Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage"

Transkript

1 Miljøprojekt Nr Renere teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og Betontage - Kortlægning af midler og metoder Charlotte Frambøl, Helge Hansen, Jens Østergaard, Anne Pia Koch og Tommy Jacobsen Teknologisk Institut Line Balschmidt og Ulrik Søchting Københavns Universitet

2 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter inden for miljøsektoren, finansieret af Miljøstyrelsens undersøgelsesbevilling. Det skal bemærkes, at en sådan offentliggørelse ikke nødvendigvis betyder, at det pågældende indlæg giver udtryk for Miljøstyrelsens synspunkter. Offentliggørelsen betyder imidlertid, at Miljøstyrelsen finder, at indholdet udgør et væsentligt indlæg i debatten omkring den danske miljøpolitik.

3 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING OG KONKLUSIONER 7 SUMMARY AND CONCLUSIONS 11 1 INDLEDNING BAGGRUND AFGRÆNSNING KILDER 16 2 FORMÅL 17 3 MÅLGRUPPE 19 4 LOVGIVNING GODKENDELSE AF PRODUKTER/MILJØLOVGIVNING Indledning Lovgrundlag Godkendelse af produkter Produkter uden godkendelse ARBEJDSMILJØ 22 5 AKTIVITETER INDLEDNING LEVERANDØRER/PRODUCENTER AF RENSEMIDLER LEVERANDØRER/PRODUCENTER AF FOREBYGGELSESMIDLER PRODUCENTER AF MURVÆRKSMATERIALER RENSEFIRMAER BOLIGSELSKABER MV BYGGEMARKEDER O.LIGN MYNDIGHEDER LITTERATURSTUDIE BREVKASSER/DEBATFORA MV INTERNATIONALE KONTAKTER 27 6 MATERIALER INDLEDNING MATERIALEBESKRIVELSER Teglsten og tegltagsten Mørtel Kalksandsten Natursten Murværk Betontagsten 30 7 BIOLOGISK VÆKST INDLEDNING VÆKSTTYPER 33

4 7.2.1 Bakterier Alger Svampe Laver Mosser Højere planter 35 8 BEGRUNDELSE FOR AFRENSNING INDLEDNING GENNEMFØRTE AKTIVITETER RESULTATER 38 9 KORTLÆGNING AF MID LER OG METODER TIL RENSNING INDLEDNING KEMISKE MIDLER Indledning Anvendte mængder af kemiske midler Midler indeholdende kvarternære ammomiumforbindelser Midler indeholdende hypochlorit Midler indeholdende organiske fedtsyrer og sæber (salte af organiske fedtsyrer) Midler indeholdende uorganiske eller organiske syrer Midler indeholdende uorganiske baser Diverse andre midler MEKANISKE METODER Indledning Blæserensning Højtryksrensning Andre mekaniske metoder ANDRE RENSEMETODERS EFFEKT PÅ BIOLOGISK VÆKST KORTLÆGNING AF MIDLER OG METODER TIL FOREBYGGELSE INDLEDNING IMPRÆGNERINGSMIDLER OVERSIGT OVER IMPRÆGNERINGSMIDLER FORSEGLINGSMIDLER OVERSIGT OVER FORSEGLINGSMIDLER MALING OVERSIGT OVER MALING KONKLUSION REFERENCER 65 4

5 Forord Denne delrapport beskriver første fase af projektet: Renere Teknologi til undgåelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. Projektet er bevilget af Miljøstyrelsen og gennemføres af Teknologisk Institut. Projektets formål er at kortlægge forekomster af biologisk vækst på murværksmaterialer, tegltagsten og betontagsten og på grundlag heraf bestemme de miljømæssigt bedst egnede metoder til forebyggelse af biologisk vækst. Projektet er opdelt i 4 faser: 1. fase omfatter en kortlægning af metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst i konstruktionens brugsfase/vedligeholdelsesfase. 2. fase omhandler undersøgelser af forekomst af biologisk vækst og dens virkning på materialer. 3. fase omfatter udvikling og afprøvning af metoder til test af metoder og midler til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst. 4. fase omfatter oplæg til handlingsplaner for renere teknologiløsninger og udarbejdelse af slutrapport. Projektet forventes at give følgende konkrete resultater: En kortlægning af forekomsterne af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. Herunder udføres biologisk identifikation af væksten samt kortlægning af hvilke parametre, der har betydning for forekomst og omfang af den biologiske vækst. Afrapporteringen af dette forløb vil indeholde beskrivelser af de væsentligste typer biologisk vækst bl.a. vha. farveillustrationer. En aktuel oversigt over hvilke metoder og kemiske midler, der anvendes til forebyggelse og fjernelse af biologisk vækst, samt i hvilken udstrækning de enkelte metoder og midler anvendes. En metode til test af midler og metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst. En beskrivelse af de muligheder, der er i de enkelte livscyklusfaser for renere teknologiløsninger. Projektet følges af en følgegruppe bestående af: Pia Ølgaard Nielsen, Miljøstyrelsen Thomas Munch-Laursen, Lafarge Braas Dansk Tag A/S Kurt Degn, A/S Randers Tegl Lars Christian Bentzon, Optiroc A/S Tommy Bisgaard, Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 Tim Padfield, Nationalmuseet Christian Bolding, Carl Bro as Allan Søstrøm, Boligselskabet Præstehaven Tommy B. Jacobsen, Teknologisk Institut, Beton Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Bioteknik Jens Østergaard, Helge Hansen, Charlotte K. Frambøl, Teknologisk Institut, Murværk Følgegruppen har afholdt 2 møder. 5

6 6

7 Sammenfatning og konklusioner Baggrunden for projektet er et ønske om miljøvenlige metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. En række af de bekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler som hyppigt anvendes til fjernelse af vækst på murværk, tegl- og betontage kan ikke anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. Det er derfor vigtigt at finde alternative muligheder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst, hvis man ønsker at lovgivningen skal efterleves i praksis. Som status er i dag, hvor der ikke findes veldokumenterede alternativer til de kemiske bekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler, ser forbrugerne igennem fingrene med lovgivningen. Formålet med delrapporten er at kortlægge de i praksis anvendte metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst kortlægge i hvilke sammenhænge midlerne/metoderne anvendes kortlægge i hvilke mængder bekæmpelsesmidlerne anvendes I projektet anvendes betegnelsen biologisk vækst som en fællesbetegnelse for bakterier alger svampe laver mosser Højere planter og facadebeplantninger er ikke omfattet af projektet. Projektet omfatter alene de organismer, der kan vokse på de nedenfor nævnte materialer i Danmark: murværksmaterialer inkl.: teglsten kalksandsten granit/gnejs muremørtel pudsmørtel kalkede murværksoverflader malede murværksoverflader tegltagsten betontagsten 7

8 Konklusioner Kortlægning af de i praksis anvendte metoder til bekæmpelse af biologisk vækst Kortlægning har vist, at der anvendes en lang række forskellige kemiske midler til rensning af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. De kemiske midler kan inddeles i følgende hovedgrupper: midler indeholdende kvarternære ammoniumforbindelser midler indeholdende hypochlorit midler indeholdende organiske fedtsyrer og sæber (salte af organiske fedtsyrer) midler indeholdende uorganiske eller organiske syrer midler indeholdende uorganiske baser diverse andre midler Kortlægningen har bekræftet, at en lang række af de mest anvendte midler ikke kan anvendes i overensstemmelse med gældende miljølovgivning. Det middel, der kan anvendes i overensstemmelse med lovgivningen, er forholdsvis uafprøvede af murværks- og betonbranchen. Af mekaniske metoder ses følgende metoder anvendt: blæserensning, våd blæserensning, lavtryk højstryksrensning bar højtryksspuling højtryksspuling med varmt vand / hedvandsrensning / damprensning udkradsning af fuger, børstning med stålbørste o.lign. Af de mekaniske metoder er det særligt hedvandsrensning og lavtryksblæserensning som anvendes. De mekaniske metoder anvendes ofte i kombination med et af de kemiske midler. Kortlægning af i hvilke sammenhænge midlerne/metoderne anvendes For de kemiske midler gælder, at de med enkelte undtagelser generelt anvendes på samtlige materiale- og konstruktionstyper omfattet af projektet. De kemiske midler anvendes af både private husejere, boligselskaber og rensefirmaer. Rensefirmaer anvender ofte en kombination af kemisk middel og mekanisk metode. For de mekaniske metoder gælder, at de primært anvendes af rensefirmaer, dog findes der også mindre højtryksrensere til privat brug. Forskellige former for højtryksmetoder er set anvendt på samtlige materialeog konstruktionstyper omfattet af projektet. Blæsemetoder ses kun anvendt på murværkskonstruktioner og ikke på tage. Kortlægningen viser, at afrensning af biologisk vækst i overvejende grad udføres af æstetiske grunde dog ofte med den tilføjelse, at man forventer, at der kan komme skader hvis væksten får lov at blive. Dernæst udføres rensningerne ofte som led i forbehandlingen inden anden overfladebehandling (kalkning, maling, påføring af grafittibeskyttelse og lignende). 8

9 Anvendte mængder til bekæmpelse af biologisk vækst Det har vist sig vanskeligt at kortlægge mængderne af de kemiske midler. Producenterne har i stor udstrækning ikke ønsket at bidrage med oplysninger om mængder. De fleste producenter er bekendt med, at produkterne ikke må markedsføres som bekæmpelsesmiddel mod biologisk vækst og har udtrykt utryghed ved at oplyse salgstal for produkter, der i praksis ofte bliver anvendt i uoverensstemmelse med lovgivningen. Selv når producenterne har oplyst mængder, har det været vanskeligt at udskille hvor stor en andel af de solgte mængder, der er blevet anvendt netop til bekæmpelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage. I projektets fortsatte forløb vil indsatsen for at kortlægge mængderne fortsætte. Det undersøges bl.a., om de relevante informationer kan findes ved søgning i Arbejdstilsynets produktregister. Det anses for væsentligt at kende mængderne af kemiske midler til fjernelse af biologisk vækst på murværk, tegl- og betontage for at kunne vurdere problemets omfang i forhold til brug af tilsvarende kemiske midler til andre funktioner. Denne vurdering er væsentlig for Miljøstyrelsen for at kunne prioritere de væsentligste indsatsområder. Kortlægning af de i praksis anvendte midler og metoder til forebyggelse af biologisk vækst De forebyggende midler og metoder anvendes generelt kun af firmaer og ikke af privatpersoner. Midlerne til forebyggelse kan inddeles i følgende hovedgrupper: imprægneringsmidler forseglingsmidler maling Det er især imprægneringmidler, der bliver anvendt. Der skelnes imellem følgende typer af imprægneringmidler: monosilantype oligomersilantype siloxantype silikoneharpikstype Rensefirmaer anbefaler typisk en imprægnering af lodret murværk efter afrensning af biologisk vækst. Imprægnering af tage er tilsyneladende også ved at blive mere almindeligt. Forsegling af murværk og tage ses kun anvendt i praksis i mindre udstrækning. En del af de listede produkter er forholdsvis nye på markedet og erfaringerne hermed derfor begrænsede. Maling anvendes ikke i praksis med det formål at forebygge biologisk vækst. Forebyggelse mod biologisk vækst er dog ønsket ved maling, fordi malingslaget kan skades af den biologiske vækst. Disse forhold undersøges nærmere i projektfasen Undersøgelser af forekomster. Mange malinger indeholder derfor komponenter, der forebygger biologisk vækst. 9

10 De typer af maling, der markedsføres med en effekt overfor biologisk vækst, er tilsat et biocid og/eller tilsat komponenter, der påvirker konstruktionens fugtforhold, ofte i form af samme forbindelser som imprægneringsmidler. Værdien af kortlægningsfasen for projektets videre forløb Kortlægningen har: skabt overblik over eksisterende erfaringsgrundlag mht. midler og metoder til bekæmpelse og forebyggelse. Dette overblik er en væsentlig forudsætning for at kunne lave oplæg til handlingsplaner for renere teknologiløsninger, som er projektets endelige mål. bekræftet et behov for at dokumentere hvornår vækst kan forårsage skader. Dette omfattes af projektets senere faser. afsløret en uvished hos brugerne om, hvorvidt de mekaniske metoder i nogle situationer er tilstrækkelige uden kombination af kemisk middel. Denne uvished resulterer i, at de fleste rensefirmaer kombinerer de mekaniske metoder med et kemisk bekæmpelsesmiddel. Dette bekræfter behovet for udvikling af en metode til test af midler og metoder til bekæmpelse og forebyggelse af biologisk vækst. Projektets senere faser omfatter udvikling og afprøvning af sådanne metoder. Mange af de i dag anvendte midler, som ikke kan anvendes i overensstemmelse med miljølovgivningen, udmærker sig ved at være forholdsvis nemme at anvende og ikke være særligt udstyrskrævende. Midlerne markedsføres med en hurtig effekt mod væksten. Effekten vurderes ikke at være langvarig. For at evt. kommende forslag til renere teknologiløsninger kan slå igennem i praksis må disse kriterier også forsøges opfyldt. 10

11 Summary and conclusions The background for the project is a desire to find environmentally friendly methods for preventing and combating biological growth on masonry, clay tiled and concrete roofs. A number of the pesticides and disinfectants that are frequently used to remove growth on masonry, clay tiled and concrete roofs cannot be used in accordance with current legislation. Therefore it is important to find alternative methods to prevent and combat biological growth in order to comply with the legislation in practice. As the situation is today there are no alternatives to chemical prevention agents and disinfectants, consumers turn a blind eye to the legislation. The purpose of this part 1 of the project is to analyse the methods used in practice to prevent and combat biological growth analyse in which circumstance the agents/methods are used analyse the quantities of the pesticides being used In the project, the term biological growth is used as a generic term covering bacteria algae fungi lichens mosses Higher plants such as facade plantings are not covered by the project. The project only includes organisms occurring in Denmark on the materials below: masonry materials including bricks calcium silicate bricks granite/gneiss masonry mortar rendering mortar white-washed masonry surfaces painted masonry surfaces clay tiles concrete tiles Conclusions Investigation of methods used in practice to combat biological growth The investigation has indicated that there is a wide range of different chemical agents for cleaning biological growth on masonry, clay-tiled and concrete roofs. The chemical agents can be divided into the following main groups: agents containing quaternary ammonium compounds agents containing hypochloride 11

12 agents containing organic fatty acids and soaps (salts of organic fatty acids) agents containing inorganic or organic acids agents containing inorganic alkaline compounds various other agents The investigation has confirmed that a wide range of the most commonly used agents cannot be used in accordance with current legislation. The few agents that can be used legally have not been fully tested by the trade. Regarding mechanical methods, the following methods appear to be used: blast cleaning, wet blast cleaning, low pressure high-pressure cleaning, bar high-pressure sluicing high-pressure sluicing with warm water/hot-water cleaning/steam cleaning raking out joints, brushing with steel brush etc. The most frequently used mechanical methods are hot-water cleaning and low-pressure blast cleaning. Mechanical methods are often used in combination with one of the chemical agents. Investigation of circumstances in which the agents/methods are used With a few exceptions, all chemical agents are generally used on all material and construction types covered by the project. The chemical agents are used by private homeowners, by housing associations as well as by professionals. Professionals often use a combination of chemical agents and mechanical methods. On the other hand, mechanical methods are primarily used by professional cleaning firms, however smaller high-pressure cleaners are also used by private persons. Different types of high-pressure methods have been seen in use on all material and construction types covered by this project. Blast methods have only been seen in use on masonry constructions and not on roofs. The investigation indicates that biological growth is primarily cleaned for aesthetic reasons, although damage is expected to occur if the growth remains. Next cleaning is often carried out as part of preliminary treatment before applying another surface treatment (white-wash, paint, graffiti protection, etc). Quantities used to combat biological growth It has been difficult to analyse the quantities of chemical agents. To a great extent the manufacturers were reluctant to contribute information about quantities. Most manufacturers are familiar with the fact that the products must not be marketed as pesticides against biological growth, and they do not like stating sales figures for products which in practice are often used illegally. Even when the manufacturers have stated quantities, it has been difficult to Determine the fraction of the quantities sold used to combat biological growth on masonry, clay-tiled and concrete roofs. As the project continues, efforts to analyse the quantities will carry on. Among other things the project will examine whether the relevant information can be found by searching the product register of The Danish Environmental Protection Agency. It is considered essential to know the quantities of chemical 12

13 agents being used to remove biological growth on masonry, clay-tiled and concrete roofs in order to estimate the extent of the problem in relation to the use of equivalent chemical agents for other functions. This estimate is essential to The Danish Environmental Protection Agency in order to be able to give priority to achievement areas. Investigation of agents used in practice and methods for prevention of biological growth Preventive agents and methods are only generally used by professionals. Agents for prevention can by divided into the following main categories: preservative agents sealing agents paints Use of preservative agents is particularly widespread. A differentiation is made between the following types of preservative agents: monosilan type oligomersilan type siloxan type silicone resin type (polymere) Professional cleaning firms typically recommend treating vertical masonry after cleaning biological growth. It seems treatment of roofs is about to become more common. Sealing masonry and roofs has only been used to a limited extent in practice. Some of the listed products are relatively new on the market and experience with them is limited. Paint is not used to prevent biological growth in practice. Prevention of biological growth however is necessary in connection with painting because the paint layer can be damaged by biological growth. These conditions have been examined further in the project phase Examination of occurrences. Many paints therefore contain compounds to prevent biological growth. The types of paint being marketed as having an effect against biological growth contain a biocide and/or contain compounds that affect the moisture conditions of the structure, often in the shape of the same compounds as in preservative agents. Value of the initial investigation phase in relation to the further progress of the project The initial investigation has created a survey of existing experience concerning agents and methods to combat and prevent biological growth. This survey is an essential precondition for producing a proposal for action plans for cleaner technologies that are the ultimate objective of the project. confirmed the need to document when growth can cause damage. This will be covered by the later phases of the project. 13

14 revealed an uncertainty among the users of whether mechanical methods in some cases are sufficient without also applying chemical agents. This uncertainty results in most professional firms combining mechanical methods with chemical pesticides. This confirms the need to develop a method for testing agents and methods for combating and preventing biological growth. The later phases of the project will cover development and testing of such methods. Many of the agents used today outside the environmental legislation, are characterized by being rather easy to use and they do not require much equipment. The agents are marketed as giving an immediate, though not always sustained effect against the growth. In order that possible future suggestions for cleaner technology solutions become generally accepted in practice, these criteria must be fulfilled if possible. 14

15 1 Indledning 1.1 Baggrund Diverse bekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler anvendes hyppigt til fjernelse af biologisk vækst på murværk, beton og tage. En del af disse stoffer opfylder ikke gældende lovgivning. Det er derfor vigtigt at finde alternative muligheder til undgåelse og fjernelse af biologisk vækst, hvis lovgivningen skal efterleves i praksis. Som status er i dag, hvor der ikke findes veldokumenterede alternativer til de kemiske bekæmpelsesmidler og desinfektionsmidler, ser forbrugerne igennem fingrene med lovgivningen. Forespørgsler om metoder og midler til bekæmpelse af vækst på murværksmaterialer, tegl- og betonkonstruktioner udgør en væsentlig del af henvendelserne til Teknologisk Institut, Murværk, Beton og Bioteknik. Projektet er en naturlig fortsættelse af projekterne: Renere Teknologi i Tegl- og Mørtelbranchen, ref. M Undersøgelser af 2-Deoxy-D-glycose som aktivstof i bekæmpelsesmidler til byggematerialer, del 2, Midler til bekæmpelse af biokorrosion af by g- ningsfacader en litteraturgennemgang. 1.2 Afgrænsning I projektet anvendes betegnelsen biologisk vækst som en fællesbetegnelse for bakterier alger svampe laver mosser Højere planter og facadebeplantninger er ikke omfattet af projektet. Projektet omfatter alene de organismer, der kan vokse på de nedenfor nævnte materialer i Danmark: murværksmaterialer inkl.: teglsten kalksandsten natursten muremørtel pudsmørtel kalkede murværksoverflader malede murværksoverflader tegltagsten betontagsten 15

16 I kortlægningsfasen skelnes der kun mellem følgende typer af konstruktioner: murværk, herunder både lodret murværk og vandret eller skråt murværk (f.eks. sålbænke og rulskifteafslutninger) tage I projektet skelnes mellem følgende livscyklusfaser for murværk og tage: 1. Udvinding af råvarer 2. Produktion 3. Konstruktion 4. Opførelse/Udførelse 5. Brugsfase/vedligeholdelsesfase 6. Nedrivning - genanvendelse Projektets første fase: Kortlægning af metoder og midler til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst er afgrænset til kun at omfatte konstruktionens brugsfase/vedligeholdelsesfase. Først i projektets slutrapport vil evt. metoder til forebyggelse af biologisk vækst, som gennemføres i murværkets tidligere livscyklusfaser, blive beskrevet. Projektets senere faser kan ikke udelukkes at afsløre yderligere oplysninger af relevans for kortlægningsfasen. Sker dette vil afrapportering af denne viden ske i slutrapporten. 1.3 Kilder Oplysninger er indhentet fra leverandører/producenter af midler producenter af murværks- og tagmaterialer rensefirmaer kunder af rensefirmaer boligselskaber byggemarkeder o.lign. relevante myndigheder Oplysningerne er indhentet ved brug af interviews spørgeskemaer erfaringsopsamling fra tidligere kundeopgaver søgning i litteratur og på internettet 16

17 2 Formål Formålet er at kortlægge de i praksis anvendte metoder til forebyggelse og bekæmpelse af biologisk vækst liste eksisterende kemiske midler på markedet, som er konstateret anvendt eller foreslået anvendt til bekæmpelse af biologisk vækst. liste metoder anvendt til bekæmpelse af biologisk vækst (overordnede principper, ikke detaljerede arbejdsgange) liste midler, der er på markedet til forebyggelse af biologisk vækst. oplyse, om anførte midler/metoder kan anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning. kortlægge i hvilke sammenhænge midlerne/metoderne anvendes materialetyper konstruktionstyper begrundelse for afrensning Der laves en vurdering af hvorfor biologisk vækst renses af murværk og tage: - æstetiske hensyn - hensyn til holdbarhed/frygt for skader - i forbindelse med udbedring af skader - som forbehandling inden overfladebehandling eller lignende brugere: - private - boligselskaber - rensefirmaer Er der forskel på brugere af de forskellige midler/metoder? vurdering af korttids-/langtidseffekt Idet vurderingen primært baseres på brugeroplysninger er det en subjektiv vurdering. kortlægge i hvilke mængder bekæmpelsesmidlerne anvendes 17

18 18

19 3 Målgruppe Projektet henvender sig til: myndigheder amter og kommuner private husejere boligselskaber udførende rensefirmaer, malermestre, murermestre mv. rådgivere bygherrer producenter med andre ord, alle der i bredeste forstand arbejder med tegl-, mørtel- og betonmaterialer. 19

20 20

21 4 Lovgivning 4.1 Godkendelse af produkter/miljølovgivning Indledning De kemiske midler som anvendes for at slå biologisk vækst ihjel betegnes som biocider. Biocider er en samlet betegnelse for forskellige stoffer og produkter, som er beregnet til at slå liv ihjel. Biociderne inddeles af Europaparlamentets og Rådets Direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter" i 23 produktgrupper Lovgrundlag For en fuldstændig gennemgang af lovgrundlaget henvises til Miljøstyrelsens hjemmeside hvor der bl.a. henvises til: Lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 16. januar 1996, som senest ændret ved lov nr. 256 af 12. april Europaparlamentets og Rådets Direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter" Bekendtgørelse nr. 241 af 27. april 1998 om bekæmpelsesmidler, som senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 131 af 5. maj Godkendelse af produkter I Danmark har man i mange år haft en godkendelsesordning for en lang række af biociderne, herunder de kemiske stoffer og produkter som er bestemt til bekæmpelse af algevækst. I Danmark gælder det, at kemiske stoffer og produkter, som er bestemt til bekæmpelse af algevækst, er godkendelsespligtige uanset aktivstoffet. På Miljøstyrelsens hjemmeside findes listen over godkendte bekæmpelsesmidler, herunder godkendte midler mod algevækst. Afgørende for om et produkt mod biologisk vækst på f.eks. murværk, tegl- og betontage skal godkendes efter ovenstående regler er: om det af etiket-teksten eller brugsanvisningen fremgår, at produktet er velegnet til at bekæmpe eller fjerne biologisk vækst. om det i øvrigt markedsføres som et produkt, der har disse egenskaber. EU har vedtaget et direktiv, som betyder, at medlemslandene skal indføre fælles regler for vurdering og godkendelse af produkter, der indeholder biocider. Der er fastsat en overgangsperiode på 10 år (gældende fra d. 24. maj 2000), hvor de nationale ordninger kan fungere sideløbende med EUreglerne. De aktive stoffer skal godkendes i EU, mens selve produkterne godkendes nationalt. 21

22 Ordningen omfatter alle nye stoffer men indebærer også, at alle biocidprodukter på markedet med eksisterende aktivstoffer skal vurderes i løbet af 10- årsperioden Produkter uden godkendelse En række af de midler, der er nævnt i afsnit 8, er desinfektionsmidler eller rengøringsmidler. Vaske- og rengøringsmidler er lovgivningsmæssigt omfattet af lov nr. 21 af 16. januar 1996 om kemiske stoffer og produkter og bekendtgørelse nr af 30. november 2000 om klassificering, emballering, mærkning, salg, opbevaring af kemiske stoffer og produkter. Men der er endnu ingen godkendelsesordning for denne type kemiske stoffer og produkter med eksisterende aktivstoffer. Desinfektionsmidler er som udgangspunkt kemiske produkter i lighed med vaske- og rengøringsmidler. Hvis desinfektionsmidler markedsføres til bekæmpelse af biologisk vækst er de godkendelsespligtige jf. afsnit Med indførelsen af EU s biociddirektiv skal andre midler, (herunder desinfektionsmidler) indenfor de 23 produkttyper dog også godkendes, men kun hvis de indeholder helt nye og hidtil ukendte aktivstoffer. Midler med eksisterende aktivstoffer bliver derimod først godkendelsespligtige (eller forbudte) i takt med, at aktivstofferne er blevet revurderet og fundet egnede eller uegnede til optagelse på biociddirektivets positivliste. Derfor findes der en række midler på markedet, som lovligt kan anvendes som desinfektions- eller rengøringsmidler, men hvor markedsføringen til bekæmpelse af biologisk vækst på murværk og tage ikke er lovlig. 4.2 Arbejdsmiljø Følgende udgivelser er særligt relevante for arbejdsmiljøet ved rensning og forebyggelse: Bekendtgørelse nr. 540 af 2. september 1982 om stoffer og materialer Bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995 om stoffer og materialer - ændring At-anvisning nr September 1997: Leverandørbrugsanvisning og teknisk datablad for stoffer og materialer Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993: Bekendtgørelse om fastlæggelse af kodenumre Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 af 13. maj 1993: Arbejde med kodenummererede produkter Arbejdstilsynets vejledning D.2.1 om sandblæsning, marts Bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer. I henhold til bekendtgørelse nr. 485 har en leverandør pligt til at forsyne et stof eller materiale med en brugsanvisning. Bekendtgørelsen beskriver hvad brugsanvisningen skal indeholde. 22

23 Stoffer eller materialer, der kan være farlige eller i øvrigt forringe sikkerhed eller sundhed skal anmeldes og påføres et produktregistreringsnummer. Udvendigt malerarbejde, grunding og imprægnering samt klargøring til dette arbejde er omfattet af At-bekendtgørelse nr. 302, og produkter anvendt i forbindelse med dette arbejde skal således påføres et kodenummer. Iht. 302, 11: Et produkt må ikke anvendes, hvis produktet i brugsklar stand har højere tal i kodenummeret end det i bilag 2 er angivet for den pågældende arbejdsproces. Af bilag 2 fremgår det, at det højest tilladelige kodenummer for udvendigt arbejde på facader og tagbeklædning (mineralsk) for maling er 2, dog ved grunding eller imprægnering : Et produkt må ikke anvendes, hvis det til den påtænkte anvendelse kan erstattes af et ufarligt, mindre farligt eller mindre generende produkt. Der skal derfor normalt anvendes et produkt med lavest muligt kodenummer i brugsklar stand. stk. 2: Når brugen af et erstatningsprodukt vil medføre ikke uvæsentlige forskelle i tekniske egenskaber eller udgifter, skal der foretages en samlet afvejning af tekniske og økonomiske konsekvenser overfor de sikkerheds- og sundhedsmæssige hensyn. stk. 3: Virksomhedens sikkerhedsorganisation skal inddrages i vurderingen af, om erstatningen kan foretages. NB.: Produkter med kodenr. større end 2 vil normalt ikke være tilladt anvendt på bygninger men kun på store brokonstruktioner og lignende. Anvendelse af desinfektionsmidler og rengøringsmidler til er ikke umiddelbart omfattet af bekendtgørelsen. I det omfang hvor der anvendes mekaniske afrensningsmetoder kan skemaerne om sikkerhedsforanstaltninger ved klargøringsarbejde mod støv og afbrændingsprodukter dog anvendes. Det skal for en god ordens skyld understreges at asbestholdige eternittage ikke er omfattet af projektet og at de anførte mekaniske metoder til rensning af tegl og betontage ikke må anvendes til asbestholdige eternittage. 23

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e):

Renere Produkter. Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase. J.nr.: M 126-0790. Forfatter(e): Renere Produkter J.nr.: M 126-0790 Formidling af viden om naturlige kølemidler, webside, komponentdatabase m.v. Forfatter(e): Svend V. Pedersen, Teknologisk Institut 3 Indhold FORORD 6 SAMMENFATNING OG

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1996D0603 DA 12.06.2003 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 4. oktober 1996 om opstilling af listen over

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum.

NHL2 til kalkvand: Blandes 1:2 volumen til stabilisering af bunden på sten eller fuger påføres to gange med en dags mellemrum. SKT. PEDERS KIRKE - Udvendig restaurering af våbenhus og tårn 2015 Referat fra møde 17.7.2015 med murermester, konsulent Mikkel Storgaard, Nordisk NHL, Deltagere i øvrigt: Henning Nielsen og N-HL. 17.7.

Læs mere

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop

Ultratop Stucco. Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop Fugemasse, bestående af specielle, hydrauliske bindemidler til tætning af mikroporer, som opstår efter første slibning på Ultratop ANVENDELSESOMRÅDE Ultratop benyttes på gulve af Ultratop, hvor der ønskes

Læs mere

Information om fastsættelse af KODENUMRE

Information om fastsættelse af KODENUMRE Information om fastsættelse af KODENUMRE Siden 1982 har der for malevarer eksisteret en bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre og en tilhørende bekendtgørelse om arbejde med kodenummerede produkter.

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING

Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Stengulve VEDLIGEHOLD - RENGØRING Iduna A/S producent af gode sæbe i Danmark og Tyskland- Jeg hedder Dich Schach Jensen JEG HAR MANGE ÅRS ERFARING, SET UTALLIGE MULIGE OG UMULIGE LØSNINGER. DET EFTERFØLGENDE

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø

afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 244 afsnit 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø Indhold: 15.1 Kvalitet, sikkerhed og miljø...246 15.2 Politikker og mål...247 15.3 Miljøklasser og -påvirkninger..248-249 15.4 Sikkerhedsanvisninger...250-251

Læs mere

Klæber til forstærkning

Klæber til forstærkning Produkt datablad Udgave 01.04.2015 Identifikation nr: 020206040010000001 Sikadur -30 Klæber til forstærkning Produkt beskrivelse Anvendelse Karakteristika / fordele Sikadur -30 er en thixotropisk, strukturel

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012

Cookie direktivet. Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Cookie direktivet Hvordan skal kommunerne forholde sig til det? KL s arrangemenet d. 12. december 2012 Af specialkonsulent Karen Gjølbo og fuldmægtig Vibeke Hansen Program Kort status på gennemførelsen

Læs mere

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering

Reparation og Tætning 07. Alt til renovering Reparation og Tætning 07 Alt til renovering ProduktGuide Vejledende produktguide med topcoats FlexiCoat Vandtætning af tage, tagrender, inddækninger, skorstenssokler m.m. 1300% elasticitet Malkode 2-1

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel

NHL. Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel NHL Naturlig Hydraulisk Kalk og Mørtel Scandinavian Calcium Oxide ApS Forsidefoto: Strandvejsvilla. Renset - pudset i 35/65/500 - efterbehandlet med naturlig sandkalk - efterfulgt af naturlig kalkmælk

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk

VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk VINTERMURING Af ingeniør Jens Østergaard Teknologisk Institut, Murværk Teknologisk Institut, Murværk medvirker ofte ved opklaring af frostskader på murværk. Fælles for frostskaderne er, at mørtlen har

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

Breddeidrætten producerer social kapital

Breddeidrætten producerer social kapital Breddeidrætten producerer social kapital Mogens Kirkeby International Sport and Culture Association www.isca isca-web.org info@isca isca-web.org internationale erfaringer med at inddrage idrætten i løsningen

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Sygdomsafbestillingsforsikring ved akut sygdom, ulykke. Da afbestilling på grund af akut sygdom, ulykke m.m. ikke fritager deltagerne for betaling, kan det anbefales, at der tegnes

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication

User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication User guide - For testing SFTP and HTTP/S data communication with Nets Danmark A/S P. 1-9 Index General information... 3 Introduction... 3 Rights... 3 Limitations... 3 Prerequisites... 3 Preparations...

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning

Construction. Sikaflex Tank. 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Produktdatablad Version: 06.07 SikaflexTP TP Tank Sikaflex Tank 1-komponent, elastisk fugemasse til anvendelse ved fugning med høj kemisk belastning Anvendelsesområder Sikaflex Tank kan anvendes som elastisk

Læs mere

Danish Technology Center Denmark

Danish Technology Center Denmark Danish Technology Center Denmark INDUSTRIAL Wastewater Treatment Systems A B C FiltraCon Filtration Systems FiltraSep Separation Filtration Systems FiltraFlo Filtration Flotation Systems APPLICATION

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING RENGØRING & VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 1 KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. KONTECH A/S ønsker dig tillykke med din nye altan. Vi håber at du i fremtiden vil nyde tiden på altanen og dens

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Hvid beton - sikkerhed og æstetik

Hvid beton - sikkerhed og æstetik Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Hvid beton - sikkerhed og æstetik Project Manager Tommy Bæk Hansen Marketing Manager Brian Schou Nielsen Project Manager Hans Bruun Nissen Aalborg

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER

TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER TRIVSEL ER NOGET MAN BYGGER 2 HVAD ER ET FULDMURET HUS? I et fuldmuret hus er både facade og indervægge muret op i mursten. Det kaldes også en tung væg i modsætning til lettere alternativer som eksempelvis

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

Gør det enkelt Gør det effektivt

Gør det enkelt Gør det effektivt Gør det enkelt Gør det effektivt Vælg PROTECTOS PROTECTOS - Din specialist i BYGNINGSrenovering, facadeimprægnering og afrensning Effektiv renovering og vedligeholdelse af bygninger, ejendomme og boliger

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens

BAGGRUND OG FORMÅL. at øge fodervirksomhederne fokus på, at markedsføre foder i overensstemmelse med foderlovgivningens KAMPAGNER OG PROJEKTER - SLUTRAPPORT Generel mærkning Foder J. nr.: 2014-22-60-00036 BAGGRUND OG FORMÅL EU s regler om markedsføring 1 af foder er fastlagt med henblik på at sikre forbrugerne reelle oplysninger

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet

Bestyrelser og revisors rolle. Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Bestyrelser og revisors rolle Julie Galbo Vicedirektør, Finanstilsynet Antallet af pengeinstitutter før og efter krisen 160 140 120 100 80 60 40 20 Øvrige ophørte institutter Ophørt efter FT kapitalkrav

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk FacadeService Vedligeholdelse af facaden giver - Nyt liv til byen - Fokus på bygningen Den vil vi gerne løfte endnu mere! Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk OMØ A/S Etableret i 1948, på Østerbro

Læs mere

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse?

Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Udsættes gartneriarbejdere for mikroorganismer anvendt til biologisk bekæmpelse? Anne Mette Madsen a, Anne Winding b, Vinni Mona Hansen a,c, Jørgen Eilenberg c, Nicolai Vitt Meyling c,, Kira Tendal a og

Læs mere

KODENUMRE & værnemidler

KODENUMRE & værnemidler 4 KODENUMRE & værnemidler Sikkerhed i arbejdet med farlige produkter Byggeriets Arbejdsmiljøcenter 1 I denne kodenummer-guide finder du de mest anvendte kodenumre og arbejsmetoder med tilhørende værnemidler.

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form)

Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Application form - au pair (please use block capial letters when filling in the form) Au Pairs International Sixtusvej 15, DK-2300 Copenhagen S Tel: +45 3284 1002, Fax: +45 3284 3102 www.aupairsinternational.com,

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem

KEIM Seccopor. Fugthåndteringssystem Seccopor Fugthåndteringssystem Det er porerne, det drejer sig om! Porer transporterer vand Vandafvisning forhindrer kapillartransport Porer spiller en vigtig rolle i naturen ved transport af fugt. Kapillareffekten

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark

Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people with Multiple Sclerosis in Denmark F A C U L T Y O F H E A L T H A N D M E D I C A L S C I E N C E S U N I V E R S I T Y O F C O P E N H A G E N PhD thesis Lasse Skovgaard Use and users of Complementary and Alternative Medicine among people

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

EuroForm OCR-B Installation Guide

EuroForm OCR-B Installation Guide EuroForm OCR-B Installation Guide Dansk For HP LaserJet Printers Installation Guide NOTE The information contained in this document is subject to change without notice. EuroForm makes no warranty of any

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Laverne i Botanisk Have

Laverne i Botanisk Have Laverne i Botanisk Have 13 Ulrik Søchting, lektor cand. scient. ulriks@bio.ku.dk Biologisk Institut, Københavns Universitet. I Botanisk Have er der bede med planter. Planterne har ettiketter og skilte

Læs mere

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014

Nyhedsbrev løn. Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3. Ferie 2014 Microsoft Dynamics C5 2012 Service pack 1 Hotfix 5 & 2010 Service pack 2 Hotfix 3 Ferie 2014 Marts 2014 Contents Overførsel af ferieoplysninger pr. 01/05-2014 3 Overførsel af feriepenge på fratrådte funktionærer

Læs mere

Murværksundersøgelser Mårup Kirke

Murværksundersøgelser Mårup Kirke Murværksundersøgelser Mårup Kirke Udført af kemiingeniør Helge Hansen, geolog Helle Dam Andersen, bygningsingeniør Erik Kjær Århus, den 24. marts 2010 Sag nr.: 1316346-15/284243 Resultatet af undersøgelsen

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering.

Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest Aps Biotest Aps er en privat, forskningsbaseret virksomhed inden for mikrobiologi, bioraffinering og fermentering. Biotest s speciale er udviklingsarbejde i laboratorie- og pilotskala samt rådgivning

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD

ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD ANMELDELSESSKEMA FOR BYGGEAFFALD Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald samt screening for PCB-holdigt affald 1.0 STAMOPLYSNINGER Aktivitetsadresse: Matrikel nr.: Opførelsessår: Bygningsnr.: Renoveringsår:

Læs mere