. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ". Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten"

Transkript

1 . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Kontrakten. Den endelige form er endnu ikke fastlagt, hvorfor der ved indarbejdelse i både Samarbejdsbilag og Kontrakt kan forekomme ændringer. 1. Proaktive beføjelser (til samarbejdsbilaget) Formålet med Proaktive beføjelser er at udstyre KOMBIT med styringsredskaber og proaktive beføjelser i det tilfælde, at der undervejs i Projektet opstår risiko for eller en aktuel misligholdelse af Kontrakten eller andre leveranceproblemer. De proaktive beføjelser eskaleres af KOMBIT som illustreret nedenfor: Uvildig ekspert Risikolog Leverandøren iværksætter en eller flere proaktive handlinger til afhjælpning eller begrænsning af risici. Korrektionsplan Leverandøren omprioriterer så den samlede tidsplan, herunder alle gates, stadig fastholdes. Udpegning af uvildig ekstern ekspert med henblik på gennemgang af projektet og anbefaling af relevante tiltag til afhjælpning som Leverandøren skal implementere. Figur 1. Eskalation af proaktive beføjelser Alle omkostninger, der er forbundet med iværksættelsen af proaktive beføjelser til afhjælpning af konstaterede risici eller aktuelle leveranceproblemer, afholdes alene af Leverandøren. Dette gælder dog ikke, hvis Leverandøren kan dokumentere, at de konstaterede risici/leveranceproblemer skyldes KOMBITs forhold og endvidere har opnået KOMBITs accept af iværksættelsen af de af Leverandøren anbefalede tiltag til afhjælpning heraf. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/9

2 1.1 Risikolog Som supplement til statusrapporteringens risikolog, beskrevet i Bilag 8, skal Leverandøren beskrive de identificerede risici for Projektet, herunder navnlig forsinkelser, påvirkninger af afhængige projekter, samt eventuelle aktuelle leveranceproblemer. Leverandøren skal i risikologgen anvende følgende koder for det samlede Projekt og/eller i nødvendigt omfang dele af projektaktiviteterne/projektorganisationen: Farvekode Grøn Gul Rød Forklaring Projektets eller projektaktivitet ens status er normal. Ingen særlige risici er identificeret. Ingen eller kun ubetydelige leveranceproblem er, men der er identificeret visse risici, som kan bringe Projektet i fare i form af forsinkelser eller manglende opfyldelse af krav. Aktuelle og betydelige leveranceproblem er er indtrådt eller forventes at ville indtræde, hvilket har eller vil føre til forsinkelser eller manglende opfyldelse af krav. Eksempler på sådanne risici/ leveranceproblem er (ikke udtømmende): Eksempler på sådanne risici/ leveranceproblem er (ikke udtømmende): Andre projekter vil kunne påvirkes hvis risikoen indtræffer Afgang af ikkenøglemedarbejder e Manglende medvirken eller bidrag fra KOMBIT eller afhængige projekter af væsentlig betydning for Projektet Tekniske problemer af ikke væsentlig art Andre projekter påvirkes hvis risikoen indtræffer KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 2/9

3 Tvivl om tolkning af krav, der ikke er kritiske for Systemet Problemer med ikke-centrale underleverandører Fremdriftskurven viser en mindre negativ afvigelse, der skønnes at kunne indhentes. Der er indtrådt en mindre forsinkelse, som vil kunne indhentes. Afgang af nøglemedarbejder e Tekniske problemer af væsentlig art Tvivl om tolkning af krav, der er kritiske for Systemet Problemer med centrale underleverandøre r Fremdriftskurven viser en ikkeuvæsentlig negativ afvigelse Der er indtrådt en forsinkelse, som ikke vil kunne indhentes. Hvis risikorapporten indeholder koden gul eller rød for Projektet eller dele af Projektet, skal rapporten indeholde alle relevante og tilgængelige oplysninger om de konstaterede risici og/eller leveranceproblemer, herunder Leverandørens vurdering af alvoren af hver konstateret risiko/leveranceproblem, En beskrivelse af de (potentielle) konsekvenser heraf, En handlingsplan med de proaktive handlinger, Leverandøren agter at iværksætte for at forhindre eller reducere omfanget af disse risici/leveranceproblemer. De proaktive handlinger, der kan komme på tale, er beskrevet nedenfor, idet Leverandøren dog er berettiget til at iværksætte andre/supplerende proaktive handlinger, som denne måtte anse for relevante for at forhindre eller reducere de konstaterede risici eller aktuelle leveranceproblemer. Leverandøren skal imødekomme KOMBITs rimelige ønsker om at inkludere ydereligere oplysninger i rapporten om risici eller aktuelle leveranceproblemer, som KOMBIT måtte have konstateret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 3/9

4 Har Leverandøren fremlagt en risikolog med koden gul eller rød, kan KOMBIT kræve, at Parterne mødes med henblik at drøfte de identificerede risici og/eller leveranceproblemer. På mødet skal Parterne drøfte vurderingen af hver enkelt risiko/leveranceproblem og de proaktive handlinger, der skal foretages Særskilt meddelelse om kode rød Generelt skal Leverandøren meddele KOMBIT straks Leverandøren må forudse, at der vil indtræde risiko for forsinkelse eller for, at Kontrakten ikke i øvrigt bliver behørigt opfyldt jf. Kontraktens punkt 6.5 om Underretningspligt. Alle risici identificeret som kode gul er omfattet af denne pligt. Som supplement hertil gælder for kode rød, at konstaterer Leverandøren, at Projektet elle dele af projektaktiviteterne er i rød skal Leverandøren meddele KOMBIT dette uden ugrundet ophold og senest inden for tre Arbejdsdage efter konstateringen heraf, herunder med en fyldestgørende beskrivelse af de konstaterede risici eller aktuelle leveranceproblemer og altså ikke først i næstkommende fremdrifts- og risikorapport. Leverandøren skal efterfølgende uden ugrundet ophold fremkomme med en plan for, hvordan disse problemer kan afværges eller reduceres, herunder gennem iværksættelse af proaktive handlinger Uenighed om risikovurdering eller relevante proaktive handlinger Hvis Parterne ikke kan nå til enighed om risikovurderingen, omfanget af aktuelle leveranceproblemer eller indholdet af risikorapport eller lignede, herunder relevante proaktive handlinger til at begrænse skaderne af de konstaterede risici/leveranceproblemer, håndteres dette jf. Kontraktens punkt 52.1 om Tvistløsning og 53 om Øvrige tvister. Indtil afgørelse foreligger, er KOMBIT berettiget til at kræve, at Leverandøren agerer i henhold til KOMBITs risikovurdering og iværksætter de proaktive tiltag, der af KOMBIT skønnes fornødne til afhjælpning heraf, medmindre dette ikke er muligt, eller hvis det er urimelig byrdefuldt for Leverandøren, for eksempel af tekniske eller omkostningsmæssige årsager. Konstateres det efterfølgende, (i) at KOMBITs risikovurdering var fejlagtig, (ii) at de krævede tiltag var unødige eller uhensigtsmæssige, eller (iii) at de konstaterede risici eller leveranceproblemer var begrundet i KOMBITs forhold, er Leverandøren berettiget til kompensation for Leverandørens rimelige og dokumenterede påførte meromkostninger. 1.2 Korrektionsplan KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 4/9

5 KOMBIT kan efter modtagelsen af meddelelse om forsinkelse, jf. Kontraktens punkt 43.1 om Leverandørens underretningspligt, eller kode Gul eller Rød anmode Leverandøren om, at udarbejde et udkast til korrektionsplan, hvori Leverandøren skal redegøre for de problemer, som forsinkelsen grunder i, hvilke aktiviteter Leverandøren vil omprioritere så den samlede tidsplan, herunder alle gates, stadig fastholdes, samt hvordan Leverandøren vil sikre, at den i korrektionsplanen foreslåede tidsplan overholdes. Udkastet skal skrifteligt forelægges KOMBIT til godkendelse snarest muligt, dog senest fem Arbejdsdage fra KOMBITS anmodning. Såfremt KOMBIT ikke godkender udkastet til korrektionsplan, skal KOMBIT hurtigst muligt meddele grundene hertil til Leverandøren. Leverandøren skal senest 5 Arbejdsdage efter KOMBITs meddelelse udarbejde et nyt udkast til korrektionsplan. KOMBIT kan vælge, hvorvidt KOMBIT vil godkende korrektionsplanen eller gøre brug af sine misligholdelsesbeføjelser i henhold til Kontraktens kapitel XII om misligholdelse, eller anmode Leverandøren iværksatte proaktive handlinger i anledning af forsinkelsen. Såfremt KOMBIT godkender korrektionsplanen, er Leverandøren ikke længere i forsinkelse fra tidspunktet for godkendelse af korrektionsplanen. Leverandøren er forpligtet til at overholde en godkendt korrektionsplan. Hvis Leverandøren ikke overholder en korrektionsplan, vil der indtræde forsinkelse fra tidspunktet for overskridelse af en i korrektionsplanen angivet frist. 1.3 Uvildig ekspert Vurderer KOMBIT, at Leverandøren hidtidige tiltag har været utilstrækkelige skal Leverandøren på KOMBITS anmodning udpege en ekstern, uvildig ekspert med henblik på dennes gennemgang af projektet og anbefaling af relevante tiltag til afhjælpning af de konstaterede problemer. Leverandøren skal senest fem Arbejdsdage fra modtagelse af KOMBITS anmodning foreslå, hvilken ekspert der inddrages og forelægge tids- og aktivitetsplan for gennemgangen for KOMBIT. Den af Leverandøren foreslåede ekspert og tids- og aktivitetsplan skal godkendes af KOMBIT. KOMBIT må ikke uden saglig grund nægte at godkende Leverandørens foreslåede ekspert eller plan. Leverandøren skal sikre at eksperten igangsætter gennemgangen af projektet senest fem Arbejdsdage efter KOMBITs godkendelse af eksperten. Leverandøren skal på KOMBITs anmodning iværksætte Implementering af den uvildige eksperts anbefalinger uden ugrundet ophold, medmindre Leverandøren kan dokumentere, at disse ikke er mulige at gennemføre af tekniske eller KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 5/9

6 organisatoriske grunde eller vil være forbundet med væsentlige omkostninger for Leverandøren, som ikke står mål med de gavnlige effekter for Projektet, der vil kunne opnås ved at gennemføre dem. Såfremt KOMBIT påtager sig at dække 50 procent eller mere af Leverandørens omkostninger forbundet med implementeringen af den uvildige eksperts anbefalinger, kan Leverandøren ikke nægte at gennemføre disse med henvisning til, at disse efter Leverandørens opfattelse er uforholdsmæssigt store. 1.4 Plan for kritiske eksterne afhængigheder Leverandøren skal som supplement til Kontraktens bilag 1, Tidsplan, identificere alle Projektets kritiske eksterne afhængigheder. Det vil sige de Leverancer fra Leverandøren, som er afhængig af andre projekter eller systemer, som eksempelvis snitfladebeskrivelser eller teststubbe Identifikation af Leverancer, der er afhængige af eksterne leverancer Leverandøren skal i afklaringsfasen udarbejde en plan for kritiske eksterne afhængigheder, altså hvilke af Leverandørens egne produkter/leverancer, der er afhængige af eksterne leverancer, som KOMBIT har ansvar for. Med udgangspunkter i de identificerede Leverancers sammenhæng skal Leverandøren udarbejde planen for kritiske eksterne afhængigheder, dvs. planlægge de Leverancer hvor en ekstern forsinkelse vil kunne påvirke det estimerede sluttidspunkt for Projektet. Planen for kritiske eksterne afhængigheder skal vedligeholdes af Leverandøren gennem hele Projektet. På KOMBITS anmodning skal Leverandøren fremsende opdateret Plan for kritiske eksterne afhængigheder. Leverandørens Plan for kritiske eksterne afhængigheder vil løbende indgå i Programkoordinationsforum og vil blive fremlagt for øvrige deltagere i programkoordinationsforummet. Planen må aldrig udgøre et forbehold for det af Leverandøren tilbudte i henhold til Kontrakten med aftalte ændringer, herunder Leverandørens Løsningsbeskrivelse jf. underbilag 2.2, Tidsplan jf. bilag 1, Priser og betalingsplan jf. bilag 5, Samarbejdsorganisation jf. bilag 8 osv. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 6/9

7 2. Udvidet udskydelsesret (til kontrakten) Som supplementet til Kontrakten, særligt Kontraktens punkt 17.3 om opdatering af tidsplaner samt Kontraktens punkt 45 om KOMBITs misligholdelse, har KOMBIT mulighed for, at udskyde Projektet. KOMBIT kan anvende denne ret til udskydelse, efter eget valg dog forventes retten kun anvendt, såfremt eksterne afhængigheder medfører en for KOMBIT utålelig forsinkelse. 2.1 KOMBITS udvidede udskydelsesret af Projektet Ved meddelelse med et varsel på mindst 20 Arbejdsdage har KOMBIT ret til efter drøftelse med Leverandøren, at udskyde Projektet og som følge heraf de i Bilag 1 aftalte leveringstidspunkter. KOMBIT kan maksimalt udskyde Projektet fem gange. KOMBITs udskydelsesret kan ikke overstige 60 Arbejdsdage for hver udskydelse. KOMBIT meddeler Leverandøren udskydelsens forventede antal Arbejdsdage. Leverandøren skal parallelforskyde efterfølgende tidsfrister med samme antal Arbejdsdage som udskydelsen, hvorfor Leverandøren skal ændre den detaljerede tidsplan i overensstemmelse hermed. Betalinger til Leverandøren udskydes tilsvarende, og Leverandøren har ikke krav på godtgørelse af omkostninger i anledning heraf, herunder for rente af udskudte betalinger. KOMBIT begrunder udskydelsen overfor Leverandøren. Leverandøren er forpligtet til at undersøge om, det er muligt at ændre i rækkefølgen på leverancerne, og i givet fald komme med forslag til ændringer i rækkefølgen af leverancer i Projektet, således at der kan opretholdes en fremdrift i Projektet. KOMBIT er ikke forpligtet til at acceptere Leverandørens forslag til ændringer i rækkefølgen af leverancer. Såfremt KOMBIT kan godkende ændringen i leverancerne, kan leverandøren kræve rimelige og direkte omkostninger forbundet med ændringen godtgjort. Rimelige omkostninger til udarbejdelse af ændringsforslag kan godtgøres af KOMBIT. Ved genoptagelse af Projektet skal Leverandøren allokere de samme nøglemedarbejdere til Projektet som var tilknyttet Projektet før udskydelsen, medmindre Leverandøren kan påvise, at dette ikke er muligt f.eks. på grund af fratrædelser eller ny stillingsfunktion hos Leverandøren. I givet fald skal Leverandøren stille med nye ressourcer med mindst samme kvalifikationer som de tidligere. Sådanne nye medarbejdere skal godkendes af KOMBIT. Leverandøren KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 7/9

8 skal endvidere vederlagsfrit foretage den nødvendige oplæring af sådanne nye medarbejdere. KOMBIT giver Leverandøren et varsel på mindst ti Arbejdsdage for tidspunktet for Projektets genoptagelse. Der gennemføres ved Projektets genstart et indledende afklarings- og planlægningsmøde, hvor eventuelle behov for ændringer drøftes. Eventuelle ændringer skal følge bilag 11 Ændringshåndtering. I øvrigt skal Projektet gennemføres på uændrede vilkår, bortset fra ændringer, der aftales i forbindelse med det indledende afklarings- og planlægningsmøde eller følger af forholdets natur. Udskydelsesperioder kan ligge i forlængelse af hinanden, dog således at KOMBITs forpligtelse til at varsle begrænses til fem Arbejdsdage Leverandørens vederlag ved KOMBITs udskydelse af projektet Ved KOMBITS udskydelse af Projektet på 15 eller færre Arbejdsdage modtager Leverandøren ikke særskilt vederlag herfor. Dette gælder for hver udskydelse. Såfremt KOMBIT ønsker at udskyde Projektet med mere end 15 Arbejdsdage i en udskydelse, kan Leverandøren betinge sig, at KOMBIT godtgør Leverandøren i henhold til den pris, der er afgivet i prisbilaget, jf Bilag 5. Leverandøren skal senest fem Arbejdsdage fra modtagelse af meddelelse om Udskydelse opgøre dette. 2.2 Leverandørens forpligtelse til at begrænse konsekvenser af forsinkelse af leverancer fra KOMBIT Projektet er afhængigt af KOMBITs parallelle aktiviteter med eksempelvis beslutninger, afklaringer og snitflader mod eksterne systemer. Som supplement til Kontraktens punkt 45.2 om Mangelfuld medvirken har Leverandøren derfor en udvidet forpligtelse i relation til at begrænse konsekvenser af forsinkelse forårsaget af forsinkede leverancer fra KOMBIT. Deltager KOMBIT ikke i Projektet som forudsat i bilag 8 og som angivet i Kontrakten, herunder med de fornødne Leverancer eller indsigt og medfører KOMBITs manglende deltagelse, at en eller flere af de i Bilag 1 aftalte tidsfrister forsinkes skal Leverandøren meddele dette skriftligt til KOMBIT uden ugrundet ophold. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 8/9

9 Forsinkelsen kan først gøres gældende fra det tidspunkt hvor deltagelsen skulle have fundet sted. Manglende meddelelse om manglende deltagelse medfører, at forsinkelsen ikke kan henregnes til KOMBIT. Ved konstateringen af KOMBITS manglende medvirken skal Leverandøren søge at fremrykke eller ændre på rækkefølgen af arbejde og leverancer således at tidsplaner ikke påvirkes. I meddelelsen skal Leverandøren redegøre for hvilket arbejde der fremrykkes, herunder med en revideret tidsplan, samt konsekvenser for projektet og afhængige projekter, herunder betalingsplanen, til KOMBIT. Kan Leverandøren i redegørelsen dokumentere, at arbejde ikke kan fremrykkes, men at Leverandøren med en ekstra indsats vil kunne overholde tidsplanen jf. bilag 1, vil Leverandøren være berettiget til, at KOMBIT godtgør Leverandørens rimelige og dokumenterede direkte merudgifter forbundet med ændringen af tidsplanen. Hvis leverancerne eller arbejdet ikke kan fremrykkes eller flyttes, er leverandøren berettiget til at afkræve KOMBIT dokumenterede og direkte merudgifter forbundet med forsinkelsen frem til det tidspunkt hvor arbejdet og leverancerne kan genoptages. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 9/9

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan

Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Bilag 12, Vederlag og betalingsplan Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Punkt 1.2 - Punkt 2 - Punkt 4 - Punkt 4.1 - Punkt 4.2 - Punkt 4.3 - Punkt 5 - Krav 12.2 - Krav 12.3 - Krav 12.4 - Krav

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92

betingelser - gælder i forholdet mellem bygherren og flere parter AB 92 27, stk. 2. Entreprenøren har ret til godtgørelse, hvis årsagen til forsinkelse kan henføres til 1) 24, stk. 1, nr. 1, (*** og nr. ***) 5 og 6 eller Tilføjelsen af»og 6«er en følge af ændringen af 24,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning

Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud Vejledning Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør

Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Bilag 17, Forpligtelser ved ophør Version Ændringer Dato 2.1 Rettet i: 06-02-2014 - Punkt 1 - Punkt 2 - Krav 17.1 - Krav 17.2 - Krav 17.3 - Krav 17.5 - Krav 17.6 - Krav 17.7 - Krav 17.8 - Krav 17.11 -

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

SYGEPLEJE OVERENSKOMST

SYGEPLEJE OVERENSKOMST SYGEPLEJE OVERENSKOMST BASISOVERENSKOMST 2010 2012 Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 2010 2012 Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Basisoverenskomst Indgået mellem DI Overenskomst

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Til samspil mellem standardkontrakter og den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 LÆSEVEJLEDNING... 1 1.3 SAMMENHÆNG TIL DEN FÆLLESSTATSLIGE

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere