Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn."

Transkript

1 RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon Fax Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent Energiledelseskonsulent Beskikket Bygningssagkyndig Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. Harsdorffsvej 10A og 10B 1874 Frederiksberg C Særbeskrivelse SB December 2006

2 Indholdsfortegnelse Generel orientering Navne- og dataliste Bygherre Administrator Rådgivere Entrepriseoversigt Materialer og udførelse generelt Materialer generelt Udførelse generelt Arbejdets udførelse og materialer...6 Murerarbejde Stilladsarbejde, arbejdsplatform, skure og container Kvaderpuds, sålbænke, gesimsbånd, brandkamme m.m Gårdbelægning m.v Facadeisolering Facadeafrensning Nedbrydning af brystninger m.m Mørtelfuger Tørledninger for nye nedløb...9 Tømrerarbejde Vinduer og altandøre Stuealtangulv...10 Smedearbejde Altaner...11 VVS og blikkenslagerarbejde Radiatorer Nye tagrender og nedløb...11

3 3. Zinkinddækninger...12 Malerarbejde Facadebehandling Lysninger m.m. ved nye altandøre Træværk over vinduer/døre i manzard...17 El-arbejde...19

4

5 Generel orientering 1.0 Navne- og dataliste 1.1 Bygherre A/B Lindely Harsdorffsvej 10 A+B 1874 Frederiksberg C 1.2 Administrator Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tlf.: Fax: Rådgivere RIOS Rådgivende Ingeniører og arkitekter Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Tlf.: Fax: Web: SIDE 1

6 1.4 Entrepriseoversigt Arbejdet udbydes i hovedentreprise, der omfatter: Murerarbejde 1. Stillads, arbejdsplatform, skure og container 2. Kvaderpuds, sålbænke, gesimsbånd, brandkamme m.m 3. Gårdbelægning mv. 4. Facadeisolering 5. Facadeafrensning 6. Nedbrydning af brystninger m.m. 7. Mørtelfuger 8. Tørledninger for nye nedløb Tømrerarbejde 1. Vinduer og altandøre 2. Stuealtangulv Smedearbejde 1. Altaner VVS og blikkenslagerarbejder 1. Radiatorer 2. Nye tagrender og nedløb 3. Zinkinddækninger Malearbejder 1. Facadebehandling 2. Lysninger m.m ved nye altandøre 3. Træværk over vinduer/døre i manzard El-arbejde 1. Udvendig belysning og kabler/ledninger m.m. Hovedentreprenør er ansvarlig for koordinering og fornødne aftaler. Side 2

7 Udover nærværende entreprisebeskrivelse henvises til fællesbetingelser FB og øvrigt udbudsmateriale, som fremgår af udbudsbrevet. 2.1 Materialer og udførelse generelt I dette punkt er anført de generelle forhold for materialer og arbejdets udførelse. I de efterfølgende underpunkter er anført supplerende forhold for de enkelte aktiviteter Materialer generelt Mursten, mørtel m.v. Mursten til evt. ommuring/rep. skal være massive og i type, farve og dimension svarende til de eksisterende mursten og leveret fra teglværk tilsluttet Dansk Murstenskontrol. Prøve til godkendelse skal foreligge, inden arbejdet påbegyndes. Al mørtel skal være normmørtel iht. DS 414 leveret fra mørtelværk tilsluttet Dansk Mørtelkontrol. Mørtel til fugning m.v. skal være hydraulisk mørtel, indfarvet som eksisterende. Mørtel til opmuring skal være KC 50/50/700, bakkemørtel. Udvendigt puds: - Udkast: KC 20/80/550, kornstørrelse 0-4 mm - Grovpuds: KC 35/65/650, kornstørrelse 0-4 mm - Slutpuds: KC 35/65/650, kornstørrelse 0-2 mm Saltsyre skal være 30 % arsenfri, teknisk saltsyre leveret færdigblandet i forholdet 1 del syre til 10 dele vand. Tyndpudsmørtel, som Sika MonoTop Træ m.v. Tilpasningslister til eksist. lysninger: Hvidmalet Beslag og fastgørelsesmidler Alle befæstigelsesmidler, fugematerialer, specialprofiler skal være indeholdt i tilbuddet og være af fabrikat som er anbefalet af leverandøren og efter godkendt prøve. Alle beslag og fastgørelsesmidler - søm. m.v. - skal være varmforzinkede, hvor andet ikke er anført. Søm og dykkere skal, hvor intet andet er foreskrevet, være firkantede. Længden skal, hvor forholdene tillader det, være 2 x tykkelsen af det fastsømmede emne + 25mm og tykkelse skal min. være den mellemste dimension. Isolering mv. Der anvendes VIF kontrolleret mineraluld. 100 mm Rockwool Facadebatts Rockwool facadesystem Zink m.v. Zinkplade til tagrender, nedløb, inddækninger, mv., skal være som Rheinzink 0.8mm. Der anvendes halvfabrikat fra Rheinzink. Loddetin skal være med 40 % tin, antimonfattigt efter din L Pb Sn 40 (Sb). Loddevand skal være Z-04-S. Hængselstifter skal være med oplukke og lukkeskruer skal være i rustfrit stål. Vinduer og altandøre Altandøre: Som BP-vinduet, model RB-4, farve RAL9010 Side 3

8 Vinduer: Som BP-vinduet, model DB 100/200/300, farve RAL9010 Gårdbelægning SF-Klostersten, farve efter aftale. Sten 7x21 cm. Lægning i ½ forbandt. Side 4

9 2.1.2 Udførelse generelt Endelig udførelse og udførelsesmetoder skal aftales i detaljer i forbindelse med udvalgte referenceområder. Nedrivningsmaterialer m.v. må ikke nedkastes fra stilladserne med mindre det foregår med hejs eller i nedstyrtningsrør, som skal være forsvarligt ophængt og container lukket med afskærmning for minimering af støvgener m.v. Under nedrivningsarbejderne og bortkørsel af nedrivningsmaterialer skal såvel offentlige som private arealer renholdes. Entreprenøren skal sørge for effektiv afdækning af bygningsdele, som skal bevares for at undgå ridser og andre skader. Ligeså skal færdsel, materialehåndtering og arbejdsudførelse tilrettelægges og foregå, så skader undgås, i lejligheder m.v. Evt. beskadigelser repareres for entreprenørens regning. Det påhviler entreprenøren at udlægge midlertidige gangbroer, stilladser og sikringsforanstaltninger for mandskabet i det omfang, det er nødvendigt for arbejdets udførelse. Registrering: Eksisterende skader på indvendige pudsede overflader, vægge, lysninger og gulve registreres inden arbejdet igangsættes. Entreprenøren har ansvaret for registreringen, og skader som måtte blive konstateret efter arbejdets afslutning vil blive tilskrevet renoveringsarbejderne, såfremt de ikke er blevet registreret. Side 5

10 2.2 Arbejdets udførelse og materialer Murerarbejde 1. Stillads, arbejdsplatform, skure og container Entreprenør leverer og monterer nødvendigt stillads, herunder etablering, drift og afrigning. Stilladser udføres gennemgående, således at der er normal adgang for mandskab, materialer og materiel til stilladsdæk. Nødvendige konsoller og flytning af disse for at det beskrevne arbejde (alle entrepriser) kan udføres skal være indeholdt i tilbud. Stillads skal kunne benyttes af alle entrepriser, herunder etablering af hobbyrum i tagetagen. Stilladsafdækning, med f.eks. plader, skal sikre at personer kan færdes uden fare. Stillads afdækkes med svær plast på lodrette sider. Arbejdsplatform for montering af altaner og bærejern mv. skal være indeholdt i tilbud. Eventuelle skader på beplantning og belægning mv. skal udskiftes efter aftale med byggeledelsen. Levering og placering af skurvogne (inkl.førstehjælpskasse), sanitetsvogn, containere, affaldsskakter, materialedepoter mv. sker efter nærmere aftale med byggeledelsen, og leveres af denne entreprise. Bygherre kan ikke anvise areal på ejendommen til placering af byggeplads. Eventuelle P-afgifter og gebyrer afholdes af entreprenør og skal være indeholdt i tilbud. Placering skal dog ske således at adgang for beboerne og andre kan ske uhindret og sikkert. Evt. skader på belægninger mv. som følge af ovennævnte placering udbedres af entreprenøren uden udgift for byggeherren. Bygherren afholder udgifter til el-, vand- og varmeforbrug i skurbyen, samt el- og vandforbrug på byggepladsen igennem hele byggeperioden. Tilslutning af el og vand etableres af denne entreprise. Ved kørsel på ejendommens og naboejendommes interne adgangsveje, fortove mv. foran husene skal der lægges min. 23mm krydsfinerplade eller stålplader, således at der ikke sker skader på belægninger. Containere skal placeres og understøttes således, at der ikke sker skade på belægninger. Alle skader bliver udbedret for entreprenørens regning efter arbejdets udførelse. Side 6

11 2. Kvaderpuds, sålbænke, gesimsbånd, brandkamme m.m. Tegning nr På gadeside reetableres kvaderpuds fra underkant stuevinduer og ned til terræn. Al eksisterende puds fjernes. Der udføres kun vandrette fuger. Overflader skal være jævne og glatte uden lunker og svindrevner. Kvaderpuds udføres så der ikke er synlig overgang mellem ny kvaderpuds og oprindelig kvaderpuds over stuevinduer. Der udføres en referenceprøve til tilsynets godkendelse. Kvaderpuds udføres af min. 3 gange. Der foretages partielle mur- og pudsreparationer af øvrigt murværk, herunder brandkarme, gavle, facader, gesims og gesimsbånd, skorstene og murværk øverst på tårn iflg. aftale med tilsynet. Sålbænke mod gadeside og gesimsbånd overfladebehandles med tyndpudsmørtel på overside. Overfladebehandling udføres af to omgange og i en lag tykkelse på min. 1mm. Pudsreparationer og overfladebehandling af sålbænke skal foretages på fast og bæredygtig bund. Puds udføres af mindst to omgange, udkast og puds. Sålbænke på gade- og gårdside etableres med korrekt fald i pudslag. Udføres på fast og bæredygtig bund. Under 4 stk. kældervinduer på gadeside mod tårn støbes en betonsokkel på 100mm over terræn med skrå over side. Kældervinduer skal dermed være 10cm lavere end nuværende vinduer. Under alle nye altandørspartier støbes en betonsålbænk. Sokkelhøjde 80 mm over færdig gulvbelægning i altan. Sålbænk føres min. 120 mm ind under bundstykke. For alle altaner etableres huller i ydervæg for RHS bærejern. Der samarbejdes med smed som monterer/leverer altaner. Reparation af almindelig puds og kvaderpuds ved montering af bærejern skal være indeholdt i tilbud. Der må ikke være synlig overgang mellem nyt og gammelt. Der skal medregnes omstilling af stillads for arbejdets udførelse. På gård- og gadeside opsætter blikkenslager i alt 8 stk. nye nedløb. Murer etablerer plads for nedløb i gesimsbånd inkl. reparationer og reetablering. Ved nye altaner fjernes gesims og der reetableres og repareres. 3. Gårdbelægning mv. Tegning nr , 1.01 Side 7

12 Eksisterende gårdbelægning, asfalt og beton, i baggård fjernes, herunder hegn og sokkel mod nabogård, samt plankeværk op ad mur mod naboer, og plantekumme inkl. Miljøafgifter. Eksist. Belægninger fjernes via nabogård. Metaltørrestativ fjernes. Eksisterende cykelskur i forgård nedrives og fjernes. Under udførelse af entreprise afmonteres sandkasse og sættes i depot. Efter entreprisens udførelse genmonteres sandkasse. Der udføres ny belægning i SF-klostersten, belægning gives fald til brønde. Besparelse ved asfaltbelægning i stedet for klostersten oplyses i tilbudsliste. Der foretages mur- og pudsreparationer af murværk mod skel. Arbejdet koordineres med nabogård. Kontaktperson : Ole Emborg fra Tegnestuen Emborg. Tlf Facadeisolering Tegning nr Der udføres 100 mm udvendig facadeisolering af nordlig væg ved tårn, på østfacade. Facadeisolering og puds mv. skal udføres iht. producentens anvisninger (Rockwool) samt af autoriseret Rockwool facadeentreprenør. Ved sokkel afsluttes isolering og puds mod sokkelprofil i niveau med overkant kældervinduer. Der benyttes 4 stk. Rockwool systemdybler pr. batts til fastgørelse af facadeisolering til eksisterende mur. 5. Facadeafrensning Tegning nr Højtryksspuling af alle pudsede flader. Inddækning af døre og vinduer m.m. Pudsreparationer udføres af murer. Side 8

13 6. Nedbrydning af brystninger m.m. Tegning nr , 1.01 De steder, hvor der isættes altandøre i stedet for vinduer (20 stk. i vestfacade og 20 stk. i østfacade), fjernes murværket inkl. gennembrydning af gesims. Der foretages nødvendig reparation samt pudsning af fals. Puds udføres af mindst to omgange, udkastning og puds. Der må ikke være synlig overgang mellem nyt og gammelt. Der udføres betonsålbænk ved nye altandøre. Sålbænk føres min. 120 mm ind under bundstykke. Puds- og evt. flisereparation skal være indeholdt i tilbudet. I tørrerum i kælder bores Ø160mm hul i mur for isætning af udsugningsventilator som opsættes/leveres af elektriker. Udvendig/indvendig reparation af vægpuds inkl. 7. Mørtelfuger Tegning nr Fuger udføres i farve som eksist. Der udføres mørtelfuger udvendigt. Der udstoppes med mineraluld. Mørtelfuge skal ved bundstykke udføres bag drypnæse på vindue/dør. Fuger skal udføres glat og slutte tæt til både mur og karm. 8. Tørledninger for nye nedløb Tegning nr Under nye nedløb (8 stk. i alt), som etableres af blikkenslager, udføres nye fodbøjninger og tørledninger som tilsluttes eksist. nedløbsbrønde. Gadeside, 4 stk. Gårdside 4 stk. Tømrerarbejde 1. Vinduer og altandøre Tegning nr , 1.01, 1.08 Side 9

14 Se materialer generelt og tegn Vindues- og dørelementer skal leveres fra fabrik tilsluttet DVC-kontrol. Det påhviler entreprenøren at udføre en vindues- og døroversigt, der registrerer de forskellige typer af vinduer og døre med prissætning. Bygherre giver besked om til hvilken side døre og vinduer skal åbnes. Døre skal åbne ens i lodrette rækker i ejendommen. Udtagning og bortkørsel af eksisterende vinduer er inkluderet i entreprisen. Vinduer /altandøre monteres med el-forzinkede karm-/montageskruer direkte i murværket/ tagkonstruktion og i henhold til fabrikantens anvisninger. Udtagning af vinduer foretages meget forsigtigt aht. facadepuds. m.m. Alle vinduer (herunder kældervindue hvoraf 4 stk. er mindre i højden end øvrige kældervinduer) undtagen ved altandøre udskiftes til nye i samme mål. Entreprenøren foretager og er ansvarlig for måltagning. Fugebredde udvendigt omkring vinduer og altandøre skal være 12mm +/- 3mm. Alle 3-fags altandøre skal være hængslet 2 fag parvis samt 1 fag. Aftales med tilsyn. Alle døre skal være indadgående og vinduesrammer skal være indadgående og tophængt. Alle altandørspartier i manzardtag er mindre i bredden end øvrige partier nedenunder. Under 4 stk. kældervinduer på gadeside mod tårn støbes en betonsokkel af murer på 100mm over terræn med skrå over side. Kældervinduer skal dermed være 10cm lavere end nuværende vinduer. Nye lysninger til altandøre: 16 mm MDF-plader samt nye indfatninger som eksist. Altandøre etableres med not for ny lysning. Karm-/montageskruer skal placeres i karmfalsen, således at skruehoveder er skjult, når vinduer/døre er lukkede. Der udføres mørtelfuger udvendigt og akrylfuge indvendigt og efterfølgende lister. Der udstoppes med mineraluld af murer, herunder mørtelfuger udv. I manzard-etage skal der udvendigt anvendes elastisk silikonefuge, som Sika, i stedet for mørtelfuge. Tilpasning med lister indvendigt til eksist. lysning, vinduesplade og køkkenbord skal være inkluderet i entreprisen. Der anvendes malede lister med synlige stifthuller. Lister skal være i samme farve som vinduer og døre. Der gøres specielt opmærksom på, at køkkenborde generelt er hævet, så der er forsænket hylde mellem køkkenbord og køkkenvindue. Retablering af forsænket hylde skal være indeholdt i tilbud. Til altandøre opsættes nye lysninger ned til gulvbelægning. Lysning udføres af 16mm MDF-plade og nye indfatninger (fremstilles) som eksisterende. Indfatninger opsættes så der fremstår en 2-3 mm platte på ende af lysning. Skruehuller i MDF-plader forbores og forsænkes. Eksisterende færdiggulvbelægning skal ved altandøre føres helt ud til dørbundsstykke og afsluttes med en liste i samme materiale/træsort som bundstykke. Såfremt der er gulvtæppe eller anden belægning, der ikke kan føres ud til altandøren, afsluttes med 22mm MDF-plade, affaset og med lister som eksisterende lysning. Der Side 10

15 må ikke forekomme nedbøjning på gulvbelægning/mdf-plade ved almindelig personbelastning. Ved altaner på 3. og 4. sal fjernes eksist. gulvbelægning så bærejern for altaner kan foretages. Se tegning Smed monterer altaner og bærejern. Gulvbelægning reetableres med eksist. gulvbelægning eller suppleres med ny i samme dimensioner og kvalitet. Vinduer og døre skal fremtræde hele og afsluttede indvendigt og udvendigt med en naturlig overgang mellem nyt og gammelt. Der udføres en referenceprøve på manzard-etage samt normaletage på det udførte arbejde til tilsynets godkendelse. 2. Stuealtangulv Tegning nr Gulvplanker i teak, dimension min. 25x150 mm i hele længder. Planker oliebehandles på alle sider inden lægning. På altantype B monteres gulvplanker i teak iht. Tegning Planker lægges med 5 mm luft. Fastgøres med rustfri skruer som sænkes og proppes i samme træsort. Smedearbejde 1. Altaner Tegning nr , Se materialer generelt og tegn. nr Alt stål galvaniseres i henhold til DS/EN ISO Altaner på stueetage, 1. og 2. sal monteres i princippet som anført på tegning 1.01 og 1.03 afhængig af placeringen af eksist. bjælkelag. Altaner på 3. og 4. sal monteres som anført på tegning Altaner inkl. gelænder, bærejern, gulvbelægning, underside m.m. leveres og monteres i henhold til tegningsmateriale. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem tegningsmateriale og faktiske forhold mht. montering skal tilsynet straks orienteres. Side 11

16 Ved altanopsætning skal det sikres, at der er plads/frihøjde (mellem dør og altanbund) nok til evt. senere udlægning af hårdttræsgulv oven på alu-plade. Frihøjden skal være mm fra overkant altanbund til underkant dørbundsstykke. Altaner monteres, så der er et fald på 3 promille væk fra facaden. Afvanding sker ud over forkant på altan. VVS og blikkenslagerarbejde 1. Radiatorer Tegning nr.. Ventilator, type Radiator, type Flytning af radiatorer til sidevæg ved nye altandøre er bygherreleverance. Ny radiator tilsluttet fjernvarmen opsættes i tørrerum i kælder. Radiator faststilles til svag konstant varme. 2. Nye tagrender og nedløb Tegning nr Alle eksisterende tagrender og nedløb udskiftes til nye i zink, som Rheinzink. Tagrender skal være 0,8 x 333mm (12 ). Rendernes forkant udføres med maskinvulst. Rendernes bagkant gøres 1 cm højere end forkanten og forsynes med maskinvulst. Nedløbsrør Ø100mm (0.8mm) leveres i zink med cirkulært tværsnit i loddede stykker af normallængder på 2 meter med 20mm overlæg i samlinger. Lodret samling skal være indvendig, maskinelt loddet, som Rheinzink nedløbsrør. Overgang mellem tagrende og eksisterende og nye nedløb udføres med skråt udløbsstykke. Nedløbsrør fra udløbsstykke udføres med fald 45º til lodret nedløb på mur. Knæk udføres skarpt med bajonetknæ. Overlæg til lodninger skal være min. 10mm og loddematerialet skal have fæste i loddespalten i en bredde af min. 10mm og loddespalten må ikke overstige 0.5mm. Alle samlinger skal gennemloddes. Varmtforzinkede rendejern udføres pr. max 600mm forskriftsmæssigt fald mod afløb. Bagfald må ikke forekomme. Tagrendernes flugter og faldlinier må højst afvige +/- 5mm på en 3 meter retskede. Der må ikke forekomme fejlophobning. Der skal monteres ekspansionsstykker 6 meter fra gavle og pr. 15 meter tagrende. Efter demontering af nedløbsrør udføres midlertidig afdækning af nedløbsbrønde. Nedløb skal stå i lod og placeres min. 30mm fra mur. Side 12

17 Nedløbene monteres på facaden med nye varmtforzinkede hængselsstifter med tredobbelt korrosionsbeskyttelse, som Rheinzink, i dimension passende til nedløb pr mm. Hængselstifter skal være med oplukke. Oplukke i rustfrit stål. Over alle hængselstifter monteres påloddede vulster på nedløbsrør. Skruer til fastgørelse af hængselsstifter samt oplukke skal være af rustfrit stål. De nederste 2 meter nedløbsrør af varmforzinket stålrør som Loro-X med skuffemuffe (elefantfod) for tilslutning til brønd af nedløbsrør. Stålrør afskæres ca. 50mm over nedløbsbrønd for rensemulighed. Ved alle nedløbsbrønde monteres Loro-X skydemuffe (elefantfod) for tilslutning til brønd og nedløbsrør. Nye ekstra tagnedløb i zink, 8 stk., tilsluttes fodbøjning som udføres af murer/kloak. Der udføres tagnedløb som vist på facade. Der udføres endebunde i tagrender ved altaner ved manzard. 3. Zinkinddækninger Tegning nr Se materialer generelt På væg, hvor der udføres facadeisolering, monteres en ny inddækning i zink ved overgang mellem tag og væg. Inddækning udføres i henhold til facadeisoleringsproducentens anvisninger. Kviste i manzard : I forbindelse med udskiftning af vinduer fornyes lodret zinkinddækning. I forbindelse med udskiftning af vinduer til altandøre, herunder nedrivning af brystning, udskiftes/suppleres lodret zinkinddækning samt reparation ved fjernelse af zinksålbænke. Der monteres nye zinkinddækninger omkring vinduer i manzardetage. Der skal sikres tilstrækkeligt fald på sålbænke (zink) ved vinduer. Brandkamme: Der udføres nye inddækninger i zink 0.8 langs brandkarme. Inddækninger iht. principtegninger. Skiferbelægninger langs brandkarme demonteres, for montering af zinkindskud. Ved reetablering af skiferbelægning kittes overlæg. Malerarbejde 1. Facadebehandling Tegning nr Omfatter alle pudsede udvendige flader inkl. brandkarme og skorstene. Side 13

18 Malebehandling af facader med udvendig isolering og puds skal udføres med isoleringsproducentens godkendte produkter. Malebehandling af muret vægge, herunder pudsrepareret vægge i baggården mod naboer. Dette arbejde opgøres særskilt på tilbudsliste. Se materialer generelt Der udføres behandlinger i henhold til efterfølgende behandlingsforskrifter. Malerbehandlinger er opbygget og beskrevet efter principper og begreber/ betingelser fra Malerfagligt Behandlings Katalog, MBK (Dansk Teknologisk Institut). Farvevalg Der udføres farveprøver, hvorefter endeligt farvevalg aftales med byggeledelsen. Prøver Der udføres indledningsvis "referencefelt" til byggeledelsens godkendelse. Der må ikke forekomme facademaling på træværk, vinduesglas eller zinkbeklædning. Temperatur og vejrforhold ved påføring af facademaling skal overholde producentens anvisninger. Ved udførelsen skal entreprenøren sikre sig, at underlaget er bæredygtigt og om fornødent udføre afslibning til bæredygtig bund. Øvrigt specificerede krav fremgår af behandlingsforskrifterne. De stillede kvalitetskrav vil blive betragtet som overordnede, og det i den efterfølgende behandlingsspecifikation nævnte skal betragtes som udtryk for ønsket behandlingssystem og minimumsbehandling. Temperatur og vejrforhold ved påføring af facademaling skal overholde producentens anvisninger. Udtørringstid mellem hver malebehandling skal være min. 16 timer, uanset at producenten evt. angiver kortere tørretid. Alle materialer skal være gode og sunde og kunne henregnes som gangbare handelsvarer. Behandlingsspecifikationer, der omfatter flere malervarer i rækkefølge forudsætter, at disse malervarer er indbyrdes forlignelige, dvs. at hver malervare kan påføres den foregående uden vanskelighed og hæftes sikkert på den. Dette er normalt tilfældet, hvis alle malervarer er fra samme leverandør, men gælder ikke altid malervarer fra forskellige leverandører. Arbejdet skal udføres med fabriksfærdige materialer. Malematerialer skal leveres på byggepladsen og opbevares under udførelsen i originalemballage og med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand. Side 14

19 Maling på facader skal kunne bestå tapeprøven, der udføres iht. "Malerfagligt Behandlingskatalog" fra Teknologisk Institut, MBK. Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt, som førsteklasses håndværksmæssigt arbejde. Den færdige behandling skal være fri for fede kanter og løbere, være ensartet uden knopper og ujævnheder. Alle filmdannede behandlinger skal have tilfredsstillende vedhæftning til underlaget og sammenhæng mellem lag. Afhjælpning Sår og skrammer skal efterrepareres i fuldt omfang. Efterreparationer skal udføres, således at de i kvalitet og udseende svarer til den omgivende flade. Rengøring og afdækning Rengøring ved arbejdets påbegyndelse skal foretages i nødvendigt omfang for malerarbejdets tilfredsstillende udførelse. Malearbejde skal udføres på fast og bæredygtig bund. Der foretages alle nødvendige afdækninger. Afdækning skal foretages af de bygningsdele m.v., som enten er færdigbehandlede eller som ikke skal overfladebehandles. Malerpletter og stænk skal fjernes overalt. Malerrester og lignende må ikke udtømmes i bygningens afløb, men skal opsamles i beholdere og fjernes fra bygningen i henhold til gældende lovgivning. Behandlingsanvisning Bygningsdel: Behandlingsart: Underlag: Behandling: Vægge Vedligehold samt nybehandling ved partiel pudsreparation Pudsede vægge Male 2g, Beck & Jørgensen, Kivisil 481 facademaling Rockwool facademaling ved udv. facadeisolering Krav til underlag: Jævn, glat uden revner eller afskalninger. Fast og bæredygtig bund. Overfladen skal være ren, uden partikler af jord, smuds, mørtel mv. Behandling: Afrensning af alle pudsede flader Nødvendige pudsreparationer, udføres af murer Spartling af mindre huller og revner til jævn og glat overflade 2 gange malebehandling Farve: Efter aftale med bygherre NB: Der anvendes 4 forskellige farver. 1 farve til sokkel, 1 farve til underfacade, 1 farve til overfacade og 1 farve til sålbænke, gesims, gesimsbånd, ornamenter mv. Side 15

20 Nødvendig og præcis beskæring skal være indeholdt i tilbud. I forbindelse med stilladsnedtagning skal der foretages pletspartling og -maling ved stilladsfastgørelser. Forventet udfald og funktionsklasse: DLU: Dækket, lukket og udfyldt flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Udføres i øvrigt i henhold til producentens anvisninger. 2. Lysninger m.m. ved nye altandøre Tegning nr , 1.01 Behandlingsemner : MDF-plade og træindfatninger. Der udføres behandlinger i henhold til efterfølgende behandlingsforskrifter. Malerbehandlinger er opbygget og beskrevet efter principper og begreber/ betingelser fra Malerfagligt Behandlings Katalog, MBK (Dansk Teknologisk Institut). Der må ikke forekomme malingsstænk på træværk, gulve, vinduesglas m.m. Malerreparation af lysninger/væg ved nedbrydning af brystninger af murer, skal være indeholdt i tilbudet. Der udføres malerbehandling af nye trælysninger og alle lister samt indfatninger. MDF-plade mellem eksist. gulv og ny altandør malebehandles. Behandlingsanvisning MDF-plader : V4262, Bech og Jørgensen, plastemalje Indfatninger : V4178, Bech og Jørgensen, plastemalje Side 16

21 3. Træværk over vinduer/døre i manzard Tegning nr. 3.03, 3.04 Omfatter malerbehandling af udvendigt træværk over vinduer /døre i manzard. Der udføres behandlinger i henhold til efterfølgende behandlingsforskrifter. Malerbehandlinger er opbygget og beskrevet efter principper og begreber/ betingelser fra Malerfagligt Behandlings Katalog, MBK (Dansk Teknologisk Institut). Farvevalg Der udføres farveprøver, hvorefter endeligt farvevalg aftales med byggeledelsen. Prøver Der udføres indledningsvis "referencefelt" til byggeledelsens godkendelse. Der må ikke forekomme malingsstænk på tagbeklædning, vinduesglas eller zinkbeklædning. Ved udførelsen skal entreprenøren sikre sig, at underlaget er bæredygtigt og om fornødent udføre afslibning til bæredygtig bund. Øvrigt specificerede krav fremgår af behandlingsforskrifterne. De stillede kvalitetskrav vil blive betragtet som overordnede, og det i den efterfølgende behandlingsspecifikation nævnte skal betragtes som udtryk for ønsket behandlingssystem og minimumsbehandling. Entreprenøren må sikre, at der ikke males på træværk i perioder, hvor træfugtigheden overstiger 12 % for udvendigt træværk. Temperatur og vejrforhold ved påføring af træ skal overholde producentens anvisninger. Udtørringstid mellem hver malebehandling skal være min. 16 timer, uanset at producenten evt. angiver kortere tørretid. Alle materialer skal være gode og sunde og kunne henregnes som gangbare handelsvarer. Behandlingsspecifikationer, der omfatter flere malervarer i rækkefølge forudsætter, at disse malervarer er indbyrdes forlignelige, dvs. at hver malervare kan påføres den foregående uden vanskelighed og hæftes sikkert på den. Dette er normalt tilfældet, hvis alle malervarer er fra samme leverandør, men gælder ikke altid malervarer fra forskellige leverandører. Arbejdet skal udføres med fabriksfærdige materialer. Side 17

22 Malematerialer skal leveres på byggepladsen og opbevares under udførelsen i originalemballage og med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand. Maling på træværk skal kunne bestå tapeprøven, der udføres iht. "Malerfagligt Behandlingskatalog" fra Teknologisk Institut, MBK. Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt, som førsteklasses håndværksmæssigt arbejde. Den færdige behandling skal være fri for fede kanter og løbere, være ensartet uden knopper og ujævnheder. Alle filmdannede behandlinger skal have tilfredsstillende vedhæftning til underlaget og sammenhæng mellem lag. Afhjælpning Træ, der er blottet ved afslibning, skal grundes mod svamp og skimmel og have fuld efterreparation. Sår og skrammer skal efterrepareres i fuldt omfang. Efterreparationer skal udføres, således at de i kvalitet og udseende svarer til den omgivende flade. Rengøring og afdækning Rengøring ved arbejdets påbegyndelse skal foretages i nødvendigt omfang for malerarbejdets tilfredsstillende udførelse. Malearbejde skal udføres på fast og bæredygtig bund. Der foretages alle nødvendige afdækninger. Afdækning skal foretages af de bygningsdele m.v., som enten er færdigbehandlede eller som ikke skal overfladebehandles. Malerpletter og stænk skal fjernes overalt. Malerrester og lignende må ikke udtømmes i bygningens afløb, men skal opsamles i beholdere og fjernes fra bygningen i henhold til gældende lovgivning. Behandlingsanvisning Bygningsdel: Behandlingsart: Underlag: Behandling: Udvendigt træværk Vedligehold Malerbehandlet 2g Beck og Jørgensen, Perfekt, Tæcklasyr, glans 50 Krav til underlag: Fast og bæredygtig bund. Overfladen skal være ren uden løs maling eller lign. Uden partikler af jord, smuds, mørtel mv. I tilfælde af nødvendig reparation for råd mv. aftales dette nærmere med tilsynet Behandling: Side 18

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 8 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 21.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Henrik Jørgensen (HJ),

Læs mere

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 3 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 17.7.2008/ 9:15 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B-1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Michael Paraskevas (MP),

Læs mere

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 10 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 4.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

Referat af: Byggemøde 21 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 26.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 21 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 26.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 21 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 26.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Johansen (HJ), HMJ Jørgen Christensen (JC),HMJ Michael

Læs mere

Referat af: Byggemøde 22 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 04.12.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 22 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 04.12.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 22 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 04.12.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Johansen (HJ), HMJ Jørgen Christensen (JC),HMJ Brian

Læs mere

Malerfagligt Behandlings-Katalog

Malerfagligt Behandlings-Katalog Malerfagligt Behandlings-Katalog Vægge > Nybehandling > Gipsplade, forsænket kant til spartling Nybehandling V 2820 Byggemateriale: Gipsplade, forsænket kant til spartling Funktionsklasse: Æstetiske og

Læs mere

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99

Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altanprojekt Ndr. Frihavnsgade 95-99 Side 1 af 6 Sorø den 5. december 2008 AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 C/o Anders Holm Ndr. Frihavnsgade 95, 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Ndr. Frihavnsgade 95-99 Altaner

Læs mere

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk.

Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Sorø den 14. februar 2011 AB Vennemindevej 18-26 Tåsingegade 41 C/o Hanne Thomassen Vennemindevej 22 3. th. 2100 København Ø Vedr.: AB Venneminde vej 18-26 Tåsingegade 41 Altaner 33 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009.

Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april 2009. V. TILBUDSLISTE Ejendom: AB Gunløg Sag nr.: 06.2527.02 af april 2009. Entreprise 1 - Hovedentreprisen Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre nævnte entreprise iht. udbudsmateriale af april

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt saga G

Vedr.: Altanprojekt saga G Sorø den 11. september 2015 AB Saga G Gunløgsgade 25. m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Altanprojekt AB Rungstedlund

Altanprojekt AB Rungstedlund Altanprojekt AB Rungstedlund Sorø den 11. juni 2009 AB Rungstedlund C/o Mikkel Christiansen Rungstedplads 11, 4 tv. 2200 København N Vedr.: AB Rungstedlund Altaner 10, 25 og 50 stk. Som aftalt fremsender

Læs mere

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE

TILBUDSLISTE - Vindues udskiftning, Afd. 8 HOVEDENTREPRISE Side1 af 6 Regnbuen arkitekter maa, Store Torv 10, 1 sal, 8000 Århus C Tlf: 86 20 58 00 Dato: 05.12.2014 Rev. Dato: 09.01.2015 Bygherre: Boligforeningen Ringgården Dybedalen 1A 8210 Aarhus V Byggesag:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Referat af: Byggemøde 9 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 28.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 9 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 28.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 9 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 28.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Johansen (HJ), HMJ

Læs mere

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen.

Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. Byggemødereferat eksempel Sag: (adresse), magasinbygningen (dato) Referat af byggemøde nr. (nr), afholdt den (dato) på byggepladsen. 11.1. Mødedeltagere: Murer, tømrer, bygherre, arkitekt (referent) Ikke

Læs mere

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold

Særlige Arbejdsbeskrivelser SA. Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011. Indhold SA Projektnr.: EGB 42-323-0-400-011 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B995 til B999 Severin Kristoffersenip Aqq 1-9, 3952 Ilulissat Ilulissat 11/02/2015 Side 1 / 9 Indhold 1.

Læs mere

Referat af: Byggemøde 7 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: / 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 7 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: / 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 7 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 14.8.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Annette Kram Poulsen (AHM), A/B Lindely Michael Jebach (MJ), HMJ

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd

Tilbudsliste. Rønnekrogen 9, 2880 Bagsværd Tilbudet omfatter: Murer Tømrer Blikkenslager Glas Maler Jord, beton og kloak VVS El Der kan afgives tilbud på alle entrepriser. Tilbudet skal omfatte den samlede opgave inden for hver entreprise og tage

Læs mere

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014

Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mette Hertz Tilbud nr. 969-2014 Henrik Ibsensvej 26, 3.tv. 1813 Frederiksberg Frederiksberg den 4. februar 2014 Mail: mettehertz@gmail.com Tlf: +45 2988 4816 TILBUD. Altanprojekt på Henrik Ibsensvej 26.

Læs mere

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge

rev KR. Nedrivning. Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge 06.03.2012 rev. 15-03-2012 KR. Nedrivning Nedtagning og bortkørsel af vægge og div. installationer, samt nedtagning af div beslag og skruer på vægge Nedtagning og bortkørsel af vindue og brystningsvæg

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Strandboulevarden/Løgstørgade

Vedr.: Altanprojekt Strandboulevarden/Løgstørgade Sorø den 17. september 2012 Anne Lindegaard Strandboulevarden 121, 4. th. 2100 København Ø Tilbudsnummer: 12735 Vedr.: Altanprojekt Strandboulevarden/Løgstørgade Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 21. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 02 Afholdt 21. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

25% moms Kr ,00

25% moms Kr ,00 AAB Horsens, afd. 6 Vesterport Renovering og modernisering Entreprise nr.: 23 Dato: 18032016 Entreprise navn: Udvendig tømrerentreprise Rev. Dato: Arbejde: Udvendig tømrerarbejder Version: Sag nr.: 1100017931

Læs mere

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108

Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Beskrivelse for renovering af øvrefacade på ejendommen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Tilbudet skal indeholde.: o Stillads o Udfræsning af fuger (og bortskaffelse)

Læs mere

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes.

Dørbladet udføres som en rammedør til glasisætning. Under falsene udføres en række indskæringer således at falsen udluftes. NY TERRASSEDØR 1 - BESKRIVELSE Generelt Varmings Tegnestue har i foråret/sommeren 2012 redigeret eksisterende tegningsmateriale samt udarbejdet supplerende tegningsmateriale for Kulturstyrelsen. Redigeringen

Læs mere

Tidsplan for udførelse - Niveau 3

Tidsplan for udførelse - Niveau 3 Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato 1 2 Byggestart 1 dag fr 12-07-13 fr 12-07-13 3 4 Byggeplads Fase 00+ 01 20 dage fr 12-07-13 to 08-08-13 5 Byggeplads - rydning 10 dage fr 12-07-13 to 25-07-13

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Saga G

Vedr.: Altanprojekt Saga G Sorø den 2. september 2016 AB Saga G Gunløgsgade 25 m.fl. 2300 København S Tilbudsnummer: 13532 Vedr.: Altanprojekt Saga G Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte ejendom/

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ringertoften 02.1943.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i primo 2010 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 24. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 06 Afholdt 24. juli 2012, kl. 11.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Fælles vinduer Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København V. Telefon 33 23 78 10 Mobil 22 95 50 52 Udgave

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE

BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE BYGNINGSDELSKATALOG FOR HAVEBOLIGFORENINGEN GRØNDALSVÆNGE Katalog over udvendige bygningsdele omfattet af Lokalplanens og Foreningens bestemmelser. Lokalplan Grøndalsvænge nr. 297 af Maj 1999 Facaderegulativ

Læs mere

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk

ARKITEKTFIRMAET ASL ved SVEND RENÉ LARSEN maa WIEDEWELTSGADE 54 2100 KØBENHAVN Ø TEL 21 91 09 41 MAIL svend.rene@larsen.dk Projekt: Facaderenovering, Lauritz Sørensens Vej 3-13 Emne: Byggemøde nr. 16 Mødedato 27.03.2012, 10.30 Sted Byggepladsen Til stede: Palle Gamst PAG VVS-installatør, Petersen og Olsen Kjeld Jørgensen KJO

Læs mere

Endeligt design for altaner i Strandlodsgården

Endeligt design for altaner i Strandlodsgården Endeligt design for altaner i Strandlodsgården Nedenfor følger en kort præsentation: Det er en klassisk altan i aluminium, hvor de kvadratiske tremmer giver altanen et let og elegant udtryk. Med denne

Læs mere

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678

LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 LIG ARBEJDSBESKRIVELSE vedr. Udvendig Malerarbejde Samuel Kleinschmidt-ip aqq. B-1393/ B-1679 og B-3678 31/3-2016 1. ALMINDELIGE BETINGELSER. 1.1. Generelt. Nærværende Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) omhandler

Læs mere

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014

Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Rasmus Petersen Tilbud nr. 2054-2014 Brydes Alle 13, 1 th 2300 København S Frederiksberg den 22.07. 2014 Mail: sinn08@hotmail.com Tlf: +45 5164 3951 Altanprojekt på Brydes Alle. TILBUD. Som aftalt sender

Læs mere

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK

ARKITEKT MAA PETER RASMUSSEN SKALSBYVEJ 4 4735 MERN 5593 9325 PR-ARKITEKTERNE@MAIL.DK Markeringer viser maksimal placering af franske altaner i køkken og opholdsrum anført med positionsnummer 01-26, godkendt jænfør principiel tilladelse af 17. januar 2008 fra Københavns Kommune, Center

Læs mere

H O V E D T I L B U D S L I S T E

H O V E D T I L B U D S L I S T E Sag nr. 314.003 side 1 af 9 H O V E D T I L B U D S L I S T E Undertegnede murerentreprenør tilbyder hermed at udføre alle arbejderne i murer-entreprisen i henhold til det i udbudsbrevet specificerede

Læs mere

Referat af: Byggemøde 12 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: / 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 12 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: / 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 12 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 18.9.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Holst Madsen (HM), A/B Lindely Henrik Madsen (HM), Morten

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 17. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 05 Afholdt 17. juli 2012, kl. 12.00 Tilstede: Lars Sørensen (LS) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C.

Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Referat af: Byggemøde 18 Sag: Harsdorffsvej 10A&10B Dato /Tid: 06.11.2008/ 9:30 Sted: Harsdorffsvej 10A&10B,1874 Frederiksberg C. Deltagere: Henrik Johansen (HJ), HMJ Michael Paraskevas (MP), RIOS Afbud

Læs mere

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE

RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Dato: 25.10.2012 Sags nr: 12.541 Rev A: 19-11-2012 RENOVERING CARL NIELSEN ALLÉ 9 KÆLDEREN TILBUDSLISTE Arkitektfirmaet lars remfeldt Rønne Alle 25, 2791 Dragør. tlf. 4058 3325 mail lars@arklar.dk Sag

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq

SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER. Malerarbejde af B 1010. Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq SA Projekt nr.: EGB 07-246-0-400-032 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER for udførelsen af Malerarbejde af B 1010 Niels Lyngep aqq., 3912 Maniitsoq Tekniskafdeling Sisimiut 11/03/2016 Side 1 / 13 Indhold 1. ALMINDELIGE

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75

Samlet pris eks. moms kr. 2.098.699,00. Moms 25% kr. 524.674,75. Samlet kr. 2.623.373,75 AB Mysundegade 6-10, Maja Makwarth København d. 27. maj 2014 Mysundegade 8, 4th Tilbud nr.: 14004 1674 København V Vedr. montering af 25 stålaltaner mod gården og gaden på Mysundegade 6-10. Altanprojekt

Læs mere

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13

BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER. Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 BÆKKELUNDSVEJ, RØNDE VINDUES OG DØROVERSIGT OG POSTKASSER Rev: V1 samt V4 Tillæg: V11, V12 samt V13 NILS ENGELUND OG ALLAN PEDERSEN ARKITEKTER MAA/PAR TVÆRGADE 5 TLF.: 86 54 20 66 ARK@ARKIPARTNERS.DK 8300

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner.

Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Sorø den 12. oktober 2012 A/B Ågade 136 m. fl. Lars Kristoffersen Borups Alle 33, 3.tv 2200 København N Tilbudsnummer: 12032 Vedr.: Altanprojekt - 53 stk. altaner og 4 stk. franske altaner. Som aftalt

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING.

VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. Arkitektfirmaet C. F. Møller HADERSLEV ANDELS BOLIGFORENING VARBERGPARKEN - VARBERGVEJ 63 6100 HADERSLEV AFD. 27 - BLOK 4, 5, 6 OG 7 TOTALRENOVERING. TILLÆGSBLAD NR. 01 ARKITEKT Udbud: Tillæg til udbudsmateriale

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard).

Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Sorø den 8. maj 2014 Kristoffer Bryder Nielsen Nyrnberggade 51, 4. th. 2300 København S Tilbudsnummer: 13702. Vedr.: Altanprojekt Lergravsvej 43 m.fl. (AB Sundbygaard). Som aftalt fremsender jeg hermed

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele.

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 Arbejdsbeskrivelse 14-02-2013 Rev: ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1. Bygningsdele. Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ARBEJDSBESKRIVELSE Indholdsfortegnelse 1 Bygningsdele 2 Andre ydelser 2 Referencer 2 Arbejdets kvalitet 3 BYGNINGSDELSBESKRIVELSE, produkter

Læs mere

0.11.1 Ved fremspring udføres væggen som 108 mm tegl, ca. 20 mm beton, 140 mm Kingspan isolering, 48 mm tegl 352 SF sten Snit B 9262 2280 3294 0.21.1 6182 2158 290 5046 E 0.71.1 Dør flyttes 16 mm!????

Læs mere

RETTELSESBLAD NR. 01:

RETTELSESBLAD NR. 01: Rettelsesblad nr. 01 af 04.12.2014 Side 1 af 8 RETTELSESBLAD NR. 01: GENERELT: Alle: - Tømrer opstiller udv. stillads til brug for alle entrepriser i omfang vist på byggepladsplanen. Indvendige stilladser

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer

Bygningsdelsbeskrivelse tømrer Generelt Nærværende beskrivelse omhandler tømrerarbejde i forbindelse med om- og tilbygning til ovenstående ejendom. Omfang Til tømrerarbejdet hører følgende ydelser (24)01 Ydervægge af træskelet (24)02

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18)

Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Sorø den 22. juli 2015 Birgitte Sørensen Strandboulevarden12 4. - 3 2100 København Ø Tilbudsnummer: 11922 Vedr.: Altanprojekt AB Strandbo I (Strandboulevarden 8-18) Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 28. juni 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 03 Afholdt 28. juni 2012, kl. 11.00 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Renoveringsarbejder d. 11. juli 2012 AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Byggemødereferat nr. BM 04 Afholdt 11. juli 2012, kl. 10.30 Tilstede: Jacob Asp Hansen (JAH) Johansen & Deichmann Nielsen A/S Birgitte

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02.

ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S. Dato: 22.02. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.5 BLIKARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C

Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C AB J.M. Thorvald Side 1 af 8 Bygherre AB J.M. Thorvald v/ Leif Olsen J.M.Thieles vej 2A, 3. tv 1961 Frederiksberg C Administrator Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte Solbjergvej 3 2000 Frederiksberg

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18

Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18 Sorø den 2. juni 2015 Simon Allin Godthåbsvej 20c, 4. tv. 2000 Frederiksberg Tilbudsnummer: 14505 Vedr.: Altanprojekt Godthåbsvej 18 Som aftalt fremsender jeg hermed tilbud på altanprojekt til ovennævnte

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014

Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014 Simon Martin Hansen Tilbud nr. 941-2013 Worsaaesvej 12, 3. th 1972 Frederiksberg C. Frederiksberg den 18. august 2014 Mail: simonmartinhansen@gmail.com Tlf: +45 2649 6904 Altanprojekt på Worsaaesvej 12.

Læs mere

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012

Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde. Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Bips 42 Teknisk standard Malerarbejde Kolding og Fredericia Sygehuse 15-11-2012 Indholdsfortegnelse: 1 - Omfang... 3 1.1 - Generelt... 3 1.2 - Bygningsdele... 3 1.3 - Projektering... 3 1.4 - Byggeplads...

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

B 1 Facade Odensegade, TM 01 side 2-3 485.000 72.000 557.000 696.000 163.000

B 1 Facade Odensegade, TM 01 side 2-3 485.000 72.000 557.000 696.000 163.000 Side 1 af 10 Samleark for budgetvurderingerne 1, 2, 3, 4 og 5 Evt. suppl. ekstraarb. I alt I alt I alt Budget Entreprenør Rådgiver excl. moms incl. moms incl. moms B 1 Facade Odensegade, TM 01 side 2-3

Læs mere

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17

Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 Vedligeholdelse og renovering af ejendommen Brohusgade 17 November 2010 Tag Udskiftning af tagbelægning på tagflader Opretning af underlag på del af tag med svag hældning Opretning af spær, nye lægter

Læs mere

Generel orientering om delarbejder:

Generel orientering om delarbejder: Generel orientering om delarbejder: 1. Udvendig indgangsfacade 2. Udvendig gavle 3. Udvendig altanfacade 4. Udvendig tag 5. Indvendig opgange 6. Indvendig boligerne 7. Udearealer 1. Udvendig indgangsfacade

Læs mere

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx

BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx BYGNINGSSYN AF FACADER xxxx Rekvirent: xxxx. Bygningssynet bliv fortaget d. 15.8.2013 af bygningsrådgiver Anders Bæhr Nielsen, tlf. 30501992, mail ABNI@bygningsbevaring.dk Det blev oplyst at ejendommen

Læs mere

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5

Sag: Slagelse Gymnasium Sags nr: Dato: Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 Entreprise: MALERARBEJDET Side 1 af 5 (00) Afdækning med gulvpap (42) Malerbehandling af indv. vægge (42)1 Malerbehandling af indvendigt træværk (43) Malerbehandling af lofter: (44) Malerbehandling af

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014

VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 07.10.2014 VARNA - OMBYGNING AF ANNEX Side 1 af 20 TILBUDSLISTE Undertegnede tilbyder herved at udføre arbejdet i forbindelse med ovennævnte opgave, i nøje overensstemmelse med udbudsmaterialet. Tilbuddet afgives

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden

Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden EF MARSTALSGADE 28-32 Projekt Udskiftning af tag og istandsættelse af gadefacaden Dette informationsmateriale fremsendes til alle ejere i EF Marstalsgade 28-32 til almen orientering omkring det eventuelt

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET

FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativ 1. udkast til trykning FACADEREGULATIV FOR STRANDVEJSKVARTERET Facaderegulativet indeholder regler om facader, vinduer og døre. Det er også her du kan læse om franske altaner, tagvinduer,

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring.

Fjerring A/S, Rådgivende ingeniører F.R.I. Kongstedvej 4, 4200 Slagelse Telefon: 58 52 01 43 Telefax: 58 53 24 60 Email : fjerring@fjerring. SB Slagelse boligselskab - Kastaniegården Dato: 2014-04-14 FORSIDE TIL TILBUDSLISTE Undertegnede firma tilbyder herved at udføre det samlede arbejde i henhold til udbudsbrevet. Prisen skal være inkl. alle

Læs mere

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring

D. Malerentreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter. 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring 1.0 Malerarbejder, incl. Bygningsrengøring Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere