VISA INFINITE BRUGERREGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VISA INFINITE BRUGERREGLER"

Transkript

1 VISA INFINITE BRUGERREGLER

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...22 Ordliste...24 Gode kortråd...26 Uddrag af Lov om betalingstjenester...28 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa Infinite kort), en rejseforsikringspakke, en købsforsikring, en billetafbestillings- og ATM røveri forsikring, 24/7 Concierge Service samt et Priority Pass medlemskab. Visa Infinite Family omfatter en rejseforsikringspakke, en købsforsikring, en billetafbestillings- og ATM røveri forsikring, 24/7 Concierge Service samt et Priority Pass. Indehaveren af et Visa Infinite kan få udstedt et Visa Infinite Family til sin ægtefælle/samlever eller til børn over 18 år. Nærmere oplysninger om forsikringerne fremgår af forsikringsbetingelserne, som bliver sendt sammen med kortet. 3

3 BRUGERREGLER FOR VISA INFINITE GENERELT Brugerreglerne indeholder de regler, der brug af kortet. 3.3 Brug af kortet som hævekort i udlandet 3.6 Tilbagekaldelse Du kan ikke tilbagekalde (kontramandere) gælder for Visa Infinite kortet. Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det 3.0 KORTETS ANVENDELSESMULIGHEDER Kortet kan bruges til: udbetaling af kontanter fra pengeautoma- transaktioner foretaget med kortet. Se dog afsnit 4.6 og 4.7 vedrørende muligheden for samme og efterfølgende gemmer dem til Kortet kan bruges som betalingskort og ter, der er tilsluttet Visa. tilbageførsel af en betaling. senere brug. hævekort i Danmark og i udlandet. udbetaling af kontanter hos kontantudbe- Brugerreglerne gælder, fra du modtager kor- Du må ikke benytte kortet til ulovlige formål, talingssteder, der er tilsluttet Visa. 4.0 VILKÅR KNYTTET TIL AT HAVE OG BRUGE KORTET tet, og du accepterer dem ved at tage kortet herunder indkøb af varer eller tjenesteydelser, Hævebegrænsninger samt størrelsen af i brug. der er ulovlige i henhold til lokal lovgivning. gebyr for kontanthævning fremgår af prisli- 4.1 Forbrugsmaksimum sten. Lokale hævebegrænsninger kan fore- Nykredit Bank fastsætter et forbrugsmaksi- 2.0 KORTTYPE Visa Infinite kortet 3.1 Brug af kortet som hævekort i Danmark komme. Ved behov for flere hævninger skal der betales minimumsgebyr flere gange. mum for dit Visa Infinite efter individuel kreditvurdering, jf. afsnit 6. Det aftalte for- Visa Infinite kortet tilknyttes en særskilt Kortet kan bruges til: brugsmaksimum er det maksimale beløb konto i Nykredit Bank. Til kontoen er der Udbetaling af kontanter fra pengeauto- Vær opmærksom på, at det i udlandet er (kreditmaksimum), du kan disponere over på knyttet et forbrugsmaksimum, der aftales mater, der er forsynet med Visa-logo. almindelig praksis at kræve forevisning af kortkontoen. Størrelsen fremgår af aftalen individuelt. Det aftalte maksimum fremgår af Udbetaling af kontanter hos pengeinsti- pas, hvis der hæves kontanter. for kortet, ligesom du kan se den i Mit kontoudskrifterne, Mit Nykredit og af bestil- tutter, der er tilsluttet Visa-systemet som Nykredit. lingsblanketten. kontantudbetaler. Udbetaling af kontanter på valutakonto- 3.4 Brug af kortet som betalingskort i udlandet 4.2 Betaling Visa Infinite Family kortet rer, i kasinoer m.m. Kortet kan anvendes som betalingsmiddel Saldoen på faktureringen for kontoen forfal- Visa Infinite Family kortet er altid knyttet til hos betalingsmodtagere, der tager imod der til betaling og hæves på forfaldsdagen et Visa Infinite kort. Hævebegrænsninger samt størrelsen af Visa. på den løbende konto, der er tilmeldt fast gebyr for kontanthævning fremgår af prisli- overførsel i banken. Det løbende forbrug på Family kortet sker på sten. Lokale hævebegrænsninger kan fore- 3.5 Træk af beløb på din konto den konto, som er oprettet i forbindelse med komme. Ved behov for flere hævninger skal Som udgangspunkt vil køb og hævninger Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger Visa Infinite. Visa Infinite indehaveren hæf- der betales minimumsgebyr flere gange. blive trukket på din konto samme dag, som det aftalte forbrugsmaksimum, jf. 4.1, er ter for alt forbrug og deraf følgende omkost- du foretager et køb eller en hævning. Tids- Nykredit Bank berettiget til at kræve beløb ninger på kontoen, uanset om det er foretaget med et Visa Infinite kort eller et Visa 3.2 Brug af kortet som betalingskort i Danmark punktet for trækket på kontoen vil dog afhænge af, hvornår Nykredit Bank modta- ud over det aftalte maksimum betalt straks ved påkrav, jf. i øvrigt vilkårene for kontoen. Infinite Family kort. Kortholderen af et Kortet kan anvendes som betalingsmiddel ger transaktionen. Se også afsnit 5.5. Family kort hæfter endvidere personligt for hos betalingsmodtagere, der tager imod Visa. 4 VISA INFINITE BRUGERREGLER 5

4 4.3 Udlevering og opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa kode opbevare koden forsvarligt, hvilket bør ske på en PIN-kode-husker, som du finder Du må ikke oplyse din Verified by Visa kode til andre eller på anden måde lade andre få skal du sikre dig, at forretningen udleverer en kvittering på det fulde beløb. Kort bagerst i disse brugerregler. kendskab til koden. Hvis du har glemt din Så snart du har modtaget kortet, skal du Verified by Visa kode, kan du oprette en ny Når du bruger kortet til køb via internet, underskrive i kortets underskriftsfelt på bag- Hvis du har glemt din PIN-kode har du også via Nykredits hjemmeside eller i forbindelse postordre eller telefonordre, må PIN-koden siden. Når du underskriver kortet, og/eller mulighed for at få genfremsendt din PIN- med næste køb ved at trykke på knappen ikke oplyses. Du skal oplyse navn, adresse, du tager kortet i brug, bekræfter du samti- kode ved at kontakte Nykredit Bank. "glemt kode". Du behøver ikke foretage dig kortnummer og kortets udløbsdato. dig, at du har læst og accepteret kortbe- yderligere i forbindelse med din glemte Veri- stemmelserne. Underskriften på kortet Verified by Visa kode fied by Visa kode. Køb via internettet anvendes af betalingsmodtager til at sam- Verified by Visa er ekstra beskyttelse mod Anvender du kortet til internethandel, bør menligne med din underskrift på købsnotaen. Du skal opbevare kortet forsvarligt. misbrug af kortdata ved handel på Internettet. Inden eller senest i forbindelse med dit 4.4 Brug af kortet, PIN-kode og Verified by Visa kode du sikre dig, at betalingsoplysningerne - herunder kortnummer - sendes krypteret, evt. Med jævne mellemrum skal du kontrollere, første Verified by Visa internetkøb, skal du Kort, PIN-kode og Verified by Visa kode må ved brug af SSL eller lignende. Hvis forret- at kortet ikke er mistet. oprette din Verified by Visa kode. Dette kan kun bruges af dig personligt. ningen benytter Verified by Visa, skal du der- enten ske på Nykredits hjemmeside, eller i udover indtaste din Verified by Visa kode. Du PIN-kode forbindelse med dit første Verified by Visa Når du bruger kortet, skal du indtaste din bør printe en kopi af skærmbilledet, hvoraf Nykredit Bank vil ved udstedelsen af kortet køb. Koden skal du anvende ved fremtidige PIN-kode eller underskrive en nota. Når du det beløb du skal betale fremgår. Dette kan fremsende et særskilt brev med en PIN-kode køb i forretninger, der anvender Verified by indtaster PIN-koden, bør du sikre dig, at bruges til kontrol af dine posteringer på Mit til din privatadresse. PIN-koden konstrueres Visa. andre ikke kan aflure den. PIN-koden må Nykredit eller kontoudskrift. og udskrives maskinelt, uden at nogen kan aldrig indtastes på en telefon/til en telefon- få kendskab til koden. Du skal underrette Din Verified by Visa kode skal bestå af båndoptager, anvendes i sammenhæng med Postordrekøb Nykredit Bank, hvis brevet med PIN-koden mindst 6 karakterer uden mellemrum og skal internettet eller i sammenhæng med andre Ved postordrekøb skal du på bestillingssed- har været åbnet eller ikke er intakt. indeholde både tal og bogstaver, og du må kommunikationsformer, der giver mulighed len skrive under på, at hævning på din konto Hvis du har valgt samme PIN-kode som et ikke benytte din PIN-kode som en del af for at aflæse/aflytte PIN-koden. må finde sted. Når du skriftligt eller mundt- andet kort fremsendes PIN-koden ikke. Verified by Visa koden. ligt oplyser dit kortnummer, med det formål Skriv aldrig under på en nota, hvis beløbet at transaktionen skal debiteres kortet, anses Du må ikke opbevare koden sammen med Du bør lære Verified by Visa koden udenad. ikke er påført eller hvis beløbet er forkert. dette som en godkendelse af transaktionen. kortet eller skrive den på kortet. Du bør lære Hvis du ikke kan lære koden udenad eller Bliver du opmærksom på, at der fore-tages koden udenad, hvorefter du bør destruere ønsker at opbevare koden, skal du opbevare flere aftryk af kortet, skal du sikre dig, at Selvbetjente automater uden PIN-kode brevet med koden. Koden kan ikke oplyses den forsvarligt. Du må ikke opbevare koden det/de ikke-anvendte aftryk destrueres. Visse automattransaktioner gennemføres ved personlig henvendelse til Nykredit Bank. sammen med kortet eller skrive den på kortet. Hvis du giver forretningen lov til at trække uden brug af kode. Dette gælder bl.a. Store- Hvis du ikke kan lære koden udenad, skal du ekstra penge på dit kort, fx drikkepenge, bæltsforbindelsen, Øresundsforbind-elsen, 6 VISA INFINITE BRUGERREGLER 7

5 visse telefonautomater og visse parkerings- Nykredit Bank snarest muligt. Du skal i den Du skal henvende dig til Nykredit Bank Nykredit Bank. Du skal kunne dokumentere, automater. forbindelse være opmærksom på fristerne i senest 8 uger efter, at beløbet er trukket på at du har kontaktet eller forsøgt at kontakte afsnit 4.6 og 4.7. din konto, hvis du mener at have krav på at forretningen. Abonnement få tilbageført en betaling, hvor du ikke har Har du brugt dit kortnummer til betaling af I forbindelse med den løbende kontrol af godkendt det endelige beløb. Det er en betingelse, at du henvender dig og en løbende ydelse, fx i form af et abonne- posteringer på din konto skal du være gør indsigelse til Nykredit Bank snarest ment, skal du sikre dig, at betalingsmodtager får skriftlig besked, såfremt du ønsker at opmærksom på, at når du bruger dit kort til køb over internettet eller ved brug af post Køb på internettet, post- og telefonordre m.m. muligt, efter du er blevet opmærksom på, at der uretmæssigt er hævet et eller flere beløb opsige abonnementet eller ikke længere eller telefonordre, må forretningen som Hvis du har brugt dit kort til køb af varer på din konto. Du skal så vidt muligt gøre ønsker at betale med kortet. Du bør altid udgangspunkt først trække beløbet, når eller tjenesteydelser på en af følgende indsigelse til Nykredit Bank senest 14 dage sikre dig dokumentation for bestilling/afbe- varen er blevet sendt. Ved køb af fx flybillet- måder: efter, du er blevet opmærksom på dit mulige stilling. Du vil som oftest i forbindelse med ter eller koncertbilletter trækker forretningen køb på internettet, eller krav. Ved vurdering af om du har fremsat et køb modtage en kvittering, der bl.a. viser dog beløbet allerede ved booking af rejsen køb ved post- eller telefonordre, eller indsigelse rettidigt til Nykredit Bank, vil der dato, beløb og kortnummer. eller bestilling af koncertbilletten. andre situationer, hvor kortet ikke aflæses, blive lagt vægt på din pligt til løbende at men hvor kortdata (kortnummer mv.) gennemgå posteringer på din konto, jf. afsnit Du bør sikre dig, at beløbet er i overensstemmelse med udbetalingen eller købet, og 4.6 Tilbageførsel af betalinger som DU HAR godkendt oplyses til brug for gennem-førelse transaktionen, eller 4.5. at korrekt dato er anført. Du bør gemme køb i selvbetjente automater uden PIN- Nykredit Bank vil herefter foretage en kvitteringen, til du har modtaget din faktura. Se også afsnit Hvis du ikke kendte det endelige beløb ved godkendelse. kode kan du have ret til at få en betaling undersøgelse af din indsigelse. Mens din indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det Hvis du ikke kendte det endelige beløb, da tilbageført, hvis: omtvistede beløb normalt blive indsat på din Du skal kontrollere, at kvitteringen/notako- du godkendte betalingen, og det beløb, der forretningen har trukket et højere beløb konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser pien er i overensstemmelse med dine poste- efterfølgende bliver trukket på din konto er end aftalt, eller sig at være uberettiget, vil Nykredit Bank ringer i Mit Nykredit eller dit kontoudskrift væsentligt højere end, hvad der med rimelig- den bestilte vare/tjenesteydelse ikke er igen hæve beløbet på din konto. fra Nykredit Bank. hed kunne forventes, kan du have krav på leveret eller tilbageførsel af betalingen. Dette kan fx du har udnyttet en aftalt eller lovbestemt Hvis din indsigelse viser sig at være uberet- 4.5 Kontrol af posteringer være tilfældet i forbindelse med billeje eller fortrydelsesret ved at undlade at modtage tiget, kan Nykredit Bank kræve renter for det Du har pligt til løbende at kontrollere poste- check-ud fra hotel, hvor du har godkendt, at eller afhente den bestilte vare/tjeneste- tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din ringerne på din konto. Hvis du ved kontrol- forretningen efterfølgende kan trække for fx ydelse. konto, og indtil beløbet hæves igen, samt len opdager transaktioner, som ikke stemmer påfyldning af benzin eller forbrug fra mini- eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, overens med dine kvitteringer, eller du ikke baren. Du skal først søge at løse problemet med jf. prislisten. mener at have foretaget, skal du kontakte forretningen, inden du henvender dig i 8 VISA INFINITE BRUGERREGLER 9

6 4.6.3 Indsigelse ved betaling med Visa eventuelt kunne gøre ansvar gældende over- 4.9 Dit ansvar ved misbrug af kortet du ved groft uforsvarlig adfærd har mulig- Når du har betalt med Visa kan du i nogle for dig, jf. afsnit 4.9. gjort den uberettigede anvendelse. situationer få tilbageført en betaling. Du kan I tilfælde af, at kortet har været mis- få information herom på hjemmesiden www. Hvis din indsigelse viser sig at være uberet- brugt af en anden person vil Nykredit Bank Du skal dække tab op til kr. i til- pbs.dk/kortholderindsigelser, eller ved hen- tiget, kan Nykredit Bank kræve renter for det dække tabet, medmindre tabet er omfattet fælde af, at kortet har været misbrugt af en vendelse til Nykredit Bank. tidsrum, hvor beløbet blev indsat på din af afsnit nedenfor. Det er anden person, når kortet har været aflæst konto, og indtil beløbet hæves igen, samt Nykredit Bank, der skal bevise, at tabet er fysisk eller elektronisk, og den berettigede i 4.7 Tilbageførsel af betalinger som DU IKKE HAR godkendt eventuelt gebyr for rekvirering af notakopi, jf. prislisten. omfattet afsnit tilknytning hertil har anvendt en falsk underskrift og Hvis du mener, der er gennemført en eller Hvis kortet og PIN-koden er blevet du eller nogen, som du har overladt kortet flere betalinger med dit kort, som du ikke 4.8 Din pligt til at få kortet spærret misbrugt af en anden person, skal du dække til, har undladt at underrette Nykredit har godkendt, medvirket til eller foretaget, Du skal kontakte Nykredit Bank snarest tab op til kr. Bank snarest muligt efter at have fået skal du henvende dig til Nykredit Bank sna- muligt, hvis kendskab til, at kortet er bortkommet, rest muligt, efter du er blevet opmærksom du mister kortet eller Du skal højst betale kr. i alt, hvis flere eller på den uautoriserede transaktion. Ved vur- en anden får kendskab til din PIN-kode af dine kort med samme PIN-kode bliver du eller nogen, som du har overladt kortet dering af om du har henvendt dig rettidigt i eller misbrugt i forbindelse med samme hæn- til, ved groft uforsvarlig adfærd har mulig- Nykredit Bank, vil der blive lagt vægt på din du opdager, at kortet er blevet misbrugt delse. Det forudsætter dog, at alle kort er gjort den uberettigede an-vendelse. pligt til løbende at gennemgå posteringer på eller spærret samtidigt. din konto, jf. afsnit 4.5. Under alle omstæn- du får mistanke om, at kortet er blevet Din samlede hæftelse kan ikke overstige digheder skal du henvende dig til Nykredit kopieret eller Du skal dække tab op til kr. i til kr., selvom du hæfter efter både afsnit Bank senest 13 måneder efter, at beløbet er du på anden måde får mistanke om, at fælde af, at kortet har været misbrugt af en og trukket på din konto. kortet kan blive misbrugt. anden person og PIN-koden har været anvendt, og Du skal dog højst betale kr. i alt, hvis Nykredit Bank vil herefter foretage en BEMÆRK: du har undladt at underrette Nykredit flere af dine kort med samme PIN-kode er undersøgelse af din indsigelse. Mens din Kontakt Nykredit Concierge Service på tele- Bank snarest muligt efter at have fået blevet misbrugt i forbindelse med den indsigelse bliver undersøgt nærmere, vil det fon , som hjælper dig med kendskab til, at kortet er bortkommet, samme hændelse. Det forudsætter dog, at omtvistede beløb normalt blive indsat på din at få spærret dine kort. eller at uberettigede har fået kendskab til alle kort med samme PIN-kode spærres sam- konto. Hvis indsigelsen efterfølgende viser koden, tidigt. sig at være uberettiget, vil Nykredit Bank Ved henvendelse skal du oplyse navn og du har oplyst koden til den, der har foreta- igen hæve beløbet på din konto. Viser adresse, at kontoen føres i Nykredit samt get den uberettigede anvendelse, uden du Du hæfter for det fulde tab, hvis PIN- undersøgelsen, at der er tale om andres ube- kortnummer, kontonummer eller CPR-num- indså eller burde have indset, at der var koden har været anvendt i forbindelse med rettigede brug af kortet, vil Nykredit Bank mer for straks at få kortet spærret. risiko for misbrug eller misbruget under følgende betingelser: 10 VISA INFINITE BRUGERREGLER 11

7 Du har selv oplyst PIN-koden til den, som des misbrugt af tredjemand. naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige 4.13 Ombytning af kort har misbrugt kortet, og du indså eller burde I tilfælde af overtræk vil du blive rykket uroligheder, sabotage, terror eller hær- Nykredit Bank ejer de til enhver tid udstedte have indset, der var risiko for misbrug. skriftligt, før kortet bliver spærret. Øjeblik- værk (herunder computervirus og hack- kort. Nykredit Bank kan til enhver tid med- kelig spærring kan dog være nødvendig, hvis ing) strejke, lockout, boykot eller blokade, dele dig, at kortet skal ombyttes, hvorefter Du hæfter endvidere for det fulde tab, der er tale om særligt groft og/eller gen- uanset om konflikten er rettet mod eller kortet ikke må benyttes. Du vil hurtigst hvis du har handlet svigagtigt eller med for- tagne overtræk. iværksat af Nykredit Bank eller dens orga- muligt modtage et nyt kort. Det tidligere sæt har undladt at opfylde dine forpligtelser nisation, og uanset konfliktens årsag. Det udstedte kort skal indsendes til Nykredit om at beskytte PIN-koden, jf. afsnit 4.4 eller Nykredit Bank kan desuden forlange alle gælder også, når konflikten kun rammer Bank i overklippet stand. spærre kortet, jf. afsnit 4.8. kort, der er udleveret til kontoen, leveret til- dele af Nykredit Bank, bage. Når Nykredit Bank har spærret kortet, andre omstændigheder, som er uden for 4.14 Fornyelse af kort Hvis du har flere kort med samme PIN- vil du blive informeret om dette med angivelse Nykredit Banks kontrol. Dit kort vil automatisk blive fornyet, med- kode, gælder den ubegrænsede hæftelse af årsag til og tidspunkt for spærringen. mindre Nykredit Bank har fået skriftlig med- efter afsnit og for hvert kort, der Nykredit Banks ansvarsfrihed gælder ikke delelse om ophør, eller Nykredit Bank har er misbrugt Nykredit Banks erstatningsansvar hvis: opsagt kortet, jf. afsnit 4.16 og Nykredit Bank er erstatningsansvarlig, hvis Nykredit Bank burde have forudset det Du er ikke ansvarlig for tab, der opstår det på grund af fejl eller forsømmelser opfyl- forhold, som er årsag til tabet, da aftalen 4.15 Fejl og mangler ved ydelsen mv. efter, at Nykredit Bank/Nykredit Kortstop der aftalte forpligtelser for sent eller mangel- blev indgået eller burde have undgået Nykredit Bank påtager sig ikke ansvar for, at har fået besked om, at kortet skal spærres. fuldt. eller overvundet årsagen til tabet, betalingsmodtager nægter at acceptere kor- Du hæfter heller ikke for tab, hvis du ikke lovgivningen under alle omstændigheder tet som betalingsmiddel. Eventuelle klager har haft mulighed for at spærre dit kort på Selv på de områder, hvor der gælder et gør Nykredit Bank ansvarlig for det for- over fejl og mangler ved de leverede ydelser grund af forhold hos Nykredit Bank. strengere ansvar, er Nykredit Bank ikke hold, som er årsag til tabet. skal rettes til betalingsmodtager. ansvarlig for tab, som skyldes: 4.10 Nykredit Banks rettigheder og ansvar nedbrud i/manglende adgang til it-systemer eller 4.12 Ændring af navn eller adresse samt ophør med brug af kort 4.16 Opsigelse af kortet/kontoen Nykredit Bank kan med 2 måneders varsel Nykredit Bank er berettiget til at spærre for beskadigelser af data i disse systemer, der Hvis du ændrer navn eller ikke længere opsige aftalen med mindre der foreligger brug af kortet kan henføres til nedennævnte begivenhe- ønsker at bruge kortet, skal du straks skrift- misligholdelse, jf. afsnit hvis den konto, dit kort er knyttet til, er der, uanset om det er Nykredit Bank selv ligt meddele Nykredit Bank dette og retur- ophævet, eller eller en ekstern leverandør, der står for nere kortet i overklippet stand. Hvis du Du kan opsige aftalen med Nykredit Bank hvis du overtræder reglerne, herunder hvis driften af systemerne, ændrer adresse, skal dette straks meddeles med 1 måneds varsel. kontoen, som kortet er knyttet til, kom- svigt i Nykredit Banks strømforsyning eller skriftligt til Nykredit Bank. mer i overtræk eller telekommunikation, Opsigelsen skal med oplysning om kortnr., hvis kortet er blevet misbrugt eller formo- lovindgreb eller forvaltningsakter, kontonr. og tidspunkt for ophør sendes til: 12 VISA INFINITE BRUGERREGLER 13

8 Nykredit Private Banking Hvis du ikke på Nykredit Banks forlangende indleverer selvangivelse, årsopgø Specielt for Visa Infinite Family kort 4.21 Nødkort og nødkontanter Såfremt kortholder i forbindelse med sin Kalvebod Brygge 4 relser eller eventuelt regnskab. Hvis der er udstedt et eller flere Visa Infinite rejse mister eller får stjålet sine kort vil 1780 København V Hvis du får spærret dit kort som følge af, Family kort til en konto, har hver Visa Infinite Nykredit Bank i samarbejde med Visa Inc. og at reglerne overtrædes jf. afsnit Family kortholder fuldmagt til at disponere Affinion International ApS sørge for frem- Hvis du eller Nykredit Bank opsiger aftalen, Hvis den til kortet tilknyttede forsikring på kontoen med sit kreditkort. sendelse af kontanter samt eventuelt nød- skal du tilbagelevere kortet til Nykredit efter Nykredit Banks opfattelse misbru- kort eller et nyt kort. Ekspeditionstiden for Bank. Hvis du sender kortet med posten, ges, f.eks. ved at der indgives misvisende Fuldmagten gives på en separat blanket levering af nødkontanter og nødkort er 24 skal det klippes over, så chip og magnet- eller forkerte skadesanmeldelser. "Bestilling af Visa Infinite Family". timer. Det faktisk fremsendte kontantbeløb stribe ikke kan anvendes. vil blive debiteret kortholders konto i Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger Som kontoindehaver hæfter du som selv- Nykredit Bank Misligholdelse det aftalte forbrugsmaksimum, kan Nykredit skyldnerkautionist for alt forbrug og deraf I følgende særlige situationer er Nykredit Bank straks kræve det overskydende beløb følgende omkostninger på kontoen, uanset Du kan kontakte Nykredit Concierge Service, Bank berettiget til at opsige kortet/kreditten betalt ved påkrav. om betalingerne/udbetalingerne er foreta- som kan hjælpe dig på telefon uden varsel og forlange hele saldoen på kor- get med et Visa Infinite Family kort eller dit 90. tet/kontoen betalt straks: 4.18 Modregning eget kort. Indehaveren af et Visa Infinite Hvis et beløb ifølge reglerne ikke bliver Nykredit Bank kan uden forudgående med- Family kort hæfter endvidere personligt for 4.22 Ændring af disse regler betalt rettidigt på kontoen samt ved mis- delelse modregne ethvert forfaldent tilgode- brug af kortet. Brugerreglerne kan ændres med øjeblikkelig ligholdelse af den løbende konto. havende hos dig i ethvert tilgodehavende, virkning, hvis ændringerne er til fordel for Hvis du udsættes for individuel retsfor- som du har eller får hos Nykredit Bank. Ønsker du ikke længere, at en indehaver af dig. Ellers kan brugerregler og prisliste følgning i form af udlæg eller arrest. Nykredit Bank vil ikke modregne i den del af et Visa Infinite Family kort skal kunne ændres med to måneders varsel. Du vil mod- Hvis du standser dine betalinger, kommer din løn eller offentlige ydelser m.v., som må anvende din konto, skal du straks meddele tage en besked om ændringer enten skrift- under konkurs, indleder forhandling om anses for nødvendig til at dække dine almin- dette til Nykredit Bank, som herefter vil ligt eller elektronisk (via eller i Mit gældssanering eller indleder forhandling delige leveomkostninger. spærre kortet. Kortet skal endvidere straks Nykredit). Du er selv forpligtet til at sikre, at om akkord. returneres til Nykredit Bank i overklippet du har adgang til Mit Nykredit og til at med- Hvis du afgår ved døden Fuldmagt stand. Kautionen kan kun opsiges med virk- dele eventuelle ændringer i din adresse og/ Hvis du tager fast ophold uden for landets Kort, PIN-kode og Verified by Visa kode må ning fra det tidspunkt, hvor det ved kautio- eller adresse til Nykredit Bank, og du grænser, og der ikke forinden er truffet kun bruges af dig personligt. Hvis du ønsker, nen sikrede Visa Infinite Family kort er tilba- bærer selv ansvaret for, at du ikke modtager aftale om kortets/kredittens afvikling. at en anden person skal kunne anvende din geleveret, og Nykredit Banks tilgodehavende meddelelse om ændringer, hvis du ikke har Hvis du har givet urigtige oplysninger af konto, skal denne person have sit eget kort, er betalt. Fuldmagten ophører, når Nykredit meddelt og/eller adresseændring og/ betydning for kortets/kredittens opret- PIN-kode og sin egen Verified by Visa kode, Bank får meddelelse om kortkontoholders eller ikke har adgang til Mit Nykredit. telse. se afsnit død. 14 VISA INFINITE BRUGERREGLER 15

9 Ved ændring af reglerne vil disse anses som tankenævnet eller Forbrugerombudsmanden. 5.3 Gebyrer for serviceydelser mv. 5.6 Omregningskurs ved brug i udlandet vedtaget, medmindre du inden datoen for Nykredit Bank kan beregne sig gebyrer for Køb og hævning i udlandet omregnes til ikrafttræden meddeler Nykredit Bank, at du Hvis du ønsker at klage over behandlingen serviceydelser, der udføres for dig. Nykredit danske kroner, jf. prislisten. Beløbet vil altid ikke ønsker at være bundet af de nye regler. af dine personoplysninger, kan henvendelse Bank kan beregne sig gebyrer for at besvare blive trukket i danske kroner på din konto. ske til Nykredit Bank. Får du ikke medhold, spørgsmål fra offentlige myndigheder om Ændringer i den i prislisten anførte referen- Hvis du meddeler, at du ikke ønsker at være kan du klage til Datatilsynet. dine økonomiske forhold. cekurs vil træde i kraft uden varsel. bundet af de nye regler, vil aftalen blive betragtet som ophørt på tidspunktet for 4.25 Tilsyn Gebyrerne opkræves enten som et fast beløb Ved omregning anvendes de i prislisten ikrafttræden af de nye regler. Hvis du har Nykredit Bank er underlagt Finanstilsynets for ydelsen eller som en procentsats eller en beskrevne metoder, jf. prislistens afsnit forudbetalt et års gebyr, vil du modtage en tilsyn, og registreret med registreringsnum- timesats i forhold til ydelsens omfang. "referencekurs". forholdsmæssig andel af dette retur. mer FT.nr Beregningsmetoderne kan kombineres. Der kan være sket ændringer i valutakursen 4.23 Arbejdskonflikter 4.26 Nyt eksemplar af brugerreglerne Øvrige gebyrer oplyses på forespørgsel. fra det tidspunkt, hvor du har brugt dit kort, Du kan ikke bruge kortet i Danmark, hvis Hvis du mister brugerreglerne eller af anden til beløbet er trukket på din konto. På Nykredit Bank, Nets og/eller disse selskabers grund har behov for et nyt eksemplar, kan du 5.4 Rente ved forsinket betaling samme måde kan der i visse lande fortrinsvis datacentre inddrages i en arbejdskonflikt. kontakte Nykredit Private Banking. Ved manglende betaling til kontoen, herun- uden for Europa være tale om flere officielle Ved en sådan konflikts begyndelse og ophør der at beløbet afvises, er Nykredit Bank kurser, alt efter hvor kursen bliver indhentet. vil der så hurtigt som muligt blive orienteret om det via annoncering i dagspressen. Du kan ikke forvente at kunne bruge kortet 5.0 OMKOSTNINGER VED ERHVERVELSE OG BRUG AF KORTET 5.1 Prisliste berettiget til at beregne renter fra faktureringsdatoen, til Nykredit Bank har modtaget betalingen. 5.7 Valutaomregning i forretning i udlandet (Dynamic Currency Conversion) uden for Danmark, hvis et eller flere af Omkostninger i forbindelse med erhvervelse Beregningen sker med den af Nykredit Bank Hvis du bruger kortet i udlandet, kan du Nykredit Banks, Nets s datacentre eller hvis og brug af kortet m.v. fremgår af prislisten. til enhver tid fastsatte rentesats. Ved forsin- blive tilbudt, at forretningen laver en valuta- en eller flere af Nets s internationale samar- Nyeste udgave af prislisten kan du altid få ket betaling er Nykredit Bank berettiget til at omregning, før betalingen bliver gennem- bejdspartnere inddrages i en arbejdskonflikt. ved henvendelse til Private Banking. beregne et rykkergebyr. ført. Inden du godkender, skal forretningen Ved arbejdskonflikter alene uden for Danmark oplyse, hvilke gebyrer og hvilken kurs, for- vil kortet fortsat kunne bruges i Danmark. 5.2 Gebyr ved brug af kortet 5.5 Renteberegning på kortkonti retningen anvender ved omregningen. Du Ved brug af kortet kan pengeinstitutter og For kortkonti, hvor det er aftalt, at hele sal- skal være opmærksom på, at den af forret Klager forretninger opkræve et gebyr. Danske for- doen betales hver måned på forfaldsdatoen, ningen anvendte kurs kan være forskellig fra Hvis du vil klage, kan du henvende dig til retninger som opkræver gebyr fra dig for er der ingen renteberegning, når betalings- den af Nykredit Bank anvendte kurs, og at Nykredit Bank. Får du ikke medhold i din brug af kortet, skal gøre dig opmærksom på fristen overholdes. Nykredit Bank ikke har indflydelse på den klage, kan du henvende dig til Pengeinstitu- gebyropkrævningen inden betalingen sker. omregningskurs forretningen anvender. 16 VISA INFINITE BRUGERREGLER 17

10 6.0 KREDITVURDERING 6.1 Oplysninger til kreditvurdering 7.0 BEHANDLING OG VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG OPLYSNINGER OM INDKØB M.V. benyttet. Betalingsmodtager videresender disse oplysninger til Nykredit Bank via Nets. fogedrets møde har været afholdt, kan kortholders/kontoholders navn og adresse blive indberettet til Experian Information Soluti- Til brug ved kreditvurdering af kortkontoan- Oplysningerne opbevares hos betalingsmod- ons (tidligere RKI Ribers Kreditinforma- søger kan Nykredit Bank afkræve de oplysninger, Nykredit Bank sædvanligvis anvender til kreditvurdering, herunder lønsedler, selvangivelse, årsopgørelse fra Skat samt årsregnskaber. Endvidere kan Nykredit Bank rette henvendelse til kreditoplysningsbureauer. 7.1 Behandling og videregivelse af oplysninger om navn, adresse, tlf.nr., CPR-nr. og CVR-nr. De oplysninger om navn, privatadresse, telefonnummer og CPR-nummer som afgives, bruger Nykredit Bank til oprettelse af kortet og i sin løbende administration. CPR-num- tager, Nets og hos Nykredit Bank og anvendes i bogføringen, ved fakturering/kontoudtog (herunder adgang for kortindehaver til at se sit forbrug via mitnykredit) og eventuel senere fejlretning. Oplysninger, der er nævnt ovenfor, videregi- tion) og evt. andre kreditoplysningsbureauer. 8.0 UDSENDELSE AF ADVARSEL, HVIS KORT ELLER PIN-KODE BORTKOMMER ELLER MISBRUGES ELLER HVIS EN UBERETTIGET HAR FÅET KORTET I BESIDDELSE mer/cvr-nummer vil desuden blive brugt af ves i øvrigt kun, hvor lovgivningen kræver Når Nykredit har fået besked om, at kortet er Kreditvurdering kan ske når som helst under Nykredit Bank til at give lovpligtige oplys- det og/eller til brug for retssager om krav mistet, eller at en anden kender PIN-koden, kontoforholdets forløb. Såvel på ansøgnings- ninger til offentlige myndigheder om inde- stiftet ved brug af kortet. vil kortet øjeblikkeligt blive annulleret hos tidspunktet, som senere under kontoforhol- stående på konti, evt. rentetilskrivning, m.v. Nykredit. Derudover vil kortet blive spærret dets forløb, kan der ske kreditvurdering, der 7.4 Opbevaring af oplysninger for brug i Nets og Visas autorisationssyste- omfatter kortkontoindehavers øvrige engagement med Nykredit Bank. 7.2 Behandling og videregivelse af øvrige oplysninger Personlige oplysninger, samt oplysninger om indkøb opbevares hos Nykredit Bank og er mer i det omfang, Nykredit finder det nødvendigt for at hindre misbrug. På tilsvarende De øvrige oplysninger, som ansøger afgiver, fysisk tilstede hos Nykredit Banks datacen- måde vil kortet blive spærret, hvis Nykredit Vil du ikke give Nykredit Bank de anmodede samt oplysninger indhentet fra bankoplys- tral. Oplysningerne opbevares så længe kort- får en begrundet mistanke om misbrug. oplysninger, betragtes det som misligholdelse, ninger, oplysning fra kreditoplysningsbu- holder har Visa Infinite/Visa Infinite Family. jf. afsnit 4.17, og ethvert kort til kortkon- reauer m.m. bruger Nykredit Bank som Du vil modtage en skriftlig bekræftelse på toen kan spærres uden varsel. Meddelelse grundlag for kreditvurdering ved udstedelse Oplysninger om indkøb kan blive slettet spærringen med angivelse af tidspunktet for, om spærring vil tilgå kontoindehaver senest af kortet, ved spærring af kort, samt til at efter 5 år. Ved opsigelse af kundeforholdet hvornår Nykredit fik besked om spærringen. samtidig med, at kortene bliver spærret. sikre entydig identifikation af kortindehaver opbevares oplysningerne, så længe, dette er samt til nødvendig brug for gennemførelse nødvendigt til brug for evt. videregivelse af 9.0 DIN OPSIGELSE AF KORTAFTALEN 6.2 Afvisning af en ansøgning af betalingstransaktioner. oplysninger til offentlige myndigheder. Du kan til enhver tid skriftligt opsige kortaf- Nykredit Bank forbeholder sig ret til at afvise talen og indfri en evt. saldo i Nykredit Banks ansøgninger om kort. Nykredit Bank vil normalt afvise at udstede kort til personer, der 7.3 Forbrugsoplysninger m.v. Ved brug af kortet registreres kortets num- 7.5 Indberetning til kreditoplysningsbureau favør. er opført i Experian Information Solutions mer, det samlede transaktionsbeløb, dato for Hvis der er afsagt dom over kortholder/kon- Hvis du vil undgå betaling af årsgebyr, skal (tidligere RKI Ribers Kreditinformation). brug af kortet, og hvor kortet har været toholder for manglende betaling, eller første opsigelsen ske inden 14 dage efter betalin- 18 VISA INFINITE BRUGERREGLER 19

11 gen af gebyret. Ved senere opsigelse refunderes årsgebyret ikke. dine betalinger, kommer under konkurs, indleder forhandling om akkord eller gældssa Omregningskurs ved brug i udlandet 13.0 ÆNDRING AF REGLER FOR KORT OG KONTO nering, afgår ved døden, eller tager fast Køb og hævning i udlandet omregnes til Reglerne kan ændres med en måneds varsel. Opsigelsen skal med oplysning om kortnr., ophold uden for landets grænser uden at danske kroner, jf. prisliste for Visa Infinite og Ændringer meddeles ved brev eller ved kontonr. og tidspunkt for ophør sendes til: have truffet aftale om den fremtidige beta- Visa Infinite Family, og bliver således altid annoncering i dagspressen. Væsentlige ling af saldoen på Visa Infinite kontoen. trukket på Visa Infinite kontoen, som føres i ændringer varsles altid personligt med tre Nykredit danske kroner. måneders varsel. Private Banking Opsigelsen sendes til din senest kendte Kalvebod Brygge 4 adresse her i landet. Nykredit Bank omregner beløbet ved brug af 14.0 KLAGER 1780 København V Visa Internationals vekselkurs. Hvis du har klager, kan du henvende dig til Hvis saldoen på noget tidspunkt overstiger Nykredit Bank. Får du ikke medhold i din Du bedes indsende kortet i overklippet stand det aftalte forbrugsmaksimum, kan Nykredit Ved omregning anvender Nykredit Bank de i klage, kan du hen vende dig til Pengeinstitu- senest på det tidspunkt, hvor du ønsker Bank straks kræve det overskydende beløb Prisliste for Visa Infinite og Visa Infinite tankenævnet eller Forbrugerom- aftalen skal ophøre. betalt ved påkrav. Family beskrevne metoder, jf. prislistens budsmanden. afsnit "Omregningskurs ved brug af kortet i 10.0 OPSIGELSE Nykredit Bank er berettiget til at opsige Visa 12.0 OMKOSTNINGER VED ERHVERVELSE OG BRUG AF KORTET udlandet". Der kan være sket ændringer i valutakursen fra det tidspunkt, hvor du har Hvis du ønsker at klage over, at dit kort er blevet spærret og optaget i spærreregisteret, Infinite kortet og Visa Infinite Family kortet brugt dit kort og til beløbet trækkes på din kan du ligeledes henvende dig til Nykredit med 3 måneders varsel med mindre der fore Gebyrer Visa Infinite konto. Bank. Får du ikke medhold hos Nykredit ligger misligholdelse, jf. pkt. 25. Ved brug af kortet kan der endvidere opkræ- Bank, kan du klage til Datatil synet. ves et gebyr af betalingsmodtager. BEMÆRK Du vil få refunderet en forholdsmæssig del af Nykredit Bank beregner et kurstillæg ved 15.0 KONTAKT NYKREDIT de eventuelle gebyrer, du måtte have betalt Kan ændres af omkostnings-, indtjenings- omregning fra udenlandsk valuta til danske Nykredit Private Banking for kortet. og markedsmæssige årsager med 1 måneds kroner, ligesom Visa International for visse Kalvebod Brygge 4 varsel. Besked om ændringen vil blive givet transaktioner beregner et kurs tillæg. De 1780 København V 11.0 MISLIGHOLDELSE ved brev eller ved annoncering i dagspressen. omtalte tillæg fremgår af Prisliste for Visa Såfremt der foreligger misligholdelse, der Infinite og Visa Infinite Family samt af www. Telefon: giver kortudsteder ret til at spærre kortet, 12.2 Renter og provision nykredit.dk. Fax: forfalder saldoen på Visa Infinite kontoen til Du kan hos Nykredit Bank få oplysning om øjeblikkelig indfrielse. Tilsvarende gælder, renter og provi sion på den Visa Infinite Den aktuelle prisliste sendes ud med kortet hvis du udsættes for individuel retsforfølg- konto, som kortet er tilknyttet. eller ved henvendelse til Private Banking. Åbningstiden i Nykredit Private Banking er: ning i form af udlæg eller arrest, standser mandag-torsdag kl og fredag kl VISA INFINITE BRUGERREGLER 21

12 BRUGERREGLER FOR VISA INFINITE 1.0 TILLÆGSYDELSER TILKNYTTET VISA INFINITE OG VISA INFINITE FAMILY disse. Du kan altid få oplyst hvilke tillægsydelser, som er tilknyttet dit Visa Infinite eller Visa Infinite Family kort hos Nykredit Vores service og tid er gratis, men du betaler naturligvis selv for rejser, billetter, gaver, blomster mm., som bestilles. oplysninger til brug for etablering og administration af tillægsydelserne på dit Visa Infinite/Visa Infinite Family og ved eventuel Der er tilknyttet følgende tillægsydelser til Private Banking. skadebehandling. dit Visa Infinite og dit Visa Infinite Family: Betalingen trækker vi direkte på dit Visa Infi- Rejseforsikring inkl. afbestillingsforsikring Hvis aftalen om dit Visa Infinite kort eller dit nite kort eller dit Visa Infinite Family kort, Herudover kan oplysningerne blive brugt til, Billetafbestillings- og ATM røveri forsik- Visa Infinite Family kort opsiges, ophæves eller efter mundtlig eller skriftlig accept. at Nykredit Bank som kortudsteder sender ring på anden vis ophører uanset baggrunden dig fordelagtige tilbud på bl.a. hotelovernat- Købsforsikring samt udvidet reklamations- herfor - bortfalder tillægsydelserne samtidig. Al skriftlig korrespondance mellem dig og ninger, rejser og flybilletter. ret Nykredit Concierge Service arkiveres og tele- Adgang til Nykredit Concierge Service via 1.1 Rejseforsikring og købsforsikring fonsamtaler optages. Det materiale du vil modtage fra Nykredit Affinion International ApS Med Visa Infinite får du en omfattende for- Bank kan indeholde markedsføring af andre Adgang til Lounges via Priority Pass sikringspakke indeholdende forsikring ved Du kan ringe til Nykredit Concierge Service virksomheders produkter. Oplysningerne vil Rabat på hoteller og billeje via Private rejse, rejseassistance, billeje, køb, reklamati- 24 timer i døgnet på tlf også kunne anvendes til at sende dig kunde- Banking Ekstra sitet onsret billetkøb og ATM røveri. magasiner, orientering om samarbejdspart- 1.3 Adgang til Lounges via Priority Pass nere og nye tillægsydelser samt diverse til- De tilknyttede tillægsydelser leveres af For yderligere oplysninger om de tilknyttede Du vil sammen med dit Visa Infinite eller dit bud. Nykredit og/eller en af Nykredit valgt under- forsikringer, herunder dækninger m.v. henvi- Visa Infinite Family modtage et Priority Pass leverandør/samarbejdspartner. Nykredit kan ses til forsikringsbetingelserne, som du får kort og en loungeguide, som viser hvor du ikke gøres ansvarlig for de ydelser eller den udleveret sammen med kortet eller ved at kan bruge dit Priority Pass kort. Priority Pass del af en ydelse, der leveres af Nykredits kontakte Nykredit Private Banking. giver adgang til mere end 600 lounges i hele underleverandør/samarbejdspartner. verden. I Danmark giver Priority Pass adgang 1.2 Nykredit Concierge Service til lounges i Billund og København. Hvis vi indgår samarbejdsaftaler om yderli- Med Nykredit Concierge Service får du gere tillægsydelser, vil kortet automatisk adgang til assistance 24 timer i døgnet. Vi Du skal være opmærksom på, at du i visse omfatte disse tillægsydelser. Hvis en aftale kan hjælpe dig med alt fra bordbestilling på situationer vil blive opkrævet gebyr for brug med en samarbejdspartner ophører, vil du få restauranter til booking af fly og hoteller og af dit Priority Pass kort, jf. "Prisliste for Visa besked om det. bestilling af billetter til arrangementer. Vi kan Infinite". også give dig tips om ting, der sker i det Nykredit kan til enhver tid ændre de til kortet tilknyttede tillægsydelser, herunder område du opholder dig, eller anbefalinger af restauranter, shows mm., hvis du er ude at 2.0 Videregivelse/behandling af oplysninger hos samarbejdspartnere omfang, indhold og vilkår for anvendelsen af rejse. Nykredit Bank indhenter og videregiver 22 VISA INFINITE BRUGERREGLER 23

13 ORDLISTE Afregningskonto Faktureringsdag Kontrolcifre Nets Kontoen, som den forfaldne saldo på Visa Den dag, hvor Visa Infinite kontoen gøres Det 3-cifrede nummer, der står i under- Nets International A/S. Indløserorganisation Infinite kontoen betales fra. op, og hvor forfalden saldo faktureres. Fak- skriftspanelet på bagsiden af dit kort. for Visa. tureringsdagen er den 15. i måneden. Er Bankdag dette ikke en bankdag, er faktureringsdagen Kort PIN-kode Alle dage er bankdage, bortset fra lørdage, den sidste bankdag før den 15. i måneden. Dit Visa Infinite kort eller Visa Infinite Family Den personlige 4-cifrede kode, der er knyt- søndage, helligdage, juleaftensdag, nytårs- kort, der er et Visa kort. tet til kortet. aftensdag, Grundlovsdag og fredag efter Kr. Forbrugsmaksimum Himmelfarts dag. Det maksimale beløb, der kan trækkes på Kortholder Prisliste Visa Infinite kontoen. Den person, som kortet er udstedt til. Den til enhver tid gældende liste over geby- Betalingsmodtagere rer, omregningstillæg mv. Prislisten kan fås De forretningssteder, hvor Visa kan bruges Forfalden saldo Kortnummer ved henvendelse til Nykredit Private Banking. som betalingsmiddel. Det samlede forbrug på Visa Infinite kon- Det 16-cifrede nummer, der står på forsiden toen, der er opsamlet mellem to fakture- af dit kort. SSL Kryptering Bogføring ringsdage. Sikrer at data, der sendes via internettet ikke De transaktioner, der er foretaget med dit Verified by Visa kan læses af andre end afsender (kortholder) kort, bogføres på Visa Infinite kontoen i Forfaldsdag Verified by Visa er en ekstra beskyttelse mod og modtager (betalingsmodtager). Nykredit Bank. Den dag, hvor en forfalden saldo på Visa misbrug af kortdata på nettet. Før korthol- Infinite kontoen senest skal betales fra der kan benytte Verified by Visa til internet- Udløbsdato Ekspeditionsdag afregningskontoen. Forfaldsdagen er tidligst handel, skal kortholder oprette en Verified Udløbsdatoen er anført på forsiden af dit Den dag, hvor transaktionen bogføres på den første bankdag i måneden efter fakture- by Visa kode. kort. Visa Infinite kontoen. Ekspeditionsdagen er ringsdagen. altid en bankdag. Verified by Visa kode Gebyrperiode En kode bruger opretter til Verified by Visa. Fakturering Kortgebyr opkræves årligt. Gebyrperioden Koden skal anvendes ved fremtidige køb i Fremsendelse af opgørelse over bogførte starter ved kortkontoens oprettelse. forretninger, der anvender Verified by Visa. transaktioner siden den sidste faktureringsdag. Opgørelsen vil fremgå af Mit Nykredit Konto Nykredit Bank og kontoudskriften. Kontoudskrift udsendes Visa Infinite konto, hvor korttransaktioner Nykredit Bank A/S. kun, hvis der er transaktioner, bogført på opsamles. Der oprettes en Visa Infinite konto Visa Infinite kontoen, i den pågældende i forbindelse med ethvert kort, dog ikke periode. Family kort. 24 VISA INFINITE BRUGERREGLER 25

14 GODE KORTRÅD 1. Opbevar dit kort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet kortet. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Ved nota skal du kontrollere, at dato og beløb er korrekt. Sæt en vandret streg eller krydser i eventuelle tomme felter før og efter beløbet, således at dette ikke efterfølgende kan forøges. 9. Pas på dit kortnummer Oplys aldrig dit kortnummer, medmindre du er i en decideret købssituation. Andre kan misbruge dit kort på nettet ved brug af dit kortnummer. 2. Lær din PIN-kode udenad Har du behov for at notere din PIN-kode, så få en PIN-kode-husker. PIN-koden må aldrig opbevares sammen med eller noteres på dit kort. 3. Kun du må kende din PIN-kode Uanset hvad der sker, og hvor i verden du befinder dig, må du aldrig oplyse PIN-koden til andre. Vælg aldrig din kort PIN-kode som password til pc er eller andre systemer med selv valgt kode. Du må heller ikke indtaste din PIN-kode på telefontastaturer eller lignende. 4. Brug PIN-koden diskret Når du ved brug af kortet indtaster din PINkode, skal du sikre dig, at andre ikke kan aflure koden. Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten og "dæk" tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster PINkoden. 5. Kontrollér altid, at feltet med totalbeløb og dato er udfyldt, når du underskriver en nota 6. Husk at tjekke dine betalinger Gem kvitteringer/notakopier og sammenhold dem med kontoudskriften fra Nykredit Bank eller tjek dem løbende på Visa Infinite kontoen i MitNykredit. Vær særlig opmærksom, når kortet har været anvendt ved posteller telefonordre, ved køb på internettet eller i udlandet. 7. Pas på kortets magnetstribe Informationerne i kortets magnetstribe kan ødelægges, hvis striben kommer tæt på et magnetisk felt, f.eks. magnetlåse på tasker og visse elektroniske apparater. 8. Meld det straks Hvis dit kort forsvinder eller bliver stjålet, hvis du har mistanke om, at din PIN-kode er afluret, eller at andre anvender dit kortnummer, kontakt da straks Nykredit Concierge Service på telefon Ved henvendelse skal du for straks at få kortet spærret oplyse navn og adresse, at kontoen føres i Nykredit Bank samt kortnummer, kontonummer eller CPR-nummer. 10. Husk pas i udlandet Medbring altid pas, når du skal hæve kontanter i udlandet. In the event of serious illness or injury requiring emergency medical treatment or hospitalization, please contact SOS International A/S prior to receiving any treatment. SOS International A/S 24-hours helpline services: Telefone: Fax: Please state your Visa Infinite card number and the name of the cardholder. Name Visa Infinite card number (16 digits) 26 VISA INFINITE BRUGERREGLER 27

15 UDDRAG AF LOV OM BETALINGSTJENESTER LOV NR. 385 AF 25. MAJ betalers udbyder snarest muligt efter at have Stk. 5. Såfremt betaleren hæfter efter stk. 3 udbyder tillige, hvis betalingsmodtager vid- Betalers udbyder hæfter i forhold til betaler fået kendskab til, at betalingsinstrumentet er og 4, kan betalerens samlede hæftelse ikke ste eller burde vide, at der forelå en uberet- for tab som følge af andres uberettigede bortkommet, eller at den personlige sikker- overstige kr. tiget anvendelse af betalingsinstrumentet. anvendelse af et betalingsinstrument, med- hedsforanstaltning er kommet til den ube- mindre andet følger af stk Betaler hæf- rettigedes kendskab, Stk. 6. Betaleren hæfter uden beløbsbe- Stk. 10. Det kan aftales, at stk. 1-6 ikke fin- ter kun efter stk. 2-6, hvis transaktionen er grænsning for tab, der opstår som følge af der anvendelse ved mikrobetalingsinstru- korrekt registreret og bogført. Ved en ube- 2) at betaleren har overgivet den personlige andres uberettigede anvendelse af beta- menter, der anvendes anonymt, eller hvis rettiget anvendelse af et betalingsinstrument sikkerhedsforanstaltning til den, der har lingsinstrumentet, når den til betalingsin- betalers udbyder på grund af mikrobeta- skal betalers udbyder straks tilbagebetale foretaget den uberettigede anvendelse, strumentet hørende personlige sikkerheds- lingsinstrumentets karakter ikke er i stand til betaleren beløbet. Betaleren hæfter dog uden at forholdet er omfattet af stk. 6, eller foranstaltning er anvendt og betalers at bevise, at betalingstransaktionen var uden beløbsbegrænsning for tab, der opstår udbyder godtgør, at betaleren har oplyst den autoriseret. Det kan endvidere aftales, at stk. som følge af, at betaler har handlet svigag- 3) at betaleren ved groft uforsvarlig adfærd personlige sikkerhedsforanstaltning til den, 7 og 8 ikke finder anvendelse på mikrobeta- tigt eller med forsæt har undladt at opfylde har muliggjort den uberettigede anvendelse. der har foretaget den uberettigede anven- lingsinstrumenter, hvis det på grund af beta- sine forpligtelser efter 59. delse, og at det er sket under omstændighe- lingsinstrumentets karakter ikke er muligt at Stk. 4. Betaleren hæfter med op til kr. der, hvor betaleren indså eller burde have spærre for brugen af det. Stk. 2. Medmindre videregående hæftelse for tab som følge af andres uberettigede indset, at der var risiko for misbrug. følger af stk. 3 eller 6, hæfter betaleren med anvendelse af betalingsinstrumentet, når Stk. 11. Stk. 1-6 finder anvendelse på op til kr. for tab som følge af andres betalingsinstrumentet har været aflæst fysisk Stk. 7. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers e-penge, medmindre det ikke er muligt for uberettigede anvendelse af betalingsinstru- eller elektronisk, og den uberettigede i til- udbyder for uberettiget anvendelse, der fin- betalers udbyder af e-penge at spærre beta- mentet, hvis den til betalingsinstrumentet knytning hertil har anvendt en falsk under- der sted, efter at udbyderen har fået under- lingskontoen eller betalingsinstrumentet. hørende personlige sikkerhedsforanstaltning skrift og betalers udbyder godtgør, retning om, at betalingsinstrumentet er er anvendt. bortkommet, at en uberettiget person har 63 1) at betaleren eller nogen, som betaleren fået kendskab til den personlige sikkerheds- Indsigelser mod uautoriserede eller fejlbe- Stk. 3. Medmindre videregående hæftelse har overladt betalingsinstrumentet til, har foranstaltning, eller at betaleren af andre hæftede betalingstransaktioner skal være følger af stk. 6, hæfter betaleren med op til undladt at underrette betalers udbyder sna- grunde ønsker betalingsinstrumentet spærret. udbyderen i hænde snarest muligt og senest kr. for tab som følge af andres uberet- rest muligt efter at have fået kendskab til, at 13 måneder efter debiteringen af den tigede anvendelse af betalingsinstrumentet, betalingsinstrumentet er bortkommet, eller Stk. 8. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers pågældende betalingstransaktion. Ved indsi- hvis betalers udbyder godtgør, at den til udbyder for uberettiget anvendelse, hvis gelser fra betalingsmodtager er fristen 13 betalingsinstrumentet hørende personlige 2) at betaleren eller nogen, som betaleren udbyderen ikke har truffet egnede foran- måneder efter krediteringstidspunktet. Hvis sikkerhedsforanstaltning er anvendt, og har overladt betalingsinstrumentet til, ved staltninger, jf. 60, stk. 1, nr. 2. udbyderen ikke har meddelt oplysninger groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den eller har stillet oplysninger til rådighed efter 1) at betaleren har undladt at underrette uberettigede anvendelse. Stk. 9. Uanset stk. 2-6 hæfter betalers Kapitel 5, regnes fristen fra det tidspunkt, 28 VISA INFINITE BRUGERREGLER 29

16 NYKREDIT PRIVATE BANKING Under Krystallen København V (+45) nykredit.dk/privatebanking hvor udbyderen har meddelt oplysninger eller stillet oplysninger til rådighed. 30 VISA INFINITE BRUGERREGLER Nykredit Bank A/S. CVR-nr København

17

Brugerregler for hævekort

Brugerregler for hævekort Brugerregler for hævekort 1. Disse brugerregler gælder for Deres anvendelse af pengeinstituttets hævekort. I øvrigt gælder pengeinstituttets Almindelige Forretningsbetingelser, herunder tillægget om betalingstjenester.

Læs mere

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk

Banktorvet 3 6900 Skjern post@skjernbank.dk Side 1 af 12 Brugerregler Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4 Brug af kortet 4 5 Kontrol af posteringer på din konto

Læs mere

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk

Regler for hævekort. Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk Regler for hævekort Kortudsteder Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Brugerregler for Hævekort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dit hævekort. I

Læs mere

Brugerregler. Dankort

Brugerregler. Dankort Brugerregler Dankort Gældende fra 30. oktober 2013 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - Dankort BRUGERREGLER - DANKORT 1. Regler for Dankort Disse brugerregler

Læs mere

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. Regler for Dankort Gældende pr. 1. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til? 3 Opbevaring af kort og PIN-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort

Regler for Dankort. Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk. 1. Regler for Dankort Regler for Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort.

Læs mere

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Læs mere

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4

1 Regler for Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Brug af kortet... 4 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto... 5 6 Tilbageførsel

Læs mere

Hævekort, brugerregler

Hævekort, brugerregler Hævekort, brugerregler Gode råd om dit hævekort Hævekort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af hævekort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Brug af kortet 3 Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 2 4. Brug af kortet 3 5. Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for selvbetjening edankort

Regler for selvbetjening edankort Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle råd ved handel på nettet 2. Særlige råd ved

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort.

Det vil fremgå af skiltning i forretningen eller på hjemmesiden, hvorvidt en forretning tager imod dankort. REGLER FOR DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for dankort. 1 Regler for dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af dankort.

Læs mere

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres.

2 Hvad kan du bruge kortet til? Visa/Dankort er et betalingsinstrument, som du kan bruge i Danmark og i udlandet, hvor kortet accepteres. Brugerregler Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 Hvad kan du bruge kortet til 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode 4 Brug af kortet 5 Kontrol af posteringer

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din konto...

Læs mere

Brugerregler for Nykredit Hævekort

Brugerregler for Nykredit Hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort Indholdsfortegnelse Brugerregler for hævekort Brugerregler for Nykredit Hævekort... 3 Ordliste... 11 Gode hævekort-råd... 12 Uddrag af værgemålsloven... 14 Uddrag af

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Regler for interne hævekort Opbevar dit interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Dronninglund Sparekasse Regler for interne hævekort Dronninglund Sparekasse, Slotsgade 42, 9330 Dronninglund, TLF: 98841722, CVR:58943010, www.dronspar.dk Gode råd om interne hævekort Opbevar dit interne

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Alm Brand BANK Regler for Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Opbevaring af kort og PIN-kode 3 4. Verified by Visa 3 5. Brug af kortet 4

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D C H E C K O G H Æ V E K O R T Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med check og hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Regler for VISA/Dankort

Regler for VISA/Dankort Regler for VISA/Dankort Kortudsteder Hovedkontor: Merkur Andelskasse, Vesterbrogade 40,1, 1620 København V E-mail: merkur@merkur.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af

Læs mere

Brugerregler. VISA/Dankort

Brugerregler. VISA/Dankort Brugerregler VISA/Dankort Gældende fra 16. juli 2014 PenSam Bank A/S CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø, Danmark 2 Brugerregler - VISA/Dankort BRUGERREGLER - VISA/DANKORT 1. REGLER FOR VISA/DANKORT Disse

Læs mere

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg

Dankort og Visa/Dankort. Regler for. Dankort og Visa/Dankort. - det sikre valg Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort - det sikre valg Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by Visa-kode... 3 4 Brug af kortet... 4 5 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk

Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk Brugerregler Visa/Dankort Swedbank, Kalvebod Brygge 45, 1560 København V, info@swedbank.dk 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af

Læs mere

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort

Brugerregler - Dankort. 1 Regler for Dankort 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst

Læs mere

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder)

Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) Regler for Visa/Dankort (Gælder fra juni 2012 for eksisterende og nye kunder) 1 Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort.

Læs mere

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

DANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 2 Hvad kan du bruge kortet til? 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Opbevaring af kort og PIN-kode Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 4 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3. 4 Verified by Visa... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Opbevaring af kort og PIN-kode... 3 4 Verified by Visa... 4 5 Brug af kortet... 5 6 Kontrol af posteringer på din

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort -råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet 3. Læs mere på nettet Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort

Regler for. Dankort og Visa/Dankort. Dankort og Visa/Dankort Regler for Dankort og Visa/Dankort Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?. 2 3 Brug af kortet 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode 6 5 Fuldmagt

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O RT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler Dankort 8.3.01.

Brugerregler Dankort 8.3.01. Regler for Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet.

Hvor intet andet er angivet, gælder de for både Dankort og Visa-kort. Forklaring på de anvendte ord og udtryk finder du til sidst i dokumentet. 1 Regler for Dankort og Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Dankort og Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet,

Læs mere

1. Regler for Visa/Dankort

1. Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt...

1 Regler for Visa/Dankort... 2. 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2. 3 Brug af kortet... 4. 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6. 5 Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 4 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 6 5 Fuldmagt... 6 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Regler for interne hævekort

Regler for interne hævekort Gode råd om interne hævekort Opbevar Deres interne hævekort forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum at De ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende.

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Side 1 af 6 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT

BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT BETINGELSER FOR KONTI MED HÆVEKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort. Derudover gælder bankens Almindelige forretningsbetingelser

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Regler for Visa/Dankort Del D af kontoaftalen Regler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort Nærværende regler gælder for anvendelse af Visa/Dankort udstedt af DNB Bank ASA, filial af DNB Bank ASA,

Læs mere

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet

Regler for Dankort. 1. Gode Dankort-råd. 2. Hvis Dankortet bortkommer eller bliver stjålet. 3. Læs mere på nettet Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes.

Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Regler for Visa/Dankort Definitioner Betalingsmodtager: Forretningen, hotellet, restauranten eller andre steder, hvor kortet kan anvendes. Ekspeditionsdag: Lørdage, søn- og helligdage, fredagen efter Kristi

Læs mere

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79

Regler for Sydbank hævekort. november 2009. Tlf. 70 10 78 79 Regler for Sydbank hævekort november 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Sydbank hævekort Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved etablering af kundeforhold,

Læs mere

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort.

Du kan få udleveret et kort i tilknytning til en konto i GB. Se dog pkt. 5. Kortet kan bruges som hævekort og som betalingskort. Kortholderregler for Akiliut / U18 pr. 01-11-2009 1. Definitioner Kortudsteder: GrønlandsBANKEN, Postboks 1033, 3900 Nuuk. Benævnes i det følgende som GB. Korttype: AKILIUT et hæve og betalingskort, der

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du ved edankort-betalinger skal

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.gl Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009

REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 REGLER FOR VISA/DANKORT Gældende fra 1. november 2009 GODE VISA/DANKORT-RÅD Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også f

Læs mere

VISA Electron kortholderregler

VISA Electron kortholderregler Gode råd om Visa Electron Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet det. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sygesikringsbevis og lignende. Brug PIN-koden

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Brugerregler for Visa / Dankort

Brugerregler for Visa / Dankort Brugerregler for Visa / Dankort www.banknordik.dk Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa/Dankort 1. Regler for Visa/Dankort 3 2. Hvad kan du bruge kortet til? 3 2.1 Hævning af kontanter

Læs mere

Gode råd om dit Visa/Dankort

Gode råd om dit Visa/Dankort Gode råd om dit Visa/Dankort Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Dankort og

Læs mere

Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011

Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011 Regler for Visa Electron Gælder fra januar 2011 Indholdsfortegnelse Vejledning om brugen af Visa Electron til unge under 18 år...2 1 Regler for Visa Electron...2 2 Hvad kan du bruge kortet til?...2 3 Opbevaring

Læs mere

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom

Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, Hvis du bruger den kontaktløse funktion, skal du være opmærksom 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort... 3 Ordliste... 18 Gode Dankort råd... 19 Gode råd når du handler på nettet... 21 Uddrag af Lov om betalingstjenester... 23 Prisliste...

Læs mere

Brugerregler for Visa Debit

Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit Indholdsfortegnelse Brugerregler for Visa Debit Brugerregler for Visa Debit... 3 Ordliste... 21 Gode Visa Debit-råd... 23 Gode råd når du handler på nettet... 26 Uddrag af værgemålsloven...

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager.

Formålet med denne videregivelse er alene at skabe yderligere sikkerhed for, at Swipp-overførslen rammer den rigtige modtager. Brugerregler for Swipp Nedenfor finder du de regler, der gælder for Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-konto-overførsler

Læs mere

VISA INFINITE BRUGERREGLER

VISA INFINITE BRUGERREGLER VISA INFINITE BRUGERREGLER INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler...4 Tillægsydelser...24 Ordliste...26 Gode kortråd...29 Uddrag af Lov om betalingstjenester...31 Visa Infinite omfatter et betalingskort (Visa

Læs mere

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R

B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R B E T I N G E L S E R F O R K O N T I M E D H Æ V E K O R T U N D E R 1 8 Å R Her kan du læse de betingelser, der gælder for konti med hævekort, hvis du er under 18 år. Derudover gælder bankens Almindelige

Læs mere

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk

REGLER FOR DANKORT. 3. LÆS MERE PÅ INTERNETTET Du kan læse mere på: www.crimprev.dk www.dankort.dk www.pbs.dk REGLER FOR DANKORT Gode Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at

Læs mere

4 Verified by Visa. Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen,

4 Verified by Visa. Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, 7890 Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive sb@sallingbank.dk Side 1 af 6 2.4 Maksimumforbrug Du må kun hæve kontanter eller købe for det beløb, der står på kontoen, medmindre du har aftalt andet

Læs mere

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse

Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Regler Firmadankort med virksomhedshæftelse Gælder fra september 2010 1 Definitioner Firmadankort med virksomhedshæftelse Betalingsinstrument udstedt af Nordea Bank Danmark A/S, cvrnr. 13522197, København

Læs mere

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008

BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 BETINGELSER FOR AFTALE OM ELEKTRONISK UNDER- SKRIFT FOR FORBRUGERE Senest opdateret den 1. februar 2008 Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København Her kan du læse om de betingelser, der gælder, når

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp - Privat Salling Bank A/S Frederiksgade 6 7800 Skive Bestemmelserne om afsendelse af Swipp-overførsler/-betalinger ophører den 15. december 2015.. For Swipp-overførsler/-betalinger

Læs mere

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT

REGLER FOR INTERNE HÆVEKORT 1. Indledning Fynske Bank, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg. email: post@fynskebank.dk Registreringsnummer 6850 Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til

Læs mere

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM.

2 Definitioner REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum ALM. REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD ALM. 1 Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum Vi anbefaler, at du læser reglerne igennem med det samme og efterfølgende gemmer dem til

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

Regler for Visa/Dankort

Regler for Visa/Dankort Gode Visa/Dankort Dankort-råd råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes. Du kan selv være med til at skabe endnu større sikkerhed, hvis du følger disse gode råd. 1. Gode Visa/Dankort

Læs mere

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd

Regler for Dankort. Gode Dankort -råd Gode Dankort -råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu større

Læs mere

Brugerregler. for Dankort og Visa/Dankort

Brugerregler. for Dankort og Visa/Dankort Brugerregler for Dankort og Visa/Dankort Indholdsfortegnelse Brugerregler for Dankort og Visa/Dankort Brugeregler for Dankort og Visa/Dankort... 3 Ordliste... 20 Gode Dankort og Visa/Dankort råd... 22

Læs mere

Brugerregler for Visa/dankort

Brugerregler for Visa/dankort 1. Regler for Visa/dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis dankort og Visa-kort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

Swipp - Regler for selvbetjening

Swipp - Regler for selvbetjening Swipp - Regler for selvbetjening Ret til at fortryde aftalen vedrørende Swipp Kontohaver/bruger har mulighed for at fortryde indgåelse af aftalen om Swipp inden for en frist på 14 dage, jf. forbrugeraftalelovens

Læs mere

Supplerende kortbestemmelser

Supplerende kortbestemmelser 1. november 2009 Supplerende kortbestemmelser Lyngby Storcenter a.m.b.a - Lyngby Storcenter 623-2800 Kongens Lyngby telefon 4527 7707 - telefax 4587 2015 - CVR nr. 4707 7417 - Danske Bank 4260-0007003773

Læs mere

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode 5. 5.

1. Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode 5. 5. Alm Brand BANK Regler for Dankort Indholdsfortegnelse 1. Regler for Dankort 2 2. Hvad kan du bruge kortet til? 2 3. Brug af kortet 3 4. Opbevaring af kort og PIN-kode 5 5. Fuldmagt 5 6. Sikre internetbetalinger

Læs mere

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014

VISADANKORT BRUGERREGLER pr. 13. juni 2014 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse af Visa/Dankort. Reglerne beskriver brug af kortet som henholdsvis Dankort og Visakort. Hvor intet andet er angivet, gælder de for både

Læs mere

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD

REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD REGLER FOR ALM. BRAND MASTERCARD GÆLDENDE PR. 1. MAJ 2005 ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Alm. Brand MasterCard, MasterCard Gold og MasterCard Platinum... 3 2. Definitioner...

Læs mere

Brugerregler for Swipp - Privat

Brugerregler for Swipp - Privat Brugerregler for Swipp - Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde,

Læs mere

Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016

Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016 Regler for Nordea Pay Gælder fra 31. marts 2016 Indholdsfortegnelse Gode råd om Nordea Pay... 1 1 Regler for Nordea... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til... 2 3 Opbevaring af kort og pinkode... 2 4 Verified

Læs mere

Brugerregler for. Nykredit Hævekort

Brugerregler for. Nykredit Hævekort Gældende pr. 1. januar 2018 Brugerregler for Nykredit Hævekort R8850 Propellant 1217 Nykredit Bank A/S CVR-nr. 10 51 96 08 København INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerregler for Nykredit Hævekort... 1 Ordliste...

Læs mere

Brugerregler VISA/Dankort

Brugerregler VISA/Dankort DNB Bank ASA, Filial af DNB Bank ASA, Norge Dampfærgevej 28 2100 København Ø Tlf.: +45 33 36 62 00 Fax: +45 33 36 62 40 E-mail: info@dnb.dk Indholdsfortegnelse 1 Regler for Visa/Dankort... 1 2 Hvad kan

Læs mere

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank

Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank Kortholderregler for MasterCard i Lån & Spar Bank 1 Definitioner Banken Lån & Spar Bank A/S, CVR nr. 13538530, udsteder kortet. Betalingsmodtager De steder, du kan bruge kortet. Danmark Danmark, Færøerne

Læs mere

Brugerregler for Dankort

Brugerregler for Dankort Brugerregler for Dankort Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger...

Læs mere

Regler for Mobilpenge (brugerregler)

Regler for Mobilpenge (brugerregler) Regler for Mobilpenge (brugerregler) BankNordik Amagerbrogade 25 2300 København S Telefon: +45 76 97 80 00 Email: kontakt@banknordik.dk Hjemmeside: banknordik.dk Fortrydelsesret gælder alene for privatkunder

Læs mere

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp.

Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Brugerregler for Swipp Privat Nedenfor finder du de regler, der gælder for privatpersoners brug af Swipp. Reglerne gælder fra din accept af aftalen om Swipp. Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som

Læs mere

Gode Visa/Dankort-råd

Gode Visa/Dankort-råd Gode Visa/Dankort-råd Betalingskort er et af de sikreste betalingsmidler, der findes og misbrug i forbindelse med brug af Visa/Dankort er da også forsvindende lille. Du kan selv være med til at skabe endnu

Læs mere

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt...

1 Regler for Dankort Hvad kan du bruge kortet til? Brug af kortet Opbevaring af kort og PIN-kode Fuldmagt... Indholdsfortegnelse 1 Regler for Dankort... 2 2 Hvad kan du bruge kortet til?... 2 3 Brug af kortet... 3 4 Opbevaring af kort og PIN-kode... 5 5 Fuldmagt... 5 6 Sikre internetbetalinger... 6 7 Kontrol

Læs mere

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden.

Brug pinkoden diskret Stil dig tæt på terminalen eller pengeautomaten, og dæk tasterne f.eks. med den frie hånd, mens du taster pinkoden. Gode råd om hævekort Opbevar kortet forsvarligt Kontrollér med jævne mellemrum, at du ikke har mistet dit kort. Det er lige så personligt som pas, kørekort, sundhedskort og lignende. Husk pinkoden Har

Læs mere