VK-LOVFORSLAG OM SKATTEFRI HOSPITALSFORSIKRINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VK-LOVFORSLAG OM SKATTEFRI HOSPITALSFORSIKRINGER"

Transkript

1 26. februar 2002 Af Martin Windelin Direkte telefon: VK-LOVFORSLAG OM SKATTEFRI HOSPITALSFORSIKRINGER DYBT PROBLEMATISK Regeringen fremsatte 6. februar 2002 lovforslag om indførsel af skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger- og forsikringer. Førstebehandling i Folketinget er 26. februar, mens høringsfrist er 27. februar. Notatet giver en grundig gennemgang og analyse af lovforslaget og argumenterne for og imod. Det konkluderes, at forslaget er dybt problematisk og bør forkastes. Det vises, at forslaget og dets konsekvenser står i skærende kontrast til V&K's politiske udmeldinger til befolkningen før og under valget. AE finder det urimeligt at bruge de fælles midler i statskassen til at subsidiere folk - der har en arbejdsgiver, der vil betale deres hospitalsbehandling eller -forsikring - med skattetilskud på pct. af prisen, afhængig af folks marginalskattesats. Sådanne ydelser bør beskattes som andre personalegoder, f.eks. arbejdsgiverbetalt fri telefon, bil, tv-licens mv. Forslaget øger den ulige adgang til sygehuse, understøtter opdeling af medarbejdere og befolkning i A- og B-hold, forlænger ventetiden for tusindvis af patienter på de offentlige sygehuse og medvirker ikke til at løse problemerne på de offentlige sygehuse. Forslaget understøtter og er udtryk for den problematiske tankegang, at patienter i endnu højere grad end nu skal prioriteres efter, hvorvidt det er en samfundsøkonomisk god forretning at operere dem. AE mener desuden, at Skatteministeriet provenuberegning, der viser, at forslaget vil koste ca. 35 mio. kr. per år, er misvisende, og at skattefriheden er meget dyrere. Mindst mio. kr. per år, muligvis endnu mere. Endvidere er mange af argumenterne for forslaget misvisende eller ukorrekte. Notatet er forholdsvis langt. Derfor er fire resumebokse udarbejdet. Boks 1 (side 3) opsummerer, hvad lovforslaget giver skattefrihed for og hvad ikke. Boks 2 (side 6) indeholder AE's argumenter imod forslaget. Boks 5 (side 19) indeholder regeringens og andres argumenter for forslaget samt AE's kommentarer hertil. I boks 6 (side 27) er AE's politikanbefalinger på baggrund af lovforslaget. Endelig er AE's høringssvar vedlagt. P:\GS\06-til ny hjemmeside\velfærd\2002\skattefri-skm doc

2 2 VK-LOVFORSLAG OM SKATTEFRI HOSPITALSFORSIKRINGER DYBT PROBLEMATISK Notatet gennemgår i afsnit 1 indholdet af regeringens lovforslag om indførsel af skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger- og forsikringer og der ses på, hvorvidt forslaget harmonerer med V&K's tidligere politiske udmeldinger vedrørende fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. I afsnit 2 gennemgås AE's argumenter imod lovforslaget. I afsnit 3 vurderes de argumenter, som regeringen og andre har til støtte for lovforslaget. Der rundes i afsnit 4 af med AE's politikanbefalinger i forbindelse med forslaget. 1. Indholdet af regeringens lovforslag og formålet hermed Regeringen fremsatte 6. februar 2002 lovforslag L 97 om indførsel af skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandlinger- og forsikringer. Lovforslaget kommer til 1. behandling i Folketinget 26. februar. Lovforslaget indebærer, at der indsættes en undtagelsesparagraf i skattelovgivningen, så arbejdstagere ikke beskattes af det personalegode, som arbejdsgiverbetalte sundhedsbehandling/forsikring faktisk udgør. Skattelovgivningen bygger nemlig på det grundlæggende princip, at det er uden betydning for den skattemæssige behandling, om indkomsten fremtræder i form af kontanter eller i form af naturalier eller personalegoder som f.eks. fri arbejdsgiverbetalt telefon, fri arbejdsgiverbetalt bil eller som her en fri arbejdsgiverbetalt hospitalsbehandling eller -forsikring. Derfor er en undtagelsesparagraf nødvendig for at give skattefrihed. I boks 1 er en oversigt over, hvad der med forslaget gives skattefrihed for og hvad der ikke gives skattefrihed for. Lovforslaget skønnes af Skatteministeriet at medføre et samlet årligt nettoprovenuetab på omkring 35 mio. kr., dog kun ca. 25 mio. kr. i 2002, som følge af, at den forventede stigning i arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer- og behandlinger vil ske over tid og ikke fuldt ud i Forslaget indeholder desuden helt tilsigtet ikke et krav om, at alle virksomhedens medarbejdere skal være omfattet af virksomhedens arbejdsgiverbetalt hospitalsbehandlingstilbud- eller forsikringstilbud. Det begrundes med, at det ellers ville begrænse antallet af arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og -behandlinger.

3 3 Boks 1. Hvad giver lovforslaget skattefrihed for og hvad ikke? Følgende behandlinger gives der skattefrihed for: 1. Som udgangspunkt vil alle behandlinger og operationer, som er lægefagligt begrundede, dvs. hvor der er givet en lægehenvisning til behandlingen, være skattefrie. Skattefriheden gælder uanset, om det drejer sig behandling af sygdom, ulykke eller det er rent sygdomsforebyggende behandlinger - og uanset om skaden er sket i arbejdstiden, i ens fritid eller på en ferie, er medfødt eller er kommet pga. alder. Kravet er blot, at der skal foreligge en lægehenvisning til behandlingen. 2. F.eks. hvis man har fået lægehenvisning til meniskoperation efter en uheldig skiferie, lægehenvist kiropraktorbesøg ved hold i ryggen, fordi man har løftet en for tung stol, lægehenvist forebyggende massage hos massør mod spændingshovedpine 3. Lægehenvist kosmetisk behandlinger og operationer som følge af et ulykkestilfælde eller f.eks. en brystkræftoperation. 4. Lægehenviste samtaler hos privatpraktiserende psykolog ved depression som følge af en skilsmisse. Følgende behandlinger gives der IKKE skattefrihed for: 1. Alle behandlinger, man ikke kan få en lægehenvisning til. 2. Behandling for tandlidelser vil som udgangspunkt ikke være omfattet, da de normalt ikke sker efter lægehenvisning. 3. Rent kosmetiske behandlinger som f.eks. brystkorrektioner, operation for godartede modermærker eller synskorrigerende operationer for at undgå briller. 4. Lægehenvist behandling for barnløshed. Skattefrihed gælder uanset, om arbejdsgiveren betaler direkte for behandlingen til hospitalet/klinikken, eller om arbejdsgiveren indirekte betaler for behandlingen ved at betale for en hospitalsforsikring for medarbejdere. Desuden omfatter skattefriheden den rentebesparelse, som en medarbejder kan opnå ved, at arbejdsgiveren yder den pågældende et helt eller delvist rentefrit lån til dækning af udgifterne til en behandling Kilde: AE på baggrund af Lovforslag L 97, fremsat 6. februar Af samme grund indeholder forslaget en ophævelse af kravet om, at alle virksomhedens ansatte skal have tilbuddet om arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning, før der gives skattefrihed. Der har siden 1999 eksisteret en speciel undtagelsesparagraf i skattelovgivningen, der har gjort, at lige netop personalegodet arbejdsgiverbetalt alkoholafvænningsbehandling var skattefri for arbejdstageren, hvilket som nævnt er en klart brud med skattelovgivningens grundprincip, jf. ovenfor. En altafgørende forudsætning for skattefriheden var, at alle virksomhedens medarbejdere skulle have tilbuddet om arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning. At det var så vigtigt, at personalegodet arbejdsgiverbetalt alkoholafvænning skulle gælde alle medarbejdere for at være skattefrit, skyldtes et stærkt politisk ønske dengang fra næsten hele folketingssalen om, at man ville undgå at

4 4 virksomhederne opdelte de ansatte i et A- og B-hold, hvor kun de højt værdsatte medarbejdere (topledere, nøglemedarbejdere o.l) på A-holdet fik tilbuddet om skattefri arbejdsgiverbetalt behandling, mens resten af medarbejderne (B-holdet) selv af egen lomme måtte betale for alkoholafvænning, jf. bemærkningerne til 1999-loven samt folketingsdebatten herom. V&K's politiske udmeldinger og handlinger passer ikke sammen V&K har overfor offentligheden hele tiden lagt vægt på den fri og lige adgang til sundhedssystemet og så sent som 3. oktober 2001, hvor VK fremlagde forslag B9 i Folketinget om skattefrihed for arbejdgiverbetalte operationer, understregede de, at "princippet om lighed i ordningen er helt essentielt. Arbejdsgiverne kan ikke dele virksomhedens ansatte op i et A- og B-hold, således at kun enkelte medarbejdere omfattes af ordningen. Ordningen på den enkelte arbejdsplads skal således omfatte alle medarbejdere eller ingen", (citat fra V&K's bemærkninger til deres eget forslag af 3. oktober 2001). V&K går med deres nuværende lovforslag stik imod deres få måneder gamle forsikringer til befolkningen om, hvor essentielt det var, at arbejdsgiverne ikke kunne få lov til at dele virksomhedens ansatte op i et A- og B-hold. Den uheldige del af befolkningen, der helt er udenfor arbejdsmarkedet (studerende, arbejdsløse, førtids- og invalidepensionister, efterlønnere, alderspensionister, hjemmegående ægtefæller m.fl.) har slet ingen chance for at komme på A-holdet, for de har ingen arbejdsgiver, de kan prøve at overtale til at betale for sig. De tilhører et C-hold i denne sammenhæng. "Venstre ønsker ikke et forsikringssystem til at finansiere det danske sundhedsvæsen" (citat fra Venstre Finanslovsoplæg for 2002 udgivet i efteråret 2001). Hvis regeringen siger til befolkningen, at man ikke ønsker et forsikringssystem til at finansiere det danske sundhedsvæsen, kan det være svært for den almindelige borger at forstå, at hans skattekroner skal bruges til at yde økonomisk skattetilskud til at øge markedet for private sundhedsforsikringer. Svært at forstå, at regeringen ønsker at yde økonomisk støtte til et forsikringssystem, som regeringen siger, den ikke ønsker. "I dag er det pengepungens størrelse, der bestemmer, hvor længe man skal stå på en venteliste. De velhavende har råd til selv at betale for behandling uden om ventelisten. Venstre ønsker, at alle skal have denne ret, uanset pengepungens størrelse." (citat Venstre Finanslovsoplæg for 2002 udgivet i efteråret 2001). Men med regeringens forslag ydes der økonomisk støtte til, at de i forvejen priviligerede på arbejdsmarkedet kan blive behandlet uden om ventelisterne. Selvom det med lovforslaget måske

5 5 ikke umiddelbart bliver ens egen pengepung, der bestemmer ventetiden, så bliver det afgørende nu, om ens arbejdsgiver mener, man er værd at forsikre eller behandle, nu hvor regeringen vil yde et skattetilskud til forsikringen. Med V&K's forslag vil det især blive de højtlønnede og altså alligevel dem med den største pengepung. De politiske udmeldinger og de politiske handlinger på dette punkt passer ikke sammen. Andre politiske udmeldinger vedr. lovforslaget "Vi kan fra Kristeligt Folkepartis side helhjertet støtte dette forslag, for jeg har også bemærket, at arbejdsgiverne ikke kan dele virksomhedens ansatte op i et a- og b-hold, således at kun enkelte medarbejdere ville være omfattet af ordningen.", sagde Flemming Kofod-Svendsen fra Kristeligt Folkeparti under 1.behandelingen af V&K's forslag den 25. oktober Danske Folkeparti har hver gang under SR-regeringen støttet V&K's tidligere forslag om skattefrihed for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og - behandlinger. V&K's tidligere forslag indeholdt imidlertid som nævnt et helt essentielt krav om, at virksomheden ikke måtte opdele medarbejderne i et A- og et B-hold. I den sammenhæng er det meget interessant, at sundhedspolitisk ordfører Birthe Skaarup fra Dansk Folkeparti (DF) i Ekstra Bladet 19. december 2001 udtaler, at DF vil stemme for VK's planer om at give kommunerne lov til, at dens borgere kan hoppe over den offentlige venteliste ved at betale for borgernes behandling på et privathospital. Men at DF imidlertid stiller to betingelser: 1) kommunen skal tilbyde muligheden for behandling for alle typer borgere - ikke kun de erhvervsaktive og 2) kommunen skal betale for privatbehandling ud af kommunekassen, de må ikke dække udgiften ved at tegne en hospitalsforsikring for borgerne. 2. Argumenterne imod regeringens lovforslag I boks 2 er listet en lang række af de argumenter, der er imod regeringens lovforslag. De uddybes i det efterfølgende.

6 6 Boks 2. Argumenterne imod regeringens lovforslag - kort fortalt 1. Skattefriheden er en udgift for statskassen, og det er urimeligt at bruge af statens midler til at give skattetilskud til sundhedsforsikringer- og behandlinger til de priviligerede mennesker, der i forvejen er så heldig at have en arbejdsgiver, der vil betale for, at de kan springe ventelisterne over. Skattefriheden indebærer et statskassefinansieret skattetilskud på pct. af prisen på sundhedsbehandlingen/forsikringen. 2. Skattefriheden bliver langt dyrere end de 35 mio. kr. per. år, Skatteministeriet skønner. AE mener, at skattefriheden vil koste ca mio. kr. per år. På længere sigt, hvis ordningen med skattefri arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring vinder stor udbredelse, som V&K håber den gør, så vil skattefriheden blive endnu dyrere per år. 3. Øger den ulige adgang til sundhedsydelserne. Der er stor social ulighed i, hvem der nyder godt af forslaget. Efter al sandsynlighed vil de i forvejen mest priviligerede få mest glæde af forslaget, mens alle udenfor arbejdsmarkedet (studerende, arbejdsløse, pensionister) og dem på de offentlige ventelister kun får ringe eller ingen gavn af forslaget. Opdeling i A-, B- og C-hold. Endda overvejende sandsynligt, at tusindvis af patienter på de offentlige ventelister stilles ringere. Dels fordi privathospitalerne suger lægeressourcer fra de offentlige hospitaler. Dels fordi privathospitalerne er med til at presse lønningerne for læger og sygeplejesker op, hvilket øger ressourceproblemerne på de offentlige hospitaler. 4. Hvorfor understøtte udviklingen - via lovgivning og tilskud - hen imod flere private sygeforsikringer og privathospitaler, hvis man er imod et ForsikringsDanmark på sundhedsområdet og finder det urimeligt, at kun de rige kan betale sig fra ventelisterne? 5. Bidrager til at underminere den offentligt finansierede skatteforsikring, ved at flere kommer til at betale to gange for sygehusbehandling. Første gang over skatten, anden gang via aflønningspakken i ens ansættelsesforhold. 6. V&K lægger ikke op til at ville registrere statens udgifter til skattefriheden. Det er dybt kritisabelt og umuliggør, at regeringen selv, Folketingets øvrige politikere og hele befolkningen løbende kan følge med i, hvad skattefriheden koster og hvem den tilfalder, og vurdere rimeligheden heraf og træffe beslutning om den skal fortsætte. 7. Risiko for skattesmuthul. Ligesom en arbejdsgiverbetalt fri telefon ofte indgår i lønforhandlingerne, fordi man ikke bliver beskattet svarende til den fulde værdi af fri telefon, så vil arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring indgå på samme måde i en i fremtiden legal skatteundvigelsesmanøvre. 8. Forslaget vil særlig være til gavn for de højest lønnede. Dels fordi det ofte vil være dem, der ved V&K's forslag vil få tilbudt arbejdsgiverbetalt behandling/forsikringer, dels fordi de har den største marginalskatteprocent og dermed får det største skattetilskud. 9. Skattefriheden giver tilskud til de ca personer, som allerede er så heldige at have en fri arbejdsgiverbetalt forsikring eller behandling. Dem, der allerede har en fortrinsstilling mht. fri hospitalsbehandling, skal altså yderligere forkæles. 10. Patientens produktionsmæssige værdi bør ikke tillægges større vægt, end den gør nu, for hvornår man kan blive opereret. De mest tungtvejende prioriteringsgrunde bør være lægefaglig bedømmelse af behovet og den tid, patienten hidtil har stået på venteliste.

7 7 1) Skattefrihed er en udgift for statskassen og et urimeligt skattetilskud Set fra statens side er en skattefrihed, der reducerer statens skatteprovenu med f.eks kr. per person, en lige så stor udgift for staten som et direkte udbetalt økonomisk skattefrit tilskud på kr. Set fra lønmodtagerens side er det økonomisk set også det samme, om staten giver en skattefrihed, som reducerer hans skattebetaling med kr., eller om han ikke får skattefriheden og derfor er fuldt skattepligt af sit personalegode, men i stedet får en skattefri check/tilskud på kr. kroner fra staten. Det er derfor helt rimeligt og retvisende at sidestille den foreslåede skattefrihed på det hidtil skattepligtige frynsegode arbejdsgiverbetalt hospitalsbehandlinger- eller forsikringer, med et skattefrit tilskud til arbejdsgiverbetalt hospitalsbehandlinger- eller forsikringer. Tilskuddets størrelse er på pct. af værdien af sundhedsbehandlingen/forsikringen, afhængig af personens marginalskattesats. 1 På en operation til en værdi af kr. giver staten altså lønmodtageren et skattefrit tilskud på , hvis han har en marginalskattesats på 60 pct. Skattefritagelsen betyder med andre ord, at vi alle er til at betale omkring halvdelen af regningen for en række priviligerede mennesker, der i forvejen får foræret en operation/behandling på et privat sygehus og derfor kan springe de offentlige ventelister over. Den lønmodtager eller pensionist, som af egen lomme køber en operation/behandling på et privathospital, må selv betale den fulde regning (endda af en indkomst, der er betalt skat af). I eksemplet ovenfor er det valgt at se på situationen, hvor virksomheden direkte betaler for operationen. Ræsonnementet og konklusionerne er imidlertid helt de samme, hvis der er tale om en virksomhedsbetalt hospitalsforsikring til f.eks kr. kr. per år. Hidtil har lønmodtageren skullet beskattes af den årlige udgift hertil. Ved forslaget ydes altså et skattefrit tilskud på 600 kr. pr. år ved en skattesats på 60 pct. til den medarbejder, der i forvejen er så heldig at få foræret en hospitalsforsikring af sin arbejdsgiver. Medarbejderen eller pensionisten, der af egen lomme tegner samme forsikring, får ingen tilskud. 1 Jf. skatteministeriet, hvor laveste marginalskatteprocent for lønindkomst i em gennemsnitskommune, inkl. arbejdsmarkedsbidrag og særlig pensionsopsparing er oplyst til 44,22 pct. og hvor den tilsvarende højeste er oplyst til 63,33 pct. for år 2002.

8 8 ad 2) Skattefriheden bliver langt dyrere end Skatteministeriet skønner I boks 3 har AE vist de bagvedliggende mellemregninger og forudsætninger bag Skatteministeriets skøn over lovforslagets provenuvirkning for statskassen. Skatteministeriet understreger i bemærkningerne til lovforslaget, at provenuskønnene er forbundet med stor usikkerhed. Det konkluderes dog i lovforslagets tekst, at provenutabet skønnes at være i størrelsesordene 35 mio. kr. per år. Et første umiddelbart kritikpunkt er, at man ikke mere præcist refererer konklusionen i ens egne beregninger, nemlig at forslaget koster i størrelsesordenen mio. kr. Skatteministeriet vælger alene at referere det laveste tal. Et sådant skæv referering af egne beregninger er særlig problematisk derved, at læseren af lovforslaget ikke uden yderligere informationer fra Skatteministeriet selv kan regne sig frem til og indse dette. Boks 3. Skatteministeriets provenutabsberegning af skattefriheden Mio. kr. Årligt indkomstskattetab ifbm. med arbejdsgiverbetalte forsikringer 1) 90 + Årligt indkomstskattetab ifbm. arbejdsgiverbetalte behandlinger 2) = Samlet offentligt indkomstskattetab, brutto pr. år Skatteunddragelse (som regel uagtsom skatteunddragelse) 3) 45 = Samlet offentligt indkomstskattetab, netto pr. år Besparelsesgevinster på sygedagpenge, merprovenu, medicintilskud 4) 20 = Samlet nettoprovenutab for staten, netto pr. år Kilde: AE på baggrund af lovforslag L97 (se bilag 2) og oplysninger fra Skatteministeriet. Noter: 1) 50% skat af forsikringer á kr. stykket. 2) 50% skat af 500 til1.000 operationer á kr. stykket. 3) Manglende selvangivelse af 75% af de nuværende arbejdsgiverbetalte forsikringer á kr. stykket til 50% beskatning. Skatteministeriet regner med, at skatteunddragelsen som regel er uagtsom, dvs. at arbejdstageren overser eller glemmer, at en arbejdsgiverbetalt forsikring skal selvangives 4) Besparelsen på de 20 mio. kr. er besparelsesgevinst på de nye forsikringer, der forventes at komme. Denne besparelse kan sættes i forhold til et forventet indkomstskattetab på 30 mio. kr. på de nye forsikringer, svarende til 50% skat af forsikringer á kr. stykket. Det giver en selvfinansieringsgrad på 2/3. En anden væsentlig årsag til, at udgiften til skattefriheden skønnes "kun" at koste 35 mio. kr. er, at Skatteministeriet trækker 45 mio. kr. ud af regnestykket, fordi de skønner, at 75 pct. af de personer, der i øjeblikket får en arbejdsgiverbetalt forsikring, (uagtsomt) undlader at selvangive det. Ministeriets ræsonnement er strengt logisk korrekt nok, men hviler på en absurd forudsætning. Nemlig, at man ikke har gjort nogen synderlige tiltag for at forhindre, at skønsmæssigt 75 pct. af dem, der får en arbejdsgiverbetalt forsikring, ikke selvangiver det. Og at man så sandelig heller ikke havde

9 9 tænkt sig at gøre noget ved disse tilfælde af (uagtsom) skatteunddragelse i fremtiden. Absurditeten i forudsætningen er så meget desto større, som at det ville være forholdsvis nemt at komme en meget stor del af skatteunddragelsen til liv. Man skulle nemlig bare indføre indberetningspligt til skattemyndighederne for arbejdsgiveren af værdien af den sundhedsforsikring, han har tegnet for medarbejderen. En sådan indberetningspligt gælder i forvejen en lang række andre personalegoder, som arbejdsgiverbetalt fri telefon, bil, tv- og radiolicens, bolig mv. Så det kan fortrykkes på selvangivelsen og automatisk medtages i skatteberegningen, så medarbejderen ikke kommer til at overse eller glemme at selvangive det. Ved hjælp af ovennævnte to - efter AE's mening urimelige - "fif" reduceres den opgjorte omkostning ved at indføre skattefriheden altså med mio. kr. AE mener derfor, at et mere retvisende tal for omkostningen ved skattefriheden er i størrelsesordenen mio. kr. og ikke 35 mio. kr., som Skatteministeriet giver indtryk af. 2 De nuværende ca arbejdsgiverbetalte hospitalsforsikringer antages af Skatteministeriet at stige til ca i 2003, jf. bilag 2. Det svarer til en stigning fra knap 3,6 pct. til ca. 5,4 pct. arbejdsgiverbetalte forsikringsdækning af de beskæftigede. Disse tal skal ses på baggrund af, at der i 1995 kun var ca arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikrings, jf. baggrundsnotat til L 97. Skatteministeriets skøn på er særdeles usikkert, jf. ministeriets egne kommentarer i lovforslaget. Hvis ordningen vinder udbredelse, kan antallet af arbejdsgiverbetalte hospitalsforsikringer blive meget større, hvilket naturligvis vil øge omkostningerne ved den foreslåede skattefrihed. ad 3) Øger den ulige adgang til sundhedsydelserne - stor social ulighed i hvem der nyder godt af forslaget, opdeling i A-, B- og C-hold. 2 Det typiske økonom-forsvar for Skatteministeriets beregning er, at man bare har lavet en "alt-andet-lige"-beregning, hvor man kun ændrer ved et forhold, nemlig om der er skattefrihed eller ej. Dette forsvar holder ikke her. For man kan sagtens lave en alt andet ligeberegning, der fører til AE's resultat på mio. kr. Man skal bare gøre, som man burde have gjort for lang tid siden, nemlig med det samme indføre indberetningspligt for virksomhederne. Og så kan man bagefter beregne de sande provenumæssige konsekvenser af at indføre skattefrihed eller ej. Men det er klart, regeringen ikke påtænker at indføre indberetningspligt som første step, for så ville provenuberegningen af skattefriheden pludselig blive meget dyrere.

10 10 Ulige adgang ved opdeling i A-, B- og C-hold VK muliggør med lovforslaget, at der gives skattetilskud til, at virksomhederne kan opdele medarbejderne i et A-hold, hvor man har håndplukket de medarbejdere, der skal have tilbuddet om skattefri arbejdsgiverbetalt sundhedsbehandlinger og forsikringer. B-holdet består af resten, som ikke får samme tilbud. C-holdet er alle dem uden for arbejdsmarkedet, som ikke engang har en arbejdsgiver, de kan forsøge at overtale til at give dem en gratis behandling foran alle andre på et privathospital. At virksomheden i vid udstrækning med den foreslåede skattefrihed må forventes, at håndplukke de medarbejdere, der skal tilbydes behandling eller forsikring, er jo en klar konsekvens af de driftsøkonomiske overvejelser, en virksomhed må og skal gøre sig. Vækst på privathospitaler vil suge personaleressourcer fra de offentlige hospitaler, hvorved patienter på de offentlige ventelister stilles ringere At den vækst i privathospitalsbehandlingerne, som lovforslaget vil give, kunne komme til at gå ud over patienter på den offentlige hospitals venteliste, omtales slet ikke i lovforslaget. Faktisk konkluderes lige modsat, nemlig at jo flere, der kan trækkes ud af det offentliges ventelister og blive behandlet på privathospital, desto kortere ventetid vil der blive for alle dem, som står på den offentlige venteliste: " og ventelisterne forkortes til gavn for de grupper i samfundet, der ikke kan betale sig fra en behandling på et privathospital eller ikke har en arbejdsgiver, der vil betale for en sådan behandling. Således vil alle samfundsgrupper have direkte eller indirekte gavn af ordningen." (citat fra lovforslagets almindelige bemærkninger). Ministeren og hans ministerium fremlægger ingen dokumentation for påstanden om, at lovforslaget også vil gavne alle, inklusiv dem på de offentlige ventelister. Påstanden fremsættes blot som en selvindlysende sandhed. Imidlertid kræver det langt grundigere analyser og dokumentation for at hævde ovenstående. Nedenstående gennemgang vil vise hvorfor. Konklusionen på gennemgangen vil være, at ventetiden næsten med garanti ikke reduceres for alle patienter, og at ventetiden i hvert fald for nogen af patienterne på de offentlige ventelister vil forlænges. Hvor mange og hvor meget, disse patienters ventetid forlænges, afhænger helt af i hvilken udstrækning, privathospitalerne trækker behandlingskapacitet ud af de offentlige sygehuse.

11 11 Figur 1. Situation med offentlige ventelister og ingen privathospitaler Nr. 7 Nr. 6 Venteliste til operation Nr. 5 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1 Udførte operationer Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Offentlig sygehus Kilde: AE. I figur 1 er illustreret, hvordan situationen ser ud, når der er ventelister til behandling på offentlige sygehuse og ingen privathospitaler. Hver firkant repræsenterer en patient. Det antages, at patienterne opereres i den rækkefølge, som de står på listen, og at folks nr.-placering på ventelisten primært er bestemt af hvor lang tid, de har stået på ventelisten. Nye patienter sættes altså som hovedregel bagerst i køen og har derfor de højeste numre og dermed de længste ventetider at se frem til. Figuren illustrerer, at man i denne situation opereres i den rækkefølge, man står på ventelisten. Figuren illustrer her en behandlingskapacitet på 4 patienter. Analysen kan nemt gøres mere realistisk ved at antage, at hver firkant repræsenterer f.eks patienter, men for pædagogiske formål gennemføres analysen ved at lade hver firkant repræsentere en patient.

12 12 Figur 2. Situation, hvor private sygehuse overhovedet ikke trækker læge- og sygeplejeskeressourcer fra de offentlige sygehuse Nr. 7 Nr. 6 Venteliste til operation Nr. 5 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1 Udførte operationer Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Offentlig sygehus Privat sygehus Kilde: AE. I figur 2 er illustreret den situation, som lovforslaget implicit antager vil gælde, nemlig at private sygehuse overhovedet ikke trækker læge- og sygeplejeskeressourcer fra de offentlige. Bemandingen af de private sygehuse sker udelukkende ved at trække på ledige læge- og sygeplejeskeressourcer, som ikke benyttes i øjeblikket på offentlige sygehuse i Danmark. F.eks. arbejdsløse læger/sygeplejesker, merarbejde/ekstrajob ved siden af lægens/sygeplejeskens fuldtidsarbejde på det offentlige hospital, ved at lægen/sygeplejesken også arbejder i deres ferier eller fritid eller ved at lade patienterne bliver opereret i udlandet af udenlandske læge- og sygeplejesker. Ikke en eneste læge- eller sygplejesketime trækkes ud af det offentlige. I denne ekstreme situation sker det, at hvis patient nr. 6 og 7 har en arbejdsgiverbetalt operationsforsikring eller får en arbejdsgiverbetalt operation på et privat sygehus, så ødelægger det intet for patienterne Patient nr. 5 må se sig overhalet af 6. og 7., som stod længere nede på listen, men alligevel bliver hurtigere opereret end ham. Det forværrer imidlertid ikke patient nr. 5's ventetid. Hvis der er patienter efter nr. 6 og 7, forbedres disses patienters ventetid. Det ses, at lovforslagets udsagn om, at de arbejdsgiverbetalte operationer er til gavn for alle selv under de ekstreme antagelser, alligevel ikke er helt sand. Patient nr.1-4 har ikke haft glæde af det og patient nr. 5 blev sprunget

13 13 over. Men OK, ingen patienter er blevet stillet dårligere. Og der er nogen, der er blevet stillet bedre. Figur 3. Situation, hvor private sygehuse i fuldt omfang trækker læge- og sygeplejeske ressourcer fra de offentlige sygehuse Nr. 7 Nr. 6 Venteliste til operation Nr. 5 Nr. 4 Nr. 3 Nr. 2 Nr. 1 Udførte operationer Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Offentlig sygehus Privat sygehus Kilde: AE. Figur 3 viser den stik modsatte situation af figur 2, nemlig at udbygningen af de private sygehuse sker alene ved at trække ressourcer fra de offentlige sygehuse. Derfor er to af de fire operationer ændret fra at være offentlige til at være private. Heller ikke dette er en realistisk situation, men vises for at klargøre pointen. I denne situation ses det, at effekten af, at patient nr. 6 og 7 har en arbejdsgiverbetalt forsikring eller operation på et privathospital bliver, at alle dem, de springer over, nu må rykke to pladser længere ned på ventelisten og derved får forlænget deres ventetid. I figuren er det kun 3 patienter, hvis situation forværres, men antag at hver blok tæller patienter. Så er det patienter, hvis ventetid forlænget ved, at hver eneste af dem rykker pladser længere ned på ventelisten.

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009).

68. møde. Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1. (Fremsættelse 18.11.2009). Tirsdag den 6. april 2010 (D) 1 (Fremsættelse 18.11.2009). 68. møde Tirsdag den 6. april 2010 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem af Folketinget

Læs mere

Private sundhedsforsikringer

Private sundhedsforsikringer Private sundhedsforsikringer Notat udarbejdet for LO Jakob Kjellberg Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Dansk Sundhedsinstitut Februar 2010 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en selvejende

Læs mere

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen

Teknisk note nr. 2. Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 1979-1997. Noten er udarbejdet af Claus Larsen Teknisk note nr. 2 Udviklingen i udbredelsen af frynsegoder blandt danske lønmodtagere 19791997 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 1997 Kort om dette notats

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg Jes Søgaard Michael Nyhus Andreasen Dansk Sundhedsinstitut Marts 2009 Forord Privatisering og markedsgørelse i sundhedsvæsenet er noget vi snakker

Læs mere

Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem?

Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem? BRAGT I Social Politik, nr. 3, 2007: 13-20 Juni 2007 Private syge- og sundhedsforsikringer: Løsning eller problem? Kjeld Møller Pedersen Professor, sundhedsøkonomi Syddansk Universitet At dømme efter den

Læs mere

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation

Kapitel 5 Fri telefon, computer og datakommunikation 2012 Beskatning af personalegoder Afgangsprojektet er udarbejdet af Marie Hertz Bach Melitza Herbert Nielsen Copenhagen Business School, HD(R) 09-05-2012 Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Opgaveformalia Kapitel

Læs mere

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu

Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Kandidatafhandling. Cand.merc.aud. Juridisk Institut Copenhagen Business School 2009 Personalegoder - beskatning, udbredelse og effekt på statens provenu Udarbejdet af: Vejleder: Jonas A. Nilsson Anders

Læs mere

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER.

STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. STATUSRAPPORT TIL FOLKETINGET OM PERSONALEGODER/NATURALIEYDELSER OPDATERET MED NYE OPLYSNINGER OM SUNDHEDSFORSIKRINGER. ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET, FINANSMINISTERIET, BESKÆFTIGELSESMINISTERIET OG

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg

Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 65 Offentligt Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt fremsendes Statusrapport til Folketinget om personalegoder/naturalieydelser, december 2005. Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

Forsikring i velfærdssamfundet

Forsikring i velfærdssamfundet Forsikring i velfærdssamfundet Forsikringserhvervets bidrag til velfærdsdebatten Indhold Forord................................Side 3 Forsikring i velfærdssamfundet...............side 4 Sygdom og forsikring

Læs mere

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter

Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter. Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Redegørelse om den skattemæssige behandling af arbejdsgiverbetalte sundhedsudgifter Skatteministeriet Betænkning nr. 1296/Juni 1995 Købes hos boghandleren eller hos

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 259 Offentligt J.nr. 2009-711-0030 Dato: 3. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Læs mere

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011).

19. møde. Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1. (Fremsættelse 21.11.2011). Tirsdag den 29. november 2011 (D) 1 (Fremsættelse 21.11.2011). 19. møde Tirsdag den 29. november 2011 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om meddelelse af orlov til og indkaldelse af stedfortræder for medlem

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 255 Offentligt Axelborg, 26. marts 2009 Til Skatteministeriet Samlet høringssvar Skatteministeriet har torsdag den 19. marts sendt et omfattende antal lovtekster

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring

Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Arbejdspladserne og sundhedsforsikring Hvem og hvor mange har en sundhedsforsikring, hvorfor og med hvilke effekter? Foreløbige resultater fra spørgeskemaundersøgelse af sygeog sundhedsforsikringer Kjeld

Læs mere

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser

Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Beskatning af personalegoder/ naturalieydelser Oktober 2003 Økonomi- og Erhvervsministeriet, Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Skatteministeriet Beskatning af personalegoder/naturalieydelser

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 68 Bilag 2 Offentligt J.nr. 12-0219990 Dato: 22. november 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold.

Det er ikke en beskrivelse for selskaber, hovedaktionærer og andre med mere komplicerede skatteforhold. Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens. Det er ikke en beskrivelse

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdofghjklæøzxcvbnmqwerty NEDBRINGELSE AF uiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåa SYGEFRAVÆR: sdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Læs mere

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER

REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 15. juni 2011 REGIONERNES UDBUD AF SUNDHEDSYDELSER 1. INDLEDNING 1.1 Resume Der er i dag flere måder, hvorpå patienter kan sendes fra de

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

Skatten i Danmark 2008

Skatten i Danmark 2008 Skatten i Danmark 2008 Her kan du læse om de skatter og afgifter, som almindelige skatteydere oftest kommer i berøring med. Beskrivelsen gennemgår samtidig baggrunden for skatternes og afgifternes eksistens.

Læs mere

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER

SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Af specialkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27285089 4. november 2010 SUNDHEDSFORSIKRINGER GIVER EN SVAG FORBEDRING AF DE OFFENTLIGE FINANSER Dette notat belyser effekten af sundhedsforsikringer

Læs mere

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen

Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet. Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Privat/offentligt samspil i sundhedsvæsenet Michael Nyhus Andreasen Jes Søgaard Jakob Kjellberg Mette Bastholm Jensen Dansk Sundhedsinstitut April 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er

Læs mere