VEJTIDSSKRIFT )ANSK ÅRGANG 34 LUXOVIT. den lyse. og skridsikre vej LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S RANDERS ASFALT- & TJÆREFABRIK AIS R.T.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJTIDSSKRIFT )ANSK ÅRGANG 34 LUXOVIT. den lyse. og skridsikre vej LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S RANDERS ASFALT- & TJÆREFABRIK AIS R.T.A."

Transkript

1 og skridsikre vej )ANSK VEJTDSSKRFT LUXOVT FABRKKER A/S LUXOL KEMSKE RANDERS ASFALT- & R.T.A. VEJMATERALER TJÆREFABRK AS den lyse ÅRGANG

2 \ fugtig vejbane også på overfladebehandling topfyldning og til klæbning, kationisk asfaltemulsion NEO-MEX

3 Al AALBO R G ARHUS s Al DANALTH Beton b elægninger /n industriarealer KØBEN HAVN 0

4 11VSv NNVP4wva )SNVc 3 V) Sl 3S 31! ) V

5 A3 Telefon PAlæ 6670 Professor, olvlllngenler S:de Øster Voldgade 10, H. H. RAVN. DECEMBER DANSK VEJTDSSKRFT UDGVET AF AMTSVEJNSPEKTØRFORENNGEN DANMARK REDAKTON: 34. Ä R G A N G Teknsk Forlag, Bindemidlers hærdning 243 Telefon BYen 9288 Fra domstolene 252 V. Farnegsgade 31, Om muligheden for en meteorologisk varsling til hjælp Kebenhane v. for amtsvejinspektørernes disponering 249 Dansk Wejlaboratorium Kebenhavn K. NDHOLDSFORTEGNELSE 0ser Voldgade 10, Opg. 11 københavn K. - Teleloij *Palæ Palæ 4636 Jordbundsundersogelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbelægninger. Undersøgelser af vejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed. Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art. ÅK EKSPEDTON: Konkurrence i vedligeholdelse af veje, en egelsk idé... Y[ AJER Å ER AKTESELSKABET i ti AKTESELSKABET DANSK DAMMANN ASFALT, FOR KEMSK NDUSTR skal slås 237 Nyt græs på vejskråningerne græs som ikke eller 240

6 RASMUSSEN & SCHØTZ Civilingeniører & Enfreprenører * Fabriker er: Asfalfemulsion,,DAN BT Pulverasfaif Asfaifbefon Udfører: Enfreprenørarbejder og Vejarbejder af enhver Art KØBEN HAVN V. HJØRRNG Mynstercvej 19 Sct. Knudsby C, Hjørrng 876 A4

7 237 plantning ved et af de store vejanlæg, parter. vildtet i den udstrækning, hvor buske vildtet. Under en samtale, hvor man og træer kan anvendes som støtte for Arboretet ved Hørsholm beskæfti ger man sig også med plantning for DK græs som ikke skal slås eller drøftede sådanne træer og buske til græs, som tidligere på gr. af sin jordbindende evne med såvel overjordiske Krybende Hvene har den egenskab, at den med sin lave, krybende voksemåde, i naturen sjældent bliver højere end cm og danner en tæt sam uslået stand. som underjordiske udløbere, har været en del benyttet som digegræs. indebære adskillige vanskeligheder, idet man fra gammel tid i hovedsagen kun kom man også til at drøfte anvendelsen Nyt græs på vejskråningerne virke forstyrrende for vildtet. En af Ar Af havebrugskandidat E. Hartmann, Arboretet, Hørsholm. kræver de store udgifter til slåning. Set fra jagtens side er slåning også meget af græs, der på en måde er godt; men kandidat, som deltog i samtalen, tog ubehageligt, da den i høj grad kan boretets medarbejdere, en havebrugs om muligt at finde frem til græsser, som tanken op til nærmere undersøgelse, for var så lave, at de ikke behøvede at slås, og som besad sådanne egenskaber, at det kunne tilfredsstille alle interesserede foder, som overhovedet muligt. Det har ønsket græsser af en sådan højde, danne græsser syntes dog på forhånd at vendt som rabat- eller skråningsgræs langs vore veje, skulle tværtimod besid græs, som her skulle kunne tænkes an forblive så lavt som muligt. at de kunne give så meget og så godt de helt modsatte egenskaber; kort sagt, niske verden kendt ukrudtsgræs, Kry ved en forædlet form af et i den bota bende Hvene (Agrostis stolonifera), et Opgaven med at finde frem til så Efter en del søgen, standsede man mengroet flade, hvor end ikke levnes de allerede eksisterende plænegræsser; vokseplads for ukrudtsplanter. rendyrket en særlig lav type Z 103, som sjældent bliver højere end cm i og man har til dette formål udvalgt og del med dette græs, som en fornyelse af med eneret for Danmark frøfirmaet A. rika, som plænegræs for at anvende det fået en stor udbredelse herhjemme, og til særlige formål. Græsset har allerede Hansen, Kastrup dette græs fra Ame skine, den tætteste og fineste græsplæne. danner, under villaejerens græsslåma ter frø, og at dette frø må betragtes som sjældent og endda ikke hvert år sætter vel formeres vegetativt, idet det meget frøægte, d. v. s. at afkommet er identisk med moderplanten, må græsset allige mindelig måde ved frøudsæd er økono så rigeligt frø, at en formering på al nyttet, som eneste formeringsmåde, og misk gennemførligt. sammenhængende flade. en afstand af cm kun været be har efter Ca. 3 måneder dannet en tæt Amerika er der blevet arbejdet en For 6 7 år siden købte og indførte Til trods for at Krybende Hvene sæt Hidtil har en udplantning i totter på

8 Fig. 1. Halvt år gammel parcel med Krybende Hvene Z. 103,,udsået som hakkelse. Bemærk højden i forhold til skosnuderne og det visne gule birkeløv. (Forf. foto) Spørgsmålet med at finde et græs til vejskråningerne, som ikke skulle slås, syntes således at være løst; men dog kun halvt. Opgaven var også at finde frem til en mere økonomisk formeringsteknik, idet en udplantning på større arealer, som vejskråninger må siges at være, an tagelig ville kræve for store summer til arbejdsløn. Efter at have set lidt nøjere på Kry bende Hvene og undersøgt dets vokse måde, hårdforhed og evne til at slå rod Fig Uslået græsareal i oktober. Ca cm. (Forf. foto) fra udløbere, forsøgte man at hakke græsset i stykker som hakkelse, både top og rod, og drysse det ud på jorden. Der blev anlagt et forsøg, hvor der i forskellige parceller dels blev plantet ud i totter på varierende afstand fra cm, og dels blev det ituhakkede græs drysset ud i forskellig tykkelse på jor den, som bagefter blev dækket ganske tyndt med et lag jord og banket til. På de tyndest udstrøede parceller medgik der Ca. halvt så meget materiale af græsset, som der med gik til de plan tede parceller med 30 cm afstand. De græsmåtter, som blev benyttet til forsøget, blev, for at prøve dets mod standsdygtighed over for tørke, først henlagt 3 uger under nogle buske til delvis udtørring, hvorefter al jorden rystet fra, og rod og stængel blev hak ket i stykker. den første måneds tid voksede de plantede parceller hurtigst til; men alle rede halvanden måned efter at forsøget var sat igang, vandt de,,hakkede parceller godt ind på de plantede, og var 3 måneder efter fuldt så gode og tætte som disse. Der kom en del ukrudt op i parcel lerne, som dog fik lov til at blive ståen de, for at få oplyst om også denne lave type Z. 103 al Krybende Hvene var i stand til at kvæle anden vegetation. Forsøget blev gjort op efter 3 måne ders forløb; men forsogsparcellerne får lov til at blive liggende til fortsat stu dium. Ved opgorelsen var alle forsogspar cellerne en tæt sammenhængende flade, og der var ingen forskel at se mellem de plantede parceller og det græs, som var startet som hakkelse. Det meste af det fremmede ukrudt var forsvundet, og græsset så friskt og grønt ud. På et tidspunkt al sommeren hvor meget andet græs på grund af tørke så gult og medtaget ud, var forsøgspar

9 Fig. 3. Græstørv af ud slået græs til venstre, Ca. 50 cm og,,krybende Hvene Z. 103 til højre, ca. 5 cm. Billedet taget i oktober. (Forf. foto) /1 cellerne med Z. 103 friske og grønne, uden i mindste måde at have taget ska de af torken. Parcellerne var tilmed an bragt på en sydvendt lerskråning, og forsøget startet i en torkeperiode. Krybende Hvene kan, som alt andet græs, også blive angrebet af skimmel, der i nogen grad kan ødelægge toppen, når pelsen er blevet rigeligt tyk; men angrebet synes ikke at have større be tydning, for når den døde top er fjernet, skyder rødderne friske skud påny. Den ne egenskab kan evt, blive en fordel, idet Krybende Hvene, hvor betingelser ne er særlig gode, ofte laver en ret tyk pels, som engang imellem, evt, hvert andet år, må rives lidt fra hinanden. Dette arbejde er dog for intet at regne i forhold til de gentagne årlige slånin ger på almindelige græsskråninger. Forsøget må siges at være lykkedes over al forventning, dels med at finde frem til dette specielle græs, og dels ved at udarbejde en brugbar formeringstek nik. Særlig lovende må det være, at man her har kunnet nå så langt ved et enkelt forsøg i det små. Det synes at opfordre til fortsat arbejde, så man kan få udført større anlæg og håbe på, at alle interesserede parter vil deltage deri. Når man gøs sig klart, hvilken økono misk betydning det ville have at und gå slåningen, og i hvor høj grad det ville bidrage til at frede om vort hårdt trængte vildt, om det hele året kunne have fred på vejskråningerne, så må det kalde alle interesserede frem til en kon kurrence om at levere det bedst mulige på dette område og få den bedste tek niske løsning. 239

10 Konkurrence i vedligeholdelse af veje en engelsk ide - som måske er en dansk overvejelse værd DK Af amtsvejassistent, ingeniør Peter Nielsen, Nakskov. 240 Traktor og traktorredskaber Den i de senere år hurtigt voksende industri, der fremstiller små benzindrevne traktorer med hydraulisk an ordning til kraftoverføring i forbindelse med det hurtigt forogede og i mange tilfælde vel konstruerede tilbehor, har især efter, at den lidt kraftigere, men alligevel lette dieseltraktor har vundet indpas på markedet, været med til at præge udviklingen inden for vejbyg ningen siden 1947 på en gennemgri bende måde. Det kan være vanskeligt at drage rigtige sammenligninger mel lem arbejdsmetoder for og nu; men de fleste er dog klar over, at der ved be nyttelse af traktorer i vejvæsenets tjene ste er opnået og ved rigtig anvendelse kan opnås væsentlige besparelser. nden for mit vejområde er trak torernes antal i de senere år forøget, og det har allerede medført ret væsentlige besparelser, der tydeligt viser, i hvilken retning udviklingen bør gå; men da det for helt rationelt at tilrettelægge de for skellige arbejder, er nødvendigt at for øge traktorparken yderligere, har jeg ikke fundet det fyldestgørende på nu værende tidspunkt at benytte mig af mine egne indvundne erfaringer, men for at få svar på, om min antagelse om yderligere mekanisering med trak torer og tilbehør er formålstjenlig, har jeg søgt kontakt med det stærkt meka niserede og rationaliserede vejvæsen i Sommerset County i England, der har inviteret mig til, når jeg engang kommer til England, at aflægge besøg for nærmere at studere de dér anvendte mekaniserings- og arbejdsmetoder. Da jeg ikke foreløbig kan afse tid til på stedet at gøre mig bekendt med den inden for dette engelske amt benyttede interessante konkurrence-metode, har lederen af disse konkurrencer, Mr. A. H. Kennard, Senior Assistant County Surveyor, som jeg har brevvekslet med, beredvilligt tilsendt mig en del oplys ninger om den måde, hvorpå man i dette engelske amt har fremmet meka niseringen, og det er delvis på grundlag af disse oplysninger, jeg har udarbejdet denne artikel. Mekanisering contra håndarbejde nden jeg nærmere beskriver den en gelske konkurrence-metode, vil jeg lige til belysning af de i det pågældende amt opnåede fordele ved mekaniserin gen give følgende oversigt: 1. Asfaltbelægninger. a. Udlægning med Barber-Greene maskine. Kapacitet 40 tons/mand/dag. Arbejdskraftomkostninger 2 % samlede omkostninger. af de b. Håndudlægning. Kapacitet 5 tons/mand/dag. Arbejdskraftomkostninger 11 % af de samlede omkostninger. 2. Rabatarbejder. a. Mekaniseret udførelse b. Håndarbejde pr. mile 1.15.Od 9. GOd

11 FABRKEN PANKAS AKTESELSKAB ANKA ASFALTSTEN EMU LSON VEJTJÆ RE AS FALTP ULVE R PAN- BETON Kastrupfabriken: Hans Nissensvej 12 Teefon Nardhavnsfabriken: Stabbelabgade 20, ø Teefon Ryvang 6227 Hovedkontor: HANS NSSENSVEJ - TELEFON KASTRUP A5

12 TELEFON - - ROSKLDE Såertiden inde... den hurtige spreder epoke-tz nr. i patent a A. Thomsen. Askov-Vejen. Tlf. Askov 47 øst for Storebælt: Helge Lonhart AS, København K. Tlf. Minerva 2626 ASFA[TPULVER ASFALTEMULS ON _4E x ULEilLLD - - HOLBÆK * TELEFON 2523 GAMMELRAND TLF.VSKNGE 207. A6

13 3. Græsslåning. pr. mile a. Traktor med slåmaskine cl b. Lille motordreven slåmaskine c. Med håndkraft Disse tal hidrører fra en gennemsnits bredde på 4 6, hver side giver Ca. en acre pr. mile. 4. Fejning og renholdelse af korebaner. pr. mile a. Traktor med fejekost cl b. Lille motordreven fejekost cl c. Med håndkraft cl 5. Vedligeholdelsesarbejder uden for kørebanen er den post, der i det pågældende amt har haft størst for del af mekaniseringen, idet den samlede besparelse inden for dette område beløber sig til gennemsnit lig pr. år. Konkurrence som en hjælp til oplæring Når der her hjemme inden for vej væsenerne spores nogen tilbageholden hed med anskaffelse af traktorer og traktorredskaber, så har det sikkert en forbindelse med vejrnandsinstitutionens gamle struktur, der vanskeliggor me kaniseringen, fordi en rigtig udnyttelse af maskinerne i mange tilfælde vil kræve, at man sætter uegnede traktorførere til andet arbejde, fordi arbejdet kræver interesse for mekanik samt me kanisk instinkt. Disse egenskaber vil næppe kunne udvikles, hvis de ikke er medfødt, hvorimod selve optræningen i brugen af traktor og redskaber altid vil kunne læres og den fornødne fær dighed opnås på kortere eller længere tid. En maskines udnyttelse afhænger i det væsentlige af manden, der passer og bruger den. Stor omhu i valget af den rette mand er derfor meget nød vendig. Maskinpasseren må først og frem - mest vise interesse for pasning og ved- 2. a.0 cl ligeholdelse af sit materiel, idet det er d den første betingelse for at kunne yde et godt stykke arbejde. Lederen af arbejdet kan ved rigtig instruktion i høj grad medvirke til at skabe den fornødne interesse, men praktisk øvelse er nødvendig for at bruge maskinen rigtigt og tilegne sig den rutine, der i høj grad er ønskelig om ikke bydende nødvendig for at kunne indpasse dem i et bestemt ar bejdsprogram. Det er forbavsende, hvor godt for holdsvis uerfarne mænd med det rette håndelag efter nogen øvelse er i stand til at håndtere deres maskine, og det er tillige morsomt at se, hvorledes in teressen vokser med dueligheden. Den rigtige opøvelsesmetode har der for krav på opmærksomhed fra én eller anden i en tilstrækkelig høj ud øvende stilling for på den måde at kunne sætte det praktiske arbejde i forbindelse med den mere videnskabe lige plan for arbejdssystemer og ar bejdskontrol. En fortrinlig måde at skabe interesse for de forskellige arbejdsopgaver er gennem en forbedret maskinbehand ung, organisation og udnyttelse samt gennem konkurrencer mellem arbejds holdene. Den konkurrence, der skal omtales her, er for vedligeholdelsesarbejder; men der er ikke noget, der taler for, at den ikke kan ændres således, at den tilpasses mange andre arbejdsopgaver, hvortil benyttes lignende maskiner. Den slags konkurrencer kan f. eks. finde sted mellem udvalgte vedligehol delseshold på op til 7 personer, ibereg net formand, chauffør og traktorfører. 241

14 af dommerne efter folgende skema: passende være 200 m, og points gives dende side af en lodret hæk. Længden af arbejdsstrækningen kan 4. Fjernelse af det afklippede. 2. Græsslåning på skråning. 3. Klipning af den mod vejen ven 5. Rabatfræsning. 6. Oprydning. præg på det daglige arbejde, idet de Den største fordel ved konkurren andre arbejdshold udfører arbejdet; thi hvis et hold anvender en bedre hold får lejlighed til at lære, hvorledes den bedst mulige arbejdsmetode. cerne er måske, at forskellige arbejds sig særlig umage for at finde frem til forskellige konkurrerende hold vil gøre vil disse konkurrencer afgjort sætte sit 1. Græsslåning af jævn rabat. 242 ikke på nogen måde standardtider, der lere ydelsen. vil blive benyttet senere til at kontrol nspektion af maskiner og redskaber Blandt de ting, der må efterses, er tid på de enkelte arbejdsydelser og den ter bedømmelse af de virkelige for driftssikkerheden nødvendige vedlige almindelig renhed, oliestand, batteriets tilstand, motortilstand, starter, lys og holdelsesforhold og ikke ny maling. værktøj. Ved den endelige konkurrence tages bejdstid meget betydende faktorer. Det må dog stærkt fremhæves, at det samlede tid; thi selv om det ikke er noget væddeløb, er hastighed og ar udelukkende er konkurrencetider og Der er dog næppe tvivl om, at selv afklippede 5 Max. Points Bemærkpoints opnået finger Udførelse 1. Maskinernes tilstand Korsels-kontrol 3. af Græsslåning rabat af Græsslåning skråning Klipning af hæk Fjernelse af det 7. Rabatarbejde og Fejning rensning 5 9. Tid Færdigt udseende 11. Almindelig metode 12. Gode ideer i forbindelse med konkurrencen omfat vanligvis: Opgaverne kan varieres, men er sæd Mon det ikke ville være nyttigt, hvis man inden for hvert amt på budgettet arbejder for at finde frem til forbed Man kan foreløbig begynde med på rede redskaber og arbejdsmetoder. af udgifter i forbindelse med forsøgs afsatte et mindre beløb til afholdelse Forsogs- og eftersogningsmeloder et krus øl og et par stykker smørrebrød neskelig forståelse samt særdeles for kelte amt, muligheder, der kan udvides ligt anvendt i samtlige amter, og vi også i andre amter. til forbedret resultat, vil blive udnyttet føre, at gode ideer, der har medvirket kan holdes i sommermånederne, åbner mulighed for at uddele præmier samt sammen til at skabe en god dag, men trinlig øvelse i benyttelse af maskinerne. finder frem til en ensartet bedømmelse anvendt og komme vejvæsenet til gode. Konkurrencemornentet åbner utvivl af konkurrencen, så er det sandsynligt, af arbejdsydelserne, så resultaterne kan metode, der måske gør det til vinder at denne metode vil blive almindelig Hele dette arrangement, der bedst på en lokal kro. Det medvirker alt somt muligheder for forøget rationali sering af arbejderne inden for det en den dag, da systemet bliver alminde direkte sammenlignes, hvilket vil med gennemsnit i det daglige arbejde, så lig fra de tider, der kan opnås som et om konkurrencetiderne afviger væsent

15 GÆLDER DET VEJ SÅ TAL MED VLLADSEN ø z z ø -J Grov Kvarfsifasfalt 8/16 mm, hovedvej 3 høj friktionskoefficient stor slidstyrke behagelig lys farve Kvartsit lader sig ikke polere > AKTS. JENS VLLAÔSENS FABRKER SLANDS BRYGGE 41 KØBENHAVN S TELEFON ASTA 2800 A7

16 --. BELHACK..--. Srzeslyngere. Kapacitefer fra : 500 til 30,000 m3 : pr. time. Segmeni sneplove : løfter sig partielt : over fast genstand. : Entreprenør- & Spormateriel MUNCH & LERCHE : Ski. Knudsvej 21. København V. *Vester SS A8

17 efter Bindemidlers hærdning Af civilingeniør A. Skjoidby. Ved fremstilling af pulvcrasfalt vil dels under omhylningen, dels under transporten af det færdige pulver, for dampe en del af de flygtige olier fra bindemidlet. De flygtige oliers funktion er, dels at lette omhylningsprocessen, dels at gøre massen bearbejdelig og vel egnet for udlægningsprocessen, og en delig dels at muliggore en vis efterkom primering af færdsien. En fordampning af olierne kan derfor virke skadeligt i det omfang, den medfører, at oven nævnte funktioner ikke udvikles til strækkeligt. Den kan endvidere skride såvidt frem, at der yderligere sker en forringelse af produktet ved at mere tungtfordampelige olier, der skulle be vare bindemidlets smidighed, fordam per under begyndende forsprødning af bindemidlet. For at opnå en hensigts DK mæssigt forløbende omhylningsproces, må man dels vælge en passende sam mensætning af bindemidlet, dels kunne beherske stentemperatur og blandetid i blanderen. Til belysning af de forskel lige faktorers indflydelse på hærdnin gen har man gennemført blandeforsøg med et 5/10 mm pulvermateriale, idet bindemidlets sammensætning, stentem peraturen og blandetiden blev varieret. Blandingen blev foretaget i en labora torieblander med kapacitet 8 kg. Man kontrollerede iøvrigt temperaturen på det færdige pulver og fandt, at denne lå C under den anvendte stentemperatur. Til forsøgene anvendtes de i tabel i anførte bindemidler omfattende ren A 1500, ren A 300 og cutbackasfalter fremstillet heraf ved fluksning med forværkstederne at undersøge, om de ideer, der af og til kommer fra traktor forerne, er anvendelige samt opmuntre til yderligere opfindsomhed ved som belønning at uddele mindre pengebelob for de forslag, der viser sig at resultere i virkelige forbedringer af praktisk værdi. Men for at nå frem til de mere gen nemgribende ændringer kræves, at vej ingeniorerne også viser interesse for sagen. Vejingeniorernes opgave i første in stans vil være en systematisk eftersøg ning i tekniske tidsskrifter efter nye ideer. Kendskab til hovedsprogene er i dag en nødvendighed for at kunne følge med i udviklingen; thi selv om de metoder, der anvendes i andre lan de, ikke altid kan kopieres, så kan de ofte give den, der har kendskab til disse metoder, nye ideer, der kan med virke til at forbedre vore egne metoder. Vi har naturligvis ikke allesammen interesse i eller tid til at være med i et sådant eftersogningsarbejde efter nye ideer, men hvis blot en enkelt ingeniør inden for hvert amt ville ofre denne sag lidt opmærksomhed, vil der sikkert hvert år kunne samles så meget aktuelt stof sammen, at der i forbindelse med vej assistenternes årlige møde kunne etableres gruppesamtale om emnet: Nye ideer, deres oprindelse og anven delsesmuligheder. Den engelske idé, som her er omtalt, er min mening mere end overvejelse værd. Den fortjener så af gjort at blive praktiseret også i Dan mark. 243

18 ir -, - - TABEL 1. Bindernidler til ornhylningsforsøg. Nr. Bindemiddel Dråbepunkt cc 852 ren A 1500 Ca. 32,6 853 A Ca. 5 % 1/1 blanding af M + A*),, 23,6 854 A Ca. 7 % Antracenolie,, 23,6 855 A Ca. 4 % Mellemolie,, 23,6 856 A 300,, 46,0 857 A Ca. 16 % af 1/1 blanding af M + A*),, 26,8 85 A Ca. 19 % Antracenolie,, 26,8 859 A Ca. lov, % Mellemolie,, 26,8 *) M + A: Mellemolie + Antracenolie. skellige olier. figur i er hærdnings forløbet under varierende betingelser gengivet grafisk, idet dråbepunktets ændring er benyttet som mål for hærd ningen. Ved anvendelse af ren bitumen A 1500 eller A 300 er der ringe mulighed for hærdning, når blandetiden holdes under 1T/ 2 minut og stentemperaturen under 130 C. Kommer man op over en af disse grænser, begynder hærdnin gen at gøre sig gældende og kan ved blandetid 3 min, og stentemperatur Ca. 180 C andrage Ca. 4 C. Anvendes flukset bitumen til omhyl ningen er følsomheden overfor blandetiden og stentemperaturen betydeligt større. Jo højere kogende fluksolie der anvendes, jo mindre er risikoen for uhensigtsmæssig hærdning. Bruger man 4!-jJj $ iltimdi, t t àtijon ±1.41 L. fee/v3procn 15m). ïie- J H Li -- i f.,. if iii: i., -.LL :- r J- -: ø :- r- - =, L E -1 b - F k 244 : -i - -L1 --..: ± 7Pg- Fig. 1.

19 [KAK Asfaltemulsion Pulverasfalt fra varmeisoleret silo * Støbeasfalt * KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGN Frederlksholma Havnevej K benhavn SV Telefon Central 383 o A9

20 VEMMELEV MASKNFABRK PR. FORLEV. TELEFON VEMMELEV 3 vcw,w c1. ENTREPRENØRVOGN Den fuldkomne entreprenørvogn Helt at jern og stål Med 3-vejs tip Og betjening fra traktoren BARBER OREENE MODEL RENDEGRAVER GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN L.AN GREUTERS V - TELF. HLDA *1090 A 10

21 DANSK VEJT DSSKR FT årgang TEKNSK FORLAGA/S-K0BENHAVN

22

23 eller Bøger ndhold sfo rte gn else Teknisk ståbi 19 Vejdirektoratets trafikrapport for Vejtekniske ordboger (engelsk-tysk og fransk-tysk og omvendt) 83 Versuehe und Erfahrungen im Betonstrassenbau 43 Domme og kendelser Byggetilladelse 20 Byplan 64 Ekspropriation 20 En upålidelig vej 19 Nedfaldne ledninger 252 Omnibuskorsel 64 Skridningsulykke på forurenet vej 252 Voldgiftskendelse i sag mellem Dansk Arbejdsmandsforbund og Amtsrådsforeningen i Danmark 178 Voldgiftssag Dansk Arbejdsmandsforbund etr. Amtsrådsforeningen i Danmark. Opnsandskendelse 179 Foreningsmeddelelser Amtsvejinspektorforeningens årsmode, dagsorden 84 Dansk Amtsvejassistentforenings årsmode, dagsorden 84 Referat af Amtsvejinspektorforeningens årsmode i Åbenrå amt 125, 157 Forskelligt Advarselsplakater 235 Direktionsskifte 200 Helsingorvejen 124 Konkurrence i vedligeholdelse af veje, en engelsk idé 240 Langs Danmarks gamle vej 201 Mystiske veje i Europa 215 Nyt græs på vejskråningerne græs, som ikke skal slås 237 Nyt materiel 234 Kongresser og kursus Forelobigt program for NVF s 7. kongres 53 Forste internationale Betonvejs-kongres 232 nternational Betonvejs-kongres i Rom 123 Jydsk teknologisk nstitut 44, 200, 236 Konklusioner vedtaget af den 10. internationale vejkongres i stanbul oktober NVF s 7. kongres 181 Teknologisk nstitut 20, 180, 236 Ministerierne Campingpladser 84 Overtaksationskommissioner 199 Taksationskommissioner 200 Side

24 Vigepligt Personalia Amtsvej- og vandinspektør V. Hovmand Madsen 218 Fhv. amtsvejassistent Christoffer Christensen 104 Veje og gader Administration og økonomi Amtskonimunernes vejudgifter 82 Motorvejsaolægget i Frederiksborg amt mellem amtsgrænsen og Brondsholm 221 Nogle bemærkninger om den nye vejbestyrelseslov 67 Om muligheden for en meteorologisk varsling til hjælp for amtsvejinspektoreroes disponering 249 Oversigt over fordelingen af forskud på motorafgifter m. v 122 Oversigt over fordelingen af motorafgifter m. v 217 Snerydning med spidsplov udstyret som sideplov 45 To aktuelle problemer 79 Vejbestyrelsesloven 65 Belægninger og bindemidler Beretning fra nogle amerikanske forsogsveje 8 Bindemidlers hærdning 243 Dimensionering af korebanebefæstelser 105 Hvide harpiksmasser til trafikmarkeringer 176 Nyt stenmateriale til tæppebelægninger 18 Resultater af undersogelser med gummiholdig asfalt 195 Stabiliserede vejbelægninger 75 Færdsel Hvem kommer forst? i praksis 47 Projektering og afmærkning Campingskilte 235 Hvide harpiksmasser til trafikmarkeringer 176 Trafikspejle 44 Tællende og talende stene ved vej og sti 1, 85 Vejen i landskabet 57 Vejtavler 42 Fo rfatterfo rteg n else Side Bang, Kaj 65 Ludvigsen, M 105 Beck, K. K 45 Nielsen, Peter 79, 240 Boas, F. J 67 Olsen, J. M 218 Bohn, A Petersen, Helge 240 Canning, W 215 Ravn, H. H 8, 19, 232 Danø, P. K 231 Riehter, W. C 195 Goelé, Poul 21, 181 Schou, C. C 221 Grimstrup, A. P 75 Skjoldby, A 243 Gøte, Vagn 43 Sørensen, M. Selsoe 57, 221 Hansen, A. Kølle 125, 157 Telling, Søren 201 Hartmann, E 237 Tholle, Johs 1, 85 Kastrup, E 47 Ørum, C. J 104 Side

25 4AS - / rj -, FABRKS ANLÆG: ASFALT-PULVER ASFALTERET STENMATERALE Udlægning med Barber-Greene og Via Nova maskiner Vore teknileere er gerne til disposition mcd teknisk assistance og tilsyn al arbejder med vore produkter. NØRRESUNDBY Tlf og LØGSTØR Tlf. Løgstør 378 VLDSUND v. Thisted Tlf. Sundby (Thy) 170 DJELD v. Holstebro Tlf. Sevel 54 HERNNG Tlf. Herning 483 VBORG Tlf. Viborg EDSLEV Tlf. Hørning 162 FORSENS Tlf HJORTSBALLE v. Give Tlf. Give 230 FJEDSTED v. Fredericia Tlf. Pjedsted 62 OVER-JERSTAL (Sønderjylland) Tlf. 0. J KVSTGAARD v. Helsingør Tlf. Kvistgaard 136 UNDLØSE v. Holbæk Tlf. Undlose 50 KØBENHAVN (Valby) Tlf. Valby 2200 HERFØLGE v. Koge Tlf. Herfølge 218 TJØRNEMARKE Tlf. Stege 5101 NYKØBNG F. Tlf MARBO Tlf. llaribo 599 CO LAS VEJ MATERALE Af KAMPMANNSGADE 2. KØBENHAVN V.. TLF. MNERVA 4480 Ali

26 rj /1,BRYDBREN TLB UND 5 RYDDE N DE, HURTG BRYDEN DE PLOV SPDS Sneploven (2,3 m rømmebredde) - er den mest moderne og mest effektive model, fremstillet af de bedste materialer og af fineste forar bejdning BRYDE REN Foruden den viste model fremstilles en større og kraftigere type» B R Y D E R E N M AJ 0 R (2,6 m rømmebredde). Derudover kan vi levere sideplove i 2 modeller med henholdsvis fast og fjedrende skær 4% AJGA4RD MEJLGADE 38 FABRK FOR VEJMASKNER AARHUS TELEFON i :it3 fl A 12

27 til fluksningen af A 1500 en mellem olie, vil man allerede ved stentempera tur 130 C og blandetid 1 /2 minut få en betydelig hærdning af bindemidlet (6-7 C), og cutbackasfaltens dråbepunkt nærmer sig i betænkelig grad dråbepunktet for det ikke fluksede hin demiddel, såfremt stentempcraturen forøges udover 130 C. Ved at forlænge blandetiden til Ca. 3 minutter indtræ der hærdningen allerede ved en stentemperatur på 100 C. Anvendes ren antracenolie til fluks ning af bitumen A 1500, får man selv ved en så høj stentemperatur som 180 C kun en hærdning på Ca. 2 C, når blandetiden er 1 /2 minut. Man skal overanstrenge materialet betydeligt både med hensyn til omhylningstid og stentemperatur for at få en uonskelig stor hærdning. Ved 3 minutters blan detid og 180 C stentemperatur er hærdningen steget til Ca. 8 C. Ved fluksning af A 1500 med blan dinger af rncllemolie og antracenolic vil hærdningsforholdene ligge mellem de forhold, der gør sig gældende ved anvendelse af de rene olier. Jo mere antracenolie der er i blandingen, jo mindre er risikoen for uønsket hærd ning. Konklusionen af ovenstående er, at man, hvor udlægningsforhold, blandeforhold og komprimeringsforhold tilla der det, bør anvende ikke-flukset as faltbitumen. Hvis man af hensyn til udlægningen og komprimeringen af pulveret, eller for at give bindernidlet en varig blødhed, er nødt til at flukse, bør man i størst mulig udstrækning be nytte en højtkogende olie til fluksnin gen. Anvendelse af denne må dog for at undgå gennernsvedning og overkom primering begrænses af hensyntagen til passende afbindingstid på vejen. Anvendes flukset A 300 til omhyl ning, er faren for uønsket hærdning be tydelig større end ved anvendelse af flukset A Selv ved stentempera turen 100 C og ren antracenolie som fluksrniddel fås allerede ved blandeti den 11/2 minut en dråbepunktsstigning på Ca. 2 C, og ved stentemperaturen 130 C og blandetiden 1¼ minut hærdnes det fluksede bindemiddel så meget (Ca. 5 C), at man når op på samme dråbepunkt, som hvis man hav de anvendt ren A Med ren mellemolie eller 111 blan ding af mellemolie og antracenolie er stigningen i dråbepunkt 5-10 C ved blandetid 1 /2 minut og stentemperatur 100 C. En stentemperatur på 130 C bringer dråbepunktet betydeligt op over det dråbepunkt, man ville få ved anven delse af ren A 1500, og en forøgelse af blandetid eller stentemperatur herud over forværrer hærdningstendensen be tydeligt. Asfaltbiturnen med penetration 300 kan næppe anvendes til koldtudlagte pulvere uden fluksning. Såfremt der anvendes anden fluksolie end antracen olie, må konklusionen af foranstående være, at stentemperaturen holdes så nær ved 100 C som muligt, hvis man ikke vil risikere en stigning i dråbepunkt under omhylningen, der vanske liggør udlægning og komprimering, og gør anvendelsen af fluksolien proble matisk. Under alle omstændigheder forudsætter anvendelsen af flukset A 300 formentlig meget hård trafik for at opnå en passende komprimering af belægningen. Bindemidlet i et ornhvllet stenmate riale synes foruden ved selve omhlnin gen også at kunne hærdne noget under transporten af materialet. En nærmere undersøgelse af dette forhold er sat i gang. Med hensyn til overfladebehandlin ger foregår der i disse, dels ved for- 245

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK

DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK i DANSK VEJTIDSSKRIFT MEDLEMSBLAD FOR AMTSVEJINSPEKTØRFORENINGEN I DANMARK NUMMER 10 OKTOBER 1952 29.ÄRGANG BARBER GREENE udiægninqmaskine. håndudlægnina IIfra PHØ Veien, Ko1dng, In merva Hadersev amt),

Læs mere

7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14.

7EJTIDSSKRIFT. *øahi r. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER. d14. 7EJTIDSSKRIFT i d14. nen til foråret leverer vi atter VEJ MATERIALER 1958 0 *øahi r NEO-MEX kaionisk asfalfemulsion til klæbning, topfyldning og overfladebehandling også på fugtig vejbane ni DI -q. m >

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 39 BROISOLERING DANSK VEJTIDSSKRIFT BROISOLERING Blandt de isolerings arbejder, som AIS HOTACO har udført igennem de senere år, Indtager broiso lering en fremtræ dende plads. Laboratorieforsøg og mange års prak sis danner

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._

DANSK VEJTIDSSKRIFT ÅRGANG 34. Dansk. Dammann. Asfalt. Stabilisering med Dammann-paver. Aktieselskabet I._ 1957 Stabilisering med Dammann-paver Dammann - Dansk DANSK VEJTIDSSKRIFT Aktieselskabet Asfalt I._ ÅRGANG 34 -_,:\ A/ TAGPAPFABRIKKEN PHØNIX VEJEN Fabrikation af Vejmaferialer Asfaltudlægning Macadamarbejder

Læs mere

/ : : % anlæg i Herstedoster industricentrum

/ : : % anlæg i Herstedoster industricentrum / : : % 4 anlæg i Herstedoster industricentrum ,J. Bitugranit Bitustål Bitural Bituvit Vonsild-Hejismindevejen Belægning: BITUGRUS 60,2 kgjm2 L-13Rr VEJ BYGNING A2 LJ ,,Med Allis-Chalmers 545 sparer vi

Læs mere

:JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense

:JTI DSSKR! FT ÅRGANG 37. A S Phønix Vejen. A1S Fyns. Vejmaterialefabrik Odense 1960 :JTI DSSKR! FT A1S Fyns A S Phønix Vejen Vejmaterialefabrik Odense ÅRGANG 37 SIKKERHED REFLEKS 1 FÆRDSELSSTRIBEMALINB BIAS PERLER TIL REFLEKTERENDE LINIER MODERNE STRIBEMASKINER OPMÆRKNING OG AFSTRIBN

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III

LUXOVIT. for større. trafiksikkerhed V EJMATE R I ALÉ. cj B Y G N I N III for større LUXOVIT cj B Y G N I N V EJMATE R I ALÉ III trafiksikkerhed J Bitilvit Bitural BitustI A2 VEJ BYGNING c3rr Vonsild-Hejismindevelen Belægning: BITUGRUS 60,2 kg/m2 Riri 9jUp Bitugranit Vinter

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V i 1933. Ekspeditionssekretær I Ministeriet for offentlige Arbejder II. Wahi. Ekspedition: Vestre Boulevard 2 A, Kjobenliavn V. Nr. 4. Itedaktion: Niels Brocksgade 6. Kjøbenhavn V. b Ved Dansk Vejtidsskrifts

Læs mere

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat.

VEJTIDSSKRIFT IKAKI. DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE. udført for Stadsingeniorens Direktorat. i DA1.ITgI( 1967 ILLILl IJ.11. ARGANG 44 VEJTIDSSKRIFT MASKINELT UDLAGT STØBE A 5 FA LT BORUPS ALLE udført for Stadsingeniorens Direktorat. IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI A/S samarbejde med A/S Dansk

Læs mere

anlæg i Herstedoster industricentrum

anlæg i Herstedoster industricentrum anlæg i Herstedoster industricentrum - cl.! - en TIl. det væsentlig bør men RU I U RRDR JU I BR I.1.... B RB I R RUB B B RR RR B R RIR B B... B Emulsionssprojte type T I.. I B.. I B. BR B.. RR UR B. I.

Læs mere

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT

1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT IKAKI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS (01)44 HILDA 4111 1IIIITV V 1965 VEJTIDSSKRIFT JJI1.LI 1)1k ÅRGANG 42 STØBEASFALT med VERYNYL traf ikmarkering udført for Frederiksberg kommune E HOV lx kvalitet og

Læs mere

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen

Asfaltbelægninger med. modfficeret bitumen i Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 10279. Medlemsblad for Dansk Amtsvejingeniorforening Meddelelsesblad for Amtskommunernes vejvæsener Vejdirektoratet, Ministeriet for offentlige arbejder Dansk

Læs mere

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND

Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND Udlægning at asfaltbeton at Blå Rønnegranit på Levantkajen, Københavns Havn. CDAMMAN ND TARKETT har for alvor vundet indpas i Danmark. I de fleste større byer kan man se dette slidstærke og vejr bestandige

Læs mere

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet -

Dansk. Vejtidsskrift. November 1989. 11/89 årgang 66. side 272. Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - - -, -- Nu kommer det nordjyske motorvejsnet - Dansk se side 272. November 1989 Vejtidsskrift 11/89 årgang 66 Dem der tror det er bladud givere og messearrangører. at klippe hinanden! Danskerne kan ikke

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKI: Af adm. direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien

MÅNEDENS SYNSPUNKI: Af adm. direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien .. 0 - og rammes er og E store takket og ND HOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Hvad er der i vejen? Af adm, direktør Ib Frandsen, Asfaltindustrien 2 FOCUS ARTIKLER: Asfaltdeklaration og kontrol Af afdelingsingeniør

Læs mere

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn

Dansk Vejtidsskrift. I, Superfos Dammann-Luxol ais Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk Tlf.: 02893111. SPOTFLEX viser vejen. -i lys, mørke og regn Dansk Vejtidsskrift November 1988 SPOTFLEX viser vejen -i lys, mørke og regn -.. Spotfiex er vejstriben, der både ses og høres. En profileret markering med høj lysrefleksion om natten og regnvejr. Til

Læs mere

L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann

L,J. Maskinelt udlagt STØBEASFALT BORUP S ALLE TUNNEL IK*KI KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AIS. i samarbejde med. A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann TUNNEL L,J, ASFALTKOMPAGN AS A/S Dansk Asfaitfabrik A/S Hans Guldmann i samarbejde med K*K BORUP S ALLE STØBEASFALT KØBENHAVNS Maskinelt udlagt A3 - det steder. Altid rigtigt lys. 2, Ude omkring i Europa.

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt

MÅNEDENS SYNSPUNKï: Vintertjenesten på rette kurs. Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt = NDHOLD: MÅNEDENS SYNSPUNKT: Vintertjenesten på rette kurs Af vejchef Allan Carstensen, Frederiksborg Amt 2 FOCUS ARTIKLER: VINTERMAN - det nye vinteradministrationssystem Af Freddy Knudsen, Vejdirektoratet

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI4AS SCI-II4IDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. Intet montagearbejde på arbejdsste. bel. Passer til enhver opgave. samme. 5,50 DE ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVSENDE FDDELE 1 4 ntet montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det bel. Passer til enhver opgave samme. 2 Ensartet kompression

Læs mere

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen

1MK! 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2006 DECEMBER. INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt. Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen t ê 4 status årgang INDHOLD 12 2007 I Månedens synspunkt 3 Veje 2020 Amtsvejingeniorens epoke Carl Johan Hansen og Gert Asger Olsen 8 En amtsvejingenior takker at 14 Vejdirektoratet og amtsvejvæsnerne

Læs mere

ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER

ijti DSSKRI FT IKA KJ ÅRGANG 38 GADEGENNEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER ijti DSSKRI FT GADEGEEMBRUD I SANERINGSKVARTER KØBENHAVN BELÆGNING: STØBEASFALT M NEDTROMLEDE SKÆRVER IKA KJ KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGNI AS H1 4111 1961 ÅRGANG 38 11 BLANDEANLÆG OVER HELE DANMARK LEVERER

Læs mere

August 1992. Glaiførevarsling. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92. årgang 69

August 1992. Glaiførevarsling. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92. årgang 69 August 1992 Glaiførevarsling ;. Marselis Boulevard 169 8000 Århus C Telefon 86118700 Telefax 86118288 8/92 årgang 69 Sønderjyllands Amt. At Svend Petersen, Vejchef, ISSN 0011-6548 Udgivet at Dansk Vejtidsskrift

Læs mere

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- -

I.. ::tb: -: I.-...: s- -: -: -. I-: _ %_.- - - - -: -: -. -. L. i. I.. I.-...: s- I-: ::tb: -: : _ %_.- - ARTIKLER Februar 2000 ;H= j_ Forside:Stromperenovering. Foto: PerAorsleff4/5 Månedens synspunkt: 3 Kloakker - en Iivsnerve Afcenterchef Inge

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR

DANSK VEJTIDSSKRIFT. REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) AFDELINGSINGENIØR EDVARD SUHR DANSK VEJTIDSSKRIFT REDAKTION: Professor ved den polutekniske Læreanstalt A. R. Christensen (ansv.) Østervoidgade 10, Opgang G, KØbenhavn IC. Telefon Palæ 6670. Amtmand P. Chr. v. Sternann og Kontorchef

Læs mere

Indhold December 2004

Indhold December 2004 k Indledende årgang Indhold December 2004 h -i Månedens synspunkt: 3 Behov for tværgående koordinering og fornuftig bodeling Af Jane Olesen, formand KVF Vejadministration Temaredaktor: Bo Tarp, Vejdirektoratet

Læs mere

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl

Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3. Focus: DanskVejtidsskrifl Vejudstyr Stojskærme Vejbelysning Marts 1999. Nr. 3 Focus: DanskVejtidsskrifl MINISTERIELLE AFGØRELSER: længere sigt. Stabilitetsprøvning af Jysmaster Af Lars Haslund, DAN-INTRA El-Teknik AIS 4 Når teknologi

Læs mere

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen

MÅNEDENS SYNSPUNKT: Noter til dagbogen -o - I z- I 1 0 c(i, Qo 0 årgang ny ret på at som DANSK VEJTIDSSKRIFT NR.4 1996 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0611-6548 Nummer 3,96-73 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr 10279. Medlemsblad for Dansk

Læs mere

ASFALTUDLÆGGEP THOI.IAS SCI-II4IIDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. montagearbejde på arbejdsste. I bel. Passer til enhver opgave. samme.

ASFALTUDLÆGGEP THOI.IAS SCI-II4IIDT AIS DVEBEVISENDE FDDELE. montagearbejde på arbejdsste. I bel. Passer til enhver opgave. samme. r 7 po 1 Q)CO D cc ol 01 (D -o 0 0 0 ii 5,50 DE AG ASFALTUDLÆGGEP DVEBEVISENDE FDDELE 1 montagearbejde på arbejdsste Udlægningsbredden er trinløs varia det. Maskinen er arbejdsklar med det I bel. Passer

Læs mere