Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs."

Transkript

1 Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard, Jane Østergaard og Jens Ulrik Madssen Afbud: Finn Christensen og Inge Ørgaard Hansen Fra administrationen: Troels Behr, Mogens West Andersen og Anne-Lise Weile Fra revisionen Pia Søndergaard Indholdsfortegnelse Selskabet Protokol Revisionsprotokol Bestyrelsesforhold... 4 Sager til beslutning Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/ Selskabets driftsbudget 2013/ Bestyrelsens beretning Valg til KAB s repræsentantskab Bestyrelseshonorar 2012/ Lukket punkt Fortunen - Storskraldsordning byggeregnskab Fortunen & Fortunen Øst Tilgodehavende hos E.ON Fortunen & Fortunen Øst LED-belysning Fortunen Øst Hallerne/Dispositionsfond Fortunen Øst Affaldskomprimator byggeregnskab Emil Pipers Have Nye vinduer byggeregnskab Indkøbspolitik og standardleverandørbetingelser for KAB-fællesskabet /30

2 Sager til drøftelse Forvaltningsrevision Mulighed for nybyggeri Den digitale bestyrelse Sager til orientering Dialogmøde Det årlige borgmestermøde Hjemfaldspligt Fjernvarme Carl Lunds Vænge nyt tag status Fortunen Øst Gavlisolering status Baunehøj - nybyggeri - status Orientering om driftssager Grundkapitalen nedsat fra 14 til 10 procent Orientering om beboerklagenævnssager Eventuelt Bilag 2: Revisionsprotokol... 3 Bilag 2.1: Protokollat vedrørende ansvarsforhold og revisionens udførelse og omfang... 3 Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/ Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2013/ Bilag 5.1: Arbejdsbudget... 7 Bilag 6: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011/ Bilag 10: Byggeregnskab Storskraldsordning Bilag 14: Byggeregnskab Affaldskomprimator (medbringes på mødet) Bilag 15: Byggeregnskab nye vinduer (medbringes på mødet) Bilag 15: Indkøbspolitik Bilag 18: Notat om Lyngbypartnerskabet Bilag 20: Referat dialogmøde 23. november Bilag 21: Dagsorden for borgmestermødet den 28. april Bilag 29: Oversigt over beboerklagenævnssager /30

3 Kaj Eliasen bød velkommen. Selskabet 1. Protokol Referatet fra organisationsbestyrelsens sidste møde den 4. oktober 2012 er fremsendt til organisationsbestyrelsen. Der er ikke i den forløbne periode fremkommet bemærkninger til referatet, hvorfor dette fremlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse, hvorefter det med formandens underskrift vil blive indsat i protokollen. - at organisationsbestyrelsen godkender referatet. Organisationsbestyrelsen godkendte referatet, og formanden underskrev det efterfølgende. 2. Revisionsprotokol Selskabets revisionsprotokol fremlægges til organisationsbestyrelsens underskrift. En udskrift bilag 2 af revisionsfirmaet Ernest & Young Statsautoriseret Revisoraktieselskab indførelse i protokollen er forud for mødet tilsendt organisationsbestyrelsens medlemmer. Bilag 2: Revisionsprotokol Bilag 2.1: Protokollat vedrørende ansvarsforhold og revisionens udførelse og omfang - at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning og underskriver denne. Revisor Pia Søndergaard fortalte, at protokollatet bilag 2.1 omhandler fordelingen af ansvar mellem organisationsbestyrelsen, KAB og revisionen og skal fremlægges for organisationsbestyrelsen med jævne mellemrum. Derefter gennemgik Pia Søndergaard revisionsprotokollen bilag 2. Selskabets økonomi er solid, og revisionen har godkendt regnskabet med blanke påtegninger. 3/30

4 Kontoen til istandsættelse ved fraflytninger ser udmærket ud, men tabene ved fraflytninger er større end hidtil, så hensættelserne til tab ved fraflytning er sat op. Troels Behr indskød, at projektet med gældsrådgivning har været en succes, og at der nu er bevilget penge til, at det kan udbredes til samtlige boligselskaber. Pia Søndergaard anbefalede, at udleje af møde- og selskabslokaler går igennem KAB. Der er en underfinansiering i Skolebakken på kr., som nedbringes, efterhånden som der genudlejes. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollerne til efterretning. 3. Bestyrelsesforhold Organisationsbestyrelsens sammensætning er for nærværende: Afdeling Fortunen: Kaj Eliasen (2013) Jane Østergaard (2014) Afdeling Fortunen Øst: Jonna Wildgaard (2013) Hanne Lentz-Nielsen (2013) Øvrige afdelinger: Finn Christensen (2014) Udpeget af kommunalbestyrelsen: Inge Ørgaard Hansen ( ) Jens Ulrik Madsen ( ) Suppleanter: Jørn Holst Niels Sørensen Tove Norild Hans Lauridsen Bente Svensson Organisationsbestyrelsens afgangsorden er anført i parentes. - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 4/30

5 Sager til beslutning 4. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/2012 Forud for mødet er tilsendt som bilag 4 et hæfte, som indeholder selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden til med status pr. sidstnævnte dato. Regnskaberne er enkeltvis opstillet som tidligere, således at en sammenligning med budgettallene for regnskabsperioden og for efterfølgende periode er mulig, ligesom det også er muligt at sammenligne resultatopgørelsen for den netop forudgående regnskabsperiode. Regnskabsafdelingens noter til de enkelte regnskabsposter indgår i regnskabsmateriale både for selskabet og afdelingerne. Regnskaberne udviser følgende: Selskabets regnskab Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., som overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med kr. og dispositionsfonden udgør inklusive renter, ydelser fra udamortiserede lån og efter fradrag af indbetalinger til Landsbyggefonden samt indskud i Landsbyggefonden overført fra byggefonden kr. Den disponible likvide del udgør kr., hvilket svarer til kr. pr. lejemålsenhed. Selskabets arbejdskapital udgør kr. pr , hvoraf kr. er til fri disposition. Fortunen Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Carlshøj Børneinstitution Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. 5/30

6 Fortunen Øst Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., hvoraf de kr. overføres til konto for opsamlet resultat (407) og de resterende kr. overføres til afvikling af underfinansiering. Status balancerer med kr. Toftebæksgård Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., hvoraf kr. anvendes til afskrivning på egenfinansiering af sag 0051 (Renovering af baderum), kr. anvendes til afskrivning på egenfinansiering sag 1002 (4 gavle behandlet, skimmelsvamp) og kr. overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Hjortholm Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Emil Pipers Have Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Skolebakken Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. Carl Lunds Vænge Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407). Status balancerer med kr. 6/30

7 Baunehøj Driftsregnskabet for tiden til balancerer med kr. og slutter med et overskud på kr., der overføres til henlæggelse til disposition (406). Status balancerer med kr. Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2011/ at organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskab, herunder den foreslåede overskudsdeling, således at regnskabet efterfølgende kan blive fremlagt på selskabets repræsentantskabsmøde, - at organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes regnskaber. Troels Behr gennemgik regnskabet. Troels Behr bemærkede, at der er budgetteret med kr. til byggesagshonorar i 2012/2013 og undrede sig over beløbets størrelse. De foretagne beregninger viser et resthonorar på kr. Årsagen til, at der er afsat ca kr. til lønninger i selskabet, som jo ikke har nogen ansatte, er, at der for øjeblikket er ansat en ejendomsserviceteknikkerelev. Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber. 5. Selskabets driftsbudget 2013/2014 Selskabets driftsbudget pr , bilag 5, balancerer med kr. efter hensættelse af en budgetreserve på kr. har altid vist stor interesse i at medvirke til at højne de ansattes uddannelsesniveau, og i en række år der været afsat tilstrækkelige midler til formålet. I forbindelse med de nyligt afholdte MUS har der vist sig en øget interesse fra flere af de ansatte i at dygtiggøre sig på forskellige arbejdsrelaterede områder, hvilket ønske administrationen gerne vil bakke op. Der søges derfor om at øge personalets kursuskonto med kr. pr. år. Den samlede hensættelse til kursusvirksomhed forhøjes med kr. Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2013/2014 Bilag 5.1: Arbejdsbudget 7/30

8 - at organisationsbestyrelsen godkender budgettet, således at dette kan blive forelagt på det efterfølgende repræsentantskabsmøde. Der er uoverensstemmelse mellem antal lejemål i budgettet og i regnskabet. Dette skyldes, at 23 lejemål ved en fejl ikke er medtaget i regnskabet. Troels Behr sørger for, at fejlen bliver rettet. Organisationsbestyrelsen godkendte selskabet driftsbudget. 6. Bestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens årsberetning er vedlagt som bilag 6. Bilag 6: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011/12 - at organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen således, at beretningen efterfølgende kan blive fremlagt på selskabets repræsentantskabsmøde. Mogens West Andersen orienterede om planerne for istandsættelse af badeværelserne i Baunehøj, hvor fliserne skal udskiftes.. Entreprenøren har indvilliget i at udskifte fliserne. Planen er, at der istandsættes nogle få badeværelser ad gangen, og at beboerne flytter til andre lejemål inden for afdelingen, når deres badeværelser skal istandsættes. Organisationsbestyrelsen fandt det meget beklageligt, at beboerne skal flyttes, men det er desværre nødvendigt, da lejemålene vil være ubeboelige under istandsættelsen. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Valg til KAB s repræsentantskab Repræsentantskabet i besluttede på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 13. oktober 2010, at organisationsbestyrelsen vælger medlemmer til KAB s repræsentantskab. Ifølge KAB s vedtægter har alle de administrerede boligorganisationer 2 medlemmer. Hertil kommer 1 medlem for hver påbegyndt 500 lejemål udover de første lejemål. For Lyngby Boligselskab medfører det, at der skal vælges 2 medlemmer til KAB s repræsentantskab. 8/30

9 I den forløbne periode har Hanne Lentz-Nielsen og Kaj Eliasen været valgt til KAB s repræsentantskab, og Jonna Wildgaard og Jane Østergaard har været suppleanter. - at organisationsbestyrelsen vælger 2 medlemmer til KAB s repræsentantskab samt 2 suppleanter. Hanne Lentz-Nielsen og Kaj Eliasen blev genvalgt som medlemmer af KAB s repræsentantskab. Jane Østergaard blev genvalgt som suppleant. Jonna Wildgaard ønskede ikke at genopstille. Anette Holsten blev foreslået og valgt som ny suppleant. 8. Bestyrelseshonorar 2012/13 Socialministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at organisationsbestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse dvs. fra den Reguleringsindekset for september 2012 er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 74,08 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 44,44 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra kr. til ca kr. Organisationsbestyrelsen har på organisationsbestyrelsesmødet den 9. februar 2010 besluttet, at bestyrelseshonoraret fordeles således, at formanden modtager kr., næstformanden kr. og de øvrige medlemmer kr. Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til organisationsbestyrelsen. Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af organisationsbestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i organisationsbestyrelsen betales der honorar fra førstkommende kvartal. 9/30

10 - at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse. Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen af bestyrelseshonoraret. 9. Lukket punkt 10. Fortunen - Storskraldsordning byggeregnskab Ombygningen af storskraldsgården samt saltlager er nu afsluttet, og der er udarbejdet byggeregnskab. Bilag 10: Byggeregnskab Storskraldsordning - at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet. Det oprindelige forslag blev godkendt på afdelingsmøde den 23. februar 2011 med et samlet beløb på kr. i 2010 kroner. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet. 11. Fortunen & Fortunen Øst Tilgodehavende hos E.ON Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at KAB i samarbejde med Advokatfirmaet Energi og Miljø skal få afklaret priserne for varme til Fortunen og Fortunen Øst. Der blev til organisationsbestyrelsesmødet den 4. oktober 2012 udarbejdet en statusrapport, som nedenfor udbygges med, hvad der efterfølgende er sket. Via aktindsigt hos Energitilsynet har vi fået indsigt i E.ON`s forhold til en lang række LKV anlæg dels i almene afdelinger, som KAB administrerer, dels i andre almene afdelinger samt i forhold til kommunale og private kunder. Materialet viser, at E.ON samlet havde en overdækning på ca. 84 mio. kr. ekskl. moms over for 25 af deres kunder. Der er nogle få kunder, hvor der er underdækning. Vi har ikke materiale, der viser hvor meget, men skønnet er mellem 12 og 20 mio. kr. ekskl. moms. 10/30

11 Varmeforsyningslovens bestemmelser er meget klare, hvad overdækning angår, det er kundens penge, som skal tilbagebetales. E.ON er i oktober 2012 overfor Energitilsynet fremkommet med den påstand, at deres LKV anlæg ikke er omfattet af prisbestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Hvis E.ON får ret i denne påstand, vil det betyde, at E.ON kan beholde overdækningen på ca. 84 mio. kr. ekskl. moms. I samarbejde med advokatfirmaet er der fremsendt argumenter til Energitilsynet til imødegåelse af påstanden. Hvis E.ON benytter alle de ankemuligheder, der er i forbindelse med en sag af denne art, kan der gå lang tid, inden der foreligger en afgørelse. Fortunen: Prisen på varme fra E.ON er høj. I perioden 1. juni 2011 til 31 maj 2012 var udgiften til varme fra E.ON på kr. inkl. moms. Vores beregninger viser, at hvis varmen var fremstillet på Fortunens kedler med naturgas købt hos HNM, ville prisen i samme periode være ca kr. inkl. moms. Heri er ikke medregnet øgede udgifter til drift af kedel. Hvis udgiften til forøget kedeldrift sættes til 3 % af brændselsforbruget giver det ca kr. pr. år. Det havde således været godt kr. billigere at fremstille varme på egne kedler. Prisen på varme fra E.ON reguleres alene ud fra en gaspris. I aftalen med NESA fra 1992 står, at prisen på varme reguleres ud fra en formel, hvor ny gaspris er laveste forbrug ved HNG s fjernvarmetarif for den aktuelle måned. Det er vores opfattelse, at E.ON de seneste år har brugt en forkert pris som grundlag for regulering af varmeprisen. E.ON bruger en gaspris, der er baseret på fuelolieprisen og ikke på HNM ( tidligere HNG) gaspriser. Da den for høje pris, som E.ON har opkrævet, har betydet, at der er kommet en overdækning i regnskabet, har advokaten vurderet, at det vil være lettest at gå efter at få udbetalt overdækningen. E.ON sælger også naturgas til Fortunen. Når afdelingens kedler bruges til at producere varme, købes gassen hertil af E.ON. Af aftalen med NESA fremgår det ikke direkte, at naturgas til kedlerne skal købes af NESA (E.ON), men indirekte. E.ON opkræver en gaspris, der ligger en del over HNM listepris, i f.eks. maj måned 2012 opkræver E.ON 8,364 kr. pr. m 3 gas ekskl. moms, hvor HNM listepris er på 6,03 kr. pr. m 3 ekskl. moms. Vores beregning viser, at der i perioden fra 1. juni 2011 til 31. maj 2012 er betalt ca kr. mere for gas købt til kedlerne, end hvad det ville have kostet, hvis gassen var købt hos HNM. 11/30

12 Aftalen med NESA, som E.ON har overtaget, løber fra 1992 og 15 år frem. Aftalen er således for længst udløbet. Fra andre aftaler med E.ON ved vi, at E.ON forlanger 12 måneders frist til at afvikle varmeleveringen, selv om aftalen er udløbet. Det må forventes, at der kommer fjernvarme til Fortunen inden for en periode på 2 til 4 år. Vi vil foreslå følgende handleplan: - at E.ON orienteres om, at varmeleveringen ifølge aftalen med NESA ønskes standset 12 måneder efter fremsendelse af brev herom. - at gasleveringen til Fortunen med 1 måneds varsel enten ophører, således at Fortunen selv køber gas hos HNM, eller at E.ON regulerer sine gaspriser, så de ikke er dyrere end alternative gaspriser. - at en fortsættelse af varmeleveringen frem til der kommer fjernvarme, kun vil ske, hvis E.ON regulerer for overbetaling for gas køb og varmekøb tilbage i tiden. - de nuværende sager ved Energitilsynet fortsætter uændret. - at der indledes forhandlinger med Lyngby-Tårbæk Kommune med det formål, at Fortunen kan få tilladelse til at køre uden LKV anlæg i en periode frem til, der er fjernvarme. Fortunen Øst: Prisen på varme fra E.ON er høj. I perioden 1. juni 2011 til 31. maj 2012 var udgiften til varme fra E.ON på kr. inkl. moms. Vores beregninger viser, at hvis varmen var fremstillet på afdelingens kedler med naturgas købt hos HNM, ville prisen i samme periode være ca kr. inkl. moms. Heri er ikke medregnet øgede udgifter til drift af kedel. Hvis merudgiften til forøget kedeldrift sættes til 3 % af brændselsforbruget, giver det ca kr. pr. år. Det havde således været kr. billigere at fremstille varmen på egne kedler. Prisen på varme fra E.ON reguleres alene ud fra en gaspris. I aftalen med NESA fra 1992 står, at prisen på varme reguleres ud fra en formel, hvor ny gaspris er laveste forbrug ved HNG s fjernvarmetarif for den aktuelle måned. Det er vores opfattelse at E.ON de seneste år har brugt en forkert pris som grundlag for regulering af varmeprisen. E.ON bruger en gaspris, der er baseret på fuelolieprisen og ikke på HNM ( tidligere HNG) gaspriser. Da den for høje pris, som E.ON har opkrævet, har betydet, at der er kommet en overdækning i regnskabet, har advokaten vurderet, at det vil være lettest at gå efter at få udbetalt overdækningen. 12/30

13 E.ON sælger også naturgas til Fortunen øst. Når afdelingens kedler bruges til at producere varme, købes gassen hertil af E.ON. Naturgas til vaskeriet købes ligeledes af E.ON Af aftalen med NESA fremgår det, at naturgas til kedlerne og vaskeri afregnes via NESA (E.ON). E.ON opkræver en gaspris, der ligger en del over HNM listepris, i f.eks. maj måned 2012 opkræver E.ON 8,637 kr. pr. m 3 gas ekskl. moms, hvor HNM listepris er på 6,03 kr. pr. m 3 ekskl. moms. Vores beregning viser, at der i perioden fra 1. juni 2011 til 31. maj 2012 er betalt ca kr. mere for gas købt til kedlerne, end hvad det ville have kostet, hvis gassen var købt hos HNM. Aftalen med NESA, som E.ON har overtaget, løber fra 1992 og 15 år frem, men der står også, at aftalen skal genforhandles efter 15 år til videreførelse eller ophør. Ophør skal gensidigt varsles 2 år før ikrafttrædelse. Da der er et varmemæssigt sammenhæng med Bauneporten, er forhold omkring ophør ikke så enkle. Det må forventes, at der kommer fjernvarme til Fortunen Øst inden for en periode på 2 til 4 år. Vi vil foreslå følgende handleplan: - at E.ON orienteres om, at varmeleveringen ifølge aftalen med NESA ønskes standset 24 måneder efter fremsendelse af brev herom. - at gasleveringen til Fortunen Øst med 1 måneds varsel enten ophører, således at Fortunen Øst selv køber gas hos HNM, eller E.ON regulerer sine gaspriser, så de ikke er dyrere end alternative gaspriser. - at en fortsættelse af varmeleveringen frem til der kommer fjernvarme, kun vil ske, hvis E.ON regulerer for overbetaling for gaskøb og varmekøb tilbage i tiden. - de nuværende sager ved Energitilsynet fortsætter uændret. - at der indledes forhandlinger med Lyngby-Tårbæk Kommune med det formål, at Fortunen Øst kan få tilladelse til at køre uden LKV anlæg i en periode frem til, der er fjernvarme. - at boligorganisationen bemyndiger administrationen til at arbejde videre ud fra handleplan, som beskrevet for Fortunen og Fortunen Øst. 13/30

14 - at boligorganisationen forhøjer bevillingen til advokat og administration med kr. til advokat og kr. til administrationen, således at den samlede bevilling udgør kr. til advokaten og kr. til administrationen. Beløbet dækker både Fortunen og Fortunen Øst. Formanden orienterede om sagen, som drejer sig om uenighed om beregningen af priserne for varme. Formanden gjorde opmærksom på, at beslutter organisationsbestyrelsen at opsige aftalerne med E.ON, skal kommunen høres inden opsigelsen. Organisationsbestyrelsen besluttede at følge indstillingen. 12. Fortunen & Fortunen Øst LED-belysning I bestræbelsen på at spare på energien med fordele for både miljøet og afdelingerne beder Fortunen og Fortunen Øst om tilsagn til at låne midler i selskabet til udskiftning af fælles belysning. Lånene ønskes afdraget over 4 år, idet den forventede besparelse kan finansiere tilbagebetalingen. I Fortunen drejer det sig om 305 belysningsarmaturer til en samlet værdi af knap kr. I Fortunen Øst er det 498 armaturer og en samlet investering på ca kr. I projekterne er der fratrukket et forventet CO2 tilskud. Tilskuddet er på henholdsvis kr. og kr. - at organisationsbestyrelsen giver sin godkendelse af lånene, således at beslutningen kan protokolleres. Organisationsbestyrelsen godkendte lånene, som skal afdrages over 4 år. 13. Fortunen Øst Hallerne/Dispositionsfond I sommeren 2012 tiltrådte organisationsbestyrelsen ved skriftlig votering, at der kunne stilles midler til rådighed i form af lån til etablering af toiletter i hallerne. Arbejderne var nødvendige for at kunne udnytte hallerne til diverse fritidsaktiviteter, som nu er i gang. Lånet udgør i alt ca kr. Endeligt beløb foreligger først, når byggeregnskabet er udarbejdet og revideret. 14/30

15 Det er en forudsætning for lånet, at dette tilbagebetales til dispositionsfonden, når udlejning af hallerne giver mulighed herfor. Det vil derfor være nødvendigt år for år at forholde sig til, hvorvidt i og hvilket omfang en sådan tilbagebetaling er mulig. - at organisationsbestyrelsen bekræfter sin tidligere meddelte godkendelse af lånet, således at beslutningen kan protokolleres Toiletterne er desværre blevet dyrere end forventet. De er kommet op på kr. i stedet for de forventede kr. Kommunen bør betale halvdelen svarende til kr., og den har hidtil betalt ca kr. Organisationsbestyrelsen bekræftede sin godkendelse af lånet. 14. Fortunen Øst Affaldskomprimator byggeregnskab Etableringen af affaldskomprimatoren og den senere flytning er nu afsluttet, og der er udarbejdet byggeregnskab bilag 14. Bilag 14: Byggeregnskab Affaldskomprimator (medbringes på mødet) - at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet under forudsætning af, at revisionen ikke fører til ændringer i anskaffelsessummen. Organisationsbestyrelsen ønsker, at den oprindeligt godkendte anskaffelsessum i byggesager fremover indskrives i dagsordenerne eller byggeregnskaberne. Det oprindelige forslag blev godkendt på afdelingsmøde den 16. marts 2011, med et samlet beløb på anslået kr. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet. Revideret byggeregnskab er vedlagt referatet. 15. Emil Pipers Have Nye vinduer byggeregnskab Udskiftning til nye vinduer i afdelingen er nu afsluttet og der er udarbejdet byggeregnskab bilag /30

16 Bilag 15: Byggeregnskab nye vinduer (medbringes på mødet) - at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet under forudsætning af, at revisionen ikke fører til ændringer i anskaffelsessummen. Det oprindelige forslag blev godkendt på afdelingsmøde den 2. april 2009 med et samlet beløb på kr. Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet. 16. Indkøbspolitik og standardleverandørbetingelser for KAB-fællesskabet Om indkøbspolitikken KAB s bestyrelse har den 23. oktober 2012 godkendt den indkøbspolitik, som er vedlagt som bilag 16. Den overordnede indkøbspolitik dækker alle typer af indkøb af varer og tjenesteydelser i KAB-fællesskabet og vil altid blive anvendt ved fremtidige aftaler, der forhandles af KAB s indkøbsafdeling. Politikken gælder dog ikke ved indkøb af bygge- og anlægsydelser. Formålet med den overordnede indkøbspolitik er at sikre de bedst mulige indkøbsaftaler, der opfylder gældende regler m.v. og god indkøbsetik. Der er tale om en frivillig ordning, men det er KAB s vurdering, at det i de fleste tilfælde kan betale sig for boligorganisationen/afdelingen at indgå i et fællesindkøb. Det har erfaringerne fra tidligere indkøb vist. Hvis ejendomskontoret selv køber ind, har boligorganisationen ansvaret for, at annonceringsog udbudsregler overholdes. Benyttes KAB s indkøbsafdeling og aftaler, vil KAB sørge for, at afdelingen inddrages i indkøbet. Om standardleverandørbetingelserne De mere konkrete forhold ved indkøb af varer og tjenesteydelser er formuleret i KAB s standardleverandørbetingelser. Disse standardleverandørbetingelser dækker fremover alle leverancer af varer og tjenesteydelser indenfor KAB-fællesskabet, som indkøbes via KAB s rekvisitionssystem. Leverandørbetingelserne er en ajourføring af gældende regler og skal sikre, at alle medarbejdere, der arbejder i KAB og lokalt på et ejendomskontor, indkøber efter gældende regler og normer. Betingelserne sikrer blandt andet ensartede indkøbsbetingelser ved indkøb med rekvisitioner at alle regler vedrørende arbejdsmiljø- og ansættelsesforhold overholdes af leverandørerne. 16/30

17 Der stilles blandt andet krav til salgs- og leveringsbetingelser, fakturering, reklamationsret samt krav om godkendelse af brug af underleverandører, arbejdsmiljø og CSR (Corporate Social Responsibility). Endelig har disse betingelser forrang for leverandørens salgsbetingelser. Standardleverandørbetingelserne kan findes på KAB s hjemmeside. Det er KAB s vurdering, at den nye fælles indkøbspolitik sammen med Standardleverandørbetingelserne styrker vores indsats for høj kvalitet, gode priser m.v. i forbindelse med leverancer. Læs standardleverandørbetingelserne her: Bilag 15: Indkøbspolitik - at organisationsbestyrelsen tager KAB s indkøbspolitik til efterretning. Det indstilles endvidere, - at organisationsbestyrelsen beslutter, at den vil tiltræde KAB s Indkøbspolitik med den konsekvens, at politikken også gælder ved indkøb lokalt. Det indstilles derudover, - at organisationsbestyrelsen tager orienteringen om standardleverandørbetingelserne til efterretning. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte indkøbspolitikken. Sager til drøftelse 17. Forvaltningsrevision Organisationsbestyrelsen vedtog på mødet den 1. februar 2012, at der fremover skal fokuseres på at teste driftsorganisationen, idet det nærmere skal fastlægges, hvorledes opgaven skal gribes an. I den anledning har driftschefen følgende bemærkninger: Organisationsbestyrelsen har ønske om at måle på ejendomsfunktionærernes effektivitet og synlighed. 17/30

18 Der cykles rundt i områderne på ladcykler med tydeligt logo. Alle ansatte bærer synligt visitkort med billede og logo. Ens synligt arbejdstøj, med start i udeteamet. I den forløbne periode er det blevet registreret, i hvilke afdelinger den enkelte har udført arbejde og hvor længe. Planlagt arbejde er blevet lagt ud i udstillingsvinduet på Lyngbygårdsvej 100, som før/efter billeder af arbejde, hovedsageligt af arbejder i det grønne. Der er inviteret til dialogmøder ca. en gang om måneden, hvor også afdelingsbestyrelsen inviteres til at deltage. 95 % af alle beboerhenvendelser bliver registreret i beboeropgavesystemet, og alle der henvender sig bliver tilbudt at få en kvittering for deres henvendelse, enten i hånden eller pr. mail. Hvis der rekvireres en håndværker får beboeren en kopi af mailen, så beboeren kan følge med og kan kontaktes pr mail og/eller telefon af håndværkeren for nærmere aftale. Der er igangsat udarbejdelse af en driftsportal på en hjemmeside, der kan linkes til fra afdelingernes egne hjemmesider. Det skal fastlægges, hvorledes måling af effektiviteten fremover kan foretages og rapporteres, og i den anledning vil det formentlig være en god ide at nedsætte et lille udvalg, bestående af et par repræsentanter for afdelingsbestyrelserne, driftschefen og lederen af ejendomskontoret. Endvidere vedtog organisationsbestyrelsen, at der skal fokuseres på energiforbruget i ejendommene. Det blev dog ikke nærmere præciseret, hvorledes dette skulle ske, men administrationen forventer at kunne fremlægge tal for samtlige afdelinger på selve mødet, idet udarbejdelsen heraf først kan finde sted omkring den januar at organisationsbestyrelsen nedsætter et udvalg som foreslået, og at orienteringen iøvrigt tages til efterretning. Mulighederne for at måle på effektiviteten af driftsorganisationen blev debatteret. Det blev bl.a. foreslået, at man kunne bruge KAB s nøgletal for afdelinger med nogenlunde samme fordeling af arealer til at måle på eller eventuelt få et samarbejde i gang med henblik på sammenligning af effektiviteten i afdelingerne med en anden lignende afdeling. Troels Behr undersøger, hvilke tal/statistikker KAB ligger inde med, som vil kunne bruges til formålet. Organisationsbestyrelsen har også besluttet, at der skal fokuseres på energiforbruget. Fortunen og Fortunen Øst får deres energiforbrug overvåget af KAB og får hver måned statistikker over forbruget, men de øvrige afdelinger er pt. ikke med i ordningen, så der foreligger ikke brugbare tal til benchmarking for disse. KAB laver oplæg til næste organisationsbestyrelsesmøde. 18/30

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 20. november 2012, kl. 12.45 fælleshuset, Mølleengen 64, 4040 Jyllinge Til stede: Afbud fra: Fra KAB: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hanne Olesen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 23. april 2013, kl. 10.00 i fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 32 A, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Grete Andersen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Referat Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 28. marts 2012, kl. 16.30 i beboerlokalerne Knolden, Strandmarksvej 18, 1.sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen, Bent Møller Knudsen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Organisationsbestyrelsesmøde den 14. november 2013, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle. Alice Brødbæk,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Udsendt den 4. februar 2015 Organisationsbestyrelsesmøde den 15. januar 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen,Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni, Mogens Hansen,

Læs mere

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1#

Dagsorden Frederiksberg forenede Boligselskaber Møde den15. december 2011 Udsendt den 8. december 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Møde den15 december 2011 Organisationsbestyrelsesmøde den 15 december 2011, kl 1700 KAB, Billedsalen Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund

Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Dagsorden Organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 29. september 2011, kl. 16.30 Fælleslokalerne, Kirkebakken 2, kld., Frederikssund Indholdsfortegnelse 1. Forretningsorden for bestyrelsen... 3 2. Referat

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Organisationsbestyrelsesmøde den 20. september 2011, kl. 15.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Bjarne Krohn, Lone Ulholm (under pkt.1-9 og 16-17), Ole Lagoni,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Afbud. Lone Lund-Rasmussen administrerende direktør Afbud Glostrup, den 2. marts 2015 Referat Den 24. februar 2015 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen

Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen. Flemming Balle og Ellen Højgaard Jensen Organisationsbestyrelsesmøde den 21. april 2015, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen (under punkt 1-14), Bjarne Krohn

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00

Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Referat Udsendt den 31. december 2014 Organisationsbestyrelsesmøde den 24. november 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede Afbud fra John B. Sørensen, Flemming Balle, Ellen Højgaard Jensen, Ole Lagoni,

Læs mere