2/2007. Menneskehandel (trafficking) i Nigeria. Rapport fra fact-finding mission til Lagos og Abuja, Nigeria

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2007. Menneskehandel (trafficking) i Nigeria. Rapport fra fact-finding mission til Lagos og Abuja, Nigeria. 12. 21."

Transkript

1 2/2007 DK Menneskehandel (trafficking) i Nigeria Rapport fra fact-finding mission til Lagos og Abuja, Nigeria december 2006 København, marts 2007 Udlændingeservice Ryesgade København Ø Telefon: Hjemmeside:

2 Indholdsfortegnelse Baggrund for missionen Generelle forhold vedrørende menneskehandel i Nigeria Rekruttering af ofre for menneskehandel Intimidering af ofre for menneskehandel Risiko for overgreb Risiko for overgreb fra agenter og andre privatpersoner NAPTIPs vidnebeskyttelsesprogram og efterforskning Risiko for overgreb fra myndigheder eller slægtninge Integrationsstøtte til returnerede ofre for menneskehandel Samarbejde med NAPTIP og IOM Norges samarbejde med IOM og NAPTIP Konsulterede organisationer, myndigheder og personer Anvendte forkortelser...21

3 Baggrund for missionen I oktober-november 2004 gennemførte Udlændingeservice, Dokumentations- og Projektkontoret og det britiske Home Office, Immigration and Nationality Directorate, Country Information and Policy Unit, en fælles fact-finding mission til Nigeria. Mission er afrapporteret i Danish Immigration Service, Report on human rights issues in Nigeria Joint British-Danish fact-finding mission to Abuja and Lagos, Nigeria, 19 October 2 November 2004, Copenhagen, January Denne rapport indeholder blandt andet oplysninger om menneskehandel med kvinder i Nigeria (se afsnit 5, s ). Imidlertid har Udlændingeservice, på baggrund af problemets omfang besluttet, at foretage en opdatering af oplysningerne fra 2004 om menneskehandel med kvinder i Nigeria. Nærværende rapport indeholder oplysninger om de eventuelle risici, som kvindelige ofre for menneskehandel kan stå over for i forbindelse med deres hjemkomst til Nigeria. Desuden indeholder rapporten oplysninger om beskyttelsesforhold og integrationsmuligheder i Nigeria for hjemvendte ofre for menneskehandel samt oplysninger om samarbejdsmuligheder med de nigerianske myndigheder, der arbejder med at bekæmpe menneskehandel i Nigeria. Forud for missionen blev Flygtningenævnet, Rigspolitiets Udlændingeafdeling og Udenrigsministeriet anmodet om at fremkomme med eventuelle kommentarer og forslag til delegationens kommissorium. De indkomne forslag er blevet indarbejdet i delegationens kommissorium i det omfang, det har været muligt. Medlemmerne af Referencegruppen om indhentelse af baggrundsoplysninger til asylsager er blevet orienteret om den planlagte mission til Nigeria og tilbudt at komme med eventuelle forslag til delegationens undersøgelser. De fremkomne forslag er ligeledes i videst muligt omfang søgt indarbejdet i delegationens kommissorium. Delegationens rapport er ikke en fuldstændig fremstilling af forholdene for kvindelige ofre for menneskehandel i Nigeria, men indeholder alene sådanne oplysninger, som er fundet relevante i forhold til de konkrete opgaver, som Udlændingeservice varetager, herunder behandlingen af asylansøgninger fra nigerianske kvinder. Det skal bemærkes, at missionen til Nigeria også havde som formål at indhente oplysninger om fængselsforhold i Nigeria. Oplysninger om disse forhold er afrapporteret i rapporten Udlændingeservice, Fængselsforhold i Nigeria. Rapport fra fact-finding mission til Lagos og Abuja, Nigeria, december Delegationen til Nigeria bestod af specialkonsulent Jens Weise Olesen og fuldmægtig Jan Olsen, begge Dokumentations- og Projektkontoret i Udlændingeservice. Missionen blev gennemført i perioden fra den 12. til den 21. december

4 1. Generelle forhold vedrørende menneskehandel i Nigeria Delegationen til Nigeria afholdt møde med ledelsen af National Agency for the Prohibition of Trafficking in Persons and Other Related Matters (NAPTIP), der oplyste, at ofrene for menneskehandel i Nigeria hovedsageligt er kvinder og børn. Overgrebene mod ofrene omfatter blandt andet lange arbejdstider, social og mental isolation, psykologiske traumer, fysiske skader, sundhedsfarer, herunder fejlernæring og kønssygdomme samt voldtægt og dødsfald. Omfanget af menneskehandel i Nigeria er nu blevet så stort, at det er en national ydmygelse og en international bekymring. Derfor arbejdes der nu hårdt på at bekæmpe problemet, som i alvorlig grad har skadet Nigerias omdømme i udlandet. NAPTIP forklarede, at erkendelsen af problemets omfang har fået Nigerias regering til at tage en række initiativer til bekæmpelse af menneskehandel. Således blev der i 2003 lovgivet imod menneskehandel 1, og samme år blev NAPTIP oprettet med henblik på at håndhæve loven. Ifølge Tommaso De Cataldo, Chief of Mission, International Organization for Migration (IOM), er NAPTIPs mandat i Nigeria ganske bredt, og det omfatter støtte til ofre for menneskehandel og efterforskning af sager mod agenter, der er involveret i menneskehandel, ligesom NAPTIP har kompetence til at føre sådanne sager for domstolene. De Cataldo oplyste, at 22 ud af Nigerias 36 stater har nedsat arbejdsgrupper, der består af repræsentanter for kvindeministerierne og NAPTIP samt NGO er. Idet ofre for menneskehandel kommer fra alle dele af Nigeria, er det planen, at alle 36 stater skal nedsætte sådanne arbejdsgrupper. NAPTIPs hovedopgaver er at befri kvinder og børn fra menneskehandel, retsforfølge agenter, integrere ofrene i samfundet og gennemføre oplysningskampagner. NAPTIP pegede på, at det helt afgørende problem er integrationen af ofrene for menneskehandel i samfundet, idet befrielsen af ofrene for menneskehandel ikke i sig selv løser problemet. NAPTIP arbejder således med at modtage, huse og rådgive ofrene. Ofrene modtager desuden terapeutisk behandling hos NAPTIP, og de støttes i at returnere til deres hjemegn med henblik på en positiv integration. NAPTIP forklarede videre, at man modtager forskellige kategorier af ofre for menneskehandel: udsendte fra vestlige lande, Saudi Arabien og afrikanske lande personer, der ved grænsen eller i lufthavnen er blevet identificeret som ofre umiddelbart forud for udrejsen af Nigeria personer, der er ofre for intern menneskehandel i Nigeria, herunder ofre for sexslaveri, tvangsægteskaber, tvangsarbejde, tiggervirksomhed, organsalg og salg af spædbørn. Ofrene modtages alle af NAPTIP, hvis opgave det er at give ofrene den omsorg, der skal til, for at ofrene tør eller vil samarbejde med NAPTIP om rådgivning, rehabilitering og eventuel identifikation af agenter. 1 Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act,

5 NAPTIP forklarede, at man opererer med en række kriterier for at identificere en person som værende et offer for menneskehandel. Personen skal således være mindreårig eller opfylde et eller flere af nedenstående kriterier: personen er blevet solgt for penge personen står i gæld til agenten personens rejsedokumenter (pas, ID-kort eller andre rejsepapirer) er blevet inddraget af agenten personens bevægelsesfrihed er blevet stærkt begrænset eller helt nægtet personen eller dennes familie har været udsat for vold, trusler om vold eller anden form for intimidering agenten eller andre personer, der er involveret i menneskehandelen, har opnået en økonomisk eller anden form for gevinst ved at bedrage eller tvinge ofret personen har været udsat for psykisk eller seksuel udnyttelse personen blev stillet et andet arbejde i udsigt, end det som vedkommende rent faktisk blev tvunget til at udføre personen havde ikke kendskab til at arbejdet kunne inkludere opgaver, som gik ud over vedkommendes frie valg, inklusive seksuelle ydelser. NAPTIP understregede, at kvinder, der er ofre for menneskehandel, skal defineres som ofre, uanset om de er rejst frivilligt og uden tvang. Dette skyldes, at kvinderne er under andres kontrol, mens de opholder sig i udlandet, og at de bliver udnyttet af disse. Normalt sker der det, at ofrene for menneskehandel bliver frataget deres pas, når de ankommer til eksempelvis Europa. NAPTIP henviste i øvrigt til FNs definition af menneskehandel, den såkaldte Palermo Protokol: (a) Trafficking in persons shall mean the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs; (b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used; (c) The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered trafficking in persons even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article; 4

6 (d) Child shall mean any person under eighteen years of age. 2 De Cataldo tilføjede, at ifølge Trafficking in Persons (Prohibition) Law Enforcement and Administration Act, 2003, er det i Nigeria alene NAPTIP, der afgør, hvem der er offer for menneskehandel. Såfremt en person efter NAPTIPs opfattelse ikke kan anses for omfattet af loven, overføres den pågældende fra NAPTIP til det normale sociale system i Nigeria. Endelig oplyste De Cataldo, at det er vanskeligt at se et klart rejsemønster for så vidt angår ofre for menneskehandel, og den eneste mulighed for at danne sig et sådant billede er ved at få oplysningerne fra ofrene selv. De Cataldo fandt det dog svært at tro, at ofre for menneskehandel vil samarbejde med udenlandske myndigheder om at afsløre menneskehandel. 2 United Nations General Assembly, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Article 3 (a). (http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf) 5

7 2. Rekruttering af ofre for menneskehandel Barth Onyema Nwanedo, Director, Caritas Nigeria, Catholic Secretariat of Nigeria, forklarede, at det er almindeligt, at familierne til de kvinder, der er ofre for menneskehandel, selv er aktivt involveret i rekrutteringen og hele arrangementet med agenter. Nogle familier pantsætter eller sælger ligefrem en del af deres landbrugsjord eller anden ejendom for at skaffe midler til at kunne sende en datter eller en kvindelig ægtefælle til Europa. Formålet er, at kvinden skal tjene penge til familien hjemme i Nigeria. Som regel er der tale om fattige familier, der dog er vidende om, at ofret arbejder om prostitueret. Som regel vil en sådan familie betragte det som et tab af en ellers lovende investering, såfremt den udsendte kvinde bliver tvunget til at vende hjem til Nigeria tidligere end planlagt. Nwanedo forklarede videre, at det er et almindeligt forekommende fænomen i forbindelse med menneskehandel, at forældrene sikrer sig, at deres datter får et barn, førend hun sendes til Europa. Sådanne børnebørn er en kompensation for, at deres egen datter rejser bort. Det mest almindelige er, at ofrene for menneskehandel udrejser frivilligt men som regel i samarbejde med en agent. I nogle tilfælde kan der dog være tale om tvang, trusler eller pres fra agenters side. Imidlertid vurderede Nwanedo, at mindst 80% af alle ofre for menneskehandel deltager i dette helt frivilligt og bevidst om, at formålet med rejsen er at arbejde med prostitution. Delegationen anmodede Nwanedo om, at gennemgå oplysningerne om menneskehandel i rapporten Danish Immigration Service, Report on human rights issues in Nigeria Joint British-Danish factfinding mission to Abuja and Lagos, Nigeria, 19 October 2 November 2004, Copenhagen, January Nwanedo bekræfte samtlige oplysninger i rapporten, men ønskede imidlertid at tilføje, at den tid er forbi, hvor uskyldige piger lokkes af agenter til at rejse udenlands uden at være klar over, hvad de skal beskæftige sig med. I dag er det som regel ofrene selv, der opsøger agenterne, og nogle gange ligefrem betaler disse for at blive inkluderet på agenternes lister over de, der vil sendes til udlandet. Agenterne kan derfor vælge og vrage mellem mange kvinder, og agenterne vil derfor udvælge de mest attraktive. Løfter om rigdom i Europa og økonomiske vanskeligheder hjemme i Nigeria er hovedårsagen til, at unge kvinder drives i hænderne på agenter. Nwanedo forklarede, at dette forhold især gælder for piger, som netop har forladt skolen og som kun har udsigt til langvarig arbejdsløshed. Arbejdsløse piger eller unge kvinder har ofte vanskeligt ved at blive gift, og de ser derfor deres liv blive spildt. Så snart lejligheden byder sig, vil disse piger derfor rejse udenlands, også selvom dette indebærer et arbejde som prostitueret. Nwanedo forklarede, at i de tilfælde, hvor en familie er involveret i menneskehandel, vil det normalt være den, som betaler for ofrets rejse til Europa. Forældrene sælger som nævnt måske et stykke jord eller anden ejendom for at kunne finansiere rejsen, og sådanne forældre finder det mange gange ikke nødvendigt at kontakte en agent for at organisere rejsen. De, som indgår en aftale med en agent, er som regel de, der ikke selv er i stand til at finansiere rejsen. Nwanedo forklarede videre, at det som regel også er disse personer, som bringes til en ju-ju helligdom for at aflægge en hemmelig ed og sværge troskab over for en præst og agenten. Nwanedo understregede, at selv i disse tilfælde vil der ikke blive indgået nogen skriftlig aftale mellem agent og offer, idet en eventuel skriftlig aftale kan afsløre agenten for myndighederne. Når en kvinde, der er offer for menneskehandel, ankommer til et land i Europa, vil agentens kontaktperson i dette land modtage kvinden og inddrage hendes pas. Herefter kan kvinden sendes 6

8 ud på gaden til prostitution. Dette er den normale procedure, og i mange tilfælde er kvinden klar over dette allerede førend hun forlader Nigeria. I andre tilfælde kan der være tale om, at kvinden og hendes familie er blevet bondefanget til at tro, at kvinden skal til Europa for at arbejde som au pair pige eller uddanne sig. Dette er dog sjældent tilfældet, og det normale er, at kvinden og hendes familie er klar over, at hun skal beskæftige sig som prostitueret i Europa. Nwanedo forklarede, at det ofte er fattige og dermed sårbare familier, som lader deres døtre eller kvindelige ægtefæller rejse til Europa for at arbejde som prostituerede. De er lette ofre for agenters løfter. Dertil kommer, at mange unge kvinder, der allerede er prostituerede i Nigeria for eksempel på hoteller eller på gaden, ofte drømmer om at komme til Europa for at arbejde som prostituerede. De forventer, at de i Europa kan tjene langt flere penge end i Nigeria og dermed opnå en højere levestandard og i det hele taget en mere attraktiv livsførelse. Endelig oplyste Nwanedo, at når ofret for menneskehandel efterhånden har betalt sin gæld til agenten, og regnskabet er gjort op, er hun i princippet fri. Kvinden vil få udleveret sit pas og kan gøre, hvad hun ønsker. Perioden, hvor kvinden må afdrage på sin gæld, afhænger helt af, hvor meget hun kan tjene som prostitueret. Denne periode kan vare fra et til tre år og eventuelt længere. NAPTIP bekræftede, at størstedelen af ofrene for menneskehandel rejser frivilligt til udlandet, og de er vidende om, at de skal arbejde som prostituerede. Baggrunden er den udbredte fattigdom i Nigeria, som betyder, at selv en fremtid som prostitueret i eksempelvis et europæisk land er bedre end livet i fattigdom i Nigeria. NAPTIP forklarede, at hovedparten af de kvinder, der bliver ofre for menneskehandel, kommer fra den fattigste del af befolkningen. NAPTIP har erfaret, at agenter rekrutterer kvinder på gaden ved at henvende sig til mulige ofre og fortælle, at kvinderne kan tjene mange penge i Europa. Der er endog eksempler på, at agenter har sendt deres søstre eller andre nære kvindelige familiemedlemmer til udlandet for at arbejde som prostituerede. NAPTIP tilføjede, at de seneste års oplysningskampagner og rygter har bidraget til, at flere og flere er bekendt med, at prostitution er det egentlige formål med opholdet i udlandet. Imidlertid er de fulde konsekvenser, det vil sige tabet af kontrol og bevægelsesfrihed og graden af udnyttelse, ikke klart for alle. Dertil kommer, at mange ofre ofte ikke selv erkender, at de i realiteten er under kontrol af andre personer, og i disse tilfælde kan man sige, at de er blevet narret ind i menneskehandel. 7

9 3. Intimidering af ofre for menneskehandel NAPTIP oplyste, at de ofre for menneskehandel, der stammer fra Benin City i Edo State og tilhører Edo-folket samt de, der stammer fra Delta State i det sydlige Nigeria, normalt sværger en ed om tavshed ved en ju-ju helligdom. Eden indeholder desuden bestemmelser om, at den pågældende skal udvise lydighed, betale sin gæld, ikke stikke af og ikke afsløre navne på de agenter og andre, der er involveret i menneskehandel. NAPTIP understregede, at de kvinder, som har aflagt en sådan ed, oprigtigt føler sig bundet af den, og de frygter for konsekvenserne ved at bryde eden ved for eksempel at fortælle NAPTIP om den eller ved at nægte at arbejde som prostituerede i udlandet. Denne frygt er den største forhindring for NAPTIPs efterforskning af sager vedrørende menneskehandel. NAPTIP tilføjede, at ofre for menneskehandel, som har aflagt en sådan ed, sandsynligvis aldrig vil fortælle om den til en dansk myndighed. NAPTIP har i to tilfælde i 2005 ransaget sådanne ju-ju helligdomme i Edo State og arresteret præsterne. I forbindelse med ransagningerne af helligdommene fandt NAPTIP fortegnelser over personer, som havde besøgt de pågældende helligdomme, og fotografier af flere ofre for menneskehandel. Desuden fandt NAPTIP små pakker med negleafklip, pubeshår og menstruationsblod, der stammede fra de kvinder, der havde aflagt en ed ved helligdommene. Sådanne ransagninger gør det muligt for NAPTIP at få indblik i, hvordan dette aspekt ved menneskehandel fungerer. NAPTIP forklarede, at formålet med at kvinderne deponerer disse intime ting er, at de dermed i deres egne opfattelse kommer under fuldstændig kontrol af ju-ju præsten. Traditionelle religiøse forestillinger er stadig både udbredte og stærke i Nigeria. De kvinder, som aflægger en ed ved en juju helligdom, tror på, at de er bundet af eden, og de frygter for konsekvenserne ved at bryde den. NAPTIP oplyste, at der normalt ikke findes et naturligt tillidsforhold mellem agenten og den kvinde, som bliver offer for menneskehandel, hvorfor eden ved ju-ju helligdommen og kvindens gæld er agentens vigtigste kontrolmekanisme, gennem hvilken han kan styre kvinden. Ved at ransage helligdommene og ved at konfiskere pakkerne med de intime ejendele bryder NAPTIP den ed, som de pågældende kvinder havde aflagt. NAPTIP oplyste, at ofre for menneskehandel, der har aflagt en ed, sandsynligvis føler, at eden bliver ophævet i kraft af, at deres intime ejendele bliver generhvervet. NAPTIP tilbyder ydermere kvinderne religiøs rådgivning og herunder bønnemøder med kristne præster. Det var NAPTIPs erfaring, at kvindernes frygt efter en tid bliver mindre. Ofre for menneskehandel, som bliver sendt tilbage til Nigeria, kan opholde sig på NAPTIPs modtagelsescentre i op til seks uger. Det er under dette ophold, at NAPTIP kan arbejde med at mindske den frygt, som kvinderne nærer ved at have brudt deres ed. Desuden tilbyder NAPTIP lægehjælp og rådgivning om, hvordan ofrene kommer videre i deres liv. Nwanedo bekræftede, at agenter ofte intimiderer deres ofre i forbindelse med rekrutteringen i form af ju-ju. 3 Agenter samarbejder således med ju-ju præster, som afskrækker ofrene for menneskehandel fra at komme tilbage til Nigeria, førend de har betalt deres gæld tilbage. 3 Yderligere oplysninger om hvorledes intimideringen finder sted kan findes i Danish Immigration Service, Report on human rights issues in Nigeria Joint British-Danish fact-finding mission to Abuja and Lagos, Nigeria, 19 October 2 November 2004, Copenhagen, January 2005, s : 5.2. Contracting the victims. 8

10 4. Risiko for overgreb 4.1 Risiko for overgreb fra agenter og andre privatpersoner De Cataldo vurderede, at nigerianske kvinder, der er ofre for menneskehandel, generelt ikke bliver udsat for konkret forfølgelse ved en tilbagevenden til Nigeria. Imidlertid kunne De Cataldo dog ikke helt udelukke, at såfremt et offer fortsat står i gæld til en agent, eller såfremt ofret vidner mod en agent, kan hun risikere at blive udsat for en form for repressalier fra agentens side. De Cataldo understregede dog, at den frygt, som disse kvinder giver udtryk for ved udsigten til at skulle vende hjem til Nigeria, er en subjektiv frygt. Kvinderne rejser til udlandet for at tjene penge ved for eksempel prostitution, og de har et meget stærkt ønske om ikke at vende tilbage til Nigeria, førend planlagt. Uanset hvor hårdt livet er i Europa som prostitueret og som offer for menneskehandel, er det stadig bedre end det liv, som kvinderne har udsigt til i Nigeria. Nwanedo forklarede, at agenter, der står bag menneskehandel af kvinder fra Nigeria til Europa, som regel gennem deres kontakter i Europa er velinformeret om eventuelle returneringer af disse til Nigeria. Derfor er agenterne ofte til stede i lufthavnen for at modtage de returnerede kvinder. Såfremt repræsentanter for nigeriansk politi, statslige institutioner såsom NAPTIP eller Non- Governmental Organisations (NGO er) som Women Trafficking and Child Labour Eradication Foundation (WOTCLEF) eller Idia Renaissance ikke er til stede for at modtage de returnerede kvinder, vil agenterne straks tage sig af dem. Nwanedo understregede, at det ikke er agenternes hensigt at straffe eller forfølge de returnerede kvinder. Agenternes tilstedeværelse i lufthavnen skyldes, at de vil forsøge at tilbagesende de returnerede kvinder til Europa snarest muligt. Nwanedo forklarede, at han selv ved flere lejligheder er mødt op i lufthavnen i Lagos i forbindelse med ankomsten af returnerede kvinder, der er ofre for menneskehandel. Formålet med dette har været at modtage disse og sikre, at de ikke bliver forsøgt sendt til Europa af agenter. De Cataldo kunne ikke afvise, at et offer for menneskehandel ved hjemkomsten til Nigeria kan risikere at blive udsat for afpresning af agenten eventuelt med det formål på ny at sende vedkommende tilbage i prostitution i Europa. Men problemet kan kontrolleres ved at advisere NAPTIP eller IOM, der har adgang til lufthavnen, på forhånd, således at der findes personer i lufthavnen, som kan tage vare på det pågældende offer for menneskehandel. De Cataldo oplyste, at IOM og Irland har en aftale, der blandt andet indebærer, at IOM stiller befordring til rådighed i lufthavnen for hjemvendte ofre for menneskehandel. Dette betyder, at ofrene føler sig sikre ved hjemkomsten, ligesom myndighederne i lufthavnen er tilfredse med, at den logistiske del af problemet bliver løst af IOM. Nwanedo oplyste, at han ikke havde oplysninger om, at ofre for menneskehandel er blevet udsat af overgreb fra agenter i Nigeria. Agenterne er ikke organiserede eller magtfulde på nogen måde, og Nwanedo har ved flere lejligheder selv jaget agenter bort fra lufthavnen i Lagos i forbindelse med modtagelsen af udsendte kvinder fra Europa. Nwanedo tilføjede, at agenterne normalt agerer på individuel basis, og de udnytter svage og sårbare unge kvinder med henblik på at tjene lette penge. Nwanedo kendte ikke til eksempler på, at hjemvendte kvinder, der ikke har tilbagebetalt deres gæld, er blevet dræbt eller forfulgt af hverken ju-ju præster, madams eller agenter ved hjemkomsten til Nigeria. I forlængelse heraf understregede Nwanedo, at udsendelsesspørgsmålet på ingen måde 9

11 drejer sig om beskyttelsesbehov, men alene er et praktisk, økonomisk forhold, herunder især muligheden for integration i Nigeria. NAPTIP oplyste, at der ikke er oplysninger om, at ofre for menneskehandel er blevet dræbt af agenter, eller at trusler er blevet ført ud i livet. NAPTIP forklarede, at menneskehandel er ulovligt i Nigeria, og at forholdet straffes hårdt. Agenterne vil derfor ikke risikere at blive afsløret og arresteret ved at forfølge de ofre for menneskehandel, som vender tilbage til Nigeria uden at have betalt deres gæld til agenterne. NAPTIP tilføjede, at agenterne i Nigeria kun er løst organiseret i modsætning til de mere sammenknyttede netværk i modtagerlandene og særligt i Italien. Det er desuden stadigt mere vanskeligt for agenterne at arbejde i Nigeria, fordi de nigerianske myndigheder har øget fokus på menneskehandel. NAPTIP har i et enkelt tilfælde betalt gælden til en agent for et offer for menneskehandel, som nægtede at arbejde som prostitueret i udlandet, og som var blevet truet med, at hun ville blive smidt i havet. NAPTIP understregede, at alle ofre for menneskehandel kan opnå beskyttelse hos NAPTIP. Nwanedo fastholdt, at kvinder, der repatrieres eller udsendes til Nigeria og som endnu ikke har tilbagebetalt deres gæld til en agent, ikke vil være i risiko for overgreb fra agentens side. Agenterne kan intet gøre for at opkræve gælden, idet ethvert forsøg på at intimidere ofret eller dennes familie vil føre til en eksponering af agenten over for politi og andre myndigheder, herunder ikke mindst NAPTIP. Nwanedo forklarede, at en agent naturligvis altid kan forsøge at lokke ofret til atter at rejse udenlands, men vil kvinden ikke dette, er der intet agenten kan gøre for at tvinge sin vilje igennem, og agenten vil ikke kunne forfølge sine ofre. I dagens Nigeria, hvor der er masser af kvinder, der frivilligt ønsket at rejse, og som agenterne kan tjene penge på, vil ingen agent bruge sin tid på, at opspore de kvinder, som måtte have påført dem et tab. Nwanedo understregede atter, at der ikke er nogen som helst mulighed for, at en agent vil kunne inddrive sit eventuelle tilgodehavende, og agenter vil ikke have mulighed for at føre en sådan gældssag for domstolene. Nwanedo forklarede, at det ville være rent selvmord af agenten at forsøge dette. Nwanedo understregede, at han anså det som ren forstillelse, når nigerianske ofre for menneskehandel i Danmark giver udtryk for en meget stærk frygt for at blive returneret til Nigeria. Denne udtrykte frygt skyldes alene det forhold, at kvinderne absolut ikke ønsker at vende tilbage til Nigeria, idet de for enhver pris vil søge at forblive i Danmark for at tjene penge og leve et vestligt liv, selv under de betingelser, der er dem givet som prostituerede. Livet som prostitueret i Danmark eller andre europæiske lande betragtes som langt bedre end det liv, kvinderne kan forvente hjemme i Nigeria. Nwanedo tilføjede, at nogle af ofrene for menneskehandel er fuldstændig klar over, at de ved at returnere for tidligt til Nigeria, uanset om det sker frivilligt eller under tvang, vil blive betragtet som tabere, der ikke var i stand til at klare sig i Europa, af deres bekendtskabskreds. De vil imidlertid ikke blive miskrediteret på grund af deres beskæftigelse som prostituerede, og de vil ikke blive udsat for nogen form for overgreb fra hverken myndigheder, agenter eller andre. Nwanedo tilføjede dog, at man naturligvis ikke helt kan udelukke, at familieoverhoveder, der har pantsat eller solgt jord eller anden ejendom for at skaffe penge til deres datters eller kvindelige ægtefælles rejse til Europa, bliver alvorligt skuffede eller vrede, såfremt en datter eller en ægtefælle vender hjem, førend investeringen har givet det forventede afkast. 10

12 Nwanedo vurderede, at langt størstedelen af de nigerianske kvinder, der er ofre for menneskehandel, er udrejst af Nigeria efter eget ønske, og det er som regel også de, der protesterer mest højlydt, såfremt de tvinges til at rejse hjem igen. Nwanedo forklarede, at de nigerianske ofre for menneskehandel i Danmark, der afviser at samarbejde med dansk politi om at afsløre de agenter, der har bragt dem til Danmark, ikke gør dette af frygt for repressalier fra agenter, men alene fordi de ønsker at blive i Danmark. Nwanedo afviste på det bestemteste, at ofrene er i risiko for overgreb fra agenternes side, såfremt de samarbejder med dansk politi og medvirker til at afsløre agenternes identitet. Selv i de tilfælde, hvor ofrene medvirker til at agenter, der opholder sig i Nigeria, bliver anholdt, er der ikke risiko for at de vil være i risiko for overgreb i Nigera. Nwanedo tilføjede, at agenter i Nigeria, der bliver afsløret af ofre for menneskehandel, bliver anholdt af myndighederne. Der er flere eksempler på, at agenter, der har befundet sig i lufthavne i Nigeria i forbindelse med ankomsten af udsendte kvinder, er blevet anholdt af myndighederne. Nwanedo forklarede, at disse forhold ikke længere har pressens opmærksomhed, og den rapporterer derfor kun sjældent om sådanne anholdelser eller følger op på disse begivenheder. Nwanedo gjorde opmærksom på, at man på ingen måde kan sammenligne nigerianske agenter, der beskæftiger sig med menneskehandel af kvinder med for eksempel internationale narkoagenter. De sidstnævnte er velorganiserede og alvorlige forbrydere, mens agenter engageret i menneskehandel ikke har et organiseret netværk og på ingen måde har magt til at efterstræbe deres ofre. Vedrørende opholdet i modtagelsescentrene oplyste Jens Erik Grøndahl, Deputy Head of Mission, Royal Norwegian Embassy, Abuja, at det var hans opfattelse, at der ikke forekommer tvang med henblik på at få ofrene til at samarbejde med myndighederne. Grøndahl forklarede, at hele spektret findes repræsenteret blandt ofrene for menneskehandel, det vil sige fra de helt frivillige til de, som er blevet tvunget til at deltage. Grøndahl pegede dog i samme forbindelse på, at agenterne næppe har ressourcer til at forfølge deres ofre i Nigeria, såfremt de måtte ønske at gøre dette. Imidlertid afviste Grøndahl, at agenterne ikke har et fungerende netværk med henblik på at rekruttere kvinder til menneskehandel. Dette netværk er dog ikke af en sådan karakter, at det kan benyttes til at opspore hjemvendte ofre for menneskehandel NAPTIPs vidnebeskyttelsesprogram og efterforskning NAPTIP forklarede, at organisationen har et vidnebeskyttelsesprogram i Kano i den nordlige, muslimske del af landet, som har til formål at beskytte de ofre for menneskehandel, som indvilliger i at samarbejde med NAPTIP med henblik på at retsforfølge agenter. NAPTIP oplyste, at der findes eksempler på, at familiemedlemmer til disse ofre for menneskehandel har modtaget trusler for at forhindre ofrene i at vidne mod agenter, men der er ingen eksempler på, at truslerne er blevet ført ud i livet. De Cataldo bekræftede, at mange ofre for menneskehandel ikke er særligt informative vedrørende deres situation, hvilket gør det vanskeligt at afgøre, hvem der er ofre for menneskehandel. En mulighed er at give et muligt offer for menneskehandel en midlertidig opholdstilladelse og dermed få tid til at opbygge tillid mellem myndighederne og den pågældende person. I den forbindelse oplyste De Cataldo, at det er IOMs anbefaling, at ofre for menneskehandel tilbydes assistance og ikke udsendes til hjemlandet ved tvang, og han understregede, at et offer for menneskehandel er en person, der har været udsat for en kriminel handling. 11

13 De Cataldo pegede i samme forbindelse på, at en del ofre for menneskehandel i Italien har en midlertidig opholdstilladelse i landet, hvilket imidlertid gør det vanskeligt at assistere dem med at blive integreret i Nigeria. De Cataldo pegede endvidere på, at i det øjeblik et offer for menneskehandel sendes tilbage til hjemlandet, betyder dette fra et efterforskningsmæssigt synspunkt, at man fjerner beviset og dermed får sværere ved at retsforfølge bagmændene. Imidlertid var det også De Cataldos opfattelse, at såfremt det efter nogle måneder fortsat ikke er muligt at få et offer for menneskehandel i tale, og pågældende nægter at oplyse om sine forhold, er der ikke meget mere at gøre. I den forbindelse pegede De Cataldo på, at ofre for menneskehandel ofte er traumatiserede og generelt ikke vidende om, hvad der foregår endsige om deres egen situation, hvorfor det er vigtigt, at forsøge at opbygge tillid og fortrolighed til den pågældende person, ligesom det er vigtigt at få klarhed over, hvilke forestillinger offeret har om sin fremtid. Sidstnævnte handler ikke alene om hjælp til at skabe en levevej, men også om at offeret får ro i sindet. 4.2 Risiko for overgreb fra myndigheder eller slægtninge Delegationen forklarede Nwanedo, at mange af de unge nigerianske kvinder, herunder mindreårige piger, som opholder sig i Danmark og som samles op af dansk politi på gaden eller som opholder sig på centre i Danmark, ofte giver udtryk for en voldsom frygt for at skulle vende tilbage til Nigeria. Nwanedo blev desuden oplyst om, at det er almindeligt, at disse kvinder søger asyl i Danmark. Nwanedo afviste på det bestemteste, at denne frygt bunder i et reelt behov for beskyttelse i asylretlig forstand. Disse kvinder er på ingen måde i risiko for overgreb fra hverken myndigheder, agenter eller andre ved en tilbagevenden til Nigeria. Såfremt myndighederne i Nigeria på forhånd er blevet orienteret om udsendelser af kvindelige ofre for menneskehandel, vil nigeriansk politi møde de udsendte ved ankomsten i lufthavnen og afhøre dem om deres forhold. Det forhold, at en kvinde har været i udlandet og arbejdet som prostitueret, vil ikke give anledning til problemer med myndighederne. Det er alene myndighedernes interesse at undersøge, hvorvidt der er tale om menneskehandel samt at identificere vedkommende. De returnerede vil maksimalt blive tilbageholdt i 12 timer af politiet. Nwanedo kendte ikke til eksempler på, at returnerede kvinder er blevet tilbageholdt i længere tid end de 12 timer, eller at returnerede er blevet udsat for nogen form for overgreb i forbindelse med hjemkomsten. De Cataldo kunne ikke afvise, at enkeltpersoner i politiet, NAPTIP eller andre myndigheder er involveret i menneskehandel, men han udtrykte stor tillid til NAPTIPs arbejde. I lufthavnen er flere myndigheder engageret i et screene personer (blandt andet Federal Nigeria Police Force (NPF), Nigerian Immigration Service (NIS), National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) og i nogle tilfælde også NAPTIP), der indrejser i Nigeria, hvilket mindsker risikoen for, at myndighedspersoner på individuelt plan kan misbruge deres magt overfor hjemvendte ofre for menneskehandel. De Cataldo pegede i øvrigt på, at bekymringen for, at agenter kan have infiltreret myndigheder ligeledes kan rejses med hensyn til NGO er. De Cataldo havde dog ikke kendskab til eksempler på, at dette skulle være tilfældet. Han oplyste, at NAPTIP foretager en undersøgelse af NGO er, førend de bliver godkendt som partnere. NAPTIP er det organ i Nigeria, som har det overordnede ansvar for kampen mod menneskehandel, hvilket også er grundet til, at IOM samarbejder med NAPTIP. 12

14 Nwanedo kunne ikke udelukke, at kvinder, der er kommet hjem til deres familie, førend de har tjent tilstrækkeligt med penge til at investeringen har kunnet betale sig, udsættes for overgreb fra deres egen familie. Han havde dog ingen oplysninger om at dette er forekommet. De Cataldo forklarede, at spørgsmålet om beskyttelse af ofre for menneskehandel snarere er et spørgsmål om integration af ofrene ind i det nigerianske samfund, end det er et spørgsmål om beskyttelse i en asylmæssig forstand. De Cataldo fandt, at et offer for menneskehandel må igennem en proces, der fører til en erkendelse af, at vedkommende må vende hjem til Nigeria. Efter De Cataldos opfattelse har ofre for menneskehandel været udsat for en forbrydelse, men de har ikke været udsat for forfølgelse i asylmæssig forstand. Den beskyttelse, som ofrene har krav på, er derfor heller ikke en beskyttelse mod forfølgelse men derimod beskyttelse mod kriminalitet. De Cataldo oplyste, at forbindelsen mellem menneskehandel og asyl optræder, fordi agenterne opfordrer ofrene for menneskehandel til at ansøge om asyl, hvis de bliver samlet op af politi eller andre myndigheder, med det formål at forlænge den periode, hvor kvinderne kan opholde sig i udlandet og tjene penge til agenterne. Nwanedo var vidende om, at visse europæiske landes myndigheder yder afviste kvindelige nigerianske asylansøgere, der er ofre for menneskehandel, en kortere eller længere beskyttelsesperiode førend de udsendes til hjemlandet. Han mente dog ikke, at en sådan beskyttelsesperiode vil kunne ændre på de berørte kvinders sikkerhedssituation. Nwanedo understregede, at ingen af disse kvinder har et beskyttelsesbehov, men de har derimod behov for at kunne integreres i det nigerianske samfund og komme ud af prostitution som levevej. På denne baggrund var Nwanedo af den opfattelse, at den eneste måde, hvorpå man kan anspore ofre for menneskehandel til at samarbejde med danske myndigheder om afsløring af menneskehandlere, er ved at tilbyde disse permanent opholdstilladelse i Danmark. Det blev atter understreget, at kvinderne ikke har noget som helst at frygte ved at samarbejde med danske myndigheder. 13

15 5. Integrationsstøtte til returnerede ofre for menneskehandel Nwanedo oplyste, at der findes mange nigerianske NGO er som støtter ofre for menneskehandel med at blive integreret i Nigeria. Dertil kommer et antal statslige institutioner, der arbejder med at modtage, støtte og integrere ofre for menneskehandel. De tre vigtigste aktører i den forbindelse er NAPTIP, WOTCLEF og Idia Renaissance. De Cataldo bekræftede, at der i Nigeria er mulighed for, at ofre for menneskehandel kan få støtte fra myndigheder eller NGO er, men påpegede samtidig, at disse generelt er svage. Nwanedo forklarede, at Catholic Secretariat/Caritas Nigeria gennem en årrække har bistået kvindelige ofre for menneskehandel med at blive modtaget og integreret i Nigeria. Dette sker ofte i et samarbejde med NGO er i Europa. Catholic Secretariat/Caritas Nigeria interviewer ofrene ved hjemkomsten til Nigeria, og de modtager rådgivning om deres muligheder for integration, hvorefter de som regel sendes til modtagelsescentre rundt omkring i landet. Der findes sådanne modtagelsescentre i alle stater i Nigeria. Disse drives af Catholic Secretariat/Caritas Nigeria og ledes normalt af nonner. Nwanedo forklarede, at der findes mange lokale NGO er i Nigeria, som på forskellig måde støtter hjemvendte ofre for menneskehandel. Catholic Secretariat/Caritas Nigeria har således et Justice, Development and Peace program, der støtter disse kvinder. Dette program findes i samtlige Nigerias stater. Hjemvendte eller returnerede ofre for menneskehandel overføres således til deres hjemegn ved hjælp af programmet, og Catholic Secretariat/Caritas Nigeria formidler endvidere kontakter mellem lokale nigerianske NGO er og NGO er i Europa, som tager sig af nigerianske kvinder, der står over for udsendelse til Nigeria. Det er Caritas Nigerias hovedkontor hos Catholic Secretariat i Lagos, som har ansvaret for den overordnede koordination af disse kontakter mellem de berørte kvinder i Europa og deres hjemegn. Samarbejdet mellem Catholic Secretariat/Caritas Nigeria og NGO er i Europa betyder blandt andet, at en kvinde, der står over for udsendelse til Nigeria, bliver interviewet af en NGO i det land, som hun befinder sig i. Den samme NGO bistår kvinden med en række praktiske forhold, således at hun kan komme hjem i værdighed og sikkerhed. Nwanedo forklarede, at der er flere initiativer, som udenlandske myndigheder kan tage med henblik på at lette processen med at returnere nigerianske kvinder, der er ofre for menneskehandel, og hjælpe dem med at blive integreret i det nigerianske samfund. For det første er det af stor betydning, at de berørte kvinder er blevet oplyst om, hvem der kan modtage og støtte dem ved ankomsten til Nigeria. Det er også vigtigt, at de udsendte kvinder kan modtage rådgivning straks efter ankomsten. Endeligt er det på længere sigt vigtigt, at de pågældende får mulighed for at få sig en praktisk uddannelse i hjemlandet. Såfremt dette forsømmes, er der generelt risiko for, at de atter vil forsøge at rejse til Europa. Nwanedo oplyste, at Catholic Secretariat/Caritas Nigeria og den tyske NGO Solidarity with women in distress! Solidarität mit Frauen in Not! (SOLWODI) ved flere lejligheder har indgået skriftlige aftaler vedrørende integrationsstøtte til nigerianske kvinder, der er ofre for menneskehandel, og som udsendes til hjemlandet af tyske myndigheder. Det er det tyske udviklingsministerium, Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), der stiller økonomiske midler til rådighed for kvinder fra udviklingslande, der ønsker at forlade Tyskland og 14

16 vende hjem med henblik på at blive selvforsørgende i deres hjemland. SOLWODI modtager disse midler og er ansvarlig for administrationen af dem. Herefter er det op til SOLWODI at overføre midler til den NGO, som man samarbejder med i udlandet, i dette tilfælde Caritas Nigeria. I de fleste tilfælde drejer aftalerne mellem Catholic Secretariat/Caritas Nigeria og SOLWODI sig om, at de berørte kvinder modtager et beløb svarende til 150 Euro per måned i en overgangsperiode på tre måneder. I løbet af denne periode bliver det aftalt med de udsendte, hvad de herefter skal beskæftige sig med. Aftalen indeholder tillige beslutninger om et praktisk uddannelsesforløb for eksempel en uddannelse som syerske eller frisør. Det samlede beløb til denne integrationsstøtte vil maksimalt være på Euro. Halvdelen af dette beløb dækker udgifter til kvindens uddannelse, og den anden halvdel dækker udgifter til kvindens bosættelse. Også kvinder som allerede er gift, men som har været ofre for menneskehandel, kan modtage støtte til integration i Nigeria. Nwanedo oplyste, at Catholic Secretariat/Caritas Nigeria i 2006 genbosatte i alt tre kvinder, som havde gennemgået et 12 måneders uddannelsesforløb. De Cataldo fandt, at den samlede støtte på Euro, som Catholic Secretariat i Lagos i samarbejde med SOLWODI tilbyder hjemvendte ofre for menneskehandel, er meget generøs og i realiteten meget vel kan virke som en tiltrækningsfaktor. De Cataldo mente, at det afgørende er, at man kommer i dialog med det enkelte offer. Delegationen forklarede Nwanedo, at danske myndigheder, der returnerer afviste asylansøgere til udlandet, returnerer disse enkeltvis og ikke i større grupper i for eksempel chartrede fly. Nwanedo tilsluttede sig helt og holdent denne praksis og tilføjede, at Catholic Secretariat/Caritas Nigeria gerne vil modtage udsendte ofre for menneskehandel fra Danmark, såfremt organisationen underrettes om forestående udsendelser. Catholic Secretariat/Caritas Nigeria vil i så tilfælde være til stede i lufthavnen og dermed medvirke til at sikre, at den returnere ikke straks bliver modtaget af en agent. Nwanedo oplyste, at Catholic Secretariat/Caritas Nigeria samarbejder med italienske, spanske og tyske NGO er, men man har ikke samarbejdet med andre NGO er i europæiske lande. Den bedste måde, hvorpå Danmark kan støtte integrationen af kvindelige ofre for menneskehandel i Nigeria, er at samarbejde med for eksempel Catholic Secretariat/Caritas Nigeria eller andre internationale NGO er i landet. 15

17 6. Samarbejde med NAPTIP og IOM De Cataldo oplyste, at IOMs samarbejde med Nigerias myndigheder dels hviler på en generel samarbejdsaftale med myndighederne i landet og dels et Memorandum of Understanding fra januar 2004 vedrørende samarbejdet mellem IOM og NAPTIP. De Cataldo forklarede, at IOM og de nigerianske myndigheder er i færd med, at udarbejde et udkast til en manual, National Policy for Counselling and Rehabilitation of Victims of Trafficking, der beskriver den standardprocedure, som alle, der ønsker at assistere Nigeria med integration af ofre for menneskehandel, bør følge. Udkastet til manualen omfatter retningslinjer og tjeklister vedrørende alle tænkelige praktiske aspekter vedrørende integration af og assistance til ofrene for menneskehandel. Det kan for eksempel være retningslinjer til NGO er, der arbejder med sundhed og adgang til lægebehandling, tilbud om adgang til mikrokredit-programmer som hjælp til at skabe en indtægt med videre. Desuden indeholder udkastet til manualen procedurer for monitorering af de enkelte ofres sagsforløb. De Cataldo oplyste, at alle informationer bliver opbevaret i en database af NAPTIP. IOM har arbejdet med NAPTIP om manualen i henved et år, og den forventes færdig om cirka to år. De Cataldo oplyste, at IOM ikke kan dele udkastet til National Policy for Counselling and Rehabilitation of Victims of Trafficking, førend manualen er endelig. I den forbindelse udtrykte De Cataldo håb om, at nogle europæiske lande vil bidrage med midler til at sikre, at manualen bliver gjort endelig færdig. De Cataldo pegede ligeledes på, at der er behov for at skaffe midler til nedsættelsen af arbejdsgrupper i samtlige Nigerias 36 stater, idet der i dag kun er arbejdsgrupper i 22 stater. Nwanedo pegede på, at udenlandske myndigheder, der ønsker at samarbejde direkte med NGO er såsom WOTCLEF og Idia Renaissance, bør være bevidste om, at disse institutioner er at betragte som statslige organisationer. Nwanedo forklarede, at disse organisationer begge ledes af personer, med nær familiær tilknytning til ledende politikere. Nigeria er kendt for at have et meget højt korruptionsniveau, og enhver partner bør derfor være opmærksom på risikoen for korruption og mangel på gennemskuelighed i det hele taget. Nwanedo havde dog ingen konkrete oplysninger, der eventuelt kunne bekræfte, at NAPTIP er ramt af korruption. De Cataldo forklarede, at efter hans bedste opfattelse gør NATIP et stort og reelt stykke arbejde, hvilket blandt andet understreges af det forhold, at NAPTIP anses for at være førende i både Vestafrika og i hele Afrika. Således assisterer NAPTIP andre lande gennem regionale aftaler med at opbygge lignende institutioner og systemer eksempelvis i Cameroun. Desuden har NAPTIP indgået samarbejdsaftaler med Storbritannien vedrørende bekæmpelse af menneskehandel og med Italien vedrørende organiseret kriminalitet. De Cataldo understregede, at NAPTIP i IOMs øjne er en troværdig samarbejdspartner, og at NAPTIP er det organ i Nigeria, som på en struktureret vis hjælper ofre for menneskehandel. De Cataldo pegede på, at NAPTIP for eksempel gerne vil deltage i oplysningsarbejde i de lande, hvortil nigerianske ofre for menneskehandel bliver sendt. Det vil blandt andet omfatte oplysning til ofrene om, hvad der reelt sker dem ved en tilbagevenden til Nigeria og hvilke muligheder for assistance, der findes i Nigeria, med det formål at afmystificere hele emnet. 16

18 De Cataldo oplyste, at der findes agenter i Europa, og at det derfor er vigtigt, at man i de europæiske lande efterforsker og forsøger at retsforfølge disse. NAPTIP har kapacitet til at efterforske sager, hvor nigerianske agenter er aktive, og fordi NAPTIP har et grundigt kendskab til hele problemet, kan NAPTIP assistere eksempelvis dansk politi og således effektivisere kampen mod menneskehandel. Træning af eksempelvis dansk politi hos NAPTIP er et mellemstatsligt anliggende, og De Cataldo understregede, at det er vigtigt, at indsatsen mod menneskehandel bringes op på europæisk plan, for at den kan få størst mulig effekt. Det britiske politis Fraud Unit træner NAPTIP, og De Cataldo pegede på, at NAPTIP muligvis kunne være interesseret i hjælp til at styrke arbejdet med at få klarhed over pengestrømmene i forbindelse med menneskehandel fra Nigeria. Integration af ofre for menneskehandel kan have flere former, men De Cataldo henviste særligt til, at ofre bør få adgang til programmer, der kan sikre dem en levevej eksempelvis gennem mikrokredit-programmer eller NAPTIPs integrationsprogram. NAPTIPs ledelse gav udtryk for, at man meget gerne vil indlede et samarbejde med danske myndigheder vedrørende identifikation af ofre for menneskehandel med henblik på at sikre, at disse behandles i overensstemmelse med Palermo Protokollen. 4 NAPTIP ville endvidere gerne samarbejde med danske myndigheder om rehabilitering af ofrene, herunder til at sikre, at disse modtager støtte til genbosætning i Nigeria, modtager en medicinsk undersøgelse og får støtte til uddannelse eller jobtræning. NAPTIP oplyste, at man har etableret et velfungerende samarbejde med Storbritannien og Italien ligesom man er i færd med at indgå en samarbejdsaftale med Norge. Dertil kommer, at NAPTIP indgår i et regionalt samarbejde med hovedsæde i Cotonou i Benin. NAPTIP ønsker at indgå mellemstatslige aftaler vedrørende menneskehandel med det formål at forbedre det forebyggende arbejde, at kunne give ofrene for menneskehandel et bedre udgangspunkt for deres fremtidige tilværelse ved en tilbagevenden til Nigeria og at forbedre arbejdet med at retsforfølge agenterne. Endelig forklarede NAPTIP, at de lande, der traditionelt har modtaget flest nigerianske ofre for menneskehandel, er blevet bedre til at håndtere problemet, og agenterne er nu ved at orientere sig mod nye lande. På den baggrund kan det være en god idé at indgå i et samarbejde med NAPTIP for dermed at afskrække agenterne. Nwanedo bekræftede, at agenterne i de senere år har rettet blikket mod det nordlige Europa, herunder også Skandinavien. NAPTIP udtrykte ønske om, at udenlandske myndigheder, der står over for at udsende ofre for menneskehandel til Nigeria, sender detaljerede oplysninger om den pågældende til NAPTIP forud for udsendelsen. Dette vil lette NAPTIPs arbejde med at identificere de pågældende kvinder og afdække deres behov for hjælp. Efter NAPTIPs opfattelse burde alle lande, der modtager ofre for menneskehandel, overveje at tilbyde ofrene hjælp til at blive integreret i samfundet i Nigeria efter hjemkomsten. Dette vil 4 United Nations General Assembly, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 17

19 mindske risikoen for, at de samme ofre for menneskehandel bliver overtalt til at rejse til udlandet på ny. 6.1 Norges samarbejde med IOM og NAPTIP De Cataldo oplyste, at Norge i slutningen af 2005 for IOM fremsatte et forslag til en aftale, der omhandler IOMs inddragelse i modtagelse i Nigeria af nigerianske kvinder, der er ofre for menneskehandel til Norge. Norge har nu godkendt indholdet i dette aftaleforslag mellem Norge og IOM. Ifølge De Cataldo interviewer norsk politi mulige ofre for menneskehandel og sender de sager, hvor man finder, at der er tale om ofre, til IOM, men i sidste instans er det NAPTIP, der afgør om en person er offer for menneskehandel. Grøndahl forklarede, at Norge endnu ikke har et formaliseret samarbejde med NAPTIP eller andre nigerianske myndigheder, men man er i færd med at overveje en samarbejdsform. Imidlertid har ambassaden endnu ikke afgjort om NAPTIP vil være den rigtige samarbejdspartner. Ambassaden har dog haft møder med den britiske High Commission og den italienske ambassade i Abuja, som begge har oplyst, at de har et tilfredsstillende samarbejde med NAPTIP. Den norske ambassade har ingen grund til at formode, at der eksisterer finansielle uregelmæssigheder i NAPTIP, og NAPTIP har faktisk modtaget yderligere ressourcer de seneste år. Disse ressourcer er især blevet givet til at forbedre NAPTIPs efterforskningsaktiviteter. I dag er NAPTIP således langt mere aktiv over hele landet, og det er på den baggrund lykkedes NAPTIP at føre flere sager vedrørende menneskehandel for domstolene. I foråret 2006 lykkedes det således NAPTIP at få dømt mellem tre og fem agenter for menneskehandel. Grøndahl oplyste, at Norge har udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale med IOM, men allerede i november 2006 indgik Norge en overordnet samarbejdsaftale med IOM i Genève vedrørende menneskehandel fra alle lande i verden, hvorfra der ankommer ofre til Norge. Desuden er Norge i færd med at indgå en konkret aftale med IOM og NAPTIP om modtagelse i Nigeria af 20 kvindelige ofre for menneskehandel årligt. Aftalen går blandt andet ud på, at de udsendte kvinder vil blive modtaget ved ankomsten til Nigeria af en repræsentant for henholdsvis IOM og NAPTIP. Aftalen vil også indebære, at Norge støtter oprettelsen af modtagelsescentre i Abuja og i Benin City samt yder lån til de udsendte i form af mikrokredit-programmer. Grøndahl forklarede, at den norske minister for udviklingssamarbejde vil besøge Nigeria i slutningen af januar 2007 og i den forbindelse forventes det, at Norge vil underskrive en endelig samarbejdsaftale med IOM i Nigeria. Aftalen har et budget på US$. Den nigerianske avis Daily Trust rapporterede den 1. februar 2007, at Norge som et led i sit samarbejde med IOM i Nigeria har aftalt at yde en bistand på i alt Naira. Denne støtte skal dels gå til direkte støtte, beskyttelse og monitorering af 20 kvindelige ofre for menneskehandel, der skal repatrieres fra Norge, og dels til at styrke Nigerias kapacitet til at rehabilitere og integrere ofre for menneskehandel. Daily Trust rapporterede videre, at den norske minister for udviklingssamarbejde, som underskrev aftalen på vegne af Norge, har erklæret, at migration, der under normale omstændigheder bidrager til økonomisk vækst og udvikling, nu er ramt af menneskehandel. Ministeren tilføjede ifølge Daily Trust, at Norge også vil yde direkte assistance til de nigerianske kvinder i Norge, som ønsker at rejse hjem frivilligt. 18

20 I samme forbindelse oplyste Daily Trust, at Carol Ndaguba, Executive Secretary/Chief Executive, NAPTIP, ved underskrivelsesceremonien erklærede, at receiving and sending countries must adopt a stakeholders approach which would act as an impenetrable obstacle against trafficking in order for them to fight against the crime effectively. 5 Grøndahl forklarede videre, at Italien støtter lokale NGO er i Benin City, der arbejder med kvindelige ofre for menneskehandel. I forlængelse heraf overvejer Norge, hvorvidt man skal støtte Idia Rennaissance, NGO en Girl s Power Initiative samt en sammenslutning af nonner, der alle arbejder med at støtte og integrere kvindelige ofre for menneskehandel i Benin City. Grøndahl understregede, at der findes et antal potentielle samarbejdspartnere i Benin City, som det kan være relevant at overveje et samarbejde med. Desuden er IOM allerede til stede i Benin City, hvor organisationen samarbejder med NAPTIP. Grøndahl tilføjede, at der kan være grund til at være omhyggelig i forbindelse med et direkte samarbejde med myndigheder i Nigeria, og derfor har Norge i første omgang valgt at samarbejde med myndighederne gennem IOM. Grøndahl forklarede, at NAPTIP samarbejder med IOM om driften af modtagelsescentre i Abuja, Lagos og Benin City, og det er disse centre, som Norge gerne vil etablere et samarbejde med. Grøndahl forklarede, at Norge har oplevet en meget voldsom stigning i antallet af indrejste kvinder fra Nigeria, der er ofre for menneskehandel. Den norske NGO Pro-Centret i Oslo har således oplyst, at den i 2003 kun registrerede to kvindelige ofre for menneskehandel fra Nigeria. I 2005 registrerede Pro-Centret imidlertid hele 500 kvindelige ofre for menneskehandel fra Nigeria. Grøndahl forklarede, at Norge tillige har planer om at indlede et politisamarbejde med Nigeria. Dette samarbejde skal især dreje sig om efterforskning i sager om menneskehandel. På grund af det planlagte præsidentvalg i Nigeria i april 2007 er der endnu ikke sket en konkretisering af disse planer. Endvidere har IOM fremlagt et forslag til, hvorledes Norge kan bidrage til kapacitetsopbygning af det nigerianske politi. 5 Daily Trust, Norway Gives Trafficked Persons N38m, February 1, (http://allafrica.com/stories/ html) 19

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium

Memorandum of Understanding. mellem. Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og. Republikken Iraks Udenrigsministerium Memorandum of Understanding mellem Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium Kongeriget Danmarks Udenrigsministerium og Republikken Iraks Udenrigsministerium I det

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark

Ansøgning om tidsbegrænset humanitær opholdstilladelse i Danmark Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer) Udl.nr. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (stempel og navn) HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA Ansøgning om tidsbegrænset humanitær

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk

Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk Justitsministeriet Udlændingekontoret udlafd@jm.dk mkm@jm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 8 1 6 L U J J @ H U M A N R I G H T

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3)

Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Ansøgningsskema Ansøgning om tilladelse til privat indkvartering hos ægtefælle (udlændingelovens 42 l, stk. 3) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til at bo

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015.

Afgjort den 19. marts 2015. Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Aktstykke nr. 109 Folketinget 2014-15 Afgjort den 19. marts 2015 Tidligere fortroligt aktstykke F (2014-15). Fortroligheden er ophævet ved ministerens skrivelse af 19.03.2015. Justitsministeriet. København,

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k)

IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Ansøgningsskema IN1_da_140415 Ansøgning om tilladelse til at flytte i egenfinansieret bolig (udlændingelovens 42 k) Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til at søge om tilladelse til

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed

Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed MINISTERIET FOR FLYGTNINGE INDVANDRERE OG INTEGRATION Betænkning om administrativ udvisning af udlændinge, der må anses for en fare for statens sikkerhed Februar 2009 Indhold 1. Indledning 12 1.1 Baggrund

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Udfordringer i Grønland

Udfordringer i Grønland STOF nr. 24, 2014 Udfordringer i Grønland Det grønlandske selvstyre tager kampen op mod landets mange sociale problemer. Det sker med en række initiativer, herunder oprettelse af et større antal familiecentre

Læs mere

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012

LOKK, Fredericia. Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 LOKK, Fredericia Gitte Rydal Udlændingestyrelsen 8. Juni 2012 Oversigt Udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Processuelt ophold Meddelelse af opholdstilladelse (Udl. 9) Forlængelse (Udl. 11)

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair

Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair N O T A T 23. januar 2012 Praksis for meddelelse af opholdstilladelse som au pair J.nr. 12/005066 Erhvervsenheden 1. Indledning Dette notat indeholder en beskrivelse af Beskæftigelsesministeriets og Udlændingeservices

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014

Ofre for menneskehandel Statistik 2013 Center mod Menneskehandel, 11. februar 2014 Ofre for menneskehandel Statistik 0 Center mod Menneskehandel,. februar 0 Nærværende er en opgørelse over personer officielt vurderet at være ofre for menneskehandel i 0. Opgørelsen er sammenfattet af

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Husk på dine rettigheder:

Husk på dine rettigheder: Følgende rettigheder og berettigelser bliver dig garanteret under loven i England og Wales og efterkommer Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Husk på dine rettigheder: 1. Oplys politiet, hvis

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 2013/0257 afsagt den 28. august 2014 ****************************** KLAGER RE (2 pers.) SALGSBUREAU ARRANGØR Top Tours ApS Top Tours ApS REJSEMÅL Bali, Indonesien

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne

Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Ansøgningsskema Ansøgning om forlængelse af opholdstilladelse til familiemedlemmer til udlænding, som arbejder på Færøerne Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge om forlængelse

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER?

HVAD ER ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Når mine forældre taler om ære, er det altid i forhold til, hvad andre tænker om os som familie. Hvis vi piger i familien gør noget forkert, siger de, at hele familien kan miste æren. (Pige Vi vil også

Læs mere

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp

Samarbejdspartnere. Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Samarbejdspartnere Sundhedsklinikken er blevet til i et tæt samarbejde mellem Røde Kors, Lægeforeningen og Dansk Flygtningehjælp Den øverste leder fra hver samarbejdspartner træffer de overordnede vigtige

Læs mere

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark.

BF3b. Det er vigtigt, at barnet ansøger så hurtigt som muligt, dvs. lige så snart, han/hun er i stand til at vende tilbage til Danmark. Spørgeskema BF3b_da_141014 Spørgeskema til forælder/slægtning i Danmark til brug for behandling af ansøgning om, at et barns opholdstilladelse ikke skal anses for bortfaldet Hvad kan dette skema bruges

Læs mere

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført

Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Forlængelse af opholdstilladelse til familiesammenført Reglerne, der er beskrevet nedenfor, gælder for

Læs mere

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør

XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Ansøgningsskema XG1_da_280815 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark med henblik på at opnå dansk autorisation eller som volontør Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at ansøge

Læs mere

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER

I. INDLEDNING FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER FORSLAG TIL UDVALGSARBEJDET OM OFFENTLIGT ANSATTES YTRINGSFRIHED OG WHISTLEBLOWERORDNINGER I. INDLEDNING Transparency International (TI) Danmark glæder sig over iværksættelsen af forberedende arbejde vedr.

Læs mere

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013

Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Anti-korruptionspolitik Dansk Handicap Forbund - Ulandssekretariatet Maj 2013 Indledning og formål Dansk Handicap Forbund (DHF) arbejder i Asien, Afrika og Latinamerika i lande, som alle har store problemer

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere)

IN6. Ansøgningsskema. Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse af arbejde efter udlændingelovens 14 a (asylansøgere) IN6_da_141014 Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges af asylansøgere, som ønsker at arbejde

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk

RAPPORT. Antikorruptionsberetning 25. MARTS 2015. rødekors.dk RAPPORT 25. MARTS 2015 Antikorruptionsberetning 2014 rødekors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Aktuelle Korruptionssager... 4 2.1 Zimbabwe (C1029)... 4 2.2 Uganda (C1290)... 4 2.3 Guinea (C1298)... 4 2.4

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark.

Vurdering af Terrortruslen mod Danmark. Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. Vurdering af Terrortruslen mod Danmark Sammenfatning CTA vurderer, at der fortsat er en alvorlig terrortrussel mod Danmark. 31. januar 2012 Særligt genoptrykningen af tegningerne af profeten Muhammed i

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier

Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet. Militær overvågning af danskere i udlandet udhuling af normale retsgarantier Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2014-15 UPN Alm.del Bilag 186, FOU Alm.del Bilag 80 Offentligt 1 Jørn Vestergaard, professor i strafferet ved Københavns Universitet Militær overvågning af

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark.

SG3. Ansøgningsskema. På nyidanmark.dk kan du læse mere om, hvornår det er muligt at indgive en ansøgning i Danmark. Ansøgningsskema SG3_da_141014 Ansøgning om opholdstilladelse i Danmark på baggrund af tidligere dansk statsborgerskab, dansk afstamning eller tilhørsforhold til det danske mindretal i Sydslesvig Hvad kan

Læs mere

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde

GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Ansøgningsskema GL/AR1_da_150814 Ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse i Grønland på baggrund af lønarbejde Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema kan bruges til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune

Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Undersøgelse af hjemløse i Åbenrå Kommune Alternative overnatningsformer - 110 Opgørelse over køn, alder for den gruppe af Aabenraa borgere, som har opholdt sig mere end 30 dage på 110 bosted. Periode

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTOR RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AF ARBEJDSRELATERET VOLD OG CHIKANE BEGÅET AF TREDJEPART EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INDLEDNING

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse

Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse KVINDEKRISECENTER-ERKLÆRING Kvindekrisecenter-erklæring for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk som ikke har opnået permanent opholdstilladelse i Danmark ved henvendelse til myndighederne Skemaet

Læs mere

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET

HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET HÅNDBOG TIL SAGSBEHANDLERE OM HÅNDTERING AF SAGER VEDRØRENDE ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER VOKSENOMRÅDET INDHOLD INDLEDNING INDLEDENDE AFDÆKNING AF SAGEN Den første samtale med borgeren Risikovurdering Når

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN 87-91292-05-0

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely

Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely PRESSEMEDDELELSE Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 (Omstilling) jyskebank@jyskebank.dk www.jyskebank.dk Jyske Bank tilbageviser beskyldninger i DR-udsendelse om skattely DR1 bringer

Læs mere

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter.

Der bliver arbejdet målbevidst med de studerendes faglighed, deltagelse i undervisningen og involvering i skolens aktiviteter. Opdateret: Juni 2008 Internationale studerende på Roskilde Handelsskole le Formål Hovedformålet med optaget af de internationale studerende er at give de studerende en engelsksproget uddannelse på samme

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen

Hvad siger loven 00:00:00. vignet starter 00:01:04. Titel: Hvad siger Loven. 00:01:17. Folketingssalen Hvad siger loven 00:00:00 vignet starter 00:01:04 Titel: Hvad siger Loven 00:01:17. Folketingssalen 00:01:39 taler i folketingssalen:..socialdemokratiske ordfører, Lone Møller svarede særdeles glimrende

Læs mere

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480

SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 SIKKERHED OG OMSORG FOR UDVEKSLINGSSTUDENTER I DANMARK LONG TERM SHORT TERM MULTIDISTRICT DANMARK Distrikt 1440 1450 1460 1470 1480 Februar 2008 I overensstemmelse med Rotary International s retningslinier

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde).

Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk. 1, (ganske særlige grunde). NOTAT Dato: 23. juni 2008 Kontor: Erhvervs- og Familiesammenføringskontoret J.nr.: 2007/4150-152 Sagsbeh.: RSK/NHL Notat om praksis for meddelelse af opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c, stk.

Læs mere

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab

Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Notat om asylansøgeres adgang til at indgå ægteskab Udarbejdet af: Tanja Lisette Jørgensen, december 2007 1. Indledning Ægteskabsbetingelsen om lovligt ophold blev indsat i ægteskabsloven ved lov nr. 365

Læs mere

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves

Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Kap Lænkerne! I samarbejde med Free the Slaves Tema Formålet er at bekæmpe menneskehandel og vold omkring minerne i den østlige del af Den Demokratiske Republik Congo. Projektet vil befri slaver og styrke

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Emne Status på Århus Krisecenter oktober 2012 Til Socialudvalget Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Socialudvalget Kopi til Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune 1. Resume I nærværende notat præsenteres en status på Århus Krisecenter. Notatet behandler en række forhold, der har været rejst

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere