Indholdsfortegnelse. 2 S i d e

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. 2 S i d e"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse Parter...3 Definitioner...3 Introduktion til National Serviceplatform (NSP)...4 NSP aftalekoncept...4 NSP sikkerhedskoncept...5 NSIs ansvar som databehandler...5 Den Nationale Servicedesk...5 Aftaleparter...5 Ændring i aftalemæssige forhold...5 Serviceydelser og servicemål...6 Servicemål...6 Tilgængelighed...6 Servicetidsrum...6 Reaktions- og løsningstid...6 Kategorier og prioritering...7 Den Nationale Servicedesk...8 Ekstraordinært servicevindue...9 Driftsrapportering...9 Ændringshåndtering...9 NSP Servicevilkår - vilkår for anvendelse af data og services på NSP Servicevilkår for certifikater og SOSI infrastruktur Generelle vilkår for anvendelse af datasamlinger der udbydes på NSP Generelle vilkår for anvendelse af forretningsservices der udbydes på NSP Tilgængelige datasamlinger- og forretningsservices Aftaleindgåelse Kontaktdata til Servicedesk - service anvender eller anvendersystem udbyder Underskrift S i d e

3 Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig organisation for NSP og AFTAGERRNAVN ADRESSE POSTNR BY CVR FUNKTIONS CERTIFIKAT ID (KUN direkte tilslutning) Definitioner Serviceudbyder Serviceaftager Anvendersystem udbyder (Service)Anvender Slutbruger Data Datasamling Service Stamdataservice Tilslutningsaftale Serviceaftale Snitflade Betegnelsen Serviceudbyder anvendes i NSP konceptet generelt, og i denne aftale specifikt, om den part (offentlig myndighed, organisation, virksomhed e.l.) der ejer data eller en service som udbydes på NSP. Betegnelsen Serviceaftager anvendes i NSP konceptet generelt, og i denne aftale specifikt, om den part (offentlig myndighed, organisation, virksomhed e.l.) der aftager de data og services der udbydes på NSP. Udbyder af et system, som integrerer med NSP services. Udbyder kan være offentlig myndighed, organisation, virksomhed e.l. Anvendersystem udbyder anvendes i en situation hvor serviceanvender er part i en anden organisation end anvendersystem udbyder Definerer den anvenderorganisationen eller de konkrete personer, som anvender program eller klient til at aktivere services på NSP. (Service)Anvender kan være part i del af eller samme organisation som serviceaftager alternativt benytte NSP services via et anvendersystem, som udbydes af anvendersystem udbyder Slutbruger er konkret person i del af eller samme organisation som serviceanvender Data stilles til rådighed af Serviceudbyder på et, i denne aftale, aftalt sted, med henblik på at blive importeret til NSPs stamdataregister, for derfra at danne grundlag for én eller flere services der udstilles til Serviceaftagere. En datasamling er en konkret samling af data, som udstilles på NSP via en stamdataservice, kopiregister service. En services udstiller funktionalitet. En stamdataservice udstiller funktionalitet på baggrund af et stamdataregister. NSP udbyder 3 stamdataservices, nemlig kopiregisterservice, enkelopslag service, abonnement service. Forholdet mellem Serviceudbyder og NSI, som systemansvarlig organisation for NSP, reguleres i en Tilslutningsaftale. Heri reguleres hvem NSI må formidle data til, under hvilke konditioner og med hvilke krav. Forholdet mellem NSI, som systemansvarlig organisation for NSP, og Serviceaftager, reguleres i en Serviceaftale. Heri specificeres hvilke data og services en Serviceaftager har tilladelse til at anvende samt med hvilke krav, betingelser og premisser data og services kan hentes og anvendes. Betegnelsen Snitfalde anvendes i denne aftale som en samlebetegnelse for definition af struktur og dataformat. 3 S i d e

4 Introduktion til National Serviceplatform (NSP) National Serviceplatform (NSP) er national infrastruktur indenfor sundhedsdomæne hvorpå sundhedsvæsenets parter kan stille data og services til rådighed for hinanden på en enkel, sikker og ensartet måde. NSP sikrer, med en stabil drift og en høj tilgængelighed, muligheden for at tilbyde services med svartidsgaranti end-2-end. Platformen giver også mulighed for at stille forespørgsler i kø og modtage svar, når det er muligt. Kommunikationsplatformen indeholder monitorerings- og log faciliteter, der giver mulighed for at dokumentere overholdelsen af servicemål og svartider, samt at sikre den løbende overvågning af platformen, der foregår centralt. Der tilbydes løbende nye services og data på NSP. Den enkelte Serviceudbyder bestemmer i princippet selv deres serviceniveau, men NSP konceptet sikrer, at tilslutningen foretages under standardiserede og kontrollerede forhold i overensstemmelse med NSP konceptet. NSP aftalekoncept Udbydere af data og services på NSP indgår en tilslutningsaftale. Tilslutningsaftalen regulerer forholdet mellem Serviceudbyder og NSI, som systemansvarlig organisation for NSP, herunder hvem data/services må formidles til, under hvilke konditioner og med hvilke krav. Aktører på sundhedsområdet, der ønsker at anvende data og services, der udbydes på NSP, indgår en NSP serviceaftale (nærværende aftale). NSP Serviceaftalen regulerer forholdet mellem NSI, som systemansvarlig organisation for NSP og Serviceaftager. I det tilfælde, at slutbruger er del af samme organisation (samme CVR) som serviceaftager vil serviceaftalen kun inkludere denne serviceaftale. I tilfælde af at serviceaftager agerer som leverandør til en slutbruger organisationen (med andet CVR nummer) vil der være krav til indgåelse af en serviceaftale med alle involverede parter (alle implicerede CVR numre) ved service anvendelsen. NSP Serviceaftalen specificeres de samlede servicemål for NSP platformen. Dvs. et samlet servicemål for software komponenter, der udgør selve NSP platformen, som f.eks. DCC 1 og SOSI-STS 2. NSP Serviceaftalen regulerer også de generelle krav, betingelser og premisser knyttet til data og services. Generelle servicevilkår for anvendelse af services på NSP, inklusiv certifikater og SOSI-STS er beskrevet i denne NSP Serviceaftale. På nsi.dk vil der til enhver tid fremgå en opdateret liste over services, der udbydes på NSP. Specifikke vilkår for de services der udbydes findes også her. Bemærk at det ikke er alle sundhedsvæsenets parter der har mulighed for at anvende alle de udbudte services. Aftale om anvendelse af service eller data på NSP rekvireres via en bestillingsformular der findes på nsi.dk. 1 Dekoblingskomponent som skærmer de lokale systemer fra udfald af nationale tjenester. 2 SOSI er forkortelse for Service Orienteret System Integration. STS er forkortelse for Security Token Service SOSI-STS er en sikkerhedskomponent, hvormed der kan etableres et tillidsdomæne og dermed opnå "single-sign-on" for web services i sundhedssektoren. 4 S i d e

5 Af dokumentet NSP serviceoverblik, der er knyttet til NSP denne Serviceaftale, fremgår det, hvilke services og data en Serviceaftager har tilladelse til at anvende. NSP sikkerhedskoncept NSP opererer med et sikkerhedskoncept der reguleres gennem adgang via Sundhedsdatanettet og via autentificering på CVR nr. Når et CVR nr. er autentificeret til NSP, via STS servicen, har organisationen per automatik teknisk adgang til alle service der udstilles på NSP. For alle datasamlinger gælder at stamdatamodulet varetager brugeradministration og adgangssikkerhed hvor der foregår en yderligere autorisering på CVR nr. Anvendelse af en service er betinget af at der er indgået en aftale mellem NSI og Serviceaftager. NSIs ansvar som databehandler NSI er dataansvarlig for egne data. For data og services, der stilles til rådighed af andre serviceudbydere, har NSI indgået en databehandleraftale med den dataansvarlige. Den Nationale Servicedesk Indgåelse af NSP Serviceaftalen giver adgang til den National Servicedesk, der supporter NSP og de services der udbydes på NSP. Den Nationale Servicedesk leverer 2nd line support til service anvender eller anvendersystem udbyder. Det vil sige at den Nationale Servicedesk ikke supporterer slutbrugere ved service anvender, men at anvender eller anvendersystem udbyder servicedesk, med denne aftale, har mulighed for at rette henvendelse til den Nationale Servicedesk. Service anvender servicedesk fungerer, set i et nationalt perspektiv, som 1st line support. Aftaleparter Denne aftale indgås mellem 1) NSI, som systemansvarlig organisation for NSP platformen og som serviceformidler af de services der udbydes via NSP, og 2) den af sundhedsvæsenets parter, der via denne aftale ønsker at anvende NSP platformen og services, der udbydes via denne. NSI fungerer som serviceformidler og databehandler på vegne af de Service- og dataudbydere, der udstiller deres services og data via den Nationale Serviceplatform. Ændring i aftalemæssige forhold NSI kan foretage ændringer i vilkårene for tilslutning til NSP, såfremt der er væsentlige grunde hertil. Ændringer i vilkår træder i kraft med minimum 6 måneders varsel, med mindre ændringerne skyldes væsentlige forhold som f.eks. opfyldelse af ny lovgivning eller sikkerhedshændelser, der nødvendiggør et kortere eller intet varsel. Serviceudbyder og serviceanvender vil blive orienteret om vilkårsændringerne umiddelbart. 5 S i d e

6 Serviceydelser og servicemål I dette afsnit er der foretaget en oplistning af de serviceydelser og servicemål der gælder for hhv. NSP platformen i produktion og den Nationale Servicedesk i relation til henvendelser vedr. produktionsmiljøet. Servicemål Tilgængelighed Der er med indgåelse af Serviceaftalen aftalt følgende tilgængelighed (oppetid) for NSP platformen. Serviceydelse Servicemål Tilgængelighed af NSP platformen 99,9 % Servicetidsrum Der er med indgåelse af Serviceaftalen aftalt følgende servicetidsrum. Service Servicetidsrum Driftstid 24/7 Overvågning 24/7 Den Nationale Servicedesk (telefonisk henvendelse) Den Nationale Servicedesk (henvendelse via webformular) 24/7 24/7 med besvarelse hverdag 8-16 Reaktions- og løsningstid Der er med indgåelse af Serviceaftalen aftalt følgende reaktionstider. Serviceydelse Servicemål Fejludbedring reaktions- og tilstræbt løsningstid Prioritet 1 fejl: Reaktionstid Prioritet 1 fejl: Tilstræbt løsningstid Prioritet 2 fejl: Reaktionstid Prioritet 2 fejl: Tilstræbt løsningstid Prioritet 3 fejl: Reaktionstid Prioritet 3 fejl: Tilstræbt løsningstid 15 min. 2 timer 1 time 4 timer 8 timer 10 arbejdsdage Reaktionstid forstås som den tid, der går fra hændelsen er meddelt eller observeret (via f.eks. alarmer fra driftsovervågning) hos NSI, til NSI påbegynder en arbejdsproces med det formål af rette fejlen/afhjælpe hændelsen, igangsættes. 6 S i d e

7 Løsningstid forstås som den tid, der går fra NSI påbegynder arbejdet med at finde en løsning, til problemet er klar til installation og test. Kategorier og prioritering Nedenfor er der beskrevet reaktionstider for påbegyndelse af fejlsøgning af fejl, set i sammenhæng med prioritering i forhold til hvor kritisk fejlen er. Kategori Definition/ guideline Reaktionstid Tilstræbt løsningstid Prioritet 1 (P1) Systemet er nede. Fejlen har en alvorlig konsekvens for NSI mulighed for at opretholde service. Ingen work-around er mulig. Ved fejl 1 hvor reaktionstiden er 15 min. skal NSP s driftsafvikling straks stoppes, så snart Leverandøren bliver opmærksom på problemet, dvs. enten når fejlen opstår eller rapporteres. Fejlrettelse påbegyndes snarest herefter. Hurtigst muligt. Leverandøren har pligt til uden unødigt ophold at løse problemet og indenfor tilstræbt 2 timer. Eskalering: Hvis problemet ikke er løst inden 2 timer underrettes Leverandørens ledelse, som derefter har problemet under konstant overvågning. Prioritet 2 (P2) Systemet har begrænset funktionalitet. Fejl har betydelig konsekvens for NSI mulighed for at opretholde service. Ingen workaround er mulig. Reaktionstiden er 1 time og fejlrettelse påbegyndes snarest, når Leverandøren bliver opmærksom på problemet, dvs. enten når fejlen opstår eller rapporteres. Løsning eller anvisning på omgåelse af fejl eller reduktion af fejl til lavere fejlkategori indenfor tilstræbt 4 timer. Eskalering: Hvis problemet ikke er løst inden 4 timer underrettes Leverandørens ledelse, som derefter har problemet under konstant overvågning. Prioritet 3 (P3) Begrænset funktionalitet i systemet. Service påvirkes ikke væsentligt eller en workaround er mulig. Fejlrettelse påbegyndes senest næste dag og senest 8 arbejdstimer efter Leverandøren bliver opmærksom på problemet, dvs. enten når fejlen opstår eller rapporteres. Løsning eller anvisning på omgåelse af fejl indenfor max. 10 arbejdsdage eller senere, efter aftale med NSI og service anvender Prioritet 4 (P4) Serviceforespørgsler og ændringsønsker Der kvitteres for modtagelse seneste 24 timer efter modtagelse Serviceforespørgsler og ændringsønsker indgår i alm. prioritering. Det tilstræbes at give tilbagemelding inden for 72 timer 7 S i d e

8 Reaktionstid og tilstræbt løsningstid er angivet inden for normal åbningstid, som er 8-16, med undtagelse af kategori 1 og 2 fejl. Ved fejlkategori P1 og P2 skal NSI løbende og mindst én gang i timen (P1), og mindst hver anden time (P2), informere service anvender om status og fremdrift mht. løsning af fejlen. Information sker via nspop.dk eller, i særlige tilfælde, direkte til service anvender servicedesk. Hvis Leverandøren under behandling af sagen, f.eks. er nødt til at indhente yderligere oplysninger eller afventer en 3. part, kan sagen sættes i vent, under disse forudsætninger: Behandling kan ikke fortsættes uden kontakt til service anvender eller en 3. part, service anvender har en leveranceaftale med Behandling kan ikke fortsættes før en ekstern part, f.eks. et elselskab, får håndteret et forhold I disse situationer stoppes uret i sagsbehandlingen, da der er tale om et forhold der skal udbedres, inden NSI kan fortsætte behandlingen. Når forholdet er udbedret, starter tidsmålingen igen. Service anvender samt dennes leverandører skal være behjælpelig med f.eks. password, integration til interne systemer etc. Ved fejlkategori P1 og P2 udarbejdes, til intern brug, en kort fejlrapport senest 48 timer efter løsningen er implementeret og sagen er afsluttet. Den Nationale Servicedesk Opstår der en fejlsituation eller et andet supportbehov, der gennem lokal fejlfinding hos service anvender kan tilskrives NSP platformen kan service anvender servicedesk kontakte den Nationale Servicedesk døgnet rundt via telefon. Service anvender kan henvende sig til den Nationale Servicedesk når service anvender egen supportfunktion har visiteret sagen og ved undersøgelser har konstateret at fejlen ikke skyldes lokale forhold. Det er afgørende for kvaliteten af supporten og den videre fejlsøgning og afklaring, at følgende oplysninger stilles til rådighed for den Nationale Servicedesk: Resultat af undersøgelse for lokale forhold, strøm, LAN etc Hvilken fejl eller situation der opleves Applikationsnavn, Installationsadresse / location Kontaktperson, tlf., Hvem i 1. st level servicedesk ved service anvender har visiteret sagen Resultat af undersøgelse for lokale forhold, strøm, LAN etc. Teknisk kontaktperson (navn, , telefon, træffetider) Applikationsnavn, Installationsadresse / location Uddybende beskrivelse af fejlsituation Logfiler fra system der viser fejlen Hvis der er specielle forhold omkring adgang og kontaktpersoner, skal dette oplyses Hvis der ønskes afmelding til andre end kontaktpersonen, oplyses dette Kontaktmuligheder er angivet i nedenstående oversigt. Kontaktpunkter Type Adresse og telefonnummer Bemærkning 8 S i d e

9 Den Nationale Servicedesk er indgang til support og fejlmeldinger Telefon Webformular Supportformular på nspop.dk Link: ( s/indberetning+til+service+desk) Henvendelser via webformular håndteres kun indenfor normal arbejdstid (8-16). Formularhenvendelser overvåges ikke konstant. Hastehenvendelser skal ske via telefon. NSP Operatøren er indgang til øvrige henvendelser Telefon Mail Udenfor normal kontortid (9-16 hverdage) skal al henvendelse ske til den Nationale Servicedesk Mails læses kun indenfor normal kontortid (9-16). Ekstraordinært servicevindue NSP konceptet indeholder et redundant set-up, hvorfor Servicevinduer vil være en undtagelse. Ekstraordinære servicevinduer kan dog komme på tale og adviseres med minimum 1 måned varsel. Adviseringen sker via nspop.dk Service anvender organisationen har selv pligt til at informere egne slutbrugere i det omfang service anvender organisationen finder det nødvendigt. Driftsrapportering Driftsstatus og driftsrapportering er tilgængelig på nspop.dk Ændringshåndtering Alle snitflader er som udgangspunkt bagudkompatible og ændringer i snitflader kræver som udgangspunkt ikke ændringer i Serviceudbyders eller Serviceaftageres systemer. Ved lukning af gamle snitflader, er NSI forpligtet til at varsle dette med minimum 6 måneders varsel. NSI leverer beskrivelse af ændringens indhold og testfaciliteter, således at overgangen til den ændrede snitflade kan ske med færrest mulige gener for Serviceudbyder og Serviceaftagere. Hvis ændringen skyldes afhjælpning af et akut sikkerhedsmæssigt problem, kan en kortere frist blive nødvendig. Serviceudbyder og Serviceaftagere afholder i alle tilfælde omkostninger til tilpasning af egne systemer. Såfremt NSI ophører fuldstændigt med driften af den Nationale Serviceplatform (NSP), varsles dette med minimum 12 måneders varsel. 9 S i d e

10 NSP Servicevilkår - vilkår for anvendelse af data og services på NSP Serviceaftager forpligter sig til kun at anvende de services og data som denne har tilladelse til at anvende samt at overholde de servicevilkår, der er gældende for de services, de er tilsluttede. Den fysiske adgang til NSP og services og data der udbydes herpå sker via Sundhedsdatanettet. Tilslutning til Sundhedsdatanettet kræver aftale med MedCom, der administrerer tilslutningen til Sundhedsdatanettet. Serviceaftager forpligter sig til at overholde de fastlagte regler for brug og sikkerhed. 3 Det er en væsentlig forudsætning for opretholdelsen af adgangen til data og services, at brugeradministration varetages af den enkelte Serviceaftager i overensstemmelse med lovkrav og indgåede aftaler. Ved download af data indeholdende personhenførbare oplysninger indestår anvenderorganisationen for, at denne er berettigede til at modtage disse og at de har dataansvaret i henhold til persondataloven i forbindelse med, og efter download. Anvenderorganisationen skal sikre sig, at slutbrugere i dennes organisation er bekendt med og efterlever retningslinjerne for anvendelse af services og data på NSP, herunder krav til fortrolig omgang med personhenførbare data. Servicevilkår for certifikater og SOSI infrastruktur SOSI STS 4 autentificerer primært slutbrugere såsom læger og andre sundhedsprofessionelle med anvendelse af OCES medarbejdercertifikat. På baggrund af medarbejdercertifikatet, og opslag i forskellige fagregistre, udstedes der en SOSI ticket (også kaldet et SOSI IDkort), som kan anvendes af slutbrugerne til autentifikation over for services på NSP (som f.eks. FMK) i det tidsrum, den enkelte Serviceudbyder fastlægger, dog maksimalt 24 timer. Slutbrugere tilgår SOSI infrastrukturen og services på NSP via lokale fagsystemer er, såsom EPJ/EOJ systemer og lægepraksis systemer. Det er service anvender ansvar at efterleve sikkerhedsbestemmelserne omkring anvendelse af OCES signatur jf. brugervilkår vedr. anvendelse af OCES 5 Det er den dataansvarlige for de lokale fagsystemer, der har ansvaret for at sikre, at den slutbruger, som anvender services på NSP på baggrund af en fremsendt SOSI ticket, er den retmæssige ejer af den pågældende SOSI ticket. Efter at slutbrugeren har autentificeret sig med OCES certifikat, skal den lokale fagsystemer sikre slutbrugeren enekontrol over den udstedte SOSI ticket SOSI er forkortelse for Service Orienteret System Integration. STS er forkortelse for Security Token Service. SOSI-STS er et produkt, hvormed der kan etableres et tillidsdomæne og dermed opnå "single-sign-on" for web services i sundhedssektoren S i d e

11 Generelle vilkår for anvendelse af datasamlinger der udbydes på NSP Adgang til datasamlinger sker på basis af serviceaftager CVR-nummer. Slutbrugerne tildeles derfor adgang til de datasamlinger, som vedkommendes organisation/virksomhed har adgang til. Adgang til datasamlinger sker enten ved download fra de udbudte datasamlinger, herunder mulighed for at opdatere eksisterende download med ændringer siden sidst, eller ved online opslag i registret. Ved download af datasamlinger anvendes virksomhedscertifikater (VOCES) eller, hvor det er muligt, funktionscertifikater (FOCES). Ved online opslag i datasamlinger skal slutbrugeren anvende sit medarbejdercertifikat (MOCES). Datasamlinger stilles til rådighed for normal og løbende forretningsanvendelse hos slutbrugere. Generelle vilkår for anvendelse af forretningsservices der udbydes på NSP Anvendelse af forretningsservices, der stilles til rådighed via NSP, må kun ske via sundhedsdatanettet. Ved system-til-system integration anvendes virksomhedscertifikat (VOCES) eller funktionscertifikat (FOCES). Det skal være muligt i systemet entydigt at identificere den slutbruger, der har anvendt servicen. For services og komponenter, der stiller krav om autentifikation og autorisation af slutbrugeren, anvendes digital medarbejdersignatur (MOCES) samt STS-signerede DGWS IDkort. For services, der behandler personhenførbare oplysninger, skal service anvender organisationen sikre sig, at slutbrugere i dennes organisation er bekendt med og efterlever krav til fortrolig omgang med personhenførbare data. Forretningsservice stilles til rådighed for normal og løbende forretningsanvendelse hos slutbrugere. Tilgængelige datasamlinger- og forretningsservices På nsi.dk vil der til enhver tid fremgå en opdateret liste over datasamlinger- og forretningsservices, der udbydes via NSP. At en datasamling- eller forretningsservices udbydes på NSP, er ikke ensbetydende med at alle aktører i sundhedsvæsenet har mulighed for at tilslutte sig denne datasamling/forretningsservice. Bestilling af tilslutning til datasamlinger- og forretningsservice foregår via bestillingsformular der kan hentes på nspop.dk. Specifikke vilkår for datasamlinger- og forretningsservices fremgår separat. Service der er omfattet af denne aftale fremgår af dokumentet NSP Serviceoverblik. 11 S i d e

12 Aftaleindgåelse Så snart aftalen er underskrevet af begge parter foretager NSI de nødvendige foranstaltninger for at serviceanvender får adgang til NSP. Så snart dette er iværksat sender NSI besked via til den i aftalen angivne kontaktperson, hvorefter aftalen træder i kraft. Aftalen kan opsiges af begge parter med 6 måneders varsel. Kontaktdata til Servicedesk - service anvender eller anvendersystem udbyder Anfør venligst kontaktdata til relevant Servicedesk eller ansvarligt teknisk personale i forbindelse med driftsmæssige forhold og varslinger: Kontaktperson Telefon Underskrift For service anvender eller anvendersystem udbyder Dato Navn Titel og organisatorisk placering Underskrift 12 S i d e

13 13 S i d e

14 For NSI Dato 4. november 2014 Navn Troels Asger Hansen Titel og organisatorisk placering NSP Systemejer It udvikling og projekter Sektor for National Sundheds-it Underskrift 14 S i d e

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP)

TILSLUTNINGSAFTALE. Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) TILSLUTNINGSAFTALE Aftale om at Statens Serum Institut v/national Sundheds-it udbyder services på den National Serviceplatform (NSP) 1. Parter Denne aftale om at udstille services for sundhedsvæsenets

Læs mere

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP

Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Servicevilkår Fælles Medicin Kort via NSP Serviceudbyder: Lægemiddelstyrelsen Version: 0.2 Version Dato Ændringer 0.1 07.03.2011 Eksternt udkast til kommentarer 0.2 01.08.2011 Præciseringer af enkelte

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr

EWII Bredbånd A/S Kokbjerg Kolding EWII.com CVR-nr Side 1 Denne aftale er gældende for indgåelse af aftaler om etablering og benyttelse af EWII Bredbånds fibernet til erhverv i EWII Bredbånds forsyningsområde. Vilkårene opdateres løbende, og de til enhver

Læs mere

Design gør it unik. Temadag om Sundhedsdatanettet. Onsdag d. 22. september

Design gør it unik. Temadag om Sundhedsdatanettet. Onsdag d. 22. september Design gør it unik Temadag om Sundhedsdatanettet Onsdag d. 22. september Agenda Indledning og lidt om NetDesign v/preben Sørensen, NetDesign Sundhedsdatanettet v/john Møller, NetDesign Den tekniske opbygning

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

Vejledning i aftaleindga else med National Serviceplatform og tjekliste for opkobling til Fælles Medicinkort

Vejledning i aftaleindga else med National Serviceplatform og tjekliste for opkobling til Fælles Medicinkort Vejledning i aftaleindga else med National Serviceplatform og tjekliste for opkobling til Fælles Medicinkort 1 / 16 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Læsevejledning...

Læs mere

Drift- og supportpolitik

Drift- og supportpolitik 18. maj 2016 Drift- og supportpolitik For anvendelse af NemLog-in Version 2.0. Dokumentet beskriver driftsvilkår for NemLog-in, og beskriver supporten i forbindelse med opkobling og løbende drift af løsning.

Læs mere

Sektor for National Sundheds-it (NSI) MC8 koordineringsmøde 26. April 2012

Sektor for National Sundheds-it (NSI) MC8 koordineringsmøde 26. April 2012 Sektor for National Sundheds-it (NSI) MC8 koordineringsmøde 26. April 2012 Baggrund og formål Samling af National Sundheds-it, dokumentation fra Sundhedsstyrelsen, DRG fra departementet, statistik og analyse

Læs mere

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr.

Serviceaftale. Serviceaftale vedr. digitale løsninger. mellem. CompanYoung ApS. Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg. CVR-nr. Serviceaftale Serviceaftale vedr. digitale løsninger mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1. Indledning

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af E-rekrutteringssystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af E-rekrutteringssystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål 3 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Svartider 3 6.3.1 Krav til svartider 3 6.3.2 Måling af

Læs mere

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser

SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser SERVICE LEVEL AGREEMENT for levering af In & Outbound Datacenters IT-Ydelser iodc (In & Outbound Datacenter) Hvidovrevej 80D 2610 Rødovre CVR 35963634 ( IODC ) Version 1.0 1 1. Forudsætninger... 3 2. Ansvar

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v.

S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for. Netgroups levering af IT-ydelser m.v. S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T for Netgroups levering af IT-ydelser m.v. Netgroup A/S Store Kongensgade 40 H 1264 København K CVR-nr.: 26 09 35 03 ( Netgroup ) Version 4.4 1. Forudsætninger...

Læs mere

NSP OG FMK KOMMUNEUDRULNING. Teknisk temadag om sundhedsdatanettet Troels Asger Hansen, trah@ssi.dk Anni Markussen, anni@lakeside.

NSP OG FMK KOMMUNEUDRULNING. Teknisk temadag om sundhedsdatanettet Troels Asger Hansen, trah@ssi.dk Anni Markussen, anni@lakeside. NSP OG FMK KOMMUNEUDRULNING Teknisk temadag om sundhedsdatanettet Troels Asger Hansen, trah@ssi.dk Anni Markussen, anni@lakeside.dk AGENDA Nyt fra National Sundheds-IT, Troels Asger Hansen, NSI - Samspil

Læs mere

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9

Bilag 6: Servicemål. Udbud af løn- og personalesystem. Side 1 af 9 Bilag 6: Servicemål Udbud af løn- og personalesystem Side 1 af 9 Indhold Bilag 6 Servicemål... 3 6.1 Indledning... 3 6.2 Systemets normale driftstid... 3 6.3 Svartider... 3 6.3.1 Krav til svartider...

Læs mere

NATIONAL SERVICEPLATFORM

NATIONAL SERVICEPLATFORM NATIONAL SERVICEPLATFORM Sammenhæng og samarbejde i sundhedsvæsenet Afd.chef Birgitte Drewes, National Sundheds-it Lokal it National it (central) SKABELSESBERETNINGEN Ingen it - Papiret hersker overalt

Læs mere

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP

Produktbeskrivelse for. Min-log service på NSP Produktbeskrivelse for service på NSP Sundheds professionel Borger Fagsystem / Serviceudbyder Sundhed.dk 1 2 3 (Registreringsservice) (Konsolideringsservice) (Udtræksservice) Indeks Database (oprydning)

Læs mere

Service Level Agreement (DK)

Service Level Agreement (DK) Service Level Agreement (DK) HighJump Software BRONZE SLA - Aftalenummer bedes oplyst ved kontakt til vores ServiceDesk Forfatter JFA Versionnr. 1.3 Dato 08-04-2014 Indhold Definitioner... 3 Introduktionstekst...

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Njalsgade 13 2300 København S CVR.nr.: 64 94 22 12 (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.]

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af E-rekrutteringssystem Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og Bilag 7 Aftale om drift 3 7.1 Indledning

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål

Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål Bilag 5 Drift, hosting, vedligeholdelse, support og servicemål 1. Drift Leverandøren skal levere driftsafvikling af webstatistikløsningen (systemet) i produktionsmiljøet, herunder sikre korrekt eksekvering

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Affødte krav til SDN fra Arkitekturen. Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD)

Affødte krav til SDN fra Arkitekturen. Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD) Affødte krav til SDN fra Arkitekturen Ved Esben P. Graven, Digital sundhed (SDSD) Indledende betragtninger Infrastrukturen opbygges efter Digitaliserings Strategiens principper om trinvis- og behovsdrevet

Læs mere

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1

Sotea A/S 19. april 2016 version 1.0 1 version 1.0 1 1.... 3 2.... 3 3.... 4 4.... 5 5.... 5 6.... 6 7.... 6 version 1.0 2 1. Nærværende Service Level Agreement dokumenterer det aftalte serviceniveau, og beskriver kundens garanti i forbindelse

Læs mere

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015)

Vejledning VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL. Februar 2015 (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Vejledning Februar 2015 VEDRØRENDE GENERELLE BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF NEMHANDEL (VERSION 1.4 AF FEBRUAR 2015) Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 INDLEDNING... 4 GENERELLE

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE

BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE BILAG 10 VEDLIGEHOLDELSE VEJLEDNING Bilaget skal udfyldes af tilbudsgiver på baggrund af det i bilaget anførte skema samt de nedenfor og i kontrakten og kravspecifikationen nævnte krav og forventninger.

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 5 Servicemål 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices

Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices Version 22. maj 2014 Aftale vedr. brug af Materialeplatformens webservices mellem Undervisningsministeriet og 1. Aftaleparter

Læs mere

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.:

Databehandleraftale vedrørende brug af. WinPLC og relaterede services. Version 1.0 d. 1. november Parterne. Kundenr.: Databehandleraftale vedrørende brug af WinPLC og relaterede services Version 1.0 d. 1. november 2015 Parterne Kundenr.: Klinikkens navn og adresse (evt. stempel) (herefter den Dataansvarlige) og (herefter

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Vedr. CalcuEasy, kalkulation, opskrift, lager mellem CalcuEasy ApS Rygårdsvej 7, 5874 Hesselager CVR-nr.: 36494514 (herefter betegnet Leverandøren ) og KUNDENAVN ADRESSE ADRESSE

Læs mere

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting

Servicedeklaration. Virk.dk. Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen. --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Servicedeklaration Virk.dk Ansvarlig: Erhvervsstyrelsen --- Leverandør Nineconsult og TDCHosting Indhold Indhold 1 1. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 2 2. Kort beskrivelse af

Læs mere

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren )

AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER. Mellem. [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) AFTALE OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER Mellem [X] [Adresse] [Postnr. + By] CVR. nr.: [xxxxxxxx] (herefter Leverandøren ) og Midttrafik Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg CVR-nr.: 29943176 (herefter Midttrafik

Læs mere

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice

Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice Præcisering af transportbaseret sikkerhed i Den Gode Webservice 1. Historik...2 2. Indledning...3 3. SSL/TLS baseret netværk...3 4. Sundhedsdatanettet (VPN)...5 5. Opsummering...6 6. Referencer...6 Side

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

Service Level Agreement / Serviceaftale

Service Level Agreement / Serviceaftale Level Agreement / aftale Support For at kunne yde service og support på et højt niveau, har I P Group døgnovervågning på sit udstyr. Dette er 24 timer i døgnet, 365 dage om året. I P Group har teknikere

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst 2. Opfølgning på arbejdsgange 3. En BI-leverandørs syn på Serviceplatformen 4. Testdata 5. Integrationsmønstre 6. Orientering fra kommunedialog

Læs mere

Produktbeskrivelse for

Produktbeskrivelse for Produktbeskrivelse for Service til opfølgning på behandlingsrelationer NSP Opsamling Tjenesteudbyder Opfølgning Notifikation Side 1 af 7 Version Dato Ansvarlig Kommentarer 1.0 22-12-2011 JRI Final review

Læs mere

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA.

Både vedligeholdelses-, fejlmeldings- og eskalationsprocedurer er med i denne SLA. Service Level Agreement (SLA) 1. Generelt Denne Service Level Agreement (herefter SLA) er en del af leveringen af internet fra Flexfone. Den omfatter både xdsl- og Fiber-baseret internet og sammen med

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

Bilag 7: Aftale om drift

Bilag 7: Aftale om drift Bilag 7: Aftale om drift Udbud af telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Aftale om drift mellem REGION SYDDANMARK (i det følgende kaldet Kunden ) og 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CareerPortal mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

KontraktBilag 3 Servicemål

KontraktBilag 3 Servicemål KontraktBilag 3 Servicemål [Måned] 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Vejledning til Leverandør... 4 1.1 Bilagets formål og indhold... 4 1.2 Definitioner... 4 2. Driftsforudsætninger... 4 2.1. Konfiguration

Læs mere

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 7 SERVICEMÅL INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Forudsætninger for servicemål... 4 3. Driftseffektivitet... 4 3.1 Servicemål... 4 3.2 Måling af driftseffektivitet... 4 4. Svartider... 5 4.1

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Bilag 3 til aftale om Driftsplatform mellem på den ene side ServicePoint A/S CVR-nr. 26 61 64 09 Åbogade 15 DK-8200 Århus N. ( Leverandøren ) og på den anden side Kunden CVR-nr.

Læs mere

NSP STATUS. Service status og sammenhæng

NSP STATUS. Service status og sammenhæng NSP STATUS Service status og sammenhæng SERVICEOVERBLIK Forretningsservices Registerservices Basis services Status beskrivelser - Ej produktion roadmap indhold: - Service under udvikling / test - I produktion

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3

Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Notat 21. februar 2017 Den samlede erhvervsløsning i næste generation af NemID og NemLog-in3 Dette notat giver en overordnet konceptuel fremstilling af, hvordan erhvervsområdet forventes håndteret samlet

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Område dækket af servicepakke Vedligehold

Område dækket af servicepakke Vedligehold Område dækket af servicepakke Vedligehold Beskrivelse: Generelt Servicepakke Vedligehold er en del af programmelvedligeholdelsen, men beskrives herunder for at samle relevant information om serviceniveau.

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017

Version 2.0 Gældende fra Januar 2017 Bilag 4 - Service Level Agreement (SLA) Generelt Nedenfor beskrives generelle forhold omkring den SLA som ipvision lever op til i givne scenarier beskrevet i dokumentet nedenfor. Den version som var gældende

Læs mere

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse Bilag 3 Driftsydelser [Vejledning til Tilbudsgiverne: Bilaget skal udfyldes af Tilbudsgiver i forbindelse med afgivelse af tilbud. Tilbudsgiver skal udfylde de steder, der er markeret med [ ]. Nærværende

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. Praktikservice mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...

Indhold. Digital Sundhed. Brugerstyringsattributter - Politikker ... 2. 1. Introduktion... 2 2. Identifikation... Digital Sundhed Brugerstyringsattributter - Politikker - Specificering af nye og ændrede attributter i id-kortet Indhold 1. Introduktion... 2 2. Identifikation...... 2 2.1. Politik... 2 3. Sundhedsfaglig

Læs mere

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse.

Teksten i denne instruktion er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. BILAG 10 PRØVER Indholdsfortegnelse 1. Prøver... 4 2. Fælles regler for afprøvning... 4 2.1 Afklaringsproces og udarbejdelse af test cases... 4 2.2 Beskrivelse af afklaringsproces og udarbejdelse af test

Læs mere

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem

Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Aftale om tilslutning til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (i det følgende benævnt AUB) mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt

Læs mere

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem

Databehandleraftale. Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Bilag K Dags dato er indgået nedenstående aftale mellem Københavns Kommune [Forvaltning] [Center] CVR.nr.: 64 94 22 12 [Adresse] (Herefter benævnt Kunden) og [Firmanavn] CVR.nr.: [CVR.nr.] [Adresse] [Postnummer

Læs mere

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. CYJobAPI mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer

NOTAT. ITafdelingen. IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer NOTAT Dato Sagsnummer/dokument Fælles- og Kulturforvaltningen ITafdelingen 09-02-2015 2013-17156-10 IT og sikkerhedsmæssige udbudskrav ved indkøb af fagsystemer Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Dette dokument

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement For DanDomain server og infrastrukturservices Indhold 1. Generelt... 2 2. Definitioner... 3 3. Teknisk support... 4 4. Hotline... 4 5. Ændringsanmodninger... 4 6. Vedligeholdelse

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål

Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering. Bilag 6 - Servicemål Udbud af Telemedicinsk løsning til hjemmemonitorering Bilag 6 - Servicemål 2 Indholdsfortegnelse 6.1 Indledning 3 6.2 Systemets normale driftstid 3 6.3 Reaktionstider 3 6.3.1 Kategorisering af overskridelse

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR- nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger

Digitalisering på tværs. IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Digitalisering på tværs IT-arkitekturkonferencen 1.-2. april 2009 Stigende modenhed fælles løsninger Hvem er Digital Sundhed? Bestyrelsen nedsat efteråret 2006 3 statslige repræsentanter 2 regionale repræsentanter

Læs mere

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017

Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 Regler for NemID til netbank og offentlig digital signatur v5, 1. marts 2017 1 Indledning NemID er en sikkerhedsløsning, du kan bruge til din netbank, offentlige og private hjemmesider. Du kan også bruge

Læs mere

Indikatorrapport, Servicedesk og sagsbehandling

Indikatorrapport, Servicedesk og sagsbehandling Indikatorrapport, Servicedesk og sagsbehandling Rapport for indikatorer ved NSI National Servicedesk. Periode for indrapportering af aktuelle sager: uge 27-30, 28. juni 25. juli 2014 Periode for indrapportering

Læs mere

Valg af webservice standard

Valg af webservice standard Valg af webservice standard Agenda Valg til en serviceorienteret infrastruktur Identitetsbaserede Services, Kåre Kjelstrøm Teknologiske trends og udfordringer Debat, spørgsmål og kritik Skal du lave en

Læs mere

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part )

(Dataansvarlig og Databehandler herefter under et benævnt Parterne og enkeltvis Part ) Databehandleraftale 1 Mellem: Firma: Cvr-nr.: Adresse: Postnr. ( Dataansvarlig ) By: Og: MedCom Cvr-nr.: 26919991 Forskerparken 10 5230 Odense M ( Databehandler ) (Dataansvarlig og Databehandler herefter

Læs mere

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for

SUP-specifikation, version 2.0. Bilag 9. SUP-Styregruppen. Sikkerhed og samtykke. Udkast af 12. juni Udarbejdet for SUP-specifikation, version 2.0 Bilag 9 Sikkerhed og samtykke Udkast af 12. juni 2003 Udarbejdet for SUP-Styregruppen Uddrag af indholdet kan gengives med tydelig kildeangivelse Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Service Level Agreement vedr. YoungCRM mellem CompanYoung ApS Vestre Havnepromenade 1B, 3. Sal, 9000 Aalborg CVR-nr.: 32 44 55 35 (herefter betegnet Leverandøren ) og Kunden 1.

Læs mere

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm

Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Tilstrækkelig sikker dataudveksling via Sundhedsdatanettet (SDN) Ved Kåre Kjelstrøm Sundhedsdatanettets Anatomi UNI-C Router Organisation A Router Router Organisation B Firewall Firewall Linjesikkerhed

Læs mere

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum

Uden velfungerende processer ingen tillid. Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Uden velfungerende processer ingen tillid Mats Berger Direktør, Service & Support Forum Processammenhænge Service & Support Forum 2 Hvad er en proces? Merværdi Input Aktivitet Aktivitet Aktivitet Output

Læs mere

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017

Webservice kald. System-til-system integration. Ny Easy. ATP 1. februar 2017 Webservice kald System-til-system integration Ny Easy ATP 1. februar 2017 Side 1 of 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 01.02.2017 Dato for næste revision ukendt Revisions Revisions

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015

SPOR 2 ADGANGSSTYRING. Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 SPOR 2 ADGANGSSTYRING Netværksdage Støttesystemer 11. og 12. marts 2015 Hvem er jeg? Rasmus H. Iversen Teknisk Projektleder Teamlead på sikkerhed Har været på STS projektet helt fra starten Mål for dagens

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen.

August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide. Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto. NemKonto hører under Økonomistyrelsen. August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide Opgaver, der skal løses på vej mod NemKonto NemKonto hører under Økonomistyrelsen Side 0 Tilslutningsguide til NemKonto August 2013 (version 1.1) Tilslutningsguide...

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere