En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder:"

Transkript

1 Undersøgelser af en ny højhastighedsbane København - Rødby af Akademiingeniør Ole Kien, projektleder RAMBØLL Transport og anlæg, Bredevej 2, 2830 Virum Indledning Udbygningen af jernbaneforbindelsen mellem Tyskland og Skandinavien har været genstand for adskillige planlægningstiltag og undersøgelser som led i en forbedring af jernbanens konkurrenceevne for passager- og godstrafik. Forbindelsen er en af de vigtige korridorer i EU s planer for udbygningen af et europæisk net for højhastighedstog. I et samarbejde mellem de tyske, svenske og danske jernbaneselskaber blev der i 1992 udarbejdet en fælles strategi med overordnede planer for forbindelsen mellem Skandinavien og Kontinentet Heri medtoges udbygningen af både forbindelsen over Sønderjylland - Fyn og forbindelsen over Femern - Lolland - Falster. I omtalen af sidstnævnte blev der skitseret planer for en ny og mere direkte bane fra Rødby via Køge til København. Desuden forudsattes en fast forbindelse mellem Femern og Lolland til erstatning af den nuværende færgefart. I 1995 blev der udarbejdet en vision og tilhørende planer for udbygningen af et net for højhastighedstog i de skandinaviske lande med forbindelse til det tyske højhastighedsnet. Arbejdet blev udført af en arbejdsgruppe med deltagelse fra de tyske, svenske norske og danske jernbaner som led i UIC s (den internationale jernbaneorganisation s) arbejde med højhastighedstog. Heri medtages en delvis ny højhastighedsbane mellem Rødby og København med afgrening til Ringsted samt en fast forbindelse over Femerbælt. Ønsket om en ny bane skyldtes ikke alene behovet for en hurtigere forbindelse til Tyskland/Kontinentet, men også et påtrængende behov for en aflastning af den eksisterende bane København - Roskilde - Ringsted. Denne aflastning opnåedes gennem afgreningen fra ca Køge til Ringsted. Forundersøgelser En nærmere undersøgelse af en ny jernbaneforbindelse mellem København og Rødby blev indledt i 1992, hvor DSB undersøgte to hovedmuligheder: 1. En udbygning af den eksisterende bane over Ringsted til højere hastighed og kapacitet 2. En helt eller delvis ny bane i en mere direkte linieføring forbi Køge samt herfra med en afgrening til Ringsted og som omfattede linieføring, bro- og tunnelanlæg, tekniske og driftsmæssige anlæg, miljøforhold samt prisoverslag.

2 DSB supplerede denne undersøgelse med en undersøgelse i 1993 af forskellige linieføringer mellem København og Ringsted delvis over Køge delvis med udbygning af den eksisterende bane. Desuden foretog DSB i 1995 supplerende undersøgelser af alternativer for en højhastighedsbane på Lolland-Falster i tilknytning til en fast forbindelse over Femerbelt. Som et led i Baneplanudvalgets foretog DSB i 1996 bl.a. en opdatering af en ny bane på delstrækningen København - Ringsted tillige med en udbygning af den eksisterende bane over Roskilde. RAMBØLL fik i 1996 af Trafikministeriet til opgave i samarbejde med SYSTRA Group i Frankrig at revurdere en ny højhastighedsbane København - Rødby med en sidegren til Ringsted med udgangspunkt i DSB s tidligere undersøgelser. Ved revurderingen skulle de nyeste udenlandske erfaringer med højhastighedsbaner tages i betragtning. Gennemgangen i det følgende refererer sig hovedsagelig til denne undersøgelse. Planerne om en ny højhastighedsbane København - Rødby forudsætter naturligt nok etableringen af en fast forbindelse over Femerbælt. I forundersøgelserne er det forudsat, at en sådan forbindelse etableres senest ved åbningen af banen. Derimod er selve forbindelsen ikke medtaget, men er genstand for en særlig undersøgelse. Overordnede krav til en ny bane I DSB s og RAMBØLL s forundersøgelser af en ny bane indgik detaljerede analyser af, hvilke driftsmæssige, tekniske og miljømæssige krav, der skulle stilles til banen. I det følgende refereres kun de overordnede krav. Driftsoplæg Tidligere trafikprognoser for en ny forbindelse København - Hamburg peger på 4,5 mio. passagerer pr år imod ca 1 mio i dag. Trafikken på banen ventes at bestå af internationale tog, som nu trafikerer i samme korridor samt ny trafik generet af åbningen af den faste forbindelse over Øresund samt af den nye bane og den faste forbindelse i sig selv. Desuden vil strækningen København - (Køge) - Ringsted blive trafikeret af nationale fjerntog til aflastning af banen over Roskilde. Undersøgelserne baserer sig på et driftsomfang, som er beskrevet i Driftsoplæg år 2010 for 10 mulige udbygningsalternativer, dateret udarbejdet af DSB. Heri er forudsat, at internationale passagertog afgår hver time i hver retning i 16 af døgnets timer og at der er 2 internationale godstog pr time i hver retning. Trafikomfanget er summeret i tabellen på følgende side:

3 Afsnit Antal tog pr døgn (begge retninger) i alt Passager tog Godstog København - Køge Køge - Rødby Køge - Ringsted I ovennævnte strategi fra 1992 er sat et mål for rejsetiden mellem København og Hamburg på 2 timer og en maksimal hastighed mellem 200 og 350 km/t. I de følgende undersøgelser er der regnet med en maksimal hastighed på 250 hhv 300 km/t. I både DSB s og RAMBØLL s undersøgelser indgik 2 hovedalternativer: A: En ny bane alene for højhastigheds passagertog, maks. hastighed 300 km/t B: En ny bane for både højhastigheds og konventionelle passagertog samt godstog, maks. hastighed 250 km/t. Interoperabilitet Forbindelsen København - Hamburg er defineret som en af de 15 vigtigste korridorer i det Trans - Europæiske Højhastigheds Net for jernbaner. Dette net er fastlagt i den såkaldte High- Level Group nedsat af EU kommissionen. I Maastrict traktaten er der bl a medtaget bestemmelser om etableringen af et Trans-Europæisk net og skridt til at sikre interoperabilitet gennem teknisk standardisering. Der er nu i EU Kommissionen vedtaget et direktiv (96/48/EC) vedrørende interoperabilitet på det europæiske højhastigheds bane net. Dette direktiv fastlægger 6 områder, hvorpå der gennem særlige tekniske specifikationer skal opnås interoperabilitet på tværs af grænser og nationale baneanlæg. Af disse 6 områder er følgende relevante for undersøgelsen: Infrastruktur Energi Togstyring og overvågning Miljø Foreløbigt sigtes på at opnå interoperabilitet regionalt f eks i regionen Nordtyskland - Skandinavien. For en ny højhastighedsbane København - Rødby betyder det, at banen inklusiv afgreningen til Ringsted teknisk skal indrettes, så den kan benyttes af tog, der befarer hele korridoren Hamburg - København - Stockholm. Forbindelse til øvrige jernbanenet i Danmark Et væsentligt formål med den nye bane er at skabe en ny og hurtigere forbindelse til Fyn og Jylland, som samtidigt kan aflaste den fuldt udnyttede eksisterende bane København - Roskilde - Ringsted. Den nye bane vil dermed blive en del af et fremtidigt nationalt højhastigheds banenet.

4 Banen skal derfor forbindes med det eksisterende net i København og Ringsted på en måde, som tillader fleksibel anvendelse af banen i forhold til den eksisterende bane over Roskilde og den nye bane til Sverige over Øresund både for passager- og godstog. Tekniske specifikationer Følgende tekniske specifikationer blev valgt som grundlag for banen: Maksimal hastighed for forskellige togtyper: Passagertog 300/250 km/t Lette godstog 160 km/t Tunge godstog 100/120 km/t Profiler mm. Bredde Højde Fri bane min. 8,0 m min. 7,4 m, under broer 6,5 Tunneler min. 6,0 m min. 5,92 m På broer 2 spor min. 9,7 m min. 5,92 Linieføring: Standard: UIC 703 Horisontal radius nominel 6000 m, minimum 4000 m. Vertikal radius anbefalet m, normalt m, minimum m. Maksimal gradient: 25 o /oo for passagertog og 15 o /oo for godstog. Spor: Standarder: UIC 700, 711, 714, Dansk Standard og DSB normer. Sporvidde: standard 1435 mm. Skinnetype: UIC 60, grade 900A, fuldsvejset. Betonsveller i stenballast. Sporskifter: Standard: UIC 711 Hastighed i afvigende gren normalt 170 km/t, på fri bane op til 230 km/t (afgrening Køge). Signalsystem: Banen udstyres med et ATC system til overvågning af hastighed og sikring af togveje. Systemet skal samtidig kunne opfylde interoperabilitet på hele korridoren Hamburg - Stockholm. Elektrificering: Der regnes med elektrisk drift på banen. Standarder: EN , EN50 122, EN , EN

5 Der forudsættes standardsystemet 25 kv, 50 Hz som på øvrige danske strækninger. Dette konflikter med kravet om interoperabilitet eftersom både Sverige og Tyskland har et andet system 15 kv, 16 2/3 Hz. Imidlertid er det efterhånden praksis og teknologisk ukompliceret at løse interoperabilitets opgaven ved at indrette det rullende materiel til flere systemer. Der forudsættes anvendt det danske mekaniske system for køreledningsophæng mv. Miljøforhold Ved planlægning af banen skal der tages hensyn til miljøpåvirkningen. Ved den indledende undersøgelse er det især påvirkningen på følgende områder, der har været med i overvejelserne om linieføring og udformning: Støj fra banen Påvirkning af naturen og naturbeskyttelses arealer Visuelt miljø Barriere effekt Løsningsforslag Forundersøgelserne omfatter begge ovennævnte hovedalternativer A og B. Det viser sig, at der ikke bliver stor forskel på løsningsforslagene for A og B således, at de kan beskrives under et. Linieføringer Da der er tale om en ny, selvstændig bane uden planlagte stop undervejs, er der valgt en direkte linieføring, som i vid udstrækning forløber langs den eksisterende sydmotorvej i en transportkorridor. Herved begrænses de miljømæssige skadevirkninger mest muligt, hvad angår den samlede støjpåvirkning fra vej og bane samt barriereeffekten overfor lokaltrafik og fauna. Den overordnede omtrentlige linieføring kan ses på det bilagte kort. Med kravene til minimum kurveradier er det ikke muligt at følge motorvejen helt tæt. Med henblik på at opnå størst mulig kapacitet og aflastning af de nuværende baner, er banen foreslået ført helt ind til Københavns Hovedbanegård. Der er undersøgt mange forskellige forslag til linieføring på det sidste tæt bebyggede og vanskelige område ind mod København, som dels udnytter tunnellering under gade dels åben banegrav samt delvis langs eksisterende bane. De to mest interessante linieføringer er: 1. Forløb fra motorvejen ved Folehaven til den eksisterende godsbane og langs denne ind til København. Denne løsning er den billigste, men vil få lave hastighedsbegrænsninger på grund af skarpe kurver. Desuden vil den give anledning til støjforøgelser i boligområdet. 2. Forløb fra Motorvejen ved Folehaven til en ca 2,2 km tunnel under Vigerslev Alle endende ved Enghave S-station og derfra videre mod København H langs den eksisterende vestbane.

6 Dette er en væsentlig dyrere løsning, som til gengæld vil give en lavere støjpåvirkning og hvor en højere hastighed kan opnås ind mod København. Over Sjælland, Faster og Lolland er der undersøgt alternative linieføringer ved Køge og i forbindelse med krydsningen af Storstrømmen. Den planlagte afgrening af banen mod Ringsted er planlagt på højde med Køge. Der er regnet med en krydsning ude af niveau af hensyn til banens kapacitet. Der er undersøgt forskellige placeringer af afgreningen og linieføringen i forbindelse hermed for at komme fri af motorvejsudfletningen på stedet og tage hensyn til naturbeskyttelseområder. Krydsning af Storstrømmen er undersøgt dels ved udnyttelse af den nuværende jernbane/vej bro dels via en ny bro eller tunnel langs motorvejen over Farø. Ved linieføringen over den nuværende bro føres banen øst om Vordingborg for at undgå de skarpe kurver ved opkørslen til broen. Det er derfor nødvendigt at føre banen over en ny bro fra Sjælland til Masnedø. Den nuværende Storstrømsbroen har ikke plads til både vej og to jernbanespor. Dersom vejforbindelsen bibeholdes bliver der behov for en supplerende bro parallelt med den gamle bro enten til vej eller et jernbanespor. Desuden skal den gamle bro ombygges og de sidste fag mod Sjælland rettes ud. For linieføringen over Farø er der undersøgt kombinationsmuligheder af tunnel og bro Sjælland - Farø og Farø - Falster. En tunnel hele vejen vil blive meget lang på grund af stedets topografi. En lavbro Sjælland - Farø kombineret med en højbro Farø - Falster synes at være den bedste løsning. Imidlertid vil gennemsejlingshøjden af højbroen og kravet til maksimal stigning bevirke, at en egentlig lavbro ikke kan anvendes i hovedalternativet med godstog. Over Falster og Lolland er undersøgt varierende linieføringer i medfør af passagen over Masnedø eller Farø. Af miljømæssige grunde bør Guldborgssund krydses i en tunnel. selv om en bro må forventes at være billigere. Med ramper vil tunnelen blive omkring 4 km lang. Banen er forudsat at slutte til den faste Femerforbindelse ved Rødby. Driftsmæssige anlæg Der er ikke regnet med mellemstationer på banen. Derimod er der behov for overgangsmuligheder mellem højre og venstre spor af hensyn til vedligeholdelse og reparationer. Desuden vil der i hovedalternativet med godstog være behov for overhalingsmulighed. Følges standarden for øvrige danske baner er der i hovedalternativet med godstog behov for 7 overgangssteder og 4 overhalingsspor på strækningen København - Rødby (ekskl. endestationerne). Dette vil kunne reduceres til 5 overgangsmuligheder og 2 overhalingsspor, dersom antallet tilpasses til driftsomfanget jf ovenfor.

7 Dersom overhalingsspor udformes lange f eks 4000 m vil de overhalede godstog kunne frigøre banen under fuld hastighed, og overhalingerne vil dermed i mindre grad påvirke kapaciteten af banen. Signalsystem og togstyring Ved valg af løsningforslag til signalsystem (ATC system) skal der som nævnt tages hensyn til interoperabiliteten samt den nationale trafik. Andre steder i Europa er dette løst ved at installere fuldt udstyr til flere signalsystemer i togene. Dette er imidlertid en nødløsning, fordi det er pladskrævende og kræver kostbar installation af udstyr i hvert tog, der skal befare banen. En ny fælleseuropæisk standard for signalsystem og togkontrol er under udvikling - kaldet European Train Control System (ETCS) og ventes færdig i løbet af et par år. På strækningen København - Rødby - Hamburg vil det være hensigtsmæssigt at udnytte denne udvikling ved at indrette tog, der befarer hele strækningen samt til Sverige med det nye ETCS system påsat ligeledes udviklede oversættermoduler til de nationale ATC systemer. Dermed kan de nationale tog stadigt befare alle strækninger. Rejsetider Rejsetiderne for strækningen København - Rødby afhænger noget af de omtalte varianter i linieføring. Med et fransk TGV togsæt vil rejsetiderne blive: Korteste køretider + 5 % Hurtigste variant: Tunnel til København og via Farø Langsomste variant: Langs godsbanen i København og via Masnedø Maksimalhastighed 300 km/t Maksimalhastighed 250 km/t 41,25 44,14 43,46 47,21 Miljøvurdering I forbindelse med forundersøgelserne er der kun foretaget en overordnet miljøvurdering. Generelt vil vurderes de største miljøgener til at være støj og det visuelle indtryk af de nødvendige støjskærme samt køreledningsanlæggene, som rager op over skærmene. I området nær og i København vil støjproblemet naturligvis være størst på grund af den tætte (bolig)bebyggelse. Udstrakt brug af støjskærme, udgravning og tunnel vil reducere støjproblemet. Gennem Sjælland, Falster og Lolland vil placering så tæt som muligt til motorvejen være fordelagtig udfra både en støjmæssig og visuel betragtning. Dette kan af tekniske grunde ikke

8 altid lade sig gøre. Miljøproblemerne på denne strækning vurderes hovedsageligt at være støj, visuelt indtryk og påvirkning af naturområder. Bidraget til luftforureningen langs banen vil være lille eftersom banen alene vil være elektrisk drevet. Prisoverslag Udfra de nævnte kriterier er der foretaget et prisoverslag for banen. Dette omfatter anlæg af banen ekskl. anlæg på København H samt i Rødby og Ringsted. I efterfølgende skema er priserne fra RAMBØLL s undersøgelse angivet for de enkelte delstrækninger samt totalt for banen. (prisniveau 1996) for hovedalternativet med blandet trafik. Linieføring langs godsbanen Via Vordingborg Via Farø i København Sandsynlighed for prisen 50 % 70 % 90 % 50 % 70 % 90 % Prisoverslag Mia DKK 14,9 15,3 15,8 15,1 15,5 16,0 Konklusion Undersøgelserne peger på, at der hvad angår hovedalternativerne (ren højhastighedsbane hhv med blandet trafik) kun er små forskelle på løsninger og prisen på de to alternativer. Sammenholdt med den relativt beskedne tidsgevinst ved en 300 km/t ren højhastighedsbane forekommer det rimeligt at foretrække en løsning med blandet trafik på banen. Hvad angår valg af linieføring er forskellen mellem en udbygning omkring den gamle Storstrømsbro og en ny Farøforbindelse beskeden, dersom vejforbindelsen over den gamle bro opretholdes. Dertil kommer en længere rejsetid over den gamle bro samt miljøpåvirkningen som følge af banens forløb gennem udkanten af Vordingborg by. En linieføring over Farø må derfor foretrækkes. I en videre vurdering af indføring til København må det nærmere afvejes, om miljøfordelene og tidsgevinsten ved en tunnelindføring kan opveje en merpris, som er vurderet til ca 1,9 mia kr. Generelt kan det konstateres, at prisen for banen jf RAMBØLL s seneste vurdering, som i forhold til de tidligere DSB undersøgelser medtager alternative udenlandske erfaringer og teknologi, hvor det er muligt, alligevel stemmer godt overens med de tidligere DSB s prisoverslag.

9

10

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG

FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG FREMTIDENS TOG BESLUTNINGS- OPLÆG August 2014 Med den politiske vedtagelse af Togfonden DK er der sat en klar vision og retning for jernbanen som den fremtidige rygrad i den kollektive transport i Danmark

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland

Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Femern Bælt-forbindelsen Hurtigere og nemmere rejse med bil og tog mellem Skandinavien og Centraleuropa FEMERN BÆLT TUNNELEN Fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland Rejs når du vil ingen billetbestilling

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg

Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Et moderne transportsystem mellem Øresundsregionen og Hamborg Oslo Stockholm Göteborg Malmø København London Amsterdam Hamborg Berlin Køln Paris STRING-KORRIDOREN SET SAMMEN MED KORRIDORERNE MOD OSLO OG

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Dansk strategi for its

Dansk strategi for its Dansk strategi for its ITS udviklingsforum Marts 2011 Redaktion: ITS Udviklingsforum Dato: Marts 2011 Layout: Rethink Pipeline Fotos: Graae, Armgaard & Bangsbo Photography, Movia, Thomas Kjeldsen, Pöyry

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen

Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning. Bent Ole Gram Mortensen Juridiske aspekter ved vedvarende energi på havet Dansk lovgivning Bent Ole Gram Mortensen Maj 2011 Syddansk Universitet, Esbjerg og forfatteren, 2011 Redaktør: Urs Steiner Brandt Institut for Miljø- og

Læs mere

DE DANSKE VEJE FØR OG NU

DE DANSKE VEJE FØR OG NU DE DANSKE VEJE FØR OG NU Bent Thagesen, Danmarks Tekniske Universitet Indholdsfortegnelse Oldtidens veje Middelalderens veje Vejforordningen af 1793 Jernbanens æra Bilismens indtog Motorvejene og vejloven

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald

BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald BESLUTNINGSGRUNDLAG for et dansk mellemlager for lav- og mellemaktivt affald Udarbejdet af GEUS og DD for en Tværministeriel arbejdsgruppe under Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Februar 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen

Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen BedreTrafik Tlf: 63450062 Hybenvænget 8 Mob: 26700788 5620 Glamsbjerg Email: Ole@bedretrafik.dk Glamsbjerg 4. april 2014 Letbane til Billund langt mere fremtidssikker end jernbaneløsningen Jeg vil hermed

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN JULI 2014 LOKALBANEN, MOVIA, REGION HOVEDSTADEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN FRA VISION TIL VIRKELIGHED 2 HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN HANDLINGSPLAN FOR UDVIKLING AF LOKALBANEN

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv

Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv RA 578 Juli 2012 Koordinerede netudbygnings- kriterier for 10-60 kv og 132-150 kv Paradigme for beslutningsgrundlag til valg af netudbygning på 10-60 kv- og 132-150 kv-niveau 2 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København

Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune. Samspil mellem bus og metro i København Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Samspil mellem bus og metro i København Strategisk Analyse og International Best Practice for Tilpasning af Busnettet til Metroen Hamburg,

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere