VEJTIDSSKRIFT )ANSK ÅRGANG 34 LUXOVIT. den lyse. og skridsikre vej LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S RANDERS ASFALT- & TJÆREFABRIK AIS R.T.A.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJTIDSSKRIFT )ANSK ÅRGANG 34 LUXOVIT. den lyse. og skridsikre vej LUXOL KEMISKE FABRIKKER A/S RANDERS ASFALT- & TJÆREFABRIK AIS R.T.A."

Transkript

1 og skridsikre vej )ANSK VEJTDSSKRFT LUXOVT FABRKKER A/S LUXOL KEMSKE RANDERS ASFALT- & R.T.A. VEJMATERALER TJÆREFABRK AS den lyse ÅRGANG

2 \ fugtig vejbane også på overfladebehandling topfyldning og til klæbning, kationisk asfaltemulsion NEO-MEX

3 Al AALBO R G ARHUS s Al DANALTH Beton b elægninger /n industriarealer KØBEN HAVN 0

4 11VSv NNVP4wva )SNVc 3 V) Sl 3S 31! ) V

5 A3 Telefon PAlæ 6670 Professor, olvlllngenler S:de Øster Voldgade 10, H. H. RAVN. DECEMBER DANSK VEJTDSSKRFT UDGVET AF AMTSVEJNSPEKTØRFORENNGEN DANMARK REDAKTON: 34. Ä R G A N G Teknsk Forlag, Bindemidlers hærdning 243 Telefon BYen 9288 Fra domstolene 252 V. Farnegsgade 31, Om muligheden for en meteorologisk varsling til hjælp Kebenhane v. for amtsvejinspektørernes disponering 249 Dansk Wejlaboratorium Kebenhavn K. NDHOLDSFORTEGNELSE 0ser Voldgade 10, Opg. 11 københavn K. - Teleloij *Palæ Palæ 4636 Jordbundsundersogelser ved vejanlæg, herunder dimensionering af vejbelægninger. Undersøgelser af vejmaterialer og vejbelægninger samt af disses ruhed og jævnhed. Besvarelse af forespørgsler af vejteknisk art. ÅK EKSPEDTON: Konkurrence i vedligeholdelse af veje, en egelsk idé... Y[ AJER Å ER AKTESELSKABET i ti AKTESELSKABET DANSK DAMMANN ASFALT, FOR KEMSK NDUSTR skal slås 237 Nyt græs på vejskråningerne græs som ikke eller 240

6 RASMUSSEN & SCHØTZ Civilingeniører & Enfreprenører * Fabriker er: Asfalfemulsion,,DAN BT Pulverasfaif Asfaifbefon Udfører: Enfreprenørarbejder og Vejarbejder af enhver Art KØBEN HAVN V. HJØRRNG Mynstercvej 19 Sct. Knudsby C, Hjørrng 876 A4

7 237 plantning ved et af de store vejanlæg, parter. vildtet i den udstrækning, hvor buske vildtet. Under en samtale, hvor man og træer kan anvendes som støtte for Arboretet ved Hørsholm beskæfti ger man sig også med plantning for DK græs som ikke skal slås eller drøftede sådanne træer og buske til græs, som tidligere på gr. af sin jordbindende evne med såvel overjordiske Krybende Hvene har den egenskab, at den med sin lave, krybende voksemåde, i naturen sjældent bliver højere end cm og danner en tæt sam uslået stand. som underjordiske udløbere, har været en del benyttet som digegræs. indebære adskillige vanskeligheder, idet man fra gammel tid i hovedsagen kun kom man også til at drøfte anvendelsen Nyt græs på vejskråningerne virke forstyrrende for vildtet. En af Ar Af havebrugskandidat E. Hartmann, Arboretet, Hørsholm. kræver de store udgifter til slåning. Set fra jagtens side er slåning også meget af græs, der på en måde er godt; men kandidat, som deltog i samtalen, tog ubehageligt, da den i høj grad kan boretets medarbejdere, en havebrugs om muligt at finde frem til græsser, som tanken op til nærmere undersøgelse, for var så lave, at de ikke behøvede at slås, og som besad sådanne egenskaber, at det kunne tilfredsstille alle interesserede foder, som overhovedet muligt. Det har ønsket græsser af en sådan højde, danne græsser syntes dog på forhånd at vendt som rabat- eller skråningsgræs langs vore veje, skulle tværtimod besid græs, som her skulle kunne tænkes an forblive så lavt som muligt. at de kunne give så meget og så godt de helt modsatte egenskaber; kort sagt, niske verden kendt ukrudtsgræs, Kry ved en forædlet form af et i den bota bende Hvene (Agrostis stolonifera), et Opgaven med at finde frem til så Efter en del søgen, standsede man mengroet flade, hvor end ikke levnes de allerede eksisterende plænegræsser; vokseplads for ukrudtsplanter. rendyrket en særlig lav type Z 103, som sjældent bliver højere end cm i og man har til dette formål udvalgt og del med dette græs, som en fornyelse af med eneret for Danmark frøfirmaet A. rika, som plænegræs for at anvende det fået en stor udbredelse herhjemme, og til særlige formål. Græsset har allerede Hansen, Kastrup dette græs fra Ame skine, den tætteste og fineste græsplæne. danner, under villaejerens græsslåma ter frø, og at dette frø må betragtes som sjældent og endda ikke hvert år sætter vel formeres vegetativt, idet det meget frøægte, d. v. s. at afkommet er identisk med moderplanten, må græsset allige mindelig måde ved frøudsæd er økono så rigeligt frø, at en formering på al nyttet, som eneste formeringsmåde, og misk gennemførligt. sammenhængende flade. en afstand af cm kun været be har efter Ca. 3 måneder dannet en tæt Amerika er der blevet arbejdet en For 6 7 år siden købte og indførte Til trods for at Krybende Hvene sæt Hidtil har en udplantning i totter på

8 Fig. 1. Halvt år gammel parcel med Krybende Hvene Z. 103,,udsået som hakkelse. Bemærk højden i forhold til skosnuderne og det visne gule birkeløv. (Forf. foto) Spørgsmålet med at finde et græs til vejskråningerne, som ikke skulle slås, syntes således at være løst; men dog kun halvt. Opgaven var også at finde frem til en mere økonomisk formeringsteknik, idet en udplantning på større arealer, som vejskråninger må siges at være, an tagelig ville kræve for store summer til arbejdsløn. Efter at have set lidt nøjere på Kry bende Hvene og undersøgt dets vokse måde, hårdforhed og evne til at slå rod Fig Uslået græsareal i oktober. Ca cm. (Forf. foto) fra udløbere, forsøgte man at hakke græsset i stykker som hakkelse, både top og rod, og drysse det ud på jorden. Der blev anlagt et forsøg, hvor der i forskellige parceller dels blev plantet ud i totter på varierende afstand fra cm, og dels blev det ituhakkede græs drysset ud i forskellig tykkelse på jor den, som bagefter blev dækket ganske tyndt med et lag jord og banket til. På de tyndest udstrøede parceller medgik der Ca. halvt så meget materiale af græsset, som der med gik til de plan tede parceller med 30 cm afstand. De græsmåtter, som blev benyttet til forsøget, blev, for at prøve dets mod standsdygtighed over for tørke, først henlagt 3 uger under nogle buske til delvis udtørring, hvorefter al jorden rystet fra, og rod og stængel blev hak ket i stykker. den første måneds tid voksede de plantede parceller hurtigst til; men alle rede halvanden måned efter at forsøget var sat igang, vandt de,,hakkede parceller godt ind på de plantede, og var 3 måneder efter fuldt så gode og tætte som disse. Der kom en del ukrudt op i parcel lerne, som dog fik lov til at blive ståen de, for at få oplyst om også denne lave type Z. 103 al Krybende Hvene var i stand til at kvæle anden vegetation. Forsøget blev gjort op efter 3 måne ders forløb; men forsogsparcellerne får lov til at blive liggende til fortsat stu dium. Ved opgorelsen var alle forsogspar cellerne en tæt sammenhængende flade, og der var ingen forskel at se mellem de plantede parceller og det græs, som var startet som hakkelse. Det meste af det fremmede ukrudt var forsvundet, og græsset så friskt og grønt ud. På et tidspunkt al sommeren hvor meget andet græs på grund af tørke så gult og medtaget ud, var forsøgspar

9 Fig. 3. Græstørv af ud slået græs til venstre, Ca. 50 cm og,,krybende Hvene Z. 103 til højre, ca. 5 cm. Billedet taget i oktober. (Forf. foto) /1 cellerne med Z. 103 friske og grønne, uden i mindste måde at have taget ska de af torken. Parcellerne var tilmed an bragt på en sydvendt lerskråning, og forsøget startet i en torkeperiode. Krybende Hvene kan, som alt andet græs, også blive angrebet af skimmel, der i nogen grad kan ødelægge toppen, når pelsen er blevet rigeligt tyk; men angrebet synes ikke at have større be tydning, for når den døde top er fjernet, skyder rødderne friske skud påny. Den ne egenskab kan evt, blive en fordel, idet Krybende Hvene, hvor betingelser ne er særlig gode, ofte laver en ret tyk pels, som engang imellem, evt, hvert andet år, må rives lidt fra hinanden. Dette arbejde er dog for intet at regne i forhold til de gentagne årlige slånin ger på almindelige græsskråninger. Forsøget må siges at være lykkedes over al forventning, dels med at finde frem til dette specielle græs, og dels ved at udarbejde en brugbar formeringstek nik. Særlig lovende må det være, at man her har kunnet nå så langt ved et enkelt forsøg i det små. Det synes at opfordre til fortsat arbejde, så man kan få udført større anlæg og håbe på, at alle interesserede parter vil deltage deri. Når man gøs sig klart, hvilken økono misk betydning det ville have at und gå slåningen, og i hvor høj grad det ville bidrage til at frede om vort hårdt trængte vildt, om det hele året kunne have fred på vejskråningerne, så må det kalde alle interesserede frem til en kon kurrence om at levere det bedst mulige på dette område og få den bedste tek niske løsning. 239

10 Konkurrence i vedligeholdelse af veje en engelsk ide - som måske er en dansk overvejelse værd DK Af amtsvejassistent, ingeniør Peter Nielsen, Nakskov. 240 Traktor og traktorredskaber Den i de senere år hurtigt voksende industri, der fremstiller små benzindrevne traktorer med hydraulisk an ordning til kraftoverføring i forbindelse med det hurtigt forogede og i mange tilfælde vel konstruerede tilbehor, har især efter, at den lidt kraftigere, men alligevel lette dieseltraktor har vundet indpas på markedet, været med til at præge udviklingen inden for vejbyg ningen siden 1947 på en gennemgri bende måde. Det kan være vanskeligt at drage rigtige sammenligninger mel lem arbejdsmetoder for og nu; men de fleste er dog klar over, at der ved be nyttelse af traktorer i vejvæsenets tjene ste er opnået og ved rigtig anvendelse kan opnås væsentlige besparelser. nden for mit vejområde er trak torernes antal i de senere år forøget, og det har allerede medført ret væsentlige besparelser, der tydeligt viser, i hvilken retning udviklingen bør gå; men da det for helt rationelt at tilrettelægge de for skellige arbejder, er nødvendigt at for øge traktorparken yderligere, har jeg ikke fundet det fyldestgørende på nu værende tidspunkt at benytte mig af mine egne indvundne erfaringer, men for at få svar på, om min antagelse om yderligere mekanisering med trak torer og tilbehør er formålstjenlig, har jeg søgt kontakt med det stærkt meka niserede og rationaliserede vejvæsen i Sommerset County i England, der har inviteret mig til, når jeg engang kommer til England, at aflægge besøg for nærmere at studere de dér anvendte mekaniserings- og arbejdsmetoder. Da jeg ikke foreløbig kan afse tid til på stedet at gøre mig bekendt med den inden for dette engelske amt benyttede interessante konkurrence-metode, har lederen af disse konkurrencer, Mr. A. H. Kennard, Senior Assistant County Surveyor, som jeg har brevvekslet med, beredvilligt tilsendt mig en del oplys ninger om den måde, hvorpå man i dette engelske amt har fremmet meka niseringen, og det er delvis på grundlag af disse oplysninger, jeg har udarbejdet denne artikel. Mekanisering contra håndarbejde nden jeg nærmere beskriver den en gelske konkurrence-metode, vil jeg lige til belysning af de i det pågældende amt opnåede fordele ved mekaniserin gen give følgende oversigt: 1. Asfaltbelægninger. a. Udlægning med Barber-Greene maskine. Kapacitet 40 tons/mand/dag. Arbejdskraftomkostninger 2 % samlede omkostninger. af de b. Håndudlægning. Kapacitet 5 tons/mand/dag. Arbejdskraftomkostninger 11 % af de samlede omkostninger. 2. Rabatarbejder. a. Mekaniseret udførelse b. Håndarbejde pr. mile 1.15.Od 9. GOd

11 FABRKEN PANKAS AKTESELSKAB ANKA ASFALTSTEN EMU LSON VEJTJÆ RE AS FALTP ULVE R PAN- BETON Kastrupfabriken: Hans Nissensvej 12 Teefon Nardhavnsfabriken: Stabbelabgade 20, ø Teefon Ryvang 6227 Hovedkontor: HANS NSSENSVEJ - TELEFON KASTRUP A5

12 TELEFON - - ROSKLDE Såertiden inde... den hurtige spreder epoke-tz nr. i patent a A. Thomsen. Askov-Vejen. Tlf. Askov 47 øst for Storebælt: Helge Lonhart AS, København K. Tlf. Minerva 2626 ASFA[TPULVER ASFALTEMULS ON _4E x ULEilLLD - - HOLBÆK * TELEFON 2523 GAMMELRAND TLF.VSKNGE 207. A6

13 3. Græsslåning. pr. mile a. Traktor med slåmaskine cl b. Lille motordreven slåmaskine c. Med håndkraft Disse tal hidrører fra en gennemsnits bredde på 4 6, hver side giver Ca. en acre pr. mile. 4. Fejning og renholdelse af korebaner. pr. mile a. Traktor med fejekost cl b. Lille motordreven fejekost cl c. Med håndkraft cl 5. Vedligeholdelsesarbejder uden for kørebanen er den post, der i det pågældende amt har haft størst for del af mekaniseringen, idet den samlede besparelse inden for dette område beløber sig til gennemsnit lig pr. år. Konkurrence som en hjælp til oplæring Når der her hjemme inden for vej væsenerne spores nogen tilbageholden hed med anskaffelse af traktorer og traktorredskaber, så har det sikkert en forbindelse med vejrnandsinstitutionens gamle struktur, der vanskeliggor me kaniseringen, fordi en rigtig udnyttelse af maskinerne i mange tilfælde vil kræve, at man sætter uegnede traktorførere til andet arbejde, fordi arbejdet kræver interesse for mekanik samt me kanisk instinkt. Disse egenskaber vil næppe kunne udvikles, hvis de ikke er medfødt, hvorimod selve optræningen i brugen af traktor og redskaber altid vil kunne læres og den fornødne fær dighed opnås på kortere eller længere tid. En maskines udnyttelse afhænger i det væsentlige af manden, der passer og bruger den. Stor omhu i valget af den rette mand er derfor meget nød vendig. Maskinpasseren må først og frem - mest vise interesse for pasning og ved- 2. a.0 cl ligeholdelse af sit materiel, idet det er d den første betingelse for at kunne yde et godt stykke arbejde. Lederen af arbejdet kan ved rigtig instruktion i høj grad medvirke til at skabe den fornødne interesse, men praktisk øvelse er nødvendig for at bruge maskinen rigtigt og tilegne sig den rutine, der i høj grad er ønskelig om ikke bydende nødvendig for at kunne indpasse dem i et bestemt ar bejdsprogram. Det er forbavsende, hvor godt for holdsvis uerfarne mænd med det rette håndelag efter nogen øvelse er i stand til at håndtere deres maskine, og det er tillige morsomt at se, hvorledes in teressen vokser med dueligheden. Den rigtige opøvelsesmetode har der for krav på opmærksomhed fra én eller anden i en tilstrækkelig høj ud øvende stilling for på den måde at kunne sætte det praktiske arbejde i forbindelse med den mere videnskabe lige plan for arbejdssystemer og ar bejdskontrol. En fortrinlig måde at skabe interesse for de forskellige arbejdsopgaver er gennem en forbedret maskinbehand ung, organisation og udnyttelse samt gennem konkurrencer mellem arbejds holdene. Den konkurrence, der skal omtales her, er for vedligeholdelsesarbejder; men der er ikke noget, der taler for, at den ikke kan ændres således, at den tilpasses mange andre arbejdsopgaver, hvortil benyttes lignende maskiner. Den slags konkurrencer kan f. eks. finde sted mellem udvalgte vedligehol delseshold på op til 7 personer, ibereg net formand, chauffør og traktorfører. 241

14 af dommerne efter folgende skema: passende være 200 m, og points gives dende side af en lodret hæk. Længden af arbejdsstrækningen kan 4. Fjernelse af det afklippede. 2. Græsslåning på skråning. 3. Klipning af den mod vejen ven 5. Rabatfræsning. 6. Oprydning. præg på det daglige arbejde, idet de Den største fordel ved konkurren andre arbejdshold udfører arbejdet; thi hvis et hold anvender en bedre hold får lejlighed til at lære, hvorledes den bedst mulige arbejdsmetode. cerne er måske, at forskellige arbejds sig særlig umage for at finde frem til forskellige konkurrerende hold vil gøre vil disse konkurrencer afgjort sætte sit 1. Græsslåning af jævn rabat. 242 ikke på nogen måde standardtider, der lere ydelsen. vil blive benyttet senere til at kontrol nspektion af maskiner og redskaber Blandt de ting, der må efterses, er tid på de enkelte arbejdsydelser og den ter bedømmelse af de virkelige for driftssikkerheden nødvendige vedlige almindelig renhed, oliestand, batteriets tilstand, motortilstand, starter, lys og holdelsesforhold og ikke ny maling. værktøj. Ved den endelige konkurrence tages bejdstid meget betydende faktorer. Det må dog stærkt fremhæves, at det samlede tid; thi selv om det ikke er noget væddeløb, er hastighed og ar udelukkende er konkurrencetider og Der er dog næppe tvivl om, at selv afklippede 5 Max. Points Bemærkpoints opnået finger Udførelse 1. Maskinernes tilstand Korsels-kontrol 3. af Græsslåning rabat af Græsslåning skråning Klipning af hæk Fjernelse af det 7. Rabatarbejde og Fejning rensning 5 9. Tid Færdigt udseende 11. Almindelig metode 12. Gode ideer i forbindelse med konkurrencen omfat vanligvis: Opgaverne kan varieres, men er sæd Mon det ikke ville være nyttigt, hvis man inden for hvert amt på budgettet arbejder for at finde frem til forbed Man kan foreløbig begynde med på rede redskaber og arbejdsmetoder. af udgifter i forbindelse med forsøgs afsatte et mindre beløb til afholdelse Forsogs- og eftersogningsmeloder et krus øl og et par stykker smørrebrød neskelig forståelse samt særdeles for kelte amt, muligheder, der kan udvides ligt anvendt i samtlige amter, og vi også i andre amter. til forbedret resultat, vil blive udnyttet føre, at gode ideer, der har medvirket kan holdes i sommermånederne, åbner mulighed for at uddele præmier samt sammen til at skabe en god dag, men trinlig øvelse i benyttelse af maskinerne. finder frem til en ensartet bedømmelse anvendt og komme vejvæsenet til gode. Konkurrencemornentet åbner utvivl af konkurrencen, så er det sandsynligt, af arbejdsydelserne, så resultaterne kan metode, der måske gør det til vinder at denne metode vil blive almindelig Hele dette arrangement, der bedst på en lokal kro. Det medvirker alt somt muligheder for forøget rationali sering af arbejderne inden for det en den dag, da systemet bliver alminde direkte sammenlignes, hvilket vil med gennemsnit i det daglige arbejde, så lig fra de tider, der kan opnås som et om konkurrencetiderne afviger væsent

15 GÆLDER DET VEJ SÅ TAL MED VLLADSEN ø z z ø -J Grov Kvarfsifasfalt 8/16 mm, hovedvej 3 høj friktionskoefficient stor slidstyrke behagelig lys farve Kvartsit lader sig ikke polere > AKTS. JENS VLLAÔSENS FABRKER SLANDS BRYGGE 41 KØBENHAVN S TELEFON ASTA 2800 A7

16 --. BELHACK..--. Srzeslyngere. Kapacitefer fra : 500 til 30,000 m3 : pr. time. Segmeni sneplove : løfter sig partielt : over fast genstand. : Entreprenør- & Spormateriel MUNCH & LERCHE : Ski. Knudsvej 21. København V. *Vester SS A8

17 efter Bindemidlers hærdning Af civilingeniør A. Skjoidby. Ved fremstilling af pulvcrasfalt vil dels under omhylningen, dels under transporten af det færdige pulver, for dampe en del af de flygtige olier fra bindemidlet. De flygtige oliers funktion er, dels at lette omhylningsprocessen, dels at gøre massen bearbejdelig og vel egnet for udlægningsprocessen, og en delig dels at muliggore en vis efterkom primering af færdsien. En fordampning af olierne kan derfor virke skadeligt i det omfang, den medfører, at oven nævnte funktioner ikke udvikles til strækkeligt. Den kan endvidere skride såvidt frem, at der yderligere sker en forringelse af produktet ved at mere tungtfordampelige olier, der skulle be vare bindemidlets smidighed, fordam per under begyndende forsprødning af bindemidlet. For at opnå en hensigts DK mæssigt forløbende omhylningsproces, må man dels vælge en passende sam mensætning af bindemidlet, dels kunne beherske stentemperatur og blandetid i blanderen. Til belysning af de forskel lige faktorers indflydelse på hærdnin gen har man gennemført blandeforsøg med et 5/10 mm pulvermateriale, idet bindemidlets sammensætning, stentem peraturen og blandetiden blev varieret. Blandingen blev foretaget i en labora torieblander med kapacitet 8 kg. Man kontrollerede iøvrigt temperaturen på det færdige pulver og fandt, at denne lå C under den anvendte stentemperatur. Til forsøgene anvendtes de i tabel i anførte bindemidler omfattende ren A 1500, ren A 300 og cutbackasfalter fremstillet heraf ved fluksning med forværkstederne at undersøge, om de ideer, der af og til kommer fra traktor forerne, er anvendelige samt opmuntre til yderligere opfindsomhed ved som belønning at uddele mindre pengebelob for de forslag, der viser sig at resultere i virkelige forbedringer af praktisk værdi. Men for at nå frem til de mere gen nemgribende ændringer kræves, at vej ingeniorerne også viser interesse for sagen. Vejingeniorernes opgave i første in stans vil være en systematisk eftersøg ning i tekniske tidsskrifter efter nye ideer. Kendskab til hovedsprogene er i dag en nødvendighed for at kunne følge med i udviklingen; thi selv om de metoder, der anvendes i andre lan de, ikke altid kan kopieres, så kan de ofte give den, der har kendskab til disse metoder, nye ideer, der kan med virke til at forbedre vore egne metoder. Vi har naturligvis ikke allesammen interesse i eller tid til at være med i et sådant eftersogningsarbejde efter nye ideer, men hvis blot en enkelt ingeniør inden for hvert amt ville ofre denne sag lidt opmærksomhed, vil der sikkert hvert år kunne samles så meget aktuelt stof sammen, at der i forbindelse med vej assistenternes årlige møde kunne etableres gruppesamtale om emnet: Nye ideer, deres oprindelse og anven delsesmuligheder. Den engelske idé, som her er omtalt, er min mening mere end overvejelse værd. Den fortjener så af gjort at blive praktiseret også i Dan mark. 243

18 ir -, - - TABEL 1. Bindernidler til ornhylningsforsøg. Nr. Bindemiddel Dråbepunkt cc 852 ren A 1500 Ca. 32,6 853 A Ca. 5 % 1/1 blanding af M + A*),, 23,6 854 A Ca. 7 % Antracenolie,, 23,6 855 A Ca. 4 % Mellemolie,, 23,6 856 A 300,, 46,0 857 A Ca. 16 % af 1/1 blanding af M + A*),, 26,8 85 A Ca. 19 % Antracenolie,, 26,8 859 A Ca. lov, % Mellemolie,, 26,8 *) M + A: Mellemolie + Antracenolie. skellige olier. figur i er hærdnings forløbet under varierende betingelser gengivet grafisk, idet dråbepunktets ændring er benyttet som mål for hærd ningen. Ved anvendelse af ren bitumen A 1500 eller A 300 er der ringe mulighed for hærdning, når blandetiden holdes under 1T/ 2 minut og stentemperaturen under 130 C. Kommer man op over en af disse grænser, begynder hærdnin gen at gøre sig gældende og kan ved blandetid 3 min, og stentemperatur Ca. 180 C andrage Ca. 4 C. Anvendes flukset bitumen til omhyl ningen er følsomheden overfor blandetiden og stentemperaturen betydeligt større. Jo højere kogende fluksolie der anvendes, jo mindre er risikoen for uhensigtsmæssig hærdning. Bruger man 4!-jJj $ iltimdi, t t àtijon ±1.41 L. fee/v3procn 15m). ïie- J H Li -- i f.,. if iii: i., -.LL :- r J- -: ø :- r- - =, L E -1 b - F k 244 : -i - -L1 --..: ± 7Pg- Fig. 1.

19 [KAK Asfaltemulsion Pulverasfalt fra varmeisoleret silo * Støbeasfalt * KØBENHAVNS ASFALTKOMPAGN Frederlksholma Havnevej K benhavn SV Telefon Central 383 o A9

20 VEMMELEV MASKNFABRK PR. FORLEV. TELEFON VEMMELEV 3 vcw,w c1. ENTREPRENØRVOGN Den fuldkomne entreprenørvogn Helt at jern og stål Med 3-vejs tip Og betjening fra traktoren BARBER OREENE MODEL RENDEGRAVER GL. KONGEVEJ 3 - KØBENHAVN L.AN GREUTERS V - TELF. HLDA *1090 A 10

21 DANSK VEJT DSSKR FT årgang TEKNSK FORLAGA/S-K0BENHAVN

22

23 eller Bøger ndhold sfo rte gn else Teknisk ståbi 19 Vejdirektoratets trafikrapport for Vejtekniske ordboger (engelsk-tysk og fransk-tysk og omvendt) 83 Versuehe und Erfahrungen im Betonstrassenbau 43 Domme og kendelser Byggetilladelse 20 Byplan 64 Ekspropriation 20 En upålidelig vej 19 Nedfaldne ledninger 252 Omnibuskorsel 64 Skridningsulykke på forurenet vej 252 Voldgiftskendelse i sag mellem Dansk Arbejdsmandsforbund og Amtsrådsforeningen i Danmark 178 Voldgiftssag Dansk Arbejdsmandsforbund etr. Amtsrådsforeningen i Danmark. Opnsandskendelse 179 Foreningsmeddelelser Amtsvejinspektorforeningens årsmode, dagsorden 84 Dansk Amtsvejassistentforenings årsmode, dagsorden 84 Referat af Amtsvejinspektorforeningens årsmode i Åbenrå amt 125, 157 Forskelligt Advarselsplakater 235 Direktionsskifte 200 Helsingorvejen 124 Konkurrence i vedligeholdelse af veje, en engelsk idé 240 Langs Danmarks gamle vej 201 Mystiske veje i Europa 215 Nyt græs på vejskråningerne græs, som ikke skal slås 237 Nyt materiel 234 Kongresser og kursus Forelobigt program for NVF s 7. kongres 53 Forste internationale Betonvejs-kongres 232 nternational Betonvejs-kongres i Rom 123 Jydsk teknologisk nstitut 44, 200, 236 Konklusioner vedtaget af den 10. internationale vejkongres i stanbul oktober NVF s 7. kongres 181 Teknologisk nstitut 20, 180, 236 Ministerierne Campingpladser 84 Overtaksationskommissioner 199 Taksationskommissioner 200 Side

24 Vigepligt Personalia Amtsvej- og vandinspektør V. Hovmand Madsen 218 Fhv. amtsvejassistent Christoffer Christensen 104 Veje og gader Administration og økonomi Amtskonimunernes vejudgifter 82 Motorvejsaolægget i Frederiksborg amt mellem amtsgrænsen og Brondsholm 221 Nogle bemærkninger om den nye vejbestyrelseslov 67 Om muligheden for en meteorologisk varsling til hjælp for amtsvejinspektoreroes disponering 249 Oversigt over fordelingen af forskud på motorafgifter m. v 122 Oversigt over fordelingen af motorafgifter m. v 217 Snerydning med spidsplov udstyret som sideplov 45 To aktuelle problemer 79 Vejbestyrelsesloven 65 Belægninger og bindemidler Beretning fra nogle amerikanske forsogsveje 8 Bindemidlers hærdning 243 Dimensionering af korebanebefæstelser 105 Hvide harpiksmasser til trafikmarkeringer 176 Nyt stenmateriale til tæppebelægninger 18 Resultater af undersogelser med gummiholdig asfalt 195 Stabiliserede vejbelægninger 75 Færdsel Hvem kommer forst? i praksis 47 Projektering og afmærkning Campingskilte 235 Hvide harpiksmasser til trafikmarkeringer 176 Trafikspejle 44 Tællende og talende stene ved vej og sti 1, 85 Vejen i landskabet 57 Vejtavler 42 Fo rfatterfo rteg n else Side Bang, Kaj 65 Ludvigsen, M 105 Beck, K. K 45 Nielsen, Peter 79, 240 Boas, F. J 67 Olsen, J. M 218 Bohn, A Petersen, Helge 240 Canning, W 215 Ravn, H. H 8, 19, 232 Danø, P. K 231 Riehter, W. C 195 Goelé, Poul 21, 181 Schou, C. C 221 Grimstrup, A. P 75 Skjoldby, A 243 Gøte, Vagn 43 Sørensen, M. Selsoe 57, 221 Hansen, A. Kølle 125, 157 Telling, Søren 201 Hartmann, E 237 Tholle, Johs 1, 85 Kastrup, E 47 Ørum, C. J 104 Side

25 4AS - / rj -, FABRKS ANLÆG: ASFALT-PULVER ASFALTERET STENMATERALE Udlægning med Barber-Greene og Via Nova maskiner Vore teknileere er gerne til disposition mcd teknisk assistance og tilsyn al arbejder med vore produkter. NØRRESUNDBY Tlf og LØGSTØR Tlf. Løgstør 378 VLDSUND v. Thisted Tlf. Sundby (Thy) 170 DJELD v. Holstebro Tlf. Sevel 54 HERNNG Tlf. Herning 483 VBORG Tlf. Viborg EDSLEV Tlf. Hørning 162 FORSENS Tlf HJORTSBALLE v. Give Tlf. Give 230 FJEDSTED v. Fredericia Tlf. Pjedsted 62 OVER-JERSTAL (Sønderjylland) Tlf. 0. J KVSTGAARD v. Helsingør Tlf. Kvistgaard 136 UNDLØSE v. Holbæk Tlf. Undlose 50 KØBENHAVN (Valby) Tlf. Valby 2200 HERFØLGE v. Koge Tlf. Herfølge 218 TJØRNEMARKE Tlf. Stege 5101 NYKØBNG F. Tlf MARBO Tlf. llaribo 599 CO LAS VEJ MATERALE Af KAMPMANNSGADE 2. KØBENHAVN V.. TLF. MNERVA 4480 Ali

26 rj /1,BRYDBREN TLB UND 5 RYDDE N DE, HURTG BRYDEN DE PLOV SPDS Sneploven (2,3 m rømmebredde) - er den mest moderne og mest effektive model, fremstillet af de bedste materialer og af fineste forar bejdning BRYDE REN Foruden den viste model fremstilles en større og kraftigere type» B R Y D E R E N M AJ 0 R (2,6 m rømmebredde). Derudover kan vi levere sideplove i 2 modeller med henholdsvis fast og fjedrende skær 4% AJGA4RD MEJLGADE 38 FABRK FOR VEJMASKNER AARHUS TELEFON i :it3 fl A 12

27 til fluksningen af A 1500 en mellem olie, vil man allerede ved stentempera tur 130 C og blandetid 1 /2 minut få en betydelig hærdning af bindemidlet (6-7 C), og cutbackasfaltens dråbepunkt nærmer sig i betænkelig grad dråbepunktet for det ikke fluksede hin demiddel, såfremt stentempcraturen forøges udover 130 C. Ved at forlænge blandetiden til Ca. 3 minutter indtræ der hærdningen allerede ved en stentemperatur på 100 C. Anvendes ren antracenolie til fluks ning af bitumen A 1500, får man selv ved en så høj stentemperatur som 180 C kun en hærdning på Ca. 2 C, når blandetiden er 1 /2 minut. Man skal overanstrenge materialet betydeligt både med hensyn til omhylningstid og stentemperatur for at få en uonskelig stor hærdning. Ved 3 minutters blan detid og 180 C stentemperatur er hærdningen steget til Ca. 8 C. Ved fluksning af A 1500 med blan dinger af rncllemolie og antracenolic vil hærdningsforholdene ligge mellem de forhold, der gør sig gældende ved anvendelse af de rene olier. Jo mere antracenolie der er i blandingen, jo mindre er risikoen for uønsket hærd ning. Konklusionen af ovenstående er, at man, hvor udlægningsforhold, blandeforhold og komprimeringsforhold tilla der det, bør anvende ikke-flukset as faltbitumen. Hvis man af hensyn til udlægningen og komprimeringen af pulveret, eller for at give bindernidlet en varig blødhed, er nødt til at flukse, bør man i størst mulig udstrækning be nytte en højtkogende olie til fluksnin gen. Anvendelse af denne må dog for at undgå gennernsvedning og overkom primering begrænses af hensyntagen til passende afbindingstid på vejen. Anvendes flukset A 300 til omhyl ning, er faren for uønsket hærdning be tydelig større end ved anvendelse af flukset A Selv ved stentempera turen 100 C og ren antracenolie som fluksrniddel fås allerede ved blandeti den 11/2 minut en dråbepunktsstigning på Ca. 2 C, og ved stentemperaturen 130 C og blandetiden 1¼ minut hærdnes det fluksede bindemiddel så meget (Ca. 5 C), at man når op på samme dråbepunkt, som hvis man hav de anvendt ren A Med ren mellemolie eller 111 blan ding af mellemolie og antracenolie er stigningen i dråbepunkt 5-10 C ved blandetid 1 /2 minut og stentemperatur 100 C. En stentemperatur på 130 C bringer dråbepunktet betydeligt op over det dråbepunkt, man ville få ved anven delse af ren A 1500, og en forøgelse af blandetid eller stentemperatur herud over forværrer hærdningstendensen be tydeligt. Asfaltbiturnen med penetration 300 kan næppe anvendes til koldtudlagte pulvere uden fluksning. Såfremt der anvendes anden fluksolie end antracen olie, må konklusionen af foranstående være, at stentemperaturen holdes så nær ved 100 C som muligt, hvis man ikke vil risikere en stigning i dråbepunkt under omhylningen, der vanske liggør udlægning og komprimering, og gør anvendelsen af fluksolien proble matisk. Under alle omstændigheder forudsætter anvendelsen af flukset A 300 formentlig meget hård trafik for at opnå en passende komprimering af belægningen. Bindemidlet i et ornhvllet stenmate riale synes foruden ved selve omhlnin gen også at kunne hærdne noget under transporten af materialet. En nærmere undersøgelse af dette forhold er sat i gang. Med hensyn til overfladebehandlin ger foregår der i disse, dels ved for- 245

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg Telefon 7918 1777 Telefax 7545 2245 wwwcowidk Udbud af vintertjeneste 20132016 Februar 2013 Dokument nr A0305472013101BUT

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER

FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER FERRARI SERIE 300 tohjulede traktorer. En FERRARI maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for FERRARI tohjulede traktorer

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

BCS TOHJULEDE TRAKTORER

BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS TOHJULEDE TRAKTORER BCS SERIE 700 tohjulede traktorer. En BCS maskine er udviklet med et mål for øje, at lave en maskine til kunden. Derfor er det et kendetegn for BCS tohjulede traktorer at de er

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Hvem passer motorvejen?

Hvem passer motorvejen? Hvem passer motorvejen? Vejtilsyn og beredskab er udliciteret Vejdirektoratet har ansvaret for driften af landets cirka 3800 km motorveje og hovedveje. I praksis samarbejder vi med en lang række private

Læs mere

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove

Grundejerforeningen Danas Park Husum. Tilstandsrapport for veje og fortove Ingholt Consult Rådgivende Ingeniørfirma ApS Christian X Alle 168 2800 Kongens Lyngby Tlf. 45880633 Fax 45880684 Grundejerforeningen Danas Park Husum Tilstandsrapport for veje og fortove Dato: 27.04.2012

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28

Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Referat fra Generalforsamling 2015-06-28 Der var fremmødt 27 medlemmer. 1. Valg af dirigent Fungerende formand Henrik Seifert Larsen (HS) bød de fremmødte velkommen, og efterlyste forslag til en dirigent.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. Hjemmeside: www.damgaardens-jorder.dk Referat fra Grundejerforeningen Damgårdens Jorder Mandag den 19. marts 2012 i Fårup-Sabro Sognegård. 1. Valg af dirigent Efter formandens velkomst blev Poul Øxenholt

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Hvordan rydder jeg mit tag for sne?

Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Hvordan rydder jeg mit tag for sne? Forord Sne på tage Denne vejledning giver nogle generelle Baggrunden for vejledningen er, at der Større mængder af sne på tage skal tages Er der tvivl, om hvorvidt den

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S)

Driftschef Søren Nielsen Inspektør Johnny Philip Philipsen (DEAS F&S) FACILITY SERVICES Frederiksberg, april 2015 Direkte telefon +45 39 46 61 41 soni@deas.dk Referat 66-møde 140-949 Dambakken Dato: 09-04-2015 Deltagere: Fra beboerrepræsentationen: Willy Fløe Jens Tidemann

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg

LSC Ejendomsservice. et fornuftigt valg LSC Ejendomsservice et fornuftigt valg Indholdsfortegnelse Hvem er LSC Ejendomsservice................................... 3 Skift lejer på kun en uge.......................................... 4 Hvad tilbyder

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget

Grundejerforeningen Hvedevænget Dagsorden for generalforsamling: 1. Valg af dirigent Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling 25 maj 2004 2. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 3. Eventuelt

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd

Grundejerforeningen Slagslunde Syd Mødedato: tirsdag 27.02.2007 Kl.: 19.00 Mødested: Hans Arne Jensen, Valmuevej 3 Deltagere i mødet Bestyrelsesmedlemmer Mødt Forhindret Zetnye Rasmussen Flemming Toft Bent Holm Hans Arne Jensen Per Aagaard,

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0233 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 8. Apr. 2009 Referat Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og meddelte foreningen det triste budskab om Henrik Boesvig Nielsens bortgang. 1.

Læs mere

--------------------------------------

-------------------------------------- GRUNDEJERFORENINGEN M0LLEBAKKEN \J '\ -. REFERAT AF GENERALFORSAMLING 10/10-1983 -------------------------------------- Pkt.1: VALG AF DIRIGENT Peer Ludvigsen valgtes. Pkt. 2:GODKENDELSE AF REFERAT Referatet

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer

Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Dato: 26-11-2009 Videnblad nr. 08.01-22 Emne: Træer Bytræer er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer Træer og grønne områder kan være med til at hjælpe os gennem en hverdag med et ændret klima.

Læs mere

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger!

Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Så gennemført kan det gøres med betonbelægninger! Belægningsfraktionen, Dansk Beton Industriforening Viborg Politigård - et studie i design og anvendelse af betonbelægninger Viborgs nye politigård blev

Læs mere

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen.

Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. Formandsberetning 2015 Velkommen til alle, og særlig velkommen til nye medlemmer af foreningen. I år afholdes den 67. generalforsamling i Vesterled. Generalforsamlingen er vores vigtigste sociale begivenheder

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne.

Vi har hørt, at alt det der er sort igen kan blive hvidt. Det er kun Jesus som kan gøre det. I biblen læser vi, at alt igen kan blive hvidt som sne. Post 1 Guld er meget værdifuldt. I Guds øjne er vi noget fantastisk værdifuldt. Vi er faktisk meget mere værd for ham end guld! I bibelen står der:.du er dyrebar i mine øjne, højt agtet, og jeg elsker

Læs mere

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring

Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring [A] Jord & Affald J.nr. 335/04-0056 Ref. LIHAN Den 3. december 2006 Klage over Hjørring Kommunes påbud om afhjælpende foranstaltninger efter konstateret olieforurening på ejendommen [X] Hjørring 1. Klage

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002

Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Andelsboligforeningen Skovparken II Ordinær generalforsamling den 3. april 2002 Sted : DFIF - Storebæltsvej 11 (overfor svømmehallen) Tid : 19.00 - (Revideret) Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af

Læs mere

Lyngvejens Grundejerforening

Lyngvejens Grundejerforening Lyngvejens Grundejerforening Dagsorden: Der indkaldes hermed til generalforsamling i Lyngvejens Grundejerforening Lørdag den 14. april 2007 kl. 15.00 på Hotel Strandkroen, Nordsøvej 2, Søndervig 1 2 3

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne?

Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Fordele og ulemper ved at benytte bil og kollektiv transport - Hvad siger trafikanterne? Civilingeniør, Ph.D., Lykke Magelund; Hovedstadsomrddets Trafikselskab (HT) Hvorfor benytter nogle af storbyens

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1018 Hjortegården Mødedato: Mandag den 18. oktober 2010 Til stede: Afdelingsbestyrelsen og Jan Rossil Fra administrationen: JRO(referent) Referat sendt ud

Læs mere

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune.

referat Reg syd møde Odense 2/3 2015 Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Reg syd møde Odense 2/3 2015 referat Dagsorden... Godkendt 4 afbud Referat... Godkendt Orientering Tønder kommune. Konkurrenceudsættelse 38 timer arbejdsaftale Flexaftale... Stillepladsaftale Problem med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013.

Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Formandens beretning for OF-Lynæs 2013. Tømmetanke. Sidste år vedtog generalforsamlingen at bestyrelsen kunne låne penge ud til medlemmer der ønskede at få gravet en tømmetank ned og tilsluttet den til

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper.

Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. ROBOMOW SALGSHÅNDBOG Nu smiler din græsplæne igen. Den klipper. Du slipper. Den klipper. Du slipper. Fordele GENERELLE FORDELE VED ROBOMOW Den sparer tid Robomow klipper din græsplæne, mens du slapper

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Redskaber til hæk- og hegnsklipning

Redskaber til hæk- og hegnsklipning Redskaber til hæk- og hegnsklipning GreenTec HXF info Scan QR koden med din smartphone og se mere om GreenTec grenklippere på vores hjemmeside Vi skaber mulighederne for forbedret pleje af grønne områder

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Lindknud Motocross Klub

Lindknud Motocross Klub Lindknud Motocross Klub Hyldelundvej 8 Lindknud, 6650 Brørup Tlf.: 22 67 77 93 Dato: 02.03.2014 Vejen Kommune Udvikling & Erhverv Kultur & Fritid Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Vedrørende ansøgning om tilskud

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, den 23. maj 2007. HELGE SANDER / Susanne Mahler Bekendtgørelse nr. [xxx] af 23. maj 2007 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om auktion over landsdækkende tilladelse til anvendelse af radiofrekvenser i radiofrekvensbåndet 3410-3800 MHz 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007.

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. til lovforslaget fra Hostline Aps 21/2 2007 Side 1 af 9 Høringssvar til forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, journal nummer 2007-411-0081 af 1/2 2007. Dette høringssvar

Læs mere