Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning"

Transkript

1 Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Årsberetning Bevillingsrådet for Skovbruget og Træindustrien Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

2 Kolofon: Titel Produktudvikling i skovbruget og træindustrien Forfatter(e) Artikler af: Iben M. Thomsen & Hans Peter Ravn, Skov & Landskab; Erik Baunbæk-Knudsen, Hedeselskabet; projektleder Tage Rønne, Dansk Snørkeltræ; sektionsleder Niels Morsing, Teknologisk Institut, TRÆ; lektor, akademiingeniør Per Kjærbye, Institut BYG DTU; forstkandidat, Jørgen Nimb Lassen, Landskabsværkstedet; Søren Dürr, FSC Danmark. Redaktion: Thorsten Søndergaard Larsen, Driftsområdet, Skov- og Naturstyrelsen. Redaktion Driftsområdet, Skov- og Naturstyrelsen Forsidefoto Kombi-fældebunkelæggeraggregat, foto: Erik Baunbæk Knudsen Model fra havekulturbyen, foto: Havekulturbyen Bord i fugleøjebirk, foto: Tage Rønne Forsidelayout Page Leroy-Cruce, Skov- og Naturstyrelsen Udgiver Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Copyright Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Resumé Gennem produktudviklingsordningen støttes udvikling af nye produkter og mere økonomiske eller miljøvenlige produktionsmetoder. Desuden støttes fælles markedsføring af træprodukter. I årsberetningen findes en oversigt over projekter, der fik bevilget støtte i , og en kort beskrivelse af eksempler på projekter, som blev afsluttet i løbet af perioden. Desuden rummer årsberetningen opgørelse af fordeling af tilskud til ansøgerkategorier og aktivitetsområder siden produktuviklingsordningens start i Emneord Produktudvikling skov træindustri tilskud Sprog dan ISBN Trykt: Net:

3 Forord...3 Produktudvikling i skovbruget...4 Varsling af stribet vedborer Hidtidige erfaringer...4 Resultater af undersøgelsen...5 Varsling Sværmning og varsling fremover...6 Flisproduktion ved udtynding af unge løvtræsbevoksninger og skovrejsningsarealer...7 Det kniber med udrensning i løvtræ...7 Skånsom og effektiv flisproduktion...8 Projektforløb omkring udvikling af metode og maskineri...8 Nye modeller...9 Fugleøjebirk Uudnyttet ressource...10 Genbank...10 Samarbejdspartnere...10 Fremtiden for snørkeltræ...10 Forarbejdning og forædling af træprodukter...12 Naturlig holdbarhed af danske skovtræer anvendt udvendigt, uden jordkontakt...12 Øget interesse for træ i byggeriet...12 Dokumentation af danske træarters holdbarhed...12 Forsøg med udendørs eksponering...13 Overraskende resultater...13 Elementbyggeri i Massivtræ...14 Behov for byggeteknisk viden om massivtræ...14 Forskning i og formidling om massivtræ-elementer...14 Omfattende forskning...15 Resultater vedrørende massivtræ-elementer...15 Havekulturbyen Fremtidens bosætning...16 Landsbyen...16 Havekulturbyen...17 De nye huse - Modulsystemet...17 Priser og udstillinger...18 Det Ny Sønderho...19 Fælles markedsføring...20 FSC-Certificering af danske skove...20 Bæredygtig skovdrift...20 Forest Stewardship Council - det globale skovforvaltningsråd...20 Standard og information...20 En af de bedste nationale standarder...21 Processen...21 Særlige indsatsområder...30 Lærebøger om trækonstruktioner...30 Barrierer for øget brug af træ, Træ er Miljø...30 Arkitekturguide til træhuse i Danmark...30 Trækæde-optimering...30 Opdatering af hjemmesideprogrammel for Træ er Miljø...31 Bevillingsrådets medlemmer

4 Forord Formålet med produktudviklingsordningen for skovbruget og træindustrien er at forbedre konkurrenceevnen og mindske konjunkturfølsomheden i dansk skovbrug og træindustri gennem udvikling af nye produkter og metoder, som sikrer en god ressourceudnyttelse af det miljøvenlige råstof, træ. De vigtigste indsatsområder for produktudviklingsordningen er optimering af trækæden (fra træplante til træprodukt), fremme byggeri med træ, informationskampagner om fordele ved anvendelse af træ samt forskning, formidling og undervisning vedrørende træ som materiale. I årsberetningen findes en oversigt over hvilke projekter, der er støttet i , hvorfor nærværende beretning i modsætning til tidligere praksis vedrører to bevillingsperioder. Gennem produktudviklingsordningen er der ydet støtte til mange vellykkede initiativer i skovbruget og på savværkerne. Desuden er der ydet støtte til fælles markedsføring af skov- og træindustriprodukter og bredere oplysningskampagner for at fremme brugen af træ. Mange af de gennemførte projekter er afrapporteret, så interesserede kan drage nytte af erfaringerne. På Skov- og Naturstyrelsen s hjemmeside under produktudviklingsordningen findes en oversigt over alle rapporter om nyere afsluttede projekter. Flere rapporter kan hentes direkte på internettet. Jeg er sikker på, at produktudviklingsordningens støtte til forskning, udvikling og formidling af information om træhusbyggeri er med til at skabe grundlaget for den fortsatte satsning på udvikling af byggeri med træ. Et stadigt mere vigtigt indsatsområde for ordningen er endvidere, at forene de talrige krav som møder skovbruget med træindustriens og slutbrugernes krav til konkurrencedygtige og miljøvenlige træprodukter. Der er pr. 1. december 2004 udpeget et nyt bevillingsråd og en ny formand. Rådet sidder i 4 år og består af de fire særligt sagkyndige medlemmer: Professor Claus Felby, Skov & Landskab, Lektor Staffan Svensson, Aalborg Universitet, Institut for Bygningsteknik, Direktør Claes Harvald, Skov- Link A/S samt undertegnede. Desuden er Adm. dir. Henrik Thorlacius-Ussing udpeget efter indstilling fra Dansk Industri og Skovrider Jimmi Enevoldsen (næstformand for rådet) med Direktør Jan Søndergaard (suppleant) udpeget efter indstilling fra Dansk Skovforening. På vegne af det ny råd vil jeg gerne sige tak til det afgående udvalg, der under Adm. direktør Nils Wilhjelm formandskab, har gjort en stor og kvalificeret indsats for at nyttiggøre produktudviklingsordningen. Med venlig hilsen Bjarne Lund Johansen Direktør, Træbranchens Oplysningsråd Formand for Bevillingsrådet

5 Produktudvikling i skovbruget Skovejere og deres leverandører kan som hovedregel få 40% tilskud til f.eks. udvikling af nye produkter, til at gøre hugst og transport mere effektiv, til at udvikle nye maskintyper eller til andre miljøvenlige og økonomiske forbedringer af skovdriften. I det følgende omtales tre projekter, som er afsluttet i år 2004 og En nærmere afrapportering af projekterne findes på produktudviklingsordningens hjemmeside under rapporter: Varsling af stribet vedborer Af Iben M. Thomsen & Hans Peter Ravn, Skov & Landskab (KVL) Hidtidige erfaringer Stribet vedborer, Trypodendron lineatum (syn: Xyloterus lineatus) er en vedlevende barkbille-art, som kan gøre teknisk skade på fældet eller væltet nåletræ, herunder især rødgran. Sværmning hos stribet vedborer finder sted om foråret. Hunnen finder egnet ynglemateriale og starter indboringen. Hannerne lokkes til af feromon fra hunnerne. Gangsystemet ligger 5 cm. inde i splintveddet og misfarves af en blåsplintsvamp, der er larvernes fødegrundlag (ambrosia). Nordiske undersøgelser af flyveperioden og generationsforholdene hos stribet vedborer har vist, at sværmningen begynder, når lufttemperaturen passerer 15 C, i Danmark typisk midt i april, og flyvningsaktiviteten normalt er koncentreret til en 14-dages periode herefter. For at undgå angreb af stribet vedborer anbefales det traditionelt, at vinterskovet træ er ude af skoven inden 1. april. Det nye er, at træ skovet i månederne marts-maj under visse betingelser også må anses som potentielt ynglemateriale for stribet vedborer. Herhjemme har det ellers været erfaringen, at træ fældet mindre end to måneder inden sværmningen er for fugtigt for billerne. Stammer fra stormfaldsrande kan dog have lavere vandindhold end normalt inden fældning, så de kan angribes efter kortere tid. I 2002 var der op til en måneds forskel i sværmningstidspunkt mellem de enkelte distrikter, idet der blev indberettet angreb i både april og maj. Desuden indløb der meldinger om, at relativt frisk træ blev angrebet. De berørte skovdistrikter var naturligvis foruroligede over det usædvanlige forløb, som betød, at der kom angreb, selvom de faste anbefalinger blev fulgt. For at belyse årsagen blev der startet et projekt under produktudviklingsordningen: Faktaudredning om angreb af stribet vedborer i (http://www.skovognatur.dk/service/tilskud/produktudvikling/rapporter.htm#skov) Resultatet af projektet blev en bekræftelse af de hidtidige teorier om, hvornår sværmning og angreb af stribet vedborer finder sted, dog med en tilføjelse om, at sværmningen ikke kan forventes at være overstået på 14 dage. Som resultat af undersøgelse blev der i de efterfølgende år forsøgt en varsling af angreb overfor interesserede skovdistrikter og træindustrier.

6 Resultater af undersøgelsen I 2002 blev den kritiske temperatur på 15ºC nået lige efter 1. april, og i overensstemmelse hermed blev de første angreb også registreret på det tidspunkt (figur 1). Derimod var den sene flyvning i midten af maj helt usædvanlig og en ubehagelig overraskelse. Der var ingen forskel på angrebenes fordeling mellem Jylland og Øerne, idet både tidlige og sene angreb forekom begge steder. Undersøgelsen viste ganske tydeligt, at sværmning og dermed angreb af stribet vedborer faldt i to distinkte perioder i foråret Kun en vis andel af populationen nåede at forlade deres overvintringssteder i skovbunden, da den første varmeperiode indtraf omkring 1.april. Den resterende del af populationen blev fanget af den kølige periode lige efter. Ved den kraftige temperaturstigning i begyndelsen af maj kom hovedparten af den resterende del af populationen frem. I 2003 var angrebene også fordelt over en længere periode i april og maj (figur 1), selvom de startede senere. Formodningen om 14 dages sværmning har været baseret på undersøgelser fra andre nordiske lande, men data specifikt fra Danmark viser ofte en meget længere sværmning. Endvidere viser disse data også en tendens til to eller flere klumper i billeaktivitet. Dette kunne svare til de observerede klumper af angreb. Der er dog også praktiske erfaringer, som støtter, at hovedparten af sværmningen kan falde på 2 uger og fremtræde som ét samlet angreb Temperatur feb 04-mar 11-mar 18-mar 25-mar 01-apr 08-apr 15-apr 22-apr 29-apr 06-maj 13-maj 20-maj 27-maj 03-jun 10-jun 17-jun Dato for angreb Gns max temp 2002 Gns max temp 2003 Angreb 2002 Angreb 2003 Figur 1 Sammenhæng mellem temperatur og observation af angreb af stribet vedborer i 2002 og Prikkerne for angreb er sat mest muligt læsbart ud for datoer (x-akse) og skal altså ikke aflæses på y-aksen. Temperaturkurver viser den gennemsnitlige maksimumstemperatur for hele landet på ugebasis i 2002 og 2003 (meteorologiske data fra DMI s hjemmeside (www.dmi.dk)). Hver temperaturmarkering angiver altså et gennemsnit for alle vejrstationer (undtagen Bornholm) pr. uge og er placeret ud for en dato midt i ugen. Det bemærkes, at begge år overholder tommelfingerreglen om, at når 1. april (lodret streg) og 15ºC (vandret stiplet streg) er passeret, kan der forventes angreb. Til gengæld var der i begge år også angreb i maj, hvilket var uventet.

7 Varsling I forsøgte vi at varsle sværmningen af stribet vedborer. Det første år via Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening og i de to efterfølgende år via en mailingliste, som interesserede skovdistrikter og råtræforhandlere meldte sig til. Der blev typisk udsendt 5-6 varslinger i løbet af foråret, den første lige inden 1. april og derefter én gang om ugen eller ved pludselige temperaturskift. Det viste sig, at forudsigelserne om angreb passede ganske godt med efterfølgende indberetninger (figur 2). Da temperaturen op til 1. april 2003 var ganske høje, forberedte vi varsling om flyvning lige efter skæringsdatoen. Pga. omslag i vejret blev varslingen ændret i sidste øjeblik, og først 14 dage senere, omkring Påske, blev faren atter aktuel. Da temperaturen ved den lejlighed kom over 15 ºC, gik flyvningen som forventet i gang (figur 1). Dette understreger, at en eventuel varsling skal foregå ved meget hurtig formidling, dvs. enten via internettet eller per , idet udmelding via trykte medier kommer for sent, for tidligt eller begge dele. Sværmning og varsling fremover Ud fra undersøgelse og forsøg med varsling kan det konkluderes: 1. april er stadig skæringsdato for, hvornår betydende angreb af stribet vedborer tidligst indtræffer. Temperaturen skal op på mindst 15ºC, og den daglige eller gennemsnitlige maksimumstemperatur på landsplan er en glimrende indikator. Kulde i marts eller april kan udskyde sværmning og eventuelt dele den i to. Stribet vedborers sværmning i Danmark kan strække sig over mere end 14 dage. Vinterskovet (okt-feb) træ skal være ude af skoven senest 1. april. Forårsskovet (mar-juni) træ bør være ude inden 4 uger og hurtigere, hvis det er varmt. Varsling via liste har fungeret tilfredsstillende for de deltagende distrikter. Hvis skovdistrikter og organisationer ønsker varsling per mail i fremtiden, må det diskuteres, hvordan varsling af stribet vedborer organiseres og finansieres.

8 Stribet vedborer varsling Max dagstemperatur mar 18-mar 20-mar 22-mar 24-mar 26-mar 28-mar 30-mar 01-apr 03-apr 05-apr 07-apr 09-apr 11-apr 13-apr 15-apr Dato 17-apr 19-apr 21-apr 23-apr 25-apr 27-apr 29-apr 01-maj 03-maj 05-maj 07-maj 09-maj 11-maj 13-maj 15-maj temperatur 2004 angreb 2004 temperatur 2005 angreb 2005 Figur 2 Stribet vedborer fløj som forventet i 2004, nemlig så snart temperaturen passerede 15 ºC efter d. 1. april. Selvom temperaturen gik lidt op og ned, er det sandsynligt, at det meste af populationen fløj i løbet af de første 14 dage. I 2005 var marts meget kold. Derfor blev angreb ikke varslet lige efter d. 1. april, selvom temperaturen kom over 15 ºC. I stedet kom flyvningen i gang som forventet midt i april, men der var angreb til hen i maj. Grøn linie markerer temperaturgrænse på 15ºC, og sort linie markerer datogrænse 1. april. Thomsen, I.M. Ravn, H.P., 2004: Forløbet af angreb af stribet vedborer i 2002 og PUF Afrapportering af Produktudviklingsprojekt "Faktaudredning om angreb af stribet vedborer i 2002". Flisproduktion ved udtynding af unge løvtræsbevoksninger og skovrejsningsarealer. Af Erik Baunbæk-Knudsen, Hedeselskabet Det kniber med udrensning i løvtræ Som følge af stormfald, skovrejsningsprojekter og ønsket om mere varieret og robust skov er det danske løvtræsareal støt stigende. Selv om der er stor efterspørgsel efter brændetræ, kniber det voldsomt for dansk skovbrug at få gennemført de første rettidige udrensninger og tidlige gennemhugninger i især de mange naturforyngelser og selvsåningskulturer i løvtræ. Dette skyldes bl.a. små trædimensioner, som giver en stor udrensningsandel, der ikke umiddelbart giver indtægter. Dette forhold, samt den stadigt mere ekstensive driftsform med færre forvaltningskræfter i dansk skovbrug, gav startskuddet til ideen om at prøve at videreudvikle de gode erfaringer og metoder fra flisproduktion i unge nåletræsbevoksninger, til at frembringe en let, effektiv og økonomisk metode til gennemførelse af de første udtyndinger i unge løvtræsbevoksninger.

9 Flisproduktion har den fordel, at alt træ kan anvendes uanset dimension og form, og at flisen fra løvtræ af de tungere løvtræarter er af god kvalitet og med høj brændværdi. Skånsom og effektiv flisproduktion Hedeselskabets målsætning for projektet var at udvikle et tyndingssystem baseret på flisproduktion i unge løvtræbevoksninger i dimensionsintervallet 8-18 cm. Dbh. Det skulle være muligt at udføre udtyndingsarbejde i hele perioden august til april - på nær perioder med voldsom nedbør på middelsvær lerjord - uden at ødelægge jordbund og bevoksning. Projektforløb omkring udvikling af metode og maskineri Som følge af løvtræbevoksningernes ofte meget følsomme jordbundsforhold med begrænset bæreevne, blev udviklingsarbejdet koncentreret om at finde maskinløsninger med så lav marktryk som muligt - helst omkring 0,6 kg/cm 2. Under gunstige forhold, i den tørre periode juli-september, kan man anvende bestandsgående flishugningssystem som det kendes fra nåletræsflisproduktionen. Det stod dog hurtigt klart, at arbejdsprocesserne så vidt som muligt skulle være adskilte, så selve tyndingsarbejdet kunne udføres uafhængigt af flishugningsarbejdet. Det ville skabe fleksibilitet i arbejdsgangen og give mulighed for at flishugge også i perioder, hvor der ikke kunne køres i bevoksningerne. Med andre ord, - flishugningen skulle som hovedregel foregå ved vejsiden. Der blev lavet forsøg med forskellige sammensætninger af kendt maskineri, fældebunke-læggere, bestandsgående flishuggere, fælde-udkørselsmaskiner og lastvognsmonterede flishuggere for at finde frem til de mest hensigtsmæssige maskinløsninger. Forsøgene viste, at den mest skånsomme metode var at anvende én maskine, - en fældeudkørselsmasine -, til fældning og udkørsel af trædele til bilfast vej, for senere flishugning med lastbilmonteret flishugger. Fælde-udkørselsmaskinen har lavt marktryk, er fleksibel og enkel at flytte, således at den enkelt og hurtigt kan flyttes til en anden opgave, såfremt vejrliget fordrer det. Lastbilflishuggeren kan derpå flishugge trædelsstakkene uafhængigt af fældeudkørselsmaskinen og når vejr- og vejforholdene tillader det. Nyudviklet aggregat: For at få tempoet i fældningsarbejdet i vejret, blev der udviklet en prototype, et specielt kombi-fældebunkelægger-aggregat, som dels kan fælde og akkumulere flere træer ad gangen ved løfte dem lodret ud af bevoksningen og lægge dem op i vognen, - dels anvendes til også at læsse trædelene af i stak igen. Herved opnås, at fældeudkørselsmaskinen både kan fungere som fældebunkelægger og udkørselsmaskine.

10 Udtynding af løvtræsbevoksning med fældeudkørselsmaskine. (Foto: Erik Baunbæk-Knudsen) Nye modeller Forsøgene og resultatet af dette projekt har vist, at det er muligt at gennemføre de tidlige tyndingsindgreb i unge løvtræsbevoksninger ved flisproduktion. Økonomisk vil flisudtyndingen give et resultat på mellem 3000 kr./ha og kr./ha, afhængig af trædimension og især andel og mængde af helt småt selvsåning. Følgende model viste sig at være velegnet til flisproduktion i unge løvtræbevoksninger: Sporindlægning: 3,5 m bredde spor for hver m, udføres ved: o Manuel fældning med motorsav, flishugning med bestandsgående frontmadet Silvatec flishugger med frakørselsmaskine. eller o Kombineret fælde-flishugning af sportræerne med bestandsgående frontmadet Silvatec flishugger med fældeudstyr, samt frakørselsmaskine. Selektiv tynding Udføres med fældeudkørselsmaskine med det nyudviklede akkumulerende kombifældebunkelægger-aggregat. Efterfølgende flishugning ved bilfast vej med lastbilmonteret flishugger. Det er væsentligt, at maskinerne er lette, at marktrykket i belæsset tilstand ikke overstiger 0,6-0,7 kg/cm 2 og at antallet af gennemkørsler i bevoksningerne holdes på et minimum.

11 Det nyudviklede kombi-fældebunkelæggeraggregat har vist sig at fungere fornuftigt og efter hensigten. Der har været behov for nogle mindre tekniske ændringer, men ellers har det fungeret godt. Princippet i fælde-udkørselssytemet har også vist sig at være fornuftigt, dog er maskinens præstationer meget afhængige af andelen af helt småt selvsåning under Dbh 8 cm. Hertil kræves udvikling af en anden savenhed, som ikke er så ømfindtlig over de små dimensioner. Projektet har ført til udviklingen en lovende ny metode og teknik, som vil være med til at kunne løse udfordringen med de tidlige tyndingsindgreb i unge løvtræsbevoksninger. Fugleøjebirk. Af projektleder Tage Rønne, Dansk Snørkeltræ Uudnyttet ressource Fugleøjebirk projektets baggrund var en formodning om, at der i de danske skove stod en uudnyttet resurse af såkaldt snørkeltræ. Formodningen opstod efter et besøg på et tysk finerværk (Danzer Group), hvor jeg så noget birkefiner som blev kaldt æblebirk. Derefter blev jeg opmærksom på fugleøjebirk i de danske skove og fik lavet en prøveskrælning af en fugleøjebirk. Den viste samme figur som æblebirkfineren fra Tyskland, og gav anledning til, at gå i gang med at udvikle fugleøjebirkproduktet i Danmark. Genbank Hovedformålet med projektet var at udvælge fugleøjebirk til frøtræer/kloner, at indsamle frø og podekviste og anlægge en genbank til meristemformering og frøplantager til høst af specielle fugleøjebirkfrø. De modertræer som var store nok blev efterfølgende fældet og der blev skrællet finer af dem for at se den indre kvalitet (snørkeltrækvaliteten). Finer er blevet tilbudt forskellige møbelfabrikanter og finergrossister. Der er udvalgt 47 modertræer, 36 vortebirk og 11 dunbirk, og anlagt 3 genbanker (Vallø stift, Fr.VII stiftelse på Jægerspris og Træ Top planteskole) og 4 frøplantager (Vallø stift). Der er lavet finer af 22 af modertræerne, ca m 2, og produceret 6-7 køkkener med fugleøjebirkfiner. Samarbejdspartnere Produktudviklingsprojekteter genneført i samarbejde med Skov & Landskab Arboretet i Hørsholm v. Hubert Wellendorf som har bidraget med metode og design af kulturer og Vallø Stift v. Søren Boas, som har lagt areal til. Endvidere har Træ Top Planteskole v. Svend Møller bidraget med for podning og opformering. Fremtiden for snørkeltræ Fremtiden for fugleøjebirk som produkt fra danske skove afhænger af moden inden for finermøbler. Det ser i øjeblikket ud som den går i retning af individuelt design, hvilket burde give fugleøjebirken en chance som specielt interiør.

12 Produktionspotientialet er skønsmæssigt m 2 finer årligt med den nuværende resurse af naturligt forekommende fugleøjebirk. Mængden kan øges markant, hvis fugleøjebirken tilgodeses mere i skovbruget. Der er også mulighed for eksport af råtræ. Finerprisen er vurderet til at ligge mellem 30 kr. og 60 kr. m 2 hvilket burde kunne give en pris på mellem kr. og kr. pr m 3. Projektet har været med til at skabe fokus på snørkeltræ i de danske skove, og der arbejdes stadig på markedsføring af fugleøjebirk og snørkeltræ fra Danmark. Som en udløber af projektet, er der lavet en foto-guide til snørkeltræ kaldet Skovens Skæve Eksistenser som er tilgængelig på Skov og Naturstyrelsens hjemmeside

13 Forarbejdning og forædling af træprodukter Træindustrien kan som hovedregel få 40% tilskud til udvikling af helt nye produkter, f.eks. til byggeri, eller til produkter, der øger forbruget af træ. Nye anvendelses- eller produktionsmetoder samt nye måder at forarbejde på, kan også opnå tilskud, selvom selve produktet er kendt. I det følgende omtales tre projekter, som er afsluttet i år 2004 og En nærmere afrapportering af projekterne findes på produktudviklingsordningens hjemmeside under rapporter: Naturlig holdbarhed af danske skovtræer anvendt udvendigt, uden jordkontakt Af sektionsleder Niels Morsing, Teknologisk Institut, TRÆ Øget interesse for træ i byggeriet Interessen for at anvende træ i byggeriet var stærkt stigende ved projektets start. Denne interesse er på ingen måde mindsket de seneste 5 år. Interessen skal bl.a. ses i en sammenhæng med en øget miljøbevidsthed. Her bliver træ af mange opfattet som et miljøvenligt materiale. Dette viser sig blandt andet ved en meget bevidst anvendelse af træ, der ikke er kemisk imprægneret mod råd. Væksten i anvendelse af træ til udvendige formål som for eksempel facadebeklædning og støjskærme udgør en interessant, potentiel afsætningsmulighed for dansk skovbrugs produkter. Der er da også specielt for de rødkernede nåletræer gjort tiltag til markedsføring af dem som naturligt holdbare træarter. Dette har endvidere åbnet for interessen for anvendelse af udenlandske træarter med forholdsvis stor naturlig holdbarhed, hvor Western Red Cedar fra Nordamerika og lærk fra Rusland har været dominerende. En mangel i denne sammenhæng har været viden om dansk dyrkede træarters holdbarhed udvendigt uden jordkontakt. Der er gode, veldokumenterede data om træarternes holdbarhed i jordkontakt, der bl.a. ligger til grund for standarden EN 350 s angivelse af træarters naturlige holdbarhed. Dokumentation af danske træarters holdbarhed Projektets hovedformål har været at dokumentere holdbarheden af en række træarter - primært dansk dyrkede til udendørs anvendelser (se tabel 1 herunder). Ud over dokumentation af dansk dyrkede træarter, har projektet til formål at sammenligne med et mindre udvalg af udenlandske træarter, der er i kommerciel konkurrence med dansk træ. En systematisk og veldokumenteret viden om danske skovtræers naturlige holdbarhed over jord vil kunne bidrage til en større og bedre anvendelse af træ til udvendige formål. Det vil samtidig kunne medvirke til at undgå anvendelse af træarter til formål, hvor de ikke har tilstrækkelig holdbarhed. Forkert brug kan være stærkt nedbrydende for befolkningens tiltro til træ.

14 Forsøg med udendørs eksponering Der er etableret et omfattende feltforsøg jf. nedenstående foto, hvor en række træarter er eksponeret udendørs og efterfølgende vurderet med hensyn til fugt, nedbrydning og udseende med regelmæssige intervaller. Alle træarter er eksponeret vandret, lodret, sydvendt og i én 45 vinkel mod syd enten uden overdækning eller overdækket og beskyttet mod direkte regnpåvirkning. Overraskende resultater Både nationalt og internationalt er der tale om et forsøg uden sidestykke, som har tiltrukket sig megen opmærksomhed. Nogle resultater er allerede i hus, mens andre (som i det primære skovbrug) er nogen tid undervejs. Dette gælder blandt andet registrering af trænedbrydning, hvilket skyldes, at denne afhænger af flere ikke-kontrollerbare variabler blandt andet klima Tabel 1: Oversigt over de indgående træarter. og biologisk aktivitet. I vort tempererede klima nedbrydes træ uden jordkontakt langsomt, men der er betydelig forskel mellem arterne. Feltforsøgsarealet, foto af Berit Lindegaard. De første nedbrydningstegn er dog begyndt at vise sig på en række træarter og overraskende resultater er øjensynligt i vente for visse arter. For emner eksponeret med den største potentielle fugtbelastning (fugtfælde) har nedbrydningen for en række træarter været i gang i et godt stykke tid. Misfarvning som følge af vejrligets belastning er ofte en meget afgørende faktor ved vurdering af eksempelvis en træfacades levetid. Misfarvninger kan medføre utilfredshed hos bygherren, hvis man har andre forventninger til facadens udseende. Specielt giver udhæng og andre fremspring

15 anledning til store farveforskelle, der virker overraskende på mange. Misfarvning forekommer på alle arterne inden for det første år og er efter 5 år meget udtalt. Nogle arter har dog en naturlig beskyttelse, der forsinker udviklingen af skimmelsvampe eksempelvis Thuja. De eksponerede paneler har udover at levere dokumentation for træarternes egenskaber givet et fremragende demonstrationsareal, hvor danske skovtræers formåen kan fremvises som udvendig beklædning over for byggebranchen og andre mulige aftagere. Projektet har derfor medvirket til at udbrede kendskabet blandt arkitekter og bygherrer til anvendelsen af træ udendørs og dermed givet dem et langt bedre grundlag at træffe deres konkrete materialevalg på. Elementbyggeri i Massivtræ Af lektor, akademiingeniør Per Kjærbye, Institut BYG DTU Behov for byggeteknisk viden om massivtræ Omkring 1985 udviklede træforskere og træindustrien i Schweiz de første metoder til byggeri med massive træelementer. Elementerne opbyggedes af brædder, som blev samlet flade mod flade med søm,- høvlede brædder med lim. Træbranchen i mange europæiske lande blev interesseret i metoderne. I Danmark importeredes den nye viden meget hurtigt af den karismatiske direktør, ingeniør Johny Halsted Hansen, ingeniørfirmaet Associerede Ingeniører, nu overtaget af ingeniørfirmaet Moe & Brødsgaard. Gennem Johny Hansen s tætte kontakt til den schweiziske træindustri og til bl.a. Teknologisk Institut og til Danmark Tekniske Universitet, blev der herhjemme opbygget en stor viden om massivtræelementer, en viden, som blev samlet, redigeret og udgivet i 2001 med bogen: Massivtræ i byggeriet, et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Træbranchens Oplysningsråd og Associerede Ingeniører. I bogen er der vist en række eksempler på gennemførte danske byggerier med dansk producerede massivtræelementer, primært fra firma Dansk Træemballage, som fra starten har arbejdet tæt sammen med Associerede Ingeniører. Med introduktion af nye elementer og dermed af et nyt byggesystem vil der nationalt være behov for mange byggetekniske oplysninger om elementerne, om deres indbyrdes samlinger og således også om de statiske strukturer, som dannes ved sammenbygningen. I Danmark er Byggelovens tekniske krav formuleret i Bygningsreglementet, som er opbygget på krav til bygningers forskellige funktioner. Man taler om en holistisk, bygningsfysisk projekteringsform, som omfatter krav til statiske, akustiske, hygrotermiske og brandtekniske funktioner. Herudover skal særlige forhold til bygningers drift og vedligehold medtages, ligesom hensyntagen til klima og bygningers anvendelse skal iagttages. Nærværende projekt har haft til formål, at vurdere danske massivtræelementer i et holistisk program, hvor elementernes ydeevne i forbindelse med de nævnte grundlæggende funktioner bestemmes i henhold til danske traditioner. Forskning i og formidling om massivtræ-elementer Projektets målsætning var bred, nemlig: at videreudvikle et konkurrencedygtigt og miljøvenligt træelement-byggesystem

16 at fremme produktudvikling af massivtræ-elementer at dokumentere optimale løsninger, såvel teknisk som miljømæssigt at skabe teknisk baggrund for et nyt markedsområde for dansk træindustri at styrke forbindelsen mellem forskning og industri på massivtræ-området. Denne målsætning skulle nås dels gennem konkret forskning med teoretiske og praktiske ydeevnebestemmelser, dels gennem erfaringsformidling, for derved at mindske barriererne for at gå i gang med projektering og produktion, og for derved at udbrede kendskab til byggemetoden samt at øge eksportmulighederne i europæisk sammenhæng. Omfattende forskning Docent, civilingeniør Aage Peter Jensen og lektor, akademiingeniør Per Kjærbye, begge BYG DTU, var de ansvarlige for projektet: Elementbyggeri i Massivtræ. Projektets grundlæggende forsøg blev udført sammen med eksamensprojekt-studerende fra civil- og diplomuddannelserne ved bygningsretningen BYG DTU på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. Dette arbejde har indeholdt såvel teoretiske som praktiske ydeevnebestemmelser, såvel i interne som eksterne laboratorier. De statiske bæreevneforsøg er udført i BYG DTU s egen forsøgshaller, mens akustiske ydeevner er bestemt på institut ØRSTED DTU. De hygrotermiske undersøgelser er foregået i et beboet hus opført af massivtræ-elementer, hvor der blev indbygget måleudstyr i ydervægskonstruktionerne for opsamling af aktuelle værdier af temperatur og fugt. Brandforsøgene blev udført i samarbejde med DBI, Dansk Brand- og Sikkerhedsteknisk Institut. Supplerende til de beskrevne ydeevnebestemmelser er der opstillet dele af en statisk dokumentation af fugtforsøgshuset, efter retningslinierne i Bygningsreglement BR95, bilag 6. Projektet er afrapporteret til Styrelsen i september 2005 med en hovedrapport, som henviser til i alt 13 forsøgsrapporter, som i papirudgaver er arkiveret i BYG DTU s bibliotek. Resultater vedrørende massivtræ-elementer Kapitel 1 i rapporten, Elementbyggeri i Massivtræ, beskriver de teknisk data for sømmede massivtræelementer produceret af firmaet Dansk Træemballage. Kapitel 2 omhandler de statiske bæreevneforsøg med vægelementer af massivtræ, bl.a. præsenteres Forsøgsopstilling til bestemmelse af forskydningsstyrken i væg af masssivtræ i BYG-DTU s prøvningshal. (Foto: BYG-DTU) dimensioneringstabeller for vægsøjler. Et væsentligt resultat er, at skivebæreevnen er ret beskeden, hvorfor det anbefales at beklæde væggene med gips- eller krydsfinerplader, alternativ at udføre ståldiagonalkryds for at opnå tilstrækkelig skivestivhed. Kapitel 3 beskriver de statiske bæreevneforsøg med dækelementer af massivtræ, og med massivtræ med et let armeret betonlag ovenpå; denne kompositkonstruktion vil øge dækkets lastfordelende evne betydeligt.

Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale

Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale Forskning, undervisning og formidling vedrørende træ som materiale Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Bevillingsudvalget for Skovbruget og Træindustrien Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen,

Læs mere

Modellernes virkelighed Rapport

Modellernes virkelighed Rapport Etagebyggeri i træ - Fordele og ulemper Modellernes virkelighed Rapport Gruppe B308b ved Aalborg Universitet Esbjerg, forår 2014 1 Titelblad Tema: Modellernes virkelighed Afleveringsdato: 21.5.2014 - Modelanvendelse

Læs mere

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse

Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse af parcelhuse Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 21 2002 Økologisk renovering og vedligeholdelse

Læs mere

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse

State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse State-of-the-Art Rapport Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse Byggeriets Evaluerings Center Udarbejdet for Arbejdsgruppe Trimmet Udførelse af Sven Bertelsen & Mogens Høgsted Juni 2003 ISBN: 87-91363-04-7 INTRODUKTION

Læs mere

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Evaluering af Forskningsdatabasen

Evaluering af Forskningsdatabasen Biblioteksstyrelsen November 2004 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 www.ramboll-management.dk 1. Forord 1 2. Evalueringens formål, organisering og metode 2 2.1

Læs mere

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Nr. 33 Maj 2015

Skovdyrkeren NORD-ØSTJYLLAND. Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! Nr. 33 Maj 2015 Skovdyrkeren Nr. 33 Maj 2015 NORD-ØSTJYLLAND Fra 7 til 6 skovdyrkerforeninger Erhverv eller hobby? Pengene tjenes med saksen! ERFA-gruppe for juletræer er du interesseret? Flere medlemmer har udtrykt ønske

Læs mere

Energirigtig renovering - et projekt om implementering af ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energirigtig renovering - et projekt om implementering af ventilationsanlæg med varmegenvinding Energirigtig renovering - et projekt om implementering af ventilationsanlæg med varmegenvinding Udarbejdet af: Peter Westergaard Bentzen, Jacob Ipsen Hansen & Christian Rahbek Vejledere: Bo Elling & Bent

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Planlægningsmodeller til skovdrift med nye administrative rammebetingelser. Peter Tarp (red.)

Planlægningsmodeller til skovdrift med nye administrative rammebetingelser. Peter Tarp (red.) Planlægningsmodeller til skovdrift med nye administrative rammebetingelser Peter Tarp (red.) Finansieret af Produktudviklingsfonden, Skov & Naturstyrelsen, j.nr. SNS-091-00040 Afdelingen for Økonomi, Politik

Læs mere

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov

Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Backcasting af tilskudsordninger til privat skov Ida Weber Jørgensen Studienummer 45663 Vejleder: Ole Erik Hansen Gruppenummer 979 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Problemfelt...

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger

Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger Vidensværktøj for interessenter i flydende boliger - Et oplæg til debat om husbåde En inspiration og et praktisk værktøj for alle husbådsinteressenter København 2004 FORORD...6 INDLEDNING...7 Baggrund...

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder

kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 1 kulturpartner en guide til kulturinstitutioners samarbejde med virksomheder 2 3 Indhold: Forord 5 Forord Introduktion 6 VEJLEDNING

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek

Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Strategi og procesforløb ved etablering af ny hjemmeside til Silkeborg Bibliotek Ressourcevurdering, metode, brugerundersøgelsens resultater, prototype, interaktionsdesign, grafik og layout og integration

Læs mere

ÅRET 2014 FSC DANMARK. > FSC I DANSKE TAL side 4 > MEDLEMSHISTORIER side 10 > INTERNATIONAL GENERALFORSAMLING side 20 > 20 ÅRS JUBILÆUM side 21

ÅRET 2014 FSC DANMARK. > FSC I DANSKE TAL side 4 > MEDLEMSHISTORIER side 10 > INTERNATIONAL GENERALFORSAMLING side 20 > 20 ÅRS JUBILÆUM side 21 FOR SKOV OG MENNESKER FOR SKOV, DYR OG MENNESKER ÅRET 2014 FSC DANMARK FSC F000208 > FSC I DANSKE TAL side 4 > MEDLEMSHISTORIER side 10 > INTERNATIONAL GENERALFORSAMLING side 20 > 20 ÅRS JUBILÆUM side

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Fremtidssikringsanalyse

Fremtidssikringsanalyse Fremtidssikringsanalyse Overblikket Afd. 238-0, Lærkebo, Lejerbo Aarhus INDHOLDSFORTEGNELSE ANBEFALINGER TIL FREMTIDSSIKRING... 1 KONKRETE ANBEFALINGER... 1 INDLEDNING... 3 HVAD ER FREMTIDSSIKRING OG HVORFOR

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen.

En anden god tradition er, at Houborg Plantage kan udbetale udbytte til sine aktionærer - en tradition, der har 80 år på bagen. Et selskab med så mange år bag sig som Houborg Plantage skaber sig rent umiddelbart en række traditioner. Så længe de er gode og aktuelle, bør de bevares. Men bliver de forældede og uegnede, bør de slettes.

Læs mere

DEN LEVENDE KULTURARV

DEN LEVENDE KULTURARV DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets handlingsplan 2008-10 for jordbrugets plantegenetiske ressourcer Februar 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Kolofon DEN LEVENDE KULTURARV Fødevareministeriets

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere