Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage - Kortlægning af midler og metoder Charlotte Frambøl, Helge Hansen, Jens Østergaard, Anne Pia Koch og Tommy Jacobsen Teknologisk Institut Line Balschmidt og Ulrik Søchting Københavns Universitet

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING BAGGRUND AFGRÆNSNING KILDER 16 2 FORMÅL 17 3 MÅLGRUPPE 19 4 LOVGIVNING GODKENDELSE AF PRODUKTER/MILJØLOVGIVNING Indledning Lovgrundlag Godkendelse af produkter Produkter uden godkendelse ARBEJDSMILJØ 22 5 AKTIVITETER INDLEDNING LEVERANDØRER/PRODUCENTER AF RENSEMIDLER LEVERANDØRER/PRODUCENTER AF FOREBYGGELSESMIDLER PRODUCENTER AF MURVÆRKSMATERIALER RENSEFIRMAER BOLIGSELSKABER MV BYGGEMARKEDER O.LIGN MYNDIGHEDER LITTERATURSTUDIE BREVKASSER/DEBATFORA MV INTERNATIONALE KONTAKTER 27 6 MATERIALER INDLEDNING MATERIALEBESKRIVELSER Teglsten og tegltagsten Mørtel Kalksandsten Natursten Murværk Betontagsten 30 7 BIOLOGISK VÆKST INDLEDNING VÆKSTTYPER 33

4 7.2.1 Bakterier Alger Svampe Laver Mosser Højere planter 35 8 BEGRUNDELSE FOR AFRENSNING INDLEDNING GENNEMFØRTE AKTIVITETER RESULTATER 38 9 KORTLÆGNING AF MID LER OG METODER TIL RENSNING INDLEDNING KEMISKE MIDLER Indledning Anvendte mængder af kemiske midler Midler indeholdende kvarternære ammomiumforbindelser Midler indeholdende hypochlorit Midler indeholdende organiske fedtsyrer og sæber (salte af organiske fedtsyrer) Midler indeholdende uorganiske eller organiske syrer Midler indeholdende uorganiske baser Diverse andre midler MEKANISKE METODER Indledning Blæserensning Højtryksrensning Andre mekaniske metoder ANDRE RENSEMETODERS EFFEKT PÅ BIOLOGISK VÆKST KORTLÆGNING AF MIDLER OG METODER TIL FOREBYGGELSE INDLEDNING IMPRÆGNERINGSMIDLER OVERSIGT OVER IMPRÆGNERINGSMIDLER FORSEGLINGSMIDLER OVERSIGT OVER FORSEGLINGSMIDLER MALING OVERSIGT OVER MALING KONKLUSION REFERENCER 65 4

5 Forord Denne delrapport beskriver første fase af projektet: Renere Teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. Projektet er bevilget af Miljøstyrelsen og gennemføres af Teknologisk Institut. Projektets formål er at kortlægge forekomster af biologisk vækst på murværksmaterialer, tegltagsten og betontagsten og på grundlag heraf bestemme de miljømæssigt bedst egnede metoder til forebyggelse af biologisk vækst. Projektet er opdelt i 4 faser: 1. fase omfatter en kortlægning af metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst i konstruktionens brugsfase/vedligeholdelsesfase. 2. fase omhandler undersøgelser af forekomst af biologisk vækst og dens virkning på materialer. 3. fase omfatter udvikling og afprøvning af metoder til test af metoder og midler til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst. 4. fase omfatter oplæg til handlingsplaner for renere teknologiløsninger og udarbejdelse af slutrapport. Projektet forventes at give følgende konkrete resultater: En kortlægning af forekomsterne af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. Herunder udføres biologisk identifikation af væksten samt kortlægning af hvilke parametre, der har betydning for forekomst og omfang af den biologiske vækst. Afrapporteringen af dette forløb vil indeholde beskrivelser af de væsentligste typer biologisk vækst bl.a. vha. farveillustrationer. En aktuel oversigt over hvilke metoder og kemiske midler, der anvendes til forebyggelse og fjernelse af biologisk vækst, samt i hvilken udstrækning de enkelte metoder og midler anvendes. En metode til test af midler og metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst. En beskrivelse af de muligheder, der er i de enkelte livscyklusfaser for renere teknologiløsninger. Projektet følges af en følgegruppe bestående af: Pia Ølgaard Nielsen, Miljøstyrelsen Thomas Munch-Laursen, Lafarge Braas Dansk Tag A/S Kurt Degn, A/S Randers Tegl Lars Christian Bentzon, Optiroc A/S Tommy Bisgaard, Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Tim Padfield, Nationalmuseet Christian Bolding, Carl Bro as Allan Søstrøm, Boligselskabet Præstehaven Tommy B. Jacobsen, Teknologisk Institut, Beton Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Bioteknik Jens Østergaard, Helge Hansen, Charlotte K. Frambøl, Teknologisk Institut, Murværk Følgegruppen har afholdt 2 møder. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Baggrunden for projektet er et ønske om miljøvenlige metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. En række af de bekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler som hyppigt anvendes til fjernelse af vækst på murværk, tegl- og betontage kan ikke anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er derfor vigtigt at finde alternative muligheder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst, hvis man ønsker at lovgivningen skal efterleves i praksis. Som status er i dag, hvor der ikke findes veldokumenterede alternativer til de kemiske bekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler, ser forbrugerne igennem fingrene med lovgivningen. Formålet med delrapporten er at kortlægge de i praksis anvendte metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst kortlægge i hvilke sammenhænge midlerne/metoderne anvendes kortlægge i hvilke mængder bekæmpelsesmidlerne anvendes I projektet anvendes betegnelsen biologisk vækst som en fællesbetegnelse for bakterier alger svampe laver mosser Højere planter og facadebeplantninger er ikke omfattet af projektet. Projektet omfatter alene de organismer, der kan vokse på de nedenfor nævnte materialer i Danmark: murværksmaterialer inkl.: teglsten kalksandsten granit/gnejs muremørtel pudsmørtel kalkede murværksoverflader malede murværksoverflader tegltagsten betontagsten 7

8 Konklusioner Kortlægning af de i praksis anvendte metoder til bekæmpelse af biologisk vækst Kortlægning har vist, at der anvendes en lang række forskellige kemiske midler til rensning af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. De kemiske midler kan inddeles i følgende hovedgrupper: midler indeholdende kvarternære ammoniumforbindelser midler indeholdende hypochlorit midler indeholdende organiske fedtsyrer og sæber (salte af organiske fedtsyrer) midler indeholdende uorganiske eller organiske syrer midler indeholdende uorganiske baser diverse andre midler Kortlægningen har bekræftet, at en lang række af de mest anvendte midler ikke kan anvendes i overensstemmelse med gældende miljølovgivning. Det middel, der kan anvendes i overensstemmelse med lovgivningen, er forholdsvis uafprøvede af murværks- og betonbranchen. Af mekaniske metoder ses følgende metoder anvendt: blæserensning, våd blæserensning, lavtryk højstryksrensning bar højtryksspuling højtryksspuling med varmt vand / hedvandsrensning / damprensning udkradsning af fuger, børstning med stålbørste o.lign. Af de mekaniske metoder er det særligt hedvandsrensning og lavtryksblæserensning som anvendes. De mekaniske metoder anvendes ofte i kombination med et af de kemiske midler. Kortlægning af i hvilke sammenhænge midlerne/metoderne anvendes For de kemiske midler gælder, at de med enkelte undtagelser generelt anvendes på samtlige materiale- og konstruktionstyper omfattet af projektet. De kemiske midler anvendes af både private husejere, boligselskaber og rensefirmaer. Rensefirmaer anvender ofte en kombination af kemisk middel og mekanisk metode. For de mekaniske metoder gælder, at de primært anvendes af rensefirmaer, dog findes der også mindre højtryksrensere til privat brug. Forskellige former for højtryksmetoder er set anvendt på samtlige materialeog konstruktionstyper omfattet af projektet. Blæsemetoder ses kun anvendt på murværkskonstruktioner og ikke på tage. Kortlægningen viser, at afrensning af biologisk vækst i overvejende grad udføres af æstetiske grunde dog ofte med den tilføjelse, at man forventer, at der kan komme skader hvis væksten får lov at blive. Dernæst udføres rensningerne ofte som led i forbehandlingen inden anden overfladebehandling (kalkning, maling, påføring af grafittibeskyttelse og lignende). 8

9 Anvendte mængder til bekæmpelse af biologisk vækst Det har vist sig vanskeligt at kortlægge mængderne af de kemiske midler. Producenterne har i stor udstrækning ikke ønsket at bidrage med oplysninger om mængder. De fleste producenter er bekendt med, at produkterne ikke må markedsføres som bekæmpelsesmiddel mod biologisk vækst og har udtrykt utryghed ved at oplyse salgstal for produkter, der i praksis ofte bliver anvendt i uoverensstemmelse med lovgivningen. Selv når producenterne har oplyst mængder, har det været vanskeligt at udskille hvor stor en andel af de solgte mængder, der er blevet anvendt netop til bekæmpelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. I projektets fortsatte forløb vil indsatsen for at kortlægge mængderne fortsætte. Det undersøges bl.a., om de relevante informationer kan findes ved søgning i Arbejdstilsynets produktregister. Det anses for væsentligt at kende mængderne af kemiske midler til fjernelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage for at kunne vurdere problemets omfang i forhold til brug af tilsvarende kemiske midler til andre funktioner. Denne vurdering er væsentlig for Miljøstyrelsen for at kunne prioritere de væsentligste indsatsområder. Kortlægning af de i praksis anvendte midler og metoder til forebyggelse af biologisk vækst De forebyggende midler og metoder anvendes generelt kun af firmaer og ikke af privatpersoner. Midlerne til forebyggelse kan inddeles i følgende hovedgrupper: imprægneringsmidler forseglingsmidler maling Det er især imprægneringmidler, der bliver anvendt. Der skelnes imellem følgende typer af imprægneringmidler: monosilantype oligomersilantype siloxantype silikoneharpikstype Rensefirmaer anbefaler typisk en imprægnering af lodret murværk efter afrensning af biologisk vækst. Imprægnering af tage er tilsyneladende også ved at blive mere almindeligt. Forsegling af murværk og tage ses kun anvendt i praksis i mindre udstrækning. En del af de listede produkter er forholdsvis nye på markedet og erfaringerne hermed derfor begrænsede. Maling anvendes ikke i praksis med det formål at forebygge biologisk vækst. Forebyggelse mod biologisk vækst er dog ønsket ved maling, fordi malingslaget kan skades af den biologiske vækst. Disse forhold undersøges nærmere i projektfasen Undersøgelser af forekomster. Mange malinger indeholder derfor komponenter, der forebygger biologisk vækst. 9

10 De typer af maling, der markedsføres med en effekt overfor biologisk vækst, er tilsat et biocid og/eller tilsat komponenter, der påvirker konstruktionens fugtforhold, ofte i form af samme forbindelser som imprægneringsmidler. Værdien af kortlægningsfasen for projektets videre forløb Kortlægningen har: skabt overblik over eksisterende erfaringsgrundlag mht. midler og metoder til bekæmpelse og forebyggelse. Dette overblik er en væsentlig forudsætning for at kunne lave oplæg til handlingsplaner for renere teknologiløsninger, som er projektets endelige mål. bekræftet et behov for at dokumentere hvornår vækst kan forårsage skader. Dette omfattes af projektets senere faser. afsløret en uvished hos brugerne om, hvorvidt de mekaniske metoder i nogle situationer er tilstrækkelige uden kombination af kemisk middel. Denne uvished resulterer i, at de fleste rensefirmaer kombinerer de mekaniske metoder med et kemisk bekæmpelsesmiddel. Dette bekræfter behovet for udvikling af en metode til test af midler og metoder til bekæmpelse og forebyggelse af biologisk vækst. Projektets senere faser omfatter udvikling og afprøvning af sådanne metoder. Mange af de i dag anvendte midler, som ikke kan anvendes i overensstemmelse med miljølovgivningen, udmærker sig ved at være forholdsvis nemme at anvende og ikke være særligt udstyrskrævende. Midlerne markedsføres med en hurtig effekt mod væksten. Effekten vurderes ikke at være langvarig. For at evt. kommende forslag til renere teknologiløsninger kan slå igennem i praksis må disse kriterier også forsøges opfyldt. 10

11 Summary and conclusions The background for the project is a desire to find environmentally friendly methods for preventing and combating biological growth on masonry, clay tiled and concrete roofs. A number of the pesticides and disinfectants that are frequently used to remove growth on masonry, clay tiled and concrete roofs cannot be used in accordance with current legislation. Therefore it is important to find alternative methods to prevent and combat biological growth in order to comply with the legislation in practice. As the situation is today there are no alternatives to chemical prevention agents and disinfectants, consumers turn a blind eye to the legislation. The purpose of this part 1 of the project is to analyse the methods used in practice to prevent and combat biological growth analyse in which circumstance the agents/methods are used analyse the quantities of the pesticides being used In the project, the term biological growth is used as a generic term covering bacteria algae fungi lichens mosses Higher plants such as facade plantings are not covered by the project. The project only includes organisms occurring in Denmark on the materials below: masonry materials including bricks calcium silicate bricks granite/gneiss masonry mortar rendering mortar white-washed masonry surfaces painted masonry surfaces clay tiles concrete tiles Conclusions Investigation of methods used in practice to combat biological growth The investigation has indicated that there is a wide range of different chemical agents for cleaning biological growth on masonry, clay-tiled and concrete roofs. The chemical agents can be divided into the following main groups: agents containing quaternary ammonium compounds agents containing hypochloride 11

12 agents containing organic fatty acids and soaps (salts of organic fatty acids) agents containing inorganic or organic acids agents containing inorganic alkaline compounds various other agents The investigation has confirmed that a wide range of the most commonly used agents cannot be used in accordance with current legislation. The few agents that can be used legally have not been fully tested by the trade. Regarding mechanical methods, the following methods appear to be used: blast cleaning, wet blast cleaning, low pressure high-pressure cleaning, bar high-pressure sluicing high-pressure sluicing with warm water/hot-water cleaning/steam cleaning raking out joints, brushing with steel brush etc. The most frequently used mechanical methods are hot-water cleaning and low-pressure blast cleaning. Mechanical methods are often used in combination with one of the chemical agents. Investigation of circumstances in which the agents/methods are used With a few exceptions, all chemical agents are generally used on all material and construction types covered by the project. The chemical agents are used by private homeowners, by housing associations as well as by professionals. Professionals often use a combination of chemical agents and mechanical methods. On the other hand, mechanical methods are primarily used by professional cleaning firms, however smaller high-pressure cleaners are also used by private persons. Different types of high-pressure methods have been seen in use on all material and construction types covered by this project. Blast methods have only been seen in use on masonry constructions and not on roofs. The investigation indicates that biological growth is primarily cleaned for aesthetic reasons, although damage is expected to occur if the growth remains. Next cleaning is often carried out as part of preliminary treatment before applying another surface treatment (white-wash, paint, graffiti protection, etc). Quantities used to combat biological growth It has been difficult to analyse the quantities of chemical agents. To a great extent the manufacturers were reluctant to contribute information about quantities. Most manufacturers are familiar with the fact that the products must not be marketed as pesticides against biological growth, and they do not like stating sales figures for products which in practice are often used illegally. Even when the manufacturers have stated quantities, it has been difficult to Determine the fraction of the quantities sold used to combat biological growth on masonry, clay-tiled and concrete roofs. As the project continues, efforts to analyse the quantities will carry on. Among other things the project will examine whether the relevant information can be found by searching the product register of The Danish Environmental Protection Agency. It is considered essential to know the quantities of chemical 12

13 agents being used to remove biological growth on masonry, clay-tiled and concrete roofs in order to estimate the extent of the problem in relation to the use of equivalent chemical agents for other functions. This estimate is essential to The Danish Environmental Protection Agency in order to be able to give priority to achievement areas. Investigation of agents used in practice and methods for prevention of biological growth Preventive agents and methods are only generally used by professionals. Agents for prevention can by divided into the following main categories: preservative agents sealing agents paints Use of preservative agents is particularly widespread. A differentiation is made between the following types of preservative agents: monosilan type oligomersilan type siloxan type silicone resin type (polymere) Professional cleaning firms typically recommend treating vertical masonry after cleaning biological growth. It seems treatment of roofs is about to become more common. Sealing masonry and roofs has only been used to a limited extent in practice. Some of the listed products are relatively new on the market and experience with them is limited. Paint is not used to prevent biological growth in practice. Prevention of biological growth however is necessary in connection with painting because the paint layer can be damaged by biological growth. These conditions have been examined further in the project phase Examination of occurrences. Many paints therefore contain compounds to prevent biological growth. The types of paint being marketed as having an effect against biological growth contain a biocide and/or contain compounds that affect the moisture conditions of the structure, often in the shape of the same compounds as in preservative agents. Value of the initial investigation phase in relation to the further progress of the project The initial investigation has created a survey of existing experience concerning agents and methods to combat and prevent biological growth. This survey is an essential precondition for producing a proposal for action plans for cleaner technologies that are the ultimate objective of the project. confirmed the need to document when growth can cause damage. This will be covered by the later phases of the project. 13

14 revealed an uncertainty among the users of whether mechanical methods in some cases are sufficient without also applying chemical agents. This uncertainty results in most professional firms combining mechanical methods with chemical pesticides. This confirms the need to develop a method for testing agents and methods for combating and preventing biological growth. The later phases of the project will cover development and testing of such methods. Many of the agents used today outside the environmental legislation, are characterized by being rather easy to use and they do not require much equipment. The agents are marketed as giving an immediate, though not always sustained effect against the growth. In order that possible future suggestions for cleaner technology solutions become generally accepted in practice, these criteria must be fulfilled if possible. 14

15 1 Indledning 1.1 Baggrund Diverse bekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler anvendes hyppigt til fjernelse af biologisk vækst på murværk, beton og tage. En del af disse stoffer opfylder ikke gældende lovgivning. Det er derfor vigtigt at finde alternative muligheder til undgåelse og fjernelse af biologisk vækst, hvis lovgivningen skal efterleves i praksis. Som status er i dag, hvor der ikke findes veldokumenterede alternativer til de kemiske bekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler, ser forbrugerne igennem fingrene med lovgivningen. Forespørgsler om metoder og midler til bekæmpelse af vækst på murværksmaterialer, tegl- og betonkonstruktioner udgør en væsentlig del af henvendelserne til Teknologisk Institut, Murværk, Beton og Bioteknik. Projektet er en naturlig fortsættelse af projekterne: Renere Teknologi i Tegl- og Mørtelbranchen, ref. M Undersøgelser af 2-Deoxy-D-glycose som aktivstof i bekæmpelsesmidler til byggematerialer, del 2, Midler til bekæmpelse af biokorrosion af by g- ningsfacader en litteraturgennemgang. 1.2 Afgrænsning I projektet anvendes betegnelsen biologisk vækst som en fællesbetegnelse for bakterier alger svampe laver mosser Højere planter og facadebeplantninger er ikke omfattet af projektet. Projektet omfatter alene de organismer, der kan vokse på de nedenfor nævnte materialer i Danmark: murværksmaterialer inkl.: teglsten kalksandsten natursten muremørtel pudsmørtel kalkede murværksoverflader malede murværksoverflader tegltagsten betontagsten 15

16 I kortlægningsfasen skelnes der kun mellem følgende typer af konstruktioner: murværk, herunder både lodret murværk og vandret eller skråt murværk (f.eks. sålbænke og rulskifteafslutninger) tage I projektet skelnes mellem følgende livscyklusfaser for murværk og tage: 1. Udvinding af råvarer 2. Produktion 3. Konstruktion 4. Opførelse/Udførelse 5. Brugsfase/vedligeholdelsesfase 6. Nedrivning - genanvendelse Projektets første fase: Kortlægning af metoder og midler til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst er afgrænset til kun at omfatte konstruktionens brugsfase/vedligeholdelsesfase. Først i projektets slutrapport vil evt. metoder til forebyggelse af biologisk vækst, som gennemføres i murværkets tidligere livscyklusfaser, blive beskrevet. Projektets senere faser kan ikke udelukkes at afsløre yderligere oplysninger af relevans for kortlægningsfasen. Sker dette vil afrapportering af denne viden ske i slutrapporten. 1.3 Kilder Oplysninger er indhentet fra leverandører/producenter af midler producenter af murværks- og tagmaterialer rensefirmaer kunder af rensefirmaer boligselskaber byggemarkeder o.lign. relevante myndigheder Oplysningerne er indhentet ved brug af interviews spørgeskemaer erfaringsopsamling fra tidligere kundeopgaver søgning i litteratur og på internettet 16

17 2 Formål Formålet er at kortlægge de i praksis anvendte metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst liste eksisterende kemiske midler på markedet, som er konstateret anvendt eller foreslået anvendt til bekæmpelse af biologisk vækst. liste metoder anvendt til bekæmpelse af biologisk vækst (overordnede principper, ikke detaljerede arbejdsgange) liste midler, der er på markedet til forebyggelse af biologisk vækst. oplyse, om anførte midler/metoder kan anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. kortlægge i hvilke sammenhænge midlerne/metoderne anvendes materialetyper konstruktionstyper begrundelse for afrensning Der laves en vurdering af hvorfor biologisk vækst renses af murværk og tage: - æstetiske hensyn - hensyn til holdbarhed/frygt for skader - i forbindelse med udbedring af skader - som forbehandling inden overfladebehandling eller lignende brugere: - private - boligselskaber - rensefirmaer Er der forskel på brugere af de forskellige midler/metoder? vurdering af korttids-/langtidseffekt Idet vurderingen primært baseres på brugeroplysninger er det en subjektiv vurdering. kortlægge i hvilke mængder bekæmpelsesmidlerne anvendes 17

18 18

19 3 Målgruppe Projektet henvender sig til: myndigheder amter og kommuner private husejere boligselskaber udførende rensefirmaer, malermestre, murermestre mv. rådgivere bygherrer producenter med andre ord, alle der i bredeste forstand arbejder med tegl-, mørtel- og betonmaterialer. 19

20 20

21 4 Lovgivning 4.1 Godkendelse af produkter/miljølovgivning Indledning De kemiske midler som anvendes for at slå biologisk vækst ihjel betegnes som biocider. Biocider er en samlet betegnelse for forskellige stoffer og produkter, som er beregnet til at slå liv ihjel. Biociderne inddeles af Europaparlamentets og Rådets Direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter" i 23 produktgrupper Lovgrundlag For en fuldstændig gennemgang af lovgrundlaget henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside hvor der bl.a. henvises til: Lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som senest ændret ved lov nr. 256 af 12. april Europaparlamentets og Rådets Direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter" Bekendtgørelse nr. 241 af 27. april 1998 om bekæmpelsesmidler, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 131 af 5. maj Godkendelse af produkter I Danmark har man i mange år haft en godkendelsesordning for en lang række af biociderne, herunder de kemiske stoffer og produkter som er bestemt til bekæmpelse af algevækst. I Danmark gælder det, at kemiske stoffer og produkter, som er bestemt til bekæmpelse af algevækst, er godkendelsespligtige uanset aktivstoffet. På Miljøstyrelsens hjemmeside findes listen over godkendte bekæmpelsesmidler, herunder godkendte midler mod algevækst. Afgørende for om et produkt mod biologisk vækst på f.eks. murværk, tegl- og betontage skal godkendes efter ovenstående regler er: om det af etiket-teksten eller brugsanvisningen fremgår, at produktet er velegnet til at bekæmpe eller fjerne biologisk vækst. om det i øvrigt markedsføres som et produkt, der har disse egenskaber. EU har vedtaget et direktiv, som betyder, at medlemslandene skal indføre fælles regler for vurdering og godkendelse af produkter, der indeholder biocider. Der er fastsat en overgangsperiode på 10 år (gældende fra d. 24. maj 2000), hvor de nationale ordninger kan fungere sideløbende med EUreglerne. De aktive stoffer skal godkendes i EU, mens selve produkterne godkendes nationalt. 21

22 Ordningen omfatter alle nye stoffer men indebærer også, at alle biocidprodukter på markedet med eksisterende aktivstoffer skal vurderes i løbet af 10- årsperioden Produkter uden godkendelse En række af de midler, der er nævnt i afsnit 8, er desinfektionsmidler eller rengøringsmidler. Vaske- og rengøringsmidler er lovgivningsmæssigt omfattet af lov nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter og bekendtgørelse nr af 30. november 2000 om klassificering, emballering, mærkning, salg, opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Men der er endnu ingen godkendelsesordning for denne type kemiske stoffer og produkter med eksisterende aktivstoffer. Desinfektionsmidler er som udgangspunkt kemiske produkter i lighed med vaske- og rengøringsmidler. Hvis desinfektionsmidler markedsføres til bekæmpelse af biologisk vækst er de godkendelsespligtige jf. afsnit Med indførelsen af EU s biociddirektiv skal andre midler, (herunder desinfektionsmidler) indenfor de 23 produkttyper dog også godkendes, men kun hvis de indeholder helt nye og hidtil ukendte aktivstoffer. Midler med eksisterende aktivstoffer bliver derimod først godkendelsespligtige (eller forbudte) i takt med, at aktivstofferne er blevet revurderet og fundet egnede eller uegnede til optagelse på biociddirektivets positivliste. Derfor findes der en række midler på markedet, som lovligt kan anvendes som desinfektions- eller rengøringsmidler, men hvor markedsføringen til bekæmpelse af biologisk vækst på murværk og tage ikke er lovlig. 4.2 Arbejdsmiljø Følgende udgivelser er særligt relevante for arbejdsmiljøet ved rensning og forebyggelse: Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer Bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer - ændring At-anvisning nr September 1997: Leverandørbrugsanvisning og teknisk datablad for stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993: Bekendtgørelse om fastlæggelse af kodenumre Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993: Arbejde med kodenummererede produkter Arbejdstilsynets vejledning D.2.1 om sandblæsning, marts Bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer. I henhold til bekendtgørelse nr. 485 har en leverandør pligt til at forsyne et stof eller materiale med en brugsanvisning. Bekendtgørelsen beskriver hvad brugsanvisningen skal indeholde. 22

23 Stoffer eller materialer, der kan være farlige eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed skal anmeldes og påføres et produktregistreringsnummer. Udvendigt malerarbejde, grunding og imprægnering samt klargøring til dette arbejde er omfattet af At-bekendtgørelse nr. 302, og produkter anvendt i forbindelse med dette arbejde skal således påføres et kodenummer. Iht. 302, 11: Et produkt må ikke anvendes, hvis produktet i brugsklar stand har højere tal i kodenummeret end det i bilag 2 er angivet for den pågældende arbejdsproces. Af bilag 2 fremgår det, at det højest tilladelige kodenummer for udvendigt arbejde på facader og tagbeklædning (mineralsk) for maling er 2, dog ved grunding eller imprægnering : Et produkt må ikke anvendes, hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Der skal derfor normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand. stk. 2: Når brugen af et erstatningsprodukt vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af tekniske og økonomiske konsekvenser overfor de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn. stk. 3: Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatningen kan foretages. NB.: Produkter med kodenr. større end 2 vil normalt ikke være tilladt anvendt på bygninger men kun på store brokonstruktioner og lignende. Anvendelse af desinfektionsmidler og rengøringsmidler til er ikke umiddelbart omfattet af bekendtgørelsen. I det omfang hvor der anvendes mekaniske afrensningsmetoder kan skemaerne om sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde mod støv og afbrændingsprodukter dog anvendes. Det skal for en god ordens skyld understreges at asbestholdige eternittage ikke er omfattet af projektet og at de anførte mekaniske metoder til rensning af tegl og betontage ikke må anvendes til asbestholdige eternittage. 23

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage Miljøprojekt Nr. 784 2003 Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage - Hovedrapport Charlotte Frambøl, Helge Hansen, Jens Østergaard, Anne Pia Koch og Tommy Jacobsen

Læs mere

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage Miljøprojekt Nr. 781 2003 Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage - Undersøgelse af forekomster Charlotte Frambøl, Helge Hansen, Jens Østergaard, Anne Pia Koch

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL

DANFUGESAND DANFUGESAND DANFUGESTENMEL DANFUGESTENMEL DANFUGESAND DANFUGESTENMEL Skal opbevares tørt DANFUGESAND til betonstensbelægninger DANFUGESTENMEL til betonsten, chaussesten og brostensbelægninger www.danfugesand.dk DANFUGESAND Lug ud i kemikalierne

Læs mere

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium

Biocide resistance in Salmonella Typhimurium FACULTY OF HEALTH AND MEDICAL SCIENCES UNIVERSITY OF COPENHAGEN PhD thesis Mette Rørbæk Gantzhorn Biocide resistance in Salmonella Typhimurium Academic advisor: Line Elnif Thomsen This thesis has been

Læs mere

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016

Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K. Virksomheder J.nr. MST Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Hess Danmark Østergade 26B DK 1100 København K Virksomheder J.nr. MST-400-00011 Ref. hebec/emibm 16. december 2016 Generel tilladelse for Hess Danmark til anvendelse, udledning og anden bortskaffelse af

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Definitioner. Aggressivt miljø:

Definitioner. Aggressivt miljø: Definitioner Aggressivt miljø: Armeret murværk: Armeringssystemer: Basisstyrker: Blokke: Blokklasse: Bruttodensitet: Brændt kalk: Byggesten: Cementmørtel, C-mørtel: Forbandt: Funktionsmørtel: Særligt fugtigt

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren

Desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren Desinfektionsmidler til brug i sundhedssektoren En oversigt over vurderingsprocedurer og lovgivning på området August 2010 Indholdsfortegnelse OPTAGELSE AF PRODUKTER 2 A. Foreløbig vurdering 2 1. Tidsplan

Læs mere

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage

Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage Miljøprojekt Nr. 782 2003 Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage - Udvikling og afprøvning af biologiske testmetoder Charlotte Frambøl, Helge Hansen, Jens Østergaard,

Læs mere

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll

Small Autonomous Devices in civil Engineering. Uses and requirements. By Peter H. Møller Rambøll Small Autonomous Devices in civil Engineering Uses and requirements By Peter H. Møller Rambøll BACKGROUND My Background 20+ years within evaluation of condition and renovation of concrete structures Last

Læs mere

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup

MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Center for Bygningsbevaring i RAADVAD ANVISNINGER til Bygningsbevaring MALING MED SILIKATMALING PÅ MURVÆRK OG PUDS af Søren Vadstrup Dato: Januar 2010 Under betegnelsen silikatmaling forhandles en række

Læs mere

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK

LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK LÆSKEMØRTEL MURER MIKAEL MARTLEV MURVÆRK Dette skrift er baseret på en videnkupon lavet som et samarbejde mellem Teknologisk Institut, Murværk og murer Mikael Martlev i perioden 2012-13. Indledning - kort

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr.

Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter. Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper. nr. Kortlægning af kemiske stoffer i forbrugerprodukter nr. 27 2003 Kortlægning af kemiske stoffer i ørepropper Fase 1: Indsamling af ørepropper Kjeld Karbæk, Teknologisk Institut, Plastteknologi 2 Indhold

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger

DANFUGESTENMEL. www.danfugesand.dk. Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger DANFUGESTENMEL www.danfugesand.dk Produktinformation om patenteret ukrudtshæmmende fugemateriale til beton- og granitbelægninger Begræns ukrudtet miljøvenligt og naturligt Næsten for godt til at være sand

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer

Anmeldelse af farlige stoffer og materialer Anmeldelse af farlige stoffer og materialer De vigtigste regler om anmeldelse af farlige stoffer og materialer til Produktregisteret. Vejledningen handler om, hvornår virksomheder, som fremstiller eller

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi

Biocidforordningen (EU) 528/2012. Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Biocidforordningen (EU) 528/2012 Esra Alici Pedersen, MST Pesticider & Genteknologi Lad os få et overblik Produkter omfattet af dansk godkendelsesordning: - Træødelæggende svamp - Algevækst - Slimdannende

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER.

FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. FØDEVARE EGNEDE PLASTPOSER, SAMT EMBALLAGE FOLIER. N.H. Emballage A/S fremstiller plastposer samt emballagefolier til emballering af fødevarer. Den primære produktion af plastposer bestemt til direkte

Læs mere

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses

Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Indsæt nyt billede: Sustainable use of pesticides on Danish golf courses Anita Fjelsted - Danish EPA Ministry of the Environment 27 May 2015 - STERF The Danish Environmental Protection Agency 450 employees

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014.

Ansøgning om godkendelse af pesticider. Gælder fra 1. januar 2014. TABLE 1. Plant protection s: Chemical Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 1. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING

Drift og vedligehold. Drift og vedligehold. LIP Klinkerens. LIP Klinkevask. LIP Klinkeolie VÅDRUMSPROJEKTERING Ved aflevering/overdragelse af det samlede byggeprojekt til bygherren er det normalt, at bygherren modtager et samlet drifts- og vedligeholdelsesmateriale med alle nødvendige oplysninger om bygningens

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort

Martin Professional A/S. Analyse af Flash Component og renhed på printkort Martin Professional A/S Analyse af Flash Component og renhed på printkort Title Analyse af Flash Component og renhed på printkort Project No. 0525a MartinProfessional (Flash component) Partner Martin Professional

Læs mere

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020.

I affaldsrammedirektivet er der fastlagt et krav, om at 70 procent af bygge- og nedrivningsaffald skal nyttiggøres inden 2020. Bilag 2 Jord og Affald Ref. LGR Den 12. juli 2016 Kravspecifikationer for projekt om forekomst og udvaskning af problematiske stoffer i beton og tegl fra nedrivning eller renovering af danske bygninger

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet)

Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden. Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) Ugrasharving En generell vurdering av bekjempelsesmetoden Jesper Rasmussen Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE Københavns Universitet) jer@life.ku.dk Taastrup campus Main campus (Frederiksberg) Department

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*)

Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer*) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 med senere ændringer - uautoriseret

Læs mere

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff

REACH og CLP. ved import fra ikke-eu-lande. Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012. Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff REACH og CLP ved import fra ikke-eu-lande Seminar Eigtveds Pakhus den 3. oktober 2012 Arbejdstilsynets oplæg v/ Ida Scharff Importørens ansvar i forhold til Sikkerhedsdatablade og Eksponeringsscenarier

Læs mere

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus

Developing a tool for searching and learning. - the potential of an enriched end user thesaurus Developing a tool for searching and learning - the potential of an enriched end user thesaurus The domain study Focus area The domain of EU EU as a practical oriented domain and not as a scientific domain.

Læs mere

Datablad: Nature Impact Roof modul

Datablad: Nature Impact Roof modul 1 Datablad: Nature Impact Roof modul Modul: Modulmål: 535 X 405 mm. Højde grundmodul: 40 mm. Højde vækstlag: ca. 6 cm. Total byggehøjde: ca. 6 cm + planter Vægt fuld vandmættet: 45 kg./m 2. Vandtilbageholdelse:

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift).

ALGEVÆKST I KALKLAG. Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). hlh/heda/vem ALGEVÆKST I KALKLAG Indledning Undersøgelserne er udført på Tranbjerg Kirke (Ning Herred, Århus Amt, Århus Stift). Undersøgelserne er udført gennem en periode på ca. 1 måned i forsommeren

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier.

SIKKERHEDSDATABLAD. Brandslukningsmiddel vælges under hensyntagen til evt. andre kemikalier. 1/5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PR-nr. 909418 Anvendelse: Hurtighærdende pudslag. Emballage: 25 kg plastsæk Leverandør: A/S Lip Bygningsartikler Industrivej

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Dendrokronologisk Laboratorium

Dendrokronologisk Laboratorium Dendrokronologisk Laboratorium NNU rapport 14, 2001 ROAGER KIRKE, TØNDER AMT Nationalmuseet og Den Antikvariske Samling i Ribe. Undersøgt af Orla Hylleberg Eriksen. NNU j.nr. A5712 Foto: P. Kristiansen,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del Bilag 372 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 372 Offentligt MILJØstyrelsen 6. Maj 2009 Pesticider & genteknologi JL(mst)/japed (dep) GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Kommissionsdirektiver

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Klinisk retningslinje for anvendelse af kold fugtet kontra

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Side: 1 / 5 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: IPS Polyester Cleaner 100x Emballage: (liter) 25 og 200 l Leverandør: IPS-Group

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives

Improving data services by creating a question database. Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Improving data services by creating a question database Nanna Floor Clausen Danish Data Archives Background Pressure on the students Decrease in response rates The users want more Why a question database?

Læs mere

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie

BITUM Nordic A/S. Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter. Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum +45 9825 0022 bitum@bitum.dk BITUM Nordic A/S Membraner Referencer Facadeprodukter Tagprodukter Certifikater Bassinbelægninger Entreprise Historie Multigum Flexigum R Multigum Multigum Primer

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Udvikling og afprøvning af SealCoat som mekanisk antibegroningsmiddel i Danmark

Udvikling og afprøvning af SealCoat som mekanisk antibegroningsmiddel i Danmark Miljøprojekt Nr. 634 2001 Udvikling og afprøvning af SealCoat som mekanisk antibegroningsmiddel i Danmark Peter Holmboe og Herluf Rasmussen SealCoat Danmark A/S Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives,

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug

Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Afsætning af sprøjtevæske gennem fiberdug Projekt: udvikling af nye teknikker i behandling af havebrugskulturer English summery Title: Deposition on small plants when spraying through fleece with conventional

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015.

Gebyr for ansøgning om godkendelse eller ændring af pesticider. Gælder fra den 3. marts 2015. Category Product (new or renewal) Produktansøgni nger (nye eller forny) Type type 9202. DK is the examining member state (E.g. Zonal RMS, new as in Dk, me-too or renewal approval) DK foretager (Fx. ZRMS,

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07

SB ShooeBox. SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 ShooeBox 02 SB ShooeBox SB Introduction / Indledning 03-03 SB Inspiration combinations/inspirationsopstillinger 04-06 SB Functionality/Funktion 07-07 Introduction Shooebox is a Danish design, designed

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3

Deklaration af præstation I henhold til CPR, regulativ (EU)N 305/2011. Soudal Akryl Prof. Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Deklaration af præstation Revideret: 29/07/2014 Side 1 Af 3 Reference No: 230868 Unik identifikations kode af produkt-typen: Tiltænkt anvendelse eller anvendelser af konstruktions produktet: Fugemasse

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark.

Materialeværdierne i det efterfølgende er baseret på letklinker produceret i Danmark. 3.7 Letklinker Af Erik Busch, Saint-Gobain Weber A/S Letklinker er brændt ler ligesom teglmursten og tegltagsten. Under brændingen deler lermassen sig i mange små kugleformede stykker i forskellige størrelser

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser.

Vor mission er at udvikle og forbedre vore kunders produkter ved at levere smags- og funktionelle ingredienser. dk uk grundlagt i 1988 Kiranto Foods A/S blev grundlagt i 1988 af nuværende ejer og administrerende direktør Anders Toft. Ét enkelt agentur samt mange års viden og erfaring fra levnedsmiddelsektoren var

Læs mere

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup

Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Bilag 1: Ekspertinterview m. Karen Sjørup Vi har haft en mailkorrespondance med Lektor fra Roskilde Universitet Karen Sjørup, hvoraf vi har anvendt en række citater. Denne vil fremgå i det følgende afsnit.

Læs mere

Biocidforordning Gå hjem møde. Februar 2011

Biocidforordning Gå hjem møde. Februar 2011 Biocidforordning Gå hjem møde Februar 2011 Program 1. Velkomst og indledning v/ Lea Frimann Hansen 2. Status for forhandlingerne V/ Jørgen Larsen og Michael Bjørnsen 3. Spørgsmål 4. EVT. EU Lovgivningsproces

Læs mere

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen

I. Afgørelse efter biocidforordningen samt ændring af godkendelser eller tilladelser, meddelt efter biociddirektivet eller biocidforordningen Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter pr. 16. februar 2015 s and additional fees for work on cases on biocidal products Valid from 16 February 2015

Læs mere

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00

Vejledning om PCB i byggematerialer. Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Vejledning om PCB i byggematerialer Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Rådhus Allé 7 2860 Søborg Tlf. 39 57 50 00 Februar 2013 1 Forord Denne vejledning henvender sig til borgere, bygherrer, rådgivere,

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere