Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn."

Transkript

1 RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon Fax Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent Energiledelseskonsulent Beskikket Bygningssagkyndig Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. Harsdorffsvej 10A og 10B 1874 Frederiksberg C Særbeskrivelse SB December 2006

2 Indholdsfortegnelse Generel orientering Navne- og dataliste Bygherre Administrator Rådgivere Entrepriseoversigt Materialer og udførelse generelt Materialer generelt Udførelse generelt Arbejdets udførelse og materialer...6 Murerarbejde Stilladsarbejde, arbejdsplatform, skure og container Kvaderpuds, sålbænke, gesimsbånd, brandkamme m.m Gårdbelægning m.v Facadeisolering Facadeafrensning Nedbrydning af brystninger m.m Mørtelfuger Tørledninger for nye nedløb...9 Tømrerarbejde Vinduer og altandøre Stuealtangulv...10 Smedearbejde Altaner...11 VVS og blikkenslagerarbejde Radiatorer Nye tagrender og nedløb...11

3 3. Zinkinddækninger...12 Malerarbejde Facadebehandling Lysninger m.m. ved nye altandøre Træværk over vinduer/døre i manzard...17 El-arbejde...19

4

5 Generel orientering 1.0 Navne- og dataliste 1.1 Bygherre A/B Lindely Harsdorffsvej 10 A+B 1874 Frederiksberg C 1.2 Administrator Ejendomsadministrationen Andelsbo Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tlf.: Fax: Rådgivere RIOS Rådgivende Ingeniører og arkitekter Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Tlf.: Fax: Web: SIDE 1

6 1.4 Entrepriseoversigt Arbejdet udbydes i hovedentreprise, der omfatter: Murerarbejde 1. Stillads, arbejdsplatform, skure og container 2. Kvaderpuds, sålbænke, gesimsbånd, brandkamme m.m 3. Gårdbelægning mv. 4. Facadeisolering 5. Facadeafrensning 6. Nedbrydning af brystninger m.m. 7. Mørtelfuger 8. Tørledninger for nye nedløb Tømrerarbejde 1. Vinduer og altandøre 2. Stuealtangulv Smedearbejde 1. Altaner VVS og blikkenslagerarbejder 1. Radiatorer 2. Nye tagrender og nedløb 3. Zinkinddækninger Malearbejder 1. Facadebehandling 2. Lysninger m.m ved nye altandøre 3. Træværk over vinduer/døre i manzard El-arbejde 1. Udvendig belysning og kabler/ledninger m.m. Hovedentreprenør er ansvarlig for koordinering og fornødne aftaler. Side 2

7 Udover nærværende entreprisebeskrivelse henvises til fællesbetingelser FB og øvrigt udbudsmateriale, som fremgår af udbudsbrevet. 2.1 Materialer og udførelse generelt I dette punkt er anført de generelle forhold for materialer og arbejdets udførelse. I de efterfølgende underpunkter er anført supplerende forhold for de enkelte aktiviteter Materialer generelt Mursten, mørtel m.v. Mursten til evt. ommuring/rep. skal være massive og i type, farve og dimension svarende til de eksisterende mursten og leveret fra teglværk tilsluttet Dansk Murstenskontrol. Prøve til godkendelse skal foreligge, inden arbejdet påbegyndes. Al mørtel skal være normmørtel iht. DS 414 leveret fra mørtelværk tilsluttet Dansk Mørtelkontrol. Mørtel til fugning m.v. skal være hydraulisk mørtel, indfarvet som eksisterende. Mørtel til opmuring skal være KC 50/50/700, bakkemørtel. Udvendigt puds: - Udkast: KC 20/80/550, kornstørrelse 0-4 mm - Grovpuds: KC 35/65/650, kornstørrelse 0-4 mm - Slutpuds: KC 35/65/650, kornstørrelse 0-2 mm Saltsyre skal være 30 % arsenfri, teknisk saltsyre leveret færdigblandet i forholdet 1 del syre til 10 dele vand. Tyndpudsmørtel, som Sika MonoTop Træ m.v. Tilpasningslister til eksist. lysninger: Hvidmalet Beslag og fastgørelsesmidler Alle befæstigelsesmidler, fugematerialer, specialprofiler skal være indeholdt i tilbuddet og være af fabrikat som er anbefalet af leverandøren og efter godkendt prøve. Alle beslag og fastgørelsesmidler - søm. m.v. - skal være varmforzinkede, hvor andet ikke er anført. Søm og dykkere skal, hvor intet andet er foreskrevet, være firkantede. Længden skal, hvor forholdene tillader det, være 2 x tykkelsen af det fastsømmede emne + 25mm og tykkelse skal min. være den mellemste dimension. Isolering mv. Der anvendes VIF kontrolleret mineraluld. 100 mm Rockwool Facadebatts Rockwool facadesystem Zink m.v. Zinkplade til tagrender, nedløb, inddækninger, mv., skal være som Rheinzink 0.8mm. Der anvendes halvfabrikat fra Rheinzink. Loddetin skal være med 40 % tin, antimonfattigt efter din L Pb Sn 40 (Sb). Loddevand skal være Z-04-S. Hængselstifter skal være med oplukke og lukkeskruer skal være i rustfrit stål. Vinduer og altandøre Altandøre: Som BP-vinduet, model RB-4, farve RAL9010 Side 3

8 Vinduer: Som BP-vinduet, model DB 100/200/300, farve RAL9010 Gårdbelægning SF-Klostersten, farve efter aftale. Sten 7x21 cm. Lægning i ½ forbandt. Side 4

9 2.1.2 Udførelse generelt Endelig udførelse og udførelsesmetoder skal aftales i detaljer i forbindelse med udvalgte referenceområder. Nedrivningsmaterialer m.v. må ikke nedkastes fra stilladserne med mindre det foregår med hejs eller i nedstyrtningsrør, som skal være forsvarligt ophængt og container lukket med afskærmning for minimering af støvgener m.v. Under nedrivningsarbejderne og bortkørsel af nedrivningsmaterialer skal såvel offentlige som private arealer renholdes. Entreprenøren skal sørge for effektiv afdækning af bygningsdele, som skal bevares for at undgå ridser og andre skader. Ligeså skal færdsel, materialehåndtering og arbejdsudførelse tilrettelægges og foregå, så skader undgås, i lejligheder m.v. Evt. beskadigelser repareres for entreprenørens regning. Det påhviler entreprenøren at udlægge midlertidige gangbroer, stilladser og sikringsforanstaltninger for mandskabet i det omfang, det er nødvendigt for arbejdets udførelse. Registrering: Eksisterende skader på indvendige pudsede overflader, vægge, lysninger og gulve registreres inden arbejdet igangsættes. Entreprenøren har ansvaret for registreringen, og skader som måtte blive konstateret efter arbejdets afslutning vil blive tilskrevet renoveringsarbejderne, såfremt de ikke er blevet registreret. Side 5

10 2.2 Arbejdets udførelse og materialer Murerarbejde 1. Stillads, arbejdsplatform, skure og container Entreprenør leverer og monterer nødvendigt stillads, herunder etablering, drift og afrigning. Stilladser udføres gennemgående, således at der er normal adgang for mandskab, materialer og materiel til stilladsdæk. Nødvendige konsoller og flytning af disse for at det beskrevne arbejde (alle entrepriser) kan udføres skal være indeholdt i tilbud. Stillads skal kunne benyttes af alle entrepriser, herunder etablering af hobbyrum i tagetagen. Stilladsafdækning, med f.eks. plader, skal sikre at personer kan færdes uden fare. Stillads afdækkes med svær plast på lodrette sider. Arbejdsplatform for montering af altaner og bærejern mv. skal være indeholdt i tilbud. Eventuelle skader på beplantning og belægning mv. skal udskiftes efter aftale med byggeledelsen. Levering og placering af skurvogne (inkl.førstehjælpskasse), sanitetsvogn, containere, affaldsskakter, materialedepoter mv. sker efter nærmere aftale med byggeledelsen, og leveres af denne entreprise. Bygherre kan ikke anvise areal på ejendommen til placering af byggeplads. Eventuelle P-afgifter og gebyrer afholdes af entreprenør og skal være indeholdt i tilbud. Placering skal dog ske således at adgang for beboerne og andre kan ske uhindret og sikkert. Evt. skader på belægninger mv. som følge af ovennævnte placering udbedres af entreprenøren uden udgift for byggeherren. Bygherren afholder udgifter til el-, vand- og varmeforbrug i skurbyen, samt el- og vandforbrug på byggepladsen igennem hele byggeperioden. Tilslutning af el og vand etableres af denne entreprise. Ved kørsel på ejendommens og naboejendommes interne adgangsveje, fortove mv. foran husene skal der lægges min. 23mm krydsfinerplade eller stålplader, således at der ikke sker skader på belægninger. Containere skal placeres og understøttes således, at der ikke sker skade på belægninger. Alle skader bliver udbedret for entreprenørens regning efter arbejdets udførelse. Side 6

11 2. Kvaderpuds, sålbænke, gesimsbånd, brandkamme m.m. Tegning nr På gadeside reetableres kvaderpuds fra underkant stuevinduer og ned til terræn. Al eksisterende puds fjernes. Der udføres kun vandrette fuger. Overflader skal være jævne og glatte uden lunker og svindrevner. Kvaderpuds udføres så der ikke er synlig overgang mellem ny kvaderpuds og oprindelig kvaderpuds over stuevinduer. Der udføres en referenceprøve til tilsynets godkendelse. Kvaderpuds udføres af min. 3 gange. Der foretages partielle mur- og pudsreparationer af øvrigt murværk, herunder brandkarme, gavle, facader, gesims og gesimsbånd, skorstene og murværk øverst på tårn iflg. aftale med tilsynet. Sålbænke mod gadeside og gesimsbånd overfladebehandles med tyndpudsmørtel på overside. Overfladebehandling udføres af to omgange og i en lag tykkelse på min. 1mm. Pudsreparationer og overfladebehandling af sålbænke skal foretages på fast og bæredygtig bund. Puds udføres af mindst to omgange, udkast og puds. Sålbænke på gade- og gårdside etableres med korrekt fald i pudslag. Udføres på fast og bæredygtig bund. Under 4 stk. kældervinduer på gadeside mod tårn støbes en betonsokkel på 100mm over terræn med skrå over side. Kældervinduer skal dermed være 10cm lavere end nuværende vinduer. Under alle nye altandørspartier støbes en betonsålbænk. Sokkelhøjde 80 mm over færdig gulvbelægning i altan. Sålbænk føres min. 120 mm ind under bundstykke. For alle altaner etableres huller i ydervæg for RHS bærejern. Der samarbejdes med smed som monterer/leverer altaner. Reparation af almindelig puds og kvaderpuds ved montering af bærejern skal være indeholdt i tilbud. Der må ikke være synlig overgang mellem nyt og gammelt. Der skal medregnes omstilling af stillads for arbejdets udførelse. På gård- og gadeside opsætter blikkenslager i alt 8 stk. nye nedløb. Murer etablerer plads for nedløb i gesimsbånd inkl. reparationer og reetablering. Ved nye altaner fjernes gesims og der reetableres og repareres. 3. Gårdbelægning mv. Tegning nr , 1.01 Side 7

12 Eksisterende gårdbelægning, asfalt og beton, i baggård fjernes, herunder hegn og sokkel mod nabogård, samt plankeværk op ad mur mod naboer, og plantekumme inkl. Miljøafgifter. Eksist. Belægninger fjernes via nabogård. Metaltørrestativ fjernes. Eksisterende cykelskur i forgård nedrives og fjernes. Under udførelse af entreprise afmonteres sandkasse og sættes i depot. Efter entreprisens udførelse genmonteres sandkasse. Der udføres ny belægning i SF-klostersten, belægning gives fald til brønde. Besparelse ved asfaltbelægning i stedet for klostersten oplyses i tilbudsliste. Der foretages mur- og pudsreparationer af murværk mod skel. Arbejdet koordineres med nabogård. Kontaktperson : Ole Emborg fra Tegnestuen Emborg. Tlf Facadeisolering Tegning nr Der udføres 100 mm udvendig facadeisolering af nordlig væg ved tårn, på østfacade. Facadeisolering og puds mv. skal udføres iht. producentens anvisninger (Rockwool) samt af autoriseret Rockwool facadeentreprenør. Ved sokkel afsluttes isolering og puds mod sokkelprofil i niveau med overkant kældervinduer. Der benyttes 4 stk. Rockwool systemdybler pr. batts til fastgørelse af facadeisolering til eksisterende mur. 5. Facadeafrensning Tegning nr Højtryksspuling af alle pudsede flader. Inddækning af døre og vinduer m.m. Pudsreparationer udføres af murer. Side 8

13 6. Nedbrydning af brystninger m.m. Tegning nr , 1.01 De steder, hvor der isættes altandøre i stedet for vinduer (20 stk. i vestfacade og 20 stk. i østfacade), fjernes murværket inkl. gennembrydning af gesims. Der foretages nødvendig reparation samt pudsning af fals. Puds udføres af mindst to omgange, udkastning og puds. Der må ikke være synlig overgang mellem nyt og gammelt. Der udføres betonsålbænk ved nye altandøre. Sålbænk føres min. 120 mm ind under bundstykke. Puds- og evt. flisereparation skal være indeholdt i tilbudet. I tørrerum i kælder bores Ø160mm hul i mur for isætning af udsugningsventilator som opsættes/leveres af elektriker. Udvendig/indvendig reparation af vægpuds inkl. 7. Mørtelfuger Tegning nr Fuger udføres i farve som eksist. Der udføres mørtelfuger udvendigt. Der udstoppes med mineraluld. Mørtelfuge skal ved bundstykke udføres bag drypnæse på vindue/dør. Fuger skal udføres glat og slutte tæt til både mur og karm. 8. Tørledninger for nye nedløb Tegning nr Under nye nedløb (8 stk. i alt), som etableres af blikkenslager, udføres nye fodbøjninger og tørledninger som tilsluttes eksist. nedløbsbrønde. Gadeside, 4 stk. Gårdside 4 stk. Tømrerarbejde 1. Vinduer og altandøre Tegning nr , 1.01, 1.08 Side 9

14 Se materialer generelt og tegn Vindues- og dørelementer skal leveres fra fabrik tilsluttet DVC-kontrol. Det påhviler entreprenøren at udføre en vindues- og døroversigt, der registrerer de forskellige typer af vinduer og døre med prissætning. Bygherre giver besked om til hvilken side døre og vinduer skal åbnes. Døre skal åbne ens i lodrette rækker i ejendommen. Udtagning og bortkørsel af eksisterende vinduer er inkluderet i entreprisen. Vinduer /altandøre monteres med el-forzinkede karm-/montageskruer direkte i murværket/ tagkonstruktion og i henhold til fabrikantens anvisninger. Udtagning af vinduer foretages meget forsigtigt aht. facadepuds. m.m. Alle vinduer (herunder kældervindue hvoraf 4 stk. er mindre i højden end øvrige kældervinduer) undtagen ved altandøre udskiftes til nye i samme mål. Entreprenøren foretager og er ansvarlig for måltagning. Fugebredde udvendigt omkring vinduer og altandøre skal være 12mm +/- 3mm. Alle 3-fags altandøre skal være hængslet 2 fag parvis samt 1 fag. Aftales med tilsyn. Alle døre skal være indadgående og vinduesrammer skal være indadgående og tophængt. Alle altandørspartier i manzardtag er mindre i bredden end øvrige partier nedenunder. Under 4 stk. kældervinduer på gadeside mod tårn støbes en betonsokkel af murer på 100mm over terræn med skrå over side. Kældervinduer skal dermed være 10cm lavere end nuværende vinduer. Nye lysninger til altandøre: 16 mm MDF-plader samt nye indfatninger som eksist. Altandøre etableres med not for ny lysning. Karm-/montageskruer skal placeres i karmfalsen, således at skruehoveder er skjult, når vinduer/døre er lukkede. Der udføres mørtelfuger udvendigt og akrylfuge indvendigt og efterfølgende lister. Der udstoppes med mineraluld af murer, herunder mørtelfuger udv. I manzard-etage skal der udvendigt anvendes elastisk silikonefuge, som Sika, i stedet for mørtelfuge. Tilpasning med lister indvendigt til eksist. lysning, vinduesplade og køkkenbord skal være inkluderet i entreprisen. Der anvendes malede lister med synlige stifthuller. Lister skal være i samme farve som vinduer og døre. Der gøres specielt opmærksom på, at køkkenborde generelt er hævet, så der er forsænket hylde mellem køkkenbord og køkkenvindue. Retablering af forsænket hylde skal være indeholdt i tilbud. Til altandøre opsættes nye lysninger ned til gulvbelægning. Lysning udføres af 16mm MDF-plade og nye indfatninger (fremstilles) som eksisterende. Indfatninger opsættes så der fremstår en 2-3 mm platte på ende af lysning. Skruehuller i MDF-plader forbores og forsænkes. Eksisterende færdiggulvbelægning skal ved altandøre føres helt ud til dørbundsstykke og afsluttes med en liste i samme materiale/træsort som bundstykke. Såfremt der er gulvtæppe eller anden belægning, der ikke kan føres ud til altandøren, afsluttes med 22mm MDF-plade, affaset og med lister som eksisterende lysning. Der Side 10

15 må ikke forekomme nedbøjning på gulvbelægning/mdf-plade ved almindelig personbelastning. Ved altaner på 3. og 4. sal fjernes eksist. gulvbelægning så bærejern for altaner kan foretages. Se tegning Smed monterer altaner og bærejern. Gulvbelægning reetableres med eksist. gulvbelægning eller suppleres med ny i samme dimensioner og kvalitet. Vinduer og døre skal fremtræde hele og afsluttede indvendigt og udvendigt med en naturlig overgang mellem nyt og gammelt. Der udføres en referenceprøve på manzard-etage samt normaletage på det udførte arbejde til tilsynets godkendelse. 2. Stuealtangulv Tegning nr Gulvplanker i teak, dimension min. 25x150 mm i hele længder. Planker oliebehandles på alle sider inden lægning. På altantype B monteres gulvplanker i teak iht. Tegning Planker lægges med 5 mm luft. Fastgøres med rustfri skruer som sænkes og proppes i samme træsort. Smedearbejde 1. Altaner Tegning nr , Se materialer generelt og tegn. nr Alt stål galvaniseres i henhold til DS/EN ISO Altaner på stueetage, 1. og 2. sal monteres i princippet som anført på tegning 1.01 og 1.03 afhængig af placeringen af eksist. bjælkelag. Altaner på 3. og 4. sal monteres som anført på tegning Altaner inkl. gelænder, bærejern, gulvbelægning, underside m.m. leveres og monteres i henhold til tegningsmateriale. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem tegningsmateriale og faktiske forhold mht. montering skal tilsynet straks orienteres. Side 11

16 Ved altanopsætning skal det sikres, at der er plads/frihøjde (mellem dør og altanbund) nok til evt. senere udlægning af hårdttræsgulv oven på alu-plade. Frihøjden skal være mm fra overkant altanbund til underkant dørbundsstykke. Altaner monteres, så der er et fald på 3 promille væk fra facaden. Afvanding sker ud over forkant på altan. VVS og blikkenslagerarbejde 1. Radiatorer Tegning nr.. Ventilator, type Radiator, type Flytning af radiatorer til sidevæg ved nye altandøre er bygherreleverance. Ny radiator tilsluttet fjernvarmen opsættes i tørrerum i kælder. Radiator faststilles til svag konstant varme. 2. Nye tagrender og nedløb Tegning nr Alle eksisterende tagrender og nedløb udskiftes til nye i zink, som Rheinzink. Tagrender skal være 0,8 x 333mm (12 ). Rendernes forkant udføres med maskinvulst. Rendernes bagkant gøres 1 cm højere end forkanten og forsynes med maskinvulst. Nedløbsrør Ø100mm (0.8mm) leveres i zink med cirkulært tværsnit i loddede stykker af normallængder på 2 meter med 20mm overlæg i samlinger. Lodret samling skal være indvendig, maskinelt loddet, som Rheinzink nedløbsrør. Overgang mellem tagrende og eksisterende og nye nedløb udføres med skråt udløbsstykke. Nedløbsrør fra udløbsstykke udføres med fald 45º til lodret nedløb på mur. Knæk udføres skarpt med bajonetknæ. Overlæg til lodninger skal være min. 10mm og loddematerialet skal have fæste i loddespalten i en bredde af min. 10mm og loddespalten må ikke overstige 0.5mm. Alle samlinger skal gennemloddes. Varmtforzinkede rendejern udføres pr. max 600mm forskriftsmæssigt fald mod afløb. Bagfald må ikke forekomme. Tagrendernes flugter og faldlinier må højst afvige +/- 5mm på en 3 meter retskede. Der må ikke forekomme fejlophobning. Der skal monteres ekspansionsstykker 6 meter fra gavle og pr. 15 meter tagrende. Efter demontering af nedløbsrør udføres midlertidig afdækning af nedløbsbrønde. Nedløb skal stå i lod og placeres min. 30mm fra mur. Side 12

17 Nedløbene monteres på facaden med nye varmtforzinkede hængselsstifter med tredobbelt korrosionsbeskyttelse, som Rheinzink, i dimension passende til nedløb pr mm. Hængselstifter skal være med oplukke. Oplukke i rustfrit stål. Over alle hængselstifter monteres påloddede vulster på nedløbsrør. Skruer til fastgørelse af hængselsstifter samt oplukke skal være af rustfrit stål. De nederste 2 meter nedløbsrør af varmforzinket stålrør som Loro-X med skuffemuffe (elefantfod) for tilslutning til brønd af nedløbsrør. Stålrør afskæres ca. 50mm over nedløbsbrønd for rensemulighed. Ved alle nedløbsbrønde monteres Loro-X skydemuffe (elefantfod) for tilslutning til brønd og nedløbsrør. Nye ekstra tagnedløb i zink, 8 stk., tilsluttes fodbøjning som udføres af murer/kloak. Der udføres tagnedløb som vist på facade. Der udføres endebunde i tagrender ved altaner ved manzard. 3. Zinkinddækninger Tegning nr Se materialer generelt På væg, hvor der udføres facadeisolering, monteres en ny inddækning i zink ved overgang mellem tag og væg. Inddækning udføres i henhold til facadeisoleringsproducentens anvisninger. Kviste i manzard : I forbindelse med udskiftning af vinduer fornyes lodret zinkinddækning. I forbindelse med udskiftning af vinduer til altandøre, herunder nedrivning af brystning, udskiftes/suppleres lodret zinkinddækning samt reparation ved fjernelse af zinksålbænke. Der monteres nye zinkinddækninger omkring vinduer i manzardetage. Der skal sikres tilstrækkeligt fald på sålbænke (zink) ved vinduer. Brandkamme: Der udføres nye inddækninger i zink 0.8 langs brandkarme. Inddækninger iht. principtegninger. Skiferbelægninger langs brandkarme demonteres, for montering af zinkindskud. Ved reetablering af skiferbelægning kittes overlæg. Malerarbejde 1. Facadebehandling Tegning nr Omfatter alle pudsede udvendige flader inkl. brandkarme og skorstene. Side 13

18 Malebehandling af facader med udvendig isolering og puds skal udføres med isoleringsproducentens godkendte produkter. Malebehandling af muret vægge, herunder pudsrepareret vægge i baggården mod naboer. Dette arbejde opgøres særskilt på tilbudsliste. Se materialer generelt Der udføres behandlinger i henhold til efterfølgende behandlingsforskrifter. Malerbehandlinger er opbygget og beskrevet efter principper og begreber/ betingelser fra Malerfagligt Behandlings Katalog, MBK (Dansk Teknologisk Institut). Farvevalg Der udføres farveprøver, hvorefter endeligt farvevalg aftales med byggeledelsen. Prøver Der udføres indledningsvis "referencefelt" til byggeledelsens godkendelse. Der må ikke forekomme facademaling på træværk, vinduesglas eller zinkbeklædning. Temperatur og vejrforhold ved påføring af facademaling skal overholde producentens anvisninger. Ved udførelsen skal entreprenøren sikre sig, at underlaget er bæredygtigt og om fornødent udføre afslibning til bæredygtig bund. Øvrigt specificerede krav fremgår af behandlingsforskrifterne. De stillede kvalitetskrav vil blive betragtet som overordnede, og det i den efterfølgende behandlingsspecifikation nævnte skal betragtes som udtryk for ønsket behandlingssystem og minimumsbehandling. Temperatur og vejrforhold ved påføring af facademaling skal overholde producentens anvisninger. Udtørringstid mellem hver malebehandling skal være min. 16 timer, uanset at producenten evt. angiver kortere tørretid. Alle materialer skal være gode og sunde og kunne henregnes som gangbare handelsvarer. Behandlingsspecifikationer, der omfatter flere malervarer i rækkefølge forudsætter, at disse malervarer er indbyrdes forlignelige, dvs. at hver malervare kan påføres den foregående uden vanskelighed og hæftes sikkert på den. Dette er normalt tilfældet, hvis alle malervarer er fra samme leverandør, men gælder ikke altid malervarer fra forskellige leverandører. Arbejdet skal udføres med fabriksfærdige materialer. Malematerialer skal leveres på byggepladsen og opbevares under udførelsen i originalemballage og med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand. Side 14

19 Maling på facader skal kunne bestå tapeprøven, der udføres iht. "Malerfagligt Behandlingskatalog" fra Teknologisk Institut, MBK. Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt, som førsteklasses håndværksmæssigt arbejde. Den færdige behandling skal være fri for fede kanter og løbere, være ensartet uden knopper og ujævnheder. Alle filmdannede behandlinger skal have tilfredsstillende vedhæftning til underlaget og sammenhæng mellem lag. Afhjælpning Sår og skrammer skal efterrepareres i fuldt omfang. Efterreparationer skal udføres, således at de i kvalitet og udseende svarer til den omgivende flade. Rengøring og afdækning Rengøring ved arbejdets påbegyndelse skal foretages i nødvendigt omfang for malerarbejdets tilfredsstillende udførelse. Malearbejde skal udføres på fast og bæredygtig bund. Der foretages alle nødvendige afdækninger. Afdækning skal foretages af de bygningsdele m.v., som enten er færdigbehandlede eller som ikke skal overfladebehandles. Malerpletter og stænk skal fjernes overalt. Malerrester og lignende må ikke udtømmes i bygningens afløb, men skal opsamles i beholdere og fjernes fra bygningen i henhold til gældende lovgivning. Behandlingsanvisning Bygningsdel: Behandlingsart: Underlag: Behandling: Vægge Vedligehold samt nybehandling ved partiel pudsreparation Pudsede vægge Male 2g, Beck & Jørgensen, Kivisil 481 facademaling Rockwool facademaling ved udv. facadeisolering Krav til underlag: Jævn, glat uden revner eller afskalninger. Fast og bæredygtig bund. Overfladen skal være ren, uden partikler af jord, smuds, mørtel mv. Behandling: Afrensning af alle pudsede flader Nødvendige pudsreparationer, udføres af murer Spartling af mindre huller og revner til jævn og glat overflade 2 gange malebehandling Farve: Efter aftale med bygherre NB: Der anvendes 4 forskellige farver. 1 farve til sokkel, 1 farve til underfacade, 1 farve til overfacade og 1 farve til sålbænke, gesims, gesimsbånd, ornamenter mv. Side 15

20 Nødvendig og præcis beskæring skal være indeholdt i tilbud. I forbindelse med stilladsnedtagning skal der foretages pletspartling og -maling ved stilladsfastgørelser. Forventet udfald og funktionsklasse: DLU: Dækket, lukket og udfyldt flade. Klasse II: Æstetiske og middel funktionelle krav Kvalitetskontrol og særlige forhold: Vedhæftning: Tapeprøve, DTI metode Kl: 0-1 Udføres i øvrigt i henhold til producentens anvisninger. 2. Lysninger m.m. ved nye altandøre Tegning nr , 1.01 Behandlingsemner : MDF-plade og træindfatninger. Der udføres behandlinger i henhold til efterfølgende behandlingsforskrifter. Malerbehandlinger er opbygget og beskrevet efter principper og begreber/ betingelser fra Malerfagligt Behandlings Katalog, MBK (Dansk Teknologisk Institut). Der må ikke forekomme malingsstænk på træværk, gulve, vinduesglas m.m. Malerreparation af lysninger/væg ved nedbrydning af brystninger af murer, skal være indeholdt i tilbudet. Der udføres malerbehandling af nye trælysninger og alle lister samt indfatninger. MDF-plade mellem eksist. gulv og ny altandør malebehandles. Behandlingsanvisning MDF-plader : V4262, Bech og Jørgensen, plastemalje Indfatninger : V4178, Bech og Jørgensen, plastemalje Side 16

21 3. Træværk over vinduer/døre i manzard Tegning nr. 3.03, 3.04 Omfatter malerbehandling af udvendigt træværk over vinduer /døre i manzard. Der udføres behandlinger i henhold til efterfølgende behandlingsforskrifter. Malerbehandlinger er opbygget og beskrevet efter principper og begreber/ betingelser fra Malerfagligt Behandlings Katalog, MBK (Dansk Teknologisk Institut). Farvevalg Der udføres farveprøver, hvorefter endeligt farvevalg aftales med byggeledelsen. Prøver Der udføres indledningsvis "referencefelt" til byggeledelsens godkendelse. Der må ikke forekomme malingsstænk på tagbeklædning, vinduesglas eller zinkbeklædning. Ved udførelsen skal entreprenøren sikre sig, at underlaget er bæredygtigt og om fornødent udføre afslibning til bæredygtig bund. Øvrigt specificerede krav fremgår af behandlingsforskrifterne. De stillede kvalitetskrav vil blive betragtet som overordnede, og det i den efterfølgende behandlingsspecifikation nævnte skal betragtes som udtryk for ønsket behandlingssystem og minimumsbehandling. Entreprenøren må sikre, at der ikke males på træværk i perioder, hvor træfugtigheden overstiger 12 % for udvendigt træværk. Temperatur og vejrforhold ved påføring af træ skal overholde producentens anvisninger. Udtørringstid mellem hver malebehandling skal være min. 16 timer, uanset at producenten evt. angiver kortere tørretid. Alle materialer skal være gode og sunde og kunne henregnes som gangbare handelsvarer. Behandlingsspecifikationer, der omfatter flere malervarer i rækkefølge forudsætter, at disse malervarer er indbyrdes forlignelige, dvs. at hver malervare kan påføres den foregående uden vanskelighed og hæftes sikkert på den. Dette er normalt tilfældet, hvis alle malervarer er fra samme leverandør, men gælder ikke altid malervarer fra forskellige leverandører. Arbejdet skal udføres med fabriksfærdige materialer. Side 17

22 Malematerialer skal leveres på byggepladsen og opbevares under udførelsen i originalemballage og med leverandørens originale etikettering i ubeskadiget stand. Maling på træværk skal kunne bestå tapeprøven, der udføres iht. "Malerfagligt Behandlingskatalog" fra Teknologisk Institut, MBK. Alt arbejde skal udføres fagmæssigt korrekt, som førsteklasses håndværksmæssigt arbejde. Den færdige behandling skal være fri for fede kanter og løbere, være ensartet uden knopper og ujævnheder. Alle filmdannede behandlinger skal have tilfredsstillende vedhæftning til underlaget og sammenhæng mellem lag. Afhjælpning Træ, der er blottet ved afslibning, skal grundes mod svamp og skimmel og have fuld efterreparation. Sår og skrammer skal efterrepareres i fuldt omfang. Efterreparationer skal udføres, således at de i kvalitet og udseende svarer til den omgivende flade. Rengøring og afdækning Rengøring ved arbejdets påbegyndelse skal foretages i nødvendigt omfang for malerarbejdets tilfredsstillende udførelse. Malearbejde skal udføres på fast og bæredygtig bund. Der foretages alle nødvendige afdækninger. Afdækning skal foretages af de bygningsdele m.v., som enten er færdigbehandlede eller som ikke skal overfladebehandles. Malerpletter og stænk skal fjernes overalt. Malerrester og lignende må ikke udtømmes i bygningens afløb, men skal opsamles i beholdere og fjernes fra bygningen i henhold til gældende lovgivning. Behandlingsanvisning Bygningsdel: Behandlingsart: Underlag: Behandling: Udvendigt træværk Vedligehold Malerbehandlet 2g Beck og Jørgensen, Perfekt, Tæcklasyr, glans 50 Krav til underlag: Fast og bæredygtig bund. Overfladen skal være ren uden løs maling eller lign. Uden partikler af jord, smuds, mørtel mv. I tilfælde af nødvendig reparation for råd mv. aftales dette nærmere med tilsynet Behandling: Side 18

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade

PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade PROJEKTBESKRIVELSE Arbejder på gadefacade AB BLÅGÅRDSGADE 10/ BAGGESENSGADE 19 SAG NR.: 57.4003 FEBRUAR 2005 Indhold AB BLÅGÅRDSGADE 10/BAGGESENSGADE 19 INDHOLD. 0 INTRODUKTION. 2 1 HOVEDENTREPRISEN 3

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film.

Huset skal rumme atelier/værkstedsforhold samt lagerrum til Kirstine Roepstorff og til Charlige Gauglers Træ Film. BYGGESAGSBESKRIVELSE FOR ATELIER ROEPSTORFF & TRÆ FILM JANUAR 2015 Side 2 af 73 Byggesagsbeskrivelse 1. Orientering 1.1. Byggesagen Byggesagen omfatter opførelse af Atelier Roepstorff & Træ Film. 1.2.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100.

AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22, m.fl.. Renovering af badeværelser. Sag nr. 06.100. AAB Afdeling 21 Christiansmindevej 2-22 m.fl. Renovering af baderum. Sag nr. 06.100 FÆLLESBETINGELSER OG FAGBESKRIVELSER

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse 2013.06.12 Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af 4. 4.1 Orientering Arbejdet udføres i

Læs mere

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002

Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Byens Tegnestue ApS Tilstandsrapport Side: 1/10 Sags nr.: 369 00 Nørrevold, Kbh. K Maj 2002 Vedr. Ejendommen Matrikel Nr. : Nørrevold, København K : Nørrevold kvt. Bygningskarakteristik: Ejendommen er

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget Afdeling, Bebyggelsen er beliggende mellem Tuborgvej, Frederiksborgvej og Tagensvej. 24 København NV Besigtiget: maj-august 29 Udført af: Christian Funch Jensen

Læs mere

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 AKi Rådgivning ApS, Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Telefon 38719192 Telefax 38719193 Mobil 40752339 Emuil info@pkiaps.dk Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 lndholdsfortegnelse TTDSILAN (nonnlønrc,

Læs mere

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE

E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE Irlandsvej 5 2300 København S Tlf 32 97 01 07 Fax 32 97 01 37 www.eibyeogholmsgaard.dk SAG NR. 99.507 A DECEMBER 1999 E/F DYBBØLSGADE 27 / ESBERN SNARES GADE 1-3 1721 København V. T I L S T A N D S V U

Læs mere

AB LIVJÆGERGADE 33-35

AB LIVJÆGERGADE 33-35 AB LIVJÆGERGADE 33-35 12/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE

LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE FAGBESKRIVELSE LOMBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSEFTERSKOLE OM- OG TILBYGNING ELEVVÆRELSER MV. 2013 SAGS NR. 4039 DATO: 01.05.13!! ÅBOULEVARDEN 28-6880 TARM - TLF. 97371800 - POST@THORUPGRUPPEN.DK!! WWW.THORUPGRPPEN.DK

Læs mere

B. Tømrer-/snedkerentreprisen

B. Tømrer-/snedkerentreprisen 1.0 Tømrer-/snedkerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk Internet www.atra.dk

Læs mere

Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser. langs alle facader mellem terræn og murværk. Samt lyskasser.

Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser. langs alle facader mellem terræn og murværk. Samt lyskasser. Bygningsdelkort (12.)01 Sokler og lyskasser Sagsnr.: 0836 Dato 28.08.2008 Hovedgruppe (1.) Undergruppe (12.) Omfatter Lokalisering Alle udvendige overflader over terræn omkring sokler og lyskasser langs

Læs mere

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009

Stevns Tegnestue Rådgivning man kan stole på! Vedligeholdelsesplan. A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 Vedligeholdelsesplan A/B XX XXXXXXgade 76-78 2009 1. Ejendommen: Beliggende Matrikelnummer Bygget Ejer Bebygget areal Etageareal XXX gade København. XX. 1894. A/B XX. 203 m². 1000 m² fordelt på 5 etager.

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan

Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Tilstandsrapport samt vedligeholdelsesplan Forening: AB Lollandsvej 35-39 2000 Frederiksberg Udført af: Jørn Borg Nicolaisen Mikkel Persson Sagsnummer: 11061-01 Dato: 17.02.2015 Besigtiget: 13.10.2014

Læs mere

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan

A/B Bergthora. Drift- og vedligeholdelsesplan A/B Bergthora Drift- og vedligeholdelsesplan Udarbejdet april 2014 Afsnit: Indholdsfortegnelse Dato: Marts 2014 Emne: Drift og vedligeholdelsesrapport Side: 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT

AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT AB AABO SAG NR. 09.2909.40 MARTS 2009 TILSTANDSRAPPORT Indhold: Side: 1.0 Rapportens formål... 2 2.0 Kort beskrivelse af ejendommen... 3 3.0 Overordnet konklusion... 4 4.0 Ejendomsoplysninger... 5 5.0...

Læs mere

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL

E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 EKSEMPEL E/F ØRNEGÅRDEN Lærkevej 12 20-11-2014 Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan 5 Konklusion 6 Noter til vedligeholdelsesplan 10 Oversigt

Læs mere