Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faxe Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012"

Transkript

1 Faxe Kommune CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august august 2012

2

3 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten 4 2. Samlet konklusion på den udførte revision 5 3. Revisionsbemærkninger Beskæftigelsesministeriets ressortområder Social- og Integrationsministeriets ressortområder Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder 7 4. Redegørelse for den udførte revision Opgørelser over statsrefusion og tilskud Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer Statusafstemninger Opgørelser over statsrefusion og tilskud for Revision af bevillingssager 9 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Kontanthjælp, starthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Ansættelse med løntilskud efter LAB kapitel Revalidering og forrevalidering, samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter aktivloven og beskæftigelsesloven Sygedagpengeområdet Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige Hjælpemidler mv. efter beskæftigelseslovens 74 og Mentor efter beskæftigelseslovens PwC 1

4 5.11 Introduktionsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Social- og Integrationsministeriets ressortområder Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for Børn og Familie Merudgifter efter servicelovens Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende ydelse efter servicelovens 42 og Dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for voksenhandicapområdet Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel Førtidspension og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Byfornyelse og udvikling af byer Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Skatteministeriets områder Børnefamilieydelser efter Børnefamilieydelsesloven Fravalg af områder 22 BILAG 3 23 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters områder regnskabsåret 2011 BILAG 4 30 Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen 30 PwC 2

5 BILAG 2 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2011 PwC 3

6 1. Revision af områder med refusion eller tilskud fra Staten Vi har den 15. august 2012 afsluttet revisionen af Faxe Kommunes regnskab vedrørende de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten. Revisionen er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, internationale revisionsstandarder, kommunens revisionsregulativ samt Bekendtgørelse nr. 858 af 2. juli 2010 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations ressortområder. Bekendtgørelse nr af 24. oktober 2005 om udbetaling af børnefamilieydelse til personer, der ikke er fuldt skattepligtige efter Kildeskattelovens 1 mv. og de kommunale revisorers revision af børnefamilieydelsen. Vi har i forbindelse med revisionen af områderne, der er omfattet af refusion og tilskud fra Staten, efterprøvet, om regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der er taget skyldige økonomiske hensyn ved opgaveløsningen, de eksisterende interne forretningsgange og instruktioner for (sags)administrationen er hensigtsmæssige og betryggende i kontrolmæssig henseende, det interne ledelses- og kvalitetstilsyn er hensigtsmæssigt og betryggende i kontrolmæssig henseende, anvendelsen af it-systemer er hensigtsmæssig og betryggende i kontrolmæssig henseende. Revisionen er i øvrigt udført med udgangspunkt i en talmæssig og kritisk gennemgang af Kommunens anmodning til Ressortministerierne om restafregning af refusion og tilskud fra Staten. Alle relevante opgørelser og specialregnskaber er inddraget. Ved revisionen af opgørelser, specialregnskaber og lignende er der foretaget afstemning til de enkelte hovedbogskonti. Bevillinger fra forskellige forsøgs- og andre puljer, der er tilgået Kommunen og regnskabsaflagt i løbet af året, er ligeledes revideret, jf. fortegnelsen i beretning vedrørende årsregnskabsrevisionen. Vi har foretaget en stikprøvevis gennemgang af relevant bilagsmateriale, hvor vi bl.a. har påset, at bogføringen er behørigt dokumenteret, og at de autoriserede konteringsregler er fulgt. Desuden er det stikprøvevis kontrolleret, at det enkelte bilag er forskriftsmæssigt attesteret og anvist, ligesom det er påset, at der foreligger fornøden kvittering eller anden dokumentation for afholdte udgifter. For udgifter og indtægter, der er genstand for personbogføring, er der foretaget afstemning til regnskabsmaterialet, herunder relevante it-materialer (registrantlister, periodeopgørelser, tillægs- og fradragslister og lignende). PwC 4

7 2. Samlet konklusion på den udførte revision På baggrund af de samlede resultater af vores revision af de områder, som er omfattet af statsrefusion og tilskud, er det vores vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er samtidig vores vurdering, at man som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Vores revision har dog givet anledning til revisionsbemærkninger, jf. efterfølgende afsnit. PwC 5

8 3. Revisionsbemærkninger På grundlag af de konstaterede forhold afgiver vi nedenstående revisionsbemærkninger, som kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. 3.1 Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vi har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for dette ministeriums ressortområder. 3.2 Social- og Integrationsministeriets ressortområder Borgerstyret personlig assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vi har i forbindelse med vores revision af områderet konstateret, at der for dette område er sket forbedringer i forhold til tidligere år, idet der er foretaget revurderinger af alle sager, og i forbindelse hermed ses der gode faglige begrundelser for den bevilgede støtte. Vi har dog konstateret væsentlige fejl i de 2 gennemgåede sager, idet der ikke i 2011 ses at være fastlagt et budget som grundlag for de løbende udbetalinger, hvorfor der løbende er udbetalt støtte, som ligger væsentligt over, hvor meget de årlige udgifter for en fuld tids BPA ordning skal udgøre. De konstaterede fejl har ikke refusionsmæssig, efter reglerne for særligt dyre enkeltsager, idet der efterfølgende er foretaget regulering af den for meget udbetalte støtte. På grundlag af det beskrevne forhold, samt det forhold, at vi for 2010 konstaterede tilsvarende fejl, er det fortsat vores vurdering, at området ikke fuldt ud administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Vi anbefaler, at der for hver borger foretages en beregning af hvor meget de samlede udgifter for året forventes at blive, herunder kan medregnes et fast beløb, som skal dække løbende udgifter til vikar, samt udgifter til forsikring, barselsfond, administrationsbidrag til lønselskab mv. Herudover anbefaler vi, at dette beregningsgrundlag/budget udleveres til borger sammen med bevillingsskrivelsen, således at denne er klar over, på hvilket konkret grundlag bevillingen er givet, og hvilke konkrete udgifter kommunen dækker. Det bør herudover overvejes at foretage kontrol af, hvad grundlaget for de store forskelle mellem de beregnede udgifter og de afholdte udgifter kan være. Vi anbefaler endvidere, at der sættes fokus på de konstaterede forhold ved det fremadrettede interne kvalitets- og ledelsestilsyn. Vi har fået oplyst, at der er udarbejdet interne retningslinjer for den interne kontrol. Herunder er der fokus på de konstaterede forhold, med henblik på sikring af, at tilsvarende fejl fremadrettet undgås Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Vi har i forbindelse med vores revision af områderne konstateret, at disse ikke fuldt ud har været varetaget hensigtsmæssigt og betryggende i 2011, i det vi har konstateret væsentlige fejl i 7 ud af 8 gennemgåede bevillingssager. Der er tale om mangelfuld journalføring, således at der i flere sager ikke ses tilstrækkelige faglige begrundelser for de bevilgede ydelser. Herudover mangler der i enkelte sager dokumentation for orlov ved fuld tabt arbejdsfortjeneste, ligesom der i enkelte sager ikke er foretaget en beregning af de samlede årlige merudgifter. På grundlag af disse forhold er der i nogle af sagerne usikkerhed om PwC 6

9 berettigelsen til den udbetalte støtte. I forhold til den mangelfulde journalføring i en stor del af sagerne er det vores vurdering, at der er tale om systematiske fejl. Vi har fået oplyst, at der for enkelte af sagerne, efterfølgende er sket ajourføring af journalen, samt at dette vil blive iværksat for de resterende sager. Vi har ved drøftelse med ledelsen for Børn og Familie fået oplyst, at der er iværksat aktiviteter med henblik på forbedring af sagsadministrationen for området, således at det blandt andet sikres, at der løbende foretages journalføring med faglige begrundelser for den bevilgede støtte, herunder for omfanget af støtten, forinden der træffes afgørelse om bevilling. De faglige begrundelser vil blandt andet omfatte beskrivelser af, hvorfor barnet/den unge er omfattet af målgruppen, samt i hvilket omfang der er tale om støtte, som har væsentlig i forhold til barnets nedsatte funktionsevne eller kroniske/længerevarende lidelse. Der vil fremadrettet i alle sager blive foretaget en beregning af de samlede årlige merudgifter, som grundlag for bevillingen. For sager med fuld tabt arbejdsfortjeneste indhentes dokumentation fra arbejdsgiver på, at ansøger har fuld orlov uden løn, når sagen startes op, og ved den årlige revurdering vil det blive kontrolleret via e-indkomst, at ansøger ikke har haft indkomst. Der er som helhed tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt kvalitets- og ledelsestilsyn for Børn og Families områder. Der vil fremadrettet blive sat særligt fokus på de konstaterede fejl og mangler, samt på effekten af de iværksatte administrative procedurer for disse forhold. Det er vores vurdering, at de iværksatte proceduremæssige tiltag, samt ledelsens skærpede fokus på området, bør kunne sikre en fremadrettet hensigtsmæssig og tilfredsstillende sagsadministration på området. 3.3 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Vi har ikke konstateret forhold, som har givet anledning til bemærkninger for dette ministeriums ressortområder. PwC 7

10 4. Redegørelse for den udførte revision 4.1 Opgørelser over statsrefusion og tilskud Faxe Kommune har ønsket at modtage revisionsberetningen for 2011 i maj 2012, til brug for det videre arbejde hen mod politisk godkendelse. Vi har på dette tidspunkt ikke modtaget kommunens endelige opgørelser over statsrefusion og tilskud for følgende områder: Opgørelsen af endelig restrefusion for sociale ydelser Opgørelsen vedrørende særligt dyre enkeltsager Opgørelsen for lån efter boligstøtteloven Opgørelsen af endelig statsrefusion og tilskud på integrationsområdet Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd Det har derfor ikke været muligt for os, at revidere og påtegne opgørelserne inden fremsendelse af revisionsberetningen til kommunen. 4.2 Systemafstemninger af de sociale udbetalingssystemer I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi påset, om der foreligger tilfredsstillende afstemninger, mellem de udbetalte beløb fra IT-systemerne, økonomisystemet og indberetninger til SKAT. Det er vores vurdering, at der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger af ydelsessystemerne og tilhørende personregistranter til bogføringen, ligesom der som helhed foreligger tilfredsstillende afstemninger i forhold til indberetninger til SKAT, af A-indkomst, A-skat, AM-bidrag og ATP. 4.3 Statusafstemninger I forbindelse med vores afsluttende regnskabsanalytiske gennemgang har vi stikprøvevis påset, at der foreligger tilfredsstillende afstemninger af statuskonti med tilknytning til de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder. Der foreligger tilfredsstillende afstemninger for de gennemgåede konti, og der er tilrettelagt tilfredsstillende procedurer for sikring af løbende afstemninger af alle statuskonti. 4.4 Opgørelser over statsrefusion og tilskud for 2010 Faxe Kommune fremlagde kommunens regnskab og revisionsberetningen for 2010 til politisk godkendelse i juni Vi havde på dette tidspunkt ikke modtaget kommunens endelige opgørelser over statsrefusion og tilskud for følgende områder, hvorfor det ikke var muligt for os, at revidere og påtegne opgørelserne inden fremsendelse af revisionsberetningen til kommunen. Vi har efterfølgende påtegnet de anførte opgørelser uden forbehold. Opgørelsen af endelig restrefusion for sociale ydelser Opgørelsen vedrørende særligt dyre enkeltsager Opgørelsen for lån efter boligstøtteloven Opgørelsen af endelig statsrefusion og tilskud på integrationsområdet Regnskab for Det lokale Beskæftigelsesråd PwC 8

11 Opgørelsen for flaskehalsindsatsen 4.5 Revision af bevillingssager Vi har tilrettelagt revisionen af bevillingssager efter bestemmelserne i ressortministeriernes revisionsbekendtgørelser og har i den forbindelse aflagt besøg i de enkelte afdelinger i kommunen i regnskabsåret Formålet med revisionsbesøgene i afdelingerne har været at vurdere, hvorvidt der i kommunen er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og ved driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet for Vi har ved besøgene stikprøvevis efterprøvet, om forretningsgange, interne kontrolprocedurer samt procedurer for sagsbehandling er hensigtsmæssige og fungerer på betryggende vis. I tilknytning hertil har vi vurderet, om der ved sagsbehandlingen er taget hensyn til principielle afgørelser, der er truffet af decisionsmyndigheder og ankeinstanser. Der er således tale om en såvel juridisk kritisk som en økonomisk kritisk gennemgang af områderne (forvaltningsrevision). Revisionen af bevillingssager inden for de nævnte hovedområder er foretaget stikprøvevis med udgangspunkt i, at der skal sikres en relevant repræsentativitet. Stikprøverne er udvalgt ud fra en kombination, baseret på konkrete og generelle erfaringer med fejlrisiko, inden for de enkelte hovedområder samt ud fra et væsentlighedskriterium, hvor der indgår forhold af økonomisk, sagsbehandlingsmæssig, principiel og lokal karakter. Vi har derudover ved udvælgelsen af stikprøverne særligt vægtet nyetablerede bevillingssager på hovedområder, hvor der er adgang til at udøve et skøn. Endelig har vi stikprøvevis efterprøvet, om man ved etablering af nye bevillingssager og ved den løbende lovpligtige opfølgning har udnyttet de tilgængelige muligheder for at foretage elektronisk kontrol af oplysninger om økonomiske forhold, herunder om der i fornødent omfang sker sammenholdelse af oplysningerne fra forskellige registre for at sikre, at der ikke udbetales uforenelige eller uberettigede ydelser. PwC 9

12 Redegørelse til ressortministerierne af omfang samt resultater af revisionen af bevillingssager 5. Beskæftigelsesministeriets ressortområder 5.1 Vurdering af interne forretningsgange og ledelses- og kvalitetstilsyn inden for beskæftigelsesområdet Vi har som led i revisionen af Faxe Kommunes regnskaber for 2011 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt kvalitets- og ledelsestilsyn. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt kvalitets- og ledelsestilsyn for beskæftigelsesområdet. Det er ligeledes vores opfattelse, at de fastlagte retningslinjer som helhed efterleves. 5.2 Kontanthjælp, starthjælp og aktivering efter aktivloven og beskæftigelsesloven Kontanthjælp mv. til modtagere under 30 år Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelsesloven til personer under 30 år. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at der ikke er taget stilling til, hvorvidt der er behov for udarbejdelse af sygeopfølgningsplan. Fejlen har haft refusionsmæssig. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Kontanthjælp mv. til modtagere over 30 år Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivloven og beskæftigelsesloven til personer over 30 år. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at der i en periode på ca. 4,5 måneder ikke har været foretaget opfølgning på det individuelle kontaktforløb og sygeopfølgningsplan. Fejlen har haft refusionsmæssig. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.3 Ansættelse med løntilskud efter LAB kapitel 12 Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget løntilskud efter bestemmelserne i beskæftigelseslovens kapitel 12. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, som er udvalgt tilfældigt på baggrund af sagsliste i KMD Opera. PwC 10

13 På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.4 Revalidering og forrevalidering, samt tilbud og særlig støtte i forbindelse hermed efter aktivloven og beskæftigelsesloven Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget forløb under (for)revalidering efter aktivlovens og beskæftigelseslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 2 af bevillingssagerne, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag, hvor der er bevilget kontanthjælp under forrevalidering, ses der ikke at foreligge en ressourceprofil i sagsakterne. Fejlen har refusionsmæssig. I 1 bevillingssag, hvor der er bevilget revalidering, ses der ikke at være foretaget opfølgning på det individuelle kontaktforløb med maks. 3 måneders intervaller, idet der senest er foretaget opfølgning den 22. september Fejlen har ikke umiddelbar refusionsmæssig. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet de konstaterede fejl vurderes som enkeltstående. 5.5 Sygedagpengeområdet Dagpenge ved sygdom med en varighed under 52 uger Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens bestemmelser. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra uddata fra sygedagpengesystemet. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager Dagpenge ved sygdom og fødsel med en varighed over 52 uger Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter sygedagpengelovens bestemmelser. Udvælgelsen er sket tilfældigt ud fra uddata fra sygedagpengesystemet. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag er der ikke kontinuerligt foretaget rettidige opfølgninger fra maj til august Fejlen har ikke umiddelbar refusionsmæssig. I 1 bevillingssag er opfølgningsplanen ikke opdateret i mere end 1 år, selvom der er sket væsentlige ændringer i sagen. Fejlen har ikke umiddelbar refusionsmæssig. I 1 bevillingssag er ressourceprofilen ikke anvendt forud for forlængelse af sygedagpengeperioden udover generel varighed efter Sygedagpengelovens 27, stk. 1 nr. 2. Fejlen kan have haft udbetalingsmæssig, såfremt sagen reelt ikke skulle have været forlænget. KONKLUSION PÅ SYGEDAGPENGEOMRÅDET På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.6 Fleksjob efter beskæftigelseslovens kapitel 13 mv. Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er foretaget visitation til fleksjob i Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af liste over nytilkendte fleksjob i 2011 udleveret af kommunen. Der er ikke konstateret fejl vedrørende tilkendelsesgrundlaget, men der er konstateret fejl i 4 af de gennemgåede PwC 11

14 bevillingssager, som kan henføres til, at der ikke er foretaget rettidige opfølgninger på det individuelle kontaktforløb eller fleksjobansættelsen. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området varetages hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt, idet vi dog vil anbefale et styrket fokus på at sikre opfølgning i bevillingssagerne. 5.7 Ledighedsydelse og særlig ydelse til fleksjobvisiterede efter aktivlovens kapitel 7 Vi har udvalgt 6 bevillingssager, hvori der er bevilget ledighedsydelse efter aktivlovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. Vi har konstateret fejl i 2 af de gennemgåede sager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: I 1 bevillingssag er der i en periode ikke fulgt op på det individuelle kontaktforløb efter beskæftigelseslovens 73a med højst 3 måneders intervaller. Fejlen har ikke umiddelbar refusionsmæssig. I 1 bevillingssag er der ikke afsluttet rettidig revurdering efter aktivlovens 74c. Fejlen får refusionsmæssig i op til 36 måneder, såfremt ansøgerne efterfølgende ansættes i fleksjob. Herudover har vi i 4 bevillingssager konstateret, at der er afsluttet rettidige revurderinger, men arbejdsevnemetoden og dermed ressourceprofilen ses ikke at være anvendt som grundlag for revurderingerne. Det følger af Ankestyrelsens praksisundersøgelse på området fra juni 2010 samt af Vejledning om ledighedsydelse m.v. nr. 96 af 16. november 2010, at ressourceprofilen skal opdateres som grundlag for revurderingen efter Aktivlovens 74 c. Vi anbefaler, at kommunen følger denne vejledning, således at arbejdsevnemetoden anvendes og ressourceprofilen opdateres, før der afsluttes en fyldestgørende revurdering. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 5.8 Arbejdsløshedsdagpenge mv. til forsikrede ledige Vi har udvalgt 7 bevillingssager omhandlende sagsadministrationen af forsikrede ledige. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af aktuel sagsliste i KMD Opera. Vi har konstateret fejl i 1 af bevillingssagerne, som kan henføres til, at der ikke er afgivet uddannelsespålæg til en ung under 25 år. Fejlen har ikke umiddelbar for den kommunale medfinansiering. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen, er det vores opfattelse, at området som helhed administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt, idet vi vurderer den konstaterede fejl som enkeltstående. 5.9 Hjælpemidler mv. efter beskæftigelseslovens 74 og Vi har foretaget revision af 3 sager, hvori der er bevilget hjælpemidler m.v. efter beskæftigelsesloven. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, som er udvalgt tilfældigt på baggrund af lister udleveret af kommunen. PwC 12

15 På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Mentor efter beskæftigelseslovens Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget mentor efter beskæftigelsesloven. Sagerne er udvalgt tilfældigt på grundlag af liste udleveret af kommunen. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Introduktionsydelse, tilbud, tilskud og hjælp i særlige tilfælde Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Integrationslovens bestemmelser. Sagerne er udvalgt tilfældigt på baggrund af aktuel sagsliste i KMD Opera. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Temarevision 2011 Fleksydelsesordningen Administrationen af fleksydelsesordningen blev overført fra staten til kommunerne den 1. januar 2007, jf. lov nr. 565 af 9. juni Det er af Pensionsstyrelsen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at foretage en revision af kommunernes administration af ordningen. Temarevisionen har til formål at undersøge, om kommunerne administrerer fleksydelsesordningen på betryggende vis og i overensstemmelse med reglerne. Udfaldet af temarevisionen skal vise, om der er behov for særlige informationer eller andre indsatser for at sikre, at fleksydelsesordningen bliver administreret i overensstemmelse med reglerne. Der er fra Pensionsstyrelsen fastsat 6 fokuspunkter, med angivelse af konkrete spørgsmål, som er anvendt til afdækning af de enkelte kommuners administration af ordningen. Herudover er der i et særskilt punkt 7 ønsket oplysninger om konkrete sagstyper indenfor fleksydelsesordningen. Der er gennemgået i alt 39 bevillingssager, fordelt på 4 kategorier, og vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager. For nogle af de beskrevne sagstyper har kommunen ikke haft sager. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at der er tilrettelagt gode og hensigtsmæssige procedurer for området, samt at disse efterleves. Den mere detaljerede beskrivelse af denne temarevision fremgår af vedlagte Bilag 4. PwC 13

16 5.13 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Beskæftigelsesministeriets ressortområder Vi har modtaget Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Faxe Kommune, dateret 27. marts Ministeriet anmoder om redegørelse for følgende forhold: Kontanthjælp til personer tilhørende målgruppen for beskæftigelseslovens 2, stk. 3 Der er arbejdet målrettet på forbedringer i sagsadministrationen på området, hvilket har medført væsentlige forbedringer på området, som efter vores vurdering administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt. Kontanthjælp under forrevalidering Der ses væsentlige forbedringer på området, men vi har også for 2011 konstateret fejl i 1 bevillingssag, hvor der er bevilget kontanthjælp under forrevalidering, uden at der foreligger en ressourceprofil. Særlig gennemgang af fleksjobområdet Der er foretaget de fornødne refusionsmæssige berigtigelser Opfølgning på Fokusrevision 2010 kontant- og starthjælpsområdet Vi har modtaget Beskæftigelsesministeriets decisionsskrivelse af 3. august 2011, om Opfølgning på fokusrevision 2010 Kontant- og starthjælpsområdet. Ministeriet anmoder revisor om at påse, at der er sket refusionsmæssig berigtigelse i de sager, hvor dette har været påkrævet. I forhold til sygeopfølgning, findes der ikke på nuværende tidspunkt et IT-system, der kan udarbejde lister over alle sager, hvori der skulle have været udarbejdet sygeopfølgningsplan. Dette er ikke blot tilfældet i Faxe Kommune, men generelt i kommunerne. For at opfange alle sager, hvor der kunne have været grundlag for at tage stilling til udarbejdelse af sygeopfølgningsplan, ville kommunen således skulle gennemgå den fulde sagsmængde inden for kontant- og starthjælpsområdet, hvilket ville være urimeligt byrdefuldt i tilrettelæggelsen af det interne ledelses- og kvalitetstilsyn. Der er tilrettelagt et internt ledelses og kvalitetstilsyn for området, hvor der udtages et antal stikprøver, og ved gennemgangen er et af fokuspunkterne stillingtagen til, udarbejdelse af og opfølgning på sygeopfølgningsplaner efter Aktivlovens 12 b. Såfremt det konstateres, at der i en sag ikke rettidigt er taget stilling til, udarbejdet eller fulgt op på en sygeopfølgningsplan foretages der omkontering ved behov på samme måde som ved manglende aktivt tilbud. I forhold til de sager, hvor der i forbindelse med fokusrevisionen 2010 blev konstateret fejl med refusionsmæssig, er der udarbejdet refusionsmæssige berigtigelser for i alt kr. Der bliver foretaget berigtigelser i den endelige restrefusionsopgørelse for 2011 for kr., idet der blev berigtiget kr. i den endelige restrefusion for PwC 14

17 6. Social- og Integrationsministeriets ressortområder 6.1 Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for Børn og Familie Vi har som led i revisionen af Faxe Kommunes regnskab for 2011 vurderet, om det internt beskrevne grundlag for sagsadministrationen er dækkende og hensigtsmæssigt, samt om det efterleves. Vi har i forbindelse med vores sagsrevision vurderet og efterprøvet væsentlige forretningsgange. Endelig har vi som led i revisionen vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt og betryggende internt ledelses- og kvalitetstilsyn. På grundlag af resultaterne af den samlede gennemgang er det vores vurdering, at der som helhed er etableret et godt administrationsgrundlag, herunder at der som helhed er tilrettelagt et tilfredsstillende og hensigtsmæssigt internt ledelses- og kvalitetstilsyn for området. 6.2 Merudgifter efter servicelovens 41 Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 41 til dækning af merudgifter. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring. Vi har konstateret fejl i alle de 4 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til følgende fejltyper: At journalføringen i 4 bevillingssager er mangelfuld, således at det ikke i tilstrækkeligt omfang fremgår af sagen, hvilke faglige begrundelser der har været for de udbetalte merudgiftsydelser. Fejlene kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig, At der i 2 bevillingssager ikke er foretaget en beregning af de samlede årlige sandsynliggjorte eller dokumenterede merudgifter. Fejlen har i den ene sag haft udbetalings- og refusionsmæssig, men af en ubetydelig beløbsmæssig størrelsesorden på kr. / 706 kr., hvorfor vi anbefaler, at der ikke foretages videre, da sagen er stoppet. For den anden sag kan fejlen have haft udbetalings- og refusionsmæssig. At der i 1 bevillingssag er fejlkonteret udgifter på kr. til depositum i forbindelse med efterskoleophold. Det er oplyst at beløbet vil blive omkonteret, hvorfor fejlen ikke har refusionsmæssig. På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores vurdering, at området ikke fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt, idet der er tale om væsentlige forhold ved sagsadministrationen. Det er ligeledes vores vurdering, at der i forhold til den mangelfulde journalføring i flere sager er tale om systematiske mangler. Vi har derfor valgt at give bemærkning for dette område, jf. foranstående afsnit 3 Revisionsbemærkninger. 6.3 Tabt arbejdsfortjeneste og supplerende ydelse efter servicelovens 42 og 43 Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 42 til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring. Vi har konstateret fejl i 3 af de 4 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til følgende fejltyper: PwC 15

18 At journalføringen i 3 bevillingssager er mangelfuld, således at det ikke i tilstrækkeligt omfang fremgår, hvad formålet med og omfanget af de bevilgede timer til tabt arbejdsfortjeneste har været. Fejlene kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig. At der i 1 bevillingssag ikke er taget stilling til, om der er sparede udgifter til transport til/fra arbejde. Fejlen kan have haft udbetalings- og refusionsmæssig. At der i 1 bevillingssag er sket fejlbogføring af udgifterne til tabt arbejdsfortjeneste, idet disse er bogført på konto for merudgifter efter 41. Fejlen har ikke haft udbetalings- eller refusionsmæssig. At der i 2 bevillingssager ikke er dokumentation for, at ansøger har fuld orlov uden løn i bevillingsperioden. På grundlag af de samlede resultater af vores revision er det vores vurdering, at området ikke fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt, idet der er tale om væsentlige forhold ved sagsadministrationen. Det er ligeledes vores vurdering, at der i forhold til den mangelfulde journalføring i flere sager er tale om systematiske mangler. Vi har derfor valgt at give bemærkning for dette område, jf. foranstående afsnit 3 Revisionsbemærkninger. 6.4 Dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens 100 Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 100 til merudgiftsydelser. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, med udgangspunkt i kommunens bogføring. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores vurdering, at området fuldt ud har været administreret hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 6.5 Områder med statsrefusion efter servicelovens Særligt dyre enkeltsager Forebyggende og anbringende foranstaltninger, jf. servicelovens 52, stk. 3 5, herunder til flygtninge, samt Advokatbistand mv. efter servicelovens 72 Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 52, stk. 3 5 til forebyggende og anbringende foranstaltninger. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, og vi kan se væsentlige forbedringer i sagsadministrationen i forhold til tidligere år. På grundlag af de samlede resultater af gennemgangen er det vores vurdering, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Socialpædagogisk støtte mv. efter servicelovens 85 Vi har udvalgt 4 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter servicelovens 85 til socialpædagogisk støtte mv. Udvælgelsen er foretaget på grundlag af kommunens bogføring. Vi har konstateret fejl i 3 af de gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til nedenstående fejltyper: At der i 3 sager ikke er tilstrækkelig journalføring i forhold til de iværksatte foranstaltninger, henvendelser eller afgørelser At der i 1 af sagerne ikke er tilstrækkelige faglige begrundelser for den bevilgede støtte, ligesom omfanget af støtten ikke fremgår PwC 16

19 At der i 1 sag ikke er fremsendt afgørelsesbrev til borger og leverandør om den bevilgede støtte Der er iværksat tiltag med fastlæggelse af et mere struktureret grundlag for administration af enkeltsager på alle områder i Omsorg, Visitation, således at der i alle sager foreligger et dokumenteret grundlag for bevillingen. Herudover er der iværksat procedurer til sikring af, at såvel borger som leverandør bliver gjort bekendt med formål og omfang af støtten umiddelbart efter, at der er truffet afgørelse i sagen, således at der iværksættes de aftalte aktiviteter hurtigst muligt. Vi kan fuldt ud støtte op om de iværksatte tiltag, og anbefaler, at der ved det fremadrettede kvalitets- og ledelsestilsyn følges tæt op på de konstaterede forhold. På grundlag af de samlede resultater af vores gennemgang er det vores vurdering, at området som helhed er varetaget hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vi har udvalgt 2 ud af 9 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter Servicelovens 96 til Borgerstyret personlig assistance BPA - efter servicelovens 96. Udvælgelsen er foretaget tilfældigt, på grundlag af kommunens bogføring. Vi har konstateret fejl i de 2 gennemgåede bevillingssager, som kan henføres til følgende fejltyper: At der ikke ses fastlagt et budget som grundlag for de løbende udbetalinger At der løbende er udbetalt ydelser, som ligger væsentligt over de forventede udgifter At de afholdte udgifter ligger væsentligt over, hvor meget udgifterne for fuld tids BPA skal udgøre Som en konsekvens af foranstående er der i løbet af året sket en ikke uvæsentlig opsparing hos borgerne, ligesom der er usikkerhed omkring berettigelsen af de udgifter, som borgerne har afholdt til ordningen. Der er efterfølgende foretaget regulering af den for meget udbetalte støtte, hvorfor fejlene ikke har haft refusionsmæssig. Vi har konstateret en forbedring i administrationen af dette område i forhold til tidligere år, idet der nu er foretaget revurderinger i alle sager, og der foreligger gode faglige begrundelser for den bevilgede støtte. Det er dog fortsat vores vurdering, at området ikke fuldt administreres hensigtsmæssigt og efter gældende regelsæt, idet de konstaterede fejl har for de afholdte udgifter, hvorfor vi har givet revisionsbemærkning på området, jf. foranstående afsnit 3 Revisionsbemærkninger. 6.6 Administrationsgrundlag samt kvalitets- og ledelsestilsyn for voksenhandicapområdet Vi har som led i vores revision gennemgået og vurderet kommunens forretningsgange for administrationen af det specialiserede sociale område for voksne. Vi har i forbindelse med vores gennemgang af enkeltsager efterprøvet procedurerne. Herudover har vi vurderet, om der er etableret et hensigtsmæssigt internt kvalitets- og ledelsestilsyn. Vi har stikprøvevis efterprøvet de udførte kontroller. Det er vores vurdering, at der er behov for en opstramning af procedurerne for de områder, der hører under det specialiserede sociale område for voksne, som varetages i Center for Beskæftigelse og Omsorg. Det er ligeledes vores vurdering, at det gennemførte ledelses- og kvalitetstilsyn er dækkende for området. PwC 17

20 Vi anbefaler dog, at man i forbindelse med de kommende kvalitets- og ledelsestilsyn sætter særligt fokus på de konstaterede forhold. 6.7 Hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel Kontanthjælp til modtagere uden ret til pension, jf. Aktivlovens 27 Vi har udvalgt 2 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens bestemmelser. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, som er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Særlig støtte efter aktivlovens 34 Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget særlig støtte efter aktivlovens 34. Udvælgelsen er sket tilfældigt på baggrund af liste udleveret af kommunen. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede bevillingssager, hvorfor det er vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Enkeltydelser efter aktivlovens 81 Vi har udvalgt 2 bevillingssager, hvori der er bevilget enkeltydelser efter aktivlovens 81. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, som er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Sygebehandling efter aktivlovens 82 Vi har udvalgt 2 bevillingssager, hvori der er bevilget støtte til sygebehandling efter aktivlovens 82. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, som er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Samværsudgifter mv. efter aktivlovens 83 Vi har udvalgt 2 bevillingssager, hvori der er bevilget ydelser efter aktivlovens 83. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, som er udvalgt tilfældigt på baggrund af bevillinger i KMD Aktiv. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Forsørgelse af forældreløse m.v. efter aktivlovens 84 Vi har foretaget revision af 1 bevillingssag, hvori der er bevilget ydelser efter Aktivlovens 84, og har ved gennemgangen konstateret, at der ikke foreligger en aktuel og gældende bevilling i sagen, og at der generelt ikke er foretaget opfølgninger i sagen siden 2009, selvom der er udbetalt ca kr. i støtte pr. år. Den reviderede sag udgør den fulde sagsmængde på området, jf. bevillinger i KMD Aktiv. Der er nu foretaget en revurdering af sagen, hvorunder det er konstateret, at barnet har haft udbytte af investeringsbeviser i perioden på h.h.v kr., kr. og kr., som skulle have været inddraget i forbindelse med beregning af støtten. Der pågår yderligere undersøgelser, med henblik på beregning af de korrekte beløb for årene På grundlag af manglende orientering til PwC 18

21 støttemodtager af indregning af renter og udbytte i støttebeløbet er det besluttet, at man ikke kræver tilbagebetaling af eventuelt for meget betalt støtte. Der vil dog blive foretaget refusionsmæssig berigtigelse. Der er endvidere udarbejdet en beskrivelse af forretningsgangen på området, således at der fremadrettet sikres en korrekt sagsadministration på området. Området har efter vores opfattelse ikke været administreret hensigtsmæssigt og betryggende, fordi der ikke er foregået sagsbehandling, selvom der siden 2009 har været udbetalt ca kr. i støtte pr. år. Eftersom der nu er foretaget revurdering i sagen, herunder foretaget refusionsmæssig berigtigelse af for meget udbetalt støtte, og sagen i øvrigt er stoppet på grund af barnets anbringelse, har vi valgt, ikke at give revisionsbemærkning for området. 6.8 Førtidspension og personlige tillæg til folke- og førtidspensionister Førtidspension mv. Vi har udvalgt 5 bevillingssager, hvori der er bevilget førtidspension efter pensionsloven. Vi har ikke konstateret fejl i de gennemgåede sager, som er udvalgt på baggrund af liste fra kommunen, over nytilkendte førtidspensioner i På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt Personlige tillæg m.v. til folke- og førtidspensionister Vi har udvalgt 3 bevillingssager, hvori der er bevilget personlige tillæg, herunder varmetillæg, til folke- og førtidspensionister. Vi har ikke konstateret fejl i sagerne, som er udvalgt tilfældigt på baggrund af lister udleveret af kommunen. På baggrund af de samlede resultater af gennemgangen er det vores opfattelse, at området administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med gældende regelsæt. 6.9 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Social- og Integrationsministeriets ressortområder Vi har modtaget Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse vedrørende Faxe Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2010, dateret 30. marts Ministeriet anmoder revisor om opfølgning på følgende forhold: SEL 176 Særligt dyre enkeltsager (BPA) Der henvises til foranstående bemærkning for området, jf. punkt PwC 19

22 7. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder 7.1 Byfornyelse og udvikling af byer 7.2 Opfølgning på afsluttende revisionsberetning for regnskabsåret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters ressortområder Vi har modtaget Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters decisionsskrivelse vedrørende Faxe Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2010, dateret 29. marts Der har ikke været revisionsbemærkninger på ministeriets ressortområder for 2010, hvorfor der ikke er forhold, som kræver opfølgning i denne beretning. PwC 20

23 8. Skatteministeriets områder 8.1 Børnefamilieydelser efter Børnefamilieydelsesloven Vi har ikke for 2011 foretaget gennemgang af bevillingssager på dette område. Grundlaget er, at vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen af bevillingsområdet varetages hensigtsmæssigt og betryggende. Herunder har vi ikke de foregående år konstateret fejl i sagsadministrationen. PwC 21

24 9. Fravalg af områder I henhold til Regnskabsbekendtgørelsens 75, stk. 5, jf. 71, stk. 3 skal revisionen redegøre for og begrunde fravalg af gennemgang af personsager på områder eller konti, hvor revisor på anden måde har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen er betryggende. Endvidere skal revisor udarbejde en turnusrevisionsplan for de konti, der ikke bliver revideret hvert år. Vi har med udgangspunkt i de anførte bestemmelser fravalgt gennemgang af personsager for følgende områder for 2011 på baggrund af, at de enkelte områder ikke har væsentlig økonomisk, herunder forekommer der for enkelte af områderne ingen udgifter i Områderne prioriteres til gennemgang i efterfølgende år. Hjælp til flytning efter aktivlovens 85 Efterlevelseshjælp efter aktivlovens 85a Børnepasningsorlov Repatriering Botilbud efter servicelovens 109 og 110 Udlejning til flygtninge, jf. almenboligloven 62 Beboerindskud, jf. almenboligloven 74 Beboerindskud, jf. ældreboligloven 16 Kompensation for højere nettoboligudgift, jf. friplejeboligloven 16 Beboerindskud, jf. friplejeboligloven 19. Herudover har vi fravalgt gennemgang af personsager for 2011 for efterfølgende områder på baggrund af, at vi på anden vis har tilvejebragt en begrundet overbevisning om, at sagsbehandlingen af bevillingsområdet varetages hensigtsmæssigt og betryggende. Herunder har vi ikke de foregående år konstateret fejl i sagsadministrationen. Servicejob Dagpenge under barsel Boligydelse, boligsikring og beboerindskudslån efter boligstøttelovgivningen Børnetilskud, børne- og underholdsbidrag efter børnetilskudsloven Folkepension efter pensionslovene PwC 22

25 BILAG 3 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Social- og Integrationsministeriet samt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters områder regnskabsåret 2011 PwC 23

26 BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Området fravalgt Væsentlige fejl uden Refusionsmæssig (Antal noteres) Væsentlige fejl med refusionsmæssig (Antal noteres) Systematiske / generelle fejl uden refusionsmæssig Systematiske / generelle fejl med refusionsmæssig Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen) Forbehold (Antal noteres) Kontanthjælp og starthjælp LAS kap Nej Nej Nej Ja Aktivering inkl. vejledning og opfølgning LAB kap Dette indgår i foranstående punkt: Kontanthjælp og starthjælp. Revalidering inkl. forrevalidering LAS kap Nej Nej Nej Ja Tilskud til udgifter til hjælpemidler og mentor m.v. LAB kap Nej Nej Nej Ja Fleksjob LAB Nej Nej Nej Ja Ledighedsydelse og særlig ydelse LAS kap Nej Nej Nej Ja Sygedagpenge Lov om sygedagpenge Nej Nej Nej Ja Lov om ret til orlov og dagpenge ved Dagpenge ved barsel barsel Ja Lov om Børnepasningsorlov børnepasningsorlov Ja Fleksydelse (60 år) Lov om fleksydelse Området er omfattet af Temarevisionen for Ansættelse med løntilskud LAB kap Nej Nej Nej Ja Lov om ophævelse af Servicejob (løntilskud) lov om servicejob Ja 82 a i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og LAB Forsikrede ledige 109, stk Nej Nej Nej Ja Udarbejdelse af integrationskontrakt inden for 1 måned IL Nej Nej Nej Ja PwC 24

27 Sagsområde Regler Antal udvalgte sager Området fravalgt Væsentlige fejl uden Refusionsmæssig (Antal noteres) Væsentlige fejl med refusionsmæssig (Antal noteres) Systematiske / generelle fejl uden refusionsmæssig Systematiske / generelle fejl med refusionsmæssig Området administreres generelt i overensstemmelse med gældende regler Revisionsbemærkninger (Noteres ved angivelse af samme nummerering som fremgår af revisionsberetningen) Forbehold (Antal noteres) Løbende opfølgning på integrationskontrakten IL 20 *) Tiltag ifht. sygemeldte udlændinge IL 20a *) Tilbud om integrationsprogram, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Kapitel 4 *) Tilbud om introduktionsforløb, herunder tilbud om danskuddannelse, kursus i samfundsforståelse og beskæftigelsesrettede tilbud Kapitel 4a *) Udbetaling af introduktionsydelse, herunder rådighedsvurdering og evt. sanktionering IL kapitel 5 *) Fejl vedr. refusion og/eller resultattilskud IL 45 **) Danskuddannelses- Henvisning til danskuddannelse efter danskuddannelsesloven lovens 2-2a og 2b, stk. 1 *) PwC 25

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2012 15. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget:

Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Udpluk af revisionsberetningen 2010 bilag 1 som vedrører Socialudvalget: Revision af årsregnskabet har givet anledning til bemærkninger: 2.2.1 Overførsel af tilskudsmidler mellem årene Vi har konstateret,

Læs mere

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012

Roskilde Kommune. CVR-nr. 29 18 94 04. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 6. august 2012 6. august 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses-

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Faxe Kommune. CVR-nr. 29 18 84 75. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 13. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 13. august 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 4 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion

1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1 Revision af de sociale områder med statsrefusion 1.1 Generelt De efterfølgende afsnit vil indeholde en beskrivelse af formål, omfang samt revisionens udførelse, som er dækkende for samtlige reviderede

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 3 til revisionsberetning nr. 37 af 15. august 2013 vedrørende årsregnskabet 2012 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale,

Læs mere

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010

Faxe Kommune Bilag 1 til beretning af 13. august 2010 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2009 (side 1-34) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Faxe Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygtninge, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret

Læs mere

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009

Hvidovre Kommune. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til Socialministeriet. Regnskabsåret 2009 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestved@pwc.dk Telefon +45 5575 8686 Telefax +45 5575 8787 Hvidovre Kommune Bilag 3 til revisionsberetning:

Læs mere

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret

Faxe Kommune 2015. Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret Faxe Kommune 2015 Ledelsesnotat for Jobcenteret og Ydelsescenteret PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion eller tilskud fra

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 2 til beretning af 9. august 2011 Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets, Socialministeriets og Ministeriet for flygte, Indvandrere og Integrations områder regnskabsåret 2010 Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Kontanthjælps-

Læs mere

Ballerup Kommune 2015

Ballerup Kommune 2015 Ballerup Kommune 2015 Center for Børn og Ungerådgivning Det specialiserede børneområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 15. august 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter

Faxe Kommune Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter Faxe Kommune 2016 Ledelsesnotat for Jobcenter, Ungecenter og Rehabiliteringscenter PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Revision af

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 9 (side 183-192) Den løbende revision for regnskabsåret 2010 Delberetning

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011

Hørsholm Kommune. Bilag 1 til beretning af 10. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret

Læs mere

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008

Hvidovre Kommune. fjcewtfrhousf(wpers I. Bilag 3 til revisionsberetning: Lovpligtig redegørelse til. Regnskabsåret 2008 fjcewtfrhousf(wpers I PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen L 4700 Næstved www.pwc.dk E-mail: naestvedlpwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Hvidovre Kommune Bilag

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born

pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born pwc Faxe Kommune Ledelsesnotat Familie og Born PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Revision af omrader med refusion staten tilskud fra Vi har i februar 2014 revisionsbes0g

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2

Brønderslev Kommune. Beretning nr. 2 Brønderslev Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning, Det Sociale

Læs mere

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Egedal Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Egedal Kommune CVR-nr. 29 18 83 86 12. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011

Esbjerg Kommune. Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Bilag 1 til beretning af 9. august 2011 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger med refusion eller tilskud

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Byrådet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Faxe Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2009 på områder med statsrefusion for Allerød Kommune Allerød Kommune Byrådet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Landemærket 11 DK-1119 København K Tlf. +45 38 10 60 11 Fax +45 33 91 56 54 adir@adir.dk www.penst.dk www.adir.dk Decisionsskrivelse vedrørende beretning

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 18. juni 2014 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 18. juni 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 2

Århus Kommune. Beretning nr. 2 Århus Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2004 e 1 Til Århus Byråd Den 15. august 2005 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune Byrådet Søvej 1 8600 Silkeborg Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse vedrørende

Læs mere

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Rødovre Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Rødovre Kommune CVR-nr. 65 30 73 16 15. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Hørsholm Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Hørsholm Kommune CVR-nr. 70 96 05 16 1. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 1. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010

BilagØU_110321_pkt.06_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 2. (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-23) Delberetning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 11 2 REGNSKABSFØRING OG INTERNE KONTROLLER... 12 2.1 Regulativ for økonomistyring...

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015

Halsnæs Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr maj 2015 Halsnæs Kommune CVR-nr. 29 18 84 16 29. maj 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 29. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 3. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 3. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014

Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 9 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Fredericia Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fredericia Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2

Norddjurs Kommune. Beretning nr. 2 Norddjurs Kommune Beretning nr. 2 om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2007

Læs mere

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10.

Roskilde Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 94 04. 10. Roskilde Kommune CVR-nr. 29 18 94 04 10. juni 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 10. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013

Bilag 1. Redegørelse til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds område for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet

Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 1 Redegørelse til Social-

Læs mere

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Langeland Kommune. Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 20. april 2015 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 20. april 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne

Læs mere

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde

Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 Rådhuset 8410 Rønde Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Syddjurs Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 28. august

Læs mere

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005

Århus Kommune. Beretning nr. 5. om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 w Århus Kommune Beretning nr. 5 om revisionen af det sociale område samt øvrige områder med stats- og amtsrefusion vedrørende regnskabsåret 2005 Til Århus Byråd Den 15. august 2006 har vi afsluttet revisionen

Læs mere

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Horsens Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Horsens Kommune CVR-nr. 29 18 98 89 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 15. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 15. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget JAMMERBUGT KOMMUNE Fællesmøde Det lokale beskæftigelsesråd & Beskæftigelsesudvalget 24. september 2008 kl. 17:00 Mødelokale 2, Brovst Rådhus 1/7 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til temamøde

Læs mere

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015

Langeland Kommune. CVR-nr maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Langeland Kommune CVR-nr. 29 18 89 55 2. maj 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 2. maj 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen

Læs mere

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr

Glostrup Kommune. Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet CVR-nr Glostrup Kommune CVR-nr. 65 12 01 19 14. juni 2016 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 14. juni 2016 vedrørende årsregnskabet 2015 Indholdsfortegnelse BILAG 2 3 Redegørelse til ressortministerierne om

Læs mere

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring

Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Rådhuset Hobrovej 88 9530 Støvring Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Rebild Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 26. september

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Glostrup Kommune 2015

Glostrup Kommune 2015 Glostrup Kommune 2015 Ledelsesnotat for Center for Social Service Visitationen og det øvrige specialiserede voksenområde PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 13 (side 291-302) Delberetning for regnskabsår 2012 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841.

SKAGEN KOMMUNE. Beretning nr. 151. Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006. Delberetning for regnskabsåret 2006 841. SKAGEN KOMMUNE Beretning nr. 151 Revisionsbesøg i perioden fra september 2006 til december 2006 Delberetning for regnskabsåret 2006 841.000 Side 1 1 Indledning 2 Beholdningseftersyn m.v. 2.1 Uanmeldte

Læs mere

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion

Tlf: CVR-nr Revision af de sociale regnskaber - områder med statsrefusion Tlf: 98 16 03 44 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Sofiendalsvej 11, Box 7030 DK-9200 Aalborg SV REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 4 (side 22-25 ) Delberetning for regnskabsår 2011 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 4 (side 65-77) Delberetning vedrørende regnskabsår 2011,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016

Fredericia Kommune. CVR-nr Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Fredericia Kommune CVR-nr. 69 11 64 18 Bilag 2 3 til revisionsberetning af 23. maj 2017 vedrørende årsregnskabet 2016 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved

Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Næstved Kommune Rådmandshaven 20 Rådhuset 4700 Næstved Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Næstved Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 29. august

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk. Løbende revision 2012 udført til og med 2. maj 2013 Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 11-20) udført til og med 2. maj 2013 BDO Kommunernes Revision,, en danskejet

Læs mere

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014

Aalborg Kommune. CVR-nr Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Aalborg Kommune CVR-nr. 29 18 94 20 Bilag 2 4 til revisionsberetning af 12. juni 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse BILAG 2 1 Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C. Herning Kommune. Besøgsrapport KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Englandsgade 25 Postboks 200 5100 Odense C Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Løbende revision 2012 Beskæftigelsesministeriet og Social-

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr

Aarhus Kommune. Revisionsberetning nr. 2. Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C. CVR-nr Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C CVR-nr. 55 13 30 18 af 15. juni 2017 vedrørende revision af de sociale udgifter, der er omfattet af statsrefusion m.v. 2016 Indhold 1 Indledning 9 2 Den udførte revision

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk vedrørende revision af de sociale udgifter, der er

Læs mere

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret

Revision af regnskabet for året Afsluttende beretning for regnskabsåret Pkt.nr. 3 Revision af regnskabet for året 2005. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2005 537275 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk sekretariat indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen

Læs mere

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 2 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012

Ankestyrelsens evaluering af. Kommunernes revision. Regnskabsåret 2012 Ankestyrelsens evaluering af Kommunernes revision Regnskabsåret 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning 1 2 Sammenfatning 2 3 Ankestyrelsens gennemgang af de kommunale revisionsberetninger 3 3.1 Revisionsberetninger

Læs mere

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde

SEL 41 og 42 Merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste Det specialiserede børn- og ungeområde Langeland Kommune Fredensvej 1 Rådhuset 5900 Rudkøbing Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Langeland Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 16. september

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2013 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 10. november 2014 beretning om revision

Læs mere

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012

Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 3 Redegørelse til Ministeriet

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde STEVNS KOMMUNE Beretning nr. 15 (side 436-444) Delberetning for regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,, en

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175.

RØDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 127. Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2006 175. RØDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 127 Revisionsbesøg i perioden november 2006 til januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2006 175.000 Side 1 Til Rødovre Kommunalbestyrelse Som et led i den løbende revision

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015

HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE LØBENDE REVISION 2015 Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab HVIDOVRE KOMMUNE REVISIONSBERETNING NR 13 SIDE 288-294 LØBENDE REVISION 2015 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab,

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011

Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Budget og Regnskab Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/03208 Dato: 08-03-2011 Sag: Sagsbehandler: Administrationens redegørelse revisionsberetning 11 af 25. februar 2011 Bjørn Tell Økonomisk konsulent

Læs mere

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006

Vestsjællands Amt. Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet. Regnskabsåret 2006 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Vestsjællands Amt Revisionsberetning til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Revisionsberetning nr. 20

Revisionsberetning nr. 20 Revisionsberetning nr. 20 Direktionens bemærkninger NOTAT Økonomistab Revisionens bemærkning Drøftelser med ledelsen om besvigelser Under revisionen har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser.

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6.

Københavns Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. 6. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde RUDERSDAL KOMMUNE Beretning nr. 18 (side 402-413) Løbende beretning Regnskabsåret 2014 BDO Kommunernes Revision,,

Læs mere

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T

Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal København K T Resultater fra Gennemgangen af kommunernes revisionsberetninger Regnskabsåret 205 Henvendelse om publikationen kan ske til: Børne- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 060 København K T 33 92 93 00 Publikationen

Læs mere

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014

Københavns Kommune. Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 Københavns Kommune Ankestyrelsens decisionsskrivelse vedrørende Københavns Kommunes revisionsberetning for regnskabsåret 2014 19. februar 2016 J.nr. 2015-0064-12404 Ankestyrelsen modtog ved e-mail af 27.

Læs mere

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014

Ballerup Kommune. CVR-nr Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Ballerup Kommune CVR-nr. 58 27 17 13 Delberetning vedrørende temarevisionen 2014 Indholdsfortegnelse 1. Temarevision 2014 virksomhedspraktik og løntilskud 2 1.1 Omfang og indhold 2 1.2 Grundlag og resultater

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013.

Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen. Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Økonomiudvalget/ Kommunalbestyrelsen Den 7/5 2014 Sagsnummer Sagsbehandler MSK/JRD/BF Kommentarer til PWC s revisionsbemærkninger vedr. Egedal Kommunes regnskab for 2013. Revisionen (PwC) har den 28. maj

Læs mere