Naturlig holdbarhed af danske skovtræer anvendt udvendigt uden jordkontakt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Naturlig holdbarhed af danske skovtræer anvendt udvendigt uden jordkontakt"

Transkript

1 Naturlig holdbarhed af danske skovtræer anvendt udvendigt uden jordkontakt ecember 09 Udarbejdet af: Berit Lindegaard, Niels Morsing og Thomas Mark Venås Skov- og Naturstyrelsen J. nr Teknologisk Institut, Træ

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund ormål Projektet Registrering Resultater Udseende lger og skimmelsvampe Træfugtvurdering \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 2

3 1 Baggrund nvendelse af træ til udvendige formål i byggeri og anlæg åbner for en arkitektonisk vinkel, der på mange måder passer til tidens ønsker og forventninger. Således ses en stigende anvendelse af træ i blandt andet støjskærme og facader. nvendelsen af træ er arkitektonisk bevidst og nyskabende som i murværk, hvor forsænkede partier i facaden beklædes med træ. Karakteristisk er det også, at der i dag i store dele af befolkningen er interesse for at bruge en bredere vifte af træarter. ette kan blandt andet ses af en vækst i antallet af forskellige træarter, der anvendes til havemøbler, terrasser og facadebeklædninger. 2 ormål Projektet har primært til formål at etablere forsøg, der sikrer opbygning af viden over længere tid om danske træarters naturlige holdbarhed ved anvendelse uden jordkontakt. esuden har projektet til formål på kort sigt at give viden om dansk dyrkede træarters optagelse og afgivelse af fugt under eksponering for vejrliget og dermed risiko for nedbrydning som følge af svampeangreb. e eksponerede træpaneler vil ud over at være et forsøg udgøre et demonstrationsareal, der har til formål at fremvise danske skovtræers formåen som udvendig beklædning over for byggebranchen og andre mulige interessenter. Ud over dokumentation af dansk dyrkede træarter har projektet til formål at sammenligne med et mindre udvalg af udenlandske træarter, der vil kunne være i kommerciel konkurrence med dansk træ. 3 Projektet Projektet startede i et første år blev primært anvendt til at indkøbe træ, tildanne testemner og etablere prøvningsstandene. Panelemner blev opsat i februar 00, og lap-joint (fugtfælde) emnerne blev opstillet i april 00. I undersøgelsen er paneler eksponeret udendørs under forskellige betingelser som angivet i tabel 1: Tabel 1. Panel emner Under halvtag Vandret Lodret, nordvendt Lodret, sydvendt Uden halvtag Vandret Lodret, nordvendt Lodret, sydvendt 45 grader, sydvendt Billederne 1- herunder viser en række af de forskellige forsøgsopstillinger in situ. \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 3

4 Billede 1. Panelemner eksponeret vandret under tag. fterår Billede 2. Panelemner eksponeret vandret under tag. Vinter Billede 3. Panelemner eksponeret lodret mod syd under tag. orår umiddelbart efter opsætning år 00. Billede 4. Panelemner eksponeret lodret under tag mod nord samt panelemner eksponeret uden overdækning vandret. Vinter 03. Billede 5. Panelemner eksponeret uden overdækning lodret mod syd. orår 00. Billede 6. Panelemner eksponeret uden overdækning lodret mod nord. Vinter 03. Billede 7. Panelemner eksponeret uden overdækning 45 o mod syd. orår 00. Billede 8. Panelemner eksponeret uden overdækning 45 mod syd. orår 03. \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 4

5 Billede 9. Lap-joint emner eksponeret uden overdækning. orår 00. Billede. Lap-joint emner. I tabel 2 er der givet en oversigt over de træarter der er med i forsøget. Tabel 2:Træarter, der dokumenteres ved henholdsvis praksisnære panelemner og ved en fugtfælde (lap-joint) prøvning. Panel og Lap-joint emner Kun Lap-joint emner Træarter eksponeret som praksinære panelemner samt Træarter, som kun prøves ved fugtfælde lap-joint emner træarter, som prøves ved fugtfælde lap-joint emner Rødgran, ansk Rødgran, smalringet Rødgran, Nordsvensk Rødgran, bredringet lm. Ædelgran (dyrkes i K) Skovfyr, splint randis (dyrkes i K) Lærk, splintholdig, europæisk Sitkagran (dyrkes i K) Lærk, japansk (dyrkes i K) ouglas (dyrkes i K) Nobilis (dyrkes i K) ouglas, splint (dyrkes i K) Nordmannsgran (dyrkes i K) Thuja (dyrkes i K) Poppel (dyrkes i K) Skovfyr, ansk Lind (dyrkes i K) Skovfyr, Nordsvensk Birk (dyrkes i K) Lærk, uropæisk (dyrkes i K) Rødel (dyrkes i K) Lærk, Sibirisk Ær/horn (dyrkes i K) Western Red edar, Nordamerikansk Bøg (dyrkes i K) ypres (dyrkes i K) lm (dyrkes i K) sk (dyrkes i K) g (dyrkes i K) Rødeg (dyrkes i K) Robinie sp (dyrkes i K) Skovfyr imprægneret, klasse B (referenceprodukt) e træarter, som er valgt, har primært kommerciel interesse til udendørs anvendelse over jord (eksempelvis de rødkernede træarter og rødgran). er er også medtaget træarter, som ikke anvendes udendørs i anmark i dag, men som kunne have et potentiale (eksempelvis asp og sitkagran). Yderligere er der medtaget træarter, som vides at have dårlig holdbarhed. isse træarter er primært prøvet ved lap-joint prøvningen (eksempelvis bøg og poppel). Yderligere er der medtaget variationer af samme arts- og slægtsniveau. Lærkearter som europæisk lærk, sibirisk lærk og japansk lærk er opstillet. Skovfyr og rødgran dyrket i henholdsvis anmark og Sverige samt western red cedar (nordamerikansk) og thuja (europæisk dyrket). \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 5

6 3.1 Registrering e eksponerede emner blev vejet til fugtberegning hver anden måned de første 24 måneder, derefter hver 3. måned i 36 måneder. ette blev foretaget for både paneler og lap-joints. I projektets sidste del er der ikke gennemført vejning af emnerne med henblik på træfugtbestemmelse. Når trænedbrydning sætter ind, reduceres emnernes vægt og dermed kan vejemetoden ikke længere bruges til at vurdere fugtindholdet. Billede 11. Vejning af emnerne Billede 12. Registrering af trænedbrydning n gang årligt er alle emner både panelemner samt lap-joint emner blevet vurderet i forhold til trænedbrydning fra svampeangreb. Ligeledes en gang årligt er der foretaget en fotoregistrering af samtlige emner. Sidstnævnte er blandt andet brugt til at vurdere vejrgråning samt tendens til skimmel- og algebegroning på træartsniveau i de forskellige eksponeringsscenarier. en er vurderet i henhold til standarden NV 137 (1996) Wood preservatives - ield test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - orizontal lap-joint method, jævnfør skalaen i tabel 3. Tabel 3. Vurdering af trænedbrydning uddrag fra NV 137: 1996 Rating escription efinition 0 Sound No evidence of discoloration caused by micro-organisms, softening or weakening of the wood. 1 Slight attack Slight discoloration, often dark and in streaks; no significant softening or weakening of the wood. 2 Moderate attack 3 Severe attack istinct discolorations, but in discrete patches and streaks, with small areas of decay (softened, weakened wood); totally not amounting to more than 3 cm 2. Marked softening and weakening of the wood typical of fungal decay and in extensive patches or streaks totally amounting to more than 3 cm 2 4 ailure Very severe and extensive rot; joint member(s) often easily broken. NOT: iscoloration assumed to be due to physio-chemical effects should be disregarded. \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 6

7 Karakter 1 er således alene misfarvning forårsaget af skimmelsvampe og alger eller spor af trænedbrydende svampe, som endnu ikke har forårsaget nedbrydning. Karakter 2 er således begyndende trænedbrydning forårsaget af biologisk nedbrydning op til 3 cm 2. Karakter 3 er således biologisk nedbrydning på et areal større end 3 cm 2 Karakter 4 er således alvorlig biologisk nedbrydning, hvor emnet har mistet sin styrke fuldstændigt. mnet er typisk brækket i stykker eller kan let brækkes. Én gang i projektforløbet er der foretaget en vurdering af skimmelsvampeforekomsten samt art for udvalgte stande. Vurderingen er foretaget ved at trykke aftryksplader med V8-agar på træets overflade. Pladerne er inkuberet ved 26 i 1 uge, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er kvantitativt og kvalitativt bestemt ved mikroskopi. 4 Resultater Resultaterne fra projektet er særdeles omfattende og derfor svære at formidle på en overskuelig måde. et er valgt i denne rapport at vise nogle generelle tendenser, men også vise nogle af overraskelserne eller andre detaljer, som kan være væsentlige, når der skal anvendes træ udendørs uden jordkontakt. Resultatopgørelsen er inddelt i følgende afsnit: Udseende, skimmelsvampe og alger, træfugtvurdering samt trænedbrydning. e fire første afsnit er et sammendrag af afsnittene fra 5 års-rapporten. vis der ønskes en yderligere uddybning af disse afsnit henvises til den tidligere rapport. 4.1 Udseende Træets udseende er en vigtig faktor for valg af facadebeklædning. Ingen træarter bevarer den oprindelige farve ved udendørs eksponering. Træet bliver med tiden gråt. Vejrgråning skyldes dels påvirkningen fra regn og sol, hvor træets lignin bliver delvist nedbrudt og udvasket. Skimmelsvampe er også en vigtig faktor i forhold til misfarvning af træet. I dette feltforsøg er alle emner angrebet af skimmelsvampe; dog i meget varierende omfang. I et klima som det danske vil alt ubehandlet træ misfarves af skimmelsvampe, når det anvendes udendørs - også under halvtag. irekte eksponeret for vejrliget vil træet allerede efter et år være fuldstændigt gråt, og det kan være svært at skelne den ene træart fra den anden. orskellen i udseende mellem de forskellige træarter efter vejrpåvirkning er relateret til træets struktur, knasthyppighed og -fordeling, formstabilitet og vindridser. Træarter som eg, rødeg og robinie får eksempelvis forholdsvis mange vindridser. Skovfyr kerne har derimod mindre tendens til vindridser, mens rødgran har en forholdsvis jævn og ensartet overflade. Udseendet af udvalgte træarter ses i figur 1 (billede 15-16) efter henholdsvis år og år. Ved direkte regnpåvirkning er det efter bare år vanskeligt at skelne de forskellige træarter fra hinanden. er er af samme årsag ikke vist billeder fra senere registreringer. \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 7

8 ksponeringer B: Overdækket Vandret : Overdækket Lodret syd : Overdækket Lodret nord : Ikke overdækket Vandret : Ikke overdækket Lodret syd : Ikke overdækket Lodret nord : Ikke overdækket 45 syd Billede 13. uropæisk lærk efter år. Billede 14. uropæisk lærk efter år. igur 1. uropæisk lærk efter vejrpåvirkning i hhv. år (venstre) og år (højre). e forskellige eksponeringsscenarier fremgår i figurens højre side. 4.2 lger og skimmelsvampe Skimmelsvampe og alger på udendørs trækonstruktioner har primært æstetisk betydning. Skimmel og alger udgør ikke nogen sundhedsfare udendørs og har ingen indflydelse på træets styrke. e indikerer dog, at træet er meget opfugtet, hvilket senere kan give anledning til egentlig biologisk nedbrydning. lgebegroning ses hyppigt i feltforsøget. Nordvendte flader og undersiden af vandretliggende brædder, som ikke er beskyttet mod vejrliget udviser højest begroningsfrekvens. lger ernærer sig ikke af træet og forekommer ikke mere hyppigt på træ end på andre byggematerialer. Som tidligere nævnt angribes alle træarter af skimmelsvampe i det danske klima. Trykimprægneret fyr har dog markant mindre skimmelforekomst, mens asp og ask er mest angrebet. Western red cedar og douglas-gran er nogle af de træarter, som har mindst skimmelsvampeforekomst. Skimmelsvampeforekomsten på rødgran ligger på middelniveau sammenlignet med de øvrige arter. Misfarvningen fra skimmelsvampe afhænger i høj grad af eksponeringen, men ses i højere grad på træ, som ikke er meget eksponeret for sol og regn (nordvendte flader med overdækning). \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 8

9 Billede 15. Skimmelsvampeforekomst på ask efter år. Lodret nord overdækket. Største forekomst. Billede 16. Skimmelsvampeforekomst på rødgran, dansk dyrket efter år. Lodret nord overdækket. Middel forekomst. igur 2 ngreb af skimmelsvamp på ask, rødgran og western red cedar efter år. 4.3 Træfugtvurdering Billede 17. Skimmelsvampeforekomst på western red cedar efter år. Lodret nord overdækket. Mindste forekomst. et er valgt i dette projekt at vurdere træfugten ved vejning af emnerne i forsøgets første tre år. lvorlige svampeangreb reducerer træets masse markant, hvorefter vejning ikke kan bruges til fugtbestemmelse. ordelen ved vejemetoden sammenlignet med f.eks. måling med indstiksmåler (modstandsmåler), er, at træfugten vurderes for hele emnet og således ikke er afhængig af lokale fejl i træet (f.eks. knaster, harpikslommer mv.). kan som tommelfingerregel forekomme, når fugtindholdet i træet overstiger %. Når fugtindholdet er over 25 %, og temperaturen er over 5, er risikoen særlig stor. Ved temperaturer under 5 ses kun begrænset biologisk aktivitet. ugtindhold som funktion af tiden for udvalgte træarter fremgår af figur 3 til 6 over to sæsoner i forsøgets begyndelse. ugtindholdet overstiger i perioder for mange af træarterne % typisk fra september/oktober til april/maj. I denne periode er der risiko for biologisk nedbrydning, når temperaturen er over 5. orekommer der fugtfælder i konstruktionen, jf. figur 6 (lap-joint), er de fleste træarter udsat det meste af året. Ud over lap-joint (fugtfælde) eksponeringen er de hårdeste eksponeringer rent fugtmæssigt lodret nord, vandret og 45 syd uden overdækning. Ved sammenligning af figur 3 og 4 ses det, at overdækning reducerer fugtindholdet i skovfyr markant, mens det har mindre betydning for eksempelvis eg og thuja. or den vandrette eksponering (figur 5) klarer robinie sig markant bedst efterfulgt af eg og thuja. Thujaens lave densitet gør den dog uegnet til lastbærende konstruktioner. \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 9

10 Træfugt [%] Træfugt [%] Træfugt [%] Træfugt [%] Træ Over Jord Lodret syd. Overdækket ennemsnitlig træfugt mar 00 jun 00 okt 00 jan 01 apr 01 jul 01 nov 01 feb 02 maj 02 sep 02 dec 02 igur 3. ugtindhold over år for udvalgte træarter. Panelemner eksponeret lodret syd overdækket. Rødgran, K Træ Over Jord Skovfyr, K ouglas Thuja Lærk, Sibirisk Lodret syd. Ikke overdækket g Robinia ennemsnitlig træfugt mar 00 jun 00 okt 00 jan 01 apr 01 jul 01 nov 01 feb 02 maj 02 sep 02 dec 02 igur 4. ugtindhold over år for udvalgte træarter. Panelemner eksponeret lodret syd ikke overdækket. Rødgran, K Skovfyr, K ouglas Træ Over Thuja Jord Lærk, Sibirisk g Robinia Vandret. Ikke overdækket ennemsnitlig træfugt mar 00 jun 00 okt 00 jan 01 apr 01 jul 01 nov 01 feb 02 maj 02 sep 02 dec 02 Rødgran, K Skovfyr, K ouglas Thuja Lærk, Sibirisk g Robinia igur 5. ugtindhold over år for udvalgte træarter. Panelemner Træ Over Jord eksponeret vandret ikke overdækket. Lap-joint ennemsnitlig træfugt mar 00 jun 00 okt 00 jan 01 apr 01 jul 01 nov 01 feb 02 maj 02 sep 02 dec 02 Rødgran Skovfyr K ouglas Thuja Lærk, Sibirisk g Robinie igur 6. ugtindhold over år for udvalgte træarter. Lap-jointemner eksponeret vandret ikke overdækket. \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc

11 Træfugt [%] Træfugt [%] Som det blandt andet fremgår af figur 6, er nogle træarter mere følsomme over for fugtfælder end andre. g, rødeg, asp og gran-arterne er eksempler, hvor fugtindholdet tilsyneladende påvirkes specielt meget af fugtfælder. er er andre træarter, som tilsyneladende er mindre følsomme over for fugtfælder eksempelvis lærk, douglas og skovfyr kerne. I forårs- og efterårsperioderne har alle eksponeringer omtrent samme fugtniveau. enne tendens gælder for de fleste træarter, se figur 7 og 8. eri er vist træfugt for sibirisk lærk og eg for alle syv forskellige eksponeringer. Lærk sibirisk år 00 ennemsnitlig træfugt april 00 juni 00 aug 00 okt 00 dec 00 igur 7. Sibirisk lærk. Træfugt ved forskellige eksponeringer for år 00. g år 00 ennemsnitlig træfugt 4 35,0 3 25,0 2 15,0 1 5,0 17. pril Juni ugust 18. Oktober 18. ecember ato igur 8. g. Træfugt ved forskellige eksponeringer for år 00. B, Panel, Vandret, Overdækket , Panel, Lodret, Nord, Overdækket , Panel, Lodret, Syd, Overdækket 11-12, Panel, Vandret, Ikke overdækket , Panel, Lodret, Nord, Ikke overdækket , Panel, Lodret, Syd, Ikke overdækket , Panel, 45o, Nord, Ikke overdækket , Lap-joint Træfugtvariationen hen over året er væsentligt mere kompleks end ovenstående figurer umiddelbart giver udtryk for. Nedenfor i figur er vist en detaljeret måling af træfugten i udvalgte områder af en konstruktion i skovfyr splintved. ugten er bestemt fire gange i døgnet, jf. skitsen i figur 9. \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 11

12 Træfugt % ugtindhold (vægt-%) Træfugt % ugtindhold (vægt-%). Midt bræt, mindre fugtbelastning B. Stødsamling, stor fugtbelastning. rit eksponeret endetræ, middel fugtbelastning igur 9. Skitse af konstruktion til kontinuerlig fugtbestemmelse. Prøvningsstanden repræsenterer forskellige fugtbelastninger i en konstruktion. Ved punkt er fugtbelastningen forholdsvis lille. Ved punkt B er fugtbelastningen stor (stødsamling). Samlingen kan simulere en stødsamling i en facade eller samlingen i et vindueshjørne. I frit eksponeret endetræ er fugtpåvirkningen stor og findes ofte i en facadekonstruktion og i et vindue. Træfugten er målt 3 mm under træoverfladen i indstøbte grafit-målepunkter med en Material-ox mini logger. igur viser træfugt i punkterne, B og for skovfyr splintved Stand 5_ igur. Midt bræt. 3 uafhængige målinger (rød, blå og sort) MM013-T1 - værdi MM014-T1 - værdi MM015-T1 - værdi Stand 5_2 ato igur B. Stødsamling. 3 uafhængige målinger. MM013-T2 - værdi MM014-T2 - værdi MM015-T2 - værdi ato \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 12

13 Relativ luftfugtighed % %R Nedbør (mm) Træfugt % ugtindhold (vægt-%) Nedbør (mm) Stand 5_ igur. rit eksponeret endetræ. 3 uafhængige målinger. MM013-T3 - værdi MM014-T3 Luftfugtighed - værdi og nedbør MM015-T3 - værdi ato ato igur. Vejr data. Relativ luftfugtighed og nedbør. igur. Træfugt i udvalgte punkter af konstruktionen for skovfyr splint. 4.4 som følge af svampeangreb går ganske langsomt i det danske klima, med mindre træet er udsat for kontinuerlig opfugtning i f.eks. jordkontakt, eller hvis konstruktionen indeholder fugtfælder. fter godt ni års eksponering er det kun lap-joint-forsøget, som i forhold til nedbrydning giver betydende resultater. nkelte træarter har dog alvorlig nedbrydning for den vandrette, uoverdækkede eksponering, se figur 12 herunder. I figur 11 ses gennemsnitsindekset for trænedbrydning for lap-joint prøvningen efter henholdsvis 2½ års, 5 års og 9½ års eksponering. Skalaen til karakterisering af nedbrydning ses i tabel 3 ovenfor. \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 13

14 Rødgran, ansk Rødgran, Svensk Rødgran, smalringet Rødgran, bredringet Ædelgran randis Sitkagran Nordmannsgran Nobilis Skovfyr, K Skovfyr, S Skovfyr imp. Skovfyr, splint ouglas ouglas, splint Thuja Lærk, U Lærk, sibirisk Lærk, japansk Lærk, sp.holdig Western Red eder ypres sk g Rødeg Robinie sp Poppel Lind Birk Rødel Ær Bøg lm Rødgran, ansk Rødgran, Svensk Rødgran, smalringet Rødgran, bredringet Ædelgran randis Sitkagran Nordmannsgran Nobilis Skovfyr, K Skovfyr, S Skovfyr imp. Skovfyr, splint ouglas ouglas, splint Thuja Lærk, U Lærk, sibirisk Lærk, japansk Lærk, sp.holdig Western Red eder ypres sk g Rødeg Robinie sp Poppel Lind Birk Rødel Ær Bøg lm Rødgran, ansk Rødgran, Svensk Rødgran, smalringet Rødgran, bredringet Ædelgran randis Sitkagran Nordmannsgran Nobilis Skovfyr, K Skovfyr, S Skovfyr imp. Skovfyr, splint ouglas ouglas, splint Thuja Lærk, U Lærk, sibirisk Lærk, japansk Lærk, sp.holdig Western Red eder ypres sk g Rødeg Robinie sp Poppel Lind Birk Rødel Ær Bøg lm lap-joint. år eksponering lap-joint. 5 år eksponering lap-joint. 9,5 år eksponering igur 11. for lap-joint emner efter hhv. 2½, 5 og 9½ års eksponering. ennemsnit af lap-joints og enkeltemner. Blå: overflade, lilla: fugtfældesamling. \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 14

15 et er vanskeligt at vurdere trænedbrydning, da der skal skelnes mellem overfladeråd og trænedbrydning forårsaget af trænedbrydende svampe. Ved trænedbrydning brydes træfibrene i korte, ofte afrundede brud; mens den friske fiber har et langt, spidst brud. I tvivlstilfælde testes bruddet med en kniv uden, at der gøres unødig skade på træet. Specielt vanskeligt er det at vurdere trænedbrydningen for de bløde træarter; og specielt når træet er vådt. igur 11 viser den gennemsnitlige trænedbrydning for lap-joints. iguren viser ikke spredningen på trænedbrydningen. Stor spredning ses især for nogle af granarterne, hvor enkelte emner ingen nedbrydning har, mens andre emner kan have total nedbrydning svarende til karakter 4, se tabel 4. fter slutopgørelsen (mere end 9 års eksponering) af fugtfældeforsøget kan følgende konstateres: - Nordmannsgran og nobilis klarer sig udmærket faktisk på højde med rødgran - ypres er på samme niveau, hvilket er en overraskelse med modsat fortegn - sk klarer sig modsat forventet også ganske godt - Rødeg, som generelt har et dårligt ry i forhold til udendørs anvendelse, har klaret sig på niveau med alm. eg og robinie, hvilket tillige vil overraske mange - lm, som grundet elmesygen kun er til stede i meget begrænsede partier, klarer sig som forventet godt; på niveau med eg. - or asp, poppel, lind, birk, rødel, ær og bøg var der ingen overraskelser; de er helt uegnede i konstruktioner, hvor opfugtning er uundgåelig. - Bedste holdbarhed har douglas-gran, som både på overflader og i fugtfælder efter mere end ni års eksponering ikke viser tegn på nedbrydning. Præstationen er på niveau med kl. B imprægneret træ. Tabel 4. ordeling af trænedbrydningsindeks for rødgran, ædelgran, sitkagran og skovfyr splint efter 5 års eksponering. Indeks. ntal emner Træart Indeks 1 overflade/overlap Indeks 2 overflade/overlap Indeks 3 overflade/overlap Indeks 4 overflade/overlap Rødgran bredringet 17 / 14 0 / 3 0 / 0 3 / 3 Rødgran smalringet 17 / 14 3 / 5 0 / 1 0 / 0 Rødgran dansk groet 17 / 9 3 / 9 0 / 2 0 / 0 Rødgran svensk groet / 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Skovfyr dansk groet 15 / 14 5 / 6 0 / 0 0 / 0 Skovfyr svensk groet / 0 / 0 0 / 0 0 / 0 Skovfyr splint / 5 0 / 8 0 / 7 0 / 0 Tabel5. ordeling af trænedbrydningsindeks for rødgran, ædelgran, sitkagran og skovfyr splint efter 9½ års eksponering. Indeks. ntal emner Træart Indeks 1 overflade/overlap Indeks 2 overflade/overlap Indeks 3 overflade/overlap Indeks 4 overflade/overlap Rødgran bredringet 3 / 0 5 / 0 6 / 6 / 6 Rødgran smalringet 3 / 0 4 / 0 5 / 12 8 / 8 Rødgran dansk groet 0 / 0 5 / 2 6 / 8 / 8 Rødgran svensk groet 7 / 0 5 / 9 7 / 0 / 0 Skovfyr dansk groet / 4 2 / 2 6 / 12 2 / 2 Skovfyr svensk groet 17 / 14 3 / 0 0 / 6 0 / 0 Skovfyr splint 0 / 0 0 / 0 0 / 0 / \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 15

16 B B B B B B Umiddelbart kan tabel 4 give det indtryk, at svensk groet rødgran har større holdbarhed end dansk groet rødgran. Ved panelprøvningen uden overdækning har dansk groet og svensk groet rødgran dog nogenlunde samme nedbrydning. orskellen mellem dansk og svensk groet rødgran er formentlig ikke stor. ette projekt viser, at der er stor variation i holdbarheden af rødgran og de andre granarter. er er dog forskel mellem splintved og hjerteveddets fugtoptagelse, og en del af forklaringen skal formentligt findes heri. et er ikke muligt at sortere rødgran på samme måde som for skovfyr, da der ikke er en synlig overgang mellem splint- og hjerteved. t gran har en meget varieret holdbarhed, bør der naturligvis tages højde for, når den anvendes udendørs. I figur 12 vises nedbrydningen for udvalgte træarter i alle de forskellige eksponeringer. er er lagt vægt på at vise eventuelle forskelle mellem de samme træarter groet på forskellige lokationer. igur 12. Rødgran dansk groet. igur 12B. Rødgran svensk groet. igur 12. Skovfyr dansk groet. igur 12. Skovfyr svensk groet. igur 12. Lærk europæisk igur 12. Lærk sibirisk \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 16

17 B B B igur12. Thuja igur 12. Western red cedar ksponeringer B: Overdækket Vandret : Overdækket Lodret syd : Overdækket Lodret nord : Ikke overdækket Vandret : Ikke overdækket Lodret syd : Ikke overdækket Lodret nord : Ikke overdækket 45 syd : Lap-joint ugtfælde igur 12I. ouglas-gran igur 12. for udvalgte træarter for alle eksponeringerne efter 9½ års eksponering. ennemsnit af emner. Nedbrydningsskalaen findes i tabel 3. or lærkearterne er der på nuværende tidspunkt kun mindre forskel på sibirisk lærk og europæisk lærk. er synes at være en tendens til at europæisk lærk har en smule bedre holdbarhed. er er ingen signifikant forskel på holdbarheden af Western red cedar og thuja, som er samme træart blot dyrket i henholdsvis merika og uropa. Skovfyr dansk groet har større nedbrydning end svensk groet, men dette skyldes, at der er splintved i det dansk groede skovfyr, hvilket der ikke er i den svensk groede. e mest holdbare træarter er overordnet douglas-gran, robinie og eg, herefter følger kernetræ af øvrige rødkernede træarter. Splinten har ringe holdbarhed. ranarterne har meget varierende holdbarhed. Poppel, lind, birk, ær, rødel og bøg har ringe holdbarhed. Med venlig hilsen Teknologisk Institut, Træ og Tekstil \\dmwclus\dmw_docs\21192\ _statusrapport 09_ver2.doc 17

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer

Miljønyt Nr. 56 2000. Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Miljønyt Nr. 56 2000 Håndbog om trykimprægneret træ og mulige alternativer Indhold 1 HVORFOR DENNE HÅNDBOG OM TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 5 2 HVORFOR BØR VI BEGRÆNSE BRUGEN AF TRYKIMPRÆGNERET TRÆ? 7 2.1 GODE

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk, det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton

Facadeelement 15 Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Notat Fugt i træfacader II Facadeelement Ventileret element med bagvæg af letklinkerbeton Tabel 1. Beskrivelse af element udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Tabel 1. Beskrivelse af element 9 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 11 Kompakt element med klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 11 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel

Facadeelement 3 Ventileret hulrum bag lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 3 "Ventileret" hulrum bag lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 3 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning

Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 1 Ventileret hulrum bag klinklagt facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 1 udefra og ind. Facadebeklædning Type Klink (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 7 Uventileret hulrum og vindspærre af krydsfiner

Facadeelement 7 Uventileret hulrum og vindspærre af krydsfiner Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 7 Uventileret hulrum og vindspærre af krydsfiner Tabel 1. Beskrivelse af element 7 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel

Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 6 Uventileret hulrum bag vandret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 6 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa

Læs mere

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Tabel 1. Beskrivelse af element 8 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke

ThermoAsk fra Moelven. Moelven ThermoAsk. Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk fra Moelven Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke ThermoAsk det spændende nye alternativ ThermoAsk er en ny generation Thermo behandlet træ, der til udvendig

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5.

10 gode råd 1. Sortering 6. Terrænafstand 7. Skrå snit 2. Opbevaring 8. Samlinger 3. Overfladebehandling 4. Tagudhæng 9. Ventilering 5. 10 gode råd 1. Sortering Sortér træet før anvendelse. Undgå at bruge emner med store endetræsrevner eller store fordybninger. Fejl kan ofte saves bort, og emnet kan bruges på steder, hvor der kun er behov

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik Beklædning Moelven Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik det miljørigtige alternativ er en ny generation behandlet træ, produceret af fyrretræ. Fyrretræet gennemgår en avanceret og

Læs mere

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften.

Formålet er at foretage en undersøgelse af bygningens indeklima set i relation til forekomst af skimmelsvampevækst samt skimmelsporer i indeluften. Rekvirent STAB FBE HANDELSAFDELING Ejendomssektionen Arsenalvej 55 9800 Hjørring Vedr.: Indeklima- skimmelundersøgelse, Nordenskovvej 18, Rønne Baggrund Formål Formålet er at foretage en undersøgelse af

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik

ThermoWood Beklædning. Moelven ThermoWood. Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik ThermoWood Beklædning Moelven ThermoWood Svanemærket nordisk træ med indbygget holdbarhed og æstetik ThermoWood det miljørigtige alternativ ThermoWood er en ny generation ThermoWoodbehandlet træ, produceret

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care

T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R. Wood Care T R Æ B E S K Y T T E L S E G E N N E M M E R E E N D 1 2 5 Å R Wood Care 1 Vi sikrer værdierne og miljøet Alle ved, at træ der er Collstrop imprægneret, er effektivt beskyttet mod råd og svamp i årevis.

Læs mere

Snittegning og foto Side 2 af 7

Snittegning og foto Side 2 af 7 Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 14 Kompakt element med asfaltimprægneret træfiberplade som vindspærre Tabel 1. Beskrivelse af element 14 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm

Læs mere

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:

Nota vedr: Vandskade Sag. nr.: Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:00-2296 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 14/12 Side 1 Forord: Kontrol fugtmåling efter tidligere vandskade.

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ

Terrasse og facade. www.keflico.com. i hårdttræ 2010 og facade i hårdttræ Rosewood terrassebrædder Plantage Teak terrassebrædder Plantage Teak er en eksklusiv og formstabil træsort med de samme gode egenskaber som asiatisk teak. Plantage Teak er hurtigt

Læs mere

Facadeelement 5 Uventileret hulrum bag en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 5 Uventileret hulrum bag en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 5 Uventileret hulrum bag en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 5 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Analyse fra Bisnode Credit

Analyse fra Bisnode Credit September 2013 Analyse af bygge- og anlægsbranchen i Danmark Analyse fra Bisnode Credit BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk,

Læs mere

Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe

Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe Modstandsdygtighed af varmebehandlet lærketræ mod vednedbrydende svampe Andreas Bergstedt Center for Skov & Landskab, Københavns Universitet Nødebovej 77A 3480 Fredensborg Baggrund Træ og holdbarhed Byggeaktiviteten

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i børneværelset. Svampeundersøgelse Lokation: XX Baggrund Den 27/03-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter aftale med XX. Undersøgelsen

Læs mere

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik

Den grønlandske varmestue Naapiffik Statistik Statistik Denne statistik viser hovedtal fra den grønlandske varmestue Naapiffik Statistikken er udarbejdet ud fra anonyme besøgslister, der føres hver dag af de medarbejdere der er på arbejde Statistikken

Læs mere

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841

Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Afsluttende Nota vedr: Vandskade Sag. nr.:001841 Skadested: Lemvig Idræts og Kulturcenter Christinelystvej 8 7620 Lemvig Fugtmålinger er foretaget d. 15/6 Side 1 Forord: Dansk Bygningskontrol Vestjylland

Læs mere

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec.

Faxe, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. SSJÆ, indbrud. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec. Faxe, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 SSJÆ, indbrud 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Danmark, indbrud 7 6 5 4 3 2 27 28 29 1 Faxe, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 SSJÆ, vold 8 7 6 5 4 3 27 28 29 2 1 Danmark, vold 1 9 8

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha)

Løvtræ dækker 63% af det skovbevoksede areal på distriktet, mens 37% er nåletræ. Træartsfordeling, SNS-Kronjylland (bevokset areal 2895 ha) 1.4 Skovene Det skovbevoksede areal på Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland distrikt omfatter 2895 ha. De mest betydende skove er Viborg Plantage, Hald Ege og de øvrige skove omkring Hald Sø, Vindum Skov,

Læs mere

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd.

Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Jotun Tips Ude Nr. 1 Tjek træværket på dit hus! Træværk, der bliver udsat for vejr og vind, er i farezonen for dannelse af råd. Tjek derfor specielt disse områder: Lod- og vandrette træbeklædninger, endetræ,

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ

VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ VI ARBEJDER FOR DET GODE TRÆ Plankegulve fra Wiking Gulve er din garanti for kvalitet skabt i hele værdikæden fra den omhyggelige udvælgelse af de enkelte træer til forarbejdning og produktion, hvor vi

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V.

EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København V. Vedr.: Krusågade 35, 1719 København V. Herlev Hovedgade 119 DK 2730 Herlev SBR/xx Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 Email: goritas@goritas.dk EF Krusågade 35 - Ingerslevgade 108 v/ Thomas Sørensen Krusågade 35 1 tv. 1719 København

Læs mere

Trægulve Svind og udvidelser

Trægulve Svind og udvidelser 05 Trægulve Svind og udvidelser Vejledninger redegør for de naturlige variationer, der kan forekomme i trægulve afhængig af opbygning og træart. Vejledningen omfatter følgende gulvtyper: Lamel- og fi nergulve

Læs mere

Vedligeholdelse & vejledning

Vedligeholdelse & vejledning Gennemimprægneret gran Vedligeholdelse & vejledning Tillykke med dit valg af superwood Superholdbart Supermiljøvenligt Gennemimprægneringen er en revolutionerende og effektiv teknologi som beskytter mod

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010

VÆKST BAROMETER. Vækstforventninger bider sig fast. 30. september 2010 VÆKST BAROMETER 30. september 2010 Vækstforventninger bider sig fast Over sommeren har der været spekulationer om, hvorvidt virksomhedernes vækstoptimisme fra foråret 2010 ville holde. Den skepsis bliver

Læs mere

Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg

Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 17 Kompakt element med puds og med trækassette som bagvæg Tabel 1. Beskrivelse af element 17 udefra og ind. Facadebeklædning Type Puds 5 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag

Væg og loftmaling. Kvalitetsstyring. Forretningsgrundlag Væg og loftmaling Loft/Væg 3 En maling til vægge og lofter, som er nem at arbejde med og som ikke giver dryp eller stænk. Fremstår med en helmat overflade uden reflektering. Anvendes på lofter, beklædningsplader

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad er Kebony? Kebony er et bæredygtigt alternativ til tropisk hårdttræ, når udseende og ydeevne er afgørende. Kebony teknologien er udviklet i Norge og er en miljøvenlig

Læs mere

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut

At bygge med træ muligheder og udfordringer. Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut At bygge med træ muligheder og udfordringer Thomas Mark Venås, Byggeri og Anlæg, Teknologisk Institut Træ som byggemateriale Udsagn om muligheder Træ er et miljøvenligt materiale Træ er billigt Træ har

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014. Toftevej 15, 7620 Lemvig. Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Besigtigelsesrapport Besigtigelse torsdag 2. oktober 2014 Toftevej 15, 7620 Lemvig Matr. nr. 1bn, Gudumkloster Hgd., Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. oktober 2014 Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418

Konstruktion 15. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Konstruktion 1. januar 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 INDE Dette er en skitse Det antages at de bærende elementer krydser hinanden i rette vinkler. Størrelsen af områderne er beregnet som

Læs mere

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16

Nærværende notat rapporterer resultat af skimmelundersøgelserne. Sags nr.: 09.579.16 Notat 8 E/F Byporten c/o DATEA Lyngby Hovedgade 4 800 Kgs. Lyngby RAPPORTERING AF SKIMMELFOREKOMSTEN I TAG- KONSTRUKTION OG INDEKLIMA, BYPORTEN 11. NIRAS A/S Sortemosevej DK-450 Allerød Telefon 4810 400

Læs mere

Terrasse og facade. www.keflico.com

Terrasse og facade. www.keflico.com Terrasse og facade i hårdttræ www.keflico.com FSC certificeret terrasse og facade Miljøet er vigtigt for os alle og derfor er efterspørgslen på miljøcertificeret træ stigende. Keflico ønsker at tilbyde

Læs mere

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER

UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER UDVIKLING AF HIGHTECH BYGGE- KOMPONENTER og -MATERIALER - UDSTYR og FACILITETER TEKNOLOGISK INSTITUT BYGGERI FREMSTILLING Industrielt blandeanlæg Beton-bladeanlægget giver mulighed for at demonstrere de

Læs mere

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse.

Der blev foretaget Mycrometer Air test, samt Mycrometer Surfacetest boligens i soveværelse, samt på børneværelse. Svampeundersøgelse Lokation: XX Udarbejdet af: Ole Borup Baggrund Den 22/01-2013 har Ole Borup fra Termo-Service.dk foretaget skimmelundersøgelse i ovennævnte bolig. Undersøgelsen blev foretaget efter

Læs mere

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ

SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ SÖDRA BRANDIMPRÆGNERET TRÆ Trygt og funktionelt, døgnet rundt, året rundt Globalt testet produkt som er blevet anvendt mere end 30 år worldwide under varierende klimaforhold. Certificeret i henhold til

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013

1. Beskrivelse. 2. Mål og planer. Vestjylland, Stråsøkomplekset Plan efter stormfald 2013 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Dette er stormfaldsplanen for Stråsøkomplekset i Vestjylland. Stråsøkomplekset er et stort sammenhængende naturområde på ca. 5.200 ha. Udover Stråsø Plantage består området

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012

ledighed maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 Ledighedsstatistik maj 2012 ledighed maj 2012 Arkitekternes ledighed stiger forsat. Det viser den seneste ledighedsstatistik fra Akademikernes Centralorganisation, som blev offentliggjort den 14. juni

Læs mere

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK

SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK SPECIALOLIER FORKÆL DIT FINERE TRÆVÆRK 2 Specielt træ fortjener særbehandling Finere og mere eksotiske træsorter som teak, mahogni, ceder og nyatoh vinder frem i disse år. De er oftere hårdere og mere

Læs mere

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd

Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Derfor er det ikke tilladt at anvende trykimprægneret træ i Stenløse Syd Stenløse Kommune Stenløse Syd Billigste køb? 1 kvm beklædningsbrædder lærk, ubehandlet 1 kvm beklædningsbrædder fyr, trykimprægneret.

Læs mere

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til

Rudehaven. Kassererberetning for regnskabsåret til Kassererberetning for regnskabsåret 01.06.2013 til 31.05.2014 Regnskab og budget. Året 2013/2014 sluttede med et overskud på kr. 574.760,- hvor vi havde budgetteret med et Kr. 0,- resultat. Af store poster

Læs mere

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7

10/9/2003. Kendt materiale - ny teknologi. Nyt konstruktivt træelement. Arkitektonik og husbygning. Program lektion 7 Arkitektonik og husbygning Program lektion 7 8.30-10.00 H+H Fiboment/ Lars Nøbbe 10.00 10.30 Pause 10.30 12.00 Træ som byggelement Kursusholder Poul Henning Kirkegaard, institut 5, Aalborg Universitet

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge

ColorWood fra Moelven. Moelven ColorWood. Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge ColorWood fra Moelven Moelven ColorWood Fabriksmalet træbeklædning giver besparelser i tid og penge Moelven ColorWood Spar Tid og Penge Moelven ColorWood er en industrimalet facadebeklædning i gran. Sammenlignet

Læs mere

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden

Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden Status på fleksjob et år efter fleksjobreformens ikrafttræden I dette notat gør analyze! status på, hvordan det ser ud med etableringen af fleksjob et år efter, at fleksjobreformen trådte i kraft, hvilket

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN

Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Teknologisk Institut Side 1 af 11 30. April 2009 - HCN Undersøgelse af drabseffekten overfor mikroorganismer ved hjælp af Clean Air Systemet til rensning af cirkulationsluften og overflader i en kølecontainer.

Læs mere

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008

Status for genoptræning, 2007 og 1. kvartal 2008 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT Status for genoptræning, og 27-05- Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) modtog i 5.215 genoptræningsplaner,

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag.

Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag. Samle- og opstillingsvejledning dobbelt carport 600 x 500 uden tag. Varenummer 26393700030 Side 1 Tillykke med købet af deres nye carport! For at lette opstilling og montering anbefaler vi, at man starter

Læs mere

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune Redaktionel bemærkning fra Byg og Byg: Efterfølgende tekst har været offentliggjort som artikel i Stads- og Havneingeniøren nr.11, 1999, dog kun med 1 foto. Miljøvenlige tekniske bygninger i Sejlflod Kommune

Læs mere

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars

11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen, Østre Boulevard 49, 9600 Aars Vesthimmerlands Kommune Teknik og Beredskab Att.: Michael Holm Pedersen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Kopi til Solveig Østergaard Kristensen 15. august 2014 437198_FFM14_1121 11. Indeklimakontrol, Østermarksskolen,

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Bilag 1C: Brostatistik

Bilag 1C: Brostatistik Vejdirektoratet Side 1 Bilag 1C: Brostatistik Bilag 1C: Brostatistik 1. Bro statistik for Storebæltsbroen I midtvejsrapporten fra foråret 2010, var der i det daværende bilag 1B vist de tal, som Storebælt

Læs mere

Konstruktion 22. august 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Tegl1

Konstruktion 22. august 2008 U-værdi i henhold til DS 418. Side 1/17 Kilde: Eget katalog - Ydervægge Konstruktion: Tegl1 Konstruktion 22. august 2008 U-værdi i henhold til DS 418 Side 1/17 UDE INDE Anvendelse: Ydervæg Producent Navn Tykkelse [m], antal Lambda [W/(mK)] Q R [m²k/w] Rse 0,04 1 A/S Randers Tegl RT 441 (udv.)

Læs mere

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får

Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får Superimprægneret 1 2 3 Superimprægnering er en revolutionerende ny og effektiv måde at beskytte træ. Helt ind i kernen, så Superwood træ bliver mere holdbart, og så det får længere levetid. Samtidig er

Læs mere

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland

AMK-Øst 23. maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland AMK-Øst 23. maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Sjælland Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Antallet af optimistiske virksomheder halveret

Antallet af optimistiske virksomheder halveret 2. februar 2009 Antallet af optimistiske virksomheder halveret Erhvervskonjunkturer. Antallet af virksomheder, der forventer at skulle ansætte nye medarbejdere og antallet af virksomheder, der forventer

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Linolieprodukter Hvorfor?

Linolieprodukter Hvorfor? Linolieprodukter Hvorfor? Forbrug og påføring af linoliemaling For at kunne beregne, hvor meget træmaling (oliefarver) der er behov for, er det nødvendigt at vide, hvor mange m² der skal males, hvor mange

Læs mere

HUSSVAMP LABORATORIET ApS

HUSSVAMP LABORATORIET ApS HUSSVAMP LABORATORIET ApS Rådgivning vedr. svamp, skimmel & insekter i bygninger Rådgivende Mikrobiologer & Ingeniører Medlem af Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I. Bygstubben 7 DK-2950 Vedbæk Telefon

Læs mere

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej 16 1439 København K. Lautrupvang 8 DK 2750 Ballerup Telefon: + 45 44 85 86 00 Telefax: + 45 44 85 86 09 E-mail: goritas@goritas.dk Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Bygningsdivisions Projektteam Øst Spanteloftvej

Læs mere

Driftsrapportering for 2015

Driftsrapportering for 2015 Driftsrapportering for 2015 Indledning Driftsrapporteringen dækker den landsdækkende akutlægehelikopters første hele driftsår. Rapporten vil beskrive udviklingen i aktivitet, flyvningernes fordeling i

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012. Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Besigtigelsesrapport Besigtigelse tirsdag d. 23. oktober 2012 Hyldgårdvej 17, 7620 Lemvig Matr. nr. 14a, Dal Anneksgård, Fabjerg Udført for Lemvig Kommune A. Indledning - formål med besigtigelsen Ejendommen

Læs mere

Hvorfor kombinere jordvarmeslanger og faskiner?

Hvorfor kombinere jordvarmeslanger og faskiner? 1 Hvorfor kombinere jordvarmeslanger og faskiner? Udvikling af faskiner med jordvarmeslanger v/hanne Kjær Jørgensen, Rørcentret, Teknologisk Institut Udvikling af prototyper Udvikling af test-metode Afprøvning

Læs mere

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Nordic Construction Solutions ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Att.: Brian Bjørnskov Ordre nr. Side 1 af 4 Bilag 1 Initialer AREH/HLH Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris Side 1 af 6 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 Kommerciel el (fpligt) 38,43 38,43 38,43

Læs mere

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite

30. mar 31 1. apr 2 3 4 5. 08:00 Boldopsamling 16:00 Junior 17:30 Fri Elite april 2015 april 2015 14 1 2 3 4 5 15 6 7 8 9 10 11 12 16 13 14 15 16 17 18 19 17 20 21 22 23 24 25 26 18 27 28 29 30 maj 2015 18 1 2 3 19 4 5 6 7 8 9 10 20 11 12 13 14 15 16 17 21 18 19 20 21 22 23 24

Læs mere

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Tabeller og diagrammer Udarbejdet af: Niels Jørgen Andreasen, VUC Århus nja@vucaarhus.dk Modul,7 - tabeller og diagrammer Side 7 : Tabellen og diagrammet herunder viser, hvor mange børn der blev født i

Læs mere

Malinger som er velegnet på træ udendørs

Malinger som er velegnet på træ udendørs Malinger som er velegnet på træ udendørs Acryl NB: Betegnelsen "Acryl..." (fx Acrylmaling) benyttes ofte i handelsnavne, men desværre i vidt forskellig betydning. "Acrylplast...", er den vedtagne MBK-betegnelse

Læs mere