Revisors udfordringer med en revisionsproces

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revisors udfordringer med en revisionsproces"

Transkript

1 Copenhagen Business School 2010 Institut for revision og regnskab Cand.merc.aud.-studiet Kandidatafhandling Afleveringsdato: 4. august 2010 Revisors udfordringer med en revisionsproces Af: Lise Mølbak Vejleder: Kurt Keldebæk

2 Indholdsfortegnelse Executive summary Indledning Motivation Problemformulering Afgrænsning Metode Datamateriale Opgavens struktur Kort overblik over krisen Regnskabsbrugerne Agent-principal teorien Identificering af regnskabsbruger og dennes krav Pres på virksomheden fra bruger Pres på revisor fra virksomheden Revisors ansvar som offentlighedens tillidsrepræsentant Brugernes forventning til revisor Delkonklusion Forventningskløften Teorien bag forventningskløften Mediernes præsentation af revisor i lyset af krisen "Deep pocket" fænomenet Deep pocket fænomenets betydning for konkurrenceevnen Betydningen af en revisionspåtegning og kommunikation med omverdenen Revisors påtegninger Omverdenens forståelse for revisionspåtegningen Presset på revisionspligten Delkonklusion Lise Mølbak Side 1

3 5. Revisionsprocessen Planlægningsfasen Krisens indvirkning på regnskabsaflæggelsen Brugernes indvirkning på planlægningsprocessen Mediernes og offentlighedens indvirkning på planlægningsprocessen Afslutning og rapportering Revisionsprotokollen Revisors kommunikation Delkonklusion Konklusion Litteraturliste Bilag Lise Mølbak Side 2

4 Executive summary Revisors udfordringer med en revisionsproces This thesis discusses the auditor's challenges with the planning and reporting of an audit of financial statements. What is new in this thesis? The new perspective in this thesis is that the challenges will be seen in the perspective of the present financial crisis. Through the financial crisis the media have concentrated on a few cases, and the auditor's responsibility regarding those cases. It is an interesting perspective that the media focus on the auditor's role in the light of the financial crisis, but do they know enough about the audit when they accuse the auditor before the auditor has been taken to court. The financial crisis has affected the firms in a way they have not experienced before. The demand went down, and the companies' cash positions have decreased to a significantly lower level. The market has changed during the financial crisis. The interest rate is now much more difficult to determine, which affects valuation of some items in the financial statements. The stakeholders are much more aware of these uncertainties in a financial statement than before. Therefore they place demands on both the managements of the companies and the auditors. The stakeholders want to make sure that the financial statements are accurate. The stakeholders demand to get as much information from the financial statements as possible. Through the financial crisis the media have been focusing on the auditors, and the work they have done. Especially there has been a focus on the cases where the companies went bankrupt in the beginning of the crisis. But in the articles concerning these cases the journalists tend to accuse the auditors long before they get charges. This example of the expectation gap is interesting because it will be bigger in times with financial crises. An audit expectation gab can never be closed, but it can be reduced with information. "Deep pockets" of auditors are a way for auditors to compete. They use their insurance to provide protection from otherwise uninsurable risks, such as undetected fraud or sudden bankruptcy. The use of "deep pockets" does not contribute to reducing the expectation gab. Stakeholders put great value and trust in the auditors work. Therefore the stakeholders want a high standard in the financial statements. They expect that the auditors are highly qualified, and have the expertise to audit complex items of the financial statements. The financial crisis and the demand from the stakeholders challenge the auditors in their planning and completion stage. They need to be more aware of their work and the demand for more information gives more responsibility to the key members of the audit team. Lise Mølbak Side 3

5 1. Indledning Revisors udfordringer med en revisionsproces 1.1 Motivation Danmark blev i efteråret 2008 ramt af finanskrisen. Bankerne blev hårdt ramt og valgte at stoppe alt udlån, både overfor hinanden og overfor virksomheder og privatpersoner. Roskilde Bank gik som en af de første danske banker konkurs i august , hvilket viste, at dansk økonomi for alvor ville blive hårdt ramt. Regeringen måtte træde til med bankpakkerne for at få gang i det finansielle marked igen og dermed også det danske erhvervsliv. Krisen påvirker på mange måder det danske erhvervsliv. KPMG skriver i en artikel på deres hjemmeside at, i krisetider vil risikoen for besvigelser stige 2, da de finansielle og arbejdsmæssige forhold sættes under stærkt pres. Krisen har betydet, at virksomhederne er sat under et stærkt pres, da efterspørgslen er faldet kraftigt, og omsætningen dermed også er faldet siden krisens start. Bankernes udlånspolitik er blevet mere striks, og virksomhederne skal være opmærksomme på, om de lever op til disse krav for at fastholde deres kreditfaciliteter. En kombination af krisen og det øgede antal af konkurser har ført til, at der er sat større fokus på revisionsbranchen og det arbejde, revisorerne udfører. Samtidig betyder de ændrede forhold, at revisor skal være ekstra opmærksom på en række forhold, så som om loan covernants er overholdt eller om værdiansættelse af aktiver er vurderet korrekt. Rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant bliver stillet til diskussion, når der er krise. Dette skyldes, at når antallet af konkurser og sager i det hele taget stiger, skal der placeres et ansvar, og hvad er mere oplagt end at lægge det over på revisor. Krisen, og de konkurser det har medført, har fået de danske medier til at være betydeligt mere interesserede i revisors arbejde. Skandaler som blandt andet Roskilde Bank og IT-factory har været meget omtalt i medierne, og revisor er i flere sager blevet anklaget for ikke at have udført sit arbejde ordentligt. Når en krise sætter ind, skal der ofte kun ganske få sager til, før revisorer bliver dømt i medierne, allerede inden retssagen starter og placerer et ansvar Lange, Torben "Recession øger risikoen for svindel" maj Gimsing, Kurt og Jepsen, Charlotte "Vi skal have lukket forventningskløften" Revision og Regnskabsvæsen, juni 2009 Lise Mølbak Side 4

6 Det øgede fokus på revisors arbejde, kombineret med de seneste skandaler, får revisorerne til at træde frem i medierne for at forsvare sig. Befolkningen forstår ikke det arbejde revisor udfører, fordi de ikke har kendskab til det arbejde revisor udfører og de pligter de har i henhold til lovgivningen. Der var tidligere en forståelse for, at revisor gav en sikkerhed for, at regnskaberne ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Med mediernes fokus har forventningen ændret sig til at være gående imod, at revisor reviderer for at finde besvigelser eller sikre sig imod, at dette sker. Der mangler ligeledes en forståelse af hvilken sikkerhed der ligger i en revisionspåtegning, og det er meget forskelligt, hvordan omverden ser på revisors arbejde 4. Det er derfor vigtigt, at revisor forsøger at fastholde tilliden. Samtidig er de nødvendigt at informere om påtegningens betydning, og at regnskabet giver et retvisende bilede af virksomhedens finansielle stilling. Krisen betyder, at der stilles krav til revisor, ikke kun fra medierne og offentligheden, men også fra virksomhedens interessenter. Krisens indvirkning på virksomhederne kommer til udtryk i regnskaberne, og brugerne ønsker et regnskab med informationer, der er tilstrækkelige, til at træffe beslutninger på denne baggrund. Revisor bruger planlægningen af revisionen til at adressere, hvor risikoen for fejl er stor og for at se, hvor vægten skal lægges henne i forhold til udførelsen af revisionen. Det er helt sikkert, at virksomhedernes finansielle stilling har ændret sig, men hvilken indvirkning har krisen og brugerne på denne planlægning? Midt i finanskrisen og økonomisk pres på virksomhederne har regeringen overrasket med at starte en debat om en lempelse af revisionspligten for virksomheder med en omsætning på op mod 72 mio. 5. Det forventes ikke, at grænsen vil blive lagt så højt, men vil det have indvirkning på revisorerne og deres arbejde, at revisionspligten lempes? 4 Gimsing, Kurt og Jepsen, Charlotte "Rettidig omhu eller rygrade som regnorme?" Revision og Regnskabsvæsen, oktober Gimsing, Kurt og Jepsen, Charlotte "Det handler om tillid og troværdighed" Revision og Regnskabsvæsen, august 2009 Lise Mølbak Side 5

7 1.2 Problemformulering Med udgangspunkt i motivationsafsnittet lyder den overordnede problemstilling for denne opgave som følger: Hvordan påvirker den nuværende krise og mediernes øgede fokus på revisionsbranchen revisors arbejde med at tilrettelægge og rapportere om en revisionsproces? Til besvarelse af ovenstående problemstilling vil det være nødvendigt at undersøge følgende underspørgsmål: - Hvilken indvirkning vil den nuværende krise have på brugernes krav til et regnskab, og hvilke forventninger skaber det i forhold til revisor? - Hvilken opfattelse har omverdenen af revisors arbejde, og er der behov for at ændre offentlighedens opfattelse af, hvilke risici en revision afdækker, samt hvilken sikkerhed en påtegning på et regnskab giver? - Hvordan vil de øgede krav og risici, som er opstået i forbindelse med krisen, påvirke revisors planlægning og rapportering af en revision? Lise Mølbak Side 6

8 1.3 Afgrænsning Revisors udfordringer med en revisionsproces Opgaven tager sit udgangspunkt i krisen og de forventninger der stilles til regnskaberne fra regnskabsbruger og fra den øvrige omverden. Opgaven vil tage udgangspunkt i danske forhold, og der vil derfor ikke blive lavet en diskussion af udenlandske forhold, medmindre dette er nødvendigt for forståelsen. I forbindelse med krisens start opstod der nogle store sager. Sagen om IT Factory og Stein Bagger og om Roskilde Bank, var nogle af dem der viste begyndelsen på den finansielle krise. Disse sager vil kun blive berørt meget kort i opgaven, da det af arbejdsmæssige årsager ikke vil være hensigtsmæssigt, at disse sager bliver debatteret i opgaven. De gange, hvor sagerne vil blive berørt, er det ud fra offentligt tilgængelige artikler. I afsnittet omkring regnskabsbrugerne vil den nye selskabslovgivning blive benyttet, da denne er trådt i kraft i perioden under udarbejdelsen af opgaven. Derfor vil det ikke være hensigtsmæssigt at benytte gammel lovgivning. Det samme gør sig gældende for "Anbefalinger for god Selskabsledelse". Omkring brugernes forventninger til revisor vil der kort blive gennemgået nogle centrale begreber for revisors adfærd i forbindelse med et kundeforhold. Der vil ikke blive lavet uddybende forklaring på alle begreber, da det forventes, at læseren har kendskab hertil. I forbindelse med analysen af mediernes og offentlighedens forventninger til revisor er der lavet en generel analyse. Dette betyder, at ovenfor nævnte sager ikke vil blive analyseret nærmere. I forbindelse med revisors kommunikation i form af revisors påtegning vil der blive lagt vægt på de påtegninger, der sættes på årsregnskaber og dermed også de tilhørende revisionsstandarder. De typer af påtegninger der sættes på erklæringer, vil også blive berørt kort for at vise forskellen på formuleringen af de to typer af påtegninger. Afslutningsvis vil afsnittet om revisionsprocessen lægge vægt på planlægning og rapportering. Opgaven vil ikke komme til at berøre den udførende fase, da de to øvrige faser findes mest interessante i forhold til problemstillingen. Ved en kontinuerlig proces vil det ikke være muligt at udføre en revision, hvis ikke der er foretaget planlægning. I planlægningsprocessen vil den detaljerede revisionsplan helt ned på revisionsmålsniveau ikke blive gennemgået, da denne kan være forskellig fra virksomhed til virksomhed. Det vil derfor være svært at definere præcist, hvilke forhold der her bliver påvirket af krisen og brugeres krav. For læserens forståelse må det her præciseres, at ordet revision og ordet at gennemgå eller gennemgang vil blive brugt synonymt igennem opgaven. Lise Mølbak Side 7

9 1.4 Metode Datamateriale Det datamateriale, der er benyttet i opgaven, er blevet indsamlet fra love, bekendtgørelser og revisionsstandarder, hvilket anses som primær kvalitativ data 6. Yderligere materiale er indhentet fra sekundær kvalitativ data, så som lærebøger, aviser og tidsskrifter og via internettet. Herudover er der benyttet et personligt interview. Til den teoretiske del af opgaven er der hovedsageligt benyttet faglitteratur i form af lærebøger og materiale fra studiet, specielt med udgangspunkt i faget revision. Materiale af denne type må anses for at have en høj grad af pålidelighed, da det er skrevet af anerkendte forfattere og er benyttet som pensum. Af yderligere faglitteratur til udarbejdelse af teoriafsnit er der benyttet forskellig lovgivning, bekendtgørelser og revisionsstandarder. Disse er hovedsageligt hentet fra internetsider som retsinfo.dk og revisorbiblioteket, Thomson online, hvilke er anerkendte sider med nyeste lovgivning og opdateringer. Ved brug af avisartikler og øvrige internetsider er der en risiko for, at disse er farvede af politiske holdninger og egne meninger. For at mindske risikoen for farvet information er der i flere tilfælde indhentet information fra hjemmesider som OECD, FSR og ministeriehjemmesider. Ved brugen af materialet har der været kritisk tilgang, selvom det er anerkendte hjemmesider. Avisartikler er hovedsageligt benyttet for at belyse krisen og forskellige holdninger til revisor og virksomhederne i forbindelse med krisen. For ikke at blive farvet af bestemte meninger er der benyttet artikler af forskellige forfattere og fra forskellige aviser. Derudover er der brugt diverse artikler fra tidsskriftet Revision og Regnskabsvæsen. Disse artikler er skrevet af forfattere med en faglig baggrund hovedsageligt indenfor revision og må anses for at have en grundlæggende teoretisk viden indenfor området, der gør, at risikoen for fejlfortolkninger mindskes. For at skabe et perspektiv på det indhentede materiale er der foretaget et personligt interview med Kurt Gimsing, som er formand for FSR og partner i KPMG. I interviewet udtrykker han hovedsageligt sine holdninger som formand for FSR, men i nogle tilfælde også som revisor i al almindelighed. Interviewet med Kurt Gimsing har med sin position som formand for FSR været med til at uddybe området omkring forventningskløften, og forventningerne til revisorerne. Han har i den forbindelse været behjælpelig med viden og materiale omkring indførelsen af begrænsning i revisors erstatningsansvar. 6 Andersen, Ib "Den Skindbarlige virkelighed" side 150 Lise Mølbak Side 8

10 1.4.2 Opgavens struktur I det følgende vil opgavens opbygning blive gennemgået og begrundet. For at gøre det mere overskueligt er der her opstillet en model over opgavens struktur, som der vil blive taget udgangspunkt i. Executive summary Indledning: - problemformulering Krisen Regnskabsbrugerne - i et agentteoretisk perspektiv - krisens indvirkning Forventningskløften - mediernes og offentlighedens forventninger - betydningen af deep pocket - revisionspåtegningens betydning Revisionsprocessen - Planlægningsfasen - Rapportering Opgavens udgangspunkt formes i indledningen, der munder ud i en problemformulering, der ligger til grund for analysen i opgaven. Opgaven er delt op i 4 hovedområder, overblik over krisen, regnskabsbrugerne, forventningskløften og revisionsprocessen. Opgavens opbygning er lavet således at hvert afsnit starter med en kort beskrivelse af teorien, der vil blive benyttet til analysen igennem det enkelte kapitel. Opgaven begynder med kort at opridse krisen, der efter flere år med højkonjunktur ramte Danmark hårdt. Det vil her blive kort beskrevet, hvad der var årsagen til krisen, hvornår den kom til Danmark, og hvordan den ramte. Efterfølgende vil krisen blive omtalt i de forskellige kapitler, når der er behov herfor. Konklusion I det næste kapital vil opgaven tage udgangspunkt i regnskabsbrugerne og de krav, de stiller til henholdsvis virksomhederne og revisorerne i forbindelse med en regnskabsaflæggelse. Det der vakte interesse forud for opgaven, var hvorvidt krisen har haft nogen indvirkning på brugernes krav til et regnskab. Stiller de i den forbindelse større krav til virksomheden og revisor end tidligere? Agentteorien benyttes her for at vise strukturen i en virksomhed og for at klarlægge behovet for revision, samt hvem der er interessenterne til virksomheden. Dette grundlag bruges efterfølgende til at analysere, hvilke krav regnskabsbrugerne har i lyset af krisen. Lise Mølbak Side 9

11 Når aviser eller nyhedssider på nettet åbnes, har det siden primo 2009 næsten været umuligt at undgå at læse om tidens store erhvervsskandaler. IT Factory og Roskilde Bank er de to store sager, der i begyndelsen blev sat i forbindelse med krisen, men som har stået på længe forinden. Uanset krise eller ej, så har disse sager naturligt ført til, at medierne har taget sagerne til sig, og dermed er revisorerne også sat under lup. Det interessante her er at se på de forventninger, der er til revisor fra et andet perspektiv end fra regnskabsbruger. For at komme omkring dette emne er der indledningsvist benyttet teori omkring forventningskløften, som efterfølgende bliver benyttet til analysen i kapitlet. Yderligere vil der blive set på, hvordan en påtegning opfattes, og om der er forståelse for det arbejde, revisor udfører forud for en påtegning. Der vil også blive set på, om revisor er god nok til at kommunikere betydningen af det arbejde, revisor udfører. Til sidst vil de forhold, der er analyseret i de to foregående kapitler, blive samlet op i kapitlet om revisionsprocessen. Her vil der blive set på de revisionsstandarder, der har med planlægningsprocessen og rapporteringsfasen at gøre. Derefter vil det blive set på, hvordan henholdsvis krisen, regnskabsbrugerne og medierne påvirker de faktorer, der skal tages i betragtning ved en planlægningsproces. Omkring den afsluttende fase vil det blive belyst, om der på grund af krisen stilles yderligere krav til den måde revisor normalt rapporterer på, og hvilken betydning det har. Afslutningsvist vil konklusionen blive brugt til at samle op på afsnittene og de konklusioner, der er draget i løbet af opgaven. Lise Mølbak Side 10

12 2. Kort overblik over krisen I dette årti har der været en længere periode med lav arbejdsløshed og en meget lav rente, hvilket blandt andet har resulteret i et højt privatforbrug. Dertil kommer, at de stærkt stigende boligpriser har fået mange til at investere i boliger for at tjene penge. Aktiemarkederne har ligeledes været opad gående, og det har været nemt at tjene nogle hurtige penge herpå. Alt dette er bare en del af det opsving, vi har oplevet i starten af dette årtusinde. Efter flere år med et højt privatforbrug og stigende boligpriser ramte finanskrisen nærmest uforudset og har siden efteråret rullet ind over Danmark. Ordet finanskrise er flittigt blevet brugt i de danske medier i mange forskellige sammenhænge. For at skabe et overblik over omfanget af krisen vil dette afsnit blive brugt til kort at opridse, hvordan det hele startede, hvad der fik lavinen til at rulle. For at kunne give et ordentligt billede af krisen vil der i dette afsnit også blive set på, hvad der skete i udlandet i perioden op til, at krisen kom til Danmark. I USA begyndte långiverne at låne penge ud til flere tvivlsomme lånere, som tidligere ikke ville blive anset som kreditværdige. Lånene blev senere kendt som de såkaldte subprime lån. Lånene blev givet til fast ejendom, men flere valgte at bruge pengene på privatforbrug, hvilket betød, at deres mulighed for at betale pengene tilbage blev forringet. En stor del af lånene blev givet af uafhængige lånemæglere på vegne af banker og kreditinstitutter 8. Den del af lånene, der blev ydet af bankerne selv, var delvist garanterede af 2 statsstøttede realkreditinstitutter, som nu er gået konkurs 9. Lånene blev ydet med forventning om, at boligpriserne fortsat ville stige. Dette til trods for at renten var stigende i perioden fra 2004 til 2008, hvilket medførte, at boligpriserne begyndte at falde 10. De amerikanske banker valgte i 2007 at sælge en del af lånene 11 videre til europæiske banker. De europæiske banker køber lånene i den tro, at det er sikre investeringer 12. Men det modsatte begynder hurtigt at vise sig. 7 Holm, Camilla og Holm, Jakob "Finanskrise et spørgsmål om tillid" Indblik, februar Brøndum, Rikke "sådan startede den aktuelle finanskrise" oktober Brøndum, Rikke "sådan startede den aktuelle finanskrise" oktober Politikkens Bibliotek "Tidslinje - Hvornår startede krisen, hvordan udviklede den sig og hvor står vi netop nu" marts Brøndum, Rikke "sådan startede den aktuelle finanskrise" oktober Brøndum, Rikke "sådan startede den aktuelle finanskrise" oktober 2008 Lise Mølbak Side 11

13 Northern Rock er en af de første europæiske banker, der får krisen at mærke, da lånene ikke bliver tilbagebetalt. Banken begynder at kræve penge fra forsikringsselskaberne som kompensation for de tab, de har haft i forbindelse med lånene. Forsikringsselskaberne har ikke mulighed for at betale de store krav, der stilles til dem. I sommeren 2008 vælter korthuset, da flere investeringsbanker går konkurs 13. I Danmark går der kun kort tid, inden det samme mønster begynder at vise sig. Mindre banker har velvilligt lånt penge ud til ejendomsspekulanter, som ikke har kunnet låne i de større banker. Roskilde Bank er blot et af eksemplerne herpå, da den i juli 2008 får likviditets problemer 14. Roskilde Bank er dog ikke den første bank på det danske marked, der har været ude i problemer. Blot et halvt år tidligere er Bank Trelleborg blevet opkøbt af Sydbank, da Bank Trelleborg havde økonomiske problemer 15. Det er ikke kun bankerne, der bliver hårdt ramt. Aktiemarkederne begynder også at blive påvirket af alt dette. Investorerne begynder at gå i panik, da de ikke ved, om det er deres bank, der har involveret sig i disse investeringer og derfor risikerer at tabe en masse penge, hvis denne skulle gå ned. Det får investorerne til at sælge ud af deres aktier, hvilket får aktiemarkederne til at falde yderligere. En ond cirkel er dermed sat i gang. Ultimo januar 2008 oplever det globale aktiemarked dermed det største fald siden terrorangrebet i I Danmark er der i lighed med udlandet udarbejdet bankpakker for at skabe ro og opretning på det finansielle marked. Det har været uundgåeligt, at krisen har medført en stigende arbejdsløshed, da mange virksomheder har været nødt til at tilpasse sig markedssituationen. I tiden med den meget lave ledighed er lønningerne steget mere end den er i udlandet 17. Dette har givet danske virksomheder en forringet konkurrenceevne. Den faldende afsætning betyder, at virksomhederne er nødt til at gennemgå deres aktiviteter for at tilpasse sig tiderne og efterspørgslen på markedet. 13 Brøndum, Rikke "sådan startede den aktuelle finanskrise" oktober Politikkens Bibliotek "Tidslinje - Hvornår startede krisen, hvordan udviklede den sig og hvor står vi netop nu" marts Politikkens Bibliotek "Tidslinje - Hvornår startede krisen, hvordan udviklede den sig og hvor står vi netop nu" marts Politikkens Bibliotek "Tidslinje - Hvornår startede krisen, hvordan udviklede den sig og hvor står vi netop nu" marts Andersen, Torben M. "Kronik: Finanskrisen og den økonomiske politik" november 2008 Lise Mølbak Side 12

14 Tiden før krisen har været en periode med store bonusordninger til direktører. Kriterierne for at kunne opnå bonus har ændret sig i takt med, at virksomhederne har fået bedre og bedre indtjening. Hvis disse kriterier ikke er tilpasset til de forhold, der er efter krisens indtræden, kan de være svære at opfylde. Det kan skabe incitament til regnskabsmanipulation, da det ellers ikke vil være muligt at få den aftalte bonus 18. For at sætte gang i hjulene igen blev der gjort forskellige tiltag. Selvom Bankpakke I og II, renoveringspuljen og udbetalingen af SP-opsparingen skulle have sat gang i hjulene igen, synes dette ikke helt at være tilfældet. Bankpakkerne har medført, at det finansielle marked er blevet stabilt. Finanskrisen er dermed blevet afløst af en recession. (I de efterfølgende kapitler vil recessionen blive benævnt son krisen) Mange virksomheder har stadig kapitalproblemer og har meget svært ved at låne af bankerne, selvom de har fået tilført kapital, som skulle gøre det muligt. Da forbrugerne er stadigt mere påpasselige med at bruge penge, giver det lavere efterspørgsel, hvilket kan mærkes hos virksomhederne. Den aktuelle krise adskiller sig dog på nogle områder fra tidligere tiders kriser ved, at der i et meget stort omfang er benyttet gældsfinansieret lånekapital til at anbringe i spekulative investeringer 19. I starten var det kun den finansielle sektor, der mærkede til krisen, men senere har mange virksomheder udenfor den finansielle sektor også mærket til krisen. Antallet af konkurser er steget kraftigt siden krisens start. Faktisk er antallet af konkurser næsten fordoblet i perioden fra maj 2008 til september 2009 og er frem til maj 2010 fortsat stigende 20. Det har tvunget mange ledere til at gå deres virksomhed efter i sømmene for at prøve at optimere virksomheden. Dette kan i nogles tilfælde resultere i outsourcing eller lukning af aktiviteter. Den øgede forsigtighed i den finansielle sektor betyder, at der stilles yderligere krav til de øvrige virksomheder. Mange banker har indarbejdet betingelser(covernants) i aftalerne med virksomhederne, således at hvis de bliver overskredet, skal lånet indfries med øjeblikkelig virkning. Nogle banker stiller endda krav om, at virksomhederne kort tid efter årsafslutningen skal rapportere tal til banken, således at banken kan kontrollere om betingelserne overholdes. Da det kun er fåtallet af virksomheder, der på det tidlige tidspunkt har haft besøg af revisor, har de svært ved at overholde bankernes krav. 18 P3 Nyheder fredag d. 6/11-09 kl 10 eller 11, handlede om at direktører i 2009 ikke får så meget i løn som tidligere 19 Henriksen, Anne-Sophie og Hansen, Thomas "Kursen skal sættes nu " Indblik, februar Danmarks statistik, "erklærede konkurser" sæsonkorrigerede, juli 2010 Lise Mølbak Side 13

15 Recessionen har betydet at mange virksomheder er kommet i økonomiske vanskeligheder, og dette stiller en række krav til både virksomhederne selv og til revisorerne. Derfor står revisorerne overfor en tid, hvor forandringer er krævet og ekstra opmærksomhed er nødvendig for at regnskabsaflæggelsen bliver optimal. Lise Mølbak Side 14

16 3. Regnskabsbrugerne Revisors udfordringer med en revisionsproces Formålet med et regnskab er at give et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Interessenterne, også betegnet som regnskabsbrugerne, lægger ofte denne regnskabsinformation til grund for beslutninger 21. Brugerne stiller krav til indholdet af et regnskab, hvilket påvirker revisionen, og dermed revisors planlægning og udførelse af en revision. I det følgende afsnit vil det blive analyseret, hvilken indvirkning krisen har på virksomhederne, og dermed de krav brugerne stiller til regnskaberne. Ydermere vil der blive set på brugernes forventninger til regnskaber, og hvilken udfordring det giver i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. 3.1 Agent-principal teorien For at få en forståelse af behovet for revision er det nødvendigt at klarlægge agent-principal teorien (herefter benævnt som agent-teorien eller teorien), som er den teori der ligger til grund for alle revisionsforhold. Agent-teorien, som blev til i 1970'erne, har sine rødder i nationaløkonomisk forskning 22. Agent-teorien blev til som en del af 'Game theory', der oprindeligt er opfundet af John von Neuman og Oskar Morgenstern i år Teorien er senere blevet bevist af John Forbes Nash jr. 23 Game theory's mål er at undersøge og forudsige fornuftige individers handlemåde med forbehold for deres personlige præferencer 24. Agent-teorien dækker over forholdet mellem en agent på den ene side og en principal på den anden side, hvilket fremgår af dette citat: "Agent-principal forholdet er defineret som en relation mellem en person, principalen, som antager en anden person, agenten, til at udføre en service eller et arbejde på principalens vegne" Elling, Jens O. "Årsrapporten teori og regulering" side 17 og Aggestam-Pontoppidan, Caroline "Hvad er Agent teori" side 7 Revisionsforelæsningsslides Standford Encyclopedia of Philisophy "Game theory".http://plato.stanford.edu/entries/game-theory/#mot 24 Aggestam-Pontoppidan, Caroline "Hvad er Agent teori" side 7 Revisionsforelæsningsslides Larsen, Rolf Elm "Revision i agentteoretisk belysning" Revision materialesamling , side 37 Lise Mølbak Side 15

17 Teorien tager sit udgangspunkt i økonomisk teori med rationelle aktører og nyttemaksimerende individer 26. Principalen ses ofte som ledelsen eller ejeren af en virksomhed. Principalen delegerer beslutningskompetencer og opgaver til agenten, som skal varetage disse opgaver efter principalens ønsker. Agent-teorien antager, at individerne varetager deres egen interesse. Problemet mellem agent og principal opstår derfor først, når agentens interesser ikke stemmer overens med principalens interesser. Dette sker, hvis én eller flere agenter kan stille sig selv bedre ved at afvige fra principalens interesser 27. Forholdet mellem en principal og en agent er derfor ofte reguleret med en kontrakt. Denne benyttes til at aftale, hvilke fuldmagter principalen giver til agenten, og hvilke forhold agenten skal varetage for principalen og i principalens interesse. Agent-principalforholdet kan overføres til den økonomiske verden, hvor agenten ofte betegnes som ledelsen i en virksomhed, og principalen er ejeren. Teorien benytter to centrale begreber: asymmetrisk information og moral hazard. Asymmetrisk information bygger på, at agenten og principalen ikke har den samme viden om virksomheden, da principalen i form af ejeren er fraværende i den daglige ledelse, og derfor ikke har mulighed for at overvåge agenten. Asymmetri opstår ligeledes, fordi agenten og principalen ikke har samme mål og ønsker, og det for agenten kan være forbundet med omkostninger at opfylde principalens ønsker. Da principalen ikke direkte kan observere agentens arbejdsindsats, er der tale om skjulte handlinger - moral hazard, hvilket er et andet centralt begreb i teorien. I dette begreb er der tale om, at agenten udnytter situationen. Ledelsen ansættes til at disponere uden ejernes accept eller viden 28, men med en kontrakt, hvor der ofte kræves mindre af agenten end denne er i stand til at levere, bliver dette reguleret. Dermed opstår der som nævnt ovenfor asymmetri i forholdet mellem principalen og agenten, idet agenten udnytter situationen og forsøger at undgå maksimal arbejdsbelastning. 26 Aggestam-Pontoppidan, Caroline "Hvad er Agent teori" side 7 Revisionsforelæsningsslides Larsen, Peter Birkholm "kapital 3 - Agentteori" Revision Materiale samling , side Larsen, Rolf Elm "Revision i agentteoretisk belysning" Revision materialesamling , side 37 Lise Mølbak Side 16

18 Figur 3.1: Den agentteoretiske model Kilde: "Revision i agentteoretisk belysning" af Rolf Elm Larsen, Revision materialesamling Udover den mest simple model hvor der findes én principal og én agent, findes der også en model med én principal og to agenter. Modellen med to agenter benyttes ofte, når en revisor indarbejdes i den økonomiske sammenhæng. Behovet for revision opstår, fordi enhver virksomhedsejer og ledelse ønsker at minimere agentomkostninger. Ejerens måde at kompensere for den manglende kontrol er derved at antage revisor for at sikre den finansielle rapportering fra ledelse til ejer sker korrekt og med rette informationer. Dette gøres for, at ledelsen ikke udelukkende nyttemaksimerer til egen fordel ved at manipulere med regnskabet 29. Når revisor antages af virksomhedsejeren, opstår der yderligere et principal-agent forhold. Virksomhedsejeren vil fortsat blive set som principal, men nu vil både revisor og den daglige ledelse i virksomheden blive set som agenter. Revisor ansættes til at sikre varetagelsen af principalens interesser, da principalen ønsker at kontrollere agentens handlinger og minimere risikoen ved at have agenten ansat. Da både ledelsen og revisor nu er agenter overfor ejeren opstår modellen med to agenter, som ses i figur 3.1. Agent-teorien benyttes til at belyse behovet for revision. Igennem dette behov kan regnskabsbrugerne identificeres, samt hvilke krav de stiller til virksomheden og revisor set i lyset af krisen. 29 Larsen, Rolf Elm "Revision i agentteoretisk belysning" Revision materialesamling , side 39 Lise Mølbak Side 17

19 3.2 Identificering af regnskabsbruger og dennes krav Aktie- og anpartsselskabslovene er ophævet pr. 1. marts og erstattet af en ny selskabslov som omfatter både aktie- og anpartsselskaber. Selskabsloven 31 (også benævnt som SEL) er delt op i faser. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indført en overgangsordning for ikrafttræden af selskabsloven. Første fase er trådt i kraft d. 1. marts Anden fase træder i kraft d. 1. maj I private virksomheder ansættes revisor på følgende måde: Revisor bliver, jf. SEL 144 stk. 1., valgt af generalforsamlingen, såfremt selskabet, jf. årsregnskabsloven 34 (også benævnt som ÅRL) eller anden lovgivning, er omfattet af revisionspligt, eller såfremt generalforsamlingen stiller krav herom. Dette er uanset, om der er tale om et aktie- eller anpartsselskab. Anpartshaverne kan i flere tilfælde agere som både ledelse og virksomhedsejere på samme tid. I det følgende sidestilles anpartshaverne med ejerne / aktionærerne i et aktieselskab og vil ikke blive behandlet særskilt. I forbindelse med den nye selskabslov er der ikke sket ændringer i årsregnskabsloven med hensyn til lempelse af revisionspligten. Virksomheder der, jf. årsregnskabsloven, aflægger regnskab efter regnskabsklasse A er fortsat ikke omfattet af revisorpligten. Ligeledes har det heller ikke ændret sig, at virksomheder, der aflægger regnskab efter regnskabsklasse B, jf. ÅRL 135 stk 1, kan undlade af lade årsregnskabet revidere, såfremt selskabet to år i træk opfylder mindst to af de tre følgende krav: 1) En balancesum på 1,5 mio. kr. 2) En nettoomsætning på 3 mio. kr. 3) Gennemsnitligt antal heltidsansatte på 12. I skrivende stund er denne lempelse ændret således, at balancesummen er sat op til 4 mio. kr., og omsætningen er sat op til 8 mio. kr., antal ansatte er der ikke ændret ved. Denne ændring træder i kraft pr. 1. januar Revisor antages som nævnt af virksomhedsejeren, der både kan være aktionær og anpartshaver, til at overvåge ledelsen, som det fremgår af figur 3.1. Virksomhedsejeren anses derfor nu som principal, og både ledelsen og revisor anses som agenter, da det antages, at ledelse og 30 "http://www.eogs.dk/sw60442.asp" 31 Selskabsloven, LOV nr. 470 af 12/06/ Notat fra E&S "Første fase i selskabslovens ikrafttrædelse 1. marts Ændringer som er trådt i kraft, og ændringer, som træder i kraft senere" 33 Notat fra E&S "Første fase i selskabslovens ikrafttrædelse 1. marts Ændringer som er trådt i kraft, og ændringer, som træder i kraft senere" 34 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven, LBK nr 395 af Lise Mølbak Side 18

20 virksomhedsejer ikke er samme personkreds. Da virksomhedsejeren vælger at overlade virksomheden til ledelsen, opstår der et asymmetrisk forhold idet principalen overlader dispositionen over dennes økonomiske aktiver til agenten. Principalen antager den agent, der vil være den mest kompetente til at varetage opgaven. Dermed har agenten den fulde kontrol og information, hvilket er mere end principalen. Der er en lang række af interessenter til en virksomhed, som alle er brugere af et regnskab. Måden de bruger virksomhedens regnskab på er forskellig alt efter, hvilken information de behøver for at tage de nødvendige beslutninger. Efter en lang periode med højkonjunktur og stærk optimisme på kapitalmarkederne blev Danmark i 2008 ramt af pludselige ændringer i økonomien, der betød økonomisk nedtur. Som følge heraf slås virksomhederne med faldende efterspørgsel, hvilket giver lavere beskæftigelse og lavere omsætning. Det er blot nogle af de effekter, krisen har på virksomhederne og samfundet. I takt med at krisen har udviklet sig, er interessen for virksomhedernes økonomiske situation steget markant både fra interessenternes side og fra mediernes side. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen af årsrapporten for 2008, udsendte FSR et notat om udfordringer i forbindelse med årsrapporten Notatet pointerer vigtigheden af, at både virksomhederne og revisor er meget omhyggelige med regnskabsaflæggelsen for ikke at svække brugernes tillid til regnskaberne. Virksomhedernes ledelser har store udfordringer ved regnskabsaflæggelsen. Fordi der kan være usikkerhed omkring værdiansættelser, nedskrivninger og likviditetsknaphed 36. Specielt likviditetsknaphed får flere interessenter til at skærpe interessen for en given virksomhed. Det er en faktor, der i større eller mindre grad gør sig gældende i alle virksomheder i tiden under krisen. Manglen på likviditet kan benyttes til at se på, hvilke krav der stilles til et regnskab, og hvilke interessenter der stiller kravene. Adgangen til likviditet har haft og har fortsat stor betydning for mange virksomheder, da de står overfor at skulle genforhandle deres nuværende kreditfaciliteter. Mange banker stiller krav til virksomhedernes regnskaber, for at virksomhederne kan bevare deres lånefaciliteter i form af kassekreditter mv. Fratages virksomhederne disse muligheder, kan det i værste fald 35 Udgivet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer d. 28. januar Ypkendanz, Henrik "Revision og recession" Lise Mølbak Side 19

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG

Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse. Peter Düring Jensen KPMG Samarbejdet mellem revisor og bestyrelse Peter Düring Jensen KPMG Revisors opgaver Revision Anden assistance Arbejder med henblik på afgivelse af revisionspåtegning på årsrapporten Bogføring Regnskabsudarbejdelse

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk Forenings Fond. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forenings Fond Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger 3-5 Anvendt regnskabspraksis 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-11 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed

Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed MEDDELELSE 25. oktober 2011 /rpa Meddelelse om kravene til revisors dokumentation ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed 1. Indledning Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013

Nationaløkonomisk. Årsrapport 2013 Nationaløkonomisk Forening Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse 2 Side Påtegninger Anvendt regnskabspraksis 3-5 6-7 Resultatopgørelse Balance pr. 31. december Noter 8 9 10-12 3 Hermed aflægges årsrapport

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Revision af pengeinstitutter

Revision af pengeinstitutter Revision af pengeinstitutter Hvor meget information kan en revisor overskue? Ledende økonom Nikolaj Warming Larsen 03/04/2014 1 Hovedkonklusioner Det overordnede mål med ekstern revision af finansielle

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud

Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud Regnskabsforståelse i Forbidelse med udbud 14. september 2010 Michael N.C. Nielsen AUDIT Udgangspunkt Som en del af vurdering af økonomisk og finansiel kapacitet udbedes ofte regnskaber for tilbudsgiverne

Læs mere

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010

NOTAT 1. marts 2010 SØREN THEILGAARD. Emne: Ændringer i selskabsloven 2010 SØREN THEILGAARD Advokat, møderet for Højesteret Søren Theilgaard Advokatanpartsselskab, CVR.nr. 16 93 63 08 H.C. Ørstedsvej 38. 2.th. 1879 Frederiksberg C e-mail: theilgaardlaw@gmail.com www.theilgaardlaw.dk

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

Københavns Tandlægeforening

Københavns Tandlægeforening Københavns Tandlægeforening Amaliegade 17 1256 København K CVR.nr.: 18 20 84 15 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse FORENINGSOPLYSNINGER Side 2 BESTYRELSENS UNDERSKRIFTER - 3 REVISIONSPÅTEGNING -

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge

Udvikling Stevns. cvr. nr. 36 10 24 46. Årsrapport for 2014. Algade 8. 4660 Store Heddinge ¾ ó»ª ±² Udvikling Stevns cvr. nr. 36 10 24 46 Algade 8 4660 Store Heddinge Årsrapport for 2014 Þ»² л¼»»²ô»¹»»»ª ± ÚÜÎ Î ³±»ª» ïï ßô ìêéî Õ ²¹» Ì ºò ëê ëé çë ìé { Ú ëê ëé çë ìç ¾»ª ±²à³ ò¼µ { ò¾ ó»ª ±²ò¼µ

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 13. februar 1981. Den 19. december 2011 blev i sag nr. 28/2011 A mod Statsautoriseret revisor B (advokat C) truffet følgende B e s l u t n i n g : Ved skrivelse af 9. marts 2011 har A klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen

Revisors påtegning. - en analyse af going concern. Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Revisors påtegning - en analyse af going concern Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, Aalborg Universitet. Forfatter: Marie Abrahamsen Vejleder: Hans Vistisen Marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 62/2012 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 21. august 2012 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis

Modificerede revisionspåtegninger. Tendenser i regulering og praksis Cand.merc.aud.-studiet Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling Modificerede revisionspåtegninger Tendenser i regulering og praksis Studerende: Line Kirstine Hansen København den 1. november

Læs mere

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc

Ringsted Forsyning. Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012. pwc Ringsted Forsyning A/S Vurderingsberetning med tilhørende udkast til overdragelsesbalance pr. 26. juni 2012 pwc Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens underskrifter i Vurderingsberetning afgivet

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S)

Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) Vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber under tvangsopløsning (ApS, A/S og P/S) ERHVERVSSTYRELSEN INDLEDNING... 2 1. GRUNDLÆGGENDE BETINGELSER FOR EN GENOPTAGELSE... 3 1.1. SELSKABER UNDER TVANGSOPLØSNING...

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del

Going Concern. Afsluttende projekt HD 1.del Going Concern Afsluttende projekt HD 1.del Department of Economics and Business Udarbejdet af: Charlotte Loftager Schibler Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Charlotte Loftager Schibler HD-afsluttende projekt

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg. Blokhus Golf Klub. Årsregnskab 2012/13 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Fremlagt på generalforsamlingen den 26. november 2013

Læs mere

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.

Udvidet gennemgang. Et alternativ til revision? Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc. Copenhagen Business School 2013 Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud studiet Udvidet gennemgang Et alternativ til revision? Kandidatafhandling Afleveringsdato: 18. november 2013 Antal anslag:

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008.

Notat. Omhandlende Biokraft A/S. Udarbejdet den 21. juli 2008. Notat Omhandlende Biokraft A/S Udarbejdet den 21. juli 2008. Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Notat fra BDO Kommunernes Revision 4-6 Anbefalinger 7-8 Bilag 9 2 Indledning Dette er notat er udarbejdet

Læs mere

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014

Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Deloitte Iværksætterselskaber og nedsættelse af ApS-kapitalkrav fra 1. januar 2014 Fra 1. januar 2014 bliver det muligt at stifte et iværksætterselskab med en kapital på 1 kr. og stifte et anpartsselskab

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Revision eller udvidet gennemgang?

Revision eller udvidet gennemgang? www.pwc.dk/udvidetgennemgang Revision eller udvidet gennemgang? Stil skarpt på din virksomheds behov Få et indblik i de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37

Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle. Årsregnskab 2011. CVR-nr. 26 52 37 37 Foreningen Grønbechs Gård Grønbechs Gård 4 3790 Hasle Årsregnskab 2011 CVR-nr. 26 52 37 37 1 Indhold Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger... Beretning... 2 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... Den

Læs mere

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12

PLO Frederiksberg. CVR nr. 34 55 20 29. Årsrapport for 2011/12 PLO Frederiksberg CVR nr. 34 55 20 29 Årsrapport for 2011/12 Indholdsfortegnelse Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Ledelsesberetning 5

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere