Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag"

Transkript

1 1

2 2

3 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3

4 Syn for Sogn 2010 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov Lay-out, dtp og omslag: Teddy Greibe ISBN: ISSN: Silkeborg Arkiv Hostrupsgade 41A 8600 Silkeborg Tlf.: Mail: På nettet: På omslaget : Krüger ved taterhytten i Svejbæk Bagside: Bette Svend og Pjok 4

5 Forord Indhold Historien om Skægkær Af Vagn Lihn Kristensen Kronprinsen og tyskerne i Sejling Præstegård Af Bent Thor To uheldige kirkegange Af Bent Thor Ud at tjene som 10-årig Af Margit Jensen Georg Krüger og hans virke Af Bente Nielsen Vinter i Silkeborg i 1930 erne og 1940 erne Af Vagn Bjørnholt Virklund skole Af Lissi Ringgaard Lærer Jens Peter Aaboe ( ) Af Søren Olesen

6 Forord Der er stor interesse for det lokalhistoriske arbejde og for lokalhistorien i disse år. Det mærker vi bl.a. ved de mange lokalhistoriske arrangementer og når vi gennem årene har udgivet Syn for Sogn. Det lokalhistoriske arbejde i den tidligere Silkeborg Kommune foregår i et tæt samarbejde mellem Silkeborg Arkiv og de lokalhistoriske foreninger og enkeltpersoner, som repræsenterer de gamle sognekommunerne før kommunesammenlægningen i Det er er et meget vigtigt arbejde, der foregår her det er nu vi skal indsamle og dokumentere fortiden for fremtiden. Meget forsvinder i disse år, hvor der sker så store forandringer. I virkeligheden må vi konstatere, at dagen i dag bliver historie i morgen! Lad dette samtidig være en opfordring til, at du også medvirker meld dig ind i en af de lokalhistoriske foreninger, og/eller skriv en artikel til Syn for Sogn om din forening, din gård, dit hus, din familie, din skole, din barndom, dit arbejde eller din arbejdsplads det er alt sammen lokalhistorie. Hvis du har eller finder papirer og sager fra nedlagte lokale foreninger, virksomheder eller lignende, så er der et sted, hvor du kan sikre det for eftertiden på Silkeborg Arkiv. God fornøjelse! 6

7 Historien om Skægkær Af Vagn Lihn Kristensen. Skægkær set fra luften i Fotograf Johannes Jensen. Skægkær er slet ikke en gammel landsby eller et gammelt bosted, men en forholdsvis ny stationsby fra Det første hus blev opført i 1838 og lå her helt frem til Skægkær er et lavtliggende område med stigende terræn til alle fire verdenshjørner. Stedet var i ældre tid eftertragtet, da der var gode enge med et stort udbytte og tørvemoser med gode tørv. Skægkær mose finder vi nord for Skægkærvej helt op mod Sejling sogn, hvor der engang var ca. 25 moselodder. Så sent som i 1950`erne 7 blev der i mindre mængder stadig skåret tørv. Første gang vi læser om Skægkær er i 1594, hvor området kaldes Skierkier, 1683 Skærkier, 1880 Skekier og herefter Skægkjær eller Skægkær. I et kancellibrev af 30. januar 1594 meddeles, at Skierkiers enge (Balle Krog) som har været bortfæstet til Balle bønderne skal gå tilbage til Silkeborg slot. Balle Krog er en engstrimmel, der begynder ved Gubvad på Sejlingvej og strækker sig nordpå langs Sejling/Skægkær bæk til Skægkær og

8 Øster Bording skel. Det er mose og knullbunde, heel tyndberindes och paa sommesteder offuergrouffuen med lyng. Derpå kan årlig avles 1 læs godt hø og 2 læs ringe hø. Balle Krog har helt fra Arilds tid hørt til Silkeborg Ladegård. Herregården Vester Kejlstrup ved Alderslyst havde igennem mange årtier store engarealer i Skægkær, og hvert år blev mange læs godt hø hentet hjem til brug på gården. Området Skægkær var engang et fladt plateau omkranset af skov med stort oldenudbytte. Stedet var kendt som området med de grønne, gode engdrag ind mod Sejling og Serup sogneskel og vest for Sinding bæk. Skægkær bæk slynger sig i dalslugten vest for Sejling ud i det nordøstlige Skægkær og ud i Lemming å. I perioden bliver Skægkær bæk stærkt udvidet og gjort dybere for at lede det overskydende vand væk fra Gubsø, som i samme periode blev drænet, hvorved godt 50 tdr. land eng blev indvundet. Vadestedet ved Gubvad på Sejlingvej, som kendes langt tilbage i tiden, forsvandt ved bækkens omlægning. I øvrigt er Sejlingvej den gamle vej til Hørup (Kjellerup) og videre til Viborg. Vejen mellem de to kirkebyer Sejling og Sinding (Skægkærvej Sindingvej) går tværs igennem Skægkær, og da Silkeborg Viborg landevej blev anlagt , dannedes der et skæringspunkt og et bebyggelsesgrundlag opstod. Den nye Viborg landevej blev belagt med skærver og et lag ler/ sand, som gav en god jævn overflade. Oprindelig havde det været tanken, at en ny vej mellem Silkeborg og Viborg skulle gå i en mere østlig retning over Lemming til Rødkærsbro. Gårdejer Christian Jensen Hull ( ), Østerbording, der var amtsrådsmedlem og sad i folketinget holdt på en vestligere linje over Skægkær og Kjellerup. Der var før ingen direkte vej til Skægkær, men der boede jo heller ingen her. Gården Hvamborg var den første bebyggelse og man kom dertil fra Øster Bording via en eng- og tørvevej. I 1964 blev Skægkær skole opført her. Der gik også en simpel markvej fra Sinding Hovvej til Balle Nørremark og de omkring år 1800 nyudstykkede landbrugsejendomme. I alt blev der udstykket seks ejendomme på Balle Nørremark. Her var Tjørnly (Hans Baks ejendom) Viborgvej 72, oprettet 1804 og det var den nordøstligst beliggende ejendom i Balle sogn. Ved tinglysning den 18. juni 1875 blev der læst et dokument med pligt til at oprette og vedligeholde en grøft for at lede vand fra Balle Nørremark til moseområdet i Skægkær og videre til Skægkær bæk / Lemming å. 8

9 De første 5 huse/ejendomme i Skægkær 1838, Sindingvej 19, Hvamborg, matr. nr.1b, en landbrugsejendom. 1877, Viborgvej 93, matr. nr. 1f, en mindre landbrugsejendom. 1888, Viborgvej 86, matr. nr. 19b, en mindre landbrugsejendom med savværk. 1904, Sindingvej 20A, matr. nr. 1h, en mindre landbrugsejendom med gartneri. Dertil kommer et fæstehus (Skægkærvej 7) som Vester Kejlstrup gården havde opført omkring 1870`erne til en hyrde som passede gårdens får. Hyrden boede her kun om sommeren. Senere i 1880 erne var huset lejet ud. Ved folketællingerne finder vi kun Hvamborg på det der dengang blev kaldt Øster Bording Mark. I 1890 boede der 22 personer, 10 voksne og 12 børn. Ved folketællingen 1906 var der på gården Hvamborg, Sindingvej, 2 voksne og 1 barn. Et husmandssted, Viborgvej 93, med 2 voksne og 1 barn, en savmølle, Viborgvej 86, med 2 voksne og 3 børn, et husmandssted, Sindingvej 20A, med 2 voksne og 1 barn her er manden også vejmand, et hus, Sindingvej 2, med 3 ugifte personer. Husfaderen er karetmager, en husbestyrerinde og en karetmagersvend og endelig et fæstehus, Skægkærvej 7, som står ubeboet. I alt er Skægkær beboet af 17 personer, 11 voksne og 6 børn. Ved folketællingen 1925 er der 13 huse/ejendomme med 47 personer, 34 voksne og 13 børn. Der var tale om en gård Hvamborg, 3 husmandssteder, 9 huse samt stationen. Af erhverv var der karetmager, cementstøberi, købmand, tømrerværksted, maler, tandtekniker, mekaniker, cykelværksted, skrædder, slagter og en murer. Ved anlæg af Silkeborg Kjellerup Rødkærsbro banen, der blev indviet 1. april 1924, opstod der mulighed for udvidelse af handels- og næringslivet i Skægkær. I 1946 skriver Rasmus Mortensen i bogen Balle sogn, at Skægkær er vokset til 27 huse og 3-4 ejendomme/gårde. Af erhverv var her en købmand, slagter, bager, gartneri, skrædder, urmager, lillebilvognmand, karetmager, brøndborer, snedker og tømrer, mekaniker med benzinsalg og cykelværksted, cementstøberi samt Skægkær station, hvor der var kreaturhold og foderstoflager fra Sinding Foderstof. Endelig havde stationen også postkontor for området Skægkær, Balle Kirkeby, Sinding, Sejling, Tandskov m. fl. Hvamborg Den første bosættelse i Skægkær sker i 1838, hvor der bliver udstykket et jordareal fra gården Karenslyst matr. nr. 1a i Øster Bording by til 9

10 datteren, Stine Mortensdatter ( ) og hendes mand Jens Nielsen ( ). De opfører gården, Hvamborg, Sindingvej 19, der hvor Skægkær skole senere bliver bygget syd for vejen fra Sinding til Skægkær. I 1928 bliver Hvamborg nedbrudt og en ny gård, Keehøjgård, opført. Proprietær Lorentz H. Pedersen havde en større gård ved Ringkøbing. Efter 1. verdenskrig, hvor han skulle have tjent nogle lette penge, begyndte han at opkøbe jord. Han købte således Hvamborg, men den fik lov til at ligge hen. Jorden blev ikke dyrket og naboerne lod deres får græsse på de øde marker. Huset stod i en periode også tomt, så ungdommen på egnen morede sig med sanglege og bal i stuehuset, hvor Dines Jensen ( ) senere murer og kirkegårdsgraver ved Balle kirke spillede til på sin violin. Lorentz H. Pedersens, søn Robert Pedersen, købte gården af sin far i De gamle forfaldne bygninger blev nedbrudt og nye blev opført ved siden af det sted, hvor Hvamborg havde ligget. Robert Pedersen udgravede en høj, Kiehøj, på marken, deraf fik den nye gård navnet Keehøjgård. Vognmand Jens Konrad, Søholt, havde igennem nogle år fra 1941 Keehøjgård, hvor han havde en bestyrer og flere forpagtere har gennem årene haft ophold på gården. Gårdejer og senere borgmester i Thorsø, Rasmus Christensen, havde Keehøjgård i 1964, da Balle kommune købte jorden og byggede Skægkærskolen. Skægkær Stationsbygning som den ser ud i Et grundmuret minde om dengang i 1924, da banen kom til Skægkær og satte gang i udviklingen. 10

11 Kronprinsen og tyskerne i Sejling Præstegård Fra Provst Aage Møllers barndomserindringer fra Sejling. Sammenskrevet af Bent Thor Forældrene til Aage Møller. Frederik Møller præst i Sejling-Sinding og Jutta Bojsen fotograferet Provst Aage Møller fortæller, at han er født 1857 i Sejling Præstegård, som søn af præst Fr. Ditlev Møller og Jutta Bojsen. I sit halvfjerdsindstyvende år blev han interviewet til avisen, hvor han fortæller om sin barndom. Aage Møller fortæller om sin far, at han var af jysk landmandsslægt og at han gik på latinskole i Århus. Den gang kunne man ikke blive præst straks, man var færdig, men måtte vente på at et kald blev ledigt. Først i 1856, da faderen var 42 år, blev han kaldet til Sejling og før kunne der ikke være tale om at gifte sig. Aage Møller fortæller: Min far havde jo nok før set min mor, bl.a. en gang de havde været til kirkefest i Ribe. Her fik han hende slæbt op i tårnet og havde planer om at fri til hende, men så kom der nogen og forehavendet mislykkedes ved denne lejlighed. Aage Møller husker, at egnen ved Sejling var ret bar, og først ved Balle bakke åbnede der sig et dejligt udsyn både over Silkeborgsøerne og Himmelbjerget. Måske var det medvirkende til, at han siden blev præst i Balle. Foruden at være bar var Sejling-egnen også fattig. Faderen fortalte, at der på egnen kun var een femdalerseddel, og den der kunne indløse den, blev regnet for en holden mand. Fattigdommen kom også til udtryk i kirkegangen, hvor folk stadig kom i træsko. Kronprinsens visit I 1864 var Aage Møller 7 år gammel. Faderen kom en dag fortvivlet hjem og fortalte om, at Dybbøl var rømmet og Hegermann Lindencrone trak sig tilbage op gennem Jylland med de danske soldater. 11

12 travlt med at smøre madpakker til soldaterne. Om morgenen kom der bud, at tyskerne nærmede sig, så de danske tropper drog af præstegården og ikke længe efter havde vi tyskerne i stedet. Sejling præstegård. Fotografiet er fra ca Aage Møller fortæller: Jeg husker en søndag, da der kom en masse danske tropper til Silkeborg. De ville prøve at levere tyskerne et slag ved Balle, men overmagten syntes for stor og de trak sig videre nord på. Vi fik den følgende nat staben i indkvartering i Sejling Præstegård og i den var kronprinsen, den senere Frederik 8. Jeg ser endnu tydeligt de høje officerer for mig om aftenen i stuen. Kronprinsen tog mig op på skødet og fortalte mig, at han havde en broder, der hed Valdemar Den vrede forpagterkone. Om natten måtte køerne drives ud af stalden for at give plads til soldaterne og det syntes forpagterkonen absolut ikke om. Aage Møller fortæller: Hun var meget skrap, skændte og smeldede og til sidst måtte kronprinsen ud for at tale hende til rette, men selv han fik et par drøje ord med på vejen. Hele den nat havde mor og pigerne Den fiffige Søren. Så kom tyskerne og præstegårdens piger var naturligvis ude for at se, hvad der skete. Soldaterne søgte efter værdier som sølvtøj og lignende, men det var i tide gemt væk på loftet. Første hold tyske soldater drog videre, men der kom flere og alle fik de mærkværdigvis lov til at gå ind og plyndre. Aage Møller fortæller: Jeg husker, at èn i vort spisekammer satte en flaske for munden i den tro det var øl, men desværre for ham var det soja han spruttede fælt. En anden fandt en ost, men var dog så skikkelig at spørge mor, hvad den kostede Fire dalere, lød svaret jeg har kun to sagde han, hvorefter han huggede osten midt over med sin sabel! Det værste var, at tyskerne ville tage vore og landsbyens andre heste. Men vores avlskarl Søren Bjerre var en kvik og fiffig fyr. Det lykkedes ham at kile en sten fast i hoven på den ene af vore sorte heste, så den haltede slemt den gav tyskerne så afkald på. Og da de ville ride bort med den anden havde den fiffige Søren fået anbragt en sten mellem sadlen og hestens ryg, 12

13 så den var ganske ustyrlig - så den fik vi også lov at beholde. Samme Søren? Om det er samme Søren Bjerre, der er forfatter til det følgende vides ikke, men noget tyder på, at han i en moden alder har nedskrevet erindringer fra sin ungdom, hvor han netop i 1864 var ansat i præstegården i Sejling. Søren starter med at fortælle, at han i flere år tjente som hyrdedreng i præstegården for senere at blive andenkarl samme sted. Præsten var ofte samtaleemne i sognets hjem, men borgerne havde det problem, at tre præster efter hinanden hed Møller, så selvfølgelig fik de benævnelser, så man vidste, hvem der var tale om. Søren skriver: Den første kaldte vi gamle Møller, den næste hed store Møller eller tykke Møller og den sidste kaldte vi bitte Møller. Søren er født ca og har så været 17 år, da tyskerne kom. Søren skriver: Jeg kan tydelig huske, da vi fik bud om, at nu kom tyskerne! Vi troede jo de ville tage alting, så vi skyndte os at gemme væk alt, hvad vi kunne. Først kom jeg til at hjælpe præstefruen (Jutta Bojsen Møller) med at gemme al hendes sølvtøj. Der var et kammer oppe på stuehusloftet, og der var et lille rum imellem det og tækningen. Der fik vi så fruens sølvtøj puttet allerlængst ind. Bagefter tog vi så alt det flæsk, vi turde, og stoppede det ind ved siden af. Derefter kom der nogle oste og til allersidst stoppede vi det fuldt af præstefruens sengeklæder. Til slut fik jeg smækket nogle brædder på. Fødevarer var sagen. Men jeg tror nu slet ikke, fortsætter Søren, at vi havde behøvet at gemme hverken dyner eller sølvtøjet. Men fødevarer derimod! Det tog de jo alt det af, de kunne få fat på. Vi havde nogle gode hjemmelavede oste dengang. Jeg kan huske, at de tyske soldater lige tog deres sabel og huggede en ost i fire stykker, så fik hver af dem lige sådan en stoppet i deres madpose. Den samme begivenhed oplevet af den 7-årige præstesøn, Aage og andenkarlen Søren de to har sikkert snakket sammen ind imellem. Alle har sikkert været bange for plyndring af værdier som tidligere under svenskekrigene, men åbenbart har tyskerne kun røvet fødevarer. Mere gemmes væk. Søren var også bange for at miste sine egne få værdigenstande. Han skriver: Jeg havde et par flunkende nye skaftestøvler, som jeg var ræd for tyskerne skulle tage. Dem fik jeg puttet ind i et duehus, der hængte ved loftet inde i hestestalden. Og så lagde jeg også min pung derind der var over to dalere i den. Jeg skal love for, at jeg blev hed om ørerne dagen 13

14 efter, for da opdagede jeg, at låget på duehuset var skredet til siden, så man kunne se både pungen og støvlerne. Så puttede jeg min pung i lommen og støvlerne satte jeg ind i mit kammer og der var såmænd aldrig en der rørte dem, og alle pengene var da også i pungen. Nej, tyskerne var såmænd vist skikkelige nok de fleste af dem men vi var jo noget gale på dem alligevel! En lussing til Søren. Om efteråret havde forkarlen og Søren taget noget af det bedste og længste halm til side til reparation af præstegårdens halmtag. Det harmonerede ikke godt med, at alle tyskernes heste behøvede halm til strøelse, og så fortsætter Søren: En dag siger en af soldaterne til mig, at jeg skulle kravle op og slå noget taghalm ned til at strø deres heste i. Men jeg sagde nej! Så hentede han ritmesteren, og så var det, han smækkede mig en lussing Nu var der jo ikke andet for, end at jeg måtte kravle derop. Men aldrig så snart var jeg kommet derop, før jeg kravlede hen over al taghalmen, og så sprang jeg ned af et ladegab henne i den anden ende af laden så kunne tyskerne stå dernede og glo. Jo, jeg skulle ikke have noget af at smide vores gode taghalm ned til sådan nogen tyske ralliker. Ville de have noget til deres krikker, skulle de ligegodt selv komme til at hente det ned. Artiklen bygger på et referat i Roskilde Dagblad og Silkeborg Avis 17. juni 1927 og Beretning fra vort sogns historie i 100 år nedskrevet af G. Gustavussen. 14

15 To uheldige kirkegange Frit efter originalmanuskript på Silkeborg Arkiv Af Bent Thor Velædle, velærværdige og højlærde, højrespektive hr. provst. Således indleder Søren Søbye i året 1765 sit klagebrev til provst Schmitt i Serup. Årsagen til klageskrivelsen er to uheldige episoder i påsken Først i Sinding kirke og dagen efter i Sejling kirke. Søren Søbye var blevet godkendt som præsteafløser eller præstevikar af biskop Hygum i Århus og provst Schmitt i Serup. Med denne baggrund begav han sig til Sinding kirke, opstemt og med den første påskeprædiken i postillen den bog dagens prædiken var skrevet i. Den faste præst i Sejling/Sinding havde forfald, så Søren var blevet overdraget hvervet. Da Søren kommer ind i kirken mærker han en fjendtlig stemning. Han mødes af skældsord og forbandelser og han næsten forhindres i at komme op på prædikestolen, ligesom nogle af menigheden prøver at tage postillen fra ham. Han når ikke at sige mange ord, før menigheden sender Laurs Nielsøn fra Vester Kejlstrup gods op til Søren på prædikestolen og Søren fortsætter i klagebrevet: Han rykkede mig i armen og udbrød med disse ord: Hold mund, denne prædiken har vi hørt tit nok, vi vil ikke høre mere. Så stoppede jeg læsningen og kikkede om på manden i håb om, at mit øjekast skulle standse ham her i Guds hus. Men han blev ved at angribe mig og sagde: Nu er det nok, kom herned, det mener hver mand. Derefter blev der en uanstændig snakken og mumlen og det kan bevidnes ved et forhør dog ikke af skoleholderen, som var drukken og til stor forargelse her i Herrens hus. Dagen efter begav Søren Søbye sig til Sejling kirke for at holde den anden påskeprædiken. Han lagde postillen på prædikestolen og påbegyndte sangen, men midt i 1. vers trådte Laurs Jenssøn fra Vinderslevgårds gods op på prædikestolen og berøvede Søren postillen, hvorefter han gik 15

16 ned i kirkerummet igen. Søren fortsætter: Jeg så mig nødt til at gå ned i kirken til manden for i al venlighed at bede om bogen. I stedet for at overlade mig bogen vokser mandens ublu og skammelige opførsel med så lidderlige talemåder både mod provsten som præsten, at ærbarhed forbyder mig at skrive det ned. Desuden udøste han over mig skældsord og blodige eder og forbandelser. Søren Søbye prøvede at appellere til menigheden om, at de jo var forsamlede i den allerhelligste Guds hus og helligdom, som var ved at forvandles fra et bedehus til en røverkule. Søren bad menigheden lægge sig imellem styre manden og tumulten eller bringe manden ud af kirken. Han prøvede at skamme manden ud ved at sige, at han ydmygede sig for den Høje og hellige Gud, hvis ære han forklejnede og hvis hus han vanærede. Og Søren fortsætter: Han gik bort i fnysende vrede og til slutning greb han mig i struben, så jeg i frygt for noget værre løb ud af kirken. Jeg skreg og råbte under min bestyrtelse, at menigheden ville drage os til minde og være vidne til det ublu og skammelige forfald, som bemeldte mand har forøvet. Søren slutter sit brev med at sige, at det han har skrevet er sandt, men at der er meget mere som han ikke kan huske. Han tager sig den ydmyge frihed overfor den højtrespekterede provst at bede om erstatning for den vold og overlast, der er overgået ham og samtidig håber Søren Søbye at ukvemsmanden bliver straffet og Søren slutter sit brev:. At love og forblive velædle, velærværdige og højlærd, respektive Hr. Provst. Tjener Søren Søbye. 16

17 Ud at tjene som 10-årig Gengivet af Margit Jensen Marius Andersen fortæller: Jeg er født 19. maj 1924 på Gilbakkevej 11 i Frederiksdal. Da jeg var 5 år flyttede vi til Funder en kort tid. Derefter flyttede vi til Alderslyst på Lundsgade og boede to steder. Senere flyttede vi til Kragelund på Sinding Hedevej, hvorfra jeg kom til at gå i skole i Kragelund hos fru Andersen i forskolen og siden hos lærer Andersen i Den store skole. Min far flyttede 13 gange. Vi var 11 børn, 6 drenge og 5 piger. Drengene kom ud at tjene som 10 årige, pigerne først når de var konfirmerede. Jeg kom ud at tjene 1. maj 1934, hvor jeg fyldte 10 år 19. maj. Det var på en ejendom nærmere Sinding, men selv om den lå i Sinding sogn fik jeg lov til at blive ved med at gå i skole i Kragelund. Min far købte en gammel cykel, som han gjorde i stand til mig så det var nemmere for mig at komme til Kragelund. Jeg havde det godt i min plads. Jeg blev behandlet som deres egen dreng. Der var mange tjenestedrenge, som skulle ud at flytte får meget tidligt inden de skulle i skole. Det har jeg aldrig været udsat for. Jeg var heller ikke med til at malke om morgenen. Der var ni køer, dem kunne mand og kone sagtens selv malke. Manden og tre andre naboer skiftedes til at køre mælken til mejeriet i Sinding, og når det var vores tur skulle jeg op og hjælpe konen med at få køerne i marken inden skoletid om sommeren. Det kunne hun ikke selv magte, køerne stod jo i tøjr. Til middag skulle køerne hjem og vandes og sættes tilbage i tøjr på marken igen. De havde en dreng på 3 år da jeg kom, og hvis han vågnede og græd skulle jeg gå ned i soveværelset i forældrenes senge og underholde ham. Jeg havde ellers mit eget værelse på loftet. Det var et værelse i gavlen, hvor man skulle over et åbent loftsrum for at komme hen til det. Det var ikke isoleret eller opvarmet, så det kunne godt være koldt om vinteren, men så fik jeg en varmet mursten lagt i sengen. Var det rigtig slemt tog konen min dyne ned og varmede den ved kakkelovnen inden jeg gik i seng. Når forældrene var i byen om aftenen var jeg barnepige og lå i sovekammeret til de kom hjem, hvorefter jeg gik op i min egen seng. Jeg fik lov at passe min skolegang, der var kun en gang læreren blev sur. Da havde jeg fået besked på at spørge fri en dag, fordi vi skulle tærske. Vi havde tærskeværk sammen med en nabo, så det skulle jo passes, når vi havde værket. Lærer Andersen blev noget sur, men sagde, at nu gik det 17

18 for denne gang, men den gik ikke een gang til. Jeg var altid med til mine skolekammeraters fødselsdage og havde en skilling med som alle de andre. Min fødselsdag blev også holdt for mig ligesom de andres. Jeg deltog også altid i skoleudflugter. Jeg deltog i alt arbejdet i landbruget. Jeg fik hurtigt lært at pløje. Vi havde et spand russerheste og manden lærte mig, hvordan jeg skulle lægge ploven, når vi kom til enden, så hestene gjorde arbejdet med at få ploven vendt. Vores nabo havde en selvbinder, som vi lånte. Til gengæld lånte han så en hest af os, da der jo skulle tre heste til at trække binderen. En gang skulle jeg hente vores hest hjem og fik besked på at trække og ikke sætte mig op og ride. Men det var for fristende at få en ridetur - med det resultat, at hesten smed mig af, så den kom hjem først og jeg kom humpende bagefter. Jeg havde ikke faste fridage, men fik nogen gange lov til at tage hjem en tur om søndagen. Hvis der var gæster skulle jeg blive og passe dyrene, så manden havde fri til sine gæster. Jeg fik ingen løn, men jeg fik det jeg skulle bruge. Mit konfirmationstøj - et jakkesæt - blev købt i Salling i Århus! De holdt også min konfirmation for mig, mine forældre holdt 2. dagsgildet. Jeg gik ud af skolen til april 1938, men blev først konfirmeret i oktober, så jeg gik til præst om sommeren. Til november fik jeg så plads på en anden gård, hvor der foruden mig var en voksen karl. Så nu var jeg voksen og tjente på samme vilkår som alle andre unge på landet. (Fortalt 2010 til Margit Jensen) Marius ses som nr. 1. fra venstre i bagerst række, konfirmation 2. oktober 1938 i Funder Kirke 18

19 Georg Krüger og hans virke. Hans vandrerhjem i Svejbæk Taterhytten Af Rita Nielsen Den genopførte bygning fra Øm Kloster, ca At Georg Krügers vandrerhjem i Svejbæk Taterhytten skulle være Danmarks første, gik vi midtjyder i årevis og brystede os af, indtil Danhostel de danske vandrerhjems organisation - oplyste os om, at landets første vandrerhjem blev etableret tilbage i 1919 på Bornholm i den såkaldte Fjældstauan i Paradisbakkerne. Men ok, så er Taterhytterne - for der blev flere af dem dog Danmarks næstældste vandrerhjem. Georg Scheel Krüger, som han retteligt var døbt, blev født i Svendborg i 1855, men voksede op i Gødvad præstegård. Han blev uddannet gartner fra Randers og drog herefter på valsen i ca. 4 år. Herunder var han ansat som hofgartner i den kejserlige have i Berlin hos den tyske kejser Wilhelm i en periode. Derefter kom han hjem til Danmark og drev i en del år gartneri i København. I 1918 så han en annonce om, at husmandsstedet Gammel Kjestens Hus

20 i Svejbæk var til salg. Sælgeren var en falleret københavner-sagfører. Krüger bød kr., hvilket var halvdelen af, hvad der blev forlangt, og fik huset med tilhørende 4 tønder land en sandjordslod tæt på Sejs Hede og lyngbakkerne Sindbjerg og Stovbjerg, men også i nærheden af jernbanen og stationen i Svejbæk. Gartner Krüger var i en alder af 63 år lige så optaget af nye projekter som altid i sit virksomme liv. Den gamle idealist der elskede børn, blomster og alt, hvad der gror flyttede nu til Svejbæk, men lod beboerne i Gammel Kjestens Hus blive boende i 8 år. Beboerne var Bette Svend, dengang 1 år gammel, hans mor, far og søskende. Bette Svend blev Krügers tro følgesvend. Det varede ikke længe, før Krüger fik påbegyndt anlægget af en park. Først og fremmest fordi det irriterede ham, at egnens småkårsfolk viste så lidt interesse for at hygge om deres hjem. Så han besluttede at vise, hvad der selv på den næsten golde jord kan skabes, når man gør sig lidt ulejlighed. Og nu blev der arbejdet fra tidlig morgen til sen aften. De to første somre var så tørre, at alting gik ud. Tredje gang lykkedes det. Hvad der blev plantet groede, og år for år udvidedes haven, der i begyndelsen kun var tænkt som et eksempel for egnens befolkning, men efterhånden udviklede sig til at blive en seværdighed, som turister besøgte næsten i samme grad, som de besøgte Himmelbjerget. I Fyns Tidende bekræftes formålet i en artikel i 1930: Under navn af Taterhytten opbyggede Krüger en blandet seværdighed, hvis hovedidé var at skabe et haveanlæg på heden ud fra dette at lære jyske husmandsfamilier at sætte pris på at indrette en prydhave. Vandrerhjemmet blev oprettet i tiden Det blev indrettet i 12 små lynghytter. I hver hytte var to køjer med halm. Her kunne spejdere og vandrefugle tage ind og overnatte fuldstændig gratis. Dog så Krüger gerne, at man gav en hånd med i det praktiske arbejde med at få alt til at glide let. Foruden hytterne var et stort rum med plads til ca. 30 ved spiseborde. Og der var adgang til køkken med komfur, gryder, potter og pander og gratis brændsel. Havens ry strakte sig ud over landets grænser. Mange var de unge mennesker, både fra ind- og udland, der på vandringen eller cykelturen tog ind i en af Taterhyttens vandrerhytter og lod den være udgangspunkt for udflugter i den smukke Himmelbjergegn. I sommeren 1929 viser fremmedlisterne, der må være at sammenligne med nutidens gæstebøger, 7000 besøgende fra næsten alle lande i Europa. 20

21 Lynghytter ved Taterhytten, ca Den ældste del af haven var en lille hyggelig hedehave med mindesten for mænd, hvis navne særligt var knyttet til den jyske hede. På St. St. Blichers mindesten stod: Længe har jeg savnet, o broderlil, din sang. Oven på stenen sad en forstenet hedelærke, fundet i bakkerne af Bette Svend. På den anden side af stenen stod: Skab hygge, hygge skaber glæde. Det rummer i få ord de tanker, der besjælede Krüger, da han anlagde haven. På stenen for Johan Skjoldborg stod nogle ord fra en sang: Med haver smykket skal du stå mit land. På stenen for Jeppe Aakjær stod: Jeg er havren. Der var også sat en mindesten for Carit Etlar. I haven var der også Jens Langknivs Mindehule. Krüger påstod dog aldrig, at Jens Langkniv havde boet i den. Og på en lille høj var rejst en bautasten til minde om Dalgas - foregangsmanden på hedebeplantningens område. Haven rummede også en japansk have med et lille tempel, buddhaer, en kløft med vandløb og søer, og rundt i haven bag et ståltrådsgitter fløj selskabspapegøjer, risfugle og rødtoppet kardinal, så det var en lyst for både øje og øre. Også aber boede der i haven. Det siges, at også Falck 21

22 havde interesse i haven, for de blev jævnligt tilkaldt for at hente vildfarne fugle eller aber hjem. I haven fandtes også en mindegrotte for den i 1930 afdøde ingeniør Gylling, der ejede Silkeborg Teglværk (det lå på Århusbakken/lossepladsen). Han var den, der allermest støttede haven både i tale og skrift. I det hele taget vidnede hele haveanlægget eller anlæggene om en rig fantasi og stor opfindsomhed, og man måtte forbavses over og beundre det kæmpearbejde, der lå bag alt. En lille pudsig historie kunne Krüger fortælle i forbindelse med en edelweiss, han havde i sin stenhave. Han havde i sine unge år rejst over det meste af Europa og var engang i alperne med et selskab anført af en ung nordmand. Da Krüger ville købe en lille edelweiss, bemærkede nordmanden, at det kunne han lige så godt vente med, til han kom hjem til Danmark, for den kom nemlig derfra. Og det viste sig virkeligt, at der i København var en gartner, der i stor stil dyrkede edelweiss og eksporterede dem til Alperne, hvor man ikke kunne skaffe nok til de mange turister. Til et andet eksempel på Krügers initiativrigdom knytter der sig for øvrigt en interessant historie, som kunne læses i Århus Stifts Årbøger 2008-udgaven. Her fortæller Holger N. Garner: 6. oktober 1561 gav Kong Frederik II skriftlig ordre til nedrivning af Øm Klosters bygninger. Nedbrydningsmaterialerne blev på pramme ad søvejen ført til Skanderborg og anvendt ved opførelsen af det yngste Skanderborg Slot. Men nedbrydningsmaterialerne blev ikke alene anvendt til Skanderborg Slot, for grusbunkerne tjente i tidens løb som stenbrud til bygning af de beskedne landsbyhuse. Et af disse synes at være en parcel, der i slutningen af 1800-tallet tilhørte husmand Jørgen Nielsen, Emborg. Efter hans død i boede enken Ann Jørgens i huset formodentlig indtil sin død i Derefter synes huset at have stået tomt i en årrække, indtil arvingerne i 1912 afhændede hus, have og indbo. Køberen var udelukkende interesseret i grundstykket og solgte allerede samme år det gamle hus til en mand i Ry. Huset har vel på det tidspunkt været faldefærdigt, for det hed i landsbyen: Huse ka it tål å sov åljenle. De gamle bindingsværkshuse var samlet som et byggesæt. Det sammentappede bindingsværk kunne tages fra hinanden og sættes op igen andetsteds, og sådan flyttedes Ann Jørgens hus til sin nye grund ved Ry Møllesø, hvor det fungerede som en art egnsmuseum. Her stod det, indtil Krüger købte det og lod det genopføre i Svejbæk, hvor det blev indrettet som museum for husmændenes digter Johan Skjoldborg, der havde boet på 22

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget.

Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet nogle gamle fotografier fra deres ungdom og prøver at blive enige om, hvor og hvornår de er taget. 1.1 Gamle billeder. Ræsonnement Læs teksten, og indsæt ordene fra boksen under dialogen, så samtalen giver mening. Der er hjælp i grundbogen side 9, nr. 3. Aske og Bente er et ældre ægtepar. De har fundet

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard.

Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Kolofon Kære læser Dette er en tekstboks dem vil du kunne finde mange af. Forfatter: Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Billeder: også Nicklas Kristian Holm Brødsgaard. Denne bog er skrevet i 2014. Forlag

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Hvad er Møgelø og Juulsborg?

Hvad er Møgelø og Juulsborg? Hvad er Møgelø og Juulsborg? Måske Danmarks smukkest beliggende sommerlejr/lejrskole. Juulsborg har 55 indendørs sovepladser, køkken- og servicekapacitet til 100 pers. Udendørs teltpladser forefindes.

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Præstens hemmelighed

Præstens hemmelighed Den lå på bordet. Pia vidste, hun ikke måtte røre den, men det trak i hver en fiber i hendes krop for at kigge i den. Den var hendes fars og han havde udtrykkeligt fortalt, at ingen måtte åbne den, for

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere