Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP) 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP) 2013"

Transkript

1 Miljøteknologi J.nr. MST Ref. JESHA 4. februar 2014 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram(MUDP) 2013 MUDP understøtter regeringens målsætninger for grøn omstilling og fremme af grøn teknologi på miljø- og naturområdet. Det er med til at sikre sammenhæng mellem de miljøpolitiske mål og virksomhedernes investeringer i udvikling af ny miljøteknologi. Programmet skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne og dansk produktion og dermed Danmarks profil som førende inden for miljøteknologi. Midlerne afhjælper en del af den risiko, der er forbundet med at udvikle fremtidens grønne løsninger og udviklingen af dansk miljøteknologi. I 2013 har MUDP støttet dansk miljøteknologi med 141 mio. Langt de fleste midler støtter grønne produktionsvirksomheder, der udvikler og sælger miljøteknologi - ofte med bistand fra en rådgivende ingeniør eller en forskningsinstitution. Fokus er på konkrete produkter og teknologier, der kan skabe flere produktionsjobs i Danmark. Alle de støttede projekter og aktiviteter skal således udover de miljømæssige og innovative perspektiver have et kommercielt potentiale. Figur 1: Der indgår produktionsvirksomheder i 8 ud af 10 af projekter Fokusområder MUDP støtter projekter, der fremmer miljøteknologiske løsninger på prioriterede miljøområder. Forudsætningen er, at projekterne har potentiale for at udvikle miljøløsninger, der er konkurrencedygtige på det danske eller det globale marked. I 2013 har der blandt andet været fokus på at understøtte ressourceeffektivitet, ressourcekredsløb, ren luft løsninger, udfasning af problematiske stoffer i produkter og produktion og vandteknologi.

2 Figur 2: Fordeling af midler på prioriterede miljøområder 2013 Initiativer under indsatsen Størstedelen af midlerne, ca. 77 %, bruges til at støtte udviklings-, test- og demonstrationsprojekter i Danmark. Der er i 2013 søgt tilskud til langt flere midler end programmet har til rådighed. Der er ydet tilskud for 106 mio. til 80 miljøteknologiske projekter med et samlet projektbudget på 281 mio. Den gennemsnitlige tilskudsprocent er 38 %. Virksomhederne bidrager dermed selv med 175 mio. Herudover er der anvendt midler til innovationspartnerskaber, teknologirelevant vidensopbygningog formidling af projektresultater samt eksportfremmeaktiviteter. Figur 3: Fordeling af midler på initiativer 2

3 Geografisk fordeling af tilskudsmodtagere 2013 Tilskudsmodtagerne fordeler sig ligeligt øst og vest for Storebælt koncentreret omkring de større byer. Der er dog i oversigten ikke taget hensyn til underleverandører. For at sikre ansøgere fra hele landet er der afholdt informationsmøder i Aarhus, Vejle, Odense, København m.fl. i august måned 2013, ligesom der er samarbejdet med regioner og relevante organisationer på området om at informere om indsatsen og ansøgninger. Figur 4. Geografisk fordeling af tilskudsmodtagere 2013 *Bemærk at nogle dotter har flere projekter. Tilskud til miljøteknologi (foregående år) MUDP blev etableret i 2007 i forlængelse af en forespørgselsdebat i Folketinget i 2006 om fremme af miljøteknologi. I perioden blev der givet tilskud for i alt 156 mio. til 205 projekter. Hertil kommer medfinansiering af 20 grønne innovationspartnerskaber, eksportfremme og rådgivning til virksomheder. Fordelingen af tilskud på miljøtemaer i perioden modsvarer nogenlunde fordelingen i Dvs. ca. 50 % til vand og klimatilpasning og ca. 50 % til de andre miljøteknologiske områder (kemi, luft, støj, affald/ressourcer). Koordinering med andre ordninger MUDP bidrager til gennemførsel af større prioriteringer, inkl. regeringens vækstmarkedsstrategier, vækstplaner, herunder vækstplanen for Vand, Bio og Miljøløsninger, samt regeringens Innovationsstrategi/grønne samfundspartnerskaber. I 2013 er der også igangsat en række konkrete projekter i samarbejde med andre tilskudsordninger, herunder: Fremtidens spildevandsanlæg i Billund i samarbejde med Vandsektorens teknologiudviklings Fond (VTU-fonden) Fremtidens vandforsyning ligeledes i samarbejde med VTU-fonden Pilotpartnerskab for anvendelse af sekundavand i samarbejde med Forskning- og Innovationsstyrelsen som optakt til INNO+ i regeringens innovationsstrategi Grønne sygehuse i samarbejde med Region Hovedstaden og Region Syd Danmark Partnerskab for jordforurening i samarbejde med Danske Regioner og Videncenter for Jordforurening. 3

4 Resultater og evaluering Indsatsen blev evalueret i 2013 (link til rapport). 47 pct. af de deltagende virksomheder har opnået øget beskæftigelse eller forventer at gøre det, mens 27 pct. af virksomhederne enten allerede har opnået øget eksport eller forventer at opnå det. Eksempler på partnerskaber og teknologiprojekter under indsatsen Der er vedlagt en liste med samtlige projekter, der har modtaget tilskud til udvikling test og demonstration i Her er nævnt fire eksempler på allerede gennemførte projekter: 1) Nyt system til rensning af ballastvand Den danske virksomhed Bawat har udviklet et system, der renser ballastvand, mens skibet sejler. Systemet forventes at koste rundt regnet det halve af eksisterende systemer og har fået tilskud fra MUDP. Det indgår som et af initiativerne i Ballastvandpartnerskabet, der drives af Naturstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening. I shippingkredse estimeres, at markedet for systemer til rensning af ballastvand vil være mindst 60 milliarder kroner i perioden frem mod 2020, når alle IMO s krav træder i kraft. Læs mere: 47D06B270367/0/Case_maj_2013_Ballastvand.pdf 2) Filter til fjernelse af partikelforurening fra skibe i kystnære områder. Filtret er udviklet af producenten Dinex, og projektet er udført i samarbejde med Teknologisk Institut og Ærøfærgerne og med støtte fra MUDP. Det indgår som et af initiativerne i handlingsplanen for renere skibsfart, som er udarbejdet i forbindelse med Partnerskabet for Renere Skibsfart mellem Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Danmarks Rederiforening. Projektet er gennemført i samarbejde mellem Dinex, Ærøfærgerne og Teknologisk Institut. Læs mere 4E30FC93A325/0/MST_Ærøfærgen_endelig_april2013.pdf 3) Ny træbeskyttelse reducerer belastningen på miljøet Udviklingen af produktet Gori Nature skete i tæt samarbejde mellem Dyrup og Teknologisk Institut med støtte fra MUDP. Formålet var at udvikle et mere miljøvenligt produkt uden oliebaserede stoffer og med færrest mulige komponenter. Det skulle samtidig være kvalitetsmæssigt helt på højde med eksisterende træbeskyttelses midler og have et kommercielt potentiale. Læs mere: A16573D7363A/0/MST_Dyrup_110613_endelig.pdf 4) Dansk partnerskab om Vietnams vandmiljø og fiskeproduktion Partnerskabet har til formål at introducere bæredygtig fiskeproduktion i Vietnam ved hjælp af grønne, danske løsninger. Partnerskabet er etableret i et samarbejde mellem Miljøministeriet og centrale aktører på området og er det første af sin slags på akvakulturområdet. Den Danske Ambassade i Vietnam, virksomhederne OxyGuard International, RK Plast, Grundfos, AKVA Group, DHI, Aarhus Universitet og brancheforeningen AquaCircle er blandt partnerne. Læs mere på BECFC17A2E6E/0/MST_Vietnam_dambrug_partnerskab_endelig_sept13.pdf 4

5 Liste med alle projekter der har fået tilskud fra MUDP til udvikling, demonstration og verifikation af miljøteknologi i 2013 Hovedansøger Projektemne og titel Andre projektdeltagere Adresse Tilskudsprocent Tilskudsbeløb VAND og KLIMA Billund Vand Billund Bio Refinery Krüger Grindsted Landevej 40, 7200 Grindsted VandCenter Syd ROSAVand HOFOR, Aarhus vand Vandværksvej 7, 5000 Odense C Aquarden Technologies Bawat Vestergaard Marine Service DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet Fasterholt Maskinfabrik Københavns Universitet, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Rambøll Danmark Solrød Kommune Rensning af perkolat fra lossepladser med SCWO Ballastvand behandlingssystem for mindre skibe BAWAT Tank to tank system Godkendelse af anlæg til behandling af ballastvand Ormebekæmpelse i vandværksfiltre Aquarden Technologies ApS, Odense Renovation, COWI Industrivej 17, 3320 Skævringe Bawat, DHI Diplomvej 381, 2800 Kgs Lyngby Vestergaard Marine Service, Uni-takers, Erma First, VMS Technology Krüger, Frederikshavn Forsyning ; DTU Havnepladsen 12, 9900 Frederikshavn Miljøvej, Bygning 113, 2850 Kgs Lyngby Præcisionsvanding med kanon og bom Fasterholt Maskinfabrik Ejstrupvej 22, 7330 Brande På vej mod en by i vandbalance Foreningen Sorfiebladet, Rolighedsvej 23, Regn- og gråvands-recirkulering på Rambøll, Nordisk Wavin, 1958 Frederiksberg bygningsniveau HOFOR, KU C Anvendelsen af DualEM421s til vandplanernes retningslinjer 40 og 41. Intelligent klimatilpasning i det åbne land Aarhus Universitet, Ramboll Roskilde Universitet, Greve Solrød Forsyning, Fonden Grønt Center, Alectia, Niras, Solrød Kommune Teknologisk Institut Det ressourceeffektive vaskeri Aquasense Aps, Dykon, Grundfos Biobooster, SILHORKO-EUROWATER, HJORTKÆR Maskinfabrik Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Solrød Rådhus, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand Kongsvangs Allé 29, 8000 Aarhus C , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00

6 Tilskudsbeløb EnviDan Udvikling af aluminiumcoatet sand som jordforbedringsmiddel i nedsivningsløsninger til forurenet regnafstrømning. Envidan, KU SCIENCE, Dansand, Københavns Kommune, HOFOR, Århus Vand, SK Forsyning, NK Spildevand Vejlsøvej 23, 8600 Silkeborg , ,00 Gertsen og Olufsen Udvikle bedre og mere energieffektive renseanlæg, der kan rense for nitrat og fosfor bedre end nuværende anlæg ved at kombinere eksisterende teknologi. Gertsen og Olufsen Savsvinget 4, 2970 Hørsholm , ,16 Liqtech International Rørcentret, Teknologisk Institut Udvikling af 3. generations filterteknologi til rensning af ballastvand Skybrudssikring af kontorejendom - udviklings- og demonstrationsprojekt. Liqtech International, DHI KPC Byg, Ingeniør'ne, ACO Nordic, TI Industriparken 22C, 2750 Ballerup Gregersenvej 1, 2630 Taastrup , , , ,00 Teknologisk Institut Bioras DHI Miljøeffektiv rensning af højpotente lægemiddelstoffer i hospitalsspildevand. Ballast Water Investigation System (BallastWISE) Udvikling af fuldskala biologisk rensefilterteknologi til kombineret nitrifikation, iltning og afgasning af produktionsvand i Vietnamesiske rejedamme. Krüger og Air Liquide, DTU, Aarhus Universitet, Det Nye Universitetshospital, Aarhus Vand, Herning Vand, TI Bioras ApS, UnitOne, Fishlab, DHI Sloth Møller, Expo-Net, DHI Teknologiparken Kongsvang Allé 29, 8000 Aarhus C Munkegårdsvej 6B, 3490 Kvistgård Agern Allé 5, 2970 Hørsholm , , , , , ,00 Electrocell Europe Videreudvikling af innovativ klorelektrolyseteknologi til svømmebade Jysk Svømmebads Teknik, DHI, Electrocell Vennelystvej 1, 6880 Tarm , ,00 HOFOR Saltskyl Krüger, DHI, Aalborg Universitet, DTU Miljø, Grontmij, Naturstyrelsen, Københavns Kommune, HOFOR KD Maskinfabrik Etablering, test og demonstration af Membran Bio Reaktor til genindvinding af industrivand hos et bryggeri i Kina Ørestands Boulevard 35, 2300 Kbn S KD Maskinfabrik Karetmagervej 25, 7100 Vejle , , , ,00 6

7 Tilskudsbeløb Krüger Intelligent Strategisk Kloaksanering Krüger Gladsaxevej 363, 2860 Søborg Udviklingssamarbejdet (Lynettefællesskabet) Genanvendelse af fosfor og kvælstof ved inddampning af rejektvand (GA- FOKIR) Renew Energy Energi Plus Spildevandsrensning Renew Energi, SDU, DHI, ScanHide, Albani, Grundfos, DTU DHI Poleringsteknologi til fosforfjernelse DHI, Lyngby Tårbæk Forsyning, SILHORKO- EOROWATER GEUS BIOBOOST HOFOR, GEUS, Krüger Envidan, Spildevandscenter Avedøre, Novozymes, Argrotech, Københavns Universitet Lynettefællesskabet, Refshalevej 250, 1432 København K Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Agern Allé 5, 2970 Hørsholm Ørestads Boulevard 35, 2300 København S PureH2O Mobilt vandforsyningssystem Pure H2O, DTU Stærkendevej 43, 4000 Roskilde Region Hovedstaden Vandeffektive hospitaler (består af tre Region Hovedstaden, DHI KongensVænge 2, (samarbejde med regionerne) delprojekter) 3400 Hillerød Region Syddanmark (samarbejde med regionerne) Udvikling af intelligent vindue til bygningsfacader Region Syddanmark, Ravn Arkitekter Damhaven 12, 7100 Vejle , , , , ,00 Kr , , , , , , , , , ,00 LUFT & STØJ Trafikselskabet Movia Movias forsøg med opgradering af Euro 4--, Euro 5- og EEV-busser AMMINEX EMISSIONS TECHNOLOGY, EMICON SYSTEM ApS PURIFY, City-Trafik, ARIVA DAN- MARK, NETTBUSS, Anchersen Rute ApS, MOVIA Gammel Køge Landevej 3, 2500 Valby , ,00 Teknologisk Institut Teknologisk Institut Klimaveje - udvikling af støjreducerende drænasfalt til regnsvandshåndtering Primær reduktion af emissioner fra 400 kw portionsfyret halmkedel Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, NCC, TI Maskinfabrikken Faust ApS, TI Gregersensvej 1, 2630 Taastrup Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C , , , ,00 7

8 Tilskudsbeløb Teknologisk Institut Kontrol med afbrænding af affald Esbjerg Kommune, Odense Kommune, Skive kommune, Vejle kommune, Henrik B. Jensen, Skorstensfejermester, Kim Lau Christensen, Skorstensfejermester, Martin Holm Andersen, Skorstensfejermester, Mikrolab Aarhus, TI Teknologisk Institut Emissionsbegrænsende teknologi til NCC Roads, Dinex, TI ikke-vejgående maskiner Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C , , , ,00 Explicit I/S Overvågning og tilsyn med svovlemissioner fra skibstrafik ved hjælp af droneteknologi FORCE Technology Explicit I/S Argentinavej 12, 2800 Kgs. Lyngby , ,00 DELTA Udvikling af vinduer med god lydisolation i åben tilstand Neutral Energi Kondenserende træpillebrænder Ropox/All Steel, Teknologisk Institut, Korrosion og Metallurgi, FORCE Technology PHX Innovations ApS Rensning af brænderøg for partikler Projektet udføres af PHX Innovation med FORCE Technology som væsentlig underleverandør HSHansen a/s Bredgade 4, Lem Søren H. Sørensen Teknologisk Institut Optimering af EGR køler Vestas aircoil (VA), MAN Diesel & Turbo (MDT), Fjordvangen 24, 4700 Næstved Industrivej 13, 5550 Langeskov Venlighedsvej 4, 2970 Hørsholm Kongsvang Allé 29, 8000 Århus C , , , , , , , ,00 RESSOURCER OG AFFALD Komtek Miljø af 2012 Fremstilling af et højværdisubstrat ved sampulpning af have/park affald og kildesorteret organisk dagrennovation vha Ecogi-teknologien Vestforbrænding, DTU Miljø Drivervej 8, 6670 Holsted , ,00 Teknologisk Institut, Center for Kemi og Bioteknik Olie - vandemulsioner - fra affald til ressource Dansk Oliegenbrug, Liqtech, Envotherm, Dansk Staalfilter Industri, KYOCERA UNI- MERCO. Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C , ,00 8

9 Tilskudsbeløb Fiberline Composites AS IPU Teknologiudvikling Kompositprofiler af genanvendte glasfibre Intelligent opkoncentrering af sjældne jordarter og metaller fra kasserede harddiske Fiberline Composites AS Barnstedt Alle 5, 5500 Middelfart DCR Miljø, IPU Teknologiudvikling 425, Produktionstorvet 2800 Lyngby , , , ,00 Rambøll Denmark Genanvendelse af fosfor fra bioaske Syddansk Universitet, Cinis Recycling, Rambøll European Composite Recycling Technology (ECRT) Meldgård Recycling Fra affald til miljørigtig råvare - vindmøllevinger skal genbruges i ny glasfiberproduktion Sigtning af slagge inden sortering Dovista, Vestas, Siemens, ECRT Meldgaard US Inc, USA; Meldgård Recykling Hannemanns Allé 53, 2300 København S Østervej Holeby Askelund Aaben , , , , , ,00 Afatek Genvinding af metaller fra den finkornede del af forbrændingsslagge Scanmetals, Universität Duisburg-Essen, DHI, Afatek Selinevej 18, 2300 København S , ,00 AV Miljø Genanvendelse af ressourcer i deponeret shredderaffald - fra pilotforsøg til fuldskalakoncept DHI, NCC Roads, AFATEK, Scanmetals, Returplast Danmark, Aksel Benzin, AV Miljø Aveøreholmen 97, 2650 Hvidovre , ,40 Meldgård Recycling Optimering af slaggesortering med henblik på større udvinding af metaller Meldgård Recycling Askelund Aaben , ,00 Aarhus vand Forøget fosforgenvinding fra spildevand og slam Norconsult Danmark, Aarhus Vand Bautavej 1, 8210 Aarhus V , ,00 RESSOURCE- KREDSLØB Really Aps Akustisk beklædning til byggeri af komposit materiale i genanvendte tekstiler Skanska Novozymes Kvadrat Tesdorpfsvej 35b 2000 Frederiksberg Miljøteam Affaldssortering til store events Worldperfekt Northside Festival KomTek Miljø Lægårdsvej Lystrup

10 Tilskudsbeløb Aalborg Universitet Closing Material Loops - best practices with circular economy AUC Gamle Mursten Udvikling og test af gamle mursten skal-produkt på isoleringsbatch til interiør og facade energirenovering Kærgaard, Rockwool international, PlanMiljø Skotlandsvej Svendborg VIRKSOMHEDER Rambøll, Waste to Energy Triple A Graintec Teknologiudvikling af nyt udstyr til affaldsforbrændingsanlæg pga. ændret affaldssammensætning Teknologiudvikling af proces til forbedret udnyttelse af soya Effektiv varmlufttørring med øget genanvendelse af vand og reduceret lugtemission - eksemplificeret ved produktion af foder til fiskeopdræt og kæledyr Babcock&Wilcox Vølund. Vestforbrænding. I/S Affald- PlusAffald. Varme Aarhus. Götaverken Miljø AB, RaM- BØLL Teknologisk Institut, Aarhus. Institut for fødevarevidenskab, FOOD.KU, TripeL Biomar, Force Technology, Graintec Hannemanns Alle 53, 2300 København S Bjørnkjærvej 16, 8783 Hornsyld Enghavevej 40, 7100 Vejle , , , , , ,00 Teknologisk Institut, Træ og Miljø Udvinding af nye typer fibre af anuelle råvarer EcoXpac, TI Gregersensvej 1, 2630 Taastrup , ,00 KEMIKALIER Teknologisk Institut Haldor Topsøe Udvikling af miljøvenlige imprægneringsmidler til tekstiler Bioplastik fremstillet ved ny proces: evaluering af plastikkvalitet Green-Tex, Skandinavisk Textil Kemi ApS, F. Engel, hummel International, TI Kongsvangs Alle 29, 8000 Aarhus C Battelle, Haldor Topsøe Nymøllevej 55, 2800 Kgs. Lyngby , , , ,00 Statens Serum Institut Bollerup Jensen Udvikling af teststandard for desinfektionsklude. Formaldehydfri lim til træbaserede pladematerialer Wet Wipe, Statens Institut Artillerivej 5, 2300 København S DTU, Bollerup Jensen Bindesbølvej 16-20, Ådum, 6880 Tarm , , , ,00 10

11 Tilskudsbeløb Alfa Laval, Nakskov Substitution af 1-methylpyrolidon-2- pyrrolidon (NMP) og N,Ndimethylacetamid (DMAc) Alfa Laval, Nakskov Stavangevej 10, 4900 Nakskov , ,00 Teknologisk Institut Sundere grundere - alternativer til alkylphenolethoxylater Beck & Jørgensen, TI Kongvangs Allé 29, 8000 Aarhus C , ,00 ØKOLOGISK BYG- GERI Teknologisk Institut Fugt og Skimmelsvamp i krybekældre SolarVenti Gregersensvej Tåstrup Foreningen for fremtidens Hus Det homøostatiske hus IA Udvikling Juliana Drivhuse Grobund Jydsk Ovnsætterlaug AAU EVD enterprise Det Åndbare Hus Fonden til fremme af blivende Økologisk Balance, Kai Drewes, TI Eentileen Det biologiske hus GXN, NCC, Deloitte, Teknologisk Institut Danish Wood Technology Miljøvenlig træimprenering Aagaard Savværk, Kalima Aps, Wood treatment technology, Planmiljø, TI, AI, Friland Rønde Haslevvej Ringsted Griffenfeldsgade 20 stth 2200 kbh N (Byggecentrum, Middelfart) Rømersgade K BollerupJensen Modificeret træ Frøslev træ 6880 Tarm Helt huse Udvikling af lerplader til byggeri Petersminde Teglværk i Stenstrup AAU Green solution house Green footprints Frichs (pyrolyseanlæg), NCC Bornhom, Nexø Mørtel The Last Straw 5900 Rudkøbing Ryttegården Aps Strandvejen Rønne Straatagets kontor a/s Naturens eget stråtag - elefantgræs Videnscenter for landbrug Møllestræde 9A Randers VERIFIKATION AF 11

12 Tilskudsbeløb MILJØTEKNOLOGI Ultra-Aqua PurFil ApS Verifikation af funktion og effektivitet af Ultraaqua MR4-320 SS ACN UVsystem Test og verifikation af PURROT separationsteknologi Ultra-Aqua, DHI Niels Jernes Vej 2, 9220 Aalborg PurFil ApS Blåbærvej 61, 5260 Odense , ,00 Jimco Verifikation af funktion og effektivitet af Fotolyseoxidation-desinfektion med FLO-D modulen Jimco Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing ,00 Jimco Bio-Aqua Jimco KPC-Total Kitchen pollution control Verifikation af funktion og effektivitet af Bio-Aqua containeranlæg til produktion af drikkevand, LEANWATER Jimco Mjølbyvej 7, 5900 Rudkøbing Bio-Aqua Strøgbjergvej 29, 3600 Frederikssund , ,00 J.S. Trading ApS New Substrate til optimeret udnyttelse af ressourcer i organisk affald, herunder husdyrgødning J.S. Trading ApS Kelstrupvej 31, 6100 Haderslev ,00 12

Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Aarhus Universitet, Ramboll Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N

Vestergaard Marine Service A/S, Uni-takers, Erma First, VMS Technology. Aarhus Universitet, Ramboll Olof Palmes Allé 22, 8200 Aarhus N Hovedansøger Projektemne og titel Andre deltagere i projektet Adresse Samlet tilskudsprocent Tilskudsbeløb kr. Samlet projektbudget kr. VAND og KLIMA Billund Vand A/S Billund Bio Refinery Krüger A/S Grindsted

Læs mere

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014.

NOTAT. J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015. Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014. NOTAT Faktaark Miljøteknologi J.nr. MST-141-01103 Ref. Naroe/LKA/MTH Dato 23. januar 2015 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) 2014 Indledning MUDP understøtter regeringens målsætninger

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen

Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren. Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Støttemuligheder for virksomheder i vandsektoren Jóannes J. Gaard, Naturstyrelsen Muligheder for at ansøge midler 2014 MUDP 2014 VTU-fonden Samfundspartnerskab Vandeffektiv industriel produktion EUDP +

Læs mere

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling

MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling NOTAT Miljøteknologi Juni 2012 MUDP - miljøløsninger til en grøn omstilling Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Business/Commerce Rank Employer

Business/Commerce Rank Employer Business/Commerce 1 Lego 2 Novo Nordisk 3 A.P. Møller - Mærsk 4 Carlsberg 5 Google 6 Arla Foods 7 Novozymes 8 Vestas 9 Bestseller 10 McKinsey & Company 11 Nordea 12 Danske Bank-koncernen 12 Siemens 14

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger

Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Støttemuligheder til test og demonstration af Cleantech løsninger Gert S. Hansen Miljøstyrelsen Oplæg temadag om cleantech-løsninger 30. oktober 2012 Hvorfor interesserer MST sig for ETV? ETV passer godt

Læs mere

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune

SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune SHARING COPENHAGEN 2014 Casper Harboe, programchef, Københavns Kommune FÆLLES LØSNINGER PÅ FÆLLES UDFORDRINGER I 2014 er København ( og Regionen) stedet, hvor hele Europa deler løsninger, løfter vidensniveauet

Læs mere

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen

Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Affaldsdage 2012 22. maj. 13 Bæredygtig organisering af affaldsbehandlingen Lars DI Disposition Frem mod bæredygtig vækst Fra affald til ressource Affaldssektorens organisering 2 Oplevet værdi i en foranderlig

Læs mere

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION

UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION side 1 UDFORDRINGER OG DRIVKRÆFTER FOR VANDINNOVATION 24. NOVEMBER 2014 Line Markert, advokat KAN VI BRUGE TAKSTFINANSIEREDE MIDLER TIL UDVIKLING AF VANDTEKNOLOGIER? side 2 DE JURIDISKE RAMMER I SKEMAFORM

Læs mere

Dansk miljøsamarbejde med Kina

Dansk miljøsamarbejde med Kina Dansk miljøsamarbejde med Kina Foto: Søren Malmose Miljøminister Ida Auken: Miljøsamarbejde med Kina er vigtigt for Danmark både for miljøet, dansk økonomi og danske virksom heder. Danmark står stærkt

Læs mere

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse

Danmark uden affald II. Strategi for affaldsforebyggelse Danmark uden affald II Strategi for affaldsforebyggelse 1 2 DANMARK UDEN AFFALD II 2 Affaldshierarkiet Waste Prevention Preparing for Re-use Recycling Recovery Disposal DANMARK UDEN AFFALD II 3 Baggrund

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Grønne Industrisymbioser

Grønne Industrisymbioser Grønne Industrisymbioser -til gavn for bundlinjen og miljøet Gladsaxe Tirsdag d. 9. juni 2015 Christian Eriksen, NIRAS AGENDA Baggrund om industrisymbioser Kalundborg Symbiosen Definitionen af en industriel

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01

GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 GODKENDTE IMPRÆGNERINGSANLÆG 2015-01-01 Trykimprægnering Vakuumimprægnering Dansk Imprægneringskontrol c/o Gregersensvej 3 Tlf.: 7220-2337 Fax: 7220-2191 E-mail: di-kontrol@teknologisk.dk Dansk Vindues

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Genbrug af renset spildevand potentiale og udfordringer

Genbrug af renset spildevand potentiale og udfordringer Genbrug af renset spildevand potentiale og udfordringer Rensning af spildevand og genbrug på vaskerier BVT medlemsmøde 2014, Middelfart Klaus Litty (TI) Agenda Teknologisk Institut og tekstil-/vaskeribranchen

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Varmepumper og faskiner

Varmepumper og faskiner Varmepumper og faskiner Status sept. 2009 Formål med kuben Varmepumper og faskiner: Undersøge muligheder for at koble jordvarmeanlæg med faskiner. Både teoretisk og på markedet Søge penge til at udvikle

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind

Divisionen for Byggeri og Anlæg. Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Divisionen for Byggeri og Anlæg Referencegruppemøde i resultatkontrakt Ny teknologi til anlægskonstruktioner, 28/10-2013 Mette Glavind Selvejende, almennyttigt non-profit institut Over 1.000 innovative

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden

Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden Fremtidens ressourceøkonomi en teknologisk vækstdagsorden Effektiv udnyttelse af ressourcer står centralt på både den miljø-, innovations- og erhvervspolitiske dagsorden. Ikke kun i Danmark, men også globalt.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50

Punkt nr. 15 - Donation af genanvendeligt udstyr Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -1 af 50 Bilag 1 - Side -2 af 50 Bilag 1 - Side -3 af 50 Bilag 1 - Side -4 af 50 Bilag 1 - Side -5 af 50 Bilag 1 - Side -6 af 50 Bilag 1 - Side -7 af 50 Bilag 1 - Side -8 af 50 Bilag 1 -

Læs mere

Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011. Uden for serie, 2013

Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011. Uden for serie, 2013 Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011 Uden for serie, 2013 Titel: Evaluering af Miljøministeriets miljøteknologiske indsats 2007-2011 Redaktion: Stefan Brendstrup og Henrik

Læs mere

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder

Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK. Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder Dansk Luftrensningsteknik DALUTEK Et netværk for danske luftrensningsvirksomheder INDHOLD Bestyrelsen og medlemmer... 3 Bestyrelsen... 3 Medlemmer i dag... 3 Aktivitetsplan for 2014/2015... 4 Vedtægter...

Læs mere

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI

FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDFORDRINGER OG MULIGHEDER I ET ELEKTRIFICERET ENERGISYSTEM ANALYSECHEF JESPER KOCH, GRØN ENERGI Fjernvarmen i 2050 Hvorfra Hvordan Hvorledes? Fjernvarmen i gang med en kolossal omstilling

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri

InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for energieffektivt og bæredygtigt byggeri Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi Samarbejde Netværk Bæredygtighed Velkommen til InnoBYG Byggebranchens nye innovationsnetværk

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 25. februar 2015 Nationalt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen

Fondsmessen 14. Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Fondsmessen 14 Green Living fremtidens grønne projekter Grønne støtteordninger i Miljøstyrelsen Miljøministeriet/Miljøstyrelsen v. Søren Bukh Svenningsen Nykøbing Mors Jyske Bank Mors Arene, 30. oktober

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013

Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Click here to enter text. UdUdkast 2 til tilsynsplankast 2 til tilsynsplan Udkast til tilsynsplan for Miljøområdet 2013 Alle kommuner skal have en tilsynsplan, som det fremgår af Tilsynsbekendtgørelsens

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling.

Bilag 1. Virkemiddelkataloger og eksempler på energirenovering. En linksamling. Bilag 1 Plan C, delprojekt 4: Renovering med merværdi Dette bilag indeholder links til hjemmesider med virkemiddelkataloger, digitale værktøjer og eksempelsamlinger, som danner udgangspunkt for demonstrationsprojekterne

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ]

H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] H Å N D K L Æ D E R A D I A T O R E R [ # PRESTIGE ] # PRESTIGE RUSTFRI Håndklæderadiatorer i rustfrit stål Rustfrit stål er et bestandigt smukt og miljøvenligt materiale, der kræver minimal vedligeholdelse.

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ]

T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] T O I L E T T E R / H Å N D V A S K E [ # EUROFORM ] # EUROFORM toiletter Toiletter og hængeskåle i hvidt porcelæn # EUROFORM Toiletter er et sortiment bestående af blandt andet toiletter, hængeskåle og

Læs mere

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ]

B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] B A D E R U M S T I L B E H Ø R [ # LOGIC ] # LOGIC 80 mm 400 mm 200 mm Baderumstilbehør i al sin enkelthed # LOGIC er en baderumstilbehørs-serie i et tidløst design. Den grundlæggende tanke bag denne

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM BOBLEPROJEKTER UNDER INNO-MT FORMELLE MINIMUMSKRAV Alle projektansøgninger skal opfylde følgende nødvendige forudsætninger: Der skal deltage mindst to private virksomheder og

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden

Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 30. april 2014 Håndtering af shredderaffald - nu og i fremtiden Indledning Formålet med dette notat er at give en kort status over håndteringen af shredderaffald,

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter

Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger. Nationalt Vandtestcenter Vækst gennem udvikling og test af fremtidens vandløsninger Nationalt Vandtestcenter Jan Holmegaard Hansen, Chief Project Manager, COWI Projektleder for Nationalt Vandtestcenter 1 18. marts 2015 Nationalt

Læs mere

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden

FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden FSTA Årskonference 2014 Lagring af overskudsvarme og kulde i undergrunden 1. Imødekommer det politiske energimål 2. Energioptimerende Sparer 90% af kulde og op til 75% på varme 3. Bæredygtigt, miljøvenligt

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges.

Det overordnede mål med udspillet er at minimere miljøbelastningen fra affald samtidig med at udbuddet af vigtige ressourcer øges. De nye købmænd Aktørerne i affaldssektoren er fremtidens nye ressourcekøbmænd. Blandt varerne på hylderne er fosfor, kulstof og sjældne metaller, som findes i affaldet. Den fagre nye ressourceforretning

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

Miljø- og Servicemål i prisloftet 2015

Miljø- og Servicemål i prisloftet 2015 Miljø- og Servicemål i prisloftet 2015 Drikkevand Miljømål/servicemål Godkendt Andelsselskabet Ejby Vandværk DDS/kvalitetssikringssystem 1 Andelsselskabet Haarlev Vandværk Vandanalyser 1 Andelsselskabet

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere