Fællesskab skaber resultater Skriftlig redegørelse Industrigruppen i 3F

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "www.3f.dk Fællesskab skaber resultater Skriftlig redegørelse 2010-2013 Industrigruppen i 3F"

Transkript

1 Fællesskab skaber resultater Skriftlig redegørelse Industrigruppen i 3F 3. ordinære kongres & DELEGERETMØDE

2 Skriftlig redegørelse for 3F s Industrigruppe kongresperioden Foto: Søren Zeuth Joachim Rode Ricky Molloy Harry Nielsen Jens Bach Lars Horn Michael Bo Rasmussen Robert Attermann Kennet Havgaard Forside: Ardagh Glass Holmegaard Redaktion: Peter Keiding Grafisk tilrettelæggelse: Fagbladet 3F Udgivet af 3F s Industrigruppe Redaktionen afsluttet august

3 Indhold Indledning 5 Overenskomster 6 Pension 12 Faglige sager 16 Social dumping 18 Uddannelse 19 Tillidsrepræsentanter 24 Arbejdsmiljø 24 Ligestilling 26 Internationalt 27 Brancheudvalg 29 3

4 Fakta om Industrigruppen Formand Mads Andersen Næstformænd Tina Christensen Flemming Andersen Uddannelseskonsulenter Claus Eskesen Søren Buur Heisel Miljøkonsulent John Villadsen Forhandlingssekretærer Allan B. Schmidt Bjarne Mortensen Connie Sørensen Hanne H. Simonsen Hanne Holgaard Hans Daugaard Henry Andersen Jannie Andersen Jens Peter Christensen John Hansen Jørgen Andersen Lars Chemnitz Ole Jespersen Peter Andersen Pia Maul Andersen Preben Birk HK-sekretærer: Dorthe Holst Hansen Helle Thorup Henriette Elmstrøm Jytte Larsen Pia Larsen Susanne Hansen Susanne Kock Susanne Zaar Tina Hermann Vivi Juncker Medlemstal (juli 2013) personer 4

5 Indledning Den seneste kongresperiode har været præget af den økonomiske krise, der startede i USA i 2008 og hurtigt bredte sig til resten af verden. Her i landet har vi desværre oplevet, at mange industrivirksomheder enten er lukket eller har flyttet arbejdspladser til Kina, Østeuropa og andre steder med lave lønninger. Men der er heldigvis også lyspunkter. En del virksomheder flytter produktion hjem igen. Der er en stigende erkendelse af, at danskernes evne til at samarbejde, deres høje uddannelse og lave hierarkier er kompetencer, som tæller rigtigt meget. Ydermere er stadig flere virksomheder blevet opmærksomme på, at produktion og udvikling hænger snævert sammen, og at der derfor er store fordele ved at samle operatører og ingeniører i samme bygning. Som jeg lovede på kongressen 2010, har vi igennem kongresperioden sat samarbejde, uddannelse og politisk indflydelse i fokus. Vi har fået oprettet industrinetværk for afdelingens repræsentanter i alle regionerne. Industrinetværkene har i samarbejde med gruppen blandt andet arrangeret overenskomstmøder for tillids- og afdelingsrepræsentanter i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2012 og Dette samarbejde er uundværligt og kan med fordel udbygges i fremtiden. Herudover har vi afholdt vidensdelingsmøder med netværkene. Vi vil også i fremtiden kunne sikre vidensdeling afdelingerne og gruppen imellem. Tillidsrepræsentanterne har fået nye kurser af kort varighed vedrørende overenskomstens udvikling i perioden. Vi har lavet opdateringskurser ( brush up ) med gennemgang af faglige voldgifter og arbejdsretssager, som ændrer retspraksis. Disse kurser vil vi tilpasse hvert år. De vil være et tilbud, så længe efterspørgslen er der. Uddannelse af medlemmerne har været i fokus ved overenskomstforhandlingerne. Vi har fået udbygget rettigheder og fået mulighed for konsulenthjælp til at sætte uddannelse i gang. Men vi ved jo godt, at hvis ikke tillidsrepræsentanterne er uddannet til arbejdet, så er det svært at komme i gang. Derfor har vi også sat kurset uddannelsespilot i gang. Det varer én dag og giver grundlæggende viden om begreberne VEU, IKUF med videre. Du kan i redegørelsen læse mere om overenskomstforhandlingerne. Vi har efter 10 år uden for døren igen fået politisk indflydelse. Selvom vi ikke fik det flertal i Folketinget, som vi gerne ville have haft ved valget, er det en fornøjelse at blive inviteret ind i regeringslokalet til forhandling igen. Vi har meget, som vi gerne ser ændret. Og vi holder regeringen fast på deres løfter og vores ønsker. Sammen rykker vi i den rigtige retning. Vi er fusioneret med TIB i perioden. Industrigruppen er i den forbindelse blevet beriget med fem nye forhandlingssekretærer, en uddannelseskonsulent, en arbejdsmiljøkonsulent og tre HK ere. Vi har haft en god fusion helt uden problemer, og hverdagen er hurtigt faldet på plads. Denne skriftlige redegørelse fortæller om gruppens arbejde i den kongresperiode, vi går ud af. Den er at betragte som vores regnskab for perioden. Jeg håber, at du vil læse den med fornøjelse! Mads Andersen Formand for 3F s Industrigruppe 5

6 Overenskomster Forhandlingerne med DI om Industrioverenskomsten i 2012 var præget af den økonomiske og beskæftigelsesmæssige krise. Den havde særligt store konsekvenser for produktion og beskæftigelse inden for industrien. DI meddelte, at der ikke var plads til forbedringer, og at der var behov for lettelser i omkostningerne og større fleksibilitet i arbejdstidsplanlægningen. Industrigruppen planlagde i tæt samarbejde med Industrinetværk, tillidsrepræsentanter og medlemmer, hvilke hovedkrav der skulle fremmes ved forhandlingerne. På trods af den svære situation gav resultatet forbedringer på en række vigtige områder for Industrigruppens medlemmer: Forbedringer for medlemmer, der rammes af arbejdsfordeling, modsvar på forringelser af efterlønnen, forbedringer af fratrædelsesgodtgørelser, uddannelse, forældreorlov samt vikarområdet. Medlemmerne fik mulighed for komme i uddannelse med fuld løn på arbejdsfordeling, en seniorordning, bedre fratrædelsesgodtgørelse, muligheder for at samle op til seks ugers uddannelse med IKUF-støtte med videre. På vikarområdet afsluttedes implementeringen af direktivet i timelønsområdet og fulgte op med at udvide generhvervelsesreglen med tre måneder. På Novo Nordisks fabrik i Hjørring har robotter erstattet det meste manuelle arbejde. Men for Lene Jensen og hendes kolleger er der fortsat masser at rive i. Nu overvåger de i stedet robotterne, der har kælenavne som Store Robert, Mr. Swing King og Jern Henrik. 6

7 7

8 Overenskomster De vigtigste resultater i Industriens Overenskomst Arbejdsfordeling: Uddannelse: Seniorordning: Fratrædelsesgodtgørelse: Forældreorlov: Mulighed for under arbejdsfordeling at planlægge kurser med fuld løn og kompensation fra IKUF i ledighedsperioder. Dette medfører, at medlemmerne bruger færre dagpengeperioder, får bedre økonomi og får forbedret deres kvalifikationer. Ikke opbrugt selvvalgt uddannelse kan nu opsamles i de to foregående kalenderår. Det betyder, at der kan holdes op til seks ugers selvvalgt uddannelse med støtte fra IKUF. Denne uddannelse berøres ikke af en eventuel udbetaling, som den enkelte har fået, hvis der foregår uddannelse under en arbejdsfordeling. IKUF-reglerne er samtidigt smidiggjort, så den enkelte ikke længere selv skal lægge penge ud. Fem år før pensionsalderen, kan man gå på nedsat tid. I perioden kan den ansatte beslutte, at pension af lønnen udbetales som kompensation. Feriefridage kan indgå i opsparingen på fritvalgskontoen op til fem år, før senioraftalen går i gang. Der indføres en bundgrænse, der sikrer alle lavtlønnede en bedre dækning. Forældreorloven bliver mere fleksibel, så nybagte forældre kan vælge at holde forældreorlov af to omgange - og eventuelt på samme tid. 8

9 Rettigheder: Generhvervelse af anciennitet ved genansættelse blev udvidet med tre måneder. Sygdom: Ancienniteten blev mindsket med tre måneder, således at løn under sygdom opnås før. Mindstebetalingen: Stiger samlet 2,70 kroner og når dermed op på 108,70 kroner. Genetillæg blev forhøjet med 1,40 procent første år og 1,40 procent 1. marts Lærlinge: Forhøjes med 2,25 procent 1. marts 2012 og igen 1. marts En god lang sommer med Victor Martin Bidstrup Pedersen var på barsel i sommer. I syv uger passede han sin søn Victor på 10 måneder hjemme i huset i Holbæk. Fire af ugerne var barsel, resten ferie. Martin Bidstrup Pedersen arbejder som operatør hos Novozymes i Kalundborg. Han nyder at kunne være sammen med sin søn på et tidspunkt, hvor han har en alder, hvor det hele ikke går op i amning og bleskift. Sidste år fik de fleste 3F ere med babyer mulighed for at gøre som Martin. Ved fornyelsen af overenskomsterne i 2012 for det private arbejdsmarked blev det mere fleksibelt at gå på barsel. Tidligere var det sådan, at de uger, familien kunne holde forældreorlov med løndækning, skulle holdes allerede, når barnet var 3½ måned. I dag kan forældrene vælge at holde orlov med løn når som helst inden for den samlede barselsperiode. Det betyder, at faderen kan vælge at være på orlov med sit barn sent i orlovsperioden i forlængelse af moderens orlov. 9

10 Herudover har Industrigruppen i perioden fornyet sine andre overenskomster. Her kan man få et overblik over afvigelser i forhold til Industriens Overenskomst: Dansk Håndværk og Auto- og Boligmonteringsområdet i Danmark (Landslauget) Kun 3F-medlemmer har stemmeret ved valg til tillidsposter Kun medlemmer af 3F kan indgå lokalaftaler Sundhedsordning betalt af virksomheden Ingen kan fratræde, før afspadsering af alt overarbejde har fundet sted Selvvalgt uddannelse betalt af kompetencefonden er forbeholdt medlemmer af 3F Dansk Byggeri/DI - Træ- og Møbeloverenskomsten Skriftlighed som gyldighedskrav ved opsigelser Tidsbegrænset ansættelse udvides til 2 gange 10 uger inden for 15 måneder 14 dages á conto udbetaling ved overgang til månedsløn - afdrages over 12 måneder Alle elever skal have pension indbetalt til PensionDanmark Udvidet arbejdstid er betinget af forbundets godkendelse Opnået anciennitet som timelønnet tillægges ved overgang til funktionærlignende ansættelse Emballageoverenskomsten Opsigelsesvarslet for tillidsrepræsentanter ændret til 56 dage efter beskyttelsen til 35 dage. Begge ud over personligt varsel Det kan aftales, at hele skiftetillægget kan veksles til ekstra fridage Mulighed for at kunne indføre arbejdsfordeling Nach-frist på 5 dage i forbindelse med ansættelsesaftaler Eksisterende gruppefritidsulykkesforsikring forbedret Overenskomst med Grafisk Arbejdsgiverforening Regler for tillidsrepræsentanter kraftigt forbedret Mulighed for ved lokalaftale at fravige overenskomstens arbejdstidsbestemmelser Det kan aftales at veksle hele skift-tillægget til ekstra fridage 10

11 Textil- og Beklædningsoverenskomsten Overskuddet fra årets indbetalinger til kompetencefond kan søges af virksomheder som tilskud til uddannelse Op til seks ugers uddannelse kan afholdes i opsigelsesperioden - eller den kan forlænges Man genindtræder i anciennitet generelt ved tilbagevenden inden for 25 måneder Elevtiden regnes med i anciennitet til pension Konsumfisk Opsigelsesvarsler: Efter 5 års beskæftigelse = 35 kalenderdage. Efter 9 år og fyldt 50 år = 42 kalenderdage Fratrædelsesgodtgørelse: Efter 9,12 og 15 års ansættelse i samme virksomhed betales fratrædelsesgodtgørelse på 3,4 eller 5 ugers løn Indbetaling til kompetencefonden stiger med 5 øre til 36 øre. Post Danmark Postarbejdere Ret til uddannelsesplan og forstærket udviklingsforløb Udvidede muligheder for seniorordning OK-ansatte på særlige vilkår Udmøntning af økonomisk ramme fra normallønsområdet Ændret pension af kvalifikationstillæg Honorering for fravigelse af 40 km-grænsen Bortfald af 2-årig karensperiode for 60-årige (tjenestemandspension) Begge grupper Forbedring af natpengeaftalen Behandling af uoverensstemmelser af faglig karakter (ændringer) Ændringer i Samarbejdsaftalen Ændret placering af 10 ugers betalt forældreorlov (barsel) Arbejdsledere og specialister Samme ændringer som OK-ansatte på særlige vilkår og Begge grupper Aldersgrænsen for pension sænkes fra 20 til 18 år Diverse elementer fra IO-forliget 11

12 Industriens Pension De medlemmer af Industriens Pension har en af landets bedste pensionsordninger. Omkostningerne er Danmarks laveste, afkastet er i top, og medlemmerne kan tilpasse ordningen til deres egne behov. I Industriens Pension er der korte sagsbehandlingstider, mulighed for personlig rådgivning og en bred vifte af muligheder for selvbetjening over nettet. Pensionsbidraget er siden starten i 1993 gradvist blevet forhøjet og er nu på 12 procent af lønnen. Den gennemsnitlige indbetaling pr. medlem var i 2012 på kroner. Langt størstedelen af indbetalingen går til pensionsopsparing. Resten går til at sikre medlemmerne forsikringsdækninger ved visse kritiske sygdomme, tab af erhvervsevne og dødsfald. Desuden går der et mindre beløb til administration. Nøglerolle Tillidsrepræsentanter og lokalafdelinger spiller en nøglerolle, når det gælder udbredelsen af kendskabet til pensionsordningen. De oplyser medlemmer, der mister deres erhvervsevne eller rammes af kritisk sygdom, om mulighederne. Industriens Pension gør en stor indsats for at klæde tillidsrepræsentanter og lokalafdelinger på til at informere Svend slår på tromme for seniorjob Svend Nielsen har genopdaget en gammel passion. Han har lavet et band sammen med sine gode venner Jens Peter og Børge. De spiller Kandis og Bamses Venner i forsamlingshuse og til familiefester. Indtil november sidste år arbejdede Svend Nielsen på fuld tid. Det gjorde han på møbelfabrikken One Collection i Ringkøbing. Men så hørte han om muligheden for at komme på nedsat tid via en seniorordning. Svend Nielsen er 60 år. Han har arbejdet i 46 år - siden han var 14 - og har aldrig været arbejdsløs. Med seniorordningen kan han holde fri hver fredag, indtil han går på pension, når han er 65 år. Selvom Svend Nielsen kun arbejder 30 timer om ugen, så får han det samme i løn. Pengene kommer fra en mindre indbetaling til pension. I stedet for 12 procent af sin løn opsparer han kun to procent. Resten af pengene får han udbetalt her og nu. 12

13 Operatør Denis Rithaphorn fra DuPont blev sendt på Lean-kursus i USA. Senere gik turen til DuPont-fabrikker i England, Frankrig og Spanien. Og så tilbage til Haderslev for at lære chefer og kolleger at arbejde smartere. medlemmerne om pensionsordningen. Industriens Pension udsender hvert år en pensionshåndbog sammen med CO-Magasinet. På Industriens Pensions hjemmeside er der et område målrettet tillidsrepræsentanter og lokalafdelinger, og cirka en gang om måneden bliver der udsendt et elektronisk nyhedsbrev. Industriens Pension holder også en lang række møder med lokalafdelinger og tillidsvalgte. 13 milliarder i bonus I 2011 blev pensionsordningen ændret fra en ordning på gennemsnitsrentevilkår til markedsrentevilkår. Det skete primært, fordi det er mere fair for medlemmer, der skifter til et job uden for industrien og derfor gerne vil have deres opsparing med over i en anden ordning. En anden motivationsfaktor for at ændre ordningen var, at det gjorde det muligt at høste den store gevinst, Industriens Pension opnåede under de seneste års rentefald. Medlemmerne fik derfor en bonus på 13,1 milliarder kroner. Livscyklus Som følge af overgangen til markedsrente lancerede Industriens Pension i 2012 et nyt livscyklusprodukt. Alle medlemmer, der ikke var gået på pension inden 1. juni, har fået overført deres opsparing til det nye produkt, hvor investeringen af opsparingen er afstemt efter medlemmernes alder. Unge medlemmer kan bære en høj risiko, fordi der er tid til at indhente eventuelle tab. Dette vil give et højt forventet afkast. For ældre medlemmer er det vigtigt, at opsparingen udvikler sig mere stabilt. Industriens Pensions livscyklusprodukt har derfor en høj risiko for unge medlemmer. I takt 13

14 med alderen sker der en aftrapning af risikoen, så medlemmernes markedsrisiko er passende lav ved pensionering. Set over et helt liv har det nye markedsrenteprodukt mindst samme risiko som Industriens Pensions tidligere gennemsnitsrenteprodukt. Det nye markedsrenteprodukt forventes derfor at give medlemmerne et afkast, der er mindst lige så højt. Det nye produkt sikrer pensionisterne bedre mod nedsættelse og udhuling af pensionens købekraft. Hensigten er som minimum at regulere pensionen i takt med pristallet, så den bevarer sin købekraft, når medlemmerne begynder at få den udbetalt. Rent praktisk opnås det ved, at pensionen til at starte med er lavere, end den ellers ville være. På den måde er der grundlag for at regulere pensionen, så den bevarer sin købekraft og plads til at udligne kortvarige udsving i afkast og eventuelle levetidsforbedringer, så risikoen for nedsættelse af pensionen minimeres. Skattereformen stopper for kapitalpension Som en del af pensionsordningen har medlemmerne hidtil haft en opsparing til kapitalpension, så man kan få udbetalt et engangsbeløb, når man går på pension. 1. januar 2013 lukkede skattereformen imidlertid for indbetalinger til kapitalpension. I stedet blev der indført en ny form for opsparing: Aldersforsikring. Den minder meget om en kapitalpension. Aldersforsikringen kan man også få udbetalt som et engangsløb. Man kan dog ikke trække indbetalinger til aldersforsikring fra i skat. Til gengæld er udbetalingen skattefri. I 2013 og 2014 er der mulighed for at få en skatterabat ved at omlægge kapitalpension til aldersforsikring. Dermed kan man nøjes med at betale 37,3 procent i afgift til staten frem for de 40 procent, man normalt skal betale. I Industriens Pension har næsten alle medlemmer valgt at ændre deres kapitalpension til den nye aldersforsikring. De får dermed en samlet skatterabat på over 150 millioner kroner. For at gøre det nemt at opnå skattefordelen skulle medlemmerne kun kontakte Industriens Pension, hvis de ikke ville ændre deres kapitalpension og dermed altså ikke vil have/fravalgte rabatten. Omlægningen har medført, at Industriens Pension har betalt 37,3 procent i afgift til staten af pengene, der blev overført til aldersforsikring. Det drejer sig i alt om 2,7 milliarder kroner. Ny mulighed for at spare op Som et af de første selskaber i landet har Industriens Pension siden april tilbudt medlemmerne at indbetale til den nye aldersforsikring, så de kan fortsætte med at spare op til en engangsudbetaling ved pension. Indbetalinger til aldersforsikring kan ikke trækkes fra i skat - til gengæld skal man ikke betale skat eller afgift af udbetalingen til den tid. Aldersforsikringen bliver ikke modregnet i folkepensionen eller andre udbetalinger fra det offentlige, og opsparingen er sikret, så man selv eller de efterladte får alle pengene. Opsparing til aldersforsikring er frivillig. Medlemmerne skal derfor selv vælge, om den skal være en del af deres pensionsopsparing. Det gør man på hjemmesiden. Her kan man også se, hvad valget vil betyde for, hvad man får i pension, og hvad man skal betale i skat. Når man har truffet valget, går fem procent af indbetalingerne fremover til at spare op til aldersforsikring. I løbet af 2013 får medlemmerne også mulighed for at sætte ekstra penge ind på aldersforsikringen. Afkastet bliver kun beskattet med 15,3 procent om året. Det er væsentligt mindre, end hvis man sparer op i banken. Så aldersforsikringen kan være et godt alternativ, hvis man har penge stående, som man ikke regner med at skulle bruge, før man går på pension. Afbøder førtidspensionsreformens konsekvenser Reformen af førtidspensionen betyder, at det fremover kun er borgere, som helt åbenlyst har mistet deres arbejdsevne 14

15 Egetæpper A/S i Herning har omkring 200 ansatte, cirka halvdelen 3F ere. De fleste tæpper fra Herning ender verden over på kontorer, hoteller og institutioner. og ikke har nogen udsigt til at forbedre den, der kan få førtidspension fra det offentlige. I Industriens Pension er udbetalingen af forsikringen ved tab af erhvervsevnen ikke afhængig af, at medlemmerne får tilkendt førtidspension fra det offentlige. Derfor kan medlemmer, der varigt mister mindst halvdelen af erhvervsevnen, fortsat få udbetalt et skattefrit engangsbeløb på kroner. Medlemmer, der varigt mister mindst to tredjedele af deres erhvervsevne, er desuden sikret en fortsættelse af deres opsparing til pensionen, selvom de ikke længere indbetaler til pensionsordningen. Det sikrer dem til den tid en pension, der er på samme niveau, som hvis de havde fortsat indbetalingen. Hidtil har medlemmerne desuden fået tilkendt en månedlig invalidepension, hvis Industriens Pension har vurderet, at erhvervsevnen er varigt sat ned med mindst to tredjedele. Invalidepensionen er typisk på kroner om måneden. Fremover må medlemmerne, der mister deres erhvervsevne, klare sig uden denne månedlige invalidepension i en periode på grund af nye modregningsregler. Borgere, der har mistet deres erhvervsevne, skal som led i reformen gennem et ressourceforløb, hvor arbejdsevnen skal udvikles. Forløbet kan vare mellem 1 og 5 år. Kun hvis det ikke lykkes - og personen er fyldt 40 år - kan vedkommende få førtidspension. Er man under 40 år, kan der blive tale om flere forløb. Under et ressourceforløb får man ressourceydelse. Ydelsen svarer normalt til sygedagpenge, og når sygedagpengeperioden udløber, falder ydelsen til et beløb på niveau med kontanthjælp. Under ressourceforløbet bliver invalidepensionen fra pensionsordningen modregnet 100 procent i udbetalingen fra det offentlige. Kun hvis udbetalingen fra pensionsordningen er højere end udbetalingen fra det offentlige, får medlemmerne noget ud af det økonomisk. Derfor ændrer Industriens Pension nu forsikringsbetingelserne, så de medlemmer, der alligevel ikke får noget ud af invalidepensionen, ikke har ret til at få den udbetalt. På den måde undgås det, at medlemmerne kommer til at betale for en dækning, der kun kommer de offentlige kasser til gode. Industriens Pension har forgæves søgt at påvirke reformen for at undgå den skrappe modregning. 15

16 Faglige sager Industrigruppen har i kongresperioden været koncentreret om at forbedre og smidiggøre sagsbehandlingen såvel internt som eksternt. Det er gruppens mål at sikre en hurtig og god sagsbehandling i forhold til vores afdelinger og virksomheder. Det sker blandt andet ved at forstærke arbejdet med at sikre korrekt dokumentation så hurtigt som muligt i sagerne. Samtidig forelægger vi i gruppebestyrelsen løbende alle principielle afgørelser, der har indflydelse på fortolkninger af gruppens overenskomster. Det gælder også arbejdsretsafgørelser, der har principiel rækkevidde for sagsbehandlingen, lov, EU-direktiver, godtgørelser med videre. Vi har i perioden deltaget i en række udvalg i LO og COindustri om sagsbehandling og fortolkninger af Industrioverenskomsten. Vi har også arbejdet med at påvirke lovgivning, der berører vores medlemmers rettigheder i overenskomsten, på dagpengeområdet med videre. For at fremme en hurtigere sagsbehandling har vi sammen med CO-industri indgået aftaler med DI om bedre planlægning af vores møder. I forbundet har vi arbejdet tæt sammen med de øvrige grupper og forbundsledelsen om en forbedret koordinering på det arbejdsretslige og fagretslige område. Vi har arbejdet videre på at præcisere Klagerådets regler. Så kan afdelingerne rådføre sig med grupperne, inden de svarer i en klagesag. Gruppen har i kongresperioden behandlet faglige sager og afsluttet sager. Heraf har vi behandlet 223 arbejdsnedlæggelser, 385 afskedigelses- og bortvisningssager, 356 arbejdsfordelinger, 324 lønsager og 692 pensionssager. Specielt pensionssagerne er vokset i omfang. Det viser en udvikling, hvor arbejdsgiverne alt for ofte afregner pension forkert. Eller helt glemmer at indberette og indbetale pension. 16

17 Børge sikret en halv million I lang tid har Børge Albertsen kørt maskiner ud til landmænd i området mellem Aalborg, Viborg og Hobro. Det har han været rigtig glad for. Men Børge Albertsen har bøvl med hjertet. Nogle blodårer opfører sig ikke, som de skal. Det er indtil videre endt med en ballonudvidelse. Det har udløst kroner. De kom fra PensionDanmark, hvor han er forsikret mod kritisk sygdom. Samtidig opdagede 3F Viborg, at 60-årige Børge Albertsen havde mange flere penge til gode. Hans arbejdsgiver, firmaet Almas, havde i fem år aldrig betalt til hans pension. I alt en halv million kroner har Børge Albertsen fået efterbetalt: kroner i manglende pension ud over de kroner for kritisk sygdom. Gruppens løsningsprocent for sagerne ligger i toppen sammenlignet med øvrige store forbund. Gruppens målsætning er at løse sagerne så tæt på medlemmerne og afdelingerne som muligt. Derfor skal alle mæglingsmøder holdes i den virksomhed, hvor uoverensstemmelsen er opstået. Gruppens mål er blandt andet at flytte grænser i eksisterende retspraksis. Det betyder, at vi nøje overvejer de sager, vi fører helt frem til faglig voldgift, afskedigelsesnævn og arbejdsretsafgørelser. Når vi vurderer, at vi kan flytte en bestående retspraksis, så afprøver vi grænserne. Det betyder, at gruppen hele tiden bevæger sig i grænseområdet. Men det betyder også, at gruppen i sager, hvor retspraksis er afprøvet, indretter sin sagsbehandling efter de bestående grænser. I vores samarbejde med afdelingerne er vi meget opmærksomme på at tage udgangspunkt i det forhold, at vores afgørelser i ovennævnte retsindstandser ikke skader andre af vores sager. Vores sagspraksis bygger på, at afdelinger og tillidsrepræsentanter altid skal have en grundig forklaring, hvis en sag ikke bliver vurderet til at kunne føres ved en af disse retsindstanser. Generelt har der været en nedgang i antal af sager i kongresperioden. Det skyldes færre ansatte i industrien, og at afdelinger og tillidsrepræsentanter gør et stort arbejde med at løse sagerne lokalt. Industrigruppens ordning med, at afdelingerne altid kan ringe til gruppen og få en forhandlingssekretær i telefonen, tror vi også har indflydelse. Endelig har vi i perioden via CO-industri indgået en aftale om behandling af pensionssager. Det betyder, at disse sager i stor udstrækning bliver ordnet administrativt og ikke længere skal føres som faglige sager. Samtidig benytter virksomhederne sig i stadigt større grad af vikarer og korttidsansættelser. Det har ført til, at tillidsrepræsentanter og afdelinger skal forholde sig til et andet tankesæt omkring de faglige sager. Det er et område, der har stor prioritet hos Industrigruppen. 17

18 Social dumping Selvom det ofte er byggeriet, rengøring og service, der er fokus på, så er industriens område i høj grad udsat for forsøg på at undergrave overenskomsten og lokale aftaleforhold på udsatte virksomheder. Området har været højt prioriteret i Industrigruppens arbejde i kongresperioden. Vi har i samarbejde med afdelinger og tillidsrepræsentanter angrebet de problemstillinger, vi har mødt, når disse undergraver vores aftaleforhold og vores medlemmers rettigheder. Vi har arbejdet meget sammen med CO-industri og LO. Vi er aktive om forsøg på misbrug af entreprisekontrakter og vikarer. Vi har i samarbejde med LO bearbejdet lovforslaget om implementering af vikardirektivet. Sammen med CO-industri har vi som de eneste i fagbevægelsen implementeret EUdirektivet i overenskomsterne. Vi bruger Industrioverenskomstens bilag 8, 17 og 18 til at komme misbrug til livs. Disse redskaber har måske fået nogle til at tro, at industrien ikke har så mange problemer om social dumping. Men det er desværre forkert. At vores afdelinger og tillidsrepræsentanter bruger redskaberne er medvirkende til, at vi får stoppet mange sager i virksomhederne. Disse fremgår så ikke af statistikkerne. Gruppen har dog kørt en række sager i Arbejdsretten. Men langt de fleste er endt i forlig, inden de kommer til dom. Gruppens brush up -kurser om blandt andet de tre bilag er blevet brugt meget. Den gode dialog på tværs af gruppen giver god inspiration til, hvordan vi kan videreudvikle de redskaber, som vi har i dag. Gruppen har i samarbejde med CO-industri og Dansk Metal udviklet et nært samarbejde. Det har blandt andet ført til konferencer for store virksomheder i Danmark med mange vikarer og korttidsansættelser. Det har også ført til en samlet indsats for at føre principielle sager, der skal rykke ved retspraksis - til gavn for vores medlemmer og den danske model. Det vigtigste omdrejningspunkt er vores afdelinger og tillidsrepræsentanter. De bruger mange ressourcer på disse sager, da det ofte er vanskeligt at skaffe dokumentation. Men det er helt afgørende, at vi fortsætter med at have meget fokus på området og presser politisk på. Det er også afgørende, at der kommer yderligere oplysningspligt og krav om dokumentation, så vi kan få lettere adgang til udenlandske arbejderes forhold. 18

19 Uddannelse Kongresperioden har for mange 3F ere i industrien været en barsk periode. Tab af industriarbejdspladser kombineret med halvering af dagpengeperioden og stigende krav om produktivitetsforbedringer er en giftig cocktail, som lægger stort pres på vores medlemmer. Modgiften er et kompetenceløft, som matcher behovene på det fremtidige arbejdsmarked. For den enkelte betyder det bedre beskæftigelsesmuligheder og mindre risiko for ledighed. Kort sagt handler det om tryghed. Ufaglærte skal løbende efteruddannes og flest muligt til faglært niveau. Samtidig skal vi have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse. Den dagsorden har gennemsyret Industrigruppens uddannelsesarbejde i kongresperioden. Vi har fokuseret på: Forbedring af rammerne i overenskomsterne Udvikling af AMU-kurser og erhvervsuddannelser Øget synlighed og gennemskuelighed. Selvvalgt uddannelse Alle Industrigruppens overenskomster indeholder bestemmelser om selvvalgt uddannelse finansieret af kompetenceudviklingsfonde. Konsumfiskeindustriens kompetenceudviklingsfond har i 2012 og 2013 valgt at sætte fokus på læse- og stavevanskeligheder. Alle virksomheder har fået tilbud om en afklaring, som alle medarbejdere skal igennem, fulgt op af en personlig samtale. Det foregår i arbejdstiden med løn fra virksomheden. Hvis man har behov for det, får man tilbud om et danskkursus i arbejdstiden, med fuld løn, dækket af kompetencefonden. Sæby Fisk valgte at gå med i projektet. Indtil nu har 38 3F ere været på kursus. Flere forventes at starte efter sommerferien. 3F-medlemmer på Tvilum Scanbirk fik for alvor brug for Træ- og Møbelindustriens Kompetenceudviklingsfond (TMKF), da virksomheden manglede ordrer i efteråret Her blev fyresedler vekslet til selvvalgt uddannelse. Også her var der fokus på danskundervisning. Tekstil- og beklædningsområdet melder sig også under fanerne, når det gælder dansk for personer med læse- og stavevanskeligheder. Både Dansk Wilton og Egetæpper har brugt kompetencefonden til danskkurser. Fremadrettet er målet, at medlemmerne på tekstilvirksomhederne bliver kompetenceafklaret i forhold til industrioperatøruddannelsen. Det blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne 2012, og afklaringen kan ske med fuld løn dækket af kompetencefonden. Den store fond, Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF), får mere og mere vind i sejlene. I januar 2013 indløb for eksempel ansøgninger mod i januar Det er særligt de faglærte, som bruger selvvalgt uddannelse med dobbelt så mange midler som ufaglærte. Topscorere over de mest populære kurser er it, gaffeltruck, offshore og trailerkørekort. Men også almene kurser som FVU Dansk ligger højt på listen. I stedet for den centrale fond har flere store virksomheder valgt en lokal fond. Det gælder blandt andet Post Norden, og her er der nu så stor efterspørgsel på selvvalgt uddannelse, at pengekassen gang på gang løber tør. Ved sidste overenskomstforhandling opnåede vi forbedringer af IKUF. Mange har efterlyst mulighed for at opspare uger, så man kan tage et lidt længerevarende kursus. Det blev muligt 1. januar i år. Nu har man ret til at bruge ubrugte uger fra to år tilbage, og dermed kan man samlet komme op på seks ugers uddannelse. Vi kom også igennem med krav om, at man ikke selv behøver at lægge ud til betaling af kursusgebyr. Nu kan man bare sende regningen videre til IKUF. Endelig har det også været et ønske at gøre det nemmere at søge penge i IKUF. 19

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17

Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Urafstemning om nye overenskomster 2014-17 Træ/Møbel............. side 3 Industri/Træ/Møbel........ side 5 Piano/orgel............ side 7 Textil/Beklædning........ side 8 Emballage............. side 10

Læs mere

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010

Industriens Overenskomster 2010. Urafstemning Information om aftalen OK 2010 Industriens Overenskomster 2010 Urafstemning Information om aftalen OK 2010 1 Kære medlem Danmark har i mere end et år befundet sig i en periode med en dramatisk økonomisk nedtur og stærkt stigende ledighed.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Seniorordning - en fordel for alle

Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning - en fordel for alle Seniorordning er en ordning, hvor du kan gå ned i tid, når pensionsalderen nærmer sig, uden at gå så meget ned i løn. I stedet bliver der indbetalt mindre til din pension

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri

Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og CO-industri Orientering Fornyelse af Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst mellem DI og COindustri Den 12. februar 2012 indgik DI og COindustri aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1

Industrigruppen 2013. Oplæg Mads Andersen 1 Industrigruppen 2013 Oplæg Mads Andersen 1 Intet er smukkere end Danske Arbejdspladser Oplæg Mads Andersen 2 Industriarbejdspladser i DK Har din virksomhed flyttet produktion ud af Danmark inden for de

Læs mere

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014

De nye overenskomster. Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 De nye overenskomster Ved partner Bjarke Vejby Uddannelsesdagen 2014 Introduktion Kollektive overenskomster, herunder hovedaftaler, overenskomster, tiltrædelsesoverenskomster, lokalaftaler, kutymer Overenskomstparter,

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1

OK2014. Urafstemning. information om aftalen 1 OK2014 Urafstemning information om aftalen 1 Kære kollega Vi har nu indgået en aftale med arbejdsgiverne om forbedringer af industriens overenskomster. I forhandlingerne har vi især lagt vægt på at få

Læs mere

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode.

Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om IT-overenskomsten for en 2-årig periode. Orientering Landsoverenskomsten for IT Indgåelse af aftale på ITområdet Den 5. marts 2012 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat indgået aftale om Strategiske fornyelse af overvejelser:

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder Pensionsordning i Nordea Liv & Pension For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i TK Development har vi valgt Nordea Liv & Pension som

Læs mere

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op?

Hvad. meningen? Din pensionsoversigt. Få en enkel forklaring på side 4-5. 5 hurtige om dig og din pension. Hvor meget kan du spare op? Hvad er meningen? 5 hurtige om dig og din pension Læs side 3 Hvor meget kan du spare op? Læs side 6 Din pensionsoversigt Få en enkel forklaring på side 4-5 Vind 200 kr. til Netto vi trækker 20 vindere

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service

Få hjælp med det samme. Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Få hjælp med det samme Brug Health Care Rådgivningen det er en del af vores service Næsten 1 million danskere har i dag en privat sundhedsforsikring. Langt de fleste har forsikringen igennem deres arbejde.

Læs mere

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration

LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration LOKALFORHANDLINGER Tips og inspiration 2015 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Quick Care indfører nu pensionsordning for alle medarbejdere. Vi har valgt Nordea Liv & Pension som leverandør af din pension.

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Lokalforhandlinger Tips og inspiration

Lokalforhandlinger Tips og inspiration Lokalforhandlinger Tips og inspiration 2014 Det handler om dit job, din økonomi og din hverdag Kontakt din kreds, hvis du og kollegerne ønsker gode råd og inspiration før lønforhandlinger. Måske vil det

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Midtconsult har vi valgt Nordea Liv & Pension som leverandør

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 8 Indhold: Ugens tema Ι Dansk jobmobilitet høj i international sammenligning Ugens tema ΙΙ Aftale om nye overenskomster i industrien Ugens tendenser Rekordoverskud på betalingsbalancen

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. - en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER - en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning.

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område

Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område Kompetenceudviklingsfondene på det maritime område 1. udgave - Juni 2009 Forord Er du omfattet af en overenskomst med tilknytning til en af de kompetenceudviklingsfonde, der er etableret indenfor det maritime

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsløsning. Løsningen

Læs mere

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder

Dine funktionærers firmapension. få overblik over jeres muligheder Dine funktionærers firmapension få overblik over jeres muligheder En bedre pensionsordning til dine medarbejdere For at sikre den bedste pensionsordning til alle medlemmerne i Grafisk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Din pension. få overblik over dine muligheder

Din pension. få overblik over dine muligheder Din pension få overblik over dine muligheder En bedre pensionsordning til dig Ny pensionsleverandør I EG Koncernen har vi valgt Nordea Liv & Pension som pensionsleverandør fordi de opfylder vores høje

Læs mere

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn

Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn Modregnede 500.000 kr. i medarbejdernes løn 600 medarbejdere fik ved en fejl dobbelt betaling for overarbejde i seks måneder. Arbejdsretten afgjorde, at virksomheden kunne modregne i medarbejdernes løn,

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Dansk Metals servicenøgle

Dansk Metals servicenøgle Dansk Metals servicenøgle - et overblik over service, rettigheder og vigtige regler Velkommen i Metal Som medlem af Dansk Metal er du med i et stærkt fagligt fællesskab, der arbejder på at sikre alle medlemmer

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder

assistance 8 timer DIN PENSION - få OvErblIk OvEr DINE muligheder assistance 8 TIMER DIN PENSION - få overblik over dine muligheder 2 PENSIONSINFO Den rigtige pensionsordning til dig For at sikre den bedste pensionsordning for alle medarbejdere i Georg Jensen har vi

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen

Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Orientering 7. marts 2014 Fornyelse af Transportoverenskomsten med 3F Transportgruppen Den 6. marts 2014 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen Strategiske overvejelser: indgået

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.

Metal Himmerland. Metal Himmerland Nyhedsbrev. www.metal-himmerland.dk 1. Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18. Metal Himmerland Husk Generalforsamling, Tirsdag den 14. maj 2013, kl. 18.00 i Hobro Idrætscenter, Multisalen. Se annonce på side 11. Nyt fra Udvalgene. Fiskekonkurrence 22. juni 2013,side 4. Informationsmøder

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 1 26. marts 2014 (1. kvartal) Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening Du har nu modtaget den første udgave af Nyt fra Auto- Branchens ArbejdsgiverForening

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed

Pensionskoncept. Sundhed Tryghed Frihed Pensionskoncept Sundhed Tryghed Frihed Medarbejdere og virksomhed Den bedst mulige sikring Vi mener, det er afgørende, at alle medarbejdere i Grontmij Carl Bro har en pensionsopsparing, en sundhedsordning

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på?

Jobrotation - sådan. Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Jobrotation - sådan Hvordan kommer man i gang med jobrotation? Hvilke regler gælder? Hvad skal man være opmærksom på? Nogle af disse spørgsmål kan du få svar på i denne pjece. Bliv klædt på som tillidsrepræsentant

Læs mere

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu

Pensionsguide. - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu Pensionsguide - du og pensionen skal være sikret hele livet - derfor skal du beslutte dig nu En pensions-opsparing med forsikring er et gode, som du giver dig selv og din familie Formålet er at sikre,

Læs mere

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen

Pensions- og Sundhedspolitik. forslag til. personalehåndbogen Pensions- og Sundhedspolitik forslag til personalehåndbogen Virksomheden ser medarbejderne som virksomhedens vigtigste ressource. Derfor er vigtigt for virksomheden at sikre medarbejderen og dennes familie

Læs mere

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix

DIT LIV DIN ØKONOMI. og PenSam. Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix DIT LIV DIN ØKONOMI og PenSam Svanemærket tryksag 541-200 39.25.795.1413 Magnetix 2 TRYGHED I DIN ØKONOMI - HELE LIVET Din pension i PenSam er med til at sikre dig en god indtægt, når du slutter på arbejdsmarkedet.

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA.

Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Kære medlem Med virkning fra den 1. januar 2009 har KLF`s hovedbestyrelse besluttet at flytte alle pensionsindbetalinger fra Topdanmark til PFA. Til grund for beslutningen ligger en meget grundig gennemgang

Læs mere

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension

Agenda. Status på afkast i Nordea Pension Informationsmøde DMF DR Tilbagetrækningsreformen Marts 2012 Kai Jensen 1 Agenda Status på afkast i Nordea Pension Nyt rateloft på 50.000 kr. årligt Hvad sker der i praksis? Hvad hvis jeg indbetaler til

Læs mere

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg.

Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Aftale mellem erhvervsilkeborg, Handelsskolen Silkeborg Business College, LO Silkeborg-Favrskov og Teknisk skole Silkeborg. Krisen i verden og i Danmark har betydet, at det er nødvendigt med nogle fælles

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning

Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Arbejdsgiver Orientering Overenskomsten mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Dansk Funktionærforbund Urmagernes og Optikernes Landssammenslutning Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet Nedennævnte parter har indgået aftale om fornyelse af Overenskomst og aftaler mellem DI og Fødevareforbundet NNF for slagteområdet

Læs mere