Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr"

Transkript

1 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 1 af 8 Kombinationer af våde og tørre arealer samt forskellige græsningsdyr Af naturkonsulent Lisbeth Nielsen, Natur & Landbrug, og seniorforsker Anna Bodil Hald, Danmarks Miljøundersøgelser Græsningen skal pleje kulturlandskabet og beskytte de fugtige enges planteog dyreliv Engarealer plejes med afgræsning for at bevare det åbne kulturlandskab, for at beskytte og fremme en alsidig plantebestand på arealerne specielt engens naturligt forekommende plantearter - og at producere kød på arealerne. Problemer på fugtige engarealer og årsager til en mangelfuld pleje Ved ophør af drift vokser engene hurtigt til i høje urter og pilebuske. Desuden går græstørven efterhånden i opløsning, så arealerne bliver bløde og utilgængelige. Derfor er det vigtigt at driften fortsættes.

2 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 2 af 8 Driften er vanskelig på meget fugtige enge, f.eks. på grund af manglende vedligeholdelse af overfladiske grøfter. Desuden siver regnvandet langsomt ned igennem den meget omsatte tørv efter kraftig nedbør. På nogle enge vil en stor bestand af arter som lyse-siv overtage pladsen og fortrænge andre plantearter, der er mere ønskelige, dels for at opnå en mangfoldig bestand af engens plantearter, dels for at opnå en god foderkvalitet for de græssende dyr. Både af hensyn til at kunne pleje engene og af hensyn til engens plantebestand er det vigtigt at det øverste tørvelag er afdrænet i sommermånederne. Mange engfugle vil gerne have afgræssede enge med sjapvand men hvis engen er så våd at den ikke kan plejes, er det kun interessant for fuglearter knyttet til rørskov og pilekrat. Derfor er der behov for først at specificere natur målene for et givet areal og dernæst at vurdere, hvor våd engen kan være for en hensigtsmæssig pleje. Et andet problem er, at der mangler græsningsdyr. Det betyder at de græsningsdyr, der er, skal afgræsse så store områder, at vegetationen med græsning alene ikke kan holdes i en gunstig stand, hverken med hensyn til naturindhold eller kødproduktion. Strategi for demo-græsningsselskab De store engarealer, der drives af græsningsselskabet i nærværende demo-projekt hører under Fussingø Statsskovdistrikt, der ikke selv har græsningsdyr til at pleje arealerne. Pleje af de store arealer gør det fordelagtigt at benytte forskellige dyrehold samlet i et græsningsselskab: Flere ejere af dyrehold samarbejder i græsningsselskabet om at vedligeholde el-hegn og føre tilsyn med dyr, og det er muligt at benytte forskellige græsningsdyr i forskellige situationer. I græsningsselskabet stiles således mod at de lette dyr, nemlig fårene, afgræsser først på de fugtige engarealer. Hvor fårene græsser relativt tidligt på sæsonen undgås optrædning af græstørven og de hurtigt voksende plantearter afløves til fordel for de mere langsomt voksende arter. Kun i situationer, hvor arealerne er tilstrækkeligt afdrænede, afgræsser kvier, stude og evt. kødkvæg engen. Derfor er det vigtigt at have tørre arealer med i det samlede areal til græsningsselskabet. Kvæg og får afgræsser også på skift på de mere tørre arealer og udnytter således bedre hele vegetationen på arealerne. Desuden kombineres med maskinel afpudsning og, om muligt, slæt for at få kontrol med problemarter, som lyse-siv og mose-bunke. Hvordan kan vi måle om der er natureffekt af driften? Ved at sammenligne til parceller uden drift fra og med 1997, ses at græsningen modvirker træopvækst. Det primære problem på engarealerne er dog en dominans af enkelte problemarter, som lyse-siv, og derfor måles om driften reducerer omfanget af disse arter. Desuden observeres om der kommer flere engarter i sammenligning med tidligere.

3 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 3 af 8 Forskellige enge forskellige strategier Inden for relativt korte afstande på engarealerne ved Fussingø er der meget forskellige engtyper, typer som man også kan finde mange andre steder. I Fussingø kan man sammenligne Øst- og Vest-engen. Vest-engen er trykvandspåvirket og har flest plantearter herunder en orkide - og en relativ stor andel af lyse-/knop-siv. Østengen er hydrologisk mere inaktiv (meget langsom vandbevægelse), har færre arter og en stor andel af mose-bunke. To meget forskellige engområder ved Fussingø 4 Antal/frekvens Antal plantearter Frekvens af lyse/knopsiv Frekvens af mosebunke Vest-eng Øst-eng Figur 1. Sammenligning af Fussingø Vest-eng og Øst-eng. Vestengen har et højere antal plantearter end Øst-engen. Frekvensen af lysesiv/knopsiv er højere i Vest-engen end i Øst-engen, hvorimod forekomsten af mose-bunke er højest i Øst-engen. Felter er udlagt med forskellig behandling på Vest-engen: Ubenyt: Ubenyttet fra og med 1997 Slæt -> ubenyt: 2 gange slæt med 1. slæt 15. juli og 2. slæt ca. 2 mdr. senere, herefter ubenyttet Slæt: 2 gange slæt fra og med 1997 med 1. slæt 15. juli og 2. slæt ca. 2 mdr. senere På Øst-engen er flere benyttelser sammenlignet (link her). Påvirkning af vækstforhold ved ubenyttet og slæt gennem en årrække På enge, der ligger ubenyttet hen, vil der ophobes næring i overfladen af græstørven fra dødt plantemateriale. Derfor bliver situationen efterhånden meget forskellig fra arealer, hvor der tages slæt og fjernes plantemateriale med jævne mellemrum (se figur 2).

4 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 4 af 8 cm Højde i juni efter forskellige behandlinger- Vest ubenyt slæt->ubenyt slæt Figur 2. Plantehøjde målt midt i juni 24 i felter med forskellige behandlinger de foregående syv år. Der er efterhånden stor forskel: I de ubenyttede felter er der ophobet næringsstoffer i overfladen, som giver mulighed for en kraftig plantebestand. Ved slæt er plantebestanden lav efter flere års fjernelse af næringsstoffer, der er lys til jordbunden og plads til at forskellige plantearter kan etablere sig. Plantehøjden er målt standardiseret med pladeløfter. Påvirkning af lyse-siv og mose-bunke ved ubenyttet og slæt Ubenyttet Ubenyttet Slæt->ubenyttet Slæt Fotos af parceller i Vest-engen juni 24. Til venstre fotos af to forskellige parceller uden drift fra og med 1997: Der er en betydelig træopvækst på den ene, medens den anden er domineret af lyse-siv. Tredje foto er en parcel med slæt i og herefter uden drift. Til højre parcel med to årlige slæt fra og med Her er plantearterne blevet meget jævnt fordelt ud over hele parcellen. Lyse-siv står jævnt over arealet med enkelte skud, men der er ikke store tuer som i de ubenyttede parceller. Vegetationen er lavere og lyset kan komme helt ned til jordoverfladen.

5 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 5 af 8 pct. målinger i givet interval Afstand til nærmeste lyse-siv fra målepunkt 24 Vest ubenyt slæt->ubenyt slæt -5 cm 5-2 cm >2 cm pct. målinger i givet interval Afstand til nærmeste mose-bunke fra målepunkt 24 Vest ubenyt slæt->ubenyt slæt -5 cm 5-2 cm >2 cm Figur 3. Afstand fra fastlagte punkter til nærmeste lyse-siv tue (venstre) og mose-bunke tue (højre) i de fire eng folde i juni 24 på Vest-engen. Bestanden er tættere af både lyse-siv og mose-bunke i de ubenyttede felter end ved slæt. Signaturen slæt->ubenyttet er felter med slæt i og ubenyttet fra og med 22. Lyse-siv og mose-bunke på engarealer af forskellig fugtighed Der er også forskel mellem de fire græsningsfolde 1-4 i Vest-engen. Forekomsten af lyse-siv er højere i fold 3 og 4 end i fold 1 og 2. Det modsatte gælder for forekomsten af mose-bunke. Månedlig måling af vandsand gennem en fireårig periode viste en gennemsnitlig vandstand i vækstperioden på 39 cm under jordoverfladen i de nuværende fold 1 og 2, og 33 cm under jordoverfladen i de nuværende fold 3 og 4. Selv om forskellen ikke lyder af meget, så har den tilsyneladende en effekt på vegetationen. De mere våde arealer i fold 3 og 4 har en lavere kvælstof mineralisering et forhold der kan være med til at styre forekomsten af de forskellige plantearter. Figur 4. Opdeling af græsningsfolde Fussingø Vest-eng fra og med 24. Tallene angiver fold nummer og de små firkanter viser placering af de permanente felter med slæt og ubenyttet fra 1997.

6 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 6 af 8 Afstand til nærmeste lyse-siv fra målepunkt 24 Vest Afstand til nærmeste mose-bunke fra målepunkt 24 Vest pct. målinger i givet interval pct. målinger i givet interval cm 5-2 cm >2 cm -5 cm 5-2 cm >2 cm Figur 5. Afstand fra fastlagte punkter til nærmeste lyse-siv tue (venstre) og mosebunke-tue (højre) i de fire engfolde i juni 24 på Vest-engen. Fold 1 og 2 kan betegnes som fugtige og fold 3 og 4 som våde. Generelt forekommer lyse-siv i væsentligt større omfang end mose-bunke. Lyse-siv forekommer i størst omfang på de våde folde, hvorimod mose-bunke forekommer hyppigst på de fugtige folde. Græsningsdyr og afpudsning på engene Belægningsgrad, dyrenes vægt og mulighed for at kombinere tørre og våde arealer er vigtigt og må vurderes for den enkelte eng. Den optimale belægningsgrad vil på grund af forskel i vækstpotentiale og udsving i nedbør variere fra år til år. Der er brug for fleksibilitet i afgræsningen, og derfor er det en stor fordel at have både fugtige enge og tørre arealer med i den samlede afgræsning (se fotos). Desuden kan det undgås, at de tungeste dyr græsser på de våde arealer. Fysisk heterogenitet virker fremmende for den biologiske mangfoldighed af både planter og dyr, da den fysiske variation skaber flere levesteder. Det kan være forskelle i fugtighed inden for en meget lille afstand. Det kan være forskelle i vegetationens højde ligeledes inden for korte afstande. Græssende dyr kan med deres kokasser medvirke til etablering af fysisk variation i højden af vegetationen. Græssende dyr kan ligeledes med deres tramp skabe variation i jordoverfladens jævnhed. Denne ujævnhed kan give problemer, hvis det er nødvendigt at afpudse området eller at fjerne biomasse og næringsstoffer med slæt. Derfor er det vigtigt at tænke langsigtet i sine konkrete strategier. Uden fysiske variationer på småskala niveau kan en forbedring af naturindhold dog ikke forventes.

7 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 7 af 8 Der er brug for fleksibilitet i afgræsningen, og derfor er det en stor fordel at have både fugtige enge og tørre arealer med i den samlede afgræsning. Foto til venstre er fra 1999, hvor den viste eng blev benyttet af 2. års stude ved en høj belægningsgrad (knap 1 t dyr per ha) uden adgang til tørre arealer, og arealet blev meget optrådt i nedbørsrige perioder. Efter en lav belægning med stude i (ca.,5 t dyr per ha) er arealet i 24 og 25 dels blevet afpudset, dels afgræsset med får. Foto til højre viser, at der i 25 er dannet en mere sammenhængende græstørv på arealerne. Dette foto viser også, at arealerne godt kunne bære et større antal får end det benyttede, således at det ved slutningen af sæsonen ville være græsset mere ned. Afpudset eng versus ikke afpudses eng. Vest-engen blev afpudset sidst i maj 24 og er her fotograferet midt i juni 24 (foto til venstre). Et område, som ikke blev afpudset, på grund af for våde forhold til traktorkørsel, er vist til højre.

8 Genetablering af natur med forskellige græsningsdyr, side 8 af 8 Får er små lette dyr, der både kan afgræsse tidligt og sent på engene. Fårene kunne i det tørre efterår 25 græsse på engene til sent på året, her ses de i november måned. Med det aktuelle dyrehold blev arealet dog ikke græsset helt ned. Fårene græssede meget lidt på den del af engen, der ikke var blevet afpudset (for vådt til færdsel med traktor). Se foto til højre, der er taget i slutningen af november ved afslutning af afgræsningsperioden. Græsning på tørre arealer med forskellige kombinationer af kvæg og får. Øverst til venstre efter kvæggræsning med tydeligt buskgræs omkring kokasser. Øverst til højre efter fåregræsning et ensartet græstæppe. Nederst til venstre efter skiftevis kvæg- og fåregræsning her er buskgræsset ikke så markant spist af fårene.

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER Areal, biomasse og antal græsningsdyr Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

Skjern Enge som rollemodel

Skjern Enge som rollemodel A k t u e l N a t u r v i d e n s k a b 3 2 1 1 33 Skjern Enge som rollemodel Genetablerede vådområder fjerner kuldioxid fra atmosfæren og binder det som tørv, men samtidig udleder områderne metan, som

Læs mere

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult.

Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150. Af Mette Risager, RisagerConsult. Overvågning af de højmosearealer der indgår i LIFE højmoseprojektet LIFE05 NAT/DK000150 Af Mette Risager, RisagerConsult RisagerConsult NORDISK MILJØMÆRKNING LIFE Projekt Restaurering af højmoser I Danmark

Læs mere

Forsuring truer klokkelyng

Forsuring truer klokkelyng Forsuring truer klokkelyng Klokkelyng har hidtil været den dominerende art i to danske naturtyper; våd klitlavning og våd indlandshede. Nu er den ved at forsvinde på den sidstnævnte naturtype. Når en dominerende

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011

Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune. November 2011 Opgørelse over alternative biomasser til biogas i Ringkøbing-Skjern kommune November 2011 Rekvirent Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK 7000 Fredericia Kontaktperson: Knud Boesgaard Sørensen Tlf.: 44873367

Læs mere

Småsøer og vandhuller

Småsøer og vandhuller Småsøer og vandhuller Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juli 2002 Småsøer og vandhuller Martin Søndergaard Jens Peder Jensen Erik Jeppesen Danmarks Miljøundersøgelser 2 Miljøministeriet Skov- og

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

OVERDREV, ENGE OG MOSER

OVERDREV, ENGE OG MOSER OVERDREV, ENGE OG MOSER Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet Faglig rapport fra DMU nr. 727 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen

Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen Notat vedr. effekterne af en permanent nulstilling af udtagningsforpligtigelsen af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Fødevareøkonomisk Institut, Københavns Universitet Danmarks Miljøundersøgelser,

Læs mere

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget

Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Nyt fra Rockwool Fonden November 2014 Danmarks klimaregnskab værre end hidtil antaget Danmark er knap så klimavenlig, som vi ofte bilder os ind. Det viser en analyse, som en international gruppe forskere

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser Det lysåbne landskab Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Lis Ellemann Rasmus Ejrnæs Jens Reddersen Jesper Fredshavn Afdeling for Landskabsøkologi

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer

Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet Faglig rapport fra DMU nr. 599, 2007 Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer 2.udgave [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser Aarhus Universitet

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere