Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP) 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP) 2013"

Transkript

1 Miljøteknologi J.nr. MST Ref. JESHA 4. februar 2014 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP) 2013 MUDP understøtter regeringens målsætninger for grøn omstilling og fremme af grøn teknologi på miljø- og naturområdet. Det er med til at sikre sammenhæng mellem de miljøpolitiske mål og virksomhedernes investeringer i udvikling af ny miljøteknologi. Programmet skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne og dansk produktion og dermed Danmarks profil som førende inden for miljøteknologi. Midlerne afhjælper en del af den risiko, der er forbundet med at udvikle fremtidens grønne løsninger og udviklingen af dansk miljøteknologi. I 2013 har MUDP støttet dansk miljøteknologi med 141 mio. Langt de fleste midler støtter grønne produktionsvirksomheder, der udvikler og sælger miljøteknologi - ofte med bistand fra en rådgivende ingeniør eller en forskningsinstitution. Fokus er på konkrete produkter og teknologier, der kan skabe flere produktionsjobs i Danmark. Alle de støttede projekter og aktiviteter skal således udover de miljømæssige og innovative perspektiver have et kommercielt potentiale. Figur 1: Der indgår produktionsvirksomheder i 8 ud af 10 af projekter Fokusområder MUDP støtter projekter, der fremmer miljøteknologiske løsninger på prioriterede miljøområder. Forudsætningen er, at projekterne har potentiale for at udvikle miljøløsninger, der er konkurrencedygtige på det danske eller det globale marked. I 2013 har der blandt andet været fokus på at understøtte ressourceeffektivitet, ressourcekredsløb, ren luft løsninger, udfasning af problematiske stoffer i produkter og produktion og vandteknologi.

2 Figur 2: Fordeling af midler på prioriterede miljøområder 2013 Initiativer under indsatsen Størstedelen af midlerne, ca. 77 %, bruges til at støtte udviklings-, test- og demonstrationsprojekter i Danmark. Der er i 2013 søgt tilskud til langt flere midler end programmet har til rådighed. Der er ydet tilskud for 106 mio. til 80 miljøteknologiske projekter med et samlet projektbudget på 281 mio. Den gennemsnitlige tilskudsprocent er 38 %. Virksomhederne bidrager dermed selv med 175 mio. Herudover er der anvendt midler til innovationspartnerskaber, teknologirelevant vidensopbygningog formidling af projektresultater samt eksportfremmeaktiviteter. Figur 3: Fordeling af midler på initiativer 2

3 Geografisk fordeling af tilskudsmodtagere 2013 Tilskudsmodtagerne fordeler sig ligeligt øst og vest for Storebælt koncentreret omkring de større byer. Der er dog i oversigten ikke taget hensyn til underleverandører. For at sikre ansøgere fra hele landet er der afholdt informationsmøder i Aarhus, Vejle, Odense, København m.fl. i august måned 2013, ligesom der er samarbejdet med regioner og relevante organisationer på området om at informere om indsatsen og ansøgninger. Figur 4. Geografisk fordeling af tilskudsmodtagere 2013 *Bemærk at nogle dotter har flere projekter. Tilskud til miljøteknologi (foregående år) MUDP blev etableret i 2007 i forlængelse af en forespørgselsdebat i Folketinget i 2006 om fremme af miljøteknologi. I perioden blev der givet tilskud for i alt 156 mio. til 205 projekter. Hertil kommer medfinansiering af 20 grønne innovationspartnerskaber, eksportfremme og rådgivning til virksomheder. Fordelingen af tilskud på miljøtemaer i perioden modsvarer nogenlunde fordelingen i Dvs. ca. 50 % til vand og klimatilpasning og ca. 50 % til de andre miljøteknologiske områder (kemi, luft, støj, affald/ressourcer). Koordinering med andre ordninger MUDP bidrager til gennemførsel af større prioriteringer, inkl. regeringens vækstmarkedsstrategier, vækstplaner, herunder vækstplanen for Vand, Bio og Miljøløsninger, samt regeringens Innovationsstrategi/grønne samfundspartnerskaber. I 2013 er der også igangsat en række konkrete projekter i samarbejde med andre tilskudsordninger, herunder: Fremtidens spildevandsanlæg i Billund i samarbejde med Vandsektorens teknologiudviklings Fond (VTU-fonden) Fremtidens vandforsyning ligeledes i samarbejde med VTU-fonden Pilotpartnerskab for anvendelse af sekundavand i samarbejde med Forskning- og Innovationsstyrelsen som optakt til INNO+ i regeringens innovationsstrategi Grønne sygehuse i samarbejde med Region Hovedstaden og Region Syd Danmark Partnerskab for jordforurening i samarbejde med Danske Regioner og Videncenter for Jordforurening. 3

4 Resultater og evaluering Indsatsen blev evalueret i 2013 (link til rapport). 47 pct. af de deltagende virksomheder har opnået øget beskæftigelse eller forventer at gøre det, mens 27 pct. af virksomhederne enten allerede har opnået øget eksport eller forventer at opnå det. Eksempler på partnerskaber og teknologiprojekter under indsatsen Der er vedlagt en liste med samtlige projekter, der har modtaget tilskud til udvikling test og demonstration i Her er nævnt fire eksempler på allerede gennemførte projekter: 1) Nyt system til rensning af ballastvand Den danske virksomhed Bawat har udviklet et system, der renser ballastvand, mens skibet sejler. Systemet forventes at koste rundt regnet det halve af eksisterende systemer og har fået tilskud fra MUDP. Det indgår som et af initiativerne i Ballastvandpartnerskabet, der drives af Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening. I shippingkredse estimeres, at markedet for systemer til rensning af ballastvand vil være mindst 60 milliarder kroner i perioden frem mod 2020, når alle IMO s krav træder i kraft. Læs mere: 47D06B270367/0/Case_maj_2013_Ballastvand.pdf 2) Filter til fjernelse af partikelforurening fra skibe i kystnære områder. Filtret er udviklet af producenten Dinex, og projektet er udført i samarbejde med Teknologisk Institut og Ærøfærgerne og med støtte fra MUDP. Det indgår som et af initiativerne i handlingsplanen for renere skibsfart, som er udarbejdet i forbindelse med Partnerskabet for Renere Skibsfart mellem Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Dinex, Ærøfærgerne og Teknologisk Institut. Læs mere 4E30FC93A325/0/MST_Ærøfærgen_endelig_april2013.pdf 3) Ny træbeskyttelse reducerer belastningen på miljøet Udviklingen af produktet Gori Nature skete i tæt samarbejde mellem Dyrup og Teknologisk Institut med støtte fra MUDP. Formålet var at udvikle et mere miljøvenligt produkt uden oliebaserede stoffer og med færrest mulige komponenter. Det skulle samtidig være kvalitetsmæssigt helt på højde med eksisterende træbeskyttelses midler og have et kommercielt potentiale. Læs mere: A16573D7363A/0/MST_Dyrup_110613_endelig.pdf 4) Dansk partnerskab om Vietnams vandmiljø og fiskeproduktion Partnerskabet har til formål at introducere bæredygtig fiskeproduktion i Vietnam ved hjælp af grønne, danske løsninger. Partnerskabet er etableret i et samarbejde mellem Miljøministeriet og centrale aktører på området og er det første af sin slags på akvakulturområdet. Den Danske Ambassade i Vietnam, virksomhederne OxyGuard International, RK Plast, Grundfos, AKVA Group, DHI, Aarhus Universitet og brancheforeningen AquaCircle er blandt partnerne. Læs mere på BECFC17A2E6E/0/MST_Vietnam_dambrug_partnerskab_endelig_sept13.pdf 4

5 Liste med alle projekter der har fået tilskud fra MUDP til udvikling, demonstration og verifikation af miljøteknologi i 2013 Hovedansøger Projektemne og titel Andre projektdeltagere Adresse Tilskudsprocent Tilskudsbeløb VAND og KLIMA Billund Vand Billund Bio Refinery Krüger Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted VandCenter Syd ROSAVand HOFOR, Aarhus vand Vandværksvej 7, 5000 Odense C Aquarden Technologies Bawat Vestergaard Marine Service DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet Fasterholt Maskinfabrik Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Rambøll Danmark Solrød Kommune Rensning af perkolat fra lossepladser med SCWO Ballastvand behandlingssystem for mindre skibe BAWAT Tank to tank system Godkendelse af anlæg til behandling af ballastvand Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Aquarden Technologies ApS, Odense Renovation, COWI Industrivej 17, 3320 Skævringe Bawat, DHI Diplomvej 381, 2800 Kgs Lyngby Vestergaard Marine Service, Uni-takers, Erma First, VMS Technology Krüger, Frederikshavn Forsyning ; DTU Havnepladsen 12, 9900 Frederikshavn Miljøvej, Bygning 113, 2850 Kgs Lyngby Præcisionsvanding med kanon og bom Fasterholt Maskinfabrik Ejstrupvej 22, 7330 Brande På vej mod en by i vandbalance Foreningen Sorfiebladet, Rolighedsvej 23, Regn- og gråvands-recirkulering på Rambøll, Nordisk Wavin, 1958 Frederiksberg bygningsniveau HOFOR, KU C Anvendelsen af DualEM421s til vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Intelligent klimatilpasning i det åbne land Aarhus Universitet, Ramboll Roskilde Universitet, Greve Solrød Forsyning, Fonden Grønt Center, Alectia, Niras, Solrød Kommune Teknologisk Institut Det ressourceeffektive vaskeri Aquasense Aps, Dykon, Grundfos Biobooster, SILHORKO-EUROWATER, HJORTKÆR Maskinfabrik Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Tilskudsbeløb EnviDan Udvikling af aluminiumcoatet sand som jordforbedringsmiddel i nedsivningsløsninger til forurenet regnafstrømning. Envidan, KU SCIENCE, Dansand, Københavns Kommune, HOFOR, Århus Vand, SK Forsyning, NK Spildevand Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg , ,00 Gertsen og Olufsen Udvikle bedre og mere energieffektive renseanlæg, der kan rense for nitrat og fosfor bedre end nuværende anlæg ved at kombinere eksisterende teknologi. Gertsen og Olufsen Savsvinget 4, 2970 Hørsholm , ,16 Liqtech International Rørcentret, Teknologisk Institut Udvikling af 3. generations filterteknologi til rensning af ballastvand Skybrudssikring af kontorejendom - udviklings- og demonstrationsprojekt. Liqtech International, DHI KPC Byg, Ingeniør'ne, ACO Nordic, TI Industriparken 22C, 2750 Ballerup Gregersenvej 1, 2630 Taastrup , , , ,00 Teknologisk Institut Bioras DHI Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand. Ballast Water Investigation System (BallastWISE) Udvikling af fuldskala biologisk rensefilterteknologi til kombineret nitrifikation, iltning og afgasning af produktionsvand i Vietnamesiske rejedamme. Krüger og Air Liquide, DTU, Aarhus Universitet, Det Nye Universitetshospital, Aarhus Vand, Herning Vand, TI Bioras ApS, UnitOne, Fishlab, DHI Sloth Møller, Expo-Net, DHI Teknologiparken Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C Munkegårdsvej 6B, 3490 Kvistgård Agern Allé 5, 2970 Hørsholm , , , , , ,00 Electrocell Europe Videreudvikling af innovativ klorelektrolyseteknologi til svømmebade Jysk Svømmebads Teknik, DHI, Electrocell Vennelystvej 1, 6880 Tarm , ,00 HOFOR Saltskyl Krüger, DHI, Aalborg Universitet, DTU Miljø, Grontmij, Naturstyrelsen, Københavns Kommune, HOFOR KD Maskinfabrik Etablering, test og demonstration af Membran Bio Reaktor til genindvinding af industrivand hos et bryggeri i Kina Ørestands Boulevard 35, 2300 Kbn S KD Maskinfabrik Karetmagervej 25, 7100 Vejle , , , ,00 6

7 Tilskudsbeløb Krüger Intelligent Strategisk Kloaksanering Krüger Gladsaxevej 363, 2860 Søborg Udviklingssamarbejdet (Lynettefællesskabet) Genanvendelse af fosfor og kvælstof ved inddampning af rejektvand (GA- FOKIR) Renew Energy Energi Plus Spildevandsrensning Renew Energi, SDU, DHI, ScanHide, Albani, Grundfos, DTU DHI Poleringsteknologi til fosforfjernelse DHI, Lyngby Tårbæk Forsyning, SILHORKO- EOROWATER GEUS BIOBOOST HOFOR, GEUS, Krüger Envidan, Spildevandscenter Avedøre, Novozymes, Argrotech, Københavns Universitet Lynettefællesskabet, Refshalevej 250, 1432 København K Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Agern Allé 5, 2970 Hørsholm Ørestads Boulevard 35, 2300 København S PureH2O Mobilt vandforsyningssystem Pure H2O, DTU Stærkendevej 43, 4000 Roskilde Region Hovedstaden Vandeffektive hospitaler (består af tre Region Hovedstaden, DHI KongensVænge 2, (samarbejde med regionerne) delprojekter) 3400 Hillerød Region Syddanmark (samarbejde med regionerne) Udvikling af intelligent vindue til bygningsfacader Region Syddanmark, Ravn Arkitekter Damhaven 12, 7100 Vejle , , , , ,00 Kr , , , , , , , , , ,00 LUFT & STØJ Trafikselskabet Movia Movias forsøg med opgradering af Euro 4--, Euro 5- og EEV-busser AMMINEX EMISSIONS TECHNOLOGY, EMICON SYSTEM ApS PURIFY, City-Trafik, ARIVA DAN- MARK, NETTBUSS, Anchersen Rute ApS, MOVIA Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby , ,00 Teknologisk Institut Teknologisk Institut Klimaveje - udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnsvandshåndtering Primær reduktion af emissioner fra 400 kw portionsfyret halmkedel Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, NCC, TI Maskinfabrikken Faust ApS, TI Gregersensvej 1, 2630 Taastrup Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C , , , ,00 7

8 Tilskudsbeløb Teknologisk Institut Kontrol med afbrænding af affald Esbjerg Kommune, Odense Kommune, Skive kommune, Vejle kommune, Henrik B. Jensen, Skorstensfejermester, Kim Lau Christensen, Skorstensfejermester, Martin Holm Andersen, Skorstensfejermester, Mikrolab Aarhus, TI Teknologisk Institut Emissionsbegrænsende teknologi til NCC Roads, Dinex, TI ikke-vejgående maskiner Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C , , , ,00 Explicit I/S Overvågning og tilsyn med svovlemissioner fra skibstrafik ved hjælp af droneteknologi FORCE Technology Explicit I/S Argentinavej 12, 2800 Kgs. Lyngby , ,00 DELTA Udvikling af vinduer med god lydisolation i åben tilstand Neutral Energi Kondenserende træpillebrænder Ropox/All Steel, Teknologisk Institut, Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology PHX Innovations ApS Rensning af brænderøg for partikler Projektet udføres af PHX Innovation med FORCE Technology som væsentlig underleverandør HSHansen a/s Bredgade 4, Lem Søren H. Sørensen Teknologisk Institut Optimering af EGR køler Vestas aircoil (VA), MAN Diesel & Turbo (MDT), Fjordvangen 24, 4700 Næstved Industrivej 13, 5550 Langeskov Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C , , , , , , , ,00 RESSOURCER OG AFFALD Komtek Miljø af 2012 Fremstilling af et højværdisubstrat ved sampulpning af have/park affald og kildesorteret organisk dagrennovation vha Ecogi-teknologien Vestforbrænding, DTU Miljø Drivervej 8, 6670 Holsted , ,00 Teknologisk Institut, Center for Kemi og Bioteknik Olie - vandemulsioner - fra affald til ressource Dansk Oliegenbrug, Liqtech, Envotherm, Dansk Staalfilter Industri, KYOCERA UNI- MERCO. Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C , ,00 8

9 Tilskudsbeløb Fiberline Composites AS IPU Teknologiudvikling Kompositprofiler af genanvendte glasfibre Intelligent opkoncentrering af sjældne jordarter og metaller fra kasserede harddiske Fiberline Composites AS Barnstedt Alle 5, 5500 Middelfart DCR Miljø, IPU Teknologiudvikling 425, Produktionstorvet 2800 Lyngby , , , ,00 Rambøll Denmark Genanvendelse af fosfor fra bioaske Syddansk Universitet, Cinis Recycling, Rambøll European Composite Recycling Technology (ECRT) Meldgård Recycling Fra affald til miljørigtig råvare - vindmøllevinger skal genbruges i ny glasfiberproduktion Sigtning af slagge inden sortering Dovista, Vestas, Siemens, ECRT Meldgaard US Inc, USA; Meldgård Recykling Hannemanns Allé 53, 2300 København S Østervej Holeby Askelund Aaben , , , , , ,00 Afatek Genvinding af metaller fra den finkornede del af forbrændingsslagge Scanmetals, Universität Duisburg-Essen, DHI, Afatek Selinevej 18, 2300 København S , ,00 AV Miljø Genanvendelse af ressourcer i deponeret shredderaffald - fra pilotforsøg til fuldskalakoncept DHI, NCC Roads, AFATEK, Scanmetals, Returplast Danmark, Aksel Benzin, AV Miljø Aveøreholmen 97, 2650 Hvidovre , ,40 Meldgård Recycling Optimering af slaggesortering med henblik på større udvinding af metaller Meldgård Recycling Askelund Aaben , ,00 Aarhus vand Forøget fosforgenvinding fra spildevand og slam Norconsult Danmark, Aarhus Vand Bautavej 1, 8210 Aarhus V , ,00 RESSOURCE- KREDSLØB Really Aps Akustisk beklædning til byggeri af komposit materiale i genanvendte tekstiler Skanska Novozymes Kvadrat Tesdorpfsvej 35b 2000 Frederiksberg Miljøteam Affaldssortering til store events Worldperfekt Northside Festival KomTek Miljø Lægårdsvej Lystrup

10 Tilskudsbeløb Aalborg Universitet Closing Material Loops - best practices with circular economy AUC Gamle Mursten Udvikling og test af gamle mursten skal-produkt på isoleringsbatch til interiør og facade energirenovering Kærgaard, Rockwool international, PlanMiljø Skotlandsvej Svendborg VIRKSOMHEDER Rambøll, Waste to Energy Triple A Graintec Teknologiudvikling af nyt udstyr til affaldsforbrændingsanlæg pga. ændret affaldssammensætning Teknologiudvikling af proces til forbedret udnyttelse af soya Effektiv varmlufttørring med øget genanvendelse af vand og reduceret lugtemission - eksemplificeret ved produktion af foder til fiskeopdræt og kæledyr Babcock&Wilcox Vølund. Vestforbrænding. I/S Affald- PlusAffald. Varme Aarhus. Götaverken Miljø AB, RaM- BØLL Teknologisk Institut, Aarhus. Institut for fødevarevidenskab, FOOD.KU, TripeL Biomar, Force Technology, Graintec Hannemanns Alle 53, 2300 København S Bjørnkjærvej 16, 8783 Hornsyld Enghavevej 40, 7100 Vejle , , , , , ,00 Teknologisk Institut, Træ og Miljø Udvinding af nye typer fibre af anuelle råvarer EcoXpac, TI Gregersensvej 1, 2630 Taastrup , ,00 KEMIKALIER Teknologisk Institut Haldor Topsøe Udvikling af miljøvenlige imprægneringsmidler til tekstiler Bioplastik fremstillet ved ny proces: evaluering af plastikkvalitet Green-Tex, Skandinavisk Textil Kemi ApS, F. Engel, hummel International, TI Kongsvangs Alle 29, 8000 Aarhus C Battelle, Haldor Topsøe Nymøllevej 55, 2800 Kgs. Lyngby , , , ,00 Statens Serum Institut Bollerup Jensen Udvikling af teststandard for desinfektionsklude. Formaldehydfri lim til træbaserede pladematerialer Wet Wipe, Statens Institut Artillerivej 5, 2300 København S DTU, Bollerup Jensen Bindesbølvej 16-20, Ådum, 6880 Tarm , , , ,00 10

11 Tilskudsbeløb Alfa Laval, Nakskov Substitution af 1-methylpyrolidon-2- pyrrolidon (NMP) og N,Ndimethylacetamid (DMAc) Alfa Laval, Nakskov Stavangevej 10, 4900 Nakskov , ,00 Teknologisk Institut Sundere grundere - alternativer til alkylphenolethoxylater Beck & Jørgensen, TI Kongvangs Allé 29, 8000 Aarhus C , ,00 ØKOLOGISK BYG- GERI Teknologisk Institut Fugt og Skimmelsvamp i krybekældre SolarVenti Gregersensvej Tåstrup Foreningen for fremtidens Hus Det homøostatiske hus IA Udvikling Juliana Drivhuse Grobund Jydsk Ovnsætterlaug AAU EVD enterprise Det Åndbare Hus Fonden til fremme af blivende Økologisk Balance, Kai Drewes, TI Eentileen Det biologiske hus GXN, NCC, Deloitte, Teknologisk Institut Danish Wood Technology Miljøvenlig træimprenering Aagaard Savværk, Kalima Aps, Wood treatment technology, Planmiljø, TI, AI, Friland Rønde Haslevvej Ringsted Griffenfeldsgade 20 stth 2200 kbh N (Byggecentrum, Middelfart) Rømersgade K BollerupJensen Modificeret træ Frøslev træ 6880 Tarm Helt huse Udvikling af lerplader til byggeri Petersminde Teglværk i Stenstrup AAU Green solution house Green footprints Frichs (pyrolyseanlæg), NCC Bornhom, Nexø Mørtel The Last Straw 5900 Rudkøbing Ryttegården Aps Strandvejen Rønne Straatagets kontor a/s Naturens eget stråtag - elefantgræs Videnscenter for landbrug Møllestræde 9A Randers VERIFIKATION AF 11

12 Tilskudsbeløb MILJØTEKNOLOGI Ultra-Aqua PurFil ApS Verifikation af funktion og effektivitet af Ultraaqua MR4-320 SS ACN UVsystem Test og verifikation af PURROT separationsteknologi Ultra-Aqua, DHI Niels Jernes Vej 2, 9220 Aalborg PurFil ApS Blåbærvej 61, 5260 Odense , ,00 Jimco Verifikation af funktion og effektivitet af Fotolyseoxidation-desinfektion med FLO-D modulen Jimco Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing ,00 Jimco Bio-Aqua Jimco KPC-Total Kitchen pollution control Verifikation af funktion og effektivitet af Bio-Aqua containeranlæg til produktion af drikkevand, LEANWATER Jimco Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing Bio-Aqua Strøgbjergvej 29, 3600 Frederikssund , ,00 J.S. Trading ApS New Substrate til optimeret udnyttelse af ressourcer i organisk affald, herunder husdyrgødning J.S. Trading ApS Kelstrupvej 31, 6100 Haderslev ,00 12

Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Aarhus Universitet, Ramboll Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N

Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Aarhus Universitet, Ramboll Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Hovedansøger Projektemne og titel Andre deltagere i projektet Adresse Samlet tilskudsprocent Tilskudsbeløb kr. Samlet projektbudget kr. VAND og KLIMA Billund Vand A/S Billund Bio Refinery Krüger A/S Grindsted

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014

DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014 DAKOFA ÅRSBERETNING 2013 2014 INDHOLD 05 Formandens beretning 10 Medlemsfordeling 12 Aktiviteter 16 Organisationsplan 20 Sekretariat 21 Driftsregnskab 25 Bestyrelsen 26 Tekniske råd 29 Medlemsfortegnelse

Læs mere

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.:

Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi. Aktivitetsplan nr.: Aktivitetsplan (navn): Vand- og Miljøteknologi Aktivitetsplan nr.: C3 Beskrivelse af den nye tjenesteydelse eller de nye kompetencer som forventes udviklet Aktiviteten Vand- og Miljøteknologi sigter på

Læs mere

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN

FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN Til Naturstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 FORPROJEKT PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I INDUSTRIEN PILOTPARTNERSKAB OM GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF

Læs mere

1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand

1. Det grønne område. Tema: Vand. LER: Naturlig vandbehandling. Innovation. Spildevandsrensning med ozonbobler. Genbrug af vaskeriers vaskevand Fornyelsesfondens støttede projekter: Fornyelsesfonden uddeler 760 mio. kr. i perioden 2010 2012. Fornyelsesfonden har i alt støttet 148 projekter med i alt 637 mio.kr. Der er i alt støttet 75 projekter

Læs mere

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst.

Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. 8. december 2010 HW/IW Afrapportering af netværkssession for affald under Miljøstyrelsens konference den 19. november 2010 om miljø og vækst. Miljøstyrelsen afholdt en konference om miljø og vækst status

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010

AKTIVITETER. Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 AKTIVITETER Grøn energi og erhvervsudvikling 2007-2010 Vækstforum Juni 2010 Region Midtjylland satser stort på energi- og miljøteknologi Inden 2025 vil halvdelen af det samlede energiforbrug her i regionen

Læs mere

Grønne puljer og aftaler grøn omstilling

Grønne puljer og aftaler grøn omstilling Grønne puljer og aftaler grøn omstilling som bl.a. kan udnyttes af kommuner, foreninger, fagforbund, virksomheder og borgere (finanslov 2013 mm) Denne gennemgang af aftaler, som Enhedslisten i 2013 har

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

energi - grøn regional vækst

energi - grøn regional vækst energi - grøn regional vækst Energi i fem regioner Grønne ideer, teknologier og markeder er vigtige for Danmarks fremtidige vækst og velfærd. Vi skal både imødegå presset på klimaet og vores nære miljø.

Læs mere

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk

Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Væsentlige klyngeorganisationer og innovationsnetværk Klyngekataloget giver et overblik over de væsentlige danske klyngeorganisationer og innovationsnetværk. De danske klynger og netværk har selv bidraget

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT FORMELLE MINIMUMSKRAV Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal deltage mindst to private virksomheder og

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

energi14 Året i overblik

energi14 Året i overblik energi14 Året i overblik forskning udvikling demonstration Energi14. Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer. Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmerne

Læs mere

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark.

Forord. ude i verden og som kan skabe grønne jobs til Danmark. Vores vand Forord Vi har i Danmark altid været gode til at opdage nye erhvervsmuligheder. Vores samfund er bygget op af disse skiftende ressourcer: Sild i Middelalderen, Sukker i Guldalderen, Smør i Efterkrigstiderne,

Læs mere

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 215 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET FORORD 3 FORSKNING OG UDVIKLING BANER VEJEN FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives

Læs mere

ENERGIÅRET STATUS 2015

ENERGIÅRET STATUS 2015 ENERGIÅRET STATUS 2015 forskning udvikling demonstration ENERGIÅRET Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer Udgives i samarbejde mellem Dansk Energi (programmet ELFORSK), Energinet.dk (programmet

Læs mere

cradlepeople CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK

cradlepeople CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK cradlepeople CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK Den 2. maj 2012 CIRKULÆR ØKONOMI I DANMARK Baggrund Dette notat har til intention at fremlægge en række repræsentative cases for cirkulær økonomi. Det indeholder

Læs mere

Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn

Fra Danmark til Vandmark. Visioner fra Vandteknologiens Døgn Fra Danmark til Vandmark Visioner fra Vandteknologiens Døgn Vandvisioner viser vejen Hver dag står 17.000 danskere op for at gå på arbejde for at producere miljørigtige vandløsninger til verdensmarkedet.

Læs mere

Charlotte Kjeldsen, Glenda Napier og Josefine Campbell Cleantech-styrkepositioner i Region Syddanmark

Charlotte Kjeldsen, Glenda Napier og Josefine Campbell Cleantech-styrkepositioner i Region Syddanmark 1 Charlotte Kjeldsen, Glenda Napier og Josefine Campbell Cleantech-styrkepositioner i Region Syddanmark Analysen er lavet af et team i FORA bestående af Glenda Napier, Charlotte Kjeldsen og Josefine Campbell.

Læs mere

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling

BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA. Erhvervspanelet for Grøn Omstilling BÆREDYGTIG VÆKST MED FÆRRE RESSOURCER ANBEFALINGER FRA Erhvervspanelet for Grøn Omstilling INDHOLD Resume 4 Forord 8 Introduktion 10 Anbefalinger 14 Udgiver: Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, oktober

Læs mere

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation

Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation Et inspirations- og prioriteringsgrundlag for strategiske investeringer i innovation UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Slotholmsgade 10 1216 København K Telefon:

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer

Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for fødevarer December 2013 Indhold SAMMENFATNING... 7 Potentialer og udfordringer for vækst inden for fødevareområdet...13

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11.

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013 (11. december 2012) 1 Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer

Læs mere