-postadresse: Tilmeldingen skal indeholde følgende tekst i emnefeltet: Tilmelding til Nyhedsbrev om International Social Sikring. Mails, der ikke indeholder denne tekst, vil automatisk blive slettet ved modtagelsen for at undgå spam-meddelelser.

7 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Den 21. maj Nyhedsbrev om International Social Sikring Nr. 1, 2007 Bilag Skematisk oversigt over centrale ydelser dækket via det gule og det blå kort Det gule kort Det blå kort Omfattet personkreds Alle, der bor i DK Alle, der bor i DK, undtagen 3. landeborgere. Grænsearbejdere, der arbejder i andet EU-land, skal søge kortet fra deres arbejdsland Dækning Akut sygehjælp under ferie i indtil 1 måned i Europa Medicinsk nødvendig sygehjælp under ophold i indtil 1 år i andet EU-land Kroniske lidelser Lægebehandling Hospitalsbehandling Lægeordineret medicin Lægeordineret hjemtransport Andre ydelser, fx tandbehandling, fysioterapi Tilknyttet service Akut sygehjælp uden relation til den kroniske lidelse dækkes. Udgifter til behandling af kroniske lidelser dækkes, hvis der ikke var et forventet behandlingsbehov ved afrejsen Fuld refusion, også hos læger uden for offentlige systemer. Ingen egenbetaling Fuld refusion, på privathospital dog kun svarende til alm. sygehusklasse. Ingen egenbetaling Fuld refusion. Ingen egenbetaling Fuld dækning/refusion indtil Herefter alene ved dødsfald Ingen dækning Døgnbemandet vagtcentral yder assistance fx betalingsgaranti ved hospitalsindlæggelse Medicinsk nødvendig sygehjælp dækkes Som offentligt sikrede i opholdslandet, dvs. muligvis egenbetaling. Ingen dækning hos private læger Som offentligt sikrede i opholdslandet, dvs. muligvis egenbetaling. Typisk ingen dækning på private hospitaler Som offentligt sikrede i opholdslandet, dvs. muligvis egenbetaling Ingen dækning Som offentligt sikrede i opholdslandet

8 8 Den praktiske anvendelse: Det gule kort giver ret til refusion af udgifter. Ved hospitalsindlæggelse kan der via den døgnbemandede vagtcentral stilles betalingsgaranti, så borgerne ikke selv skal lægge ud. Telefonnummer til vagtcentralen er anført på bagsiden af det gule kort. Ved anden behandling end hospitalsbehandling kan udenlandske læger anmelde behandlingsudgifter direkte til Europæiske Rejseforsikring A/S, hvilket er udbredt på store turiststeder. Hvor dette ikke kendes, må borgerne lægge ud og søge refusion hos Europæiske. Hvis man ikke har det gule kort med, eller det ikke bliver anerkendt, må man selv lægge ud, og efterfølgende søge refusion hos Europæiske. Kronikere, der er i tvivl om, hvorvidt udgifter til evt. behandling af en kronisk lidelse kan dækkes, kan søge Europæiske om et forhåndstilsagn. Med det blå kort stilles borgerne, som offentligt sikrede i opholdslandet. Ved hospitalsindlæggelse opkræves normalt kun evt. egenbetaling. Tilsvarende for så vidt angår andre ydelser, hvis dette gælder for landets egne sikrede. I nogle lande fx Frankrig, Belgien og Luxembourg skal sikrede selv betale hele regningen og efterfølgende søge refusion i den lokale syge(for)sikring i opholdslandet eller efter hjemkomst gennem kommunen. Hvis man ikke har det blå kort, kan en erstatningsblanket i hastetilfælde rekvireres i kommunen og faxes til et udenlandsk hospital. I andre tilfælde må man selv betale hele regningen, og efterfølgende søge refusion gennem kommunen. Hvis man ikke har det blå kort, kan egenbetalingen hos en læge blive større, end hvis kortet vises.

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven Til lovforslag nr. L 102 Folketinget 2013-14 Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 15. januar 2014 Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven (Ophævelse af den offentlige

Læs mere

Nye regler. Nye regler. fra 1. januar 2008. www.nyerejseregler.dk. Rejsesygesikringen

Nye regler. Nye regler. fra 1. januar 2008. www.nyerejseregler.dk. Rejsesygesikringen Rejsesygesikringen Nye regler fra 1. januar 2008 I dette hæfte kan du læse om de samlede regler for rejsesygesikringen, som gælder fra 1. januar 2008. Vær særlig opmærksom på, at du fra 1. januar 2008

Læs mere

REJSE- SYGE- SIKRINGEN. Regler for den offentlige rejsesygesikring 2004-UDGAVE

REJSE- SYGE- SIKRINGEN. Regler for den offentlige rejsesygesikring 2004-UDGAVE REJSE- SYGE- SIKRINGEN Regler for den offentlige rejsesygesikring 2004-UDGAVE Rejs trygt Denne brochure fortæller om den offentlige rejsesygesikring og om det gule sygesikringsbevis, som er et godt kort

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2010 Nyhedsbrevet indeholder information om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der blandt andet information

Læs mere

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

L 102 Høringsnotat: Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 L 102 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMIHO Sags nr.: 1304006 Dok. Nr.: 1352325

Læs mere

Det hemmelige kort En europæiseringsanalyse af den danske nationale implementeringsproces af EUsygesikringskortet

Det hemmelige kort En europæiseringsanalyse af den danske nationale implementeringsproces af EUsygesikringskortet I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Speciale Det hemmelige kort En europæiseringsanalyse af den danske nationale implementeringsproces af EUsygesikringskortet

Læs mere

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole.

Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. - REJSEFORSIKRING Info om forsikringsforhold for elever under skolerejser med Vojens Gymnastik- og Idrætsefterskole. VGIE har tegnet en skolerejseforsikring for skolens elever. Rejseforsikringen er tegnet

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 1, september 2009 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der informationer om

Læs mere

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring

Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Vejledning om overenskomst mellem Danmark og Kroatien om social sikring Den Sociale Sikringsstyrelses vejledning af 23. oktober 2006 J.nr. 96-00011-04 1 INDHOLD Pkt. Indledning 1. ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet

JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet JOB OG JOBSØGNING I UDLANDET - Arbejdsløshedsforsikret i EØS - Dagpenge under jobsøgning i udlandet Indhold 1. Indledning... 4 2. EØS-aftalen og EØS-landene... 4 2.1. Kender du dine rettigheder?... 4 2.2.

Læs mere

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering

Dansk Handel & Service. Arbejde uden grænser. Et værktøj til udstationering Dansk Handel & Service Arbejde uden grænser Et værktøj til udstationering Forord Vi skal sende en mand til udlandet og hvad nu? Flere og flere af vore medlemsvirksomheder står overfor, at deres medarbejdere

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden

Vilkår for Årsrejse. Europa Verden Vilkår for Årsrejse Europa Verden 01 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Bornholms Brandforsikring A/S Vilkår for årsrejseforsikring

Læs mere

Guide to Safeguard. VIA University College

Guide to Safeguard. VIA University College Guide to Safeguard VIA University College Målgruppe: VIAs studerende i studie- og/eller praktikophold i udlandet Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL 4 2. FORUD FOR REJSEN 4 2.1 Helbredstjek og vaccinationer

Læs mere

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder

Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 252 Offentligt Forsikringer, klage- og erstatningsmuligheder Investigators informationspligt over for personer, der deltager i kliniske lægemiddelforsøg

Læs mere

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet

Praktik i udlandet / PIU. Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever i udlandet Praktik i udlandet / PIU Information til arbejdsgivere om udstationering af lærlinge og elever

Læs mere

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring

6692-1 Juni 2014. Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 Vilkår for Årsrejseforsikring Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Årsrejseforsikring 6692-1 Juni 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt.

Grundlæggende betingelser For at være dækket af nedenstående forsikringer, så er der imidlertid en række betingelser, der skal være opfyldt. DMU FORSIKRINGER Dette dokument er en vejledning som skal give et overblik over de forskellige forsikringsdækninger, der er i DMU hvad enten du er kører, official, bestyrelsesmedlem eller hjælper i en

Læs mere

Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med et udvekslingsophold. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med et udvekslingsophold. University College Lillebælt Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Praktiske og sikkerhedsmæssige foranstaltninger i forbindelse med et udvekslingsophold University College Lillebælt Målgruppe: Studerende fra UCL, i studie- og/eller praktikophold i udlandet Formålet med

Læs mere

Vilkår for FDM Rejseforsikring

Vilkår for FDM Rejseforsikring 1 Vilkår for FDM Rejseforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem og hvor dækkes 1.1 Hvem er sikrede 1.2 Hvem er pårørende 1.3 Hvem er rejseledsager 1.4 Hvor dækkes 1.5 Hvilke rejser dækkes 1.6 Hvor længe dækkes

Læs mere

Vilkår for Rejseforsikring

Vilkår for Rejseforsikring DF20110-2 December 2013 Vilkår for Rejseforsikring En forsikring for den enkelte rejse Danske Forsikring A/S Vilkår for Rejseforsikring - En forsikring for den enkelte rejse DF20110-2 Dcember 2013 2 Fortrydelsesret

Læs mere

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring

Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL. Gouda Rejseforsikring Årsrejseforsikring BASE, PLUS OG TOTAL Gouda Rejseforsikring Indhold BASE omfatter betingelsernes punkter: A. Hjælp på stedet B. Rejsedokumenter C. Selvrisikodækning D. Rejseafbrydelse E. Tilkaldelse/Sygeledsagelse

Læs mere

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde

Årsrejseforsikring. Generelt. Forhold ved kronisk sygdom / bestående lidelse. Ved rejse i Den Offentlige Rejsesygesikrings dækningsområde Årsrejseforsikring Generelt IDL Forsikring Assurance Agentur A/S samarbejder med Falck TravelCare for at sikre dig en effektiv skadehjælp på din ferierejse. Hvis du har brug for akut hjælp på din ferierejse

Læs mere

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011

Vilkår for Årsrejse. Europa eller Verden. Januar 2011 Vilkår for Årsrejse Europa eller Verden Januar 2011 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Årsrejse Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN. Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug REJSEFORSIKRING VERDEN Forsikringsbetingelser nr. 3006-01 Tillæg til Familiens Basisforsikring 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Sikrede personer 1 1.1 Forsikringens

Læs mere

Travel Ung Rejseforsikring

Travel Ung Rejseforsikring tættere på Travel Ung Rejseforsikring Tilknyttet Stjerne MasterCard Travel Ung og Stjerne Debit Travel Ung PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC-UNG-DEBIT Police nr. 69-100038 Almindelige vilkår gældende

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr.

Rejseforsikring. Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ tættere på. PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. tættere på Rejseforsikring Tilknyttet Spar Nord MasterCard og MasterCard Debit Trip, Travel & Travel+ PERSONFORSIKRINGER Vilkår nr. 69-12A-MC Almindelige vilkår gældende i tilknytning til lov om forsikringsaftaler

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste

Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet... - en tjekliste Hvis du skal studere i udlandet en tjekliste Intro Har du mod på at tage til udlandet og studere? Et studieforløb i udlandet kan være vældigt udbytterigt

Læs mere