Kommunal produktion. En håndbog om regler og muligheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunal produktion. En håndbog om regler og muligheder"

Transkript

1 Kommunal produktion En håndbog om regler og muligheder

2 Indhold Overblik: Myter og realiteter om kommunal produktion... 3 Kapitel 1. Muligheder og begrænsninger for kommunal produktion... 5 Kapitel 2. Socialøkonomisk virksomhed i kommunalt eje og samspil med kommunen Kapitel 3. Kommunal produktion med udgangspunkt i landbrug Kapitel 4. Fra energianlæg over forskning og demonstration til produktion...14 Kapitel 5. Fra energirenovering til produktion af miljøoptimale bygningselementer Kapitel 6. Kommunal produktion skal bygge på en deltagerstyret praksis

3 Overblik: Myter og realiteter om kommunal produktion Af Anders Hadberg, E. Indledning Det er en udbredt myte, at kommunerne i dag ikke må have eller udvikle produktion af varer og tjenester. Det er forkert. Kommunerne har faktisk vide rammer for at igangsætte vareproduktion og udvikle nye services. Dog er der en række lovfæstede begrænsninger, som hæmmer udviklingen af kommunal (og dermed offentlig ejet) produktion. I denne bog om kommunal produktion beskrives de rammer og muligheder, som især kommunerne allerede har i dag for at igangsætte og drive produktion af service og varer. Vi inddrager regionerne i kapitel 1, men hovedfokus er gennem bogen på kommunerne. Vores mål er at inspirere til at sætte kommunal produktion på dagsorden i alle landets kommuner. Budskabet er: Vær med til at udnytte gældende regler og vær med til også at udfordre gældende regler. Muligheder og begrænsninger for kommunal produktion Der er i dag vide rammer for kommuner og regioner til at drive og sætte gang i vare- og tjenesteproduktion. For det første må kommuner og regioner igangsætte produktion til eget forbrug i kommunens / regionens institutioner og virksomheder. Fx fødevarer, legetøj og mad til egne institutioner. Endda kan kommunen sammen med andre kommuner eller regioner danne et selskab og sætte en større skala produktion i gang. Bindingen på denne type produktion er, at den ikke må sælge til private. For det andet må kommuner og regioner oprette såkaldte L-548 selskaber, som må anvende kommunal og regional viden til at producere varer og service til andre kommuner, regioner og staten og faktisk også til private. Eksemplerne er ikke mange, men der er flere gode. Fx KRAM Madservice A/S i Køge, der blev så god en forretning, at de borgerlige måtte sælge virksomheden til et privat holdingselskab. Dog er der i L 548-selskaberne en række begrænsninger, som vi skal arbejde på bliver ændret, så kommuner og regioner i endnu højere grad kan deltage i produktionsvirksomhed. Socialøkonomiske virksomheder i kommunalt eje Kommunerne kan i dag udfordre den private profit-orienterede kapital ved at oprette, fremme eller direkte ophjælpe socialøkonomiske virksomheder. Virksomhederne har den fordel, at de arbejder ud fra almennyttige formål og tilbyder beskæftigelse til personer på kanten af arbejdsmarkedet. Kommunerne kan oprette socialøkonomiske virksomheder på tre måder: Lov om social service giver kommunerne mulighed for at tilbyde alternativ beskæftigelse til arbejdsdygtige med nedsat arbejdsevne. Kommunerne kan gennem en erhvervsdrivende fond oprette socialøkonomiske virksomheder Kommunen kan give socialøkonomiske virksomheder de rette vilkår. Mulighederne eksisterer i dag det er bare om at komme i gang. Kommunalt landbrug Kommunerne kan i dag oprette landbrug, som kan producere fødevarer til egne institutioner. Dermed sikrer man sig, at produkterne er sunde og lokalt produceret. Det kan kommunerne på to måder: Gennem Lov om social service, som tillader at lave socialøkonomiske virksomheder, der er landbrug Oprette virksomheder til at producere fødevarer til egne institutioner som følger af kommunalfuldmagtens regler. Mulighederne er der i dag. Fra energianlæg over forskning og demonstration til produktion af energiteknologi Også i dette tilfælde gror offentlig produktion ud af kommunal viden og erfaringer. Derfor er der følgende politiske nøglekrav: Kræv kommunale møller og andre VE anlæg i kommunalt eje Kræv at kommunen eller et kommunalt forsyningsselskab får ejendomsret til viden, erfaring og salg af viden om vedvarende energi 3

4 Kræv at et kommunalt forsyningsselskab opretter demonstrationsanlæg Viden og patentering heraf kan danne udgangspunkt for en kommunal, fællesejet produktion. Det sidste er vanskeligt men vigtigt at vi stiller krav herom, når kommunen trods alt i dag kan lave udviklings- og demonstrationsanlæg, sælge viden og tage patent herpå. Ikke blot ejerne og de ansatte men også forbrugerne skal, hvis de er organiseret i en forening, have repræsentanter i selskabets bestyrelse og sikres mulighed for at udfordre selskabets produkter f.eks. gennem offentlige høringer. Virksomheden skal tåle offentlighedens projektørlys gennem adgang til selskabets beslutninger. Fra energirenovering til produktion af bygningsoptimale bygningselementer Vil man stile mod offentlig, deltagerstyret produktion inden for bygningselementer bør man stille følgende politiske nøglekrav: Offentlig produktion gror ud af kommunal viden og erfaring. Det er ikke rimeligt at private skal score gevinsten. Derfor skal man sørge for: At kommunale energirenoveringsopgaver styres som en kommunal myndighedsopgave og gennem oprettelse af en kommunal håndværksafdeling. Og ikke som et såkaldt ESCO-samarbejde mellem kommunen og private entreprenører. Kommunal deltagerstyret produktion inden for optimale bygningselementer gror ud af viljen til en stadig mere ambitiøs energirenovering og indførelse af vugge til vugge princippet under ledelse af en deltagerstyret kommunal håndværksafdeling. Retningslinjer for kommunal produktion Den kommunale produktion er først for alvor en udfordring af den herskende private kapitalisme, når den er deltagerstyret og almennyttig. Derfor anbefaler vi 8 principper for styringen af den offentlige produktion. Virksomheden skal have et samfundsnyttigt formål, der opfylder erklærede behov i lokalsamfundet. Overskuddet skal re-investeres i virksomheden eller øremærkes til almennyttigt formål. Virksomheden skal skabe samfundsnyttige jobs, som udnytter lokalområdets ressourcer, hvilket er særlig oplagt i områder, hvor den private kapital nægter eller ikke formår at gøre brug af kvalificeret arbejdskraft og uddannelsessystem. De ansatte skal sikres overenskomstmæssige løn-, arbejds- og opsigelsesforhold og det skal tilstræbes at tilbyde alternativ beskæftigelse ved nødvendige afskedigelser. De ansatte skal have vidtstrakt medindflydelse på det daglige arbejdes tilrettelæggelse. De ansatte skal have mulighed for at gøre brug af deres erfaringer og viden gennem rotation i de forskellige afdelinger, gennem deltagelse i selskabets udviklingsafdeling og gennem adgang til efteruddannelse. Fornyelsen i et selskab kommer netop fra ansatte, der oplever tryghed og sikres chance for at udfolde deres kreativitet. 4

5 Kapitel 1 Muligheder og begrænsninger for kommunal produktion Af Finn Sørensen og Anders Hadberg, E. Indledning Dette afsnit handler om de muligheder og begrænsninger, der er for at kommunerne i dag kan begive sig ud i erhvervsvirksomhed. Dette springer ud af interessen for at igangsætte en alternativ produktion til den kapitalistiske. Kommunerne er som forreste led i den offentlige sektor overfor borgerne det bedste sted at starte, fordi: Kommunen ofte er i tættere kontakt med borgerne Kender borgernes (i bred forstand) behov Har et beredskab/apparat til at kunne koordinere en sådan produktion og efterspørgsel Samtidig er et offentligt niveau med mulighed for at arbejderklassen, og dens bevægelser og organisationer kan påvirke beslutninger I det følgende beskrives to sider af eksisterende regler og love om kommunernes erhvervsaktiviteter. Først kommunalfuldmagtsreglerne, som er summen af forvaltningsafgørelser og antagelser, som er lagt til grund for afgørelser omkring kommunernes deltagelse i erhvervsvirksomhed. Og dernæst Lov nr. 548 af 8. juni 2006, som regulerer kommuners udførelse af opgaver for andre kommuner, samt kommuners deltagelse i selskaber. Gennemgangen i det følgende baserer sig på tre kilder: Inger Mogensen & Dario Silic (2004):»Kommunalfuldmagtsreglerne i praksis«. Nyt Juridisk Forlag. Karsten Revsbech (2010):»Kommunernes opgaver«. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Offentlig produktion et nødvendigt svar på markedets fallit Vi står efter 5 års økonomisk krise og stagnation med en række samfundsøkonomiske udfordringer. Dette gælder i Europa, såvel som i Danmark. For det første har krisen igen skabt stor arbejdsløshed. Ikke bare er der tabt arbejdspladser siden Arbejdsløsheden er samtidig steget og folk falder ud af dagpengesystemet. De falder ud til ingenting eller presses over i uddannelsesforløb, hvor indkomsten er meget lav. Tusindvis af mennesker, ikke mindst unge, får aldrig adgang til arbejdsmarkedet, der skabes simpelt hen for få job i det private og i det offentlige. For det andet har stagnationen i samvirke med den nuværende og tidligere regerings nedskæringspolitik skabt et stort pres på den offentlige velfærd. For fjerde år i træk ser det ud til at kommunerne skal udsættes for nulvækst, mens regionerne igen udsættes for blinde grønthøsterbesparelser. Alene i kommunerne er der som følge af nulvæksten og et sanktionsregime, der presser kommunerne til at holde tilbage på forbruget, nedlagt omkring stillinger. Dette kan ikke undgå at påvirke den borgernære velfærd; kommunernes serviceudgifter er siden 2009 er reduceret med 12 mia. kr., samtidig med at der er»effektiviseret«for et tilsvarende beløb. 1 For det tredje har den hidtidige strategi for at løse arbejdsløshedsproblemet spillet fallit. Både den nuværende og tidligere regering har begge forsøgt at få gang i skabelsen af arbejdspladser ved at dele gaver ud til virksomhederne. Skatterabatter, eksportstøtteordninger, afgiftslempelser og senest en massiv nedsættelse af selskabsskatten (finansieret af lavere offentligt forbrug) har været recepten hos både VK- og S-R-SF-regeringen, kombineret med et frontalangreb på løn- og arbejdsvilkår især i den offentlige sektor. Men denne strategi er uholdbar. For hovedårsagen til den økonomiske stagnation er, at arbejdsgiverne holder på pengene. De har indledt en investeringsstrejke, hvor de pæne overskud, som især de store virksomheder laver, ikke bruges til at investere i arbejdspladser. De sendes i stedet ud af landet til investeringer i værdipapirer. 1. Se KL (2013):»De effektive kommuner«, s Online: 5

6 Det socialistiske svar: Kommunal produktion Denne situation kalder på nye svar. Et ansvarligt socialistisk parti må pege på det nødvendige alternativ i en situation, hvor det udemokratiske marked fejler. Her er kommunal produktion et vigtigt redskab i kampen for arbejde til alle. Her tænker vi ikke blot på produktion af service, sådan som kommunerne traditionelt har stået for. Vi tænker også på at kommunerne må og kan igangsætte en vareproduktion, som har et potentiale til at tage over, hvor kapitalismen fejler. Kommunal produktion rummer altså muligheden for en planlagt og behovsstyret samfundsøkonomi med udgangspunkt de behov, som findes lokalt. Kommunerne har gennem de sidste 100 år erfaringer med forskellige former for produktion til eget brug. Især har produktionen fundet sted på forsyningsområdet og infrastrukturområdet. Men der har også været eksempler på at (amts)kommunerne ønskede at producere legetøj, mad, og andre fornødenheder i første omgang til kommunens institutioner. De borgerlige myter om kommunal produktion Gennem de sidste 30 år er der blevet etableret en konsensus omkring den offentlige sektors evne til at drive virksomheder. Konsekvensen har været, at alt skulle privatiseres, så privatkapitalistiske virksomheder der ville tjene profit på opgaverne kunne effektivisere driften. Til gavn for både skatteydere, brugere og de ansatte. Imidlertid hviler denne ide på myter; ikke bare om privatiseringens konsekvenser, men også om den offentlige sektors evne til at tage vare på virksomhedsdrift. For det første er der ingen solid forskningsmæssig dokumentation for, at privatisering hverken i fuld skala, eller i form af udlicitering o.l. har indebåret besparelser. Tager man erfaringerne med udlicitering, så viser flere studier, at de dokumenterede besparelser enten er ufuldstændigt belyst fx undlader mange undersøgelser at medtage den ekstra administration, som kommunerne må opretholde for at føre kontrol og samtidig er der ingen undersøgelser af om besparelser i kroner og øre fører til samme kvalitet i opgaveudførelsen. Det, man ved med sikkerhed er, at medarbejderne er med til at betale for den kontante besparelse, som de private virksomheder i nogle tilfælde opnår på den korte bane. Forringede arbejdstider og aflønningsformer betyder, at personalet får mindre løn for samme arbejde. Det er rengøringssektoren et klart eksempel på. En anden myte består i, at den offentlige sektor skulle være mere ineffektiv. Det er stadig ikke dokumenteret på baggrund af det foreliggende talmateriale. Bl.a. kan private virksomheder/leverandører undlade at modtage meget plejekrævende ældre, vanskelige daginstitutionsbørn og ressourcekrævende skoleelever; de private kan»skumme fløden«, som man siger og nøjes med at tage de lette patienter/klienter/elever/børn ind. De mangelfulde sammenligninger mellem private og offentlige serviceydelser har»produktivitetskommissionen«måttet sande i deres analyse af produktiviteten i den offentlige sektor. Naturligvis kan der være ineffektive områder i den offentlige sektor. Og lad det være helt klar: Enhedslisten er imod alle former for unødigt bureaukrati. Men når borgerlige politikere og arbejdsgivere hævder, at den offentlige sektor af natur er ude af stand til at varetage virksomhedsdrift af service- og vareproduktion, så er det en myte. Offentlig produktion er bedre og billigere Samtidig med den udokumenterede myte om at det private skulle være dyrere findes der klare eksempler på at kommunale løsninger er klart billigere. Når kommunen gør det selv opretter produktion eller»indliciterer«kan den spare mange penge. Her skal vi blot nævne to eksempler, som på hver sin måde viser, hvorfor og hvordan kommunerne kan producere bedre og billigere. Der findes sikkert andre, som fortjener at komme frem i lyset. Høreklinik i Herning kommune. I 2011 besluttede Herning kommune at opsige aftalen med den private høreklinik i Holstebro, som hidtil havde stået for at tilse kommunens hørehæmmede borgere. Da der samtidig var stor ventetid ved Regionshospitalet besluttede kommunen pr. 1. april 2012 at bevilge penge til oprettelsen af en kommunal høreklinik. Baggrunden for oprettelsen af egen kommunal høreklinik var helt ligetil, som formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Marie Søe Nørgaard (V), udtrykte det:» vi vil kunne spare ca kroner årligt på at drive en kommunal høreklinik. Dette skyldes, at prisen til offentligt udleverede høreapparater er lavere end tilskuddet til privat udleverede høreapparater, uagtet at høreapparaterne er de samme. Endvidere er der ingen egenbetaling, når borgeren vælger det offentlige tilbud«. Høreklinikken i Herning er et skoleeksempel på, hvorfor det er billigere og mere effektivt at oprette lokal og offentligt styret virksomhed. KRAM Madservice A/S i Køge. Virksomheden KRAM Madservice A/S i Køge er et eksempel på, at den offentlige produktion bliver for effektiv og en god forretning under de nuværende styrkeforhold. For KRAM, der var ejet af Region Sjælland, Køge Kommune og medarbejderne tilsammen, blev i 2012 solgt fordi den klarede sig for godt. I udgangspunktet lavede KRAM mad til pensionister, plejehjem og sygehuse i Køge-området. Senere blev aktiviteterne udvidet til at omfatte levering af mad til 6

7 private. 2 Virksomheden var en strålende forretning med ca. 240 ansatte. Men da omsætningen fra salg til private oversteg 25 pct. af virksomhedens samlede omsætning måtte den sælges eller slankes ifølge reglerne for kommunale virksomheder. Desværre blev den solgt. 3 Nu er madvirksomheden solgt til et privat holdingselskab, der bl.a. ejes af den største transportør af mad til private. Virksomhedens formål har dermed ændret sig grundlæggende fra at levere ordentlig mad til gamle, syge og borgere, til et mål om at tjene penge. 4 Dermed går også en viden om hvordan man laver god mad til ældre og syge tabt. Denne viden privatiseres, hvilket betyder at der ikke sker en opsamling på viden om, hvad der virker. Samtidig stopper udviklingen af værdifuld viden og det er alene kontrakten og jagten på profit, der tæller. Den offentlige produktion blev med andre ord så god, at den måtte kapitaliseres af det private markeds største aktør, der kunne se en succes og en mulighed for at tjene penge på fællesskabet. Med privatisering og udlicitering følger tab af erfaring og viden, som er oparbejdet gennem mange års indsats fra de offentligt ansatte, om den bedste måde at gøre tingene på. Det er også tab af demokrati, hver eneste gang en offentlig virksomhed eller en offentlig opgave overdrages til private. Det begrænser befolkningens mulighed for at få politisk indflydelse på samfundets økonomi som helhed, ligesom det genererer mere magt hos private virksomheder. Offentlig virksomhed skal udfordres af de ansatte og brugerne Offentlig virksomhed har potentialet til at være bedre og billigere end den private, først og fremmest fordi overskuddet bliver i virksomheden. Men også hvis offentlig virksomhed skal udfordres, især skal enhver ansats til bureaukrati bekæmpes, for det er kreativitetens og produktivitetens fjende nr. 1 i offentlig virksomhed. Udfordringen består i, at bygge på tillid til de ansatte, for det er derfra fornyelsen skal komme. De skal have tryghed for, at de frit kan komme med kritik og forslag, og at produktivitetsforbedringer ikke straks bliver brugt til at fyre nogle flere. Vi har et helt andet syn på den offentlige sektor end de andre partier i Folketinget. Vi mener, at den offentlige sektor skal være en motor for bæredygtig økonomi og beskæftigelse, for demokrati og velfærd. Derfor bekæmper vi privatisering af offentlig virksomhed, udlicitering af velfærdsopgaver. Derfor kæmper vi for at udvide det offentliges andel i økonomien. Vi vil især udnytte de muligheder, der trods alt findes for offentlig produktion, og vi vil kæmpe for lovændringer, der kan øge mulighederne for dette. Kommunalfuldmagtsreglerne Kommunalfuldmagtsreglerne gælder, hvor ingen andre love gælder. Kommunalfuldmagtsreglerne i Danmark angiver et generelt forbud mod, at kommuner engagerer sig i erhvervsvirksomhed. Det betyder, at med nogle væsentlige undtagelser, som vi vil gennemgå nedenfor det ikke er lovligt for kommunerne at bedrive erhvervsvirksomhed. Begrundelser for forbud mod erhvervsvirksomhed lyder normalt, jf. Mogensen & Silic (2004: 144): I et blandingssamfund som det danske skal det være forbeholdt private aktører at producere varer og tjenester. Kommunalbestyrelserne er ikke egnede til at drive virksomhed. Beslutningsprocesserne har en helt anden karakter og målet er et helt andet end at tjene penge (profit). Kommunal erhvervsvirksomhed risikerer forvride forholdet mellem stærke og svage kommuner, hvor de stærke vil opnå urimelige fordele. Tværgående principper Der er en række principper, som gælder kommunernes aktiviteter, herunder for deres deltagelse i erhvervsvirksomhed, hvor disse finder sted. Lokalitetsprincippet. Dette princip tilsiger, at kommunens aktiviteter skal være forankret i, foregå på eller have betydning for kommunens område og de borgere, som bebor dette. Kommunen kan dermed ikke med mindre andet taler for det gå ud over sit eget område. (Mogensen & Silic, 2004: 12). Opgavefordelingsprincippet. Dette princip tilsiger, at kommuner ikke må påtage sig opgaver, som ved lov er forbeholdt regioner eller stat. (Mogensen & Silic, 2004: 12). Forbud mod profitmål. Kommuner må ikke påtage sig erhvervsopgaver der udelukkende eller overvejende har profitformål. Kun hvis de har lovhjemmel hertil. Forpligtelse til optimal ressourceudnyttelse. Princippet tilsiger, at kommunen er forpligtet til at sørge for en optimal udnyttelse af ressourcerne. Det betyder, at kommunen ikke må varetage en opgave eller udføre den på en måde, som medfører unødig anvendelse af ressourcerne. 2. Se KRAM Madservice A/S: 3. Se Frederiksborg Amts Avis: Regions Sjællands hjemmeside: Se også: 4. KRAM blev solgt virksomheden Det Danske Madhus A/S, der ejes af direktøren og af Danmarks største madtransportfirma til private, Multitrans A/S. Se ejerskabsforhold på Det Danske Madhus hjemmeside: 7

8 Kommunerne må således heller ikke begive sig ud i spekulation. Principper for kommunal erhvervsvirksomhed Der gælder syv principper for kommuners deltagelse i erhvervsvirksomhed. Det vil sige 7 områder, hvor kommunalfuldmagtsreglerne giver kommunerne adgang til lovligt at drive håndværk, handel, industri og finansiel virksomhed, jf. tekstboksen. I det følgende gennemgås Syv principper for kommuners erhvervsdeltagelse: 1. Produktion til eget brug 2. Salg af biprodukter 3. Salg af overskudskapacitet 4. Accessorisk virksomhed 5. Deltagelse i selskaber 6. Køb af fast ejendom 7. Salg af fast ejendom principperne. Der lægges vægt på principperne (1) - (5) og mindre på (6) (7). Sidstnævnte vurderes af mindre betydning for egentlig kommunal produktion. #1: Produktion til eget brug Den første undtagelse fra forbuddet er, at kommuner må producere til eget forbrug. Faktisk kan kommunerne producere alle de produkter, som anvendes til løsning af lovlige kommunale opgaver. Karsten Revsbech (2010: 109) beskriver det således:»der er ingen grænser for arten af varer og tjenesteydelser, som en kommune kan producere til eget brug. Denne produktion kan omfatte enhver vare og tjenesteydelse, som en kommune er i stand til at producere til eget brug.«som eksempel nævner Revsbech (2010: 109): Planteskole, hvis produkter skal finde anvendelse i kommunale parker og på kommunale kirkegårde Gartneri, som skal levere grøntsager til brug i kommunale institutioner Kørselsafdeling, som skal dække kommunens kørselsbehov Autoværksted, som skal reparere kommunens køretøjer Håndværksafdeling, som reparerer kommunens fast ejendomme Grusgrav, leverer vejmaterialer til kommunale veje og stier Legetøjsfabrik, som leverer legetøj til kommunens institutioner Samarbejde med andre kommuner. Produktion til eget forbrug kan foregå i samarbejde med andre kommuner såkaldt kommunale fællesskaber. Kommunerne kan lave et selskab, som alene leverer til de deltagende kommuner. 5 Følgende begrænsninger gælder for produktion til eget forbrug: Selvforsyning. Der må ikke produceres til andre end kommunen selv og/eller deltagende kommuner i det kommunale fællesskab. Kommunen må heller ikke deltage i virksomhed, som har erhvervsaktiviteter, som kommunen ikke selv ville kunne varetage. #2: Salg af biprodukter Ifølge Mogensen & Silic (2004: 165) antages det, at»kommuner lovligt for at undgå værdispild kan afsætte eventuelle biprodukter fra kommunal virksomhed. Det er dog en betingelse, at produkterne opstår i forbindelse med en kommunal virksomhed, der har et andet hovedformål.«følgende begrænsninger gælder for salg af biprodukter (Revsbech, 2010: ): Biproduktet skal være en naturlig, tilfældig og uundgåelig følge af en lovlig kommunal opgave Sælges til markedsprisen Hvis markedsprisen ligger under omkostningsprisen for produktionen af biproduktet skal produktionen af biproduktet ophøre Det offentlige skal have dækket sine omkostninger Kommunen har ret til en vis bearbejdning af biprodukterne; men kun til et punkt, hvor det bliver salgbart og kan afsættes rentabelt Kommuner må i et vist omfang markedsføre produktet. Markedsføringen må dog kun være af begrænset omfang. Videre forarbejdning af biproduktet må dog ikke være så omfattende, at biproduktet bliver en mindre del af det endelig produkt. 6 #3: Salg af overskudskapacitet Som et underpunkt til undtagelsen om biprodukter, må en kommune sælge overskudskapacitet. En kommune må for at undgå værdispild i et vist omfang lovligt udnytte overkapacitet og således varetage 5. Herved kan der opnås stordriftsfordele og rationel ressourceudnyttelse, som ville være stærkt begrænset inden for visse produktionssfærer, hvis alene en enkelt kommune skulle producere til eget forbrug. 6. Dette betyder at viderforarbejdning skal ske i selskabsform, adskilt fra kommunen. Konkret i regi af et L548-selskab jf. nedenfor. 8

9 opgaver, der normalt ikke er kommunale. Det er en betingelse, at kommunen ikke kalkulerer med overkapacitet til videresalg, samt at overkapaciteten ikke kan afskaffes. Tilsynsmyndighederne skal afveje om opgaven i forvejen varetages af private erhvervsdrivende. Prisen på overskudskapacitet skal svare mindst til markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse (Mogensen & Silic, 2004: 151). #4: Accessorisk virksomhed Det er muligt for kommuner at udføre erhvervsvirksomhed, hvor denne er accessorisk til en lovlig kommunal opgave. Dette muliggør, at kommunerne påtager sig en ikke-lovlig opgave i begrænset omfang for at fuldende udførelsen af en lovlig kommunal opgave. For eksempel en restaurant i forbindelse med et teater eller musikhus. Forsyningsvirksomhed. Som en modifikation til dette er forsyningsvirksomhed. Forsyningsvirksomhed er i dag underkastet et selvstændigt regelsæt. En kommune har ret til at forsyne sine borgere med basale produkter som: el, varme, vand, gas. Da forsyning får karakter af et lokalt monopol (der kan kun leveres gennem et forsyningsnet) er det i borgernes interesse, at den offentlige myndighed varetager denne for at sikre lavest mulige priser. Der findes forskellige forsyningsvirksomheder. Der findes selvstændig lovgivning for så vidt angår: El, varme, vand, gas. Tidligere udførte kommunerne også telefonanlæg og fællesantenneanlæg. Jordrensning, som tillige er en kommunal forsyningsopgave, er ikke lovfæstet, men kommunerne er forpligtet til at levere denne som afværgeforanstaltning. Spildevandsafledning og affaldsbortskaffelse er også en kommunal forsyningsopgave. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2004 udtalt, at bredbåndsnet ikke er en kommunal forsyningsopgave. Hvile i sig selv-princippet. Gælder for kommunale forsyningsselskaber. Princippet er en del af de uskrevne kommunalfuldmagtsregler og supplerer de skrevne regler/love. Det betyder, at deres udgifter skal være lig indtægterne. Taksterne skal svare til kostprisen ved produktionen. Ikke i ét enkelt år, men over en kortere årrække. Dog regnes der med, at fremtidige konkrete investeringer kan finansieres gennem taksterne på forsyningen. Hvile i sig selv-princippet indebærer også adskillelse mellem kommunens økonomi og forsyningsselskabet. Det er ikke lovligt at oparbejde overskud, som overføres til kommunekassen eller underskud for den sags skyld. Overførsel af sådanne overskud/underskud giver en asymmetrisk byrdefordeling, da indtægter fra takstfinansierede områder ikke svarer til strukturen på skatteområdet. Loven om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og om selskabsdeltagelse (L548) L 548 har til formål at give kommuner og regioner mulighed for at opnå en indtægt ved salg af viden og/eller produkter og tjenesteydelser ved salg af viden og/eller produkter. Samtidig er formålet at få kommunal og regional produktion på markedet gennem selskabsdeltagelse med private virksomheder (Revsbech 2010: ). Ifølge Revsbech (2010: ) giver loven kommuner og regioner adgang til at: Deltage i selskaber både ledelsesmæssigt og/eller finansielt Forarbejde og videreudvikle kommunal og regional viden oparbejdet gennem løsning af en kommunal eller regional opgave Forarbejde og videreudvikle produkter og tjenesteydelser oparbejdet ifm. udførelse af kommunale eller regionale opgaver Adgang til at afsætte privat viden, og produkter og tjenesteydelser byggende på den viden (dog skal den private viden være nært sammenhængende med den kommunale / regionale viden). Det vil altså sige, at L 548 indebærer en udvidelse af biprodukt-undtagelsen hvad angår videreudvikling og -forarbejdning. Samtidig udvider den også råderummet for at kommunerne gennem selskabsdeltagelsen kan sælge privat viden. Begrænsninger Der er en række begrænsninger for kommuner og regioners deltagelse i L 548-selskaber (Revsbech, 2010: ) og Lov nr 548 af 08/06/2006: 1. Loven giver ikke kommuner og regioner adgang til erhvervsaktiviteter, som ikke har forbindelse med kommunal eller regional forsyning eller viden. 2. Regionerne må dog alene deltage i selskaber, som bygger på regional viden, der er oparbejdet i regionen i forbindelse med løsning af regionale opgaver inden for sundhedsområdet, trafikområdet og det sociale område (jf. 3 stk. 1). 3. Den kommunale og regionale viden, som ligger til grund, skal udspringe af en lovlig kommunal eller regional opgave Kommunen må ikke opnå bestemmende indflydelse. 50 pct. af aktiekapitalen eller stemmerettighederne anses ikke nødvendigvis for bestemmende indflydelse. 5. Kun selskaber med begrænset ansvar: Aktieselskaber, anpartsselskaber, mv. Ikke: Interessentskaber, erhvervsdrivende fonde, mv. 7. For eksempel har ministeriet underkendt at en kommune deltog i et selskab, der havde til formål at videreudvikle viden om en plante, der var oparbej det ifm. aktiviteter på en revalideringsinstitution. Viden om planten blev ikke betragtet som udspringende af en lovlig kommunal opgave. 9

10 6. Der accepteres ikke selskabskonstruktioner, hvis aktivitet alene omfatter hidtidige kommunale opgaver. Kommunen kan ikke bruge selskabsdannelsen til at lægge en kommunal opgave over i. 7. Der skal være private ejere repræsenteret i selskabet, med en ejerandel på mindst 25 pct Højst 50 pct. af omsætningen (som et gennemsnit over tre år) må stamme fra salg til andre end kommuner. Hvis omsætningsandelen overstiger denne tærskel, skal kommunen afhænde sin ejerandel i selskabet Den kommunale opgave, som overgår til selskabet, må ikke have været overladt til private med mindre særlige omstændigheder taler herfor. 10. En kommunes overførsel af opgaver til et selskab, som kommunen selv deltager i med hjemmel i loven, er undergivet normale regler om udbud. 10 Politisk konklusion: Muligheder og brudflader Den foreliggende gennemgang af lovgivningen kræver en politisk opsamling. Den politiske opsamling fokuserer på tre områder: For det første hvilke krav, der kan rejses for at udnytte kommunernes muligheder inden for den eksisterende lovgivning. For det andet hvilke krav, der på kommunalt niveau kan rejses, som udfordrer kommunalfuldmagtsreglerne. Og for det tredje hvilke krav, der må rejses landspolitisk for at ændre lovgivningen og give kommunerne mulighed for egentlig kommunal produktion. Produktion til eget forbrug Kommunerne bruger i dag næsten 25 pct. af deres servicedriftsudgifter på at købe varer og ydelser fra private. Det svarer til at omkring 60 mia. kr. bruges til at opretholde offentlig efterspørgsel på privat producerede varer og tjenester. Der er med andre ord et kæmpe potentiale for at igangsætte kommunal produktion, hvis midlerne i stedet blev brugt til egenproduktion. Selvom det på den korte bane ikke er muligt for kommunerne at producere alle af de varer og ydelser, som indkøbes fra private, så vil et stort antal varer og tjenesteydelser kunne overgå til kommunernes egen produktion umiddelbart. Kommunalfuldmagtsreglerne giver allerede i dag adgang for kommunerne til at producere til eget forbrug. Dermed giver det kommunerne mulighed for at igangsætte produktion af varer og tjenesteydelser, som de i dag køber af private. Kommunerne har sluttet sig sammen i indkøbsfællesskaber, hvis primære formål er at skaffe favorable priser på indkøb af standardiserede masseproducerede varer. Imidlertid er der en lang række andre produkter, som kommunerne i dag selv kan producere. For eksempel: Gartneri: Økologisk frugt til kommunens institutioner. Her er der en efterspørgsel, som kunne drive en lokal økologisk produktion ejet af kommunen eller bortforpagtet til en forening af landmænd. Landbrug: Økologiske grøntsager til kommunens institutioner. Kommunen kan opkøbe landbrug og forpagte driften til landbrugere. Legetøj: Kommunen kan igangsætte produktion af legetøj til kommunens institutioner. Listen fortsætter, men det er mest oplagt på de områder, hvor der findes know-how der hurtigt kan udvikles og hvor det på den korte bane vil være både besparende og mere fleksibelt at producere varen/ydelsen i regi af kommunen. L548 skal ændres kommunerne skal sættes fri Lov nr. 548 af 2006 var et indgreb i rækken af indgreb, som VK-regeringen gennemførte over for kommuner og regioner/amtskommuner i årene omkring kommunalreformen, der alle havde et klart og ideologisk formål: At gøre den offentlige viden og efterspørgsel til et marked, som private virksomheder kunne hive gevinster ud af. I den lange række af indgreb, der tvang kommunerne til at udlicitere og privatisere, lavede VK-regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti og desværre også de Radikale Lov nr. 548 af 2006 om kommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Enhedslisten har i Folketinget stillet et beslutningsforslag om at rulle privatiseringstvangen i L548 tilbage. 11 Ny lovgivning: Kommunal initiativ-ret ved skærpede omstændigheder Der skal laves en ny lov, som slår fast at kommunerne har ret til at oprette egentlige erhvervsvirksomheder, under skærpede omstændigheder, hvor lukning af virksomheder truer beskæftigelses- og indtægtssituationen i kommunen: Hvor en lokal virksomhed med betydning for beskæftigelsen i kommunen lukker, skal kommunerne have ret til at føre produktionen eller anden produktion videre, for at undgå en kraftig forværring i beskæftigelsessituationen. Hvor der i lokalområdet skønnes at være afgørende mangel på bestemte produkter til forbrug i kommunen eller lokalområdet mere bredt, fx pga. konkurser, skal kommunen have mulighed for oprette egentlig erhvervsvirksomhed, der kan sikre forsyningen af disse. 9. Frem til 2012 var tærsklen på 25% af netto omsætningen, jf. sagen om KRAM Madservice A/S, der blev solgt. 10. Det må betyde, at opgaver over et vist prisleje skal i udbud førend opgaven kan overgå til L548-selskabet. 11. Se: 10

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet

Hjemmel for offentlig markedsaktivitet 24 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Hjemmel for offentlig markedsaktivitet Af Karsten Naundrup Olesen, professor, CEVIA, Københavns Universitet* Refereevurdert Nordisk Administrativt

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

i erhvervsdrivende selskaber m.v.

i erhvervsdrivende selskaber m.v. Marts 2007 Kommuners og amtskommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Redegørelse, Kommuners og amts-kommuners deltagelse i erhvervsdrivende selskaber m.v. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen,

Læs mere

Aarhus, 27. juni 2014

Aarhus, 27. juni 2014 Aarhus, 27. juni 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 27. juni kl. 9.30 Busselskabet Aarhus Sporveje Jegstrupvej 5, 8361 Hasselager Vedr. punkt nr. 2 Advokat Johan

Læs mere

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab Advokat Johan Weihe jhw@bechbruun.com Sagsnr. 2014-3380 Doknr. 134844 Dato 09-04-2014 Klage over Statsforvaltningen Midtjyllands afgørelse af 14. juni 2011 vedrørende Midttrafiks oprettelse af et busselskab

Læs mere

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren

Forslag til effektivisering i fjernvarmesektoren Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Tlf 33 92 67 00 Fax 33 11 47 43 CVR-nr: 59 77 87 14 ens@ens.dk www.ens.dk Rubrik Verdana Bold 18 punkt Underrubrik Verdana 18 punkt Brødtekst Verdana 11 punkt

Læs mere

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6

offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 offentlig-privat samarbejde analyserapport 6 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner med driftsoverenskomst 1 Michael Wulff Udgivet af Kirkens Korshær Nikolaj Plads 15 1067 Kbh. K Tlf.

Læs mere

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Barrierer for privat virksomhed på det sociale område. - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder Juni 2011 1 Barrierer for privat virksomhed på det sociale område - plejeboliger, botilbud og opholdssteder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark

F O A F A G O G A R B E J D E. Privat pasning i Danmark F O A F A G O G A R B E J D E Privat pasning i Danmark Privat pasning i Danmark Undersøgelsen er udført af seniorkonsulent Susanne Pade og seniorkonsulent Niels Glavind, Bureau 2000 for FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet

Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00102 Ref. RH; CFM; JEBLS D. 7. juni 2011 Høringsnotat: Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om organisering af affaldsforbrændingsområdet Rapporten har været

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd OVERBLIK OVER slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk

Læs mere

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder

VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER. udfordringer for familieejede virksomheder VÆKST OG ARBEJDSPLADSER I GENERATIONER udfordringer for familieejede virksomheder september 2013 Det anslås, at der er mellem 40-60.000 familieejede virksomheder i Danmark, som hver dag producerer og udvikler

Læs mere

Temapolitisk program

Temapolitisk program Temapolitisk program Indhold Indledning 3 Den danske model 5 Regionalpolitik 8 Demokrati og foreningsliv 13 Miljø 18 Sundhed og forebyggelse 20 Prostitution 25 Medlemmerne af arbejdsprogramudvalget: Henrik

Læs mere

Tema: Offentligt Privat Partnerskab

Tema: Offentligt Privat Partnerskab 12 TIDSSKRIFT FOR OFFENTLIGE BESTYRELSER UDGAVE. 12. MAJ. 2012 Tema: Offentligt Privat Partnerskab De første erfaringer med OPP i Danmark virker lovende. Hvad forhindrer så en større udbredelse? Dagens

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger

Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger Vandsektorlovens betydning for de private vandforsyninger September 2012 Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Strand 22C, 1.sal 2680 Solrød Strand +45 5614 4242 www.fvd.dk fvd@fvd.dk 2 Indholdholdsfortegnelse

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

Kommunalt samarbejde

Kommunalt samarbejde Kommunalt samarbejde Hvorfor og hvorfor ikke?? Af Svend Lundtorp KOMMUNERNES LANDSFORENING Denne publikation kan bestilles ved henvendelse til: Kommunernes Landsforening Gyldenløvesgade 11 1600 København

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov

Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Karsten Revsbech professor, dr. jur. Themsvej 27 8240 Risskov Den 18. maj 2013. De Offentlige Tandlæger att.: Direktør Lars Holsaae Peter Bangs Vej 36, 3. tv 2000 Frederiksberg DEN KOMMUNALE TANDPLEJES

Læs mere

Socialistiske svar på den økonomiske krise

Socialistiske svar på den økonomiske krise Socialistiske svar på den økonomiske krise Udgivet af Enhedslisten februar 2011 Forfattere og Enhedslisten Indholdsfortegnelse Indledning Anders Hadberg 6 Krisen er udfordringen, side 6. Har krisen ændret

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere