Referat Den 13. august Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Den 13. august 2015. Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud"

Transkript

1 Glostrup, den 19. august 2015 Referat Den 13. august 2015 Mødeart: Postfunktionærernes Andels-boligforening PAB Organisationsbestyrelsesmøde Mødetid: Kl Mødested: Stationsparken 24, 2.th Glostrup Deltagere: Preben Bansemer formand (PB) Nikolaj Jørgensen næstformand (NJ) Kai Dinesen næstformand (KD) Tor Darre bestyrelsesmedlem (TD) Christina Clausen bestyrelsesmedlem (CC) Afbud Børge Stendersø bestyrelsesmedlem (BS) Jens Gregersen bestyrelsesmedlem (JG) Dorthe Lodberg 1. bestyrelsessuppleant (DL) Inge Grønlund 2. bestyrelsessuppleant (IG) Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Dagsorden: 1a. Valg af dirigent 1b. Protokol fra sidste bestyrelsesmøde 2. Indkomne referater fra afdelingerne 4.1. Meddelelser fra formanden 4.2. Meddelelser fra organisationsbestyrelsesmedlemmerne 5.1. Meddelelser fra FA Orientering om afdelingerne 6. Skimmelsvamp 7. Eventuelt 1a. Valg af dirigent Nikolaj Jørgensen blev valgt som dirigent. Side 1 af 10

2 1b. Protokol fra møderne 16. april 2015 og 21. maj 2015 at referaterne godkendes og underskrives. Referaterne blev godkendt og underskrevet. 2. Indkomne referater fra afdelingerne Følgende referater er indkommet fra afdelingerne siden sidste møde og omdelt pr. mail: PAB afd. 1 - Referat afd.best.møde 7/4-15, 4/5-15 og 1/6-15 PAB afd. 2 - Referat afd.best.møde april 2014, 1/9-14, 6/10-14, 3/11-14, 1/12-14 og 5/1-15 PAB afd. 4 - Referat afd.best.møde 16/4-15, 12/5-15 og 2/6-15 PAB afd. 5 - Referat afd.best.møde 13/4-15 og 15/6-15 PAB afd. 6 - Referat afd.best.møde 4/5-15 og 8/6-15 PAB afd. 7 - Referat afd.best.møde 14/4-15, 5/5-15 og 9/6-15 PAB afd. 8 - Referat afd.best.møde 4/5-15 PAB afd. 9 - Referat afd.best.møde 13/4-15, 4/5-15, 1/6-15 og 6/7-15 PAB afd Referat afd.best.møde 5/5-15 og 30/6-15 PAB afd Referat afd.best.møde 13/4-15, 4/5-15 og 1/6-15 PAB afd Referat afd.best.møde 5/5-15 PAB afd Referat afd.best.møde 3/3-15, 14/4-15 og 26/5-15 Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning Meddelelser fra formanden Forslag til afdelingsmøderne omkring sundhedstjek Det reviderede forslag samt følgebrev vedlægges som (bilag 1). at organisationsbestyrelsen godkender forslaget. Side 2 af 10

3 Organisationsbestyrelsen godkendte forslaget. Alle afdelingsbestyrelser er blevet bedt om at sætte punktet på dagsordenen. Det er vigtigt, at driftschefen ved fremlæggelse af punktet tydeliggør, at det ikke er for at snage i folks privatliv, men at afdelingen kan spare mange penge hvis forskellige forhold, så som skimmelsvamp bliver opdaget i tide. Ligeledes vil den enkelte beboer kunne spare penge hvis det f.eks. viser sig, at radiatorventilerne ikke fungere. Klimakort Der er blevet indkøbt klimakort til samtlige lejemål. Disse kort kan indicere om lejligheden er tilstrækkeligt opvarmet, samt om udluftning foretages hensigtsmæssigt. at alle lejemål får udleveret 1 kort a kr. 20, samt at udgiften hertil betales af organisationen. Organisationsbestyrelsen godkendte, at organisationsbestyrelsen indkøber og betaler kortene til samtlige beboere. Organisationsbestyrelsen finder, at det er uhyre relevant, at der er et sundt indeklima i alle boliger. Sundhedstjek og klimakortet er begge skridt i retning af at sikre indeklimaet i boligerne Afdelingsmøder 2015 Liste over afdelingsmøder i PAB 2015 vedlægges som (bilag 2). at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning og træffer beslutning om hvem der deltager hvor. Organisationsbestyrelsen besluttede, at alle melder tilbage til Lisbeth Kristensen med oplysning om, hvilke møder man deltager i. Lisbeth Kristensen sender en samlet liste ud efterfølgende. Preben Bansemer deltager i videst muligt omfang i alle møder. Beboermøderne på samme dato blev fordelt. Side 3 af 10

4 4.1.3 Studietur 2015 til Paris Organisationen bedes evaluere studieturen. Organisationsbestyrelsen var generelt tilfredse med inspirationsturen. Der havde været et fornuftigt mix mellem det faglige og det kulturelle Studietur 2016 Organisationsbestyrelsen bedes drøfte kriterierne for deltagelse i inspirationsturen, herunder også deltagelse fra afdelingsbestyrelserne. Det foreslås, at turen går til Østrig, hvor isolering af gamle bygninger vil være emnet. at organisationsbestyrelsen drøfter ovenstående. Organisationsbestyrelsen godkendte, at turen skal gå til Østrig. Lone Lund-Rasmussen arbejder videre med sagen. Organisationsbestyrelsen besluttede, at alle afdelingsbestyrelser får tilbud om deltagelse med 1 person samt ledsager. Der vil bliver opkrævet rejseudgifter mv for alle ledsagere Mødekalender 2015/16 Udkast til mødekalender for 2015/16 er vedlagt som (bilag 3). at organisationsbestyrelsen forholder sig til og eventuelt godkender mødekalenderen. Mødekalenderen blev godkendt. Organisationsbestyrelsen foreslog, at julefrokosten eventuelt kunne foregå med et kulturelt arrangement som fx Wallmans Saloner, Crazy Christmas med middag i Tivoli. Alternativt en god middag i byen. Julefrokosten skal holdes i januar måned. Side 4 af 10

5 4.1.6 Grund i Ishøj, Musvitten Skema B er indsendt til kommunen. Kommunen har nedsat grundkøbesummen på grund af behovet for ekstra fundering. Skødet er ved at blive udarbejdet. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning Grund i Nordhavn Vi vandt desværre ikke. Vinder blev Domea. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning. Der var enighed om fortsat at forsøge at få byggerier i København Opdatering på helhedsplaner i PAB Postparken: Materialet er fremsendt til kommunen og Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har udbedt sig yderligere oplysninger. Altansagen er færdig. Vi venter på regnskabet. Kommunen kan ikke forholde sig til antallet af boliger i 2 etager før deres tekniske afdeling har vurderet projektet. Det betyder, at afdelingsbestyrelsen i deres beretning må oplyse om, at der senere vil blive indkaldt til et beboermøde hvor placering og antal af boligerne i 2 etager skal besluttes. Brunevang: Der er nu en prøvebolig, der kan besigtiges. Der er åbent hus for opskrevne på ventelisten, idet de første boliger i slangen bliver færdige ca. 1. september Kagshusene: Byggesagen er afsluttet. Vi afventer byggeregnskab. Der er nogle udskudte arbejder på haveanlægget, der forventes udført til efteråret. Side 5 af 10

6 Vinkelhusene: Administrationen har modtaget udkast til tilstandsrapporten. Det er meningen, at afdelingsbestyrelsen vil få denne gennemgået af Henrik Holmsgaard. Umiddelbart vil der ikke kunne blive tale om en sag med LBF, men vi skal have drøftet med kommunen hvad de vil med Tårnby Torv og Vinkelhuse på sigt. Brøndby Strand: LBF er kommet med tilbagemelding om støtten til renoveringen. Tilbagemeldingen betyder, at der bliver store udfordringer med at få huslejen til at hænge sammen. Der er indkaldt til Styregruppemøde den 2. september 2015, hvor Kai Dinesen og Lone Lund-Rasmussen deltager. Det er meget vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen uden voldsomme huslejestigninger. Det er derfor besluttet, at direktørerne for de involverede boligorganisationer deltager i fællesmødet den 1. august 2015 Televang, pensionistboliger: Workshop er afsluttet og projektering igangsat. Licitation afholdes til efteråret. En del af beboerne er allerede blevet genhuset. Holdkærs Ager: Byggesagen afleveres medio august. Der er store overskridelser. Finansieringen vurderes når vi får byggeregnskabet. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning med de tilføjede kommentarer Styringsdialogmøder Københavns Kommune Der blev afholdt styringsdialogmøde med Københavns Kommune fredag den 6. februar Referatet er endnu ikke modtaget. Side 6 af 10

7 Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning Meddelelser fra organisationsbestyrelsesmedlemmerne Jens Gregersen efterlyste beredskabsplaner for større vandskader/stormskader og brand. Lone Lund-Rasmussen oplyste, at i det omfang disse ikke var udarbejdet, vil de blive det, således at alle ejendomsmestre ved hvad de skal gøre i katastrofe sager. Punktet vil blive fulgt op på næste organisationsbestyrelsesmøde. Afdelingsbestyrelsen i PAB afd. 9 var usikker på om det er et krav i PAB, at man skal indkøbe hårde hvidevarer i Bolind. Det blev oplyst, at det ikke var et krav. Især hårde hvidevarer kan med fordel købes på nettet. Problemstillingen kan afdelingsbestyrelsen drøfte med driftschefen Meddelelser fra FA09 Der har været afholdt bestyrelsesmøde og repræsentantskabsmøde den 25. juni Referater er sendt ud. at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning Orientering om afdelingerne Afdeling 01, Postparken Behandles under lukket punkt. Side 7 af 10

8 5.2.2 Afdeling 02, Brunevang Helhedsplanen forløber efter planen. Ansøgning om udskiftning af bro er til behandling i Rødovre Kommune. Advokaten forsøger fortsat at få de øvrige grundejere til at deltage i betalingen. Der er aktiviteter overalt i afdelingen. Organisationsbestyrelsen opfordres til at besigtige afdelingen Afdeling 04, Kagshusene Etape 3 og udearealer er afleveret, og mangelafhjælpning pågår Afdeling 05, Hvidovrevej Behandles under lukket punkt Afdeling 06, Vinkelhuse Børge Stendersøe oplyste, at de boliger der var udpeget til permanente boliger for Televængets beboere, var blevet brugt til udlejning til flygtninge. Lone Lund-Rasmussen oplyste, at det ikke var den aftale, der var indgået med Kommunen. Forholdet vil blive undersøgt Afdeling 07, Voldgården Torpedammen (skimmelsagen) er færdigrenoveret og beboeren er tilbageflyttet Afdeling 08, Brøndby Strand Infomøde om HP4 blev afholdt d. 16. juni beboere var mødt frem. Der har været syn og skøn vedrørende lydforholdene i Mågebo, og der har været afholdt afklaringsmøde mellem de involverede parter og advokater. Arbejderne forventes at gå i gang i uge 34. Der er problemer med skurene i Mågebo. Administrationen vil bede Teknologisk Institut om en udtalelse Afdeling 09, Televænget Afdelingen er i gang med at etablere nye legepladser og skal til at op starte udskiftning af vinduer og døre på altanerne. Side 8 af 10

9 5.2.9 Afdeling 10, Middelgrundsvej Den nye varmekælder er blevet afleveret. Kommunen har givet afslag på kollektiv råderet for køkkener, idet låneoptagelse vil kræve kommunal garanti. Organisationsbestyrelsen anmodede om at få et oplæg til, hvordan organisationsbestyrelsen kan hjælpe afdelingen med at få moderniseret køkken og bad, eventuelt med lån fra dispositionsfonden Afdeling 13, Møllen Organisationsbestyrelsen var den 15. juni 2015 på besøg i afdelingen, hvor formanden viste rundt i afdelingen. Organisationsbestyrelsen var tilfredse med vedligeholdelsesniveauet og for det store arbejde formanden gør for afdelingen Afdeling 14, Holdkærs Ager Der har været aflevering på badeværelserne og der er en del, der skal laves om pga. forkert fald på gulvet og andre fejl (fuger og skæve fliser) Afdeling 17, Højager Udearealer bliver i juni måned trimmet, med beskæring af buskadser og krat. Der vil blive malet vindskeder hen over sommeren. Organisationsbestyrelsen var den 15. juni 2015 på besøg i afdelingen. Organisationsbestyrelsen var positiv over vedligeholdelsesniveauet og var tilfredse med, at der i DV-planen var sat midler af til fremtidig vedligeholdelse Afdeling 18, Hornemanns Vænge LAR projekt vedtaget ved ekstra ordinært beboermøde i maj måned. Planlagt opstart i september Fejl og mangler på de nyetablerede legepladser er ikke blevet afhjulpet Afdeling 19, Springbo Nyanlagt fliseareal på bagsiden er taget i brug. Der er indkøbt og opsat meget fine vandtønder. Derudover er der tilplantet med blomster og krydderurter Afdeling 20, Henkel Entreprenøren gennemførte i juni måned 1-års gennemgang. Legepladsen er godkendt af kommunen og denne er bestilt til snarlig opsætning. Side 9 af 10

10 Afdeling 28 Børneinstitution Afdeling 29 Herman Koch gården Per Larsen ansættes som ejendomsmester fra 1. juli Kontrakt underskrives den 29. juni Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning med de indføjede kommentarer. 6. Skimmelsvamp Der er ikke kommet nye skimmelsager til siden sidst opdaterede skema pr. 16. april at organisationsbestyrelsen tager oplysningerne til efterretning samt at punktet fremover udgår af dagsordenen. Organisationsbestyrelsen tog oplysningerne til efterretning og godkendte, at punktet udgår af den faste dagsorden indtil videre. 7. Eventuelt Næste møde er torsdag den 12. november 2015 kl Energi og Miljø: Preben Bansemer ønsker at udtræde af bestyrelsen for Energi og Miljø. Efter aftale med Thomas Holluf fra Domea, er det blevet aftalt, at PAB kan udpege et andet medlem til bestyrelsen i stedet for Preben Bansemer. Organisationsbestyrelsen besluttede at udpege Jens Gregersen. Sommerhusene: Preben Bansemer oplyste, at der vil blive fulgt op på mangellisterne vedrørende sommerhusene i vinterhalvåret. Side 10 af 10

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Glostrup, den 10.02.2012 SA Referat Den 9. februar 2012 Postfunktionærernes Andels-boligforening Mødeart: PAB Bestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: 0. Stationsparken 24.2.tv. kl. 17.00 2600 Glostrup Deltagere:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015

Referat Den 9. juni 2015. Glostrup, den 10. juni 2015 Glostrup, den 10. juni 2015 Referat Den 9. juni 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011

Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Glostrup, den 02.12.2011 /SA Referat Den 01. december 2011 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2

Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Camilla Elverdal Willis Pkt. 2 Glostrup, den 17. juni 2013 Referat Den 12. juni 2013 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid kl.

Læs mere

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening

Referat Den 29. januar 2015. Brøndby, den 6. februar 2015. Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndby, den 6. februar 2015 Referat Den 29. januar 2015 Brøndbyernes Andelsboligforening Mødeart: Hovedbestyrelsesmøde nr. 81 Mødested: FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid: kl. 18.00 Deltagere:

Læs mere

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012

Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Glostrup, den 15. juni 2012 LLR/LK Referat Den 14. juni 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Den 22. januar 2013

Referat Den 22. januar 2013 Glostrup, den 23. januar 2013/LLR Referat Den 22. januar 2013 Mødeart: Afdelings- og Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11 1. sal Mødetid kl.

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning til repræsentantskabet 2011 Repræsentantskabsmødet i 2010 Repræsentantskabsmødet i juni 2010 blev et godt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Læs mere

Ballerup Boligselskab

Ballerup Boligselskab Ballerup Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde Afholdt tirsdag den 13. maj 2014 Bispevangen 12, st. th., 2750 Ballerup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet.

Repræsentantskabsmødet i juni 2009 blev et hurtigt møde. Der var et lille indlæg af Rita om regnskabet og budgettet. Postfunktionærernes Andels-Boligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail pab@pab.dk CVR nr. 31 49 64 11 Organisationsbestyrelsens beretning

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr.

Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail hjem@pab.dk CVR nr. Glostrup, den 25.04.2012 SA Referat Den 24. april 2012 Boligselskabet Hjem Mødeart: Bestyrelsesmøde i organisationsbestyrelsen Mødested: Afdeling: 0. Advokat Mads Thyregod Mødetid kl. 17.00 Hammerensgade

Læs mere

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012

Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Glostrup, den 16. juli 2012 LLR/ Referat Den 9. juli 2012 Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Sionsgade 26, kælderen kl. 18.00 2100 København Ø. Deltagere: Alex F. Rasmussen formand

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Postfunktionærernes Andels-Boligforening Organisationsbestyrelsens beretning Repræsentantskabsmødet i 2008 Repræsentantskabsmødet i juni 2008 blev indledt af Marianne og Christina fra KAB, et oplæg og foredrag om NABOSKAB. Et projekt der var

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup.

ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT. til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Brøndby, den 31. august 2015 ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT til hovedbestyrelsesmøde (83) onsdag 26. august 2015 kl. 18.00 hos FA09, Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup. Deltagere: Allan Rasmussen

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 12. marts 2015 Referat udsendt den 26. marts 2015 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 19. marts 2015 kl. 17.00 Mødested: Restaurant Tronborg, Grenåvej

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere