Tekniske forundersøgelser Trin 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske forundersøgelser Trin 1"

Transkript

1 BO-VEST Afd 10 Hyldespjældet Tekniske forundersøgelser Trin 1 Tilstandsundersøgelse November 2010 Rev 1 December 2010

2 COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon Telefax wwwcowidk BO-VEST Afd 10 Hyldespjældet Tekniske forundersøgelser Trin 1 Tilstandsundersøgelse November 2010 Rev 1 December 2010 Dokument nr P A-02 Version 1 Udgivelsesdato Udarbejdet Kontrolleret Godkendt OLST/MHR/MBJA/TJO MV

3 1 Indholdsfortegnelse Indledning Bebyggelsen, oversigtsplan Bygningerne Resumé og konklusion Projektmateriale Tegninger og beskrivelser Tidligere undersøgelser Undersøgelse og vurdering Formål og omfang Bebyggelsen Facader og gavle på boliger Betonundersøgelse Lodrette fuger og facadesamling Småbygninger/skure/hegn Termografi og temperaturberegning Vinduer og døre Indledning Vurdering Tagflader og tagterrasser Indledning Tagflader Tagterrasser Vurdering Terrændæk, sokkel og dæk over portåbninger 35 Terrændæk 35 O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

4 2 82 Dæk over portåbning Indeklima Indledning Indeklimamålinger Vurdering Tekniske installationer Brugsvand Varme Ventilation Afløb Sanitet El Fællesbygninger Cafeen Administrationsbygningen og Vaskeriet Gymnastik lokaler Materielgård Auto værksted Forslag til Handlingsplan 54 Status 54 Forslag til trin 2: Supplerende undersøgelser 54 Det videre forløb 55 Bilagsfortegnelse Bilag 1 - Placering af besigtigede lejligheder Bilag 2 - RF og Temperaturmålinger i udvalgte lejligheder Bilag 3 - Betonundersøgelse Rapport med bilag Bilag 4 - Rapport fra TI: Vandindhold i tage Bilag 5 - Gulv over terrændæk Skimmelundersøgelse O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

5 3 1 Indledning BO-VEST har udbudt teknisk rådgivning for renovering af Hyldespjældet i Albertslund COWI er blevet valgt som totalrådgiver med Friis & Molthe som arkitektunderrådgiver Nærværende rapport beskriver tilstandsundersøgelse, Trin 1 Tilstandsundersøgelsen omfatter boliger og fællesbygninger Undersøgelsen omfatter ikke udenomsarealer, skure, hegn og lign og ikke installationer udendørs eller i terræn Undersøgelsen omfatter en byggeteknisk gennemgang af udvalgte boliger og udvendig besigtigelse af facader, gavlopbygninger, tage samt vurdering af tekniske installationers nuværende stand i henhold til COWIs undersøgel- sesprogram fra april 2009 Rapporten udgør Trin 1 i "Tekniske forundersøgelser" Rapporten er en del af grundlaget for en forventet ansøgning til Landsbyggefonden angående midler til renovering Bebyggelsen har 390 boliger, og består af tæt-lavt byggeri i en, to eller tre etager Bebyggelsen er opført som præfabrikeret betonbyggeri med facader af betonsandwichelementer i røde, blå og brune farver i perioden Bebyggelsen, oversigtsplan Hyldespjældet er beliggende i Albertslund Kommune nord for Roskildevej tæt ved Vestskoven og Albertslund Stadion Bygherre under opførelsen var Vridsløselille Andelsboligforening Afdelingen er opdel i 4 grupper, Store- torv, Længerne, Stræderne og Slipperne Bebyggelserne og området omkring blokkene er anlagt som en åben bebyggelse, og koblet på Albertslund Kommunes interne stisystem, hvilket gør det muligt for bløde trafikanter at færdes uden generende biltrafik både indenfor og omkring bebyggelsen O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

6 4 Oversigtsfoto over Hyldespjældet 12 Bygningerne Hyldespjældet er et ca 30 år gammelt, industrialiseret modulbyggeri, opført med stor hastighed og efter en relativt enkel konstruktionsmetode Bygningernes konstruktive system består af præfabrikerede betonsandwichelementer Etageadskillelserne bæres af betonvægge og den vandrette stabiliteten sikres ved tværgående betonvægge mellem de enkelte boliger samt huldæk som etageadskillelse Blokkene er funderet på støbte punktfundamenter med præfa- brikerede fundamentsbjælker Der er støbt terrændæk på drænlag Facader og gavle er opbygget af elementer bestående af en for- og bagplade af beton med mellemliggende isolering Isoleringsmaterialet består af polystyren Bygningerne fremstår stort set som da de blev opført Der er løbende udført vedligeholdelse på boligerne I nyere tid er udført følgende renoveringsprojekter: 1995: 1999: Udskiftning af havedøre Renovering af badeværelser : Køkkenudskiftning er gennemført i ca 200 af 300 familiebo- liger i 6 etaper O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

7 5 2004: 2007: Diverse genopretningsarbejder omfattende; udskiftning af varmevekslere, reparation af tagbelægning, betonrepara- tion, udskiftning af vaskerimaskiner og udskiftning af blandingsbatterier Bolignet etableret Herudover er der lavet en række undersøgelser gennem tiderne som listes op under afsnittet 32 "Tidligere undersøgelser" O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

8 6 2 Resumé og konklusion 211 Konklusion COWIs undersøgelse har i hovedtræk vist følgende billede af skader i boliger og fællesbygninger: 1 Almen nedslidning 2 Naturlig nedbrydning af byggematerialer og overfladebehandling 3 Lille dæklag over armeringen i betonfacader samt dårlig udstøbning med afskalninger til følge Alkali-kiselreaktioner kiselreaktioner ved blå betonelementer samt kloridangreb ved udvendige betontrapper Alkali-kiselreaktioner og klorider i beton fremmer korrosion af den bagvedliggende armering Betonkon- sollen for trapperne bør undersøges i trin 2 4 Samlingerne mellem facadeelementerne er udført uden fugearmering Det- te har givet anledning til lodrette revner mellem elementerne hvor skrå tagflader støder op til vandrette tagflader Revnerne er synlige på indvendig side 5 Vinduers bundfals er vandret på oprindelige vinduer Indtrængende vand i glasfals bortledes ikke korrekt ved bund Vinduer har for højt fugtindhold især mod øst, syd og vest Vinduer, skodder og døre er slidte og der er konstateret råd Kalfatringsfuger om "nye" havedøre er nedslidte og utætte 6 Træk- og kuldegenerne hidrører fra: - utætte vinduer og døre - isoleringstykkelsen i ydervæggene er ikke tilstrækkelig i kombination med den installerede varmes fordeling i rummet Varmefordelingen bør undersøges nærmere i trin 2 - Kuldebroer, de væsentligste er nævnt i det følgende 7 Isoleringsstopningen mellem de lodrette facadeelementfuger er kun 1-3 cm i dybden og flere steder sammenpresset De ca 100 mm ud for elementernes isolering er udfyldt med mørtel i stedet for - som projekteret - med isoleringsstopning Dette er en fejl i udførelsen og giver kuldebroer i alle lodrette facadefuger O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

9 7 8 Der er konstateret et stort varmeudslip ved fundamentssoklen, som er meget større, end det ville have været, hvis soklen var udført som projekteret Bør undersøges nærmere i trin 2 9 Dårlig afvanding af flade tagflader (manglende rensning af tagflade på tag- terrasser samt lunker og forkert fald) 10 Udvendig træbeklædning på fællesbygninger og Storetorv 8-39 er udført uden ventilering og derved mere fugtig end egnet for træbeklædning 11 Materialegård er meget nedslidt Konstruktioner er ikke udført hensigtsmæssigt med hensyn til fugtpåvirkninger Der er bla manglende ventilati- on bag træbeklædninger på lette facadepartier Træ Samlinger Termografi Udvendig Indvendig 212 Resume af tilstandsundersøgelse Vinduer og døre Besigtigelsen viste at de nordvendte vinduer generelt er i rimelig god stand Vinduer mod øst, vest og syd havde generelt et fugtindhold over grænsen for angreb af trænedbrydende svampe Malingsfilmen er her medtaget Der er ved flere vinduer registreret råd specielt ved vinduets nederste tredjedel både på ramme og karm De oprindelige hoveddøre viste tegn på nedbrydning af både ramme og karm Der er blevet udskiftet havedøre for ca 15 år siden Havedørene viste tegn på begyndende råd og delaminering ved overfladen Vinduernes tætningslister sluttede ikke tæt eller var sammenklemt ved de besigtigede vinduer og bør skiftes til nye i korrekt dimension Ved flere vinduer med gående rammer blev der konstateret trækproblemer Udvendige fuger ved havedørene (illmodbånd) havde flere steder mistet vedhæftning til karm eller facade Herudover er der ikke korrekt fald på de oprindelige vinduers bundfals så indtrængende vand bliver stående og ikke ledt ud igen Termograferingen viste kuldebroer ved vinduer og døre, både karm/vindues ramme og karm/dørblad og kalfatringsfuger (fuger mod betonelemter) samt un- der hoveddøre Facader Der blev ikke konstateres tegn på vandindtrængen bag betonfacadepladerne Ved termografiundersøgelsen udført i januar 2010 blev der konstateret kulde- broer nogle steder ved facaderne Ved alle lejlighederne er der registreret varmeudsivning ved elementsamlingerne samt ved sokkel Ved undersøgelsen viste åbninger af de lodrette elementsamlinger at stopningen kun er 1-3 cm i tykkelsen og flere steder sammenpresset I projektmaterialet er angivet isole- ringstykkelse på 10 cm Den indvendige termografi viste generelt at der er kuldebroer i alle udvendige hjørnesamlinger og ved facadeelementernes lodrette elementsamlinger Ved rum med mange vægflader til det fri kan kuldenedfald fra vægge give fodkulde O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

10 8 Kolde overflader øger risikoen for kondensdannelse og dermed risiko for vækst af skimmelsvamp Facadeelemter Blå elementer Betontrapper Beton Betonundersøgelsen viste ved flere facadeelementer at dæklaget er for lille Betonen vil ikke kunne yde samme beskyttelse for armeringen som derved kommer til at ruste og afslå dæklaget Desuden var betonen dårligt støbt, hvil- ket også giver afskalninger Ved de blå elementer blev registreret alkali-kiselreaktioner kiselreaktioner dvs betonen slår revner og mister styrke På de udvendige trapper blev målt lille dæklag samt kloridangreb fra tøsalte Begge er parametre som får armeringsjernet til at ruste Tage Tagfladerne havde ikke fald mod udspyer og var generelt meget nedslidte Lunker, manglende skiferbestrøning, dårligt udførte svejsninger ved samlinger, dampbuler imellem paplag samt opfugtet isoleringsmateriale var problemer som blev registreret ved gennemgangen Brugsvand Varme Udsugning i bad Afløb El Installationer Der blev under besigtigelsen konstateret tæringsskade på galvaniserede vandrør og ventiler Den nye installation for brugsvandsveksleren viser sig at give et stigende antal problemer med revnede og utætte messingsamlinger Herved er der en alvorlig risiko for vandskader Ved fjernvarmerør blev konstateret udvendige tæringer på rør og slidskader Skaderne har ikke givet anledning til problemer, og det vurderes ikke at der umiddelbart er risiko for vandudtrængning på grund af tæringer Generelt er bebyggelsen meget udsat i tilfælde af utætheder i varmesystemet, idet der forsynes direkte Små ventilatorer på badeværelser vurderes at være nedslidt, ligesom riste for disse i facader flere steder trænger til udskiftning Det bør ved udskiftning nøje overvejes hvilken type ventilator der bør anvendes Her tænkes bla på tids og fugtstyring af ventilatoren Gulvafløb i badeværelser på 1 sal giver ikke længere anledning til problemer, og evt mindre utætheder ved gulvafløb i stueetagen vurderes ikke at give an- ledning til problemer Faldstemmer og afløb i fællesbygningerne er udført i støbejernsrør Der er foretaget partielle udskiftninger i disse rørsystemer og det forventes at der bliver behov for flere udskiftninger Afbrydermateriellet er under løbende udskiftning på grund af medslidning O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

11 9 3 Projektmateriale Grundlaget for tilstandsundersøgelsen er tegninger og materiale fra tidligere undersøgelser, der er fundet i Boligselskabets arkiver eller udleveret af Boligselskabets administration, samt de aktuelt beskrevne undersøgelser 31 Tegninger og beskrivelser Fællesbeskrivelser for alle entrepriser, 16 dec 1974 Udvalgte tegninger fra BO-VEST's arkiv Huslejeoversigt pr Tidligere undersøgelser Rapport fra TI vedr døre og vinduer, malerbehandling Modtaget elektronisk Notat fra VA juni 2004 Udkast, Status på Indeklimaundersøgelse og forslag til afhjælpning Notat fra VA marts 2004 Fugt i boliger Status og handlingsplan Fugtproblemer Notat fra Oluf Jørgensen A/S, rådgivende ingeniørfirbaggrund af tidligere spørgeskemaunder- ma, ? Undersøgelse af 69 boliger på søgelse Fugt- og varmeproblemer Rapport fra Oluf Jørgensen A/S 13 marts 2006 Beskriver udbedringsarbejder i 11 boliger Notat fra VA 6 april 2006 Sammenfatning af fugtpilotprojekt Notat fra VA 4 maj 2006 Anbefalinger og oversigt fugtprojekt Skema fra VA Fugt- og varmeproblemer Oversigt maj 2006 Notat fra BO-VEST Vedr vinduer og døre 24 januar 2008 O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

12 10 10 Notat fra BO-VEST Gennemgang af vinduer 14 februar Notat fra BO-VEST Gennemgang af træbeklædning i materielgård, café og vaskeribygning 20 feb opfølgning 10 april Notat fra BO-VEST Fugtproblemer i Bomslippen 1 Rev 28 oktober CareTaker, tilstandsvurdering, udskrift fra , 105 sider 14 Termofotografier 8 stk uden tekst Modtaget elektronisk 15 Tilstandsrapporter på udførte tagreparationer på 2 tage BLB Tagdæk- ning ApS Modtaget elektronisk O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

13 11 4 Undersøgelse og vurdering 41 Formål og omfang Denne undersøgelse indgår som en del af et oplæg til en kommende helheds- plan med ansøgning til Landsbyggefonden (LB) om støtte til renoveringen Tilstandsrapporten beskriver de emner som er anført nedenfor Facader og gavle Herunder betonens generelle tilstand Vinduer og udvendige døre Tagflader og tagterrasser Terrændæk og dæk over portåbninger Indvendig besigtigelse Installationer På baggrund af undersøgelsen er foretaget en vurdering af de eksisterende kon- struktioner Boligerne er blevet besigtiget på adresser som COWI har udvalgt i samarbejde med ejendomskontoret som repræsentative for både den typiske tilstand og for afdelingens problemer Boligerne er besigtiget uden destruktive indgreb udover åbning af et parketgulv og udtagning af prøver til betonundersøgelsen samt op- lukninger i tagfladen for udtagelse af isoleringsmateriale eriale for tørre/veje prøver COWI besigtiget og undersøgt 9 lejligheder den 25 og 26 november 2009 Følgende lejligheder er besigtiget: - Sunderlængen 12 - Åleslippen 63 - Storetorv 5 - Humleslippen 31 - Tømmerstræde 7 - Tømmerstræde 17 O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

14 12 - Maglestræde 11 - Snorrestræde 1 - Torveslipperne 11 Se også bilag 1 for placering De lejligheder, der indgår i tagundersøgelsen, er nævnt i afsnittet om tage Fugt i trækonstruktioner er målt med en elektrisk modstandsmåler (indstiksmå- ler) som omregner træets modstandsevne mellem de 2 elektroder til et træfugtindhold Værdier over træets fibermætningspunkt (28 % træfugt) vil være behæftet med stor usikkerhed på grund af det frie vand som forekommer i træcellerne En vurdering af betonens tilstand er udført ved stikprøvevis besigtigelse af faog gavlelementer, udvendige betontrapper etc Desuden er der udtaget betonprøver Gennemgang af tekniske installationer blev foretaget samtidig med de indvendige besigtigelser Der har ikke været foretaget adskillelse af installationerne COWI fik udleveret et brugt rørstykke som havde været brugt til cade- brugsvand 42 Bebyggelsen Bebyggelsen består af 390 boliger fordelt på 11 lejlighedstyper med forskellige ruminddelinger og karakter Lejlighederne er opført i niveauer fra stue til 2 sal Der er tilknyttet en lille have til alle familieboliger, dvs alle boliger på nær type A2, der er supplementsrum De fleste boliger har spiseplads i tilknytning til køkkenet COWI har besigtiget lejligheder af typen A2, A3, A9, B2, B3, C1, C2, C3 og C4 Herudover er fællesbygningerne besigtiget Lejlighedernes konstruktion: Indervægge Etageadskillelser Terrændæk Indretning Badeværelser Indvendige vægge er udført af massive betonelementer Etagedæk er udført af betonelementdæk Herpå er udlagt trægulv af bøgeparket på strøer i køkken og opholdsrum Der er støbt terrændæk Herpå er udlagt trægulv af bøgeparket på strøer i køkken og opholdsrum Der er isoleret med mineraluldsbatts Lejlighederne er vel udnyttede og vel vedligeholdte med hensyn til overflader og indretning Klinkebelagte gulve samt adskilt bruseområde Naturlig ventilation i form af aftræk fra taghætte, eller aftræk i facade Flere steder er opsat mekanisk ventila- tion O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

15 13 El og Installationer Tage El installationer,varmeanlæg, brugsvand og afløbsforhold vedligeholdes løbende Lejlighederne forsynes med fjernvarme Tagdækningen er tagpap og enkelte steder tagfolie Ved flade tage er anvendte polystyren som isoleringsmateriale O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

16 14 5 Facader og gavle på boliger I dette afsnit beskrives resultat af: - Betonundersøgelse af facader og trapper - Lodrette fuger mellem betonfacadeelementerne - Småbygninger og skure - Thermografi og simulering 51 Betonundersøgelse I det følgende gives et resume af betonundersøgelsen, der henvises i øvrigt til betonundersøgelsen bilag 3, for nærmere information Ved undersøgelsen blev der fundet væsentlige betonskader på følgende byg- ningsdele, alle udvendige: - Facadeelementers underside i den tynde del (tåen) - Facadeelement undersider i hjørner - De blå elementer ved portgennemgange - Trapper Skaderne på facadeelementernes tynde del skyldes, at det ikke har været muligt at placere armeringen i den tynde del med tilstrækkeligt dæklag Da den tynde del yderligere ikke er udstøbt optimalt ruster armeringen og skyder betonen af grundet den porøse struktur I nogle af facadeelementernes hjørner er der sket afskalning af stykker på op til 100 x 100 mm Ved ophugning kunne det konstateres, at udstøbningen var så dårlig, at der var direkte adgang ind til armeringen, der var rusten De blå elementer ved portgennemgangene har især på forsiden ud mod gaden netrevner forårsaget af alkali-kiselreaktioner kiselreaktioner i betonen Alkali-kisel kan stoppes ved at fjerne vandpåvirkningen af betonen En overfladebehandling af de blå elementer kunne mindske udviklingen af revnerne Skaderne på trapperne er dels forårsaget af klorider fra tøsalt og dels af armering med for lille dæklag Det vurderes, at kloriderne i øverste repos findes i hele pladens dybde og derfor enkelte steder har forårsaget afsprængning af dæklag Kloridprøver i underliggende konsol viser, at der er klorider i denne, men ikke endnu i højt niveau Med tiden vil kloridindholdet i den bærende konsol vokse og forårsage rustangreb på armeringen Normalt vil man fjerne alt O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

17 15 Hyldespjældet - Tilstandsundersøgelse - Trin 1 kloridinficeret beton ned til en bestemt kritisk værdi, men da reposen er meget tynd vil den mest optimale løsning være at forny hele trappen og genanvende den bærende konsol under forudsætning at kloridindholdet er på et acceptabelt niveau Det anbefales at udføre reparationerne reparationerne inden for få år 52 Lodrette fuger og facadesamling Det lodrette EPDM fugebånd, som sidder ved hver forpladens elementsamling, er generelt er nedslidt og har flere steder trukket sig sammen, hvorved tætnintætni gen ikke er intakt ved "murkronen" Ifølge tegningsmaterialet skulle isoleringsstopningen bag EPDM båndet have en tykkelse på ca 10 cm og være placeret mellem polystyrenisoleringen i sandwichelementet, se tegning i afsnit 54 En fysisk åbning af fugen i Storetorv 6, Torveslipperne 3, Suderlængen Suderlængen 14 og Suderlængen 12 viste at stopningen kun var 1-3 cm i tykkelsen og flere steder sammenpresset Stopningen er øjenøje synligt placeret mellem de 2 forplader i facaden EPDM båndene flere steder blevet renoveret grundet ælde fra vejrpåvirkninger Denn murer, der udfører reparationerne, har oplyst at reparationen består af følfø gende arbejdsgange: - Udtagning af eksisterende EPDM fugebånd - Check af eksisterende isoleringsstopning evt ny stopning isættes (7-10 mm) - 1 cm luftspalte mellem ny bagstopprofil bagstopprofil og isoleringsstopning - Elastisk fuge (Danalim MS-522 MS Byggefuge) fuges I en 2 trins fuge skal den yderste fuge mod vejrliget have samme trykgradient på begge sider for at hindre unødigt vand i at blive presse ind i konstruktionen Den bagerste fuge udgør udgør den egentlige lufttætning Ovenstående fremgangsmåfremgangsm de ved renovering af EPDM bånd opfylder kravene, hvis det udføres ideelt, men det anbefales i stedet, at gamle EPDM bånd udskiftes med nye EPDM bånd lagt i samme fals i elementets forplade, da betonelementerne betonelem er født med riller i kanten, som leder indtrængende vand i fugen ud Denne drænfunktion reduceres ved brug af elastisk fuge, som i øvrigt har kortere levetid end EPDM bånd Brudt EPDM bånd, Torveslipperne 3 Stopning mellem elementerne, Storetorv St 6 O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet 2010 Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

18 16 53 Småbygninger/skure/hegn Småbygninger, skure, hegn og andet i terræn indgår ikke i tilstandsundersøgelsen, men tilstanden af lejlighedernes skure er alligevel kort nævnt nedenfor Hver lejlighed med have har et lille uisoleret træskur tilknyttet Skurene er opbygget med træskelet og beklædningsbrædder som er malet Beklædningsbrædder har flere steder kontakt med jordoverfladen Skurene er i meget dårlig stand, specielt træværk tættest på terræn er flere steder svært nedbrudt Ma- lingsafskalling forekommer ved de fleste skure Nedbrudt træværk ved skure 54 Termografi og temperaturberegning Firma Kurt Andersen Thermografi har i januar og februar 2010 optaget termografier indvendig og udvendig i udvalgte lejligheder Optagelserne vurderes at være typiske for hele bebyggelsen Afrapporteringen heraf er ikke bilagt denne rapport, men afleveret særskilt til ejendomsadministrationen i 2 eksemplarer Termografioptagelserne viser et meget ensartet kuldebrobillede af de forskelli- ge facadepartier De karakteristiske ske kritiske områder, hvor der iagttages man- gelfuld isolering og/eller vindtætning er følgende: Ved facader ud for etageadskillelserne, specielt nær terræn ved soklen Ved lodrette elementsamlinger i facaden Omkring døre og vinduer specielt ved oplukkelige rammer I lette facadepartier O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

19 17 Hyldespjældet - Tilstandsundersøgelse - Trin 1 Torvelængerne 15 Facade ved hoveddør For at sammenholde de termografiske optagelser med projekttegningerne over Hyldespjældet udarbejdes 2-dimensionale 2 dimensionale temperaturberegninger i EDB propr grammet HEAT To typiske detaljer undersøges: under 1 Detaljen omhandlende den lodrette elementsamling ved bebyggelsens yderyde vægge 2 Samlingsdetaljen ved soklen O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet 2010 Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

20 18 Termografi af lodret elementsamling Indvendigt i lejlighederne blev målt en forskel på ca 2-3 o C mellem rumtem- peraturen og overfladetemperatur etemperatur midt på vægfladerne I lejligheder med mange vægflader til det fri kan kuldenedfald fra væggene give fodkulde Elementsamlingerne blev tydeligt markeret ved den termografiske optagelser Generelt for lejlighederne var temperaturforskellen 3-5 o C ved sammenligning mellem elementsamlingen og midt på facaden, målt på udvendig overflade Indvendigt i lejlighederne blev målt en forskel på ca 3 o C mellem overfladetemperaturen midt på vægfladerne og temperaturen i en lodret elementsamling Dvs at temperaturen i lodret elementsamling blev målt til ca 4-5 o C lavere end rumtemperaturen På billedet er vist et termografibillede af en indvendig væg Der er tydelig mar- kering på væggen hvor elementerne er samlet Torvelængerne 15 Kuldebro ved lodret elementsamling, rumtemperatur: 19,2 o C,udetemperatur: -1,0 o C O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

21 19 Simulering af varmestrøm gennem lodret elementsamling: Varmestrømmen gennem de lodrette elementsamlinger var tydelige på de termografiske optagelser Varmestrømmen gennem den lodrette elementsamling er beregnet i HEAT, og holdt op mod de termografiske optagelser for at under- søge og belyse denne Følgende randbetingelser er valgt ved temperaturberegningen (i henhold til DS 418): - Indvendig overgangsisolans for væg sættes til 0,13 m 2 K/W - Indvendig overgangsisolans for gulv sættes til 0,17 m 2 K/W - Undvendig overgangsisolans for væg sættes til 0,04 m 2 K/W - Indendørs temperatur sættes til 20 o C - Udendørs temperatur sættes til -1 o C Temperaturerne svarer til temperaturerne som blev målt ved termograferingen Elementsamlingerne i Hyldespjældets lejligheder er projekteret efter nedenstå- ende tegning og princip Undersøgelserne af elementsamlingerne har vist, at der i stedet for Rockwoolværk udfor elementernes isolering hovedsageligt er mørtel Beregnes elementsamlingen i HEAT ses følgende varmestrøm, hvis der i stedet for isoleringsstopning (rockwoolværk) mellem betonelementerne regnes med mørtel O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

22 20 Forplade (beton) Isolering (polystyren), mørtel i elementsamling Bagplade (beton) Den indvendige overfladetemperatur ved elementsamlingen er ved simulerin- gen beregnet til ca o C Ved de termografiske optagelser er den indvendige overfladetemperatur i samme samling typisk fundet til ca 16 o C Som skre- vet tidligere var isoleringsstopningen kun 1-3 cm i tykkelsen og sammenpresset flere steder, hvilket nedsætter isoleringsevnen Kuldebroen i de lodrette elementsamlinger skyldes hovedsageligt, at der er fyldt ud med mørtel, hvor der ifølge projekttegningerne skulle have været isoleringsstopning Herudover er isoleringsstopningen kun 1-3 cm tyk og sammenpresset Situationen kan forværres, hvis der forekommer revner og sprækker i elementsamlingen Termografi af sokkelopbygning Varmestrømmen gennem sokkelopbygningen var tydelige på de termografiske optagelser Indvendige termografioptagelser efter parketgulv og underliggende isolering blev optaget viste temperaturer i væg/gulvsamlingen på ca 7-10 o C Udvendig viste de termografiske optagelser typisk en temperaturforskel på ca 5 til 8 o C mellem soklens temperatur og temperaturen midt på facaden, se neden- stående billede Storetorv 39 Kuldebro langs sokkel O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

23 21 Simulering af varmestrøm gennem sokkelopbygning: Varmestrømmen gennem sokkelopbygningen beregnes herunder for at sam- menholde de beregnede værdier med termografioptagelserne Der anvendes samme overgangsisolanser og temperaturer som ved beregning af den lodrette elementsamling Den indvendige overfladetemperatur på overside gulv ved samling mellem gulv og væg er beregnet til ca 18 o C Imellem isolering og betongulv viser bereg- ning i HEAT en temperatur på ca 11 o C i hjørnesamlingen mellem betongulv og væg De termografiske optagelser viste en temperatur på 7-10 o C kort efter gulvbrædder og isolering var fjernet Ovenstående e viser at hvis ikke isoleringsmaterialet er udlagt korrekt kan der lokalt være områder langs soklen hvor overfladetemperaturen bliver nedkølet på undersiden af gulvbrædderne Simuleringen i HEAT viser ikke en markant forskel i overfladetemperatur på udvendig side af sokkel og facade som de termografiske optagelser viste Dette kan skyldes mangelfuld kuldebroisolering og utætheder i form af sprækker og revner, som kan give større varmetab gennem sokkelopbygningen 541 Vurdering Lodrette elementfuger Det fremgår af tidligere afsnit, at der mangler isoleringsstopning i de lodrette fuger mellem betonfacadeelementerne En gennemgang har vist at der forefin- des ca 1-3 cm isoleringsstopning i de lodrette elementsamlinger Flere steder var isoleringsstopningen en sammenpresset hvorved isoleringsevnen nedsættes 2- O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

24 22 dimensionale varmeberegninger af snit i lodret elementsamling stemmer overens med de termografiske optagelser hvis der ikke regnes med isoleringsbidrag fra isoleringsstopningen mellem elementerne Den indvendige overfladetemperatur er målt til ca o C, for både de termografiske optagelser og ved de 2-dimensionale varmeberegninger Undersøgelsens konklusion er, at det må antages at kuldebroerne i alle lodrette elementsamlinger skyldes fejl i udføen, idet den projekterede isolering er udeladt og fugerne istedet er udstøbt med mørtel Sokkelopbygning relsen, Den 2-dimensionale varmeberegning viser ikke forskel i udvendig temperatur på sokkel og facade De termografiske optagelser viser typisk en temperaturfor- skel på ca 5 o C Forskellen mellem HEAT beregningerne og de termografiske optagelser viser at sokkelopbygningen ikke er udført som projekteret Forskellen kan skyldes manglende kuldebrosisolering og utætheder ved samlinger Revner og sprækker ved samlinger kan køle tilstødende materialer og forværre situationen markant Generelt opfylder facadeelementerne med deres ca 100 mm isolering ikke nugældende krav om isolering, men konstruktionen var lovlig ved opførelsen Ved renovering af facader kræves der i det seneste bygningsreglement (BR10), at varmeisoleringen skal forbedres mindst svarende til de nugældende krav, eller minimum svarende til den isolans, som er rentabel at gennemføre Samlingen mellem betongulv og væg havde en temperatur på ca 11 o C ved simulering i HEAT De termografiske optagelser viste en overfladetemperatur på 7-10 o C Hvis ikke isoleringsmaterialet er udlagt korrekt under parketgulvet, kan der lokalt være områder langs soklen hvor overfladetemperaturen på under- side gulvbrædder afkøles Her øges risikoen for kondensdannelse Besigtigelse Ved den indvendige besigtigelse af de udvalgte lejligheder blev rumtemperaturen og den relative luftfugtighed målt I en gennemsnitlig bolig blev den ind- vendige rumluft målt til ca 20 o C og den relative luftfugtighed målt til ca 60 % Med ovenstående parametre vil vanddampen i luften kondensere hvis luften nedkøles til 11 o C (dugpunktstemperaturen) For at undgå kondensdannelse ved kuldebroer i konstruktionen vil brugerad- færd herunder fugttilførelse have en betydelig indflydelse Hvis en familie har en høj tilføjelse af fugt til boligen kombineret med et lille luftskifte vil den relative luftfugtighed stige og chancen for at vanddamp fortættes på kolde overfla- der vil øges O:\A000000\A004108\3_Pdoc\DOC\Udsendt den 13 dec 2010\Hyldespjældet Trin 1 - Rapport med bilag 1 og 2_REV_1docx

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi

Afrapportering af beboerinddragelsen i Hyldespjældet fase 1 og 2. August 2011. Udarbejdet af Cowi 1 Landsbyggefonden 18/10 2011 Studiestræde 50 mek/ 1554 København K Materialet omfatter: Tekniske forundersøgelser. Trin 1. Tilstandsundersøgelse. Rev. 1. december 2010. Udarbejdet af Cowi Tekniske forundersøgelser.

Læs mere

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017

Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering. Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017 Hyldespjældet - Helhedsplan Renovering Ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 28. november 2017 Christian Lind BO-VEST Merete Hjorth Rasmussen COWI A/S 1 Hyldespjældet - Helhedsplan INFORMATIONSMØDE vedrørende:

Læs mere

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE

SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE BO-VEST. AFD. 10. HYLDESPJÆLDET SKIMMELUNDERSØGELSE AF TERRÆNDÆK OG GULVE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SÆRUNDERSØGELSE PROJEKTNR.

Læs mere

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx

Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx Indvendig analyseret termografisk gennemgang xxxx 7/11-2010 Nr 18. Skunk i lille rum IR000293.IS2 Her ses skunken i det lille rum. I skunken var der fugtig luft, og der måltes en ligevægtsfugtighed (træfugtighed)

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

JANUAR 2014 BO VEST AFDELING HYLDESPJÆLDET BETONUNDERSØGELSE AF FACADER OG TRAPPER

JANUAR 2014 BO VEST AFDELING HYLDESPJÆLDET BETONUNDERSØGELSE AF FACADER OG TRAPPER JANUAR 2014 BO VEST AFDELING HYLDESPJÆLDET BETONUNDERSØGELSE AF FACADER OG TRAPPER ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JANUAR 2014 BO

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand

TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand TERMOGRAFIRAPPORT Holmstrup Afd. 6 Jernaldervænget, Brabrand Udarbejdet for: Brabrand Boligforening Gudrunsvej 10 A 8220 Brabrand Undersøgelsessted: Afd. 6, Holmstrup, Brabrand Dato for undersøgelse 23.02.2011

Læs mere

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3

AFDELING 5 OG 6 INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Bebyggelsen. 1 Baggrund 1. 2 Bebyggelsen 1. 3 Tagene 3 HEJREVANGENS BOLIGSELSKAB AFDELING 5 OG 6 VURDERING AF TAGDÆKNING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Bebyggelsen

Læs mere

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse

TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse TERMOGRAFI AF BOLIG Kundeadresse Dato-2013 Termo-service.dk I/S, Termofoto@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Termografisk inspektion af bygning Kunde adresse Bygnings

Læs mere

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING

LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING LSE-NYBODER SÅDAN BRUGER DU DIN NYBODER-BOLIG RIGTIGT BEBOERVEJLEDNING SJÆL, CHARME OG FUGT I ældre boligbebyggelser som Nyboder, hvor der er opstigende fugt, kolde facadevægge og opfugtninger som følge

Læs mere

Uafsluttede sager for Andelshaverne.

Uafsluttede sager for Andelshaverne. Roskilde d.: 17/2/2013 Uafsluttede sager for Andelshaverne. Hus nr 2 Vinyl i vådrum. Behandling: Svejsninger og rørgennemføring efterses for skader. Vinylen kontrolleres for buler. Få buler i gulvet Hus

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S

Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Forslag til energirenovering Skånegade 8, stuen tv 2300 Kbh S Date: 200310 Company : TætHus Operator: HD 1 Inspektion overview Arbejdsbetingelser: Energitjek med termografering på lejlighed 2-3 april 2010,

Læs mere

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers

Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers Vedr.: Tilstandsrapport på Randers HF & VUC beliggende Nålemagervej 110, 8920 Randers NV. Notat 1 Baggrund: På baggrund af mødet d. 27.10.2015, har vi besigtiget Randers HF & VUC beliggende på ovennævnte

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse:

Termografi Rapport. Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090. Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup. Dato for undersøgelse: Nordborgvej 75B - 6430 Nordborg - Tlf. 60706090 Termografi Rapport Malene Godt Avnbølvej 8 Ullerup Dato for undersøgelse Udført af 1(18) Peter Jensen Indholdsfortegnelse Side 1 Forside Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader

Bunch 01 (arbejdstegning) Lodret snit i betonelement-facader Bunch 02 (arbejdstegning) Lodret snit i lette facader Galgebakken Renovering af facader 2620 Albertslund Notat Sag nr.: KON145-N003A Vedr.: Vurdering af sokkelisolering 1. Baggrund Efter aftale med Frank Borch Sørensen fra Nova5 arkitekter er Bunch Bygningsfysik

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR001774.IS2 Loft: Ses med kuldeindtræk ved tætning mellem ramme og karm. Her bør tætningslisterne kontrolleres, og udskiftes efter behov. Ses med et generelt velisoleret overfladeareal. Der ses dog

Læs mere

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten.

Bilag: 1. På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre, som henviser til foto i rapporten. PROMENADEBYEN Side nr. : 1/34 Bilag: 1 5 ÅRS EFTERSYN Vedr.: Entreprise: Fællesarealer uden foto: Promenadebyen facader og fællesarealer Totalentreprise På nedenstående oversigtsbilleder er angivet numre,

Læs mere

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund

BMT-Notat. Skandek tagelementer N4108-001. Gennemgang af tagelementer for fugt. Udarbejdet af: NPK/sbp. Baggrund BMT-Notat Skandek tagelementer N4108-001 Udarbejdet af: NPK/sbp Gennemgang af tagelementer for fugt Baggrund SkanDek Tagelementfabrik A/S producerer tagkassetter der udelukkende består af uorganisk materiale.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Side 1 af 5 BOTJEK-TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lundemarken 38 4400 Kalundborg Dato: 23.01.2014 Lb nr. H-14-01989-0015 Kommunenr./Ejendomsnr.: 326-22841 Matr. nr./ejerlav 1 DO Ladegården, Kalundborg

Læs mere

Bygningsundersøgelse 2

Bygningsundersøgelse 2 Bygningsundersøgelse 2 med termografi og undertryk XXXXXXXXXXXXX Udført d. 15. januar 2010 af: Morten Klausholm Mobil: 25 59 64 65 Gl. Skolebakke Vej 9, Gjessø 8600 Silkeborg CVR-nr. 25 92 48 00 Web: www.silkeborgtermofoto.dk

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal

Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal Termografiprojektet i Fasanvænget i Kokkedal af Torben Forskov Fasanvængets Grundejerforening består af 360 næsten ens huse fra 70'erne. Som sådan er de interessante for Agenda 21 Foreningen i Fredensborg

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Ludvig Holsteins Alle 47 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Kim Hansen Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel:

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue 1. sal mod Nord IR000699.IS2 Skråvæg en angiver temperatursvingninger Ses med punktligt kuldeindtræk i kip, og varierende isoleringsværdi imellem spærkonstruktion. Stue 1. sal mod Syd IR000707.IS2

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Termografi Af Beboelse

Termografi Af Beboelse Rolighedsvej 11 5600 Faaborg Termografi Af Beboelse Kunde: xxxx xxxxxx xxx 12/3-2010 Termografisk inspektion af bygning. xxxxxx Bygnings data: Grundareal i undersøgt bygning/lejlighed: 96m² og 60m² 1.

Læs mere

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. "

Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Hej Claus Jeg påtænker mig som sagt at købe et bindingsværkshus fra 1862 med nyere eternittag, som trænger til gennemgribende renovering. Jeg beskriver her projektet, oppefra og ned (ca.): Huset er på

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk.

Sammentælling 174 stk. 118 stk. 293 stk. 1 NOTAT Sag nr.: 43.905 Bygherre: Brabrand Boligforening Byggesag: Afd. VI - Holmstrup-bebyggelsen Emne: Undersøgelse af eksisterende vinduespartier Dato: Den 2013.03.20. / Revideret den 2013.03.26. Nærværende

Læs mere

Bygning A (primære bygningsdele):

Bygning A (primære bygningsdele): Adresse: Roasvej 40 Post nr. og by: 2750 Ballerup Reference: Henrik Møgelgaard Prisindikation på K2 & 3 skader Bygning A (primære bygningsdele): 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten Bygningsdel: 1.1

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Stue IR000660.IS2 Væg/Vægge: Ses med en uensartet isoleringsværdi. Ses med kuldeindtræk ved fodpanel. Dette er generelt for hele boligen, i svingende grad. Køkken IR000665.IS2 Vindue/Vinduer: Væg/Vægge:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning

Termo-Service.dk - Alt Inden For Termografi, Trykprøvning og Energirådgivning Facade mod Vest IR000911.IS2 På billet ses Murværket med en ensartet isoleringsværdi. Vinduerne i stue plan ses med normalt varmetab for denne type vinduer. Kældervinduet ses med et større varmetab. Taget

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk

Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af. www.termo-service.dk Termografisk inspektion af bygning, med undertryk af Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 140 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. 0,5 C Temperatur differences

Læs mere

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier

EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS. Udvikling i U-værdier EFTERISOLERING FORTSAT VÆRKTØJER OG PRAKSIS Udvikling i U-værdier Krav i 1979 Linjetab i 2001 2 1 www.energikoncept.dk 3 http://www.byggeriogenergi.dk/ 4 2 Energiløsninger bliver revideret og bliver løbende

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 158 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 23 C Ude temperatur: Målt til ca. -6 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 177 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 20 C Ude temperatur: Målt til ca. -10 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014

RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 RAPPORT SUNDHEDSEFTERSYN 2014 Arbejdernes Andels-Boligforening Afdeling 25 13 RÆKKEHUSE Arendalsvej 4 28 Opført i 1983 Vurdering af afdeling 25, rækkehuse, Arendalsvej 4-28 Afdeling 25 består af i alt

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Thermografi rapport indefra

Thermografi rapport indefra Gate 21 Vognporten 2 26 Albertslund Charlotte Schunck Dato: 4/2 13 Rapport nr.: 5585,4 Thermografi rapport indefra Opgaven: Kurt Andersen Thermografi har fået til opgave, at kontrollere, måle og vurdere

Læs mere

FUGTTEKNISK INSPEKTION

FUGTTEKNISK INSPEKTION FUGTTEKNISK INSPEKTION Adresse, 5000 Odense Rekvirent: Kundenavn Besigtiget dato: 12-05-2016 Rapport dato: 16-08-2016 Konsulent: Steffen Clausen Mobil: 29821261 info@cbgroup.dk Havnegade 100 Indgang i

Læs mere

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev.

BAGSTOP-FUGE-METODEN. Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Vejen, 20 maj rev. BAGSTOP-FUGE-METODEN Brandsikringsmæssig foranstaltning for at hindre flammespredning til den underliggende konstruktion. Metodehæftet har afsæt i PTM-anvisninger. De beskrevne produkter, dampspærre, under-

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Hædersdalvej 64 2650 Hvidovre Dato : 2010-08-27 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16736899 Matr. nr./ejerlav 4DF / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr.

Læs mere

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING

BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING Til Domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Domea afd. 04/06 Baunebjerghuse BADEVÆRELSER TILSTANDSVURDERING 1-2 Revision 01 Dato 2014-08-19 Udarbejdet af MARB Kontrolleret af ABI Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Termografisk inspektion af bygning.

Termografisk inspektion af bygning. Termografisk inspektion af bygning. Bygnings data: Boligareal i undersøgt bygning: 129 m² Inde temperatur målt i bygning: Ca. 21 C Ude temperatur: Målt til ca. -5 C Temperatur differences inde - ude Δt:

Læs mere

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.

Titusparken. Energioptimering. DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia. Titusparken Energioptimering DOMINIA AS Ved Vesterport 6 Den 28.05.2010 1612 København V Tlf.: 3343 4500 Sag nr. 2013 135 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Kurt Henriksen TITUSPARKEN ENERGIOPTIMERING

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk

Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk BANG & BEENFELDT A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Torvegade 66 1400 København K Tlf. 32 57 82 50 Fax 32 57 82 22 ing.fa@bangbeen.dk www.bangbeen.dk Termografirapport Vuggestuen Firkanten Firkanten I

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

A/S TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT 1 NRGi Rådgivning /S TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse : Skelbrovej 8 2650 Hvidovre Dato : 2010-06-25 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr : 16767719 Matr. nr./ejerlav 6GG / Hvidovre By, Hvidovre NRGi sagsnr. 72427

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: 2014-10-29 onsdag. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.). Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen

Ørbækgårds allé område 6. Udgave af 23-05-2005 Oplæg til tjekliste omkring mulige fejl i boligen Nærværende liste er alene at betragte som vejledning omkring punkter til kontrol af hver enkelt bolig. Der vil selvfølgelig være variationer grundet det individuelle tilvalg til hver bolig, som gør at

Læs mere

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen

Haslev Svømmehal. Bygningsgennemgang. Udført D Af: Laurits Lykke Jensen Haslev Svømmehal Bygningsgennemgang Udført D. 28-9-2016 Af: Laurits Lykke Jensen Haslev svømmehal Svømmehal: Tagkonstruktion: Tagbelægning (Metaltag).. Udvendigt træværk: K2: Stern og underbeklædning stedvis

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Sådan efterisoleres med kvalitet

Sådan efterisoleres med kvalitet Kvalitetsguide UDGIVET DECEMBER 2011 Sådan efterisoleres med kvalitet Efterisolering er et effektivt og sikkert tiltag, der både sparer energi og forbedrer indeklimaet. Kvaliteten af efterisoleringsarbejdet

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Lange Eng 100 Postnr./by: 2620 Albertslund BBR-nr.: 165-058763-001 Energikonsulent: Anne Svendsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og skal

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv

BR 08. Kritisk fugttilstand. Materialer i ligevægt med omgivende luft. Maj måned omkring 75% RF. Orienterende fugtkriterier -Betongulv BR 08 Kritisk fugttilstand -i bygninger I byggetilladelsen kan stilles krav om: 4.1 stk 6 Bygningskonstruktioner og materialer må ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfører risiko for vækst

Læs mere

Termografering. Firma. Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S. Kontrolperson: LP Telefon: 45650111. Trørødvej 74, 2950 Vedbæk. Enhed.

Termografering. Firma. Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S. Kontrolperson: LP Telefon: 45650111. Trørødvej 74, 2950 Vedbæk. Enhed. Firma Esben Kirkegaard Rådgivende Ingeniører A/S Trørødvej 74, 2950 Vedbæk Kontrolperson: LP Telefon: 45650111 Enhed testo 8752 Serienr. : 1932262 Ordregiver E/F Vejlesøparken Målested: Vejlesøparken Holte

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7059 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Pletter på indervæg mod garage i sydøstligt værelse. 2. Tagnedløb delvist ureglementeret udført. 3. Kun 3 tagnedløb i forhold til tagfladen. 4. Muret

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017.

Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte ejendom. Ejendommen er gennemgået den 11. oktober 2017. Torben Nielsen og Mette Dollerup Tlf. 40519531 Mail torben@toloni.com Helsinge, d. 11. oktober 2017. ALMEVEJ 75, 3250 TISVILDELEJE. Efter anmodning fra Torben og Mette har undertegnede besigtiget ovennævnte

Læs mere