HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010 Sag 94/2007 (2. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod Advokatfirmaet Olesen & Lyager (advokat Joan Colding) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 2. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Per Walsøe, Poul Søgaard, Niels Grubbe og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Advokatfirmaet Olesen & Lyager, skal betale kr. med procesrente fra den 27. januar 1995, subsidiært fra sagens anlæg den 17. august Advokatfirmaet Olesen & Lyager har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af ulykkesrapporten ( Florida Traffic Crash Report ) vedrørende færdselsuheldet den 27. januar 1995 bl.a., at ejeren af den skadevoldende bil var Broward County Board of Commissioners med adressen 115 S. Andrews Avenue, Ft. Lauderdale, Florida. Det fremgår endvidere, at ejeren var selvforsikret.

2 - 2 - I brev af 27. oktober 1997 fra advokat Jette Hoeg til Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske) hedder det bl.a.: Som De formentlig ved, har min klient fået udbetalt erstatning her i Danmark. Imidlertid må min klient også have krav på erstatning fra skadevolderen i USA og eventuelt fra det forsikringsselskab, der har forsikret den bil, min klient var passager i. Jeg beder Dem venligst meddele mig, om Europæiske Rejseforsikring A/S har foretaget sig noget i så henseende og hvis ikke beder jeg Dem venligst bekræfte, at der vil være retshjælpsdækning til en retssag i USA. I Europæiskes brev af 17. november 1997 til advokat Hoeg hedder det bl.a.: Vi beder Dem venligst bemærke, at retshjælpsforsikringen kun dækker i forbindelse med tvister jvf. forsikringsbetingelsernes 2, stk. 1 og stk. 2. Med henvisning til, at der skal foreligge en konkret aktuel konflikt, bedes De indsende dokumentation for, at Deres klient forgæves har fremsat sit erstatningskrav overfor skadevolderen eller dennes forsikringsselskab. Europæiske kan ikke give noget endeligt tilsagn om dækning af sagsomkostninger før sådan dokumentation foreligger. Med skyldig hensyntagen til forsikringsbetingelsernes 2, stk. 3 kan vi bekræfte, at fremlæggelse af dokumentation som nævnt herover vil udløse vort tilsagn om dækning af retshjælp, med forbehold for at sagsomkostningerne står i rimeligt forhold til sagens genstand. Endelig kan vi oplyse, at Europæiske ikke har fremsat krav overfor skadevolderen eller dennes forsikringsselskab på egne eller Deres klients vegne. Som bilag til brevet af 17. november 1997 var bl.a. vedlagt et brev af 21. december 1995 fra INTERCONTINENTAL CORPORATION til EURO DENMARK. I brevet hedder det bl.a.: We are writing in response to your fax of 12/1/95 regarding the above insured. The driver at fault has insurance thru Broward County Board of Commissioners. Their address is 115 SO. Andrew Avenue. FT. Lauderdale, FL

3 - 3 - I brev af 31. oktober 2000 fra advokat David Sampedro til As advokat hedder det i oversættelse bl.a.: Faktiske omstændigheder Jeg har forstået, at Deres klient, A, var involveret i et færdselsuheld den 27. januar 1995 i Broward County, Florida. Der vil typisk være en fire (4)-årig forældelsesfrist hvad angår færdselssager om uagtsomhed. Jeg vedlægger kopi af Florida Statutes 95.11(3), der bekræfter dette. Jeg har imidlertid også forstået, at Deres klient var involveret i en ulykke med et køretøj ejet af Broward County, en statslig enhed, som beskrevet i staten Floridas love. I overensstemmelse hermed, og ifølge Florida Statutes (6)(a), som er vedlagt i kopi, skal Deres klient inden tre (3) år fra ulykkesdatoen have sendt en skriftlig meddelelse om, at hun har til hensigt at anlægge sag mod staten. Dette er en særskilt betingelse udover den 4-årige forældelsesfrist, som jeg har nævnt ovenfor. Ifølge Dangerous Instrumentality-doktrinen ville ejeren af køretøjet, Broward County, have hæftet indirekte for enhver skade, som hr. Herbert Raymond Snyder måtte have forårsaget, hvis vi antager, at hr. Snyder kørte bilen med Broward Countys tilladelse og samtykke. Den samme 4-årige forældelsesfrist ville have været gældende for begge parter. Konklusion Langt de fleste færdselssager om uagtsomhed, der involverer forskellige slags bløddelslæsioner, resulterer normalt i, at en jury afsiger en ikke varig -dom. Juryer i Broward County er meget konservative og tilkender normalt ikke svie og smerte -erstatning for denne slags skader. Ikke desto mindre betyder dette ikke, at kravet ikke er nogen penge værd. Denne slags krav kan normalt fremsættes overfor en skadestaksator i Broward County og afklares uden sagsanlæg. Det er svært at afgøre, hvor meget et krav præcist er værd. Jeg kan imidlertid give Dem en række muligheder. Min vurdering er, at dette krav ville være et sted mellem USD 3.500,00 og USD 8.000,00 værd. Efter at have haft med disse statslige enheder at gøre tidligere, vil beløbet med rimelighed kunne indskrænkes til mellem USD 4.500,00 og USD 6.000,00. De skal være opmærksom på, at advokater, der repræsenterer personer i færdselsuheld i Florida, normalt repræsenterer klienter på basis af et salær, hvis udbetaling og evt. størrelse er afhængig af sagens udfald. Dvs. at de beregner sig en procentdel af den erstatning, de opnår til deres klient. Denne erstatning er typisk 33 %, hvis der ikke anlægges retssag, og 40 %, hvis der anlægges retssag. Imidlertid begrænser Floridas lov om im-

4 - 4 - munitet, (8) i Florida Statutes, salæret, som en advokat kan beregne sig, når denne repræsenterer en klient i en sag mod en statslig myndighed, til 25 %. I overensstemmelse hermed vil Deres klient skulle betale 25 % i advokatsalær med tillæg af de med sagen forbundne omkostninger, som kan variere fra USD 150,00, hvis der ikke anlægges sag, til USD 1.500,00, hvis der anlægges sag. Dette omfatter ikke de enorme udgifter, der er forbundet med denne konkrete sag. Jeg henviser særligt til den omstændighed, at frk. A, hvis hun anlagde sag, ville være nødt til at rejse til Broward County for egen regning for at afgive forklaring. I brev af 8. februar 2007 fra Broward County, Risk Management Division, til As advokat hedder det bl.a.: Broward County Board of Commissioners, Risk Management Division, has paid compensation to Heidi Burks in the amount of $ 13,000.00, for personal injury claimed. This settlement includes out of pocket medical bills, lost wages and pain & suffering. I et supplerende responsum af 24. marts 2008 fra advokat Mark A. Avera hedder det i oversættelse bl.a.: For så vidt angår spørgsmål 6 er der i Florida ikke noget krav om, at beløbet fra skadevolders ansvarsforsikring skal nedsættes med det beløb, skadelidte måtte få fra en forsikring tegnet i staten Florida eller i nogen anden stat. For så vidt angår spørgsmål 8 skal søgsmål i relation til motorkøretøjsulykker i Florida være anlagt mod skadevolder indenfor 4 år og indenfor 5 år såfremt der er tale om en uforsikret motorfører. Jeg tvivler på, at man på nuværende tidspunkt vil få medhold i et søgsmål mod skadevolder baseret på, at forsikringsselskabet [claims adjuster] fejlagtigt 3 år og 102 dage efter uheldet har gjort gældende, at kravet var forældet. I betragtning af den tid, der er gået siden ulykken, er der efter min opfattelse stor sandsynlighed for, at man ikke vil få medhold i et søgsmål mod skadevolderen på dette tidspunkt. Såfremt skadelidte anmodede vort firma om at føre sagen på grundlag af de for mig foreliggende oplysninger, ville vi høfligt afvise dette. Det bemærkes, at den méngrad, som Arbejdsskadestyrelsen ved udtalelsen af 23. maj 2002 fastsatte vedrørende følgerne af færdselsuheldet den 27. januar 1995, var 55 %. Samtidig fastsatte Arbejdsskadestyrelsen erhvervsevnetabet til 15 %.

5 - 5 - Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af advokat Lars Bentsen og A. Lars Bentsen har forklaret bl.a., at han ikke har set landsretsdommens gengivelse af hans forklaring. Han blev ansat som advokatfuldmægtig under advokat Henrik Kleis straks efter eksamen i efteråret Meget kort tid efter ansættelsen blev advokat Jette Hoeg syg, og As sag blev derefter først behandlet af advokat Erik Hollensen, senere af advokat Inger Bjerrum Jørgensen og til sidst af ham. Han havde ikke i den forbindelse et møde med A. Sagen, som han fik overdraget, bestod af tre dele. A havde klaget over det salær, som hendes tidligere advokat, Peter Axel Nielsen, havde opkrævet for sin behandling af sagen, der skulle eventuelt ske henvendelse til As danske ulykkesforsikringsselskaber, og det skulle undersøges, om den amerikanske skadevolders forsikringsselskab ville betale. Det sidste spørgsmål havde advokat Peter Axel Nielsen enten ikke set eller ikke gjort noget ved. Han husker ikke, hvad det sidstnævnte punkt gav anledning til fra hans side. Han gik ud fra, at der var en 1-års frist for anmeldelse af kravet i USA, hvilket han, så vidt han husker, havde set nævnt i et såkaldt "claim", som svarer til en politirapport. Han talte ikke med A om eventuel forældelse af kravet i USA. På det tidspunkt vidste han ikke rigtig, hvem modparten var. Den foreliggende rapport fra selve færdselsuheldet var ulæselig, idet der var tale om en dårlig kopi af et gennemslag. Han undersøgte ikke forældelsesproblematikken nærmere. På et tidspunkt fik han opsnuset navnet på et amerikansk forsikringsselskab, som han foretog en anmeldelse overfor. Han fik navnet på forsikringsselskabet via ambassaden eller via nogle advokater. Han foretog anmeldelse, uanset at han på det tidspunkt var ret sikker på, at der var indtrådt forældelse. Han skrev flere gange til forsikringsselskabet uden at opnå kontakt, og først i april 1998 fik han et brev fra forsikringsselskabet, der bemærkede, at kravet var forældet. Samtidig fik han oplysning om, at forældelsesfristen var 3 år, som på det tidspunkt var gået. Han husker ikke drøftelser med A om dette spørgsmål. Derimod husker han, at konsulatets advokat havde foretaget forskellige beregninger vedrørende sagens omkostninger i forhold til et eventuelt erstatningsbeløb, og disse beregninger holdt han sig til, fordi de kom fra konsulatets advokat, Annelise Gustavsen, og ikke fra en tilfældig advokat. Både advokat Annelise Gustavsen og en anden advokat havde udarbejdet redegørelser, der

6 - 6 - indicerede, at omkostningerne ikke stod mål med udgifterne. Der var tilsyneladende et maksimum på den erstatning, som kunne opnås. Ham bekendt kendte A udmærket brevet fra advokat Annelise Gustavson, og på det grundlag traf de i fællesskab beslutning om ikke at gøre mere ved sagen. Efter at have modtaget brev fra forsikringsselskabet og de ovennævnte breve valgte han at slutte sagen for så vidt angik anmeldelsen over for forsikringsselskabet i USA. Der var ikke på noget tidspunkt tale om, at der skulle indhentes et juridisk responsum eller lignende. I forbindelse med korrespondancen med Europæiske Rejseforsikring A/S i oktober-november 1997 havde han kontakt med det amerikanske forsikringsselskab. Årsagen til, at der først skete egentlig anmeldelse den 26. marts 1998, var, at han havde skrevet til forsikringsselskabet uden at få svar, idet han dog ikke kan afvise, at han forveksler skadevolders forsikringsselskab med bilejerens forsikringsselskab. Han kunne på sagen se, at sagsøgeren havde en ulykkesforsikring og dermed også en retshjælpsforsikring hos Europæiske. Europæiske havde svaret advokat Jette Hoeg, at forsikringsselskabet ønskede at få bekræftet, at der var en tvist. På den baggrund var han klar over, at det var afgørende at få afklaret, hvorvidt det amerikanske selskab ville afvise at yde erstatning. Han kunne derfor først gå videre i forhold til Europæiske og det danske ulykkesforsikringsselskab, når spørgsmålet om den amerikanske forsikringsdækning var afklaret. Han havde set brevet af 3. november 1997 og antog, at der alene kunne blive tale om en kulancemæssig forlængelse af forældelsesfristen, hvilket han ikke forventede i den pågældende sag. Han har ikke bedt forsikringsselskabet om at suspendere forældelsesfristen. Da han fik brevet fra forsikringsselskabet i april 1998 kunne han se, at den 3- årige forældelse udløb den 27. januar På et senere tidspunkt, vist nok da A var gået til advokat Claus Olsen, og denne varslede et eventuelt erstatningskrav, skrev han internt til sin chef, advokat Søren Lyager. Han husker ikke, at han har drøftet forsikringsselskabets afslag med A, men han kan ikke forestille sig, at han ikke har gjort det. Han går ud fra, at han har sendt hende en kopi, selv om han ikke har en fast erindring om det. Fra april 1998 til april 1999 verserede sagen stadig på kontoret, men han husker ikke præcist, hvad der skete.

7 - 7-1-års fristen var nævnt i de breve, som blev sendt til As oprindelige advokat, Peter Axel Nielsen, i forbindelse med salærklagen, idet advokat Jette Hoeg havde forbeholdt sig at gøre det gældende. Der fremkom en lægeerklæring den 19. maj 1998, der indicerede, at As skade var betydeligt mere alvorlig end først antaget. Af papirerne kunne han se, at det drejede sig om en whiplash skade, som dengang blev anset som en mindre alvorlig skade, hvorfor lægeerklæringen ikke gav anledning til at foretage sig mere. Det var dengang normalt, at skadelidte maksimalt kunne blive tilkendt en ménerstatning svarende til 15 % i méngrad. Den efterfølgende korrespondance mellem ham og A havde alene til hensigt at forklare hende om hendes mulighed for at opnå erstatning via de danske ulykkesforsikringsselskaber i form af en opgradering af méngraden. A havde ulykkesforsikringer både hos Europæiske og Alka. Der var vist nok i efteråret 1997 en kontakt til bilejerens forsikringsselskab, fordi der var fremkommet oplysning om, at føreren af bilen havde opnået forsikringsdækning ad den vej. Imidlertid ville dette forsikringsselskab ikke oplyse navnet på skadevolders forsikringsselskab, hvilket komplicerede sagen yderligere. A har forklaret bl.a., at hun fik kontakt til Advokatfirmaet Olesen & Lyager via sin bror. I første omgang fik advokat Inger Bjerrum Jørgensen tildelt sagen, men senere, allerede i september, blev hun kontaktet af advokat Jette Hoeg, der havde overtaget sagen. Igen i november blev hun kontaktet af kontoret, der fortalte hende, at sagen nu var overtaget af advokat Lars Bentsen, fordi Jette Hoeg var sygemeldt. Det var hun ikke tilfreds med, idet hun hver gang måtte starte forfra med at redegøre for sagsforløbet. Som hun husker det, bad hun direkte advokat Lars Bentsen om at anmelde sagen over for forsikringsselskabet i USA. Hun havde selv foretaget anmeldelsen i forhold til de danske forsikringsselskaber, hvorfor det var unødvendigt, at han gjorde noget ved det. Hun bad ikke advokaten om at gå ind i klagen vedrørende hendes tidligere advokat, idet hun selv havde sørget for dette. Da hun fik oplyst, at advokat Lars Bentsen havde overtaget sagen, var hun ikke klar over, at han var ny og ikke havde særlig forstand på personskadesager. Hun opfordrede ham til at anmelde sagen i USA og eventuelt gå via ambassaden, hvis han var usikker på, hvor sagen skulle anmeldes.

8 - 8 - Hun er sikker på, at hun aldrig har set en kopi af det brev, hvori forsikringsselskabet afviste sagen og i øvrigt oplyste, at der var en 3-årig forældelse. Hun har heller ikke drøftet den 3- årige forældelse med Lars Bentsen. Hun er nu i flexjob i egen virksomhed, idet hun arbejder timer om ugen. Hendes helbred er forværret, og der er endnu ikke tale om en varig tilstand. Hun har således tiltagende smerter, og en MR-skanning har for nylig vist en forandring i kranie og hjerne. Tilsyneladende har hun haft en indre blødning i hjernen. Hun var udsat for et nyt færdselsuheld den 16. marts Anbringender A har for Højesteret yderligere gjort gældende, at advokatfirmaet også har handlet ansvarspådragende ved at undlade at dokumentere over for Europæiske Rejseforsikring A/S, at erstatningskravet var fremsat forgæves, og ved uden at inddrage hende at skønne, at det forventelige resultat ved et sagsanlæg i USA ikke ville stå mål med omkostningerne. Kravet til dokumentationen for det tab, der er lidt som følge af advokatfirmaets ansvarspådragende handlinger, må lempes under hensyn til karakteren af de begåede fejl. Advokatfirmaet Olesen & Lyager har anført, at der heller ikke i disse henseender er begået ansvarspådragende fejl, og at der i givet fald ikke er grundlag for at lempe beviskravene med hensyn til det påståede tab. Advokatfirmaet har ikke for Højesteret gjort gældende, at A har udvist retsfortabende passivitet. Højesterets begrundelse og resultat Højesteret lægger til grund, at Advokatfirmaet Olesen & Lyager efter at A havde valgt at skifte advokat bistod hende fra sommeren 1997 til april 1999 med nogle opgaver i forbindelse med den skade, hun havde pådraget sig ved færdselsuheldet i januar Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne om baggrunden for advokatskiftet, advokat Jette Hoegs breve af 8. september og 27. oktober 1997 samt advokat Lars Bentsens forklaring for Højesteret, lægger Højesteret endvidere til grund, at advokatfirmaet påtog sig blandt andet at

9 - 9 - undersøge reglerne om forældelse og passivitet i henseende til et krav mod skadevolderens amerikanske ansvarsforsikrer samt at anmelde et sådant krav over for ansvarsforsikreren. Advokatfirmaet foretog imidlertid ikke denne undersøgelse og anmeldte først kravet den 26. marts 1998, uanset at det af ulykkesrapporten af 27. januar 1995 og af brevet af 21. december 1995 fra Intercontinental Corporation, som advokatfirmaet modtog med brevet af 17. november 1997 fra Europæiske, fremgik, at skadevolderens bil var ejet af Broward County, der var selvforsikret. Det fremgår af brevet af 7. april 1998 fra Broward County og af brevet af 31. oktober 2000 fra advokat David Sampedro, at anmeldelsen af kravet til Broward County, som er en statslig myndighed, skulle være sket senest tre år efter færdselsuheldet, det vil sige senest den 27. januar Advokat Mark A. Averas oplysning om en generel 4-årig forældelsesfrist, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, 3 og 8, er ikke i strid hermed. Højesteret finder herefter, at Broward County var berettiget til at afvise As krav med henvisning til, at det først var anmeldt den 26. marts På denne baggrund finder Højesteret, at advokatfirmaet har pådraget sig ansvar for det tab, A måtte have lidt ved, at hendes krav mod Broward County blev afskåret. Efter Mark A. Averas besvarelse af spørgsmål 1, 2 og 6 sammenholdt med de øvrige oplysninger, herunder udtalelserne fra de amerikanske advokater samt oplysningen fra Broward County om udbetaling af erstatning til Heidi Burks, finder Højesteret det sandsynliggjort, at A har lidt et tab som følge af advokatfirmaets fejl. Imidlertid er der en sådan usikkerhed om, hvilket beløb hun eventuelt kunne have fået efter amerikansk ret, at erstatningen må fastsættes skønsmæssigt. Højesteret fastsætter herefter erstatningen skønsmæssigt til kr. Højesteret finder ikke grundlag for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt end sagens anlæg. Under hensyn til sagens karakter og udfald fastsættes sagsomkostninger for begge retter i forhold til det vundne beløb, således at advokatfirmaet til A skal betale advokatudgifter med

10 kr., retsafgift med kr. og til fuld dækning af andre udgifter ,80 kr., i alt ,80 kr. Thi kendes for ret: Advokatfirmaet Olesen & Lyager skal til A betale kr. med procesrente fra den 17. august I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal advokatfirmaet betale ,80 kr. til A. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Side 1 af 5 Vejledning om udfyldning af svarskriftsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du er blevet sagsøgt, og sagen er omfattet af reglerne om mindre krav (småsager). Småsager er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. april 2010 Sag 131/2007 (2. afdeling) Digital Marketing Support ApS og Anani Voulé (advokat Michael Elkiær Andersen for begge) mod Ministeriet for Videnskab, Teknologi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 28. maj 2014 Sag 132/2012 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen.

De øvrige rubrikker kan du udfylde, hvis du mener, det har betydning for sagen. Side 1 af 5 Domstolsstyrelsen Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten Denne blanket kan bruges, hvis du vil anlægge en sag ved byretten eller Sø- og Handelsretten. Rubrik 1-5, og 7 skal udfyldes

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge.

KENDELSE. Klager ejede en ideel anpart, som klager ønskede, at indklagede skulle sælge. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Karl Johannesen og Statsaut. ejendomsmægler MDE Jens Seidenfaden v/jens Seidenfaden Bakkedraget 3 7100 Vejle Nævnet har

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 8. november 2013 Sag 31/2012 (2. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. april 2014 Sag 213/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S og Codan A/S (advokat Bente Møll Pedersen for begge) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 27. november 2013 Sag 32/2012 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod JBN Invest ApS og A (advokat Søren Aagaard for begge) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 17/2013 (2. afdeling) KPC Byg A/S (advokat Niels Søby) mod Codan Forsikring A/S (advokat Henrik Hauge Andersen) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. marts 2014 Sag 89/2012 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Søren Horsbøl Jensen) I tidligere instans

Læs mere

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k

w w w. f l i n t e b a k k e n. d k e m a i l : i n f o @ f l i n t e b a k k e n. d k Referat af bestyrelsesmøde mandag den 13. december 2010 Til stede: Afbud: Jens Kisker, Michael Dalsgaard, Laila Gribsholt-Beck, Per Larsen (i egenskab af kontaktperson vedr. retssag mod DEF 1994 A/S) Jacob

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. september 2014 Sag 70/2014 (1. afdeling) A (advokat Karsten Høj, beskikket) mod Topdanmark Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 58/2009 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Ulla Jacobsen) mod DI som mandatar for B (advokat Henrik Uldal) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 20. december 2013 Sag 196/2012 (1. afdeling) Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B

iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B iwi^hkrflkm ^A^NJIC^B Advokatfirmaet Vilh. Skouenborgs Eftf. Advokat Jens Duus Vejlands Allé 21-23 2300 København S Sendt pr. mail: jd@advoduus.dk Advokataktieselskab GammeltorvG 1457 København K Tel.

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Lukkede døre HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. oktober 2011 Sag 310/2009 (1. afdeling) M (advokat Helle Carlsen) mod H (advokat H. Feldt-Rasmussen, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.

Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain. Hjulmand Kapta Nørrebrogade 34-36 611-165363 LOM/hct DK-8000 Aarhus C 10.04.2013 Tel. + 45 7015 1000 Fax. + 45 72211781 mail@70151000.dk www.hjulmandkaptain.dk HjulmandKaptain har 125 ansatte, heraf 48

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 279/2013 A (advokat Jørn Frøhlich, beskikket) mod SKAT (kammeradvokaten ved advokat Bodil Søes Petersen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-174.822 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Helle Bøjen Larsen) 24. marts 2003 K E N D E L S E Restauratør Villy Antonsen (advokat Uffe Bro, Løgstør) mod Aars Kommune (advokat Jørgen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 27. januar 2014 Sag 85/2012 (1. afdeling) Takeda A/S (tidligere Nycomed A/S og før det Nycomed Holding ApS) og Takeda Pharma A/S (tidligere Nycomed Danmark ApS) (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2011 Sagerne 149/2008 og 196/2008 (1. afdeling) Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune (advokat Jørgen Vinding for begge) mod FOA Fag og Arbejde som mandatar

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 272/2013 Fiskeeksporten Aurora Esbjerg A/S under konkurs (advokat Karsten Holt) mod Prime Ocean A/S (advokat Birgitte Sølvkær Olesen) og Seamore

Læs mere

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag

D O M. afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag D O M afsagt den 20. december 2012 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Thomas Jønler, Poul Hansen og Hanne Aagaard) i kæresag V.L. B 0426 12 NRGI Fibernet A/S (advokat Ulrik Christrup, Kolding)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01

TotalErhverv Retshjælpsforsikring. Forsikringsvilkår TE-RE-01 TotalErhverv Retshjælpsforsikring Forsikringsvilkår TE-RE-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringen dækker følgende omkostninger

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 18. november 2014 Sag 100/2013 (2. afdeling) A (advokat Sven Aage Helsinghoff, beskikket) mod Alka Forsikring (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. januar 2014 Sag 96/2013 og sag 124/2013 (2. afdeling) Slagelse Kommune FOA - Fag og Arbejde som mandatar for C Sag 97/2013 FOA - Fag og Arbejde som mandatar for D

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 30. juni 2015 Sag 202/2014 (2. afdeling) Viggo Larsen (advokat Eduardo Vistisen) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 73/2010 (1. afdeling) Jetsmark Idrætsforening (advokat Ole Borch) mod Jammerbugt Kommune (advokat Mogens Moe) Biintervenienter til støtte for appellanten:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68509815 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. august 2011 Sag 370/2007 (2. afdeling) A (advokat Svend Aage Helsinghoff, beskikket) mod Codan Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.

D O M. afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst. D O M afsagt den 23. januar 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Dorte Jensen, Torben Geneser og Lone Kudahl (kst.)) i ankesag V.L. B 1394 13 (advokat Flemming Schroll Madsen, Middelfart) mod

Læs mere

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene.

Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. FRI PROCES Hvad er fri proces? Formålet med fri proces er at give personer med begrænset økonomisk formåen mulighed for at føre en retssag ved domstolene. Hos fører vi mange retssager, hvor klienten har

Læs mere

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05)

Vilkår for retshjælpsforsikring for almene boligorganisationer (08/05) For denne forsikring gælder også Fællesvilkår Industri. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Fællesvilkår Industri og vilkårene for denne forsikringen går sidstnævnte vilkår forud. Ord, begreber og beløb,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere