BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BMT-Notat. Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N3023-001. Svampeundersøgelse. Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG."

Transkript

1 Side 1 BMT-Notat Sønderby Bro 1, Sønderby, 4050 Skibby N Udarbejdet af: Morten Seierøe Pedersen KS: CG Svampeundersøgelse Baggrund Den 19. maj 2009 har Morten Seierøe Pedersen fra Bygge- og Miljøteknik A/S (BMT) foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bygning. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med Eva Nanni og Anders Sparholt fra Frederikssund Kommune. Undersøgelsen blev foretaget, da tidligere lejer havde gener ved ophold i boligen. Ved en rapport fra Teknologisk Institut af den 29. oktober 2008 blev det konstateret at boligen er kraftigt angrebet af synlig skimmelvækst. I den pågældende rapport anvises såvel supplerende undersøgelser som afrensning af skimmel på synlige overflader. Udlejer foretog efterfølgende afrensning af skimmel på synlige overflader og malerbehandling. Huset har ikke været beboet siden efteråret Formålet med undersøgelsen den 19. maj var at af- eller bekræfte om der kunne konstateres skimmelsvampeangreb på ikke synlige overflader, og i givet fald at anvise muligheder for afhjælpning. Bygningsbeskrivelse Huset er opført i 1½ plan i Ydervægge er opført som hulmurskonstruktion med blank mur i gule teglsten. Indvendigt er væggene tapetserede og malede. Huset er opført med krybekælder med bjælkelag mellem krybekælder og stueplan. Tagkonstruktionen er et saddeltag med skønsmæssigt 50 graders hældning. Tagbelægningen er røde teglsten med understrygning. I stueplan er der stue, køkken, entré og lille viktualierum under trappen til 1. sal. 1. salen er udnyttet med to værelser og repos. Ud mod vejen er der på et senere tidspunkt opført en tilbygning i et plan. Der er ligeledes blank mur i gule teglsten, tilsyneladende opført som massivt murværk i helsten. Tagkonstruktionen er saddeltagskonstruktion med skønsmæssigt 10 graders hældning. Tagbelægningen er bølgeeternit. I tilbygningen er der fyrrum, baggang og badeværelse. Badeværelset er under total ombygning. Fyrrum og baggang var stort set færdigrenoveret den 19. maj med nyt klinkegulv, og gipsplader på træskelet ved ydervægge.

2 Side 2 Ydermure fremstår med en del revner. Vurdering af bygnings stabilitet fremgår af notat fra Grontmij Carl Bro A/S af den 4. maj I notatet vurderes det, at der ikke er risiko for bygningens stabilitet. Revner foreslås udbedret evt. med armeringsforstærkning. Ligeledes foreslås angreb af murbier udbedret. Undersøgelse I forbindelse med undersøgelsen blev der foretaget orienterende fugtmålinger på tilgængelige overflader. Fugtmålinger i træ blev udført med indstiksmåler af mærket Timbertest, type FM 510. Fugtmålinger på murværk og beton blev udført med kapacitetsmåler af mærket Tramex. Mætningspunktet for træ ligger ved 28 % træfugt. Skimmelsvampe kan danne vækst fra omkring 15 % træfugt. Trænedbrydende svampe kan danne vækst fra omkring 20 % træfugt. Ved måling i udluftede konstruktioner, såsom krybekældre og udluftede tagkonstruktioner, er træfugt op til % forventelige ved måling i maj. Prøver til analyse for skimmelsvampe blev udført vha. MycoMeter-prøver. Prøvenumre benævnes My. x og fremgår af tabel 1 herunder samt af plantegning i bilag 1. Der blev også udtaget materialeprøve til analyse for trænedbrydende svamp og råd. Prøven benævnes Mpr. 1 og fremgår også af markering på tegningsbilag. Analyserapport fremgår af bilag 2. Fotos fremgår af bilag 3. Ude Oversigtsbilleder fremgår af foto 1-3. En tagnedløbsbrønd var fjernet ved den østvendte gavl ved sammenbygningen med tilbygningen. Tagnedløbsrør afvander ned i et gravet hul tæt op ad bygningen. Ved bygningens sydøstlige hjørne var en tagnedløbsbrønd gravet fri. Det blev registreret, at der ikke var anvendt korrekt brønd, men at betonrør var tilpasset i en utæt 90 graders samling (foto 4). Der blev registreret fire åbne ventilationsåbninger og en tilmuret ventilationsåbning med riste i sokkel (også markeret på planskitsen). Hver åbning målte 24 x 7 cm svarende til et effektivt åbningsareal på ca. 85 cm 2 efter fradrag af riste. Ved taget blev der registreret meget åbne samlinger i tagdækningen ved en glassten. Understrygningen var synlig udefra i et område ved den vestlige gavl, formodentlig som følge af at mørtel er blevet trykket ud mellem teglene ved reparationsarbejde (foto 5). Ligeledes sås at rygningen var lagt om i mørtel, og at arbejdet ikke var udført håndværksmæssigt korrekt (foto 6).

3 Side 3 Stueplan Tilbygning I fyrrummet og i gangen var der opsat gipsplade på 20 mm træskelet på ydervægge. Der var tilsyneladende isoleret med 20 mm polystyren i hulrummet. Der var tilsyneladende ikke monteret dampspærre. Mht. loftet kunne det registreres, at der var dampspærre i form af alukraft. Ved skorstenen kunne der dog ses lys udefra ved en smal sprække gennem tag og loft. I badeværelset, hvor vægpuds var blevet fjernet på de nederste ca. 1,5 m, kunne der ikke registreres vandret fugtspærre ved sokkel i ydervæggen. I skillevæggen mod fyrrummet var der vandret fugtspærre ca. 2 skifter over gulv. I badeværelset var der opsat nyt loft af vådrumsgips. Det vides ikke med sikkerhed, om der er monteret dampspærre herover, eller i hvilket omfang tidligere loft med skimmel er blevet fjernet. Det blev registreret, at fuge mellem loftsplade og vægge var udført med mørtel, hvilket ikke regnes for damptæt. Køkken Der blev målt 18 % træfugt i fodpanel på ydervæggen Fodpanel og gulv i skabet var i øvrigt med malet glasvæv. På gulvet blev der målt 20 % træfugt. Fodpanelet blev demonteret, og My. 1 blev udtaget på bagsiden af fodpanelet, som fremstod med synlig skimmel og med delvis nedbrydning på bagsiden (foto 7). Efter demontering af fodpanelet kunne der registreres en tydelig muglugt i hele køkkenet til trods for, at alle vinduer i hele huset stod på klem. Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer i ydervæggen bagved fodpanelet. I gulvet under skuffeelementet, dvs. ved skillevæggen ind mod stuen blev der målt % træfugt. Gulvet blev åbnet i højskabet ved skillevæggen mod entréen. My. 3 blev udtaget på undersiden af gulvbrættet, som fremstod med synlig skimmel (foto 8). Der blev målt 19 % træfugt i undersiden af gulvbrættet. Der kunne mærkes en tydelig muglugt fra krybekælderen. Umiddelbart under gulvbrædderne var der isoleret med vingemåtter pakket i papir. Papiret fremstod meget fugtigt og med synlig skimmel. My. 4 blev udtaget på dette papir (foto 9). Der kunne registreres forholdsvis kraftig nedbrydning i bjælker under gulvet, hvor Mpr. 1 blev udtaget til undersøgelse for råd og trænedbrydende svamp. Der blev målt % træfugt i bjælker. I bunden af krybekælderen var der tilsyneladende støbt et betondæk. Dette var dog meget porøst, smuldrende og fugtigt.

4 Side 4 Stue I stuens sydøstlige hjørne blev der skåret en åbning i glasvævet umiddelbart over fodpanelet. Herefter kunne der registreres kraftig synlig vækst af skimmelsvampe bagved glasvævet (foto 10). Det blev vurderet, at prøvetagning ikke var nødvendig. Der blev målt ca. 15 % træfugt i fodpanelet i dette område. I stuens sydvestlige hjørne blev der også skåret en åbning i glasvævet umiddelbart over fodpanelet. Her kunne der ligeledes registreres synlig forekomst af skimmel bagved glasvævet. Der blev målt ca. 15 % træfugt i fodpanelet i dette område. Ved åbning ca. 1 m over gulv var der ikke synlig forekomst af skimmel bagved glasvævet (foto 11). I stuens nordvestlige blev der også skåret en åbning i glasvævet umiddelbart over fodpanelet. Der var svagere skimmellignende aftegninger bagved glasvævet, hvor My. 2 blev udtaget (foto 12). Der blev målt ca % træfugt i fodpanelet i dette område. Det skal bemærkes, at der ikke kunne måles forhøjede fugtniveauer på væggene i stuen. Mht. gulvet i stuen, var der blevet lagt nyt gulv med laminatlignende belægning. Nyt gulv er formodentlig lagt ovenpå eksisterende gulve. Der kunne ikke måles forhøjede fugtniveauer ved måling på nyt gulv. Det blev registreret at gulvet falder betydeligt hen mod stuens sydvestlige hjørne. Viktualiekælder Det lille rum under trappen er med gulvkote ca. 60 cm under øvrige gulve i stueplan. Vægge fremstår stedvist med skimmellignende aftegninger. Gulvbelægningen er nyere trærist af trykimprægneret træ. Betongulvets beskaffenhed herunder kunne ikke kontrolleres. 1.sal Der var ingen synlige fugtaftegninger på de nymalede overflader. I det lille værelse blev der skåret en åbning i gipsbeklædning på skråvæggen der var ingen synlige fugtaftegninger på bagsiden af gipspladen (foto 14). Ved besigtigelse i skunke og tagrum kunne det registreres, at understrygningen var faldet ud mange steder (foto 15).

5 Side 5 Prøveresultater Skimmelsvampe Ved hjælp af MycoMeter-metoden kan mængden af svampebiomasse bestemmes på prøvetagningsstedet. Resultatet af de udtagne prøver fremgår af tabel 1. Prøve nr. Prøvetagningssted Overflade Analyseresultat [MycoMeter-tal / kategori] My. 1 Køkken. Bagside af fodpanel 3936 / C My. 2 Stue Skillevæg bagved glasvæv 3029 / C My. 3 Køkken Underside af gulvbræt 547 / C My. 4 Køkken Papir på vingemåtte 7869 / C Tabel 1. Mikrobielle prøver analyseret vha. MycoMeter-metoden Vurderingsgrundlag for MycoMeter-prøver: Kategori MycoMeter-tal Beskrivelse A MycoMeter-tal 25 Værdien er under normal baggrundsværdi. Acceptabel. B 25 > MycoMeter-tal 450 Værdien er over normalt baggrundsniveau. Kan skyldes støvophobning. C MycoMeter-tal > 450 Værdien er væsentligt over normalt baggrundsniveau. Som hovedregel uacceptabelt. Analyseresultater inddeles i ovenstående kategorier. Derudover vurderes analyseresultater ud fra forholdene på prøvetagningsstedet mht. synlige aftegninger, fugtniveauer og udbredelse. Trænedbrydende svampe Efter prøvetagning blev materialeprøve indleveret til analyse hos Bøgh & Helstrup, Bygningsbiologisk Rådgivning. Analyseresultater fremgår af bilag 2. Prøve 1 viste angreb af angreb af Gul tømmersvamp af rådagtig karakter og råd. Skaden vurderes at være en rådskade. Behandling af sådanne skader udføres ved bortskæring eller kanthugning af angrebet materiale. Herefter foretages behandling med et imprægneringsmiddel, og der udskiftes eller forstærkes med trykimprægneret tømmer. Ved kraftige eller omfattende skader udskiftes tømmer generelt i stedet for bortskæring eller kanthugning af angrebet materiale.

6 Side 6 Vurdering I huset er der fortsat omfattende skimmelsvampeangreb, som vurderes at kunne påvirke indeklimaet. Skimmelsvampene vurderes at forekomme i stor udstrækning i krybekælderen, på isolering og på undersiden af gulvbrædderne, samt på den nederste del af ydervægge i stueplan. Det vurderes, at der kan være flere årsager, som i kombination kan have ført til forekomst af skimmelsvampe i krybekælderen: Dårlige afløbsforhold fra tagnedløbsbrønde. Kondensering, hvilket i praksis altid vil finde sted i større eller mindre grad i krybekældre. I ældre bygninger uden dampspærre i gulvkonstruktionen, øges risikoen for kondens. Opstigende og indtrængende grundfugt forekommer hyppigt i ældre krybekældre, da der ofte ikke er tilstrækkeligt kapillarbrydende lag under betondækket, og da ydervæggene ofte ikke er fugtisolerede. Desuden er der ikke er tilstrækkelig opvarmning til at temperaturforskellen kan trykke fugten nedad. Det bemærkes, at der ved en bjælkeende blev konstateret svampeangreb af rådagtig karakter. Generelt viser sådanne angreb, at der har været tale om længerevarende og kraftig opfugtning. Afhængigt af sådanne angrebs udstrækning, kan de have betydning for gulvenes stabilitet. Det vurderes som sandsynligt, at sådanne angreb er årsag til den forholdsvis kraftige sætning i gulvet ved stuens sydvestlige hjørne. Med hensyn til den nederste del af ydervæggene ses to mulige årsager, som i kombination kan have ført til angreb af skimmelsvampe: Fugt fra krybekælderen har påvirket fodpanel og den nederste del af vægpudsen, da puds kan trække fugt som en væge. Tidligere beboeres brugeradfærd kan have medført kondensering på kølige vægoverflader. Brugeradfærd drejer sig om opvarmning, udluftning og tæt møblering op ad kølige ydervægge. I køkkenet kunne der ikke måles fugt på murværk bagved opfugtet fodpanel, hvorfor opstigende grundfugt ikke vurderes at forekomme i murværket over soklen. I tilbygningens ydervægge vurderes der at være risiko for skimmelangreb (eller udvikling af skimmelangreb) bagved gipsbeklædninger, som tilsyneladende er opsat uden dampspærre på vægge, hvor der er risiko for opfugtning som følge af manglende vandret fugtspærre ved sokkel. I tilbygningens tag vurderes der også at være risiko for forekomst af skimmel som følge af utætheder i en formodentlig gammel dampspærre. Det påpeges desuden, at der kan være øget risiko for vandindtrængning ved bølgeeternitplader lagt under den normale minimumshældning på 14 grader.

7 Side 7 På 1. sal var der ikke synlige tegn på forekomst af skimmel, og der kunne ikke måles aktuelt forhøjede fugtniveauer. En vis forekomst af skimmel vurderes dog at kunne forekomme på spær, lægter og underside af teglsten, hvilket er forventeligt i ældre tagkonstruktioner, hvor der ikke kan antages at være tæt dampspærre. Det vurderes desuden, at utætheder som følge af manglende understrygningsmørtel, kan have medført skimmelsvampeangreb i varierende omfang. Da tagkonstruktionen ikke er udluftet med ventilationsspalter ved tagfod og kip, vurderes det, at der kan være en vis risiko for at skimmel i konstruktionen kan påvirke indeklimaet på 1. sal. Risikoen for at indeklimaforholdene bliver uacceptable øges med beboeres følsomhed overfor skimmel. Personer, som i forvejen har allergi, eller som er allergisk disponerede, reagerer hurtigere og kraftigere end raske personer. Konklusion På baggrund af undersøgelsens resultater konkluderes følgende: Der er konstateret udbredt forekomst af skimmelsvampe i krybekælderen og på undersiden af gulvbrædderne i stueplan. Der er desuden uacceptabel forekomst af skimmelsvampe bag ved tapeter i stueplan. I tilbygningen ses risiko for forekomst eller udvikling af skimmelsvampe bagved gipsplader på ydervægge samt i lof/tag. På 1. sal ses risiko for, at skimmel i tagkonstruktionen kan påvirke indeklimaet. Afhjælpning og videre undersøgelser foreslås gennemført iht. retningslinier i følgende handlingsplan. Handlingsplan Ydervægge i stueplan Fodpaneler og som minimum den nederste meter af tapetet fjernes på alle vægge. Køkken fjernes også. Såfremt mørke skimmelaftegninger strækker sig højere op ad væggene end 1 m udvides arbejdsområdet. Puds med mørke aftegninger, plus ca. 0,5 m sikkerhedszone, fjernes. Herefter afrenses murværket for skimmelsvampe. Såfremt døre og indfatninger ønskes genanvendt, skal disse afrenses på bagsiden før genmontage. Krybekælder Med henvisning arbejdstilsynets praksis må der ikke arbejdes i krybekældre under 60 cm højde. Krybekælderens højde blev ikke målt i forbindelse med undersøgelserne, men supplerende skal det oplyses, at ved højder på cm må den enkelte person ikke arbejde mere end 1 time om dagen i den pågældende krybekælder (den daglige maksimale arbejdstid kan begrænses yderligere ved anvendelse af personlige værnemidler).

8 Side 8 Desuden kræver behandling af rådskader også temmelig omfattende arbejde i krybekælderen. Sidst, men ikke mindst, skønnes det ikke muligt at forbedre krybekælderen, så den kan fungere i fugtteknisk henseende efter en renovering. På baggrund af de ovennævnte forhold ses der ikke realistisk mulighed for at foretage skimmelsvampeafrensning og behandling af rådangreb i krybekælderen. Mulighed for fjernelse af skimmelsvampe, og fremtidig eliminering af ny vækst, ses ved fjernelse af gulve og bjælkelag. Herefter fjernes betondækket i krybekælderens bund. Krybekælderens ydervægge, samt bærende vægge og punktfundamenter afrenses for skimmelsvampe. Herefter fyldes krybekælderen med kapillarbrydende lag af nøddesten eller Leca, hvorpå der lægges polystyren støbeplader. Nyt betondæk udstøbes, evt. med varmeslanger til gulvvarme. Alle afløb fra huset kontrolleres og moderniseres i nødvendig udstrækning. Tilbygning Såfremt nærmere undersøgelser viser, at der forekommer, eller er risiko for udvikling af, skimmelsvampeangreb bagved gipsplader på ydervægge, anbefales gipspladerne fjernet. Murværket afrenses for skimmelsvampe i nødvendigt omfang. Ønskes væggene genisoleret anbefales udvendig isolering som den mest optimale løsning i fugtteknisk henseende. Indvendig efterisolering med dampspærre og pladebeklædning frarådes som hovedregel, da løsningen er meget sårbar overfor selv meget små utætheder i dampspærre eller klimaskærm. Hvis der ikke er vandret fugtspærre i bunden af ydervæggene, kan løsningen ikke gennemføres. Alternativt anbefales MicroTherm, hvis der skal opsættes indvendig efterisolering. MicroTherm er et mineralsk plademateriale der består af ren silikat. Det monteres uden dampspærre. Risikoen for fremtidige skimmelangreb er meget lille, da materialet er åndbart og ikke indeholder organiske materialer. Efter opsætning kan pladerne pudses eller spartles. Afsluttende malerbehandling er med kalk- eller silikatmaling. Der må ikke tapetseres. Loft/tag undersøges nærmere for skimmel. Samtidigt vurderes dampspærrens tæthed. Såfremt der forekommer skimmel i uacceptabelt omfang, må skimmelsvampeafrensning anbefales. Hvorvidt arbejdet bedst kan udføres oppefra eller nedefra, og om loft og/eller tagbelægning skal udskiftes, må komme an på resultaterne af de nærmere undersøgelser. Dog må det påpeges, at eksisterende tagplader formodes at ligge ved for lav taghældning, hvilket som hovedregel anbefales afhjulpet. Ved renovering af taget, kan der blive tale om, at der skal isoleres op til de nye krav i bygningsreglementet, hvilket kan medføre isoleringstykkelse omkring 300 mm. Hvis isoleringstykkelsen øges over mm anbefales ny dampspærre under alle omstændigheder.

9 Side 9 1.sal Loft- og tagkonstruktionen undersøges nærmere for skimmel. Såfremt der påvises uacceptable skimmelsvampeforekomster, må skimmelsvampesanering anbefales. Såfremt der skal foretages skimmelsvampesanering af tagkonstruktionen vil det være nærliggende at foretage modernisering, sådan at det utætte tag med manglende understrygning erstattes med nyt tag. Også i denne situation kan der blive tale om, at der skal isoleres op til de nye krav i bygningsreglementet. Generelt Når ovenstående arbejder er gennemført skal der foretages en grundig rengøring. Rengøringsarbejdet indledes med en grundig støvsugning af alle overflader (lofter, vægge, gulve, lysarmaturer, faste skabe, m.v.) Støvsugeren skal være med HEPA-filter. Efterfølgende foretages afvaskning af alle lodrette og vandrette overflader. I forbindelse med rengøringsarbejdet skal der opsættes luftrenser med HEPA-filter eller med afkast til det fri. Vi anbefaler som hovedregel, at skimmelsvamp afrenses efter micro clean -metoden, der er uden brug af kemikalier. Afrensningen kan blandt andet foretages af følgende firmaer med licens: ABVAC ISS SSG Anders Andersens Rengøring Micro Clean Vi skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at firmaet Micro Clean A/S delvis har samme ejergruppe som Bygge- og Miljøteknik A/S, og at MicroTherm forhandles via Micro Clean A/S. Hørsholm, den 12. juni 2009 Morten Seierøe Pedersen Bygge- og Miljøteknik A/S

10 BILAG 1. Side 10

11 BILAG 2. Side 11

12 Side 12

13 Side 13

14 Side 14

15 Side 15 BILAG 3. Foto 1: Huset set fra vejen. Foto 2: Østvendt gavl

16 Side 16 Foto 3: Facade mod syd. Foto 4: Ved tagnedløb er der ikke anvendt brønd. Betonrør er tilpasset med utæt samling.

17 Side 17 Foto 5: Område med synlig understrygning. Foto 6: Rygning lagt om. Murerarbejdet er ikke udført håndværksmæssigt korrekt.

18 Side 18 Foto 7: Bagside af fodpanel på ydervæg i køkken, hvor My. 1 blev udtaget. Foto 8: Underside af gulvbræt i køkken, hvor My. 3 blev udtaget.

19 Side 19 Foto 9: Papir på vingemåtte med synlig skimmel, hvor My. 4 blev udtaget. Foto 10: Synlig skimmel bagved glasvæv.

20 Side 20 Foto 11: Synlig skimmel bagved glasvæv umiddelbart over gulv. Ikke synlig skimmel ca. 1 m over gulv. Foto 12: Svagere aftegninger bagved glasvæv, hvor My. 2 blev udtaget.

21 Side 21 Foto 13: Viktualiekælder. Foto 14: Åbning af skråvæg i lille værelse på 1. sal. Ingen synlige aftegninger på bagsiden af gipspladen.

22 Foto 15: Understrygning faldet ud Side 22

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse

Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse Sag nr.: R3076-001 21. juli 2009 Baunehøjvej 11C, Østby, Skibby Skimmelundersøgelse R3076-001 1. Baggrund Side 2 Den 30. juni 2009 har Nanna Dahl Pedersen

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012

SKIMMELANALYSE. Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg. Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 SKIMMELANALYSE Kunde: Ole xxxxx Inspiceret byggeri: xxxxx 8600 Silkeborg Inspektion og prøvetagning udført 23/10-2012 Termo-service.dk I/S, ob@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland:

Læs mere

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup

Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen Hillerødvej 6A, 3550 Slangerup Frederikssund Kommune Frederiksberg den 15. februar 2010 Byggeafdeling B & H sags nr.: 100158 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Att.: Anders Sparholt Vedr.: Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i ejendommen

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen

Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Nordvestskolen Frederiksberg den 24. oktober 2008 Blichersvej 121 B & H sags nr.: 281065 3000 Helsingør Att.: Teknisk serviceleder Svend Engelsen Vedr.: Skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i klasselokalerne

Læs mere

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune

INDEKLIMA. Videhøjvej 6 8883 Gjern. OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ. Rekvirent: Silkeborg Kommune INDEKLIMA OBH Ingeniørservice A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ CVR: DK 7016 9916 KONTAKT Lene Mølholm Mobil 2726 4934 lmo@obh-gruppen.dk Videhøjvej 6 8883 Gjern Rekvirent: Silkeborg Kommune Rapport udført

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 8225 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Fugt i skillevægge samt ydervægge. Vejret på besigtigelsestidspunktet: 10 gr., solskin. Øvrige forhold: Ingen. Eventuelle

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx

SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx SKIMMEL- & FUGTBESIGTIGELSE xxxxxxxxxxxx xxxxx Inspektion udført xx/xx-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent:

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser

Efterisolering af hulrum i etageadskillelser Energiløsning store bygninger Efterisolering af hulrum i etageadskillelser UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 For etageejendomme opført i perioden ca. 1850 1920 er etageadskillelser typisk

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Side 1 af 13 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11042 Besigtigelsesdato: Onsdag 01-06-2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

FUGT- & SKIMMELBESIGTIGELSE

FUGT- & SKIMMELBESIGTIGELSE FUGT- & SKIMMELBESIGTIGELSE Inspektion udført X/1 2015 Kontaktperson: Kasper Rudolfsen Tlf.: 29821362 kr@termo-service.dk Kunde: Navn Adressse Postnummer & by Info@termo-service.dk Fyn: 2982 1362 Jylland:

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge Roskilde Kommune Att.: Kim Berg Petersen Køgevej 90 4000 Roskilde 17. september 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1324390_373957_led10_011.doc Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Åvej 4, 4040 Jyllinge

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2

Efterisolering af terrændæk. Fordele. Lavere CO 2 Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Efterisolering af terrændæk Terrændæk, som er isoleret med mindre end 100 mm isolering i alt over og under betonen, skal efterisoleres, hvis

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bjarne Jensen 1 EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Adresse: Kallerupvej 180 4400 Kallundborg Dato: 10-9-2014 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-22262 Matr. nr./ejerlav 5a Kallerup By, Raklev EBAS sagsnr.

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe

NOTAT. Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel undersøgelse af tagkonstruktionen på Rolloskolen i Faxe Sag nr. 257-1 Udarbejdet den 2. april 2009 af Simona Dalsgaard fra Lotte Pia Uttrup, Rådgivende Ingeniør ApS. Rekvirent

Læs mere

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker.

Til stede ved undersøgelsen var Poul Steffensen og håndværker. STEFFENSEN Rådgivende Ingeniører Att.: Poul Steffensen Lyngbyvej 343A 2820 Gentofte 5. marts 2009 Prøvetagning og kemisk undersøgelse, Kattesundet 14, 1458 København K Efter aftale med Poul Steffensen

Læs mere

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S

Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Byggeskadefonden november 2010 Tommy Bunch-Nielsen Bygge- og Miljøteknik A/S Næsten alle renoveringer medfører krav om isolering op til dagens standard efter BR10 SBi anvisning 224 DS/EN ISO13788 26/11/2010

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen

Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Notat nr. 1 til rapport nr. 130799 der omhandler Fugt- og skimmelsvampeundersøgelse i den flade tagkonstruktionen mod gårdsiden i ejendommen Trekronergade 1-9 2500 Valby Rapport nr. 130799-1 17. september

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse:

SKIMMELBESIGTIGELSE. Adresse: SKIMMELBESIGTIGELSE Adresse: Inspektion udført 12-06-2014 Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: XX Sted og dato: XX info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Sag

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx

TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx TILSTANDSRAPPORT OG VURDERING AF BEVARINGSVÆRDI xxx Ejer: xxx Gennemgangen blev fortaget d. 20.10.2014 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen Tlf. 30501992 mail abni@bygningsbevaring.dk Bygningen, som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10125 Besigtigelsesdato: Den 03.03.2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.)

SKØNSERKLÆRING. J. nr. 10146. Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) SKØNSERKLÆRING J. nr. 10146 Besigtigelse d. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som inklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr.: 12084. Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012. Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr.: 12084 Besigtigelsesdato: Torsdag 04-10-2012 Ejendommen: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsforretningen: Bilag: Datering, navn og underskrift:

Læs mere

BYGGETEKNISK GENNEMGANG

BYGGETEKNISK GENNEMGANG YETEKNISK ENNEMN Sælger Carina Obreja Urupvej 1 4140 orup Køber/lejer Ejendom Urupvej 1 4140 orup Ejendom Matr. 1 D Ørninge y, orup Ejend.nr. 155803 Datoer esigtiget 09.04.2015 Ejendom generel beskrivelse

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Kontrolrapport. Den 6. og 9. december 2011 foretog atter skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Phoung Phan Stationsvej 2 7000 Fredericia Vedr.: Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Kontrolrapport

Læs mere

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning.

Byggeteknisk gennemgang af. Væggerskildevej 16, 6971 Spjald. Kommunenr./Ejendomsnr.: 760-34191. Ejerlav: 30B Randbæk By, Brejning. Beskikket bygningssagkyndig Mogens Christensen, Røjkumvej 6, 6971 Spjald. Tlf.nr. 97 38 14 84. Mobilnr. 20 43 14 79. Mail: mogenschristensen@familie.tele.dk Byggeteknisk gennemgang af Væggerskildevej 16,

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13137 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 13.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører

HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Konstruktiv beskyttelse Svampemidler Kontraktforskning

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13045 Besigtigelsesdato: 15. maj 2013, kl. 9,00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

Samlerapport 25. juli 2011

Samlerapport 25. juli 2011 Samlerapport 25. juli 2011 Kondemneringsbesigtigelse den 5. maj 2011, kl. 11.00 Cirkelhusene 28, Torpet, 4100 Ringsted Matr. nr. 29, Torpet, Ringsted Jorder BBR-oplysninger Bebyggelsen Cirkelhusene 28,

Læs mere

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse.

Stationsvej 2, 7000 Fredericia. Den 16. februar 2011 foretog vi en skimmelbesigtigelse i ovennævnte bolig, og udtog prøver til laboratorieanalyse. Haderslevvej 108 DK 6000 Kolding JOL/- Telefon: + 75 52 21 00 Telefax: + 75 52 26 27 E-mail: lab@goritas.dk Fredericia Kommune Ejendomscenteret Prangervej 7 7000 Fredericia Att.: Flemming Qvick. Vedr.:

Læs mere

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE

TILSTANDSVURDERING FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B, 8600 SILKEBORG OPGAVEBESKRIVELSE BESIGTIGELSE AF BEBYGGELSE OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Tel: 7021 7240 CVR: DK 70169916 Kontaktperson Torben Sams Byggeøkonom MDB Bygningskonstruktør m.a.k. Mail: tsa@obh-gruppen.dk FUNDER KIRKEVEJ 71 A-B,

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X

Bygge og Energi EUC-syd HTX 24.09.10 3.Y/X Lindevang 7c Indhold Indledning... 2 Konstruktion af huset:... 2 Vægge, og sokkel.... 2 Indvendig isolering:... 2 Soklen:... 3 Økonomi:... 4 Opsummering... 4 Tagkonstruktion:... 5 Vinduer og Døre:... 6

Læs mere

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys

Hillerød d. 21. december 2007. RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Side 1 af 5 RAPPORT Sag: Andelsboligforeningen Slettebjerget Init.: JSH Vedr.: Utætheder ved ovenlys Hillerød d. 21. december 2007 Nærværende rapport er udført for at opsummere tilsyn, udbedringer og fremtidige

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb

Vedr.: Supplerende skimmelsvampe- og fugtundersøgelse i Natur-/tekniklokale, Tikøb Skole, Præstegårdsvej 21, 3080 Tikøb Helsingør Kommune Frederiksberg den 21. december 2007 Teknisk Forvaltning B & V sags nr.: 27841-1 By- og Bygningsafdelingen Bygningstjenesten Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Vedr.: Supplerende skimmelsvampe-

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9124 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Overordnet klages over meget stor forskel mellem tilstandsrapport nr. xx af xx.xx.2006 og xx af xx.xx.2009, idet klagen går på førstnævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7204 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Punkterede termoruder. 2. Revnede klinker på fortrappe. 3. Gulvafløb i kælder. 4. Revnede fliser i bruseområde. 5. Intet afløb

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19

Vores sag nr.: R2153-003 2010-01-19 Kortlægning og erfaringsopsamling fra projekter vedrørende energibesparelser i eksisterende etageboligbyggeri Rekvirent: Velfærdsministeriet under j.nr.: 2007-4735 iht. lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

Indvendig efterisolering af massive murede vægge Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af massive murede vægge For etageejendomme fra ca. 1850 1920 er ydervæggene fuldmurede (massive).

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Michael Nørnberg Larsen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Gl Røsnæsvej 37 4400 Kalunborg Dato: 25-5-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 326-24133 Matr. nr./ejerlav 76my KLUNDBORG MRKJORDER EBS sagsnr.

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere