Konvergensprogram. Danmark 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Konvergensprogram. Danmark 2012"

Transkript

1 Konvergensprogram Danmark 2012 April 2012

2

3 Konvergensprogram Danmark 2012 April 2012

4

5 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod De økonomiske udfordringer frem til Mål og strategi frem mod Det samfundsøkonomiske forløb frem til Indledning Udsigter for dansk økonomi i 2012 og Forudsætninger om international økonomi og finansielle forhold Vækst og beskæftigelse frem mod Makroøkonomiske balancer Bilag 1. Nøgletal for dansk økonomi Offentlig saldo og gæld frem til Den offentlige saldo Strukturel saldo og finanspolitisk konsolidering De offentlige udgifter og indtægter Saldoen for de offentlige delsektorer Den offentlige gæld Bilag 1. Diskretionære engangsforhold i 2011 og Følsomhedsanalyser og sammenligning med Konvergensprogram Følsomhedsanalyser Sammenligning med Konvergensprogram Langsigtet fremskrivning og holdbarhed Principper for fremskrivning efter Finanspolitisk holdbarhed Offentlige finanser og institutionelle rammer Sammensætning af offentlige udgifter og udgiftspres Bedre udgiftsstyring Institutionelle rammer Effektivisering og offentlig fornyelse Bilagstabeller... 55

6 Kapitel 1 2 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

7 Kapitel 1 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Nyt kapitel Dansk økonomi står over for en række udfordringer frem mod For det første skal dansk økonomi genoprettes efter den internationale finansielle krise, der ramte Danmark hårdt. For det andet skal vækstmulighederne på lidt længere sigt øges og globaliseringens muligheder udnyttes bedre. For det tredje skal der fortsat være troværdighed omkring den økonomiske politik, hvilket bidrager til fortsat lave renter og gode vækstvilkår fremover. Siden regeringens tiltræden i oktober 2011 er der taget en række initiativer med blandt andet vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen, Aftale om finansloven for 2012, en kickstart af dansk økonomi og energiaftale Regeringen har også fremsat forslag til en reform af førtidspension og fleksjobordningen, der for tiden indgår i forhandlinger med de øvrige politiske partier. I regeringsgrundlaget er der opstillet ni konkrete mål for dansk økonomi i 2020, herunder at der skal være mindst strukturel balance på de offentlige finanser i For at opfylde alle målene i regeringsgrundlaget skal der fremlægges forslag til yderligere reformer, der øger arbejdsudbuddet med personer og styrker de offentlige finanser med 14 mia. kr. i De økonomiske udfordringer frem til 2020 Danmark blev hårdt ramt af den økonomiske krise, og der er udsigt til en relativt langstrakt og gradvis tilbagevenden til normale konjunkturer. Regeringen har taget en række initiativer, der skal bidrage til at understøtte vækst og beskæftigelse på kort sigt. Det drejer sig blandt andet om en kickstart af dansk økonomi, der fremrykker investeringer til 2012 og 2013 og skaber rammerne for op til yderligere praktikpladser i Hertil kommer engangsudbetalingen af efterlønsbidrag i 2012 og udviklingspakken, der styrker blandt andet små og mellemstore virksomheders finansieringsmuligheder. Fælles for initiativerne er, at de har til formål at skabe vækst og beskæftigelse samtidig med, at troværdigheden om den økonomiske politik fastholdes, og der skabes tryghed om beskæftigelsen og familiernes økonomiske situation. Sunde offentlige finanser og tillid til den førte økonomiske politik er en forudsætning for, at der fortsat er meget lave renter i Danmark. De Danmarks Konvergensprogram 2012 April

8 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 lave renter understøtter fremgangen i dansk økonomi, blandt andet fordi de lave renter har stor betydning for det private forbrug og boligmarkedet samt virksomhedernes investeringer. På længere sigt er fremgangen i dansk økonomi begrænset af udsigten til en svag udvikling i produktionsmulighederne. Regeringen vil derfor gennemføre reformer, der øger vækstpotentialet i dansk økonomi. Dels ved at øge arbejdsudbuddet, så beskæftigelsen fortsat kan øges, og produktionen ikke begrænses af mangel på arbejdskraft. Dels ved at skabe rammerne for en højere produktivitetsvækst, herunder gennem øget uddannelse mv., så de beskæftigede skaber større værdi gennem deres arbejde. Reformerne skal sikre, at de offentlige finanser mindst er holdbare, og at der samtidig kan blive plads til en beskeden og målrettet udbygning af den offentlige service, jf. regeringsgrundlaget. Danmark står over for en betydelig finanspolitisk udfordring de kommende år. Der er betydelige underskud på de offentlige finanser som følge af den internationale økonomiske krise, jf. figur 1.1. Udviklingen skyldes både de automatiske stabilisatorer og en aktiv finanspolitik. Samtidig betyder den demografiske udvikling, at udfordringen fortsætter med at vokse de kommende år, medmindre der iværksættes betydelige reformer, jf. figur 1.2. Figur 1.1 Faktisk og strukturel offentlig saldo, Figur 1.2 Befolkningsudvikling, Pct. af BNP Pct. af BNP personer personer Befolkning Folkepensionister 0-20 Offentlig saldo Efterlønsudbetalinger Strukturel saldo Anm.: Udbetalingen af efterlønsbidrag i 2012 skønnes isoleret set at øge underskuddet på den offentlige saldo med ca. 1 pct. af BNP. Kilde: Egne beregninger. Med vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen er der taget et væsentligt skridt henimod holdbare offentlige finanser. Ligeledes bidrager reduktionen af dagpengeperioden til at konsolidere de offentlige finanser. Effekterne af disse reformer gennemgås i boks Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

9 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Boks 1.1 Effekter af gennemførte reformer siden Konvergensprogram 2011 Tilbagetrækningsreformen. I 2020 styrkes arbejdsudbuddet med personer, BNP øges med 47 mia. kr., og de offentlige finanser forbedres med 18 mia. kr. Den finanspolitiske holdbarhed styrkes med godt ½ pct. af BNP (op mod 10 mia. kr.). Reformen er under gennemførelse. Reduktion i dagpengeperioden (Genopretningsaftalen og FL12) styrker beskæftigelsen med ca personer frem mod 2020, og de offentlige finanser forbedres med omkring 4 mia. kr. Reformen er under gennemførelse. Der henvises til det nationale reformprogram 2012, der indeholder en gennemgang af vedtagne og foreslåede reformer. 1.2 Mål og strategi frem mod 2020 I regeringsgrundlaget er der opstillet ni mål for dansk økonomi på længere sigt: Den strukturelle offentlige saldo skal i 2020 mindst være i balance. Efterlevelse af EU s Stabilitets- og Vækstpagt og af EU s henstilling om en strukturel forbedring af den offentlige saldo med 1½ pct. i Holdbarhedsindikatoren (HBI) skal altid være positiv. Regeringens økonomiske politik skal sikre en bred sikkerhedsafstand til kravene i forhold til den offentlige gæld i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. Produktiviteten skal øges, så Danmark kommer tættere på toppen i OECD. Danmark skal forbedre sin lønkonkurrenceevne over for udlandet. Investeringer i forskning og uddannelse. 95 pct. af en ungdomsårgang skal have ungdomsuddannelse. 60 pct. af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse i pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse i Samtidig skal flere unge gennemføre en erhvervsuddannelse gerne som et skridt til en videregående uddannelse. Desuden er det nødvendigt at forbedre mulighederne for at ufaglærte senere i livet kan tage en kompetencegivende uddannelse. Arbejdsudbuddet skal øges strukturelt med personer frem mod 2020, så der er grundlag for vækst og økonomisk råderum til nye initiativer. Regeringen lægger vægt på at begrænse uligheden. Regeringen vil måles på at mindske fattigdommen og sikre reelt lige muligheder. De mellemfristede mål vil indgå i den kommende 2020-plan, der præsenteres i løbet af Af regeringsgrundlaget fremgår det, at nye reformer skal øge arbejdsudbuddet strukturelt med personer frem mod Den forøgelse af skatter og afgifter med ca. 5 mia. kr. og fjernelsen af kontanthjælpsloftet og starthjælp mv., der indgår i finanslovsaftalen 2012, bidrager under ét til en styrkelse af de offentlige finanser, men skønnes samtidig at svække arbejdsudbuddet på sigt svarende til ca personer. Dermed kræves en styrkelse af arbejdsudbuddet på ca personer via nye initiativer for at indfri det samlede mål i regeringsgrundlaget. Danmarks Konvergensprogram 2012 April

10 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 Reformerne vil omfatte en trepartsaftale om øget arbejdsudbud, en fuldt finansieret skattereform, der sænker skatten på arbejde, og reformer af aktivering, kontanthjælp, fleksjob, førtidspension, international rekruttering, uddannelse, forebyggelse, integration mv. Samlet skal reformerne styrke de offentlige finanser med ca. 14 mia. kr., heraf 4 mia. kr. fra trepartsaftalen, 3 mia. kr. fra skattereformen, 2 mia. kr. fra reformen af førtidspension og fleksjob (forslag fremlagt) og 5 mia. kr. fra de øvrige reformer. Regeringens økonomiske politik følger et forsigtighedsprincip, som indebærer, at ingen nye udgifter afholdes, før der er parlamentarisk flertal for konkrete initiativer, som med høj sikkerhed sikrer den nødvendige finansiering. Det understøtter den ansvarlige linje i finanspolitikken. Samtidig er det afgørende, at de offentlige udgifter ikke vokser mere end det, som er planlagt og aftalt. Der er derfor i marts 2012 indgået aftale om en budgetlov, der blandt andet skal styrke udgiftsstyringen via udgiftslofter og gennemføre EU s Finanspagt i Danmark, jf. kapitel 6. Boks 1.2 Forudsætninger i det mellemfristede forløb Forudsætningerne for den økonomiske politik omfatter blandt andet: Finansloven for 2012, tilbagetrækningsreformen mv., jf. Økonomisk Redegørelse, december Skattepolitik baseret på initiativerne i Finansloven for 2012 samt genopretningsaftalen og Forårspakke 2.0. Beregningsteknisk er nominalprincippet i skattestoppet indregnet frem til De offentlige investeringer udgør ca. 1,8 pct. af BNP i , hvilket stort set svarer til det historiske niveau op til finanskrisen. Der er her taget højde for fremrykningen af offentlige investeringer i forbindelse med kickstarten. Energiaftale og Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik er begge neutrale for de offentlige finanser, og fordelingen på de enkelte budgetposter er ikke indregnet. I det mellemfristede forløb er der plads til en realvækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. årligt i inden for rammerne af budgetloven og regeringens mål om strukturel balance på de offentlige finanser i Derudover er der blandt andet indlagt følgende mere tekniske forudsætninger i forløbet: Outputgabet lukkes gradvist frem mod Produktivitetsvækst i private byerhverv på 1,5 pct. årligt. Strukturel ledighed på 3-3¼ pct. for nettoledigheden og 4-4¼ pct. for bruttoledigheden. Den gennemsnitlige arbejdstid er svagt stigende frem mod Virkninger af Forårspakke 2.0 mv. skønnes at modgå, at ændringer i arbejdsstyrkens alders- og kønssammensætning mv. trækker ned. Frem mod 2020 forudsættes en stigning i beskæftigelsesfrekvensen på ca. 1½ pct.-point for årige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande set under ét. Dette følger af ændret alderssammensætning, gennemførte reformer og øget uddannelsesniveau. For indvandrere fra ikke-vestlige lande er der tale om et fald i beskæftigelsesfrekvensen på godt 1 pct.-point og for efterkommere en stigning på godt 3 pct.-point. Tilrettelæggelsen af den økonomiske politik sker blandt andet på baggrund af mellemfristede fremskrivninger i dansk økonomi. Det mellemfristede forløb tager udgangspunkt i forsigtig- 6 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

11 Kapitel 1 Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020 hedsprincippet og budgetloven og indregner derfor udelukkende virkningen af de reformer og tiltag, der er fundet flertal for i Folketinget. Forudsætningerne for forløbet fremgår af boks 1.2. En væsentlig forudsætning for forløbet er, at Danmark formår at udnytte, at den internationale økonomi kommer i gang igen til at skabe varig og holdbar vækst og beskæftigelse. Det kræver, at den danske konkurrenceevne forbedres, at arbejdsudbuddet øges, og at produktiviteten styrkes i både den private og den offentlige sektor. De seneste overenskomstforhandlinger peger i retning af, at lønstigningerne i Danmark de kommende år vil være moderate, jf. boks 1.3. Det vil som udgangspunkt gavne lønkonkurrenceevnen, men om der reelt sker en forbedring vil afhænge af løn- og produktivitetsudviklingen både herhjemme og i udlandet. Boks 1.3 Resultat af overenskomstforhandlingerne 2012 Fornyelsen af overenskomstforhandlingerne for perioden 2. kvartal 2012 til 1. kvartal 2014 på det private arbejdsmarked er netop blevet godkendt af arbejdsmarkedets parter. Overenskomsterne på DA/LOområdet omfatter cirka lønmodtagere, der er fordelt på et minimalløns- og et normallønsområde. Der er generelt blevet aftalt lave lønstigninger i overenskomstperioden. Både på minimalløns- og normallønsområdet hæves henholdsvis mindstelønnen pr. time og grundlønnen med omkring 1-1¼ pct. i begge år. Blandt såkaldt bløde elementer forbedres vilkårene inden for efteruddannelse og forældreorlov. Der er historisk set tale om lave lønstigninger i overenskomstperioden, og en foreløbig vurdering af omkostningsvirkningerne (det såkaldte referenceforløb) viser en stigningstakt på omkring 1¼ pct. i begge overenskomstår. Omregnet til kalenderår svarer det til ca. 1,4 pct. i 2012 og 1,2 pct. i Resultatet af overenskomstaftalerne ventes således umiddelbart at understøtte en forbedring af lønkonkurrenceevnen over for udlandet i 2012 og Den faktiske lønstigningstakt afhænger dog i høj grad af forhandlingerne på de enkelte virksomheder på minimallønsområdet. Med de kommende trepartsforhandlinger ønsker regeringen at understøtte en yderligere forbedring af konkurrenceevnen, så der kan skabes flere job i den private sektor. Trepartsforhandlingerne skal derfor både understøtte en løbende opkvalificering af virksomhedernes ansatte og en højere arbejdstid. Herudover vil regeringens skattereform understøtte en forøgelse af beskæftigelsen og arbejdstiden. Derved vil reformen skabe grundlag for at forbedre konkurrenceevnen og produktiviteten. Gennem de seneste 15 år har produktivitetsvæksten i Danmark været lav sammenlignet med andre europæiske lande, og det er nødvendigt, at produktivitetsvæksten styrkes fremadrettet. Derfor har regeringen blandt andet nedsat en produktivitetskommission, som skal kortlægge årsagerne til den lave danske produktivitetsvækst og komme med anbefalinger til konkrete tiltag, der kan styrke produktivitetsvæksten. Regeringen har iværksat en offensiv erhvervs- og vækstpolitik, der sigter på at styrke de generelle vilkår og samtidig sætter fokus på vækstvilkårene på områder, hvor dansk erhvervsliv har særlige styrker og potentialer. Som led i dette arbejde har regeringen nedsat en række vækstteams, der skal komme med konkrete anbefalinger. Regeringen sætter herunder fokus på, at Danmark skal styrkes som produktionsland. Danmarks Konvergensprogram 2012 April

12 Kapitel 2 8 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

13 Kapitel 2 2. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Nyt kapitel Dansk økonomi ventes at være på vej ind i en periode med vækst og øget beskæftigelse, hvor der gradvist vil ske en normalisering af konjunkturerne, forudsat at den europæiske gældskrise fortsat afdæmpes. Der ventes en BNPvækst på ca. 1¼ pct. i 2012, 1½ pct. i 2013 og ca. 2-2¼ årligt de følgende år. Det medfører tiltagende fremgang i beskæftigelsen, som ventes at vokse med op mod 1 pct. om året i nogle år fra Indledning Det økonomiske forløb frem til og med 2013 tager udgangspunkt i prognosen i Økonomisk Redegørelse, december Der er foretaget justeringer af prognosen i lyset af tilkomne økonomisk-statistiske oplysninger, herunder det foreløbige nationalregnskab for 2011 og nye tal for ledighed, renter og priser. Denne status for konjunkturudsigterne og de offentlige finanser indeholder altså en opdateret vurdering af udviklingen i de overordnede størrelser for efterspørgsel og produktion, men ikke en samlet ny prognose. Der offentliggøres en ny samlet konjunkturvurdering i Økonomisk Redegørelse, maj I er der tale om et beregningsteknisk forløb med en gradvis normalisering af konjunktursituationen, der er slået fuldt igennem i Der henvises til bilag 1 for en samlet oversigt over nøgletal for dansk økonomi i perioden Udsigter for dansk økonomi i 2012 og 2013 Dansk økonomi ventes at være på vej ind i en forholdsvis langstrakt periode med gradvis normalisering af konjunkturerne. Der er udsigt til, at dansk økonomi over nogle år vil vende tilbage til en normal konjunktursituation. Den internationale økonomi blev forværret gennem den sidste halvdel af 2011 blandt andet som følge af den politiske uro omkring finansieringen af USA s budgetunderskud og gældskrisen i en række europæiske lande. Danmark er påvirket af den svage udvikling i verdensøkonomien, og væksten i 2011 var på 1 pct. I det justerede konjunkturgrundlag er der på den baggrund skønnet en moderat vækst i dansk økonomi på 1,2 pct. i 2012 og 1,5 pct. i 2013, jf. Danmarks Konvergensprogram 2012 April

14 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 figur 2.1. Dermed er vækstskønnene nedjusteret i forhold til Konvergensprogram for 2011 (KP11). Konjunkturudsigterne er fortsat præget af en betydelig usikkerhed. Håndteringen af den europæiske gældskrise og markedets tiltro til kriseinitiativerne er helt afgørende for, hvordan udviklingen kommer til at forløbe. Det er lagt til grund, at der sker en begyndende normalisering af konjunkturudviklingen gennem 2012, og at den usikre stemning blandt investorer, husholdninger og virksomheder gradvist reduceres. Forudsætningen herfor er, at gældskrisen inddæmmes gennem de besluttede EU-initiativer og finanspolitiske opstramninger i EUlande. I 2012 understøttes vækst og beskæftigelse i Danmark af fremrykningen og igangsættelsen af investeringer som følge af kickstarten, jf. boks 2.1, samt engangsudbetalingen af efterlønsbidrag. Samtidig er der med de vedtagne budgetter for offentlig service udsigt til forholdsvis pæn vækst i det offentlige forbrug i 2012, blandt andet fordi serviceudgifterne var lavere end budgetteret i Der planlægges en høj vækst i de offentlige investeringer i I det justerede konjunkturgrundlag er der forudsat et lidt lavere niveau for investeringsudgifterne, der dog ikke vedrører kickstarten. Isoleret set svarer det til en strukturel saldoforbedring på ca. 3 mia. kr. i 2012 (løbende priser). Der er tale om tekniske nedjusteringer, som blandt andet følger af, at en række vejprojekter kan gennemføres med færre omkostninger. Det frigør midler til højere offentlige investeringer, som kan understøtte væksten og beskæftigelsen fra 2014 til Boks 2.1 Kickstart af dansk økonomi Med finansloven for 2012 gennemføres en kickstart af dansk økonomi i 2012 og Kickstarten understøtter BNP-niveauet med 0,4 pct. i 2012 og 2013, og beskæftigelsen øges med ca personer i 2012 og Kickstarten indeholder fremrykning og igangsættelse af investeringer i 2012 og 2013, jf. tabel a, praktikpladsindsatsen forstærkes, jf. det nationale reformprogram 2012, og Kom-i-gang låneordningen styrkes med 150 mio. kr. i Tabel a Fremrykning og igangsættelse af investeringer i kickstarten Mia. kr Offentlige investeringer mv. 7,3 0,2 Renovering af almene boliger 2,1 1,6 Investeringer afledt af energiaftale 1,3 5,4 Investeringer afledt af Rammeaftale om takstnedsættelser og pulje til forbedringer af den kollektive trafik - 0,8 I alt 10,7 8,0 Kilde: Økonomisk Redegørelse, december Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

15 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 I Danmarks Statistiks foreløbige opgørelse af de offentlige finanser er det offentlige underskud i 2011 opgjort til 1,9 pct. af BNP. Det er mindre end tidligere vurderet og skyldes primært ekstraordinært høje indtægter fra pensionsafkastskatten, jf. kapitel 3. Der forventes et underskud på de offentlige finanser på 4,1 pct. af BNP i 2012 og 1,9 pct. i Underskuddet i 2012 er blandt andet påvirket af engangsudbetalingerne af efterlønsbidraget, der øger underskuddet med ca. 1 pct.-point, jf. boks 2.2. Boks 2.2 Udbetaling af efterlønsbidrag Som led i tilbagetrækningsreformen er der mulighed for i en seks-måneders periode (april-oktober 2012) at udtræde af efterlønsordningen og få tidligere indbetalte efterlønsbidrag udbetalt skattefrit. Det er med nogen usikkerhed vurderet, at puljen af indbetalte efterlønsbidrag, der er omfattet af tilbagebetalingsmuligheden, udgør godt 60 mia. kr. (2011-niveau). Det er i prognosen lagt til grund, at godt 30 pct. af de personer, der er tilknyttet efterlønsordningen, vil vælge frivilligt at forlade ordningen, hvilket også er underbygget af en række spørgeskemaundersøgelser. Pga. en overvægt af personer under 45 år, der vælger at få udbetalt efterlønsbidraget, skønnes det, at staten i 2012 skal tilbagebetale bidrag i størrelsesordenen 17½ mia. kr. (2012- niveau). De foreløbige oplysninger om de faktiske udbetalinger understøtter denne vurdering. Det er forudsat, at omtrent en 1/3 af den samlede tilbagebetaling indbetales på fradragsberettigede pensionsopsparinger, mens de resterende ca. 11 mia. kr. forudsættes at gå til anden fri opsparing (5½ mia. kr.) og øget privatforbrug (5½ mia. kr.). Indbetalingerne på fradragsberettigede pensionsopsparinger medfører et tab af skatteindtægter, der bringer den samlede påvirkning af de offentlige finanser op på knap 21½ mia. kr. Øgede momsindtægter og lavere udgifter til dagpenge trækker modsat. Det antages som nævnt, at knap 30 pct. af udbetalingen går til øget privat forbrug, hvilket skønsmæssigt løfter den økonomiske aktivitet i 2012 med omkring ¼ pct. af BNP. Kilde: Økonomisk Redegørelse, december 2011, mv. Den strukturelle saldo forbedres fra et underskud på 1½ pct. af BNP i 2010 til balance i 2013, jf. kapitel 3. Det strukturelle underskud skønnes at udgøre 0,4 pct. af BNP i 2011 og 0,9 pct. af BNP i Sammen med den forventede profil for den faktiske offentlige saldo forventes Danmark at efterleve EU s henstilling i henhold til proceduren om uforholdsmæssigt store underskud, jf. kapitel 3. Væksten ventes at blive mere selvbærende i løbet af 2012 og De største vækstbidrag forventes at komme fra det private forbrug og erhvervsinvesteringerne, der begge har ligget underdrejet i en længere periode, samt eksporten, jf. figur 2.1. Beskæftigelsen i 2012 ventes at falde med knap personer. De forværrede internationale konjunkturudsigter trækker ned, mens kickstarten og efterlønsudbetalingerne omvendt understøtter beskæftigelsen. For 2013 ventes en stigning i beskæftigelsen på personer. Investeringerne i kickstarten kan sammen med en tilbagevendende tillid til de europæiske økonomier og på de finansielle markeder understøtte en gradvis vækst i den private beskæftigelse fra starten af Danmarks Konvergensprogram 2012 April

16 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Bruttoledigheden ventes at toppe i andet halvår af 2012 på knap personer for derefter at aftage i 2013 med baggrund i den stigende beskæftigelse i løbet af året, jf. figur 2.2. Figur 2.1 Vækstbidrag til BNP, Figur 2.2 Bruttoledighed, Pct.-point 2,0 Pct.-point 2, personer personer ,5 1, ,0 1, ,5 0, ,0 0, , Offentlig efterspørgsel Eksport Indenlandsk privat efterspørgsel -0, Anm: Vækstbidragene er beregnet ved den såkaldte input-output-baserede metode, hvor bidraget fra eksempelvis eksporten bliver korrigeret for både det direkte og indirekte importindhold heri. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 2.3 Forudsætninger om international økonomi og finansielle forhold Udlandsforudsætningerne ligger samlet set forholdsvis tæt op af EU-Kommissionens foreløbige fælles internationale forudsætninger. Væksten på eksportmarkederne for industrivarer er nedjusteret noget siden KP2011. Dette skyldes særligt udviklingen i den internationale økonomi og på de finansielle markeder i andet halvår af Nedjusteringen af eksportmarkedsvæksten i 2012 gør sig blandt andet gældende for nærtliggende og vigtige markeder som Tyskland, Sverige og Storbritannien. I årene efter 2013 ventes eksportmarkedsvæksten at stige som følge af øget vækst i verdensøkonomien, hvorefter den stabiliseres. Den forudsatte profil for oliepriserne er omtrent på linje med EU s foreløbige fælles internationale forudsætninger i 2012, men højere i 2013, jf. tabel 2.1. Det forudsættes, at den danske krone ligger nogenlunde stabilt i forhold til blandt andet den amerikanske dollar gennem perioden. 12 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

17 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Tabel 2.1 Forudsætninger om udlandsvækst, rente og oliepris Årlig stigning, pct. Realt BNP samhandelspartnere 2,4 2,1 2,2 2,9 2,2 Real markedsvækst, industrivarer 7,8 6,1 3,3 4,9 8,8 Oliepris (Brent), USD pr. td., 2010-priser Dollarkurs, kr. pr. $ 5,6 5,4 5,6 5,6 5,4 Rente 10-årig dansk statsobligation, pct. p.a. 2,9 2,7 2,2 2,6 5,3 Anm.: Oliepris og rente i er i periodens slutår. Kilde: Reuters Ecowin, OECD og egne beregninger. De danske renter er nedjusteret i både 2012 og 2013 på grund af udviklingen siden KP11. De nye skøn fremgår af tabel 2.1. Som følge af konjunkturafmatningen i 2011 og afdæmpet inflationspres er det markedets forventning, at de internationale pengepolitiske renter vil forblive lave i længere tid. Danmarks Nationalbank har i december sænket renten på indskudsbeviser yderligere på baggrund af den fortsat stærke efterspørgsel efter kroner og betydelig tilstrømning af valuta. Der er i øjeblikket en tendens til, at internationale investorer søger mod statsobligationer med høj kreditværdighed, og at disse obligationer derfor handles til relativt lave renter. Det gælder blandt andet lande som Tyskland, Holland, Finland, USA, Schweiz og Danmark. Spændet mellem danske og tyske benchmarkobligationer var i en kort periode negativt på 0,2 i november 2011, men er efterfølgende steget og har siden december ligget omkring nul. 2.4 Vækst og beskæftigelse frem mod 2020 I forbindelse med finanskrisen og den efterfølgende gældskrise er der i Danmark opstået et betydeligt outputgab i form af en negativ forskel mellem det faktiske BNP og det beregnede potentielle niveau for BNP. Det er forventningen, at produktionen og beskæftigelsen i de kommende år gradvist vil bevæge sig op mod det strukturelle niveau. På det mellemfristede sigt, dvs. i perioden er der således forudsat en gradvis lukning af det negative outputgab, der forudsættes helt lukket fra 2018, jf. figur 2.4. Forløbet frem mod 2020 afspejler en antagelse om, at vejen ud af krisen vil tage nogle år. Det skal ses i lyset af, at genopretning efter finansielle kriser typisk er mere langtrukne, og at der i nogen tid endnu vil være behov for gældstilpasning i både husholdninger og virksomheder. Samtidig vil den statsgældskrise, som tilbageslaget har givet anledning til i mange lande, Danmarks Konvergensprogram 2012 April

18 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 yderligere bidrage til at reducere den internationale vækst ud over, hvad der følger af den private sektors konsolidering. Omvendt understøttes vækstudsigterne i Danmark af, at gældsnedbringelsen i den private sektor foregår i et forholdsvist højt tempo. Den gennemsnitlige årlige BNP-vækst antages at blive ca. 2¼ pct. i perioden , hvor det forudsættes, at konjunkturerne normaliseres. Samtidig skønnes beskæftigelsen at stige med knap 1 pct. om året, svarende til ca personer fra Normaliseringen af konjunkturerne indebærer en beskæftigelsesfremgang på godt personer frem mod Figur 2.3 BNP-vækst Figur 2.4 Outputgab frem mod 2020 Pct. Pct. Pct. af BVT Pct. af BVT Anm.: Outputgabet angiver forskellen mellem faktisk BNP og et beregnet strukturelt BNP. Profilen for BNP-væksten indregner bl.a. et negativt bidrag fra olie- og gasproduktionen i 2014 og et mærkbart positivt bidrag i 2016 som følge af ibrugtagningen af nyt felt. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. I det mellemfristede forløb er det lagt til grund, at produktiviteten vokser med godt 1 pct. årligt i perioden Det er højere end de seneste ti år, men på niveau med vækstraten Arbejdsstyrken vokser strukturelt med ca. 0,1 pct. om året i og ca. 0,3 pct. om året i , herunder som følge af tilbagetrækningsreformen. Det er lidt langsommere end væksten i den samlede befolkning på gennemsnitligt 0,4 pct. om året frem mod Hertil kommer et mindre bidrag fra stigende gennemsnitlig arbejdstid. Inklusive normalisering af konjunkturerne ventes BNP i gennemsnit at vokse med ca. 2 pct. om året, jf. tabel Baseret på en gennemsnitlig produktivitetsvækst på 1½ pct. om året i de private byerhverv, svarende til udviklingen i perioden , hvilket vil medføre, at økonomiens samlede produktivitetsvækst vil blive på 1,1 pct. 14 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

19 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Tabel 2.2 Bidrag til vækst i produktionspotentialet og i faktisk BNP (realt) Gennemsnitlig årlig vækst, pct. Produktionspotentiale (BNP) 1,7 1,5 1,8 Heraf bidrag fra: - Timeproduktivitet (strukturel) 1,3 1,1 1,3 - Strukturel ledighed 0,3 0,0 0,0 - Strukturel arbejdsstyrke 0,0 0,1 0,3 - Arbejdstid (strukturel) 0,0 0,0 0,1 - Nettoafgifter 0,1 0,3 0,0 Konjunktur -0,1 0,5 0,2 Faktisk BNP 1,6 2,0 1,9 Anm.: Der er usikkerhed om skønnet for den potentielle vækst i delperioder, herunder om bidragene fra de enkelte komponenter. Kilde: Egne beregninger og Danmarks Statistik. 2.5 Makroøkonomiske balancer Investeringskvoten faldt ligesom forbrugskvoten betydeligt efter finanskrisen og nåede i 2011 ned på et historisk lavt niveau. Frem mod 2020 forudsættes en gradvis stigning i investeringskvoten. Der skete en stor forøgelse af den private opsparing efter finanskrisen, og opsparingskvoten ligger på et historisk højt niveau. Fra 2013 til 2020 forudsættes der at ske en normalisering af opsparingskvoten. Faldet i investeringskvoten og stigningen i opsparingskvoten har ført til en stor forøgelse af den private sektors opsparingsoverskud (finansiel opsparing). Det har betydet, at der trods det store underskud på de offentlige finanser har været et betydeligt overskud på betalingsbalancen i 2010 og Der forudsættes et fortsat stort, men faldende overskud på betalingsbalancen frem mod 2020, idet reduktionen af den private sektors opsparingsoverskud modvirkes af nedbringelsen af underskuddet på de offentlige finanser, der forudsættes at være i balance i 2020, jf. tabel 2.3. De fortsatte overskud på betalingsbalancen indebærer, at Danmarks nettofordringer på udlandet forøges fra godt 10 pct. af BNP ultimo 2010 til mere end 43 pct. af BNP ultimo Danmarks Konvergensprogram 2012 April

20 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Tabel 2.3 Opsparing, investeringer, betalingsbalance og nettofordringer på udlandet Pct. af BNP Investeringskvote, privat sektor 18,2 15,0 15,3 15,4 16,0 17,0 18,2 Opsparingskvote, privat sektor 28,9 32,2 32,5 32,5 31,7 31,1 29,9 Privat finansiel opsparing 2,0 8,3 8,7 9,6 7,1 5,6 3,1 Offentlig saldo 0,1-2,7-1,9-4,1-1,9-1,7 0,0 Betalingsbalancen, løbende poster 2,0 5,5 6,5 5,3 5,0 3,7 2,9 Nettofordringer på udlandet, ultimo -17,4 10,3 24,7 19,6 24,1 30,0 43,6 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 16 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

21 Kapitel 2 Det samfundsøkonomiske forløb frem til 2020 Bilag 1. Nøgletal for dansk økonomi Tabel 2.a Nøgletal for dansk økonomi Beregningsteknisk forløb Konjunkturår 1) Genopretning Potentiel vækst Outputgab og reale vækstrater (pct.) Outputgab (pct. af BVT) -2,1-2,1-2,1-1,7-0,5 0,0 BVT 1,0 1,1 1,2 1,4 2,3 1,5 BNP 1,3 1,0 1,2 1,5 2,3 1,5 Efterspørgsel, realvækst, pct. Privat forbrug 1,9-0,5 0,8 2,0 2,4 2,1 Offentligt forbrug 0,3-1,0 1,3 0,3 0,6 0,6 Faste bruttoinvesteringer -3,7 0,4 3,9 2,0 3,9 3,1 Lagerændringer (pct. af BNP) 1,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Eksport 3,2 6,8 1,9 3,3 5,8 3,9 Import 3,5 5,2 2,5 3,4 5,9 4,8 Arbejdsmarked og produktivitet Arbejdsstyrkevækst (pct.) -1,6-0,5 0,2 0,3 0,6 0,3 Beskæftigelsesvækst (pct.) -2,3-0,4-0,1 0,1 0,8 0,3 Strukturel bruttoledighed (pct. af arbejdsstyrken) Registreret (netto)ledighed (pct. af arbejdsstyrken) 4,3 4,5 4,5 4,1 4,1 4, Timeproduktivitet, hele økonomien 3,2 1,2 1,1 1,1 1,4 1,0 Vækst i BVT pr. beskæftiget 3,3 1,4 1,2 1,2 1,3 1,1 1) Forløbet i tager udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse, december Der er foretaget justeringer af prognosen i lyset af tilkomne økonomisk-statistiske oplysninger, herunder det foreløbige nationalregnskab for 2011, nye ledighedstal, renter og prisoplysninger. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Danmarks Konvergensprogram 2012 April

22 Kapitel 3 18 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

23 Kapitel 3 3. Offentlig saldo og gæld frem til 2020 Nyt kapitel De offentlige finanser er forværret betydeligt oven på finanskrisen og det efterfølgende økonomiske tilbageslag. Danmark gennemfører konsolideringstiltag i , så det faktiske underskud bringes under 3 pct. af BNP i 2013, og den strukturelle saldo forbedres med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 på linje med EU-henstillingen. Frem mod 2020 er der underliggende pres på de offentlige finanser blandt andet som følge af den demografiske udvikling, faldende Nordsø-indtægter og ventet normalisering af renterne. Forløbet overholder fra 2013 kravet i budgetloven om omtrent balance på de offentlige finanser med et strukturelt underskud, der ikke overstiger ½ pct. af BNP. Tilbagetrækningsreformen og den indregnede moderate offentlige forbrugsvækst medfører, at der i 2020 igen er balance på den offentlige saldo. Den offentlige ØMU-gæld skønnes at udgøre knap 40 pct. af BNP i 2020 og holder dermed en bred sikkerhedsafstand til kravene i EU s Stabilitets- og Vækstpagt. 3.1 Den offentlige saldo Det økonomiske forløb frem til og med 2013 tager afsæt i Økonomisk Redegørelse, december 2011, der er opdateret på baggrund af nye oplysninger, som har særlig betydning for de offentlige finanser. Udsigterne frem mod 2020 er baseret på det mellemfristede forløb, som er beskrevet i kapitel 1. Danmarks Statistik har d. 28. marts 2011 offentliggjort en foreløbig opgørelse af de offentlige finanser i 2011, som viser et offentligt underskud på 34,7 mia. kr. i 2011 (1,9 pct. af BNP), mod forventet 71,2 mia. kr. i Økonomisk Redegørelse, december Det lavere underskud skyldes primært udviklingen på de finansielle markeder i forhold til forudsætningerne i decembervurderingen. Provenuet fra pensionsafkastskatten blev dermed ca. 25 mia. kr. større end forudsat. Samtidig er personskatterne ca. 5 mia. kr. højere end skønnet i december som følge af især højere indtægter fra aktieskatten. Hertil kommer, at det offentlige forbrug er knap 4 mia. kr. lavere end ventet, primært afledt af lavere driftsudgifter i kommunerne. Opgjort på EDP-form udgjorde det offentlige underskud 1,8 pct. af BNP i 2011, jf. boks 3.1. På baggrund af det opdaterede konjunkturgrundlag skønnes det offentlige underskud til 75,1 mia. kr. i 2012, svarende til 4,1 pct. af BNP, mens underskuddet i 2013 ventes nedbragt til 35,2 mia. kr., svarende til 1,9 pct. af BNP. Forværringen af den offentlige saldo fra 2011 til Danmarks Konvergensprogram 2012 April

24 Kapitel 3 Offentlig saldo og gæld frem til skal blandt andet ses i lyset af, at de offentlige udgifter øges ekstraordinært i 2012 som følge af udbetalingen af efterlønsbidrag i forlængelse af tilbagetrækningsreformen og fremrykningen af offentlige investeringer som led i kickstarten, jf. kapitel 2. Hertil kommer de ekstraordinært høje PAL-indtægter i Boks 3.1 Indberetning af offentlig saldo og gæld under EDP Danmark indberetter offentlig saldo og gæld til EU-Kommissionen under proceduren om uforholdsmæssigt store budgetunderskud (Excessive Deficit Procedure EDP). Opgørelsen af den offentlige saldo på EDPform adskiller sig fra saldoopgørelsen på nationalregnskabsform. Det skyldes blandt andet, at den offentlige saldo på EDP-form indregner nettorenteindtægter fra statens rente- og valutaswaps, og at indtægterne ved salg af statens UMTS-licenser håndteres forskelligt, jf. Danmarks Konvergensprogram EDP-korrektionerne har kun marginal virkning på opgørelsen af den offentlige saldo, jf. tabel. Historisk har afvigelserne været i størrelsesordenen +/- 0,1 eller 0,2 pct. af BNP. I 2011 bidrager korrektionen vedrørende swaprenter til at styrke den offentlige saldo på EDP-form, mens korrektionen for UMTS-licenser svækker EDP-saldoen marginalt. Pct. af BNP Offentlig saldo (EDP-form) -2,7-2,5-1,8-4,0-1,8 Offentlig saldo (NR-form) -2,7-2,7-1,9-4,1-1,9 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Det opdaterede konjunkturgrundlag indebærer, at skønnet over pensionsafkastskatten er opjusteret med henholdsvis 17 mia. kr. i 2012 og 7½ mia. kr. i 2013 i forhold til decembervurderingen som følge af nye forudsætninger om udviklingen på de finansielle markeder, herunder lavere skøn for renterne, højere aktiekurser samt et mindre fradrag i pensionsafkastskatten som følge af merindtægterne i I det opdaterede konjunkturgrundlag er der desuden foretaget en række andre justeringer i konjunkturbilledet, som påvirker de offentlige finanser i 2012 og Det vedrører blandt andet højere skøn for Nordsøindtægterne som følge af højere oliepris, højere indtægter fra moms og afgifter som følge af et højere nominelt privatforbrug samt større skatteindtægter og færre udgifter til arbejdsløshedsdagpenge som følge af højere privat beskæftigelse og lavere ledighed, jf. tabel 3.1. Det offentlige forbrug i 2012 er baseret på budgetterne, hvilket også var forudsætningen i decembervurderingen. Som følge af det lavere offentlige forbrug i 2011 bliver realvæksten i det offentlige forbrug dermed lidt højere i 2012 end skønnet i december. 20 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

25 Kapitel 3 Offentlig saldo og gæld frem til 2020 Tabel 3.1 Saldoen på de offentlige finanser Mia. kr Offentlig saldo i Økonomisk Redegørelse, december ,2-100,7-48,2 - nye 2011 tal og ændret metode i Danmarks Statistik 1) 36,5-3,5-3,0 - lavere gæld - 0,7 0,9 - lavere offentlige investeringer - 3,0 0,0 - lavere ledighed - 1,0 1,1 - nyt skøn for Nordsøindtægter - 4,8 3,3 - nyt skøn for pensionsafkastskat - 17,2 7,5 - moms og øvrige afgifter - 1,2 3,0 - personskatter og arbejdsmarkedsbidrag - 0,9 1,0 Offentlig saldo i opdateret konjunkturgrundlag i KP ,7-75,1-35,2 Opdateret konjunkturgrundlag i KP2012 (pct. af BNP) -1,9-4,1-1,9 Økonomisk Redegørelse, december 2011 (pct. af BNP) -4,0-5,5-2,6 1) Nedjusteringen i 2012 og 2013 skyldes en ændret beregningsmetode i Danmarks Statistik af udgifterne i Arbejdsgivernes Elevrefusion og skatteafskrivningerne. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 3.2 Strukturel saldo og finanspolitisk konsolidering Den strukturelle offentlige saldo, som er korrigeret for konjunkturernes påvirkning og andre midlertidige forhold (herunder udviklingen på de finansielle markeder og olieprisen), er opgjort til -1,5 pct. af BNP i 2010 og -0,4 pct. af BNP i I 2012 forværres den strukturelle saldo midlertidigt til -0,9 pct. af BNP, mens der i 2013 ventes strukturel balance mellem de offentlige udgifter og indtægter. Dermed indfrier Danmark EU-henstillingen, idet den strukturelle saldo forbedres med 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013, og det faktiske underskud bringes under 3 pct. af BNP i Konsolideringen af de offentlige finanser fra 2010 til 2013 skal primært ses i sammenhæng med indfasningen af finansieringselementer i Forårspakke 2.0, tiltagene i genopretningsaftalen og finanslovsaftalerne for 2012 samt den forudsatte normalisering af de offentlige investeringer i 2013, jf. også Det nationale reformprogram, kapitel 3. De skønnede faktiske underskud er i alle årene til og med 2017 større end det beregnede strukturelle underskud, hvilket afspejler, at konjunktursituationen først antages fuldt normaliseret fra 2018, jf. kapitel 2. Konjunktursituationen bidrager således til at reducere den offentlige saldo, idet beskæftigelsen og produktionen ventes at være lavere end de konjunkturren- Danmarks Konvergensprogram 2012 April

26 Kapitel 3 Offentlig saldo og gæld frem til 2020 sede eller strukturelle niveauer. Fra 2018 til 2020 er forløbet strukturelt, og den offentlige saldo svarer til den strukturelle. I 2020 er der balance, jf. tabel 3.2. Tabel 3.2 Strukturel offentlig saldo Pct. af BNP Offentlig saldo -2,7-2,7-1,9-4,1-1,9-1,9-1,7 0,0 2. Korrektion for konjunkturer -1,1-1,5-1,8-1,8-1,5-1,3-1,0-3. Korrektion for særlige poster i alt - - selskabsskat -0,6-0,4-0,5-0,3-0,2 0,0 0,0 - - registreringsafgift -0,5-0,4-0,4-0,3-0,3-0,3-0,2 - - pensionsafkastskat -0,5 1,1 1,0 0,1-0,2-0,3-0,3 - - nettorentebetalinger 0,1-0,2-0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 - - Nordsø-indtægter -0,4 0,0 0,4 0,5 0,3 0,2 0,0 - - specielle poster 0,7 0,1-0,1-1,4-0,1 0,0 0,0-4. Strukturel saldo ( ) -0,5-1,5-0,4-0,9 0,0-0,2-0,2 0,0 Memoposter Sammenvejet konjunkturgab -1,5-2,1-2,4-2,4-2,1-1,8-1,4 0,0 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Baseret på de direkte provenuer udgør den samlede konsolidering i ca. 2½ pct. af BNP. En række faktorer svækker de offentlige finanser med 0,7 pct. af BNP frem mod 2013, herunder et strukturelt fald i Nordsø-indtægterne, øgede rentebetalinger (strukturelt) samt afdæmpet underliggende produktivitetsvækst i , jf. tabel 3.3. Netto forbedres de offentlige finanser dermed med ca. 1¾ pct. af BNP fra 2010 til 2013 ud fra en såkaldt bottomup -vurdering. Det er lidt mere end den skønnede forbedring af den strukturelle saldo på 1½ pct. af BNP fra 2010 til 2013 ud fra en top-down -vurdering, som er baseret på skønnet for den faktiske saldo korrigeret for midlertidige forhold, herunder konjunkturrensningen, jf. ovenfor. Vurderingen af den strukturelle saldo sker ud fra en top-down -vurdering. Bottom-up er en anden metodemæssig tilgang, som understøtter den officielle opgørelse. 22 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

27 Kapitel 3 Offentlig saldo og gæld frem til 2020 Tabel 3.3 Finanspolitiske tiltag for at efterleve EU-henstillingen Pct. af BNP Konsolidering i alt (direkte provenuer) 1,0-0,1 1,6 2,5 - afdæmpet vækst i offentligt forbrug 0,6-0,2 0,2 0,7 - offentlige investeringer 0,0-0,1 0,5 0,3 - indkomstoverførsler (inkl. dagpengereform) 0,2-0,1 0,2 0,2 - finansieringselementer i Forårspakke 2.0 0,1 0,0 0,4 0,5 - finansieringselementer i Genopretningsaftalen 0,3 0,1 0,1 0,5 - finansieringselementer i Finansloven for ,2 0,1 0,4 - øvrige forhold -0,1-0,1 0,0-0,1 Andre faktorer, der påvirker de offentlige finanser strukturelt -0,2-0,2-0,3-0,7 Underliggende ændring i den offentlige saldo (bottom-up) 0,8-0,3 1,3 1,8 Ændring i strukturel saldo (top-down) 1,1-0,5 0,9 1,5 Kilde: Egne beregninger. Virkningen af diskretionære engangsforhold på de samlede offentlige finanser og statens DAU-saldo fremgår af bilag 1. Den offentlige saldo svækkes med i alt 5,6 mia. kr. i 2011 som følge af diskretionære engangsforhold og med 16½ mia. kr. i Svækkelsen i 2012 afspejler primært udbetalingen af efterlønsbidrag. Der er omtrent strukturel balance på de offentlige finanser i alle årene , idet underskuddet på den strukturelle saldo er mindre end undergrænsen for Danmarks mellemfristede mål (MTO) for de offentlige finanser på -½ pct. af BNP. Den finanspolitiske planlægning i Danmark stemmer dermed overens med reglerne i Finanspagten, jf. boks 3.2. Danmarks Konvergensprogram 2012 April

28 Kapitel 3 Offentlig saldo og gæld frem til 2020 Boks 3.2 Styrkelse af Stabilitets- og Vækstpagten Der er på EU-plan gennemført og aftalt en række opstramninger af rammerne for finanspolitikken i medlemslandene. Det omfatter blandt andet en justering af Stabilitets- og Vækstpagten, der trådte i kraft i slutningen af 2011, samt indførelsen af Finanspagten (Fiscal Compact) med virkning fra Der indføres blandt andet en udgiftsregel. Den indebærer, at i en situation, hvor Danmark ikke opfylder sit mellemfristede mål for de offentlige finanser, sit MTO (Medium Term Objective), skal realvæksten i de offentlige udgifter i store træk udvise nulvækst, når der korrigeres for diskretionære skatteændringer. Den mellemfristede finanspolitiske planlægning i Danmark indebærer, at den strukturelle saldo i ligger mellem 0 og -½ pct. af BNP. Dermed opfylder Danmark mindstekravet til MTO i perioden. De reale korrigerede offentlige udgifter kan dermed vokse med væksten i potentielt BNP. I det omfang reformer bidrager til at styrke væksten i potentielt BNP, kan udgiftsvæksten forøges tilsvarende. Danmark har i begyndelsen af marts 2012 tilsluttet sig Finanspagten. Det indebærer, at Danmark skal: Indføre en national balanceregel for de offentlige finanser. Det operationaliseres ved, at det årlige strukturelle underskud højst må udgøre ½ pct. af BNP. Indføre en automatisk korrektionsmekanisme, der træder i kraft ved væsentlige afvigelser fra balancekravet. Indskrive balancereglen og den automatiske korrektionsmekanisme i nationale bindende bestemmelser. Ved vedtagelse af Budgetloven implementer Danmark Finanspagten, jf. kapitel 6. Som led i styrkelsen af Stabilitets- og Vækstpagten indføres også en udgiftsregel. Hovedtanken med udgiftsreglen er, at de offentlige udgifter ikke må overstige udviklingen i potentielt BNP, som er et (groft) udtryk for den strukturelle udvikling i skattegrundlaget. Hvis udgiftsvæksten øges herudover, skal udgiftsvæksten være finansieret af konkrete diskretionære tiltag, der øger indtægterne. Reglen skal blandt andet ses i lyset af det pres på de offentlige finanser, der er fremadrettet, når der bliver flere ældre, og for Danmarks vedkommende, at indtægterne fra Nordsøen ventes at falde. Set under ét overholder Danmark overordnet set EU s udgiftsregel i 2012 og Det dækker imidlertid over manglende efterlevelse i 2012 og klar opfyldelse i I 2012 overstiger det strukturelle underskud 0,5 pct. af BNP, og ifølge udgiftsreglen betyder det, at udgiftsvæksten i 2012 skal være lavere end væksten i potentielt BNP på 1 pct. (dog under hensyntagen til diskretionære tiltag på indtægtssiden). Det er dog ikke tilfældet, jf. boks 3.3. I 2013 skønnes der som nævnt at være strukturel balance på de offentlige finanser, og Danmark overholder dermed mindstekravet til Danmarks MTO med en sikkerhedsmargen. 24 Danmarks Konvergensprogram 2012 April 2012

29 Kapitel 3 Offentlig saldo og gæld frem til 2020 Boks 3.3 Efterlevelse af EU s udgiftsregel i 2012 og 2013 EU-Kommissionen har for Danmark beregnet, at der for at sikre en årlig stramning af den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP er behov for en real udgiftsvækst, der ligger 0,9 pct.-point under realvæksten i potentielt BNP, dvs. nogenlunde nulvækst i de reale offentlige udgifter. EU s beregning af realvæksten i potentielt BNP er baseret på et tiårs gennemsnit, hovedsageligt over historiske år, og indregner ikke virkninger af vedtagne reformer i Danmark, men skønnet for den potentielle vækst er omtrent på linje med nationale skøn. I 2012 skønnes realvæksten i de offentlige udgifter at udgøre 2,2 pct., altså 1,2 pct.-point mere end den antagne vækst i potentielt BNP (ekskl. efterlønsudbetaling). Når der tages højde for diskretionære stramninger på indtægtssiden, udgør realvæksten ca. 1,5 pct. Danmark overholder dermed ikke udgiftsreglen i 2012, idet realvæksten i de offentlige udgifter er 1,4 pct.-point højere end grænsen. I 2013 udgør den skønnede realvækst i udgifterne 0,1 pct. og inkl. korrektion ca. -1,1 pct. Danmark opfylder dermed klart udgiftsreglen med 1,2 pct.-point i For de to år under ét er der således tale om en begrænset afvigelse på 0,1 pct. om året. 3.3 De offentlige udgifter og indtægter I perioden frem mod 2020 er der udsigt til, at de faktiske offentlige udgifter ligger højere end de offentlige indtægter, men i 2020 er der balance mellem udgifter og indtægter Offentlige udgifter Det samlede offentlige udgiftstryk er opgjort til 56,4 pct. af BNP i Fra 2010 til 2012 forventes udgiftstrykket at stige med godt 1 pct.-point til 57,5 pct. af BNP, jf. tabel 3.4. Stigningen skal primært ses i sammenhæng med efterlønsudbetalingerne i 2012, forøgelsen af de offentlige investeringer og stigende udgifter til overførsler. Omvendt reduceres det offentlige forbrugsandel af BNP med ca. ½ pct.-point fra 2010 til Danmarks Konvergensprogram 2012 April

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2014

Konvergensprogram. Danmark 2014 Konvergensprogram Danmark 2014 April 2014 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 5 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Finanspolitisk planlægning i Danmark Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 September 2012 Finanspolitisk planlægning foregår på 4 niveauer 1. Årlige finanslov 2. Budgetlov (ny og ikke implementeret endnu)

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt. Konvergensprogram. Danmark 2013 Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del Bilag 359 Offentligt Konvergensprogram Danmark 2013 April 2013 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020...

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Analyser og anbefalinger i

Analyser og anbefalinger i Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, forår 2010 Claus Thustrup Kreiner Nationaløkonomisk Forening Juni 2010 Disposition 1) Kort sigt: Konjunktursituationen og finanspolitikken 2) Mellemlangt sigt:

Læs mere

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010

Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Finansudvalget 2010-11 FIU alm. del 8 Bilag 2 Offentligt Analyser og anbefalinger i Dansk Økonomi, efterår 2010 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 26. oktober 2010 Konjunkturvurdering samt anbefalinger

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Maj 2017 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 2.1 Skøn for de offentlige

Læs mere

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet

DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012. BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet DØR s forårsrapport 2012 Formandskabet for Det Økonomiske Råd 29. maj 2012 BNP, 2007 = 100 105 Danmark Euroområdet 100 USA 95 90 85 80 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Disposition 1. Den europæiske statsgældskrise

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Udsigt til underskud på godt 3 pct. af BNP i 2015 og 2016 Vigtigt med

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020

KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL 2020 Dansk Økonomi forår KAPITEL II FREMSKRIVNING TIL II.1 Indledning Pres på de offentlige finanser Danmark er ramt af langvarig lavkonjunktur. De offentlige finanser er hårdt ramt dels som følge af lavere

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

2. Marts Konvergensprogram, 2009

2. Marts Konvergensprogram, 2009 . Marts 1 Konvergensprogram, 9 Hvad er konvergensprogrammet? Udarbejdes i henhold til EU s Stabilitets- og Vækstpagt med henblik på at redegøre for overholdelse af konvergenskriterier for euromedlemskab

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU-

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- 18. marts 2008 af Martin Madsen (direkte tlf. 33 55 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- RER, OLIEPRIS OG SKATTELETTELSER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER Højkonjunkturen i årene efter

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top

Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk vækst er bundprop i EU mens de offentlige finanser er i EUs top Dansk økonomi er, som den eneste af EU-landene, i bakgear i 1. kvartal 211 og endt i en teknisk recession igen, dvs. et såkaldt dobbeltdyk.

Læs mere

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011

Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 2011 Regering misbruger EU-henstilling som undskyldning for hestekur i 211 er EU's absolutte duks, når det kommer til holdbare offentlige finanser og mulighederne for at klare fremtidens udfordringer. Men samtidig

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år

EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster op imod 20.000 danske job de kommende år EU s sparekurs koster i disse år tusinder af danske arbejdspladser. De finanspolitiske stramninger, der ligger i støbeskeen de kommende år

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug

Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug VERSION: d. 3.9. David Tønners og Jesper Linaa Konsekvenser af skattelettelser finansieret af lavere vækst i offentligt forbrug Dette notat dokumenterer beregningerne af at lempe indkomstskatterne og finansiere

Læs mere

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj

Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj Finanspolitisk holdbarhed Konkrete tal og grafer må ikke refereres offentligt før d. 26. maj John Smidt De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Finanspolitisk konference, Færøerne 18. maj 2015 Agenda

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014

Det Udenrigspolitiske Nævn. Folketingets Økonomiske Konsulent. Til: Dato: Udvalgets medlemmer 13. maj 2014 Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget, Udenrigsudvalget, OSCEs Parlamentariske Forsamling UPN Alm.del Bilag 216, FOU Alm.del Bilag 110, URU Alm.del Bilag 185, OSCE Alm.del Bilag 39, NP Offentligt

Læs mere

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare

2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare DI ANALYSE september 2016 2025-planen bringer ikke borgernes velfærd i fare I regeringens netop fremlagte 2025-plan er der udsigt til en offentlig udgiftsvækst, som har været kritiseret for at vil kunne

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Nye spilleregler for finanspolitikken: Muligheder og begrænsninger

Nye spilleregler for finanspolitikken: Muligheder og begrænsninger Nye spilleregler for finanspolitikken: Muligheder og begrænsninger Nationaløkonomisk Forening Den 6. marts 2013 John Smidt Sekretariatschef i DØRS Oversigt 1. Kort om de hidtidige finanspolitiske rammer

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). J.nr. 2010-318-0233 Dato: 4. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål 496 af 26. maj 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). (Alm. del). Troels

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015

Strukturel budget balance i DØR. Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Strukturel budget balance i DØR Finanspolitiska rådet 23. januar 2015 Indhold 1. Strukturel budget balance i Budgetloven 2. Finansministeriets metode 3. DØR s strukturelle budget balance to metoder 4.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1

De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 De økonomiske konsekvenser af lavere tilgang til førtidspensionsordningen 1 28. oktober 2016 Indledning Notatet opsummerer resultaterne af to marginaleksperimenter udført på den makroøkonomiske model DREAM.

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Der er plads til en real offentlig forbrugsvækst på 0,7 pct. årligt fra 2014 til 2020 uden nye reformer og til samtidig at sikre balance på den

Læs mere

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport

Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Vækstplan DK Teknisk baggrundsrapport Marts 213 Vækstplan DK teknisk baggrundsrapport Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Det samfundsøkonomiske forløb frem til 22... 3 1.1 Forløbet i hovedtræk... 3

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet

DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet DREAM's fremskrivning af balancer på arbejdsmarkedet Den fremadrettede udvikling i arbejdsudbud/beskæftigelse udstikker sammen med produktivitetsudviklingen, rammerne for den økonomiske vækst og velstand.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 13 Økonomisk Redegørelse August 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere