Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser"

Transkript

1 Bilag E Håndtering af udgåede varer og substitution heraf samt indeksregulering af priser Rammeaftale mellem SKI og Leverandøren

2 Indholdsfortegnelse 1. Udgåede varer Leverandørens substitution af udgåede varer Betingelser for substitution foretaget af Leverandøren Godkendelse af substitution Virkning af substitution SKI s initering af substitution Indeksregulering af priser Prisregulering... 7 Side 2 af 9

3 1. Udgåede varer Leverandøren kan lade de varer, Leverandøren har tilbudt i bilag B til den forpligtende Rammeaftale, indgået mellem SKI og Leverandøren, udgå af Leverandørens sortiment i Danmark på de betingelser og efter den procedure, der er beskrevet i nærværende bilag. SKI kan initiere og kræve substitution af de tilbudte varer i Leverandørens sortiment, på de betingelser og efter den procedure, der er beskrevet i punkt 2.4 i nærværende bilag. Side 3 af 9

4 2. Leverandørens substitution af udgåede varer 2.1. Betingelser for substitution foretaget af Leverandøren En vare, som udgår af Rammeaftalens bilag B i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende bilag, skal af Leverandøren substitueres med en anden vare (herefter "den substituerende vare"). Følgende betingelser skal være opfyldt: I. Den substituerende vare skal have samme og funktionelle tekniske egenskaber, samme kvalitet og hører under samme CPV kode, som den udgåede vare; II. III. Den substituerende vare skal som minimum opfylde de for den udgåede vare gældende krav i Rammeaftalens bilag A og bilag B; Den substituerende vare må ikke allerede findes på Rammeaftalen IV. SKI skal kunne godkende substitutionen, jf. herved punkt 2.3. Leverandørens forpligtelse til at substituere den udgåede vare i overensstemmelse med betingelserne i I IV gælder uanset, at levering af den substituerende vare måtte medføre en meropfyldelse af kravene i Rammeaftalens bilag A og bilag B. På forlangende fra SKI skal Leverandøren dokumentere, at den substituerende vare overholder betingelserne i I - IV Leverandøren skal med skriftligt varsel på mindst 30 Dage før fristen for afslutning af substitution, jf. nedenfor, underrette SKI om varer, som udgår af Leverandørens sortiment i Danmark. En vare kan dog ikke udgå af bilag B, før Leverandøren har foretaget en substitution af varen i overensstemmelse med nærværende bilag. I varslet skal Leverandøren angive, hvilken vare den udgåede vare substitueres med, samt hvorvidt den substituerede vare opfylder betingelserne i I IV. ) Substitution kan udelukkende gennemføres 4 gange årligt, og skal være afsluttet og uploaded i SKI s E-katalog pr. følgende datoer i Rammeftalens varighed: - 1/2. - 1/5. - 1/8. - 1/11. Side 4 af 9

5 Dog vil første substitution ikke kunne finde sted førend kvartalet efter Rammeaftalens ikræfttrædelse Godkendelse af substitution SKI kan betinge sin godkendelse af, at Leverandøren fremsender behørig dokumentation for, at betingelserne I, II og III i afsnit 2.1 er opfyldt. Anmodning om susbstitution skal være SKI i hænde senest 30 dage før en evt. substitution kan finde sted jf. afsnit 2.1. SKI kan ikke uden saglig grund nægte at godkende Leverandørens substitution jf. punkt 2.1. Afvisning af substitution skal meddeles senest 14 dage efter SKIs modtagelse af Leverandørens varsel om substitution. Såfremt Leverandøren ikke uden ugrundet ophold efter anmodning fra SKI fremlægger dokumentation for opfyldelsen af de i punkt 2.1. angivne betingelser, udskydes fristen for gennemførelse af substitutionen til næste mulige tidspunkt for substitution, jf. punkt Virkning af substitution Efter SKIs godkendelse af substitution indgår den substituerende vare i Rammeaftalens bilag B på den varelinje, hvor den udgåede vare var anført i bilaget. Prisen for den substituerende vare må maximalt udgøre den samme pris som den vare den substituerer på tidspunktet for substitutionen. Parterne drager omsorg for opdatering af SKI s E-katalog i overensstemmelse hermed. Herudover gælder Rammeaftalen uændret efter substitution af en vare. Såfremt det efterfølgende måtte vise sig, at den substituerende vare ikke opfylder betingelserne i punkt 2.1 skal Leverandøren inden for en frist på 14 Arbejdsdage tilbyde en anden substituerende vare, som opfylder betingelserne i punkt SKI s initering af substitution Såfremt Leverandøren i Rammeaftalens løbetid begynder at markedsføre en ny model af de i Rammeaftalens bilag B tilbudte produkter, kan SKI, efter anmodning fra de tilsluttede kunder, kræve, at Leverandøren i fremtidige leverancer leverer den nye model i stedet for den på Rammeaftalen tilbudte model. Dette sker på uændrede pris- og leverancevilkår, uanset om den nye model indeholder yderligere funktionalitet m.v., dog at prisen for den substituerende model fastsættes som anført nedenfor. Side 5 af 9

6 Ved markedsføring forstås i nærværende sammenhæng, at Leverandøren tilbyder den nye model til offentligheden, herunder eventuelt alene i forhold til et afgrænset kundesegment eller en på anden måde afgrænset del af offentligheden. Ved en ny model forstås i denne sammenhæng en ny computer eller skærm, der tilhører et segment i Rammeaftalens sortiment, og som kan substituere den på Rammeaftalen tilbudte model. Dermed opfylder en ny model samtlige mindstekrav i kravspecifikationen og har specifikationer, der på alle kvalitetskriterier mindst svarer til den model på Rammeaftalen, der ønskes substitueret. Substitution af modeller initieret af SKI foregår ved følgende trin: SKI sender en skriftlig meddelelse til Leverandøren med angivelse af hvilken/hvilke modeller på Rammeaftalen, der skal substitueres med angivelse af den/de nye model/modeller. Leverandøren har herefter 10 Aarbejdsdage til at meddele SKI, at den krævede substitution efterkommes og fremsende en fornyet løsningsbeskrivelse omhandlende den/de pågældende model/modeller. Såfremt der er uenighed mellem Parterne om hvorvidt SKI i henhold til overstående kan kræve substitution af et eller flere modeller omfattet af Rammeaftalen, skal sagen afgøres iht. Rammeaftalens punkt 15 Prisfastsættelse af erstatningsmodellen sker i henhold til nærværende bilag punkt 2.3. En substitueret model indgår i Rammeaftalens bilag B på den varelinje, hvor den udgåede model var anført i bilaget. Rammeaftalens bestemmelser gælder uændret. Side 6 af 9

7 3. Indeksregulering af priser 3.1. Prisregulering De priser som Leverandøren har tilbudt i den oprindelige tilbudsafgivelse er i hele Rammeaftalens løbetid Leverandørens Maksimalpriser for de enkelte varer og ydelser. Priserne i forbindelse med Leverandørens afgivelse af tilbud på de under Rammeaftalen afholdte Miniudbud kan derfor aldrig overstige den i Leverandørens oprindelige tilbudsafgivelse oplyste pris. Maksimalpriserne for varer reguleres i henhold til dollarkursudviklingen i Danmarks Statistiks DNVALM DKK pr 100 enheder valuta for Amerikanske Dollar i månedsgennemsnit 1. Maksimalpriserne reguleres halvårligt i hele Rammeaftalens løbetid, første gang pr. 1. februar Herefter foregår reguleringen for varerne halvårligt pr. følgende datoer i Rammeaftalens varighed: - 1/8-1/2 Ved første prisregulering tages der udgangspunkt i varens Maksimalpris ved Rammeaftalens ikrafttrædelse. Ved efterfølgende prisreguleringer tages der udgangspunkt i den senest regulerede Maksimalpris. Regulering i henhold til dollarkursudviklingen sker første gang ud fra det samlede gennemsnit af de offentliggjorte månedsgennemsnit for dollarkursen for juli, august, september, oktober, november og december 2012 sammenlignet med det offentliggjorte månedsgennemsnit for dollarkursen for juni I det efterfølgende halvår reguleres ud fra det samlede gennemsnit af de offentliggjorte månedsgennemsnit for dollarkursen for januar, februar, marts, april, maj og juni 2013 sammenlignet med det samlede gennemsnit af de offentliggjorte månedsgennemsnit for dollarkursen for juli, august, september, oktober, november og december Maksimalpriserne reguleres på lignende vis i de efterfølgende halvår. Eftersom dollarkursudviklingen ikke har indflydelse på 100 % af Leverandørens Maksimalpris på varen, reguleres Maksimalprisen kun med 80 % af dollarkursudviklingen. Regulering på baggrund af dollarkursen foretages både i opadgående og nedadgående retning. Prisreguleringen påvirker ikke priser for allerede indgåede Leveringsaftaler, herunder priser for suppleringskøb. 1 Side 7 af 9

8 Maksimalpriserne for ydelser (option på 1 års ekstra garanti) reguleres ikke i Rammeaftalens løbetid Prisreguleringen foregår som følger: 1. Alle halvårlige prisreguleringer sker således; at al information vedr. de prisregulerede varer skal være SKI i hænde, senest 10 Arbejdsdage inden den fastsatte reguleringsdato (dvs. senest den 21. januar 2013 for første reguleringsdato pr. 1. februar 2013). 2. Regulering af Maksimalpriserne i henhold til dollarkursudviklingen sker som angivet ovenfor i 3.1. Følgende fiktive eksempel illustrerer, hvordan prisreguleringen foregår: Månedsgennemsnit juni 2012: 556,2405 Månedsgennemsnit juli 2012: 562,2162 Månedsgennemsnit august 2012: 563,2709 Månedsgennemsnit september 2012: 565,0122 Månedsgennemsnit oktober 2012: 571,3224 Månedsgennemsnit november 2012: 566,2012 Månedsgennemsnit december 2012: 565,6420 Månedgennensnit januar 2013:571,1953 Månedgennensnit februar 2013:575,8271 Månedgennensnit marts 2013:588,5648 Månedgennensnit april 2013:605,2192 Månedgennensnit maj 2013:619,7433 Månedgennensnit juni 2013:633,5390 Samlet gennemsnit for juli, august, september, oktober, november og december 2012: (562, , , , , ,6420) / 6 = 565,6108 Samlet gennemsnit for januar, februar, marts, april, maj og juni 2013: (571, , , , , ,5390) / 6 = 599,0148 Eksempel på beregning for første prisregulering pr. 1. februar 2013: (565, ,2405) / 556,2405 * 0,80 * 100 = 1,3477 % (priserne reguleres op med 1,3477 %) Eksempel på beregning for anden prisregulering pr. 1. august 2013: (599, ,6108) / 565,6108 * 0,80 * 100 = 4,7247% (priserne reguleres op med 4,7247 %) 3. På baggrund af beregningerne i punkt 2 beregnes den nye Maksimalpris for varen som beskrevet nedenfor. Eksemplet tager udgangspunkt i en computer, der ved Rammeaftalens ikrafttrædelse er prissat til kr.: Side 8 af 9

9 Eksempel på beregning for første prisregulering pr. 1. februar 2013: 4500 * (1 + 1,3477 / 100) = 4.560,65 kr. (ny pris efter regulering) Eksempel på beregning for anden prisregulering pr. 1. august 2013: 4560,65 * (1 + 4,7247 / 100) = 4.776,13 kr. (ny pris efter regulering) 4. Ved manglende indsendelse af prisreguleringer jf. punkt 1,(i) ovenfor, som Leverandøren foretager i SKIs E-katalog, bliver Leverandøren af SKI s system adviseret om at indsende de regulerede priser. Såfremt SKI konstaterer fejl i de indsendte prisreguleringer, vil Leverandøren blive adviseret om at rette eventuelle fejl i det indsendte materiale. 5. Har Leverandøren ikke indsendt de regulerede priser, eller retter og opdaterer Leverandøren ikke eventuelle adviserede fejl, mere end 10 Arbejdsdage inden reguleringens startdato for hver reguleringsperiode, bliver SKIs E-katalog utilgængeliggjort for Kunder, indtil korrekt opdatering har fundet sted. Side 9 af 9

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice?

Rengøringsservice. Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? Rengøringsservice Hvordan har SKI håndteret CSR i rammeaftale 18.01 Rengøringsservice? 30. september 2013 2 Agenda 1. Kort om rammeaftalens opbygning 2. Krav til leverandører (prækvalifikation) 3. Kundens

Læs mere

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler.

Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt i FIFA s regler. Kompensation for træning og udvikling mellem danske klubber Vejledning Ved klubskifte mellem en dansk klub og en udenlandsk klub er reglerne om kompensation for træning og udvikling af spillere fastlagt

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL)

Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) Overenskomst med tilhørende protokollater og aftaler mellem Teatrenes Interesseorganisation (TIO) og Teknisk Landsforbund (TL) 1. juli 2010 1. juli 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Dækningsområde 2 Ansættelsesbrev

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN

VEJLEDNING ANMELDELSE EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN VEJLEDNING OM ANMELDELSE AF EUROPÆISKE SELSKABER (SE-SELSKABER) TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN UDGIVET AF Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Vejledningens

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere