VEJTIDSSKRIFT )ANSK ÅRGANG 34 LUXOVIT. den lyse. og skridsikre vej LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S RANDERS ASFALT- & TJÆREFABRIK AIS R.T.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJTIDSSKRIFT )ANSK ÅRGANG 34 LUXOVIT. den lyse. og skridsikre vej LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S RANDERS ASFALT- & TJÆREFABRIK AIS R.T.A."

Transkript

1 og skridsikre vej )ANSK VEJTDSSKRFT LUXOVT FABRKKER A/S LUXOL KEMSKE RANDERS ASFALT- & R.T.A. VEJMATERALER TJÆREFABRK AS den lyse ÅRGANG

2 \ fugtig vejbane også på overfladebehandling topfyldning og til klæbning, kationisk asfaltemulsion NEO-MEX

3 Al AALBO R G ARHUS s Al DANALTH Beton b elægninger /n industriarealer KØBEN HAVN 0

4 11VSv NNVP4wva )SNVc 3 V) Sl 3S 31! ) V

5 A3 Telefon PAlæ 6670 Professor, olvlllngenler S:de Øster Voldgade 10, H. H. RAVN. DECEMBER DANSK VEJTDSSKRFT UDGVET AF AMTSVEJNSPEKTØRFORENNGEN DANMARK REDAKTON: 34. Ä R G A N G Teknsk Forlag, Bindemidlers hærdning 243 Telefon BYen 9288 Fra domstolene 252 V. Farnegsgade 31, Om muligheden for en meteorologisk varsling til hjælp Kebenhane v. for amtsvejinspektørernes disponering 249 Dansk Wejlaboratorium Kebenhavn K. NDHOLDSFORTEGNELSE 0ser Voldgade 10, Opg. 11 københavn K. - Teleloij *Palæ Palæ 4636 Jordbundsundersogelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbelægninger. Undersøgelser af vejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed. Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art. ÅK EKSPEDTON: Konkurrence i vedligeholdelse af veje, en egelsk idé... Y[ AJER Å ER AKTESELSKABET i ti AKTESELSKABET DANSK DAMMANN ASFALT, FOR KEMSK NDUSTR skal slås 237 Nyt græs på vejskråningerne græs som ikke eller 240

6 RASMUSSEN & SCHØTZ Civilingeniører & Enfreprenører * Fabriker er: Asfalfemulsion,,DAN BT Pulverasfaif Asfaifbefon Udfører: Enfreprenørarbejder og Vejarbejder af enhver Art KØBEN HAVN V. HJØRRNG Mynstercvej 19 Sct. Knudsby C, Hjørrng 876 A4

7 237 plantning ved et af de store vejanlæg, parter. vildtet i den udstrækning, hvor buske vildtet. Under en samtale, hvor man og træer kan anvendes som støtte for Arboretet ved Hørsholm beskæfti ger man sig også med plantning for DK græs som ikke skal slås eller drøftede sådanne træer og buske til græs, som tidligere på gr. af sin jordbindende evne med såvel overjordiske Krybende Hvene har den egenskab, at den med sin lave, krybende voksemåde, i naturen sjældent bliver højere end cm og danner en tæt sam uslået stand. som underjordiske udløbere, har været en del benyttet som digegræs. indebære adskillige vanskeligheder, idet man fra gammel tid i hovedsagen kun kom man også til at drøfte anvendelsen Nyt græs på vejskråningerne virke forstyrrende for vildtet. En af Ar Af havebrugskandidat E. Hartmann, Arboretet, Hørsholm. kræver de store udgifter til slåning. Set fra jagtens side er slåning også meget af græs, der på en måde er godt; men kandidat, som deltog i samtalen, tog ubehageligt, da den i høj grad kan boretets medarbejdere, en havebrugs om muligt at finde frem til græsser, som tanken op til nærmere undersøgelse, for var så lave, at de ikke behøvede at slås, og som besad sådanne egenskaber, at det kunne tilfredsstille alle interesserede foder, som overhovedet muligt. Det har ønsket græsser af en sådan højde, danne græsser syntes dog på forhånd at vendt som rabat- eller skråningsgræs langs vore veje, skulle tværtimod besid græs, som her skulle kunne tænkes an forblive så lavt som muligt. at de kunne give så meget og så godt de helt modsatte egenskaber; kort sagt, niske verden kendt ukrudtsgræs, Kry ved en forædlet form af et i den bota bende Hvene (Agrostis stolonifera), et Opgaven med at finde frem til så Efter en del søgen, standsede man mengroet flade, hvor end ikke levnes de allerede eksisterende plænegræsser; vokseplads for ukrudtsplanter. rendyrket en særlig lav type Z 103, som sjældent bliver højere end cm i og man har til dette formål udvalgt og del med dette græs, som en fornyelse af med eneret for Danmark frøfirmaet A. rika, som plænegræs for at anvende det fået en stor udbredelse herhjemme, og til særlige formål. Græsset har allerede Hansen, Kastrup dette græs fra Ame skine, den tætteste og fineste græsplæne. danner, under villaejerens græsslåma ter frø, og at dette frø må betragtes som sjældent og endda ikke hvert år sætter vel formeres vegetativt, idet det meget frøægte, d. v. s. at afkommet er identisk med moderplanten, må græsset allige mindelig måde ved frøudsæd er økono så rigeligt frø, at en formering på al nyttet, som eneste formeringsmåde, og misk gennemførligt. sammenhængende flade. en afstand af cm kun været be har efter Ca. 3 måneder dannet en tæt Amerika er der blevet arbejdet en For 6 7 år siden købte og indførte Til trods for at Krybende Hvene sæt Hidtil har en udplantning i totter på

8 Fig. 1. Halvt år gammel parcel med Krybende Hvene Z. 103,,udsået som hakkelse. Bemærk højden i forhold til skosnuderne og det visne gule birkeløv. (Forf. foto) Spørgsmålet med at finde et græs til vejskråningerne, som ikke skulle slås, syntes således at være løst; men dog kun halvt. Opgaven var også at finde frem til en mere økonomisk formeringsteknik, idet en udplantning på større arealer, som vejskråninger må siges at være, an tagelig ville kræve for store summer til arbejdsløn. Efter at have set lidt nøjere på Kry bende Hvene og undersøgt dets vokse måde, hårdforhed og evne til at slå rod Fig Uslået græsareal i oktober. Ca cm. (Forf. foto) fra udløbere, forsøgte man at hakke græsset i stykker som hakkelse, både top og rod, og drysse det ud på jorden. Der blev anlagt et forsøg, hvor der i forskellige parceller dels blev plantet ud i totter på varierende afstand fra cm, og dels blev det ituhakkede græs drysset ud i forskellig tykkelse på jor den, som bagefter blev dækket ganske tyndt med et lag jord og banket til. På de tyndest udstrøede parceller medgik der Ca. halvt så meget materiale af græsset, som der med gik til de plan tede parceller med 30 cm afstand. De græsmåtter, som blev benyttet til forsøget, blev, for at prøve dets mod standsdygtighed over for tørke, først henlagt 3 uger under nogle buske til delvis udtørring, hvorefter al jorden rystet fra, og rod og stængel blev hak ket i stykker. den første måneds tid voksede de plantede parceller hurtigst til; men alle rede halvanden måned efter at forsøget var sat igang, vandt de,,hakkede parceller godt ind på de plantede, og var 3 måneder efter fuldt så gode og tætte som disse. Der kom en del ukrudt op i parcel lerne, som dog fik lov til at blive ståen de, for at få oplyst om også denne lave type Z. 103 al Krybende Hvene var i stand til at kvæle anden vegetation. Forsøget blev gjort op efter 3 måne ders forløb; men forsogsparcellerne får lov til at blive liggende til fortsat stu dium. Ved opgorelsen var alle forsogspar cellerne en tæt sammenhængende flade, og der var ingen forskel at se mellem de plantede parceller og det græs, som var startet som hakkelse. Det meste af det fremmede ukrudt var forsvundet, og græsset så friskt og grønt ud. På et tidspunkt al sommeren hvor meget andet græs på grund af tørke så gult og medtaget ud, var forsøgspar

9 Fig. 3. Græstørv af ud slået græs til venstre, Ca. 50 cm og,,krybende Hvene Z. 103 til højre, ca. 5 cm. Billedet taget i oktober. (Forf. foto) /1 cellerne med Z. 103 friske og grønne, uden i mindste måde at have taget ska de af torken. Parcellerne var tilmed an bragt på en sydvendt lerskråning, og forsøget startet i en torkeperiode. Krybende Hvene kan, som alt andet græs, også blive angrebet af skimmel, der i nogen grad kan ødelægge toppen, når pelsen er blevet rigeligt tyk; men angrebet synes ikke at have større be tydning, for når den døde top er fjernet, skyder rødderne friske skud påny. Den ne egenskab kan evt, blive en fordel, idet Krybende Hvene, hvor betingelser ne er særlig gode, ofte laver en ret tyk pels, som engang imellem, evt, hvert andet år, må rives lidt fra hinanden. Dette arbejde er dog for intet at regne i forhold til de gentagne årlige slånin ger på almindelige græsskråninger. Forsøget må siges at være lykkedes over al forventning, dels med at finde frem til dette specielle græs, og dels ved at udarbejde en brugbar formeringstek nik. Særlig lovende må det være, at man her har kunnet nå så langt ved et enkelt forsøg i det små. Det synes at opfordre til fortsat arbejde, så man kan få udført større anlæg og håbe på, at alle interesserede parter vil deltage deri. Når man gøs sig klart, hvilken økono misk betydning det ville have at und gå slåningen, og i hvor høj grad det ville bidrage til at frede om vort hårdt trængte vildt, om det hele året kunne have fred på vejskråningerne, så må det kalde alle interesserede frem til en kon kurrence om at levere det bedst mulige på dette område og få den bedste tek niske løsning. 239

10 Konkurrence i vedligeholdelse af veje en engelsk ide - som måske er en dansk overvejelse værd DK Af amtsvejassistent, ingeniør Peter Nielsen, Nakskov. 240 Traktor og traktorredskaber Den i de senere år hurtigt voksende industri, der fremstiller små benzindrevne traktorer med hydraulisk an ordning til kraftoverføring i forbindelse med det hurtigt forogede og i mange tilfælde vel konstruerede tilbehor, har især efter, at den lidt kraftigere, men alligevel lette dieseltraktor har vundet indpas på markedet, været med til at præge udviklingen inden for vejbyg ningen siden 1947 på en gennemgri bende måde. Det kan være vanskeligt at drage rigtige sammenligninger mel lem arbejdsmetoder for og nu; men de fleste er dog klar over, at der ved be nyttelse af traktorer i vejvæsenets tjene ste er opnået og ved rigtig anvendelse kan opnås væsentlige besparelser. nden for mit vejområde er trak torernes antal i de senere år forøget, og det har allerede medført ret væsentlige besparelser, der tydeligt viser, i hvilken retning udviklingen bør gå; men da det for helt rationelt at tilrettelægge de for skellige arbejder, er nødvendigt at for øge traktorparken yderligere, har jeg ikke fundet det fyldestgørende på nu værende tidspunkt at benytte mig af mine egne indvundne erfaringer, men for at få svar på, om min antagelse om yderligere mekanisering med trak torer og tilbehør er formålstjenlig, har jeg søgt kontakt med det stærkt meka niserede og rationaliserede vejvæsen i Sommerset County i England, der har inviteret mig til, når jeg engang kommer til England, at aflægge besøg for nærmere at studere de dér anvendte mekaniserings- og arbejdsmetoder. Da jeg ikke foreløbig kan afse tid til på stedet at gøre mig bekendt med den inden for dette engelske amt benyttede interessante konkurrence-metode, har lederen af disse konkurrencer, Mr. A. H. Kennard, Senior Assistant County Surveyor, som jeg har brevvekslet med, beredvilligt tilsendt mig en del oplys ninger om den måde, hvorpå man i dette engelske amt har fremmet meka niseringen, og det er delvis på grundlag af disse oplysninger, jeg har udarbejdet denne artikel. Mekanisering contra håndarbejde nden jeg nærmere beskriver den en gelske konkurrence-metode, vil jeg lige til belysning af de i det pågældende amt opnåede fordele ved mekaniserin gen give følgende oversigt: 1. Asfaltbelægninger. a. Udlægning med Barber-Greene maskine. Kapacitet 40 tons/mand/dag. Arbejdskraftomkostninger 2 % samlede omkostninger. af de b. Håndudlægning. Kapacitet 5 tons/mand/dag. Arbejdskraftomkostninger 11 % af de samlede omkostninger. 2. Rabatarbejder. a. Mekaniseret udførelse b. Håndarbejde pr. mile 1.15.Od 9. GOd

11 FABRKEN PANKAS AKTESELSKAB ANKA ASFALTSTEN EMU LSON VEJTJÆ RE AS FALTP ULVE R PAN- BETON Kastrupfabriken: Hans Nissensvej 12 Teefon Nardhavnsfabriken: Stabbelabgade 20, ø Teefon Ryvang 6227 Hovedkontor: HANS NSSENSVEJ - TELEFON KASTRUP A5

12 TELEFON - - ROSKLDE Såertiden inde... den hurtige spreder epoke-tz nr. i patent a A. Thomsen. Askov-Vejen. Tlf. Askov 47 øst for Storebælt: Helge Lonhart AS, København K. Tlf. Minerva 2626 ASFA[TPULVER ASFALTEMULS ON _4E x ULEilLLD - - HOLBÆK * TELEFON 2523 GAMMELRAND TLF.VSKNGE 207. A6

13 3. Græsslåning. pr. mile a. Traktor med slåmaskine cl b. Lille motordreven slåmaskine c. Med håndkraft Disse tal hidrører fra en gennemsnits bredde på 4 6, hver side giver Ca. en acre pr. mile. 4. Fejning og renholdelse af korebaner. pr. mile a. Traktor med fejekost cl b. Lille motordreven fejekost cl c. Med håndkraft cl 5. Vedligeholdelsesarbejder uden for kørebanen er den post, der i det pågældende amt har haft størst for del af mekaniseringen, idet den samlede besparelse inden for dette område beløber sig til gennemsnit lig pr. år. Konkurrence som en hjælp til oplæring Når der her hjemme inden for vej væsenerne spores nogen tilbageholden hed med anskaffelse af traktorer og traktorredskaber, så har det sikkert en forbindelse med vejrnandsinstitutionens gamle struktur, der vanskeliggor me kaniseringen, fordi en rigtig udnyttelse af maskinerne i mange tilfælde vil kræve, at man sætter uegnede traktorførere til andet arbejde, fordi arbejdet kræver interesse for mekanik samt me kanisk instinkt. Disse egenskaber vil næppe kunne udvikles, hvis de ikke er medfødt, hvorimod selve optræningen i brugen af traktor og redskaber altid vil kunne læres og den fornødne fær dighed opnås på kortere eller længere tid. En maskines udnyttelse afhænger i det væsentlige af manden, der passer og bruger den. Stor omhu i valget af den rette mand er derfor meget nød vendig. Maskinpasseren må først og frem - mest vise interesse for pasning og ved- 2. a.0 cl ligeholdelse af sit materiel, idet det er d den første betingelse for at kunne yde et godt stykke arbejde. Lederen af arbejdet kan ved rigtig instruktion i høj grad medvirke til at skabe den fornødne interesse, men praktisk øvelse er nødvendig for at bruge maskinen rigtigt og tilegne sig den rutine, der i høj grad er ønskelig om ikke bydende nødvendig for at kunne indpasse dem i et bestemt ar bejdsprogram. Det er forbavsende, hvor godt for holdsvis uerfarne mænd med det rette håndelag efter nogen øvelse er i stand til at håndtere deres maskine, og det er tillige morsomt at se, hvorledes in teressen vokser med dueligheden. Den rigtige opøvelsesmetode har der for krav på opmærksomhed fra én eller anden i en tilstrækkelig høj ud øvende stilling for på den måde at kunne sætte det praktiske arbejde i forbindelse med den mere videnskabe lige plan for arbejdssystemer og ar bejdskontrol. En fortrinlig måde at skabe interesse for de forskellige arbejdsopgaver er gennem en forbedret maskinbehand ung, organisation og udnyttelse samt gennem konkurrencer mellem arbejds holdene. Den konkurrence, der skal omtales her, er for vedligeholdelsesarbejder; men der er ikke noget, der taler for, at den ikke kan ændres således, at den tilpasses mange andre arbejdsopgaver, hvortil benyttes lignende maskiner. Den slags konkurrencer kan f. eks. finde sted mellem udvalgte vedligehol delseshold på op til 7 personer, ibereg net formand, chauffør og traktorfører. 241

14 af dommerne efter folgende skema: passende være 200 m, og points gives dende side af en lodret hæk. Længden af arbejdsstrækningen kan 4. Fjernelse af det afklippede. 2. Græsslåning på skråning. 3. Klipning af den mod vejen ven 5. Rabatfræsning. 6. Oprydning. præg på det daglige arbejde, idet de Den største fordel ved konkurren andre arbejdshold udfører arbejdet; thi hvis et hold anvender en bedre hold får lejlighed til at lære, hvorledes den bedst mulige arbejdsmetode. cerne er måske, at forskellige arbejds sig særlig umage for at finde frem til forskellige konkurrerende hold vil gøre vil disse konkurrencer afgjort sætte sit 1. Græsslåning af jævn rabat. 242 ikke på nogen måde standardtider, der lere ydelsen. vil blive benyttet senere til at kontrol nspektion af maskiner og redskaber Blandt de ting, der må efterses, er tid på de enkelte arbejdsydelser og den ter bedømmelse af de virkelige for driftssikkerheden nødvendige vedlige almindelig renhed, oliestand, batteriets tilstand, motortilstand, starter, lys og holdelsesforhold og ikke ny maling. værktøj. Ved den endelige konkurrence tages bejdstid meget betydende faktorer. Det må dog stærkt fremhæves, at det samlede tid; thi selv om det ikke er noget væddeløb, er hastighed og ar udelukkende er konkurrencetider og Der er dog næppe tvivl om, at selv afklippede 5 Max. Points Bemærkpoints opnået finger Udførelse 1. Maskinernes tilstand Korsels-kontrol 3. af Græsslåning rabat af Græsslåning skråning Klipning af hæk Fjernelse af det 7. Rabatarbejde og Fejning rensning 5 9. Tid Færdigt udseende 11. Almindelig metode 12. Gode ideer i forbindelse med konkurrencen omfat vanligvis: Opgaverne kan varieres, men er sæd Mon det ikke ville være nyttigt, hvis man inden for hvert amt på budgettet arbejder for at finde frem til forbed Man kan foreløbig begynde med på rede redskaber og arbejdsmetoder. af udgifter i forbindelse med forsøgs afsatte et mindre beløb til afholdelse Forsogs- og eftersogningsmeloder et krus øl og et par stykker smørrebrød neskelig forståelse samt særdeles for kelte amt, muligheder, der kan udvides ligt anvendt i samtlige amter, og vi også i andre amter. til forbedret resultat, vil blive udnyttet føre, at gode ideer, der har medvirket kan holdes i sommermånederne, åbner mulighed for at uddele præmier samt sammen til at skabe en god dag, men trinlig øvelse i benyttelse af maskinerne. finder frem til en ensartet bedømmelse anvendt og komme vejvæsenet til gode. Konkurrencemornentet åbner utvivl af konkurrencen, så er det sandsynligt, af arbejdsydelserne, så resultaterne kan metode, der måske gør det til vinder at denne metode vil blive almindelig Hele dette arrangement, der bedst på en lokal kro. Det medvirker alt somt muligheder for forøget rationali sering af arbejderne inden for det en den dag, da systemet bliver alminde direkte sammenlignes, hvilket vil med gennemsnit i det daglige arbejde, så lig fra de tider, der kan opnås som et om konkurrencetiderne afviger væsent

15 GÆLDER DET VEJ SÅ TAL MED VLLADSEN ø z z ø -J Grov Kvarfsifasfalt 8/16 mm, hovedvej 3 høj friktionskoefficient stor slidstyrke behagelig lys farve Kvartsit lader sig ikke polere > AKTS. JENS VLLAÔSENS FABRKER SLANDS BRYGGE 41 KØBENHAVN S TELEFON ASTA 2800 A7

16 --. BELHACK..--. Srzeslyngere. Kapacitefer fra : 500 til 30,000 m3 : pr. time. Segmeni sneplove : løfter sig partielt : over fast genstand. : Entreprenør- & Spormateriel MUNCH & LERCHE : Ski. Knudsvej 21. København V. *Vester SS A8

17 efter Bindemidlers hærdning Af civilingeniør A. Skjoidby. Ved fremstilling af pulvcrasfalt vil dels under omhylningen, dels under transporten af det færdige pulver, for dampe en del af de flygtige olier fra bindemidlet. De flygtige oliers funktion er, dels at lette omhylningsprocessen, dels at gøre massen bearbejdelig og vel egnet for udlægningsprocessen, og en delig dels at muliggore en vis efterkom primering af færdsien. En fordampning af olierne kan derfor virke skadeligt i det omfang, den medfører, at oven nævnte funktioner ikke udvikles til strækkeligt. Den kan endvidere skride såvidt frem, at der yderligere sker en forringelse af produktet ved at mere tungtfordampelige olier, der skulle be vare bindemidlets smidighed, fordam per under begyndende forsprødning af bindemidlet. For at opnå en hensigts DK mæssigt forløbende omhylningsproces, må man dels vælge en passende sam mensætning af bindemidlet, dels kunne beherske stentemperatur og blandetid i blanderen. Til belysning af de forskel lige faktorers indflydelse på hærdnin gen har man gennemført blandeforsøg med et 5/10 mm pulvermateriale, idet bindemidlets sammensætning, stentem peraturen og blandetiden blev varieret. Blandingen blev foretaget i en labora torieblander med kapacitet 8 kg. Man kontrollerede iøvrigt temperaturen på det færdige pulver og fandt, at denne lå C under den anvendte stentemperatur. Til forsøgene anvendtes de i tabel i anførte bindemidler omfattende ren A 1500, ren A 300 og cutbackasfalter fremstillet heraf ved fluksning med forværkstederne at undersøge, om de ideer, der af og til kommer fra traktor forerne, er anvendelige samt opmuntre til yderligere opfindsomhed ved som belønning at uddele mindre pengebelob for de forslag, der viser sig at resultere i virkelige forbedringer af praktisk værdi. Men for at nå frem til de mere gen nemgribende ændringer kræves, at vej ingeniorerne også viser interesse for sagen. Vejingeniorernes opgave i første in stans vil være en systematisk eftersøg ning i tekniske tidsskrifter efter nye ideer. Kendskab til hovedsprogene er i dag en nødvendighed for at kunne følge med i udviklingen; thi selv om de metoder, der anvendes i andre lan de, ikke altid kan kopieres, så kan de ofte give den, der har kendskab til disse metoder, nye ideer, der kan med virke til at forbedre vore egne metoder. Vi har naturligvis ikke allesammen interesse i eller tid til at være med i et sådant eftersogningsarbejde efter nye ideer, men hvis blot en enkelt ingeniør inden for hvert amt ville ofre denne sag lidt opmærksomhed, vil der sikkert hvert år kunne samles så meget aktuelt stof sammen, at der i forbindelse med vej assistenternes årlige møde kunne etableres gruppesamtale om emnet: Nye ideer, deres oprindelse og anven delsesmuligheder. Den engelske idé, som her er omtalt, er min mening mere end overvejelse værd. Den fortjener så af gjort at blive praktiseret også i Dan mark. 243

18 ir -, - - TABEL 1. Bindernidler til ornhylningsforsøg. Nr. Bindemiddel Dråbepunkt cc 852 ren A 1500 Ca. 32,6 853 A Ca. 5 % 1/1 blanding af M + A*),, 23,6 854 A Ca. 7 % Antracenolie,, 23,6 855 A Ca. 4 % Mellemolie,, 23,6 856 A 300,, 46,0 857 A Ca. 16 % af 1/1 blanding af M + A*),, 26,8 85 A Ca. 19 % Antracenolie,, 26,8 859 A Ca. lov, % Mellemolie,, 26,8 *) M + A: Mellemolie + Antracenolie. skellige olier. figur i er hærdnings forløbet under varierende betingelser gengivet grafisk, idet dråbepunktets ændring er benyttet som mål for hærd ningen. Ved anvendelse af ren bitumen A 1500 eller A 300 er der ringe mulighed for hærdning, når blandetiden holdes under 1T/ 2 minut og stentemperaturen under 130 C. Kommer man op over en af disse grænser, begynder hærdnin gen at gøre sig gældende og kan ved blandetid 3 min, og stentemperatur Ca. 180 C andrage Ca. 4 C. Anvendes flukset bitumen til omhyl ningen er følsomheden overfor blandetiden og stentemperaturen betydeligt større. Jo højere kogende fluksolie der anvendes, jo mindre er risikoen for uhensigtsmæssig hærdning. Bruger man 4!-jJj $ iltimdi, t t àtijon ±1.41 L. fee/v3procn 15m). ïie- J H Li -- i f.,. if iii: i., -.LL :- r J- -: ø :- r- - =, L E -1 b - F k 244 : -i - -L1 --..: ± 7Pg- Fig. 1.

19 [KAK Asfaltemulsion Pulverasfalt fra varmeisoleret silo * Støbeasfalt * KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGN Frederlksholma Havnevej K benhavn SV Telefon Central 383 o A9

20 VEMMELEV MASKNFABRK PR. FORLEV. TELEFON VEMMELEV 3 vcw,w c1. ENTREPRENØRVOGN Den fuldkomne entreprenørvogn Helt at jern og stål Med 3-vejs tip Og betjening fra traktoren BARBER OREENE MODEL RENDEGRAVER GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN L.AN GREUTERS V - TELF. HLDA *1090 A 10

21 DANSK VEJT DSSKR FT årgang TEKNSK FORLAGA/S-K0BENHAVN

22

23 eller Bøger ndhold sfo rte gn else Teknisk ståbi 19 Vejdirektoratets trafikrapport for Vejtekniske ordboger (engelsk-tysk og fransk-tysk og omvendt) 83 Versuehe und Erfahrungen im Betonstrassenbau 43 Domme og kendelser Byggetilladelse 20 Byplan 64 Ekspropriation 20 En upålidelig vej 19 Nedfaldne ledninger 252 Omnibuskorsel 64 Skridningsulykke på forurenet vej 252 Voldgiftskendelse i sag mellem Dansk Arbejdsmandsforbund og Amtsrådsforeningen i Danmark 178 Voldgiftssag Dansk Arbejdsmandsforbund etr. Amtsrådsforeningen i Danmark. Opnsandskendelse 179 Foreningsmeddelelser Amtsvejinspektorforeningens årsmode, dagsorden 84 Dansk Amtsvejassistentforenings årsmode, dagsorden 84 Referat af Amtsvejinspektorforeningens årsmode i Åbenrå amt 125, 157 Forskelligt Advarselsplakater 235 Direktionsskifte 200 Helsingorvejen 124 Konkurrence i vedligeholdelse af veje, en engelsk idé 240 Langs Danmarks gamle vej 201 Mystiske veje i Europa 215 Nyt græs på vejskråningerne græs, som ikke skal slås 237 Nyt materiel 234 Kongresser og kursus Forelobigt program for NVF s 7. kongres 53 Forste internationale Betonvejs-kongres 232 nternational Betonvejs-kongres i Rom 123 Jydsk teknologisk nstitut 44, 200, 236 Konklusioner vedtaget af den 10. internationale vejkongres i stanbul oktober NVF s 7. kongres 181 Teknologisk nstitut 20, 180, 236 Ministerierne Campingpladser 84 Overtaksationskommissioner 199 Taksationskommissioner 200 Side

24 Vigepligt Personalia Amtsvej- og vandinspektør V. Hovmand Madsen 218 Fhv. amtsvejassistent Christoffer Christensen 104 Veje og gader Administration og økonomi Amtskonimunernes vejudgifter 82 Motorvejsaolægget i Frederiksborg amt mellem amtsgrænsen og Brondsholm 221 Nogle bemærkninger om den nye vejbestyrelseslov 67 Om muligheden for en meteorologisk varsling til hjælp for amtsvejinspektoreroes disponering 249 Oversigt over fordelingen af forskud på motorafgifter m. v 122 Oversigt over fordelingen af motorafgifter m. v 217 Snerydning med spidsplov udstyret som sideplov 45 To aktuelle problemer 79 Vejbestyrelsesloven 65 Belægninger og bindemidler Beretning fra nogle amerikanske forsogsveje 8 Bindemidlers hærdning 243 Dimensionering af korebanebefæstelser 105 Hvide harpiksmasser til trafikmarkeringer 176 Nyt stenmateriale til tæppebelægninger 18 Resultater af undersogelser med gummiholdig asfalt 195 Stabiliserede vejbelægninger 75 Færdsel Hvem kommer forst? i praksis 47 Projektering og afmærkning Campingskilte 235 Hvide harpiksmasser til trafikmarkeringer 176 Trafikspejle 44 Tællende og talende stene ved vej og sti 1, 85 Vejen i landskabet 57 Vejtavler 42 Fo rfatterfo rteg n else Side Bang, Kaj 65 Ludvigsen, M 105 Beck, K. K 45 Nielsen, Peter 79, 240 Boas, F. J 67 Olsen, J. M 218 Bohn, A Petersen, Helge 240 Canning, W 215 Ravn, H. H 8, 19, 232 Danø, P. K 231 Riehter, W. C 195 Goelé, Poul 21, 181 Schou, C. C 221 Grimstrup, A. P 75 Skjoldby, A 243 Gøte, Vagn 43 Sørensen, M. Selsoe 57, 221 Hansen, A. Kølle 125, 157 Telling, Søren 201 Hartmann, E 237 Tholle, Johs 1, 85 Kastrup, E 47 Ørum, C. J 104 Side

25 4AS - / rj -, FABRKS ANLÆG: ASFALT-PULVER ASFALTERET STENMATERALE Udlægning med Barber-Greene og Via Nova maskiner Vore teknileere er gerne til disposition mcd teknisk assistance og tilsyn al arbejder med vore produkter. NØRRESUNDBY Tlf og LØGSTØR Tlf. Løgstør 378 VLDSUND v. Thisted Tlf. Sundby (Thy) 170 DJELD v. Holstebro Tlf. Sevel 54 HERNNG Tlf. Herning 483 VBORG Tlf. Viborg EDSLEV Tlf. Hørning 162 FORSENS Tlf HJORTSBALLE v. Give Tlf. Give 230 FJEDSTED v. Fredericia Tlf. Pjedsted 62 OVER-JERSTAL (Sønderjylland) Tlf. 0. J KVSTGAARD v. Helsingør Tlf. Kvistgaard 136 UNDLØSE v. Holbæk Tlf. Undlose 50 KØBENHAVN (Valby) Tlf. Valby 2200 HERFØLGE v. Koge Tlf. Herfølge 218 TJØRNEMARKE Tlf. Stege 5101 NYKØBNG F. Tlf MARBO Tlf. llaribo 599 CO LAS VEJ MATERALE Af KAMPMANNSGADE 2. KØBENHAVN V.. TLF. MNERVA 4480 Ali

26 rj /1,BRYDBREN TLB UND 5 RYDDE N DE, HURTG BRYDEN DE PLOV SPDS Sneploven (2,3 m rømmebredde) - er den mest moderne og mest effektive model, fremstillet af de bedste materialer og af fineste forar bejdning BRYDE REN Foruden den viste model fremstilles en større og kraftigere type» B R Y D E R E N M AJ 0 R (2,6 m rømmebredde). Derudover kan vi levere sideplove i 2 modeller med henholdsvis fast og fjedrende skær 4% AJGA4RD MEJLGADE 38 FABRK FOR VEJMASKNER AARHUS TELEFON i :it3 fl A 12

27 til fluksningen af A 1500 en mellem olie, vil man allerede ved stentempera tur 130 C og blandetid 1 /2 minut få en betydelig hærdning af bindemidlet (6-7 C), og cutbackasfaltens dråbepunkt nærmer sig i betænkelig grad dråbepunktet for det ikke fluksede hin demiddel, såfremt stentempcraturen forøges udover 130 C. Ved at forlænge blandetiden til Ca. 3 minutter indtræ der hærdningen allerede ved en stentemperatur på 100 C. Anvendes ren antracenolie til fluks ning af bitumen A 1500, får man selv ved en så høj stentemperatur som 180 C kun en hærdning på Ca. 2 C, når blandetiden er 1 /2 minut. Man skal overanstrenge materialet betydeligt både med hensyn til omhylningstid og stentemperatur for at få en uonskelig stor hærdning. Ved 3 minutters blan detid og 180 C stentemperatur er hærdningen steget til Ca. 8 C. Ved fluksning af A 1500 med blan dinger af rncllemolie og antracenolic vil hærdningsforholdene ligge mellem de forhold, der gør sig gældende ved anvendelse af de rene olier. Jo mere antracenolie der er i blandingen, jo mindre er risikoen for uønsket hærd ning. Konklusionen af ovenstående er, at man, hvor udlægningsforhold, blandeforhold og komprimeringsforhold tilla der det, bør anvende ikke-flukset as faltbitumen. Hvis man af hensyn til udlægningen og komprimeringen af pulveret, eller for at give bindernidlet en varig blødhed, er nødt til at flukse, bør man i størst mulig udstrækning be nytte en højtkogende olie til fluksnin gen. Anvendelse af denne må dog for at undgå gennernsvedning og overkom primering begrænses af hensyntagen til passende afbindingstid på vejen. Anvendes flukset A 300 til omhyl ning, er faren for uønsket hærdning be tydelig større end ved anvendelse af flukset A Selv ved stentempera turen 100 C og ren antracenolie som fluksrniddel fås allerede ved blandeti den 11/2 minut en dråbepunktsstigning på Ca. 2 C, og ved stentemperaturen 130 C og blandetiden 1¼ minut hærdnes det fluksede bindemiddel så meget (Ca. 5 C), at man når op på samme dråbepunkt, som hvis man hav de anvendt ren A Med ren mellemolie eller 111 blan ding af mellemolie og antracenolie er stigningen i dråbepunkt 5-10 C ved blandetid 1 /2 minut og stentemperatur 100 C. En stentemperatur på 130 C bringer dråbepunktet betydeligt op over det dråbepunkt, man ville få ved anven delse af ren A 1500, og en forøgelse af blandetid eller stentemperatur herud over forværrer hærdningstendensen be tydeligt. Asfaltbiturnen med penetration 300 kan næppe anvendes til koldtudlagte pulvere uden fluksning. Såfremt der anvendes anden fluksolie end antracen olie, må konklusionen af foranstående være, at stentemperaturen holdes så nær ved 100 C som muligt, hvis man ikke vil risikere en stigning i dråbepunkt under omhylningen, der vanske liggør udlægning og komprimering, og gør anvendelsen af fluksolien proble matisk. Under alle omstændigheder forudsætter anvendelsen af flukset A 300 formentlig meget hård trafik for at opnå en passende komprimering af belægningen. Bindemidlet i et ornhvllet stenmate riale synes foruden ved selve omhlnin gen også at kunne hærdne noget under transporten af materialet. En nærmere undersøgelse af dette forhold er sat i gang. Med hensyn til overfladebehandlin ger foregår der i disse, dels ved for- 245

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013

Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger. Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Kommunikation mellem vejbestyrelser og borger Vejman.dk årsmødet 10. oktober 2013 Program for workshop Vejdirektoratets håndtering af borgerhenvendelser nu og fremover Vintertrafik, Vintertrafik-App og

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016

Ballerup Kommune. Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning. Vintertjeneste - Instruks Traktor. Februar 2016 Snerydning Vintertjeneste - Instruks Traktor Udgivelsesdato : 2 7. April 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE B. INSTRUKS SNERYDNING

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

I af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej.

I  af 11. august 2016 har du klaget over Aarhus Kommunens påbud af 6. juli 2016 om beskæring af hæk ud mod den private fællesvej, Arnakvej. Dato 9. december 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/10451-12 Side 1/5 Beskæring af hæk mod Arnakvej I e-mail af 11. august 2016 har du klaget over

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002

Varmblandet asfalt. Introduktion. Sammensætning. Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Afsnit 1.2 Side 1 af 5 1. oktober 2002 Varmblandet asfalt Introduktion Sammensætning Varmblandet asfalt er sammensat af stenmateriale, filler og bitumen. Sammensætningen varierer i forhold til de funktionskrav,

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 01-09-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag Søndermarken

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom.

Vores afgørelse Vi har ikke grundlag for at tilsidesætte Lemvig Kommunes afgørelse af 23. oktober 2015, om at ekspropriere 220 m 2 fra din ejendom. Dato 29. april 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 15/16555-24 Side 1/6 Ekspropriation af en del af matr. nr. 76e Vadskærgård Hgd, Tørring Vejdirektoratet

Læs mere

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister

Bilag 1. Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister Bilag 1 Magnús Thoroddsen: Yrkescirkulation blandt jurister 26 YRKESCIRKULATION BLANDT JURISTER Af byretsdommer MAGNÚS THORODDSEN, Reykjavik I. Når man tager i betragtning at dette forhandlingsemne kun

Læs mere

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således:

3. Renholdelse Grundejernes forpligtelser med hensyn til renholdelse er i henhold til 13 stk. 1 og 2 fastsat således: Afsnit I Regulativet omfatter vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier, der i henhold til Trafikministeriets lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991 administreres af Ballerup Kommune, samt

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111

Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 Miljø og Teknik Svendborg Kommune April 2011 Stormvandstande ved Svendborg Kommunes Kyster 2011-2111 1. Fremtidens permanente havstigning Den globale

Læs mere

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN

Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 4 UDBUDSKONTROLPLAN Udbudskonplan Renhold : 1 SAB 3.3.3 Renhold af befæste arealer Kørebaner og bef. rabatter 2 SAB 3.3.3 Kommunale fortove, befæste heller, spærreflar, busholpladser, sivejstilslut%

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse

Udbud af vintervedligeholdelse Snerydning og glatførebekæmpelse Snerydning og glatførebekæmpelse Vintervedligeholdelse - Instruks Lastbil Udgivelsesdato : 27.april 2016 Version : 1.0 Udarbejdet af : CLAW Kontrolleret af : MBF Godkendt af : LAG Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken

Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Mogenstrup Skærvefabrik, jernbane- sidespor og Pusterbakken Det var statsbanernes stigende behov for sten og grus, der efter første verdenskrig dannede grundlag for etableringen af Skærvefabrikken i Mogenstrup.

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Instruktioner til spor

Instruktioner til spor Instruktioner til spor Indhold Introduktion... 2 Generelle sikkerheds regler... 2 Leverede enheder... 3 Ting du selv skal huske... 3 Anbefalet værktøj... 3 Landskabs forberedelser... 4 Samling af sporsektioner...

Læs mere

Horskærvej 3 7c, 6600 Vejen

Horskærvej 3 7c, 6600 Vejen TEKNIK & MILJØ Vej & Park Dato: 28-12-2015 Sagsnr.: 11/8381 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag til kendelse Horskærvej

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening.

Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Beretning om veje, den 9. august 2014 for Pedersdal Grundejerforening. Vejene 2013/14 1. Vinter Sne og regn i vinteren 2013/2014 var minimal, så selvom snerydningen kun blev til en enkelt gang, vil vi

Læs mere

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune

Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune Regulativ for vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser i Allerød Kommune 1 1. Indledning...3 2. Kommunale veje, stier og pladser...3 3. Kommunens opgaver...3 4. Grundejernes forpligtelser...5 5.

Læs mere

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg:

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer - De to bestyrelsesmedlemmer på valg: Indkaldelse til generalforsamling Kære grundejer i Grundejerforeningen Regstrup Å Så er det tid til årets generalforsamling i Grundejerforeningen Regstrup Å. Vi håber meget, at rigtig mange af Jer vil

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje

Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Juni 2009 (3. udgave) Idéer til udvikling af vinter tjenesten på veje Jens Kristian Fonnesbech Civilingeniør Langgyden 3 DK 5580 Nr. Aaby jkf@aiban.dk www.aiban.dk Indhold 1. Forord. 2. Udfordringer. 3.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. april 2012 Sag 14/2010 (1. afdeling) Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S (advokat Søren Vagner Nielsen) mod A (advokat Thomas Arleth) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Struer jernbaneklub. Oktober 2005

Struer jernbaneklub. Oktober 2005 Struer jernbaneklub Oktober 2005 Så er Ag 68 kommet ud af remisen efter den har fået lavet rust i vognkassen og på taget samt blevet malet op og har fået DSB litrering med nummer 50 86 17-44 0 50-0. Bestyrelsen:

Læs mere

Vejforum 2005, program nr. 34

Vejforum 2005, program nr. 34 Drænasfalt - vejbelægninger i CT-skanner Af Civilingeniør, ph.d. Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, can@vd.dk Vejteknisk Institut kan nu se ind i vejbelægninger uden at bruge

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

I fortsættelse af mit brev af 13. marts 2006 vender jeg hermed tilbage til sagen om Aldershvile

I fortsættelse af mit brev af 13. marts 2006 vender jeg hermed tilbage til sagen om Aldershvile FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Gladsaxelisten v/ John Damm Sørensen Stenkrogen 6 2800 Lyngby Dato: J.nr.: 2003-4082-120

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk

Flatcoated Retriever Hvalpebreve Nr. 3 af 4 www.flatcoat.dk BRUGSPRØVEN Det kan være at du allerede er i gang med at træne din flat, for på nuværende tidspunkt er det vist for alvor gået op for dig hvor aktiv en flat er, og hvor mange numre den kan finde på at

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Forhøjninger i landskabet

Forhøjninger i landskabet Forhøjninger i landskabet Erfaringer med brugen af det nye reliefkort indenfor Færgegårdens ansvarsområde Palle Ø. Sørensen, museumsinspektør, Museet Færgegården Kan man se ting som man troede var væk?

Læs mere

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding

Staghøjvej 3-5, 6630 Rødding TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 23-02-2015 Sagsnr.: 12/13709 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag til kendelse

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

Vasevej cykelsti og vejregulering

Vasevej cykelsti og vejregulering Vasevej cykelsti og vejregulering Tegningen viser, hvordan Vasevej ændres - med dobbeltrettet cykel- og gangsti. De røde linjer viser henholdsvis ny kørebane og cykelsti, den hvide det eksisterende vejforløb.

Læs mere

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG

FarmTest nr. 62 2010. Udtagningsteknik. i ensilagestakke KVÆG FarmTest nr. 62 2010 i ensilagestakke KVÆG i ensilagestakke Indhold Indledning... 3 Fotos og videosekvenser... 4 Hvilken type skal man vælge?... 4 Skrælleteknik... 4 Enklere udtagningsteknik... 5 Præcision,

Læs mere

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2.

Projektoplæg. Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Projektoplæg Vedrørende udvikling og etablering af et undervisnings- og samlingssted i skoven nord for Slagelse, delområde 2. Teknik og Miljø, Borgerinddragelse og samskabelse Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede.

Supplerende forsøg med. bekæmpelse af blåtop. på Randbøl Hede. Supplerende forsøg med bekæmpelse af blåtop på Randbøl Hede. Af Hans Jørgen Degn Udarbejdet for Randbøl Statsskovdistrikt, 2006. 1 Indledning. Den voksende dominans af blåtop er et alvorligt problem på

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk

Kaninhop for begyndere trin 1 10 Læs mere på www.fionas.dk Side 1 Trin 1. Seletræning. Kaninen er minimum 10 uger gammel og du har brugt masser af tid på at oprette et tillidsforhold til den. Den er tryg ved at du tager den ud af buret så nu er tiden kommet hvor

Læs mere

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig

Sporteori 01-08-2014- Klaus Buddig Indledning Alle hunde kan bruge deres næse til at finde frem til noget de gerne vil have. Vi skal guide hunden til at identificere og følge en menneskefærd på forskellige typer underlag, samt vise os ved

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011

GRUNDEJERFORENINGEN REGNERSGAARD PLANTAGE REFERAT GENERALFORSAMLING D. 7. AUG. 2011 Nr. 51 i rækken. Antal fremmødte: 34 Formanden indledte mødet med at byde velkommen til de nye og at mindes Inga Thorkildsen; æret være hendes minde. Pkt. 1: Valg af dirigent: Karsten Ledgaard Kobjældevej

Læs mere

Forslag til Kendelse. Lintrup Skovvej 4 mfl., 6660 Lintrup Drift og vedligehold af privat fællesvej

Forslag til Kendelse. Lintrup Skovvej 4 mfl., 6660 Lintrup Drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 03-03-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 Forslag til Kendelse

Læs mere

Velkommen til Gl. Østengaard

Velkommen til Gl. Østengaard Velkommen til Gl. Østengaard Dette er en velkomst guide til nye husejere i grundejerforeningen Gl. Østengaard samt et par nyttige informationer Indhold Velkommen... 2 Godt naboskab... 3 Oversigt over grundejerforeningen...

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. maj 2015 Sag 35/2014 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Fyens Stiftstidende A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

Undersøgelse af vejkanternes tilstand på Bornholm 2011-12.

Undersøgelse af vejkanternes tilstand på Bornholm 2011-12. Undersøgelse af vejkanternes tilstand på Bornholm 2011-12. Af Jens Christensen, DOF-Bornholm. Baggrunden for denne undersøgelse er, at det gennem de senere år gentagne gange har været diskuteret, om landmændene

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen.

02403.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00. Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej. Domme. la ksations kom miss ionen. 02403.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02403.00 Fredningen vedrører: Abenrå Fjordvej e Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 16-12-1961 Fredningsnævnet 02-08-1958 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fattigdom og nøjsomhed

Fattigdom og nøjsomhed Fattigdom og nøjsomhed v. Jesper Bækgaard og Line Lee Horster, Give-Egnens Museum Indledning På Give-egnen er vi på de fattige jorde. Sandet og heden har præget og præger selvopfattelsen. Nøjsomheden har

Læs mere

Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013

Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013 Oversigt over regnskaberne for G/F Vingen for perioden 2002 2013 Formålet med denne oversigt er at give et overblik over indtægter og udgifter for G/F Vingen for perioden 2002-2013, specielt med henblik

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSES MANUAL FOR 3. GENERATIONS KUNSTGRÆSBANER LEVERET AF:

VEDLIGEHOLDELSES MANUAL FOR 3. GENERATIONS KUNSTGRÆSBANER LEVERET AF: VEDLIGEHOLDELSES MANUAL FOR 3. GENERATIONS KUNSTGRÆSBANER LEVERET AF: 1 VEDLIGEHOLDELSES MANUAL FOR 3. GENERATIONS KUNSTGRÆS LEVERET AF POLYTAN 1.0 Præventive foranstaltninger Alle former for organisk

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul

Lineære sammenhænge. Udgave 2. 2009 Karsten Juul Lineære sammenhænge Udgave 2 y = 0,5x 2,5 2009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Variabelsammenhænge, 2. udgave 2009". Indhold 1. Lineære sammenhænge, ligning og graf... 1 2. Lineær

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015

VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE. Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Regulativ august 2015 VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE Veje og stier m.m. i Lyngby-Taarbæk Kommune Regulativ august 2015 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 1. Vintervedligeholdelse og renholdelse af offentlige veje og stier

Læs mere

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad.

for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. BYPLANVEDTÆGT for område Bryggergade, Nørregade, Østergade, Nørresundby købstad. I medfør af lov, nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner med ændringer ifølge lov, nr, 211, af 23. april 1949, jfr. lovbekendtgørelse,

Læs mere

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte

Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Genbrug af økologisk halm til frostsikring af gulerødder og jordforbedring i det økologiske sædskifte Formål: At undersøge om det er muligt at opsamle og genbruge halm i forbindelse med halmdækning af

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Arbejdsark til By under vand

Arbejdsark til By under vand Arbejdsark til By under vand I Danmark regner det meget. Men de seneste år er der sket noget med typen af regnvejret i Danmark. Måske har du set i TV Avisen, hvor de snakker om, at det har regnet så meget,

Læs mere