HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. oktober 2010 Sag 94/2007 (2. afdeling) A (advokat Birthe Valentin) mod Advokatfirmaet Olesen & Lyager (advokat Joan Colding) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 12. afdeling den 2. januar I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Per Sørensen, Per Walsøe, Poul Søgaard, Niels Grubbe og Lars Hjortnæs. Påstande Appellanten, A, har nedlagt påstand om, at indstævnte, Advokatfirmaet Olesen & Lyager, skal betale kr. med procesrente fra den 27. januar 1995, subsidiært fra sagens anlæg den 17. august Advokatfirmaet Olesen & Lyager har påstået stadfæstelse. Supplerende sagsfremstilling Det fremgår af ulykkesrapporten ( Florida Traffic Crash Report ) vedrørende færdselsuheldet den 27. januar 1995 bl.a., at ejeren af den skadevoldende bil var Broward County Board of Commissioners med adressen 115 S. Andrews Avenue, Ft. Lauderdale, Florida. Det fremgår endvidere, at ejeren var selvforsikret.

2 - 2 - I brev af 27. oktober 1997 fra advokat Jette Hoeg til Europæiske Rejseforsikring A/S (Europæiske) hedder det bl.a.: Som De formentlig ved, har min klient fået udbetalt erstatning her i Danmark. Imidlertid må min klient også have krav på erstatning fra skadevolderen i USA og eventuelt fra det forsikringsselskab, der har forsikret den bil, min klient var passager i. Jeg beder Dem venligst meddele mig, om Europæiske Rejseforsikring A/S har foretaget sig noget i så henseende og hvis ikke beder jeg Dem venligst bekræfte, at der vil være retshjælpsdækning til en retssag i USA. I Europæiskes brev af 17. november 1997 til advokat Hoeg hedder det bl.a.: Vi beder Dem venligst bemærke, at retshjælpsforsikringen kun dækker i forbindelse med tvister jvf. forsikringsbetingelsernes 2, stk. 1 og stk. 2. Med henvisning til, at der skal foreligge en konkret aktuel konflikt, bedes De indsende dokumentation for, at Deres klient forgæves har fremsat sit erstatningskrav overfor skadevolderen eller dennes forsikringsselskab. Europæiske kan ikke give noget endeligt tilsagn om dækning af sagsomkostninger før sådan dokumentation foreligger. Med skyldig hensyntagen til forsikringsbetingelsernes 2, stk. 3 kan vi bekræfte, at fremlæggelse af dokumentation som nævnt herover vil udløse vort tilsagn om dækning af retshjælp, med forbehold for at sagsomkostningerne står i rimeligt forhold til sagens genstand. Endelig kan vi oplyse, at Europæiske ikke har fremsat krav overfor skadevolderen eller dennes forsikringsselskab på egne eller Deres klients vegne. Som bilag til brevet af 17. november 1997 var bl.a. vedlagt et brev af 21. december 1995 fra INTERCONTINENTAL CORPORATION til EURO DENMARK. I brevet hedder det bl.a.: We are writing in response to your fax of 12/1/95 regarding the above insured. The driver at fault has insurance thru Broward County Board of Commissioners. Their address is 115 SO. Andrew Avenue. FT. Lauderdale, FL

3 - 3 - I brev af 31. oktober 2000 fra advokat David Sampedro til As advokat hedder det i oversættelse bl.a.: Faktiske omstændigheder Jeg har forstået, at Deres klient, A, var involveret i et færdselsuheld den 27. januar 1995 i Broward County, Florida. Der vil typisk være en fire (4)-årig forældelsesfrist hvad angår færdselssager om uagtsomhed. Jeg vedlægger kopi af Florida Statutes 95.11(3), der bekræfter dette. Jeg har imidlertid også forstået, at Deres klient var involveret i en ulykke med et køretøj ejet af Broward County, en statslig enhed, som beskrevet i staten Floridas love. I overensstemmelse hermed, og ifølge Florida Statutes (6)(a), som er vedlagt i kopi, skal Deres klient inden tre (3) år fra ulykkesdatoen have sendt en skriftlig meddelelse om, at hun har til hensigt at anlægge sag mod staten. Dette er en særskilt betingelse udover den 4-årige forældelsesfrist, som jeg har nævnt ovenfor. Ifølge Dangerous Instrumentality-doktrinen ville ejeren af køretøjet, Broward County, have hæftet indirekte for enhver skade, som hr. Herbert Raymond Snyder måtte have forårsaget, hvis vi antager, at hr. Snyder kørte bilen med Broward Countys tilladelse og samtykke. Den samme 4-årige forældelsesfrist ville have været gældende for begge parter. Konklusion Langt de fleste færdselssager om uagtsomhed, der involverer forskellige slags bløddelslæsioner, resulterer normalt i, at en jury afsiger en ikke varig -dom. Juryer i Broward County er meget konservative og tilkender normalt ikke svie og smerte -erstatning for denne slags skader. Ikke desto mindre betyder dette ikke, at kravet ikke er nogen penge værd. Denne slags krav kan normalt fremsættes overfor en skadestaksator i Broward County og afklares uden sagsanlæg. Det er svært at afgøre, hvor meget et krav præcist er værd. Jeg kan imidlertid give Dem en række muligheder. Min vurdering er, at dette krav ville være et sted mellem USD 3.500,00 og USD 8.000,00 værd. Efter at have haft med disse statslige enheder at gøre tidligere, vil beløbet med rimelighed kunne indskrænkes til mellem USD 4.500,00 og USD 6.000,00. De skal være opmærksom på, at advokater, der repræsenterer personer i færdselsuheld i Florida, normalt repræsenterer klienter på basis af et salær, hvis udbetaling og evt. størrelse er afhængig af sagens udfald. Dvs. at de beregner sig en procentdel af den erstatning, de opnår til deres klient. Denne erstatning er typisk 33 %, hvis der ikke anlægges retssag, og 40 %, hvis der anlægges retssag. Imidlertid begrænser Floridas lov om im-

4 - 4 - munitet, (8) i Florida Statutes, salæret, som en advokat kan beregne sig, når denne repræsenterer en klient i en sag mod en statslig myndighed, til 25 %. I overensstemmelse hermed vil Deres klient skulle betale 25 % i advokatsalær med tillæg af de med sagen forbundne omkostninger, som kan variere fra USD 150,00, hvis der ikke anlægges sag, til USD 1.500,00, hvis der anlægges sag. Dette omfatter ikke de enorme udgifter, der er forbundet med denne konkrete sag. Jeg henviser særligt til den omstændighed, at frk. A, hvis hun anlagde sag, ville være nødt til at rejse til Broward County for egen regning for at afgive forklaring. I brev af 8. februar 2007 fra Broward County, Risk Management Division, til As advokat hedder det bl.a.: Broward County Board of Commissioners, Risk Management Division, has paid compensation to Heidi Burks in the amount of $ 13,000.00, for personal injury claimed. This settlement includes out of pocket medical bills, lost wages and pain & suffering. I et supplerende responsum af 24. marts 2008 fra advokat Mark A. Avera hedder det i oversættelse bl.a.: For så vidt angår spørgsmål 6 er der i Florida ikke noget krav om, at beløbet fra skadevolders ansvarsforsikring skal nedsættes med det beløb, skadelidte måtte få fra en forsikring tegnet i staten Florida eller i nogen anden stat. For så vidt angår spørgsmål 8 skal søgsmål i relation til motorkøretøjsulykker i Florida være anlagt mod skadevolder indenfor 4 år og indenfor 5 år såfremt der er tale om en uforsikret motorfører. Jeg tvivler på, at man på nuværende tidspunkt vil få medhold i et søgsmål mod skadevolder baseret på, at forsikringsselskabet [claims adjuster] fejlagtigt 3 år og 102 dage efter uheldet har gjort gældende, at kravet var forældet. I betragtning af den tid, der er gået siden ulykken, er der efter min opfattelse stor sandsynlighed for, at man ikke vil få medhold i et søgsmål mod skadevolderen på dette tidspunkt. Såfremt skadelidte anmodede vort firma om at føre sagen på grundlag af de for mig foreliggende oplysninger, ville vi høfligt afvise dette. Det bemærkes, at den méngrad, som Arbejdsskadestyrelsen ved udtalelsen af 23. maj 2002 fastsatte vedrørende følgerne af færdselsuheldet den 27. januar 1995, var 55 %. Samtidig fastsatte Arbejdsskadestyrelsen erhvervsevnetabet til 15 %.

5 - 5 - Forklaringer Til brug for Højesteret er der afgivet supplerende forklaringer af advokat Lars Bentsen og A. Lars Bentsen har forklaret bl.a., at han ikke har set landsretsdommens gengivelse af hans forklaring. Han blev ansat som advokatfuldmægtig under advokat Henrik Kleis straks efter eksamen i efteråret Meget kort tid efter ansættelsen blev advokat Jette Hoeg syg, og As sag blev derefter først behandlet af advokat Erik Hollensen, senere af advokat Inger Bjerrum Jørgensen og til sidst af ham. Han havde ikke i den forbindelse et møde med A. Sagen, som han fik overdraget, bestod af tre dele. A havde klaget over det salær, som hendes tidligere advokat, Peter Axel Nielsen, havde opkrævet for sin behandling af sagen, der skulle eventuelt ske henvendelse til As danske ulykkesforsikringsselskaber, og det skulle undersøges, om den amerikanske skadevolders forsikringsselskab ville betale. Det sidste spørgsmål havde advokat Peter Axel Nielsen enten ikke set eller ikke gjort noget ved. Han husker ikke, hvad det sidstnævnte punkt gav anledning til fra hans side. Han gik ud fra, at der var en 1-års frist for anmeldelse af kravet i USA, hvilket han, så vidt han husker, havde set nævnt i et såkaldt "claim", som svarer til en politirapport. Han talte ikke med A om eventuel forældelse af kravet i USA. På det tidspunkt vidste han ikke rigtig, hvem modparten var. Den foreliggende rapport fra selve færdselsuheldet var ulæselig, idet der var tale om en dårlig kopi af et gennemslag. Han undersøgte ikke forældelsesproblematikken nærmere. På et tidspunkt fik han opsnuset navnet på et amerikansk forsikringsselskab, som han foretog en anmeldelse overfor. Han fik navnet på forsikringsselskabet via ambassaden eller via nogle advokater. Han foretog anmeldelse, uanset at han på det tidspunkt var ret sikker på, at der var indtrådt forældelse. Han skrev flere gange til forsikringsselskabet uden at opnå kontakt, og først i april 1998 fik han et brev fra forsikringsselskabet, der bemærkede, at kravet var forældet. Samtidig fik han oplysning om, at forældelsesfristen var 3 år, som på det tidspunkt var gået. Han husker ikke drøftelser med A om dette spørgsmål. Derimod husker han, at konsulatets advokat havde foretaget forskellige beregninger vedrørende sagens omkostninger i forhold til et eventuelt erstatningsbeløb, og disse beregninger holdt han sig til, fordi de kom fra konsulatets advokat, Annelise Gustavsen, og ikke fra en tilfældig advokat. Både advokat Annelise Gustavsen og en anden advokat havde udarbejdet redegørelser, der

6 - 6 - indicerede, at omkostningerne ikke stod mål med udgifterne. Der var tilsyneladende et maksimum på den erstatning, som kunne opnås. Ham bekendt kendte A udmærket brevet fra advokat Annelise Gustavson, og på det grundlag traf de i fællesskab beslutning om ikke at gøre mere ved sagen. Efter at have modtaget brev fra forsikringsselskabet og de ovennævnte breve valgte han at slutte sagen for så vidt angik anmeldelsen over for forsikringsselskabet i USA. Der var ikke på noget tidspunkt tale om, at der skulle indhentes et juridisk responsum eller lignende. I forbindelse med korrespondancen med Europæiske Rejseforsikring A/S i oktober-november 1997 havde han kontakt med det amerikanske forsikringsselskab. Årsagen til, at der først skete egentlig anmeldelse den 26. marts 1998, var, at han havde skrevet til forsikringsselskabet uden at få svar, idet han dog ikke kan afvise, at han forveksler skadevolders forsikringsselskab med bilejerens forsikringsselskab. Han kunne på sagen se, at sagsøgeren havde en ulykkesforsikring og dermed også en retshjælpsforsikring hos Europæiske. Europæiske havde svaret advokat Jette Hoeg, at forsikringsselskabet ønskede at få bekræftet, at der var en tvist. På den baggrund var han klar over, at det var afgørende at få afklaret, hvorvidt det amerikanske selskab ville afvise at yde erstatning. Han kunne derfor først gå videre i forhold til Europæiske og det danske ulykkesforsikringsselskab, når spørgsmålet om den amerikanske forsikringsdækning var afklaret. Han havde set brevet af 3. november 1997 og antog, at der alene kunne blive tale om en kulancemæssig forlængelse af forældelsesfristen, hvilket han ikke forventede i den pågældende sag. Han har ikke bedt forsikringsselskabet om at suspendere forældelsesfristen. Da han fik brevet fra forsikringsselskabet i april 1998 kunne han se, at den 3- årige forældelse udløb den 27. januar På et senere tidspunkt, vist nok da A var gået til advokat Claus Olsen, og denne varslede et eventuelt erstatningskrav, skrev han internt til sin chef, advokat Søren Lyager. Han husker ikke, at han har drøftet forsikringsselskabets afslag med A, men han kan ikke forestille sig, at han ikke har gjort det. Han går ud fra, at han har sendt hende en kopi, selv om han ikke har en fast erindring om det. Fra april 1998 til april 1999 verserede sagen stadig på kontoret, men han husker ikke præcist, hvad der skete.

7 - 7-1-års fristen var nævnt i de breve, som blev sendt til As oprindelige advokat, Peter Axel Nielsen, i forbindelse med salærklagen, idet advokat Jette Hoeg havde forbeholdt sig at gøre det gældende. Der fremkom en lægeerklæring den 19. maj 1998, der indicerede, at As skade var betydeligt mere alvorlig end først antaget. Af papirerne kunne han se, at det drejede sig om en whiplash skade, som dengang blev anset som en mindre alvorlig skade, hvorfor lægeerklæringen ikke gav anledning til at foretage sig mere. Det var dengang normalt, at skadelidte maksimalt kunne blive tilkendt en ménerstatning svarende til 15 % i méngrad. Den efterfølgende korrespondance mellem ham og A havde alene til hensigt at forklare hende om hendes mulighed for at opnå erstatning via de danske ulykkesforsikringsselskaber i form af en opgradering af méngraden. A havde ulykkesforsikringer både hos Europæiske og Alka. Der var vist nok i efteråret 1997 en kontakt til bilejerens forsikringsselskab, fordi der var fremkommet oplysning om, at føreren af bilen havde opnået forsikringsdækning ad den vej. Imidlertid ville dette forsikringsselskab ikke oplyse navnet på skadevolders forsikringsselskab, hvilket komplicerede sagen yderligere. A har forklaret bl.a., at hun fik kontakt til Advokatfirmaet Olesen & Lyager via sin bror. I første omgang fik advokat Inger Bjerrum Jørgensen tildelt sagen, men senere, allerede i september, blev hun kontaktet af advokat Jette Hoeg, der havde overtaget sagen. Igen i november blev hun kontaktet af kontoret, der fortalte hende, at sagen nu var overtaget af advokat Lars Bentsen, fordi Jette Hoeg var sygemeldt. Det var hun ikke tilfreds med, idet hun hver gang måtte starte forfra med at redegøre for sagsforløbet. Som hun husker det, bad hun direkte advokat Lars Bentsen om at anmelde sagen over for forsikringsselskabet i USA. Hun havde selv foretaget anmeldelsen i forhold til de danske forsikringsselskaber, hvorfor det var unødvendigt, at han gjorde noget ved det. Hun bad ikke advokaten om at gå ind i klagen vedrørende hendes tidligere advokat, idet hun selv havde sørget for dette. Da hun fik oplyst, at advokat Lars Bentsen havde overtaget sagen, var hun ikke klar over, at han var ny og ikke havde særlig forstand på personskadesager. Hun opfordrede ham til at anmelde sagen i USA og eventuelt gå via ambassaden, hvis han var usikker på, hvor sagen skulle anmeldes.

8 - 8 - Hun er sikker på, at hun aldrig har set en kopi af det brev, hvori forsikringsselskabet afviste sagen og i øvrigt oplyste, at der var en 3-årig forældelse. Hun har heller ikke drøftet den 3- årige forældelse med Lars Bentsen. Hun er nu i flexjob i egen virksomhed, idet hun arbejder timer om ugen. Hendes helbred er forværret, og der er endnu ikke tale om en varig tilstand. Hun har således tiltagende smerter, og en MR-skanning har for nylig vist en forandring i kranie og hjerne. Tilsyneladende har hun haft en indre blødning i hjernen. Hun var udsat for et nyt færdselsuheld den 16. marts Anbringender A har for Højesteret yderligere gjort gældende, at advokatfirmaet også har handlet ansvarspådragende ved at undlade at dokumentere over for Europæiske Rejseforsikring A/S, at erstatningskravet var fremsat forgæves, og ved uden at inddrage hende at skønne, at det forventelige resultat ved et sagsanlæg i USA ikke ville stå mål med omkostningerne. Kravet til dokumentationen for det tab, der er lidt som følge af advokatfirmaets ansvarspådragende handlinger, må lempes under hensyn til karakteren af de begåede fejl. Advokatfirmaet Olesen & Lyager har anført, at der heller ikke i disse henseender er begået ansvarspådragende fejl, og at der i givet fald ikke er grundlag for at lempe beviskravene med hensyn til det påståede tab. Advokatfirmaet har ikke for Højesteret gjort gældende, at A har udvist retsfortabende passivitet. Højesterets begrundelse og resultat Højesteret lægger til grund, at Advokatfirmaet Olesen & Lyager efter at A havde valgt at skifte advokat bistod hende fra sommeren 1997 til april 1999 med nogle opgaver i forbindelse med den skade, hun havde pådraget sig ved færdselsuheldet i januar Efter bevisførelsen, herunder oplysningerne om baggrunden for advokatskiftet, advokat Jette Hoegs breve af 8. september og 27. oktober 1997 samt advokat Lars Bentsens forklaring for Højesteret, lægger Højesteret endvidere til grund, at advokatfirmaet påtog sig blandt andet at

9 - 9 - undersøge reglerne om forældelse og passivitet i henseende til et krav mod skadevolderens amerikanske ansvarsforsikrer samt at anmelde et sådant krav over for ansvarsforsikreren. Advokatfirmaet foretog imidlertid ikke denne undersøgelse og anmeldte først kravet den 26. marts 1998, uanset at det af ulykkesrapporten af 27. januar 1995 og af brevet af 21. december 1995 fra Intercontinental Corporation, som advokatfirmaet modtog med brevet af 17. november 1997 fra Europæiske, fremgik, at skadevolderens bil var ejet af Broward County, der var selvforsikret. Det fremgår af brevet af 7. april 1998 fra Broward County og af brevet af 31. oktober 2000 fra advokat David Sampedro, at anmeldelsen af kravet til Broward County, som er en statslig myndighed, skulle være sket senest tre år efter færdselsuheldet, det vil sige senest den 27. januar Advokat Mark A. Averas oplysning om en generel 4-årig forældelsesfrist, jf. besvarelsen af spørgsmål 1, 3 og 8, er ikke i strid hermed. Højesteret finder herefter, at Broward County var berettiget til at afvise As krav med henvisning til, at det først var anmeldt den 26. marts På denne baggrund finder Højesteret, at advokatfirmaet har pådraget sig ansvar for det tab, A måtte have lidt ved, at hendes krav mod Broward County blev afskåret. Efter Mark A. Averas besvarelse af spørgsmål 1, 2 og 6 sammenholdt med de øvrige oplysninger, herunder udtalelserne fra de amerikanske advokater samt oplysningen fra Broward County om udbetaling af erstatning til Heidi Burks, finder Højesteret det sandsynliggjort, at A har lidt et tab som følge af advokatfirmaets fejl. Imidlertid er der en sådan usikkerhed om, hvilket beløb hun eventuelt kunne have fået efter amerikansk ret, at erstatningen må fastsættes skønsmæssigt. Højesteret fastsætter herefter erstatningen skønsmæssigt til kr. Højesteret finder ikke grundlag for at tilkende renter fra et tidligere tidspunkt end sagens anlæg. Under hensyn til sagens karakter og udfald fastsættes sagsomkostninger for begge retter i forhold til det vundne beløb, således at advokatfirmaet til A skal betale advokatudgifter med

10 kr., retsafgift med kr. og til fuld dækning af andre udgifter ,80 kr., i alt ,80 kr. Thi kendes for ret: Advokatfirmaet Olesen & Lyager skal til A betale kr. med procesrente fra den 17. august I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal advokatfirmaet betale ,80 kr. til A. De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. april 2015 Sag 305/2013 (2. afdeling) A (advokat Marianne Fruensgaard, beskikket) mod Aarhus Universitet (advokat Karsten Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-2369/GGR K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne af [klager] klaget over tidligere advokat [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A]

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. april 2011 Sag 393/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod A (advokat Karsten Høj, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET

NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET 17. APRIL 2012 NY DOM OM RETSHJÆLPSFORSIKRING - ADVOKATENS DIREKTE KRAV MOD SELSKABET En ny dom fastslår, at da sikredes advokat i en retshjælpssag har et direkte krav mod selskabet vedrørende sit salær,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag

D O M. afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag D O M afsagt den 21. april 2017 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Hanne Kildal og Chris Olesen) i ankesag V.L. B 1220 16 HK Danmark som mandatar for A (advokat Mie Andersen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag

D O M. afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag D O M afsagt den 27. september 2013 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Estrup og Michael Ellehauge) i ankesag V.L. B 1798 12 Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. København, den 7. maj 2014 Sagsnr. 2013-2715/2KR/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har ejerforeningen X ved Y klaget over advokatfirma A. Sagens tema: Ejerforeningen X ved

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede.

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 J.nr. 2012-2617/JSC 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har tilsidesat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV 6. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM KAN KOMMUNEN BLIVE ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR FORSIKRINGS- SELSKABET - FORÆLDELSE AF REGRESKRAV Vestre Landsret har i en ny dom taget stilling til det principielle

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 255/2014 (1. afdeling) Busselskabet Aarhus Sporveje ved Trafikselskabet Midttrafik I/S (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Christian Riewe)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. august 2010 Sag 164/2008 (2. afdeling) TrygVesta Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) mod Finansforbundet som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING

HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING 17. JUNI 2010 HØJESTERETSDOM OM FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG RETSHJÆLPSFORSIKRING Højesteret har ved dom af 10. juni 2010 fastslået, at en advokat ikke kan kræve betaling af klientens forsikringsselskab

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. januar 2010 Sag 489/2007 (1. afdeling) A og boet efter B ved de privatskiftende arvinger C og D (advokat Sys Rovsing for alle) mod E (advokat Ole Bernt Hasling) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. november 2011 Sag 131/2009 (1. afdeling) BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Odense Kommune (advokat Claus Munk) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.

D O M. afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst. D O M afsagt den 5. maj 2015 af Vestre Landsrets 9. afdeling (dommerne Fabrin, Henrik Estrup og Katrine Wittrup-Jensen (kst.)) i ankesag V.L. B 1213 13 Ligebehandlingsnævnet som mandatar for M (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. januar 2016 Sag 30/2015 (2. afdeling) Advokat A (advokat Lars Kjeldsen) mod Advokatnævnet (advokat Martin Simonsen) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn).

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. september 2012 fra Retten i (bynavn). København, den 20. december 2013 Sagsnr. 2012-2998/3KR/AKC/LOV 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X firma v/y klaget over indklagede advokatfirma. Sagens tema: X firma v/y har

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 11. december 2014. København, den 24. september 2015 Sagsnr. 2014-3886/3KR/HCH 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har SKAT klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: SKAT har klaget over [indklagedes]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. juni 2010 Sag 221/2009 (1. afdeling) Jørn Astrup Hansen (advokat Eskil Trolle, beskikket, og advokat John Korsø Jensen, beskikket) mod TryghedsGruppen s.m.b.a. (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 8. marts 2010 Sag 302/2007 (1. afdeling) A (advokat Lars Ulrich) mod Patientskadeankenævnet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. København, den 28. marts 2014 Sagsnr. 2012-1390/3KR/AKC 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Ejendomshandler X v/klager klaget over indklagede. Sagens tema: Ejendomshandler X

Læs mere

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag

D O M. afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag D O M afsagt den 4. december 2015 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Dorte Jensen) i ankesag V.L. B 0699 14 Boet efter A (advokat Michael S. Wiisbye, København)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 23/2010 (1. afdeling) A (advokat Birgitte Pedersen) mod B (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre Landsrets 9. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 26. august 2010 Sag 293/2007 (1. afdeling) A (advokat Michael Elkiær Andersen) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. december 2014 Sag 147/2013 (1. afdeling) Danmarks Lærerforening som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Viborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Biintervenient

Læs mere

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING

TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING 21. APRIL 2010 TO NYE DOMME OM RETSHJÆLPSFORSIKRING I betragtning af, at retshjælpsforsikringen giver liv til tusindvis af retssager, er det paradoksalt, at der næsten ingen retssager føres om retshjælpsforsikringen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. december 2009 Sag 81/2008 (1. afdeling) Johnson Controls Denmark (tidligere York Køleteknik A/S) (advokat Morten E. Christensen) mod

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 18. november 2009 Sag 54/2008 (1. afdeling) A (advokat Henrik Juel Halberg) mod Hansen & Andersen A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag

D O M. afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag D O M afsagt den 7. september 2015 af Vestre Landsrets 5. afdeling (dommerne Chr. Bache, Henrik Twilhøj og Rikke Foersom) i ankesag V.L. B 2471 14 Advokatnævnet (advokat Georg Lett, København) mod [Indstævnte]

Læs mere

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.

D O M. afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst. D O M afsagt den 1. juli 2016 af Vestre Landsrets 12. afdeling (dommerne Michael Ellehauge, Torben Geneser og Tine Ginnerup (kst.)) i ankesag V.L. B 1985 15 3F Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. februar 2016 Sag 209/2015 Rikke Annette Capaldi (advokat Jakob Busse) mod I/S Torvet (advokat Niels E. Valdal) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Boligretten

Læs mere

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår:

Af afgørelsen af 31. januar 2011 fra Patientforsikringen, der blev sendt direkte til A fremgår: DOM Afsagt den 12. april 2016 i sag nr. BS 1-2241/2014: Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle (advokat Mads Brandt, Vejle) mod A vej X-by (advokat Niels L. Johansen, Vejle) Sagens baggrund og parternes

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager

Den 8. september 2015 Udgave 6. Notat om sagsomkostninger i civile sager Den 8. september 2015 Udgave 6 Notat om sagsomkostninger i civile sager Indledning Formålet med dette notat er at opstille nogle vejledende udgangspunkter for afgørelser om sagsomkostninger i civile sager.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere