Tjæret Bygningsværk. Fæhår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tjæret Bygningsværk. Fæhår"

Transkript

1 Tjæret Bygningsværk Fæhår Miljørigtigt Tætningsmateriale 100% hør Fæhår Til armering af mørtlen til den udvendige fuge

2 Tjæret bygningsværk Anvendelse: Original tjæret KRAKA-VÆRK anvendes som stoppemateriale omkring døre og vinduer i nybyggeri eller ved renovering, grundet sin imprægnerende virkning imod dannelsen af skimmelsvampe. Mange af vore kunder anvender også dette Unikke produkt i forbindelse med bjælkehuse, eller som stoppemateriale ved indmuring af felter i bindingsværkshuse. Ved stopning med KRAKA-VÆRK dannes en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge. Ved stopning med tjæret bygningsværk anvender man et imprægneret Hør produkt i 100 % natur der ikke suger vand og som har en kraftig hæmmende effekt mod dannelsen af skimmelsvampe. Ved udvendig afslutning med en hydraulisk mørtelfuge tilsat Fæhår konstruerer man en diffusionsåben fuge der kan ånde så evt. fugt omkring døre og vinduer, kan trænge ud. Dette giver længere levetid for døre og vinduer. Indvendig afsluttes fugen typisk med en akrylfuge. Tjæret bygningsværk er testet af Teknologisk Institut der i rapport udtaler: Tjæret bygningsværk udviser en kraftig hæmmende effekt på vækst af skimmelsvampe. Det anslås, at tjæret bygningsværk beskytter mod skimmelsvampe i op til Råvare Oplægning Stopning Forbrug 100 % ren Hør. Imprægneret med en lys svensk trætjære. Kartet bånd behandlet med trætjære, let at arbejde med, sviner ikke. Tjæret bygningsværk stoppes til der mangler ca. 3 cm i at fugen er fyldthelt ud imod forkanten af vinduet, i en hårdhed således at bygningsværket danner en fast bund for den efterfølgende mørtelfuge Ved en normal standard fugebredde anvendes ca. 1 meter T&R nr. Vare type Farve Ca. m/ pakning EAN Kode Min. ordre/ pakning Kraka Værk 2 kg pose Brun 8 m pose Kraka Værk 8 kg karton Brun 35 m karton Kraka Værk 30 kg balle Brun 130 m balle

3 Udarbejdet efter beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 559 af 4. Juli Identifikation af stoffet/materialet: Produktnavn: Tjæret bygningsværk Produktregisternummer: Ikke anmeldelsespligtigt Anvendelse: Anvendes til stopning omkring vinduer og døre, enten ved nybyggeri eller ved udskiftning. Dato: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer: Indeholder bl.a. ELINCS/EINECS CAS-nr. Vægt % Klassificering Hør behandlet med trætjære 3. Fareidentifikation Produktet er ikke klassificeret som farligt. Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden. Gentagen eller vedvarende hudkontakt kan evt. medføre risiko for allergisk eksem. 4. Førstehjælpsforanstaltninger: Indånding: Hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: Sikkerhedsdatablad Frisk luft Huden afvaskes i vand og sæbe. Efter afvaskning smøres huden med en fed creme. Hvis irritationen fortsætter, kontaktes læge. Det opspilede øje skylles med vand i mindst 15 minutter. Hvis irritationen ikke ophører, kontaktes læge. Ikke sandsynligt, men skulle produktet blive indtaget, drik da rigeligt med vand og kontakt evt. læge. 5. Brandbekæmpelse: Produktet er ikke brandfarligt, men kan brænde. Produktet fjernes så vidt muligt fra brand truede områder. Brand slukkes med kulsyre, skum, pulver eller vandtåge. Benyt ikke vandstråle. Ind ånding af røggas skal undgås. Brug luftforsynet åndedrætsværn ved brandslukning. Ved brand afgives giftige gasser (f.eks. kulmonoxid). 6. Forholdsregler overfor udslip ved uheld. Produktets natur gør, at spild er usandsynligt. Evt. spild opsamles. Dette behandles derefter som affald. Se også pkt. 8 og Håndtering og opbevaring: Undgå hudkontakt. Hvis hudkontakt ikke kan undgås, kan man bruge beskyttelses handsker. Se pkt. 8. Produktet opbevares i lukket emballage på et køligt og ventileret sted. Brandfareklasse: - 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler: Følgende oplysningspligtige indholdsstoffer har en grænseværdi efter At-anvisning C.0.1, 2000: Ingen Følgende personlige værnemidler anbefales, hvis nødvendigt: Åndedrætsværn: - Handsker: Diverse gummimaterialer eller 4H Øjenværn: -

4 Sikkerhedsdatablad 9. Fysisk-kemiske egenskaber: Udseende: Behandlet hør Opløselighed i vand: - Lugt: - Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand: - ph: - Flammepunkt: - Kogepunkt: - Selvantændelsestemperatur: - Smeltepunkt: - Eksplosionstemperatur: - Damptryk (20ºC) - Viskositet (20ºC): - Vægtfylde (15ºC) - Andet: - -: Betyder ingen data eller ikke relevant. 10. Stabilitet og reaktivitet: Stabilt 11. Toksikologiske oplysninger (sundhedsfarlige egenskaber): Indånding: Lugten fra produktet kan evt. virke irriterende og kan medføre ubehag og hovedpine. Hudkontakt: Produktet kan virke irriterende ved gentagen eller vedvarende kontakt med huden. Gentagen eller vedvarende kontakt kan evt. medføre allergisk eksem. Øjenkontakt: Produktet kan virke irriterende ved kontakt med øjnene. Indtagelse: Ikke sandsynligt. Indtagelse vil evt. medføre kvalme og mavepine. 12. Miljøoplysninger: Farlighed i vandmiljøet: Ingen tilstrækkelige data til en miljøklassificering. Farlighed for andre økosystemer: Ingen tilstrækkelige data. 13. Bortskaffelse: Affaldskatalogkode (EAK-kode): Produktet betragtes ikke som farligt affald. Spild og rester bortskaffes efter kommunens anvisninger til kommunal modtagestation. Ved bortskaffelse til Kommunekemi anføres kemikalieaffaldsgruppe: H. Ved transport som affald: Se pkt Transportoplysninger: Produktet er ikke klassificeret som farligt gods ved transport. 15. Oplysninger om regulering: Fareetiket på emballagen: Eurofin Intecon Consultancy A/S har den 29. Juli 2002 vurderet, at produktet ikke skal klassificeres efter Miljøministeriets bekendtgørelse om klassificering, mærkning m.v. Anvendelsesbegrænsning: Ingen Krav til særlig uddannelse: Ingen Omfattet af følgende særlige bekendtgørelser: Ingen 16. Andre oplysninger Ingen Udarbejdet af: Eurofins Intecon Consultancy A/S, Smedeskovvej 38, 8464 Galten, Tlf.:

5 Fæhår Anvendelse: Fæhår anvendes til at røre i mørtelblandinger i forbindelse med fugning omkring døre og vinduer eller ved understrygning af tagsten. Ved at blande Fæhår i mørtlen, forstærkes mørtlens styrke, da der dannes et net af Fæhår i mørtlen, der virker som et armeringsnet og fugen får således længere levetid. Råvare : Produceret af rensede hår fra kreaturer. Oplægning : Poser á 250 gram i afkortet længde. Forbrug : 250 gram svarer til ca. 1 hl. mørtel. Én sæk mørtel 40 kilo = 25 liter Til én sæk mørtel anvendes ca. 1/4 af posens indhold. Blanding : Mørtel og Fæhår tilsat passende vand blandes i en tvangsblandemaskine i ca. 20 min., til den er plastisk. Iblødsætning : Vi anbefaler at lægge Fæhår i blød et døgn inden de blandes i mørtlen for at blødgøre dem, så er de lettere at rør ud i mørtlen. Vore Fæhår er let adskillelige og filtrer ikke. Anvendelse : Mørtel tilsat Fæhår anvendes til fugning omkring døre og vinduer efter stopning med tjæret Kraka-Værk. Fugen kan således ånde, så evt. fugt i hulmuren og omkring døre og vinduer trænger ud. Original Tjæret bygningsværk forhandles af Roliba A/S. T&R nr. Vare type Farve Vægt pr. pose EAN kode Pakning/ min. ordre Fæhår afkortet ca. 3-4 cm Brun/sort 250 g pose

6 Arbejdsbeskrivelse Tætning omkring døre og vinduer med tjæret bygningsværk Det anbefales først at fuge indvendigt med en akryl fugemasse, hvorefter der udefra stoppes med tjæret bygningsværk. Der skal stoppes så tilpas hårdt, at det danner en fast bund for den udvendige mørtelfuge tilsat fæhår, eller en anden diffusionsåben fuge. Indvendig akrylfuge, tjæret bygningsværk udvendig mørtelfuge med fæhår Det anbefales at stoppe med tjæret bygningsværk til ca. 25 til 30 mm fra karmen s yderside, så det danner en fast bund for mørtlen uden at det spænder for hårdt på trækarmen. En udfræset mørtelrille i karmen vil sikre forankringen af mørtelfugen. Afstanden mellem vinduer / døre og murværk skal være ca. 10 mm. Derefter blandes mørtlen grundigt med fæhår så den bliver plastisk. KKh 35/65/500 (0,20 mm), juramørtel, er velegnet som mørtelfuge iblandet fæhår. Den vil danne en diffusionsåben fuge. Den opblandede mørtel skal bruges indenfor ca. 2 timer. Der skal bruges 250 g fæhår til 1 hl. mørtel. Det anbefales at lægge fæhår i blød i ca. 24 timer inden brug. Fæhår til den udvendige fuge Med en fugeske fuges til ca. 10 mm fra karmens yderside. Efter en passende tørretid, ca. 1/2 time, trykkes fugen godt og grundigt, og de sidste 10 mm udfuges, trykkes, glittes og afrettes pænt. Når fugen er tør børstes med en tør børste. Arbejdet må ikke udføres i frostperioder, og der skal skærmes for sol og vind i hærdningsperioden. Uddrag fra rapport fra Teknologisk Institut Test af tjæret bygningsværk Konklusion: I de udførte forsøg har imprægneringen af tjærebehandlet værk udvist en kraftig hæmmende effekt på vækst af skimmelsvampe. Ved brug af tjæret bygningsværk opnås en beskyttelse mod skimmelvækst, der anslået svarer til mellem 40 og 50 år under normale forhold.

7

8 Roliba A/S Roliba A/S er et danskejet handelsfirma, der så dagens lys allerede i Roliba A/S har udviklet sig fra at være producent af snor og tovværk til en moderne import- og handelsvirksomhed. Roliba A/S sælger produkterne gennem grossister og forhandlere. Roliba A/S leverer alt indenfor tovværk, elastikreb samt mursnor og flisesnor. Roliba A/S tilbyder et bredt program indenfor emballageprodukter, gummibånd og tape. Roliba A/S fører et komplet sortiment indenfor kæder og wire. Roliba A/S har et stort udvalg indenfor gavebånd samt dekorationsartikler. Vi udvider løbende vort sortiment for at følge tidens trend. Roliba A/S har specialiseret sig i moderne SHOP-IN-STORE systemer, individuelt tilpasset den enkelte forretning. Roliba A/S flyttede i 2007 til nyt og større domicil tæt på den fynske motorvej, og vi råder nu over en lagerkapacitet på 7500 m2. -

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: MULTITEC LÆKSØGESPRAY PRnr.: Relevante

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad). Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 99358 Revideret den: 22-06-2005 / JR Anvendelse: Til limning af plastmateriale. Leverandør:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

SIKKERHEDSDATABLAD IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/9 FIP S 280 P & B FIP S 385 & B PRnr. PRnr. PRnr: 1242950 PRnr: 1242977 Anvendelse: Leverandør: Klæbestof i blandingspatron til fastgørelse i byggematerialer.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: POLY GP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0

Sikkerhedsdatablad. 2. Sammensætning/ oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 203-631-1 203-726-8 201-159-0 Sikkerhedsdatablad. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 075726 Revideret den: 5-0-200 / LW Anvendelse: Lim til sammemklæbning af PVC-rør og -tagrender. Leverandør: enkel Norden

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå

Sikkerhedsdatablad. 020 Natursæbe, Natur, Hvid, Ekstra Hvid, Grå Sikkerhedsdatablad Revision: 26-06-2012 Erstatter: 26-11-2008 Version: 1.1 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: 020 Natursæbe,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab.

SIKKERHEDSDATABLAD. WD-40 (aerosol) SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax: 45 82 25 62 info@seab. Internkode: 47002-4 -9 Revisionsdato 20.06.2007 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Navn Leverandør E-post SEAB Danmark A/S Baldersbuen 15F 2640 Hedehusene Telefon: 45 82 15 00 Fax:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr.

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. Vaskepleje uden voks Prime Source mild 20. Produkt nr. 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser:

Sikkerhedsdatablad. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Anbefalede anvendelser: Sikkerhedsdatablad Udstedelsesdato: 16-12-2011 Version: 01.00/DNK PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn: Hysan HSSC 1.2. Relevante

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren

Sikkerhedsdatablad Cellulosefortynder 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: 1341916 Leverandør: Revideret den: 13-10-2003 Cab-Dan ApS Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø Anvendelse: Opløsningsmiddel til

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058

SIKKERHEDSDATABLAD. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Saltsyre 30-36% PR-nr.: 416058 SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: 3036% PRnr.: 416058 Anvendelse: Industrielt formål SDS udarbejdet den: 31012008 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006 TRÆTJÆREOLIE. Side 1 af 5 Udstedelsesdato: 29.08.2007 Revisionsdato: 29.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Trætjæreolie PR-nr.: 2090258 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Vare nr. 25285 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

Micro Kill. Stachybotrys. Chartarum. Ag Forte. Nyt innovativt Desinfektionsmiddel mod skimmelsvamp m.m. KLORFRI. Chrysogenum. Aspergillus Versicolor

Micro Kill. Stachybotrys. Chartarum. Ag Forte. Nyt innovativt Desinfektionsmiddel mod skimmelsvamp m.m. KLORFRI. Chrysogenum. Aspergillus Versicolor Micro Kill Ag Forte Nyt innovativt Desinfektionsmiddel mod skimmelsvamp mm KLORFRI Stachybotrys Chartarum Chrysogenum Cladosporium Aspergillus Versicolor MicroKill - også fremragende til desinfektion efter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

Sikkerhedsdatablad. tebuconazol 3-Iodo-2-propynyl-butylcarbamat propiconazol Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1299965 Udarbejdelsesdato: 16-11-2005 Revision: 24-09-2008 / TBM Anvendelse: Til behandling af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn TRÆOLIE, INDENDØRS Produkt nr. REACH registreringsnummer Ikke anvendelig

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01

Sikkerhedsdatablad. LPS 2 Fluid. Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 01.01 Sikkerhedsdatablad Revision: 14-05-2012 Erstatter: 03-11-2010 Version: 0101 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 11 Produktidentifikator Handelsnavn: LPS 2 Fluid Varenummer:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark

Sikkerhedsdatablad. Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006. Hedegaardsvej 11 Boulstrup 8300 Odder Danmark Sikkerhedsdatablad Udarbejdet efter REACH forordning (EF) nr. 1907/2006 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produktidentifikator: SET XP HARPIKS PRnr.: Relevante identificerede

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. REMA 1000 Color vaskepulver 1,1 KG (FV1521) EAN 5705830003775 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. HV0421CLP REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere