Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning"

Transkript

1 RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A Nedbrydningsarbejde ing. blok

2 Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A Nedbrydningsarbejde ing. blok HUNDSBÆK & HENRIKSEN A/S Rådgivende ingeniører Roms Hule Vejle Tlf.: Sagsnr.: Dok.nr.: A.2.1 Revision: Dato: Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: LFP WAK JGM

3 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 0. Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Omgivende miljø Kvalitetsstyring Arbejdets planlægning Undersøgelser Rengøring Bygningsdelsbeskrivelser Nedbrydning af tagdæk i beton Nedbrydning af etagedæk i beton Nedbrydning af betonvægge, herunder vægge i sikringsrum Skæring af nye skakte, vindues- og dørhuller i betondæk og -vægge Nedbrydning af betontrapper og repos i trapperum Nedbrydning af indgangsparti, repos og trin Nedbrydning af terrændæk/pladefundament og fundamenter i beton Nedbrydning af altangang Nedbrydning af kælderskakt incl. betontrappe, -vægge og -dæk Nedbrydning af eksisterende affaldsskakte Bilag 1. Udbudskontrolplan... 18

4 1. Orientering Side : 2/19 1. Orientering 1.1 Generelt Nedbrydningsarbejdet er opdelt i følgende tre arbejdsbeskrivelser: A.1 Nedbrydning (arkitektprojekt) A.2.1 Nedbrydning blok 4 (ingeniørprojekt) A.2.2 Nedbrydning blok 5-7 (ingeniørprojekt)

5 2. Omfang Side : 3/19 2. Omfang 2.1 Generelt Arbejdet omfatter de i punkt 2.2 nævnte bygningsdele inkl. ydelser/forskrifter som angivet i byggesagsbeskrivelsen, i denne arbejdsbeskrivelse og i tegningsmaterialet. Arbejdet omfatter alle ydelser, der er nødvendige for den fuldstændige og forsvarlige nedbrydning af bygningsdelene, og som ikke udtrykkeligt er krævet udført af andre - også selvom beskrivelse og tegninger ikke overalt fuldt ud redegør for detaljerne. Teksten "nedbrydning" kan være erstattet af "fjernes, demonteres, el. lign. Nødvendige interimsafdækninger og midlertidige understøtninger skal indgå i arbejdet. Arbejdet omfatter herudover eventuelle ydelser anført i tilbudslisten eksempelvis regulerbare ydelser, som er henført til dette arbejde. Også stilladser til eget brug skal medregnes. Demontering skal ske på en sådan måde, at blivende bygningsdele samt bygningsdele, der skal sættes i depot, beskadiges mindst muligt. Demontering af en bygningsdel omfatter tillige samtlige bygningsdelens fastgørelsesmidler, fx beslag, skruer, rawlplugs og opklodsninger. Demonterede materialer og produkter skal løbende bortskaffes eller sættes i depot i takt med demonteringen. Arbejdet udføres iht. nedenstående dokumenter: At-vejledning D.2.15 Nedrivning fra februar 2005 Nedbrydningsbranchens miljøordning NMK 96 fra 1996 Generelt ved nedbrydning, skæres der glat mellem bygningsdele der nedbrydes og bygningsdele der bevares. 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter samtlige bygningsdele angivet i indholdsfortegnelsen og beskrevet enkeltvis i afsnit 4. Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: Nedbrydning af tagdæk i beton Nedbrydning af etagedæk i beton Nedbrydning af betonvægge, herunder vægge i sikringsrum Etablering af nye skakte, vindues- og dørhuller i betondæk og -vægge Nedbrydning af betontrapper og -reposer i trapperum Nedbrydning af indgangsparti, repos og trin Nedbrydning af terrændæk/pladefundament Nedbrydning af fundamenter Nedbrydning af altangang Nedbrydning af kælderskakt incl. betontrappe, -vægge og -dæk Nedbrydning af eksisterende affaldsskakte

6 2. Omfang Side : 4/ Projektering Entreprenøren skal opmåle og beregne arbejdets omfang på grundlag af projektmaterialet. Entreprenøren skal, hvor der nedbrydes bærende konstruktioner, dimensionere den nødvendige midlertidige understøtning. Laster fremgår af nedbrydningsplanerne. 2.4 Byggeplads Entreprenøren skal udføre arbejder og ydelser vedr. byggepladsforhold iht. byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og byggepladstegninger. 2.5 Sikkerhed og sundhed Generelt Entreprenøren skal udføre sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger iht. byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og byggepladstegninger samt medvirke til færdiggørelsen af Plan for Sikkerhed og Sundhed. Entreprenøren har pligt til at sørge for at der anvendes egnede tekniske hjælpemidler, at der er brugsanvisninger for tekniske hjælpemidler og stoffer og materialer, at de ansatte instrueres i, hvordan arbejdet kan udføres sikkert, at der er udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) for arbejdet Midlertidige påvirkninger Projektmaterialet tilgodeser funktion (styrke, stivhed og stabilitet) af bygningsdelene overfor de påvirkninger, der er beregnet for det færdige bygværk. Under udførelsen kan bygningsdelenes funktion og/eller påvirkninger være anderledes end i det færdige bygværk, afhængig af eksempelvis den valgte udførelsesrækkefølge og særlig påvirkning i byggeperioden. De udførelsesmåder, der påtænkes anvendt, skal gennemtænkes, og der skal tages de fornødne forholdsregler, således at sikkerheden til stedse er sikret, og at uacceptable forhold i forbindelse med udførelsen udelukkes. Byggeledelsen kan forlange dokumentation for, at ovenstående krav bliver overholdt. Under nedbrydningsarbejdet skal entreprenøren foretage nødvendig sikring af anlæg, bygninger, bygningsdele m.v. mod utilsigtet nedstyrtning og anden fare for personer, som følge af egenlast, manglende stabilitet, vindlast, snelast m.v. Entreprenøren er ligeledes ansvarlig for, at ovenstående er sikret udenfor arbejdstid, i tilfælde af indtrængende personer. Under arbejdet skal det kontrolleres, at der ikke forekommer skjulte bærende konstruktioner, ud over de på tegningerne angivne. Efter åbning af konstruktioner, skal entreprenøren derfor kontakte byggeledelsen for godkendelse til nedbrydning Risikospecifikation Risikobehæftede forhold fremgår af byggesagsbeskrivelsen samt, hvad der måtte være angivet i de enkelte bygningsdelsbeskrivelser. Der gøres her særligt opmærksom på følgende: Begrænset bæreevne af tagdæk Iht. rapport fra Teknologisk Institut Undersøgelse af beton og armering i loftdæk og kælderfundament af , er bæreevnen af tagdækket på blok 4, sær-

7 2. Omfang Side : 5/19 deles begrænset. Der er derfor risiko for nedstyrtning af tagdækket, ved påbegyndt nedbrydning. Entreprenøren skal tage dette i betragtning ved valg af nedbrydningsmetode til tagdækket på blok 4. Asbest, PCB, skimmelsvamp mv. er iht. arkitektprojekt. 2.6 Omgivende miljø Entreprenøren skal ved udførelse af arbejdet vise hensyn til det omgivende miljø iht. byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse og byggepladstegninger. Entreprenøren skal anvende materiel og udstyr, som ikke beskadiger blivende bygninger og bygningsdele, og som giver mindst mulig gene for personer og bygninger i drift. Der skal foretages nødvendig afdækning og beskyttelse af eksisterende anlæg, bygninger, bygningsdele m.v. så disse ikke beskadiges under nedbrydningen. 2.7 Kvalitetsstyring Generelt Entreprenøren skal som minimum udføre dokumenteret kvalitetsstyring i h.t. byggesagsbeskrivelse, arbejdsbeskrivelse samt eventuelle krav fra myndigheder Kontroldokumentation Kontroldokumentationen er følgende: Kontrolskemaer Følgesedler Arbejdsdokumenter Kalibreringsattester Kvalifikationer af personale, hvortil der er stillet særlige krav Tilsvarende dokumenter, der ikke vedrører kvaliteten af det færdige arbejde. Såfremt en enkelt kontroldokumentation fylder mere end én side, skal dokumentationen være pagineret. Krav til kontrol fremgår af udbudskontrolplanen. Sådanne kontroller skal angives på kontrolskemaer, bortset fra modtagekontrol, der alternativt kan ske i form af kvittering på følgeseddel. 2.8 Arbejdets planlægning Generelt Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøder, samt 1 opfølgende møde når nedbrydningsarbejdet er påbegyndt. Ved projektgennemgangsmødet, gennemgår entreprenøren den påtænkte nedbrydningsmetode. Entreprenøren skal orientere omkringboende skriftligt, mindst 14 dage før påbegyndelse af nedbrydning/nedknusning, jf. byggelovens paragraf 12. Støj- og støvkrav er iht. byggesagsbeskrivelsen Arbejdsdokumenter Entreprenøren skal medvirke til projektets logistikplan jf. byggesagsbeskrivelsen, og skal i den forbindelse lave en arbejdsplan som input til denne. Før udførelse af arbejdet påbegyndes, skal der udarbejdes fornødne arbejdsdokumenter i form af arbejdstegninger, arbejdsinstruktioner, beskrivelser, beregninger mv., der viser, at de i projektmaterialet angivne specifikationer vil blive overholdt under udførelsen.

8 2. Omfang Side : 6/19 På anmodning skal arbejdsdokumenter afleveres til gennemsyn hos byggeledelsen. Arbejdsdokumenterne vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.9 Undersøgelser Der henvises til de enkelte bygningsdelsbeskrivelser Rengøring Ved overdragelse af nedbrydningsområdet til anden entreprenør, skal der være foretaget en grundig rengøring. Anlæg og terræn skal være ryddet for affald og belægninger fejet.

9 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/19 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1 Nedbrydning af tagdæk i beton Orientering Eksisterende tagdæk på blok Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige nedbrydning af tagdækket, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet Tilstødende bygningsdele Vægge på 5. etage Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af nyt etagedæk Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbudet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Der gøres særligt opmærksom på punkt vedr. begrænset bæreevne af tagdæk Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

10 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Nedbrydning af etagedæk i beton Orientering Etagedæk i blok 4 iht. nedbrydningsplaner Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige nedbrydning af etagedækket, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbudet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

11 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ Nedbrydning af betonvægge, herunder vægge i sikringsrum Orientering Betonvægge i blok 4 iht. nedbrydningsplaner Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige nedbrydning af væggene, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

12 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/ Skæring af nye skakte, vindues- og dørhuller i betondæk og -vægge Orientering Skæring af huller til skakte i eksisterende betondæk i blok 4, iht. nedbrydningsplaner Skæring af vindues- og dørhuller i eksisterende betonvægge i blok 4, iht. nedbrydningsplaner Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige skæring af hullerne, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. Nedbrydningen ift. nye stålkonstruktioner koordineres således at nye stålbjælker og søjler er placeret ved de nye huller, inden den midlertidige understøtning etableres, således at stålet kan monteres umiddelbart efter nedbrydningen, uden at komme i karambolage med den midlertidige understøtning Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation

13 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Planlægning

14 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Nedbrydning af betontrapper og repos i trapperum Orientering Betontrapper og repos i trapperum i blok 4, iht. nedbrydningsplaner Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige nedbrydning af trapper og reposer, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbudet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

15 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Nedbrydning af indgangsparti, repos og trin Orientering Indgangspartier, repos og trin, ved indgange til blok Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige nedbrydning af indgangspartier, repos og trin, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

16 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Nedbrydning af terrændæk/pladefundament og fundamenter i beton Orientering Terrændæk/pladefundament og fundamenter på blok 4 iht. nedbrydningsplaner Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige nedbrydning af terrændæk og fundamenter, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbudet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

17 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Nedbrydning af altangang Orientering Altangang på blok Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige nedbrydning og skæring af altangang, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

18 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 16/ Nedbrydning af kælderskakt incl. betontrappe, -vægge og -dæk Orientering Kælderskakt incl. betontrappe, -vægge og dæk på blok 4, iht. nedbrydningsplaner Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige nedbrydning af kælderskakten, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet Tilstødende bygningsdele Eksisterende og bærende beton-råhus og terræn Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af nyt tagdæk Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbudet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

19 4 Bygningsdelsbeskrivelser Side : 17/ Nedbrydning af eksisterende affaldsskakte Orientering Nedrydning af eksisterende affaldsskakte i beton i blok 4, iht. nedbrydningsplaner Omfang Alle arbejder der er nødvendige for den fuldstændige nedbrydning af skaktene, incl. bortskaffelse af affald Lokalisering Tegningshenvisning Arkitekttegninger: Alle Ingeniørtegninger: Alle Koordinering Der skal koordineres med arbejder, som i h.t. tidsplanen ligger forud for, samtidig med og efter arbejdet. Nedbrydningen ift. nye stålkonstruktioner koordineres således at nye stålbjælker og søjler er placeret ved de nye huller, inden den midlertidige understøtning etableres, således at stålet kan monteres umiddelbart efter nedbrydningen, uden at komme i karambolage med den midlertidige understøtning Tilstødende bygningsdele Projektering Forudgående bygningsdele/arbejder Efterfølgende bygningsdele/arbejder Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Bortskaffelse: Alle nedbrydningsmaterialer, skal bortkøres fra pladsen umiddelbart efter nedbrydning, og sorteres iht. byggesagsbeskrivelsen. Entreprenøren skal selv afholde den videre deponering derfra. Alle omkostninger ved deponeringen skal være indeholdt i tilbuddet Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Planlægning

20 Bilag 1. Udbudskontrolplan Side : 18/19 Bilag 1. Udbudskontrolplan

21 Bilag 1 Udbudskontrolplan Side : 19/19 Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol 1.1 Plan over principiel fremgangsmåde for udførelse ARB 2.8. Granskning Inden start Byggeledelsens accept og kontrol af nedbrydningsarbejdet herunder midlertidige afstivninger 2 Udførelseskontrol Midlertidig afstivning 2.1 Midlertidig afstivning ARB. 2.3 /2.5.2 Kontrol af dokumentation / Alle principper Inden nedbrydning Overensstemmelse visuel + 50 % Nedbrydning 2.2 Geometri Visuel / målekontrol Alle principper + 50 % Inden skæring Overensstemmelse med nedbrydningsplaner

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24

BILAG 1 ELLEKILDEHAVE BYGGESAGSBESKRIVELSE. Renovering af afd. 31 Ellekildehave, 3140 Ålsgårde 2015.08.24 BILAG 1 ELLEKILDEHAVE, 3140 Ålsgårde BYGGESAGSBESKRIVELSE 2015.08.24 Totalrådgiver: Jørgen Nielsen Rådgivende ingeniører A/S, Lille Kongensgade 34, 1074 København K Arkitekt: NOVA5 Arkitekter A/S, Æbeløgade

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse (BSB)

Byggesagsbeskrivelse (BSB) Byggesagsbeskrivelse (BSB) Statens Serum Institut Bygning 84 Ombygning af laboratorier Udarbejdet af SSI 19. marts 2014 Indholdsfortegnelse Side : 1/26 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik.

Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013. Arkitektfirmaet BIK Lærkevej 2 7600 Struer tlf 96 10 10 10 CVR-nr. 99 99 99 99 www.bik. Plan for sikkerhed og sundhed Nupark D Feb. 2013 Sagnr. 12001 Indholdsfortegnelse Side : 1/16 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering om byggesagen... 3 1.1 Generelt...

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014

SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET BYGGESAGSBESKRIVELSE MAJ 2014 PROJEKTNR. DOKUMENTNR. A041924 A041924-BSB VERSION UDGIVELSESDATO 21.05.2014 UDARBEJDET LRO

Læs mere

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4

Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fase 4 Prøvetagning og Dialyse Plan for Sikkerhed og Sundhed Dato: 15. september 2014 0 Udbud 15.09.2014 JBA APu FON Udgave Betegnelse/Revision Dato Udført Kontrol Godkendt

Læs mere

Plan of health and safety

Plan of health and safety Qualitas Architects Plan of health and safety Søndersø Skolen Nordmark Afdeling Steven S Jensen 1/8/2014 Dato : 08-01-2013 0. Indholdsfortegnelse Side : 1/3 Udarbejdet: SSJ Kontrolleret: Godkendt: Kapitel

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

URBAN MEDIASPACE AARHUS

URBAN MEDIASPACE AARHUS 2013-04-18 URBAN MEDIASPACE AARHUS BYGGEPLADSBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR BYGHERRELEVERANCER OG INDBYGNING AF KUNST Urban Mediaspace Aarhus Side 2 42 Indholdsfortegnelse Dato : 2013-04-18 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH

Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA NHH Kolding Sygehus, Udbygning Blok 4 Fas se 4 Prøvetagning og Dialysee Byggesagsbeskrivelse Dato: 15. september 20144 0 Udgave Udbud Betegnelse/Revision 15..09.2014 JBAA Dato Udført APU Kontrol NHH Godkendt

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere