OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11"

Transkript

1 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11

2

3 OK11 Resultatet Marts 2011

4 OK11 Resultatet Udgivet marts 2011 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Tlf Publikationen kan hentes på Personalestyrelsens hjemmeside Design Personalestyrelsen, BGRAPHIC Tryk Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Oplag stk. ISBN Elektronisk publikation ISBN

5 Indhold Forord Ansvarlig økonomisk lønudvikling... 5 En samlet økonomisk ramme på 3,15 pct Reguleringsordningen videreføres... 6 Vi forventer fortsat en lokal lønudvikling Lokal løndannelse... 7 Mere plads til lokal løndannelse... 7 Udvidet adgang til individuel lønforhandling... 7 Udbredelse af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer... 8 Ingen opskrivning af lokal- og cheflønspuljer... 9 Nyt grundbeløbsniveau pr. 31. marts Hvad er næste skridt? Længere tid på arbejdsmarkedet og styrket arbejdskraftudbud Større fradag i tjenestemandspensionen ved tidlig fratræden Forhøjelse af pligtige afgangsaldre Hvad er næste skridt? Kompetenceudvikling og samarbejde Midler til kompetenceudvikling Fortsat mulighed for at få rådgivning om kompetenceudvikling Styrket lokalt råderum og forenkling På vej mod mere fleksible regler for det lokale samarbejde Hvad er næste skridt? Forenkling og decentralisering her og nu Retten til seniorbonus bortfalder Aldersgrænser for at aftale frivillig fratræden ophæves Adgang til at fravige AC-overenskomsten Obligatorisk turnusordning for fuldmægtige bortfalder Udvidet adgang til lokale aftaler om betaling for funktion i højere stilling 20 Reglerne om jubilæumsgratiale forenkles og decentraliseres Reglerne om tjenestemænds sygefravær opdateres og forenkles Aftale om individuel omklassificering af tjenestemænd over 60 år ophæves 22 Hvad er næste skridt? INDHOLD 1

6 6 Forenklet og forbedret pension Forenklet og forbedret OAO-pension Forbedrede ATP-satser Gruppelivsforsikring Hvad er næste skridt? Serviceeftersyn: Mod flere lokale frihedsgrader De overenskomstmæssige rammer er komplicerede og utidssvarende 25 Serviceeftersyn frem mod OK Hvad er næste skridt? Undervisningsområdet Mere tid sammen med eleverne Lærernes 60-årsregel ændret Hvad er næste skridt? Organisationsaftaler mv Forhandling af organisationsaftaler i det åbne vindue Kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere (HK) Ingeniører m.fl. og landinspektører Hvad er næste skridt? INDHOLD

7 Forord Den 12. februar 2011 indgik Finansministeriet aftale med CFU om at forny overenskomster og aftaler på statens område for en to-årig periode frem til 31. marts Der blev indgået forlig med AC 16. februar 2011 for samme periode. I denne pjece beskriver vi de væsentligste resultater i forligene. Udgangspunktet for forhandlingerne var vanskelige: Den offentlige økonomi er under pres, og det var derfor en meget vigtig prioritering for os, at forligene var økonomisk ansvarlige. Jeg er glad for nu at kunne sige, at det er lykkedes for os. Vi kom også igennem med vores højtprioriterede krav om, at tjenestemandsgrupperne skal blive længere på arbejdsmarkedet. Fx tvinges ansatte i politiet og kriminalforsorgen ikke længere på pension, og førtidspensionsfradraget forhøjes for alle tjenestemænd. På en række områder er vi kommet igennem med forenklinger, som letter den daglige administration. Vi er dermed på rette vej. Men jeg må dog også erkende, at vi ikke er i mål endnu. Overenskomst- og forhandlingssystemet skal moderniseres, så det lokale råderum øges. Sammen med vores overenskomstparter vil vi frem mod OK13 give overenskomstsystemet et serviceeftersyn. Her vil vi se på, hvordan de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten kan nytænkes. I skrivende stund er resultatet endnu ikke sendt til afstemning. Der skal derfor tages forbehold for indholdet, indtil vi kender resultatet af centralorganisationernes afstemning. Resultatet forventes offentliggjort midt i april. Endelig skal jeg gøre opmærksom på, at de enkelte ministerier først skal følge de nye regler, når de enkelte cirkulærer, aftaler og overenskomster foreligger. Lisbeth Lollike FORORD 3

8 4 FORORD

9 1. Ansvarlig økonomisk lønudvikling Der er ved OK11 aftalt en samfundsøkonomisk ansvarlig lønudvikling. Forliget understøtter dermed arbejdet med at genoprette balancen i dansk økonomi og skabe vækst. De statsansatte undgår at gå ned i løn i I 2012 udmøntes der moderate generelle lønstigninger. En samlet økonomisk ramme på 3,15 pct. Der er aftalt meget moderate generelle lønstigninger. Den smalle økonomiske ramme er nødvendig af hensyn til Danmarks konkurrenceevne og den offentlige økonomi, som er under pres. Der er aftalt generelle lønstigninger på 3,15 pct. over en 2-årig periode. Lønstigningerne er fordelt med 1,48 pct. i 2011 og 1,67 pct. i 2012, jf. tabellen nedenfor. Den økonomiske ramme for OK I alt OK11 Generelle lønstigninger 1,48 1,67 3,15 Skøn for reguleringsordningen -1,48 0,03-1,45 Generelle lønstigninger inkl. reguleringsordningen 0,00 1,70 1,70 Note: Skøn for den årlige reststigning er 0,9 pct. Da den statslige lønudvikling de seneste år har været højere end den private lønudvikling, startede de statsansatte overenskomstperioden med en gæld på 1,48 pct. Det betyder, at reguleringsordningen udmønter -1,48 pct. pr. 1. april De statsansatte undgår dog at gå ned i løn i 2011, fordi der er givet generelle lønstigninger, som udligner gælden. I 2012 er der aftalt generelle lønstigninger på 1,67 pct. KAP. 1. ANSVARLIG ØKONOMISK LØNUDVIKLING 5

10 Reguleringsordningen videreføres Reguleringsordningen videreføres uændret. Reguleringsordningen sikrer over tid parallelitet mellem den statslige og private lønudvikling, da den udligner 80 pct. af forskellen mellem den statslige og private sektors lønudvikling. Sådan fungerer reguleringsordningen Et eksempel: - Privatansattes lønudvikling er 2 pct. - Statsansattes lønudvikling er 1 pct. - Forskel: 1 pct.-point - Reguleringsordningen giver de statsansatte 80 pct. af forskellen, altså 0,8 pct. - Statsansattes lønudvikling inkl. reguleringsordningen bliver 1,8 pct. Reguleringsordningen går begge veje. Det vil sige, at reguleringen vil være negativ, hvis lønudviklingen i den statslige sektor er højere end i den private sektor. Vi forventer fortsat en lokal lønudvikling Udmøntningen fra reguleringsordningen kan variere i forhold til skønnet vist i tabellen på forrige side. Udmøntningen afhænger af den private lønudvikling og reststigningen i staten. Reststigningen er skønnet til 0,9 pct. pr. år. Det svarer til det gennemsnitlige niveau de seneste 10 år. Reststigningen er den lønudvikling, der ligger ud over de centralt aftalte lønforbedringer. Reststigningen er udtryk for den lokale løndannelse samt evt. ændringer i personalesammensætningen, som påvirker gennemsnitslønnen i staten. Skønnet for reststigningen er ikke udtryk for, at der er afsat puljer til lokal løndannelse. Det er alene udtryk for, hvordan gennemsnitslønnen forventes at udvikle sig. Det er således fortsat op til ledelsen på den enkelte arbejdsplads at prioritere og vurdere, hvor meget der skal udmøntes i lokal løndannelse. 6 KAP. 1. ANSVARLIG ØKONOMISK LØNUDVIKLING

11 2. Lokal løndannelse Med OK11 styrkes grundlaget for lokal løndannelse, og dækningsområdet for rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer udvides. Det er fortsat vores ambition, at en større del af lønnen skal fastsættes på den enkelte arbejdsplads. Frem mod OK13 drøfter vi dette med organisationerne i forbindelse med serviceeftersynet. Mere plads til lokal løndannelse OK11-forliget giver moderate generelle lønstigninger til alle statsansatte. Samtidig forventes det, at der fortsat er en lokal løndannelse, der er på niveau med tidligere. Den løn, der forhandles på den enkelte arbejdsplads får dermed en relativt større vægt end den løn, der er aftalt centralt og gives til alle. Det er vi meget tilfredse med. Det har været et af vores højtprioriterede krav at få styrket den lokale løndannelse. Vidste du? I forbindelse med lønforhandlingerne på jeres arbejdsplads, kan I aftale med tillidsrepræsentanten, at lokale kvalifikationstillæg ikke er omfattet af den generelle procentregulering. Dermed binder I færre midler ved de lokale lønforhandlinger, og det giver mulighed for, at flere medarbejdere kommer i spil. Det giver også mulighed for, at I løbende kan vurdere sammenhængen mellem løn, indsats og resultater. Der er ikke afsat puljer til at forny de enkelte organisationsaftaler og overenskomster. Det er vi også rigtig godt tilfredse med, da puljemidlerne typisk bliver brugt på at forhøje de centralt fastsatte lønninger for de enkelte faggrupper. Centrale løntillæg til nogle grupper og ikke til andre kan virke forstyrrende på de lønrelationer, der er opbygget på den enkelte arbejdsplads. Udvidet adgang til individuel lønforhandling Forsøgsordningen med fleksible forhandlingsregler for akademikere, læger, maskinmestre samt ledere og lærere ved en række undervisningsinstitutioner videreføres. Det betyder, at der på den enkelte arbejdsplads fortsat kan indgås en aftale, der giver den enkelte medarbejder mulighed for selv at forhandle tillæg med den nærmeste KAP 2. LOKAL LØNDANNELSE 7

12 chef. Hensigten er at styrke dialogen om løn mellem lederen og den enkelte medarbejder, som har det bedste kendskab til opgaveløsning og arbejdsindsats. For kontorfunktionærer er det aftalt, at der lokalt kan aftales basisløn for stillinger, som har et niveau, der ligger over løngrupperne i organisationsaftalen. Hvis basislønnen i disse nye stillinger svarer til lønramme 35 og 36, følger den ansatte bestemmelserne i cheflønsaftalen om individuel lønforhandling. Vidste du? 45 pct. af de ansatte i staten vil gerne selv forhandle løn med deres leder. Ca. 12 pct. gør det i dag. Der er i dag 21 overenskomster og organisationsaftaler, hvor medarbejderne som udgangspunkt enten selv forhandler deres tillæg, eller hvor det lokalt kan aftales med tillidsrepræsentanten, at lønforhandlingerne sker direkte mellem den enkelte medarbejder og nærmeste leder. I nogle tilfælde skal aftalen med tillidsrepræsentanten godkendes af den faglige organisation. På kan du se en liste med de aftaler, hvor der er aftalt individuelle forhandlingsregler. Her er også et eksempel på, hvordan en lokal aftale med tillidsrepræsentanten om at anvende individuel lønforhandling kan se ud. Udbredelse af rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer Ved OK08 blev der aftalt en ny fleksibel rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Rammeaftalen fastlægger grundlønninger i fire løngrupper. De konkrete lønvilkår for ansættelsen løntillæg, evt. åremålsvilkår mv. aftales direkte mellem den enkelte chef og arbejdsgiveren. Ved OK11 har vi aftalt, at rammeaftalen fra 1. april 2011 også omfatter følgende områder: Statsforvaltningerne Forsvarsområdet Arbejdstilsynet ACE 8 KAP. 2. LOKAL LØNDANNELSE

13 Vidste du? Det er ikke kun nyansatte chefer, der kan kontraktansættes. Allerede ansatte chefer kan vælge at overgå til kontraktansættelse. I skal indgå aftalen om kontraktansættelse direkte med den enkelte chef. Ingen opskrivning af lokal- og cheflønspuljer Den lokale løndannelse for medarbejdere på gammel løn og for chefer omfattet af cheflønspuljen foregår inden for rammerne af lokal- og cheflønspuljerne. Puljerne opskrives traditionelt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne. Herefter udmelder vi størrelsen af puljerne til de enkelte ministerområder. Lokal- og cheflønspuljerne opskrives ikke i 2011 og Vi havde gerne set, at lokallønspuljerne var bortfaldet, da der på en række ministerområder er meget få ansatte på gammelt lønsystem. De årlige opskrivninger af lokallønspuljerne er derfor små og administrativt tunge i forhold til de få midler, der bliver udmeldt. Det var dog alene muligt at opnå en aftale om, at puljerne ikke opskrives i denne overenskomstperiode. Nyt grundbeløbsniveau pr. 31. marts 2012 I dag angives lønninger i staten i et grundbeløb pr. 1. oktober Det er ikke tidssvarende. Den aktuelle værdi af lønnen er p.t. mere end 30 pct. højere. For at synliggøre lønnens aktuelle værdi har parterne aftalt at anvende et nyt grundbeløbsniveau. Det nye grundbeløb fastsættes i 31. marts 2012 niveau. Ændringen betyder, at man på den enkelte arbejdsplads til sin tid skal anvende det nye grundbeløb ved fx nyansættelser og lokale lønforhandlinger. KAP 2. LOKAL LØNDANNELSE 9

14 Hvad er grundbeløbsniveau? Lønninger og tillæg i staten er fastsat i et grundbeløbsniveau. For at finde den aktuelle værdi af lønnen skal grundbeløbet ganges op med den seneste reguleringsprocent. Personalestyrelsen har udviklet en grundbeløbsberegner, som du kan bruge, når du skal omregne et beløb til eller fra 1997-niveau. Den kan du finde på Her finder du også den aktuelle reguleringsprocent. Reguleringsprocenten er senest opgjort pr. 1. april 2010 til 31,0660 pct. Hvad er næste skridt? Vi vil fortsat arbejde for en ændret balance mellem den lokale og centrale løndannelse. Det er vores målsætning, at mindst 20 pct. af lønnen forhandles lokalt i I dag er det kun 10 pct. af lønnen, der aftales på den enkelte arbejdsplads. Frem mod OK13 vil vi sammen med de faglige organisationer drøfte mulige modeller for en ændret lokal løndannelse. Det sker i forbindelse med serviceeftersynet. Derudover vil parterne i perioden evaluere rammeaftalen for kontraktansættelse af chefer i staten. Evalueringen skal bl.a. belyse, hvordan mulighederne i aftalen anvendes. Vidste du? Mere end halvdelen af de ansatte i staten ønsker, at mindst 25 pct. af lønnen forhandles på den enkelte arbejdsplads. Kilde: Epinion 2010: Medarbejdere og lederes syn på løn og ansættelsesvilkår i staten. 10 KAP. 2. LOKAL LØNDANNELSE

15 3. Længere tid på arbejdsmarkedet og styrket arbejdskraftudbud I de kommende år bliver afgangen fra arbejdsmarkedet større end tilgangen. Der er derfor behov for initiativer, der kan øge arbejdskraftudbuddet. Ved OK11 er der taget nogle skridt på vejen mod at løse rekrutteringsudfordringen i staten. Tilbagetrækningsalderen øges for en række tjenestemandsgrupper, og førtidspensionsfradraget forhøjes. Større fradrag i tjenestemandspensionen ved tidlig fratræden For overenskomstansatte bliver arbejdsmarkedspensionen mindre, jo tidligere man går på pension. Det skyldes, at opsparingstiden bliver kortere og udbetalingstiden længere. For tjenestemandsansatte, der vælger at gå på pension før folkepensionsalderen, er fradraget imidlertid væsentligt mindre end den reduktion, der kendes fra de almindelige arbejdsmarkedspensioner. Derfor forudsatte partierne bag velfærdsaftalen i 2006, at fradraget i tjenestemandspensioner skulle skærpes. Ved OK11 har vi nået dette mål. Ændringen vil medvirke til at motivere tjenestemænd til at blive længere på arbejdsmarkedet, da det bliver mindre økonomisk attraktivt at gå tidligere på pension. Velfærdsreformen Med velfærdsreformen i 2006 blev efterlønsalderen og folkepensionsalderen gradvis hævet med to år. Fra 2025 reguleres aldersgrænserne yderligere, i takt med at levetiden for 60-årige ændres. Tilsvarende aldersændringer blev gennemført på tjenestemandsområdet. Der var også bred enighed om: at hæve de lave aldersgrænser for, hvornår tjenestemænd i politiet, forsvaret og kriminalforsorgen skal fratræde og at forhøje fradraget ved tidlig tjenestemandspensionering, så det tilnærmes fradraget i almindelige arbejdsmarkedspensioner. Den generelle fradragsskala forhøjes med pct. Stigningen er størst i de to første år efter, at man har nået aldersgrænsen for mulig pensionering. En tjeneste- KAP. 3. LÆNGERE TID PÅ ARBEJDSMARKEDET OG STYRKET ARBEJDSKRAFTUDBUD 11

16 mand, der trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet som 61-årig, bliver i dag reelt trukket ca. 10 pct. i pension. Fremover vil pensionsreduktionen reelt være ca. 18 pct. Ændringen har virkning for tjenestemænd, der pensioneres fra 1. januar Grafen viser den reelle procentvise reduktion i tjenestemandspensionen, hvis man går på pension før man fylder 65 år. Reduktionen vises henholdsvis før og efter 1. januar Ud over de aftalte fradrag indgår bl.a. manglende pensionsalderoptjening i reduktionen. Grafen viser også, hvad reduktionen er for en almindelig arbejdsmarkedspension. Figur 4.1 Procentvis reduktion i pensionen ved det 65. år ved afgang før 65. år Procentvis reduktion Alder Ordinær arbejdsmarkedspension Tjenestemandspension før Tjenestemandspension fremover Måned År Kilde: Personalestyrelsen. Det er samtidig aftalt, at tjenestemænd, der bliver på arbejdsmarkedet efter at have nået den maksimale tjenestemandspension med 37 års pensionsalder, får en særlig bonus, der udbetales ved pensioneringen. Der er således en dobbelt motivation til at blive længere. 12 KAP. 3. LÆNGERE TID PÅ ARBEJDSMARKEDET OG STYRKET ARBEJDSKRAFTUDBUD

17 Forhøjelse af pligtige afgangsaldre Tjenestemandsansatte inden for politiet, kriminalforsorgen og forsvaret har i mange år haft pligtige afgangsaldre på henholdsvis 63 og 60 år. Siden aftalerne om afgangsaldre blev indgået i 1980 erne, er levetiden for 60- og 63- årige mænd steget med mere end 3 år. Den generelle sundhedstilstand er ligeledes forbedret. I den politiske velfærdsaftale fra 2006 var et bredt flertal i Folketinget derfor også enige om, at de tvungne aldersgrænser skulle hæves. Det mål er nået ved OK11. Den tvungne afgangsalder bliver helt ophævet for politifolk og fængselsfunktionærer. For tjenestemænd i forsvaret hæves den pligtige afgangsalder fra 60 år til 62 år. Tjenestemænd i Hidtidig aldersgrænse Ny aldersgrænse Med virkning fra Politiet 63 Ingen 2012 Kriminalforsorgen 63 Ingen 2019 Forsvaret * *) Forhøjelsen af den pligtige afgangsalder indfases gradvist fra Hvad er næste skridt? Det er aftalt, at aftalerne om pligtige afgangsaldre og førtidspensionsfradrag tages op til revision, hvis reglerne om efterløn ophæves eller ændres væsentligt. Der er imidlertid også behov for andre initiativer, der øger arbejdskraftudbuddet. Vi fremsatte ved OK11 krav om at skabe rammer for at øge den præsterede arbejdstid og afskaffe regler, der begrænser mulighederne for at tilrettelægge arbejdet mere effektivt. Vi kom ikke igennem med vores generelle krav om arbejdstid. Vi vil derfor fortsat arbejde for øget og mere fleksibel arbejdstid. Arbejdstidsreglerne skal være mere rammeprægede. Detailreguleringen skal afskaffes, så arbejdstiden i højere grad kan KAP. 3. LÆNGERE TID PÅ ARBEJDSMARKEDET OG STYRKET ARBEJDSKRAFTUDBUD 13

18 tilrettelægges effektivt og hensigtsmæssigt efter forholdene på den enkelte arbejdsplads. Vidste du? Skræddersyede arbejdstidsregler Alle regler i de centralt aftalte arbejdstidsbestemmelser kan fraviges lokalt ved aftale med tillidsrepræsentanten. Øget fleksibilitet i arbejdstiden kan således allerede opnås inden for de eksisterende rammer. I kan fx aftale længere normperioder, der bedre matcher den tidsmæssige fordeling af arbejdsbelastningen på jeres institution en forenkling af fridagsreglerne en konvertering af frihedsopsparing ved aften- og natarbejde til kontant betaling Plustid Plustid er en anden fleksibilitetsmulighed i arbejdstidsreglerne. Plustid er en aftale, som I indgår med den enkelte ansatte om, at hans eller hendes ugentlige arbejdstid forhøjes ud over sædvanlig fuldtid på 37 timer om ugen. Lønnen forhøjes forholdsmæssigt. For de fleste personalegrupper er det i dag en forudsætning, at I inden da har indgået en aftale med tillidsrepræsentanten om, at plustid kan anvendes på jeres arbejdsplads. På er der skabeloner til en iværksættelsesaftale med tillidsrepræsentanten og en aftale om plustid med den enkelte medarbejder. 14 KAP. 3. LÆNGERE TID PÅ ARBEJDSMARKEDET OG STYRKET ARBEJDSKRAFTUDBUD

19 4. Kompetenceudvikling og samarbejde Kompetenceudviklingen er fortsat en vigtig prioritet i staten. Der er ved OK11 afsat 120 mio. kr. til kompetenceudvikling i de kommende to år, og adgangen til kompetencemidlerne er gjort enklere og mere gennemskuelig. Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling videreføres med styrket fokus på kompetenceudvikling. Midler til kompetenceudvikling Med stigende krav til statens ydelser og behov for løbende omstilling er kompetenceudvikling fortsat en vigtig prioritering. Løbende udvikling af kompetencer er afgørende for, at opgaverne kan udføres effektivt og med høj kvalitet. Derfor er det væsentligt, at der er gode udviklingsmuligheder for medarbejderne på statens arbejdspladser. Derfor er der igen afsat særlige midler til kompetenceudvikling. I alt 120 mio. kr. over de næste to år. Heraf er 80 mio. kr. afsat til Kompetencefonden, og 40,8 mio. kr. til Fonden til udvikling af statens arbejdspladser. Midlerne fra Kompetencefonden fordeles fortsat til de enkelte ministerområder i forhold til ministeriernes lønsum. Kompetencefonden støtter individuel kompetenceudvikling. Midlerne i Fonden til udvikling af statens arbejdspladser fordeles af fire udvalg. Udvalgene støtter dels arbejdspladsprojekter, der fremmer udvikling og omstilling, dels kompetenceudvikling af statens forskellige personalegrupper. Et vigtigt resultat er, at adgangen til at søge om midler og deltage i de projekter, som udvalgene igangsætter, bliver mere enkel og ubureaukratisk. Fremover bliver der ét sted på SCK s hjemmeside, hvor I kan se de samlede muligheder for støtte. Det betyder, at I lettere kan få overblik over, hvad I kan søge om økonomiske støtte til. Samtidig bliver det nemmere at søge om økonomisk støtte, fordi der årligt bliver et antal fælles ansøgningsrunder. Fortsat mulighed for at få rådgivning om kompetenceudvikling Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK) fortsætter med et styrket fokus på kompetenceudvikling. Centret skal ikke længere beskæftige sig med KAP. 4. KOMPETENCEUDVIKLING OG SAMARBEJDE 15

20 kvalitetsudvikling og ændrer derfor navn til Statens Center for Kompetenceudvikling (SCK). Hovedformålet med SCK er at fremme arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling i staten. Alle institutioner, hvis ansatte er omfattet af CFU- og ACforligene, vil derfor fortsat kunne få gratis rådgivning og have mulighed for at deltage i SCKs forskellige aktiviteter. Mulighederne for at modtage økonomisk støtte fra de forskellige udvalg vil fremgå af SCKs hjemmeside. Styrket lokalt råderum og forenkling Aftalen om kompetencefonden forenkles, så det fremover er muligt også at anvende midler fra Kompetencefonden til udviklingsforløb på under én uge. Aftalen om kompetenceudvikling forenkles sprogligt og strukturelt, så den er lettere at forstå og anvende. Der er ikke aftalt indholdsmæssige ændringer. Det har været vigtigt for os, at der fortsat er vide rammer for lokalt at tilrettelægge arbejdet med kompetenceudvikling, så det passer til forholdene på den enkelte institution. Vidste du? Der skal opstilles skriftlige udviklingsmål for den enkelte medarbejder ved den årlige MUS, men det er op til institutionen selv at beslutte, hvordan den vil holde MUS og arbejde med udviklingsmål og kompetenceudvikling. På vej mod mere fleksible regler for det lokale samarbejde Samarbejdsaftalen fastlægger de formelle regler for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Samarbejdsaftalen videreføres med enkelte sproglige justeringer i forhold til samarbejdsudvalgets arbejde med sygefravær, arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Æn- 16 KAP. 4. KOMPETENCEUDVIKLING OG SAMARBEJDE

21 dringerne er indføjet for at sikre overensstemmelse med gældende lovgivning og aftalen om kompetenceudvikling. Der er ingen indholdsmæssige ændringer. Vidste du? Man kan lokalt aftale at lægge samarbejdsudvalget/medindflydelsesorganet (MIO) og sikkerhedsudvalget sammen, så der kun er ét udvalg? Hvad er næste skridt? Vi vil arbejde for at fastholde vide rammer for den lokale tilrettelæggelse af kompetenceudviklingen. Vi vil også fortsat arbejde for, at der skabes vide rammer for at tilrettelægge arbejdet i samarbejdsudvalget efter de lokale behov og prioriteringer. Samarbejdsudvalgets rolle og kompetence er et af de emner, der indgår i serviceeftersynet. KAP. 4. KOMPETENCEUDVIKLING OG SAMARBEJDE 17

22 18 KAP. 4. KOMPETENCEUDVIKLING OG SAMARBEJDE

23 5. Forenkling og decentralisering her og nu Med OK11 bliver en række aftaler forenklet og decentraliseret. Fx afskaffes retten til seniorbonus. Muligheden for at fravige AC-overenskomsten videreføres, og reglerne om jubilæumsgratiale og betaling for funktion i højere stilling bliver væsentligt forenklede. Retten til seniorbonus bortfalder Ved OK08 blev der indgået en aftale om seniorbonus, som af mange er blevet opfattet som tung at administrere. Aftalen udløber 31. december 2011 og er ikke fornyet ved OK11. Retten til seniorbonus bortfalder derfor 1. januar Aldersgrænser for at aftale frivillig fratræden ophæves Kapitlet om frivillig fratræden i aftalen om senior- og fratrædelsesordninger ændres fra 1. april Ved personalereduktioner var det tidligere kun muligt at indgå aftaler om frivillig fratræden for medarbejdere, der var fyldt 62 år. Denne aldersgrænse bortfalder. Det betyder, at der fremover også kan indgås aftaler om frivillig fratræden for medarbejdere under 62 år i forbindelse med personalereduktioner. Yngre overenskomstansatte medarbejdere kan få en fratrædelsesordning i form af et fratrædelsesbeløb og tjenestefrihed med løn inden fratrædelsen. Yngre tjenestemandsansatte medarbejdere kan alene få et fratrædelsesbeløb. Yngre medarbejdere har derimod ikke mulighed for at få tillagt ekstra pensionsalder eller få indbetalt et ekstraordinært pensionsbidrag. Det er som hidtil betinget af, at medarbejderen kan gå på alderspension på fratrædelsestidspunktet. Der har tidligere været en særordning, som gav mulighed for at tilkøbe ekstra pensionsalder til medarbejdere, der har været beskæftiget med ganske særligt belastende arbejde, selvom arbejdspladsen ikke umiddelbart stod over for at skulle gennemføre personalereduktioner. Denne særordning bortfalder med udgangen af marts KAP. 5. FORENKLING OG DECENTRALISERING HER OG NU 19

24 Adgang til at fravige AC-overenskomsten Forsøget med fravigelse af AC-overenskomstens bestemmelser videreføres. Det indebærer, at løn- og arbejdsvilkår kan tilpasses til lokale ønsker og behov. Forslag til lokal fravigelse sendes til de forhandlingsberettigede organisationer og Finansministeriet, som skal godkende og indgå aftale om fravigelsen. Vidste du? Det har siden 2005 har været muligt at fravige AC-overenskomstens bestemmelser, hvis de lokale parter er enige om det, og de centrale parter godkender det. I kan fx aftale et lokalt lønsystem, hvor fx hele lønnen fastlægges lokalt, eller hvor indplacering på løntrin afhænger af kvalifikationer og ikke anciennitet jobløn, dvs. funktionsaflønning hvor der er fokus på de opgaver, der skal løses og ikke antallet af arbejdstimer, der bruges på at løse opgaverne at medarbejderen selv indgår aftale om sin løn og ikke blot forhandler den at medarbejdere kan ansættes med mindre end 15 timers beskæftigelse om ugen uden forudgående aftale med den faglige organisation Obligatorisk turnusordning for fuldmægtige bortfalder Det er aftalt, at den obligatoriske turnusordning for fuldmægtige ophører 1. april 2011, så arbejdet med mobilitet og kompetenceudvikling i højere grad kan tilpasses den lokale kontekst. Fremover er statens arbejdspladser således ikke bundet af en central ordning, men kan beslutte, om der skal være en decentral turnusordning, og hvordan ordningen i givet fald skal skrues sammen. Udvidet adgang til lokale aftaler om betaling for funktion i højere stilling De lokale parter får fremover udvidede muligheder for at fravige og supplere bestemmelserne i funktionsaftalen. Det betyder, at reglerne om betaling til medarbejdere, der konstitueres i en højere stilling, nu kan tilpasses, så de matcher de lokale forhold. 20 KAP. 5. FORENKLING OG DECENTRALISERING HER OG NU

25 Det gælder ikke bare størrelsen af funktionsvederlaget, men også fx fastsættelse og opgørelse af karensperioder og spørgsmålet om ret til betaling under ferie, syge- og barselsfravær. Hvis der ikke indgås en lokal aftale, fungerer bestemmelserne i den gældende funktionsaftale fortsat som tilbagefaldsregler. Vidste du? Det har siden 2005 været muligt lokalt at aftale størrelsen af et funktionsvederlag. Det gælder både for ansatte på gammel løn og for ansatte på ny løn. Aftalen om funktionsvederlagets størrelse skal indgås med tillidsrepræsentanten. Reglerne om jubilæumsgratiale forenkles og decentraliseres Arbejdsgiverne får fremover mulighed for at forenkle opgørelsen af jubilæumsanciennitet. For det første kan arbejdsgiveren fremover vælge, om ancienniteten skal opgøres pr. påbegyndt måned eller som hidtil i dage. For det andet kan arbejdsgiveren give et større jubilæumsgratiale end de satser, overenskomstparterne har aftalt. Endelig udvides jubilæumsanciennitet fra 1. april 2011til også at omfatte ansættelse ved selvejende institutioner. Det er en forudsætning, at medarbejderen, ved ansættelsen på den selvejende institution, har været omfattet af løn- og ansættelsesvilkår, der er aftalt eller fastsat af Finansministeriet. Kender du jubilæumsberegneren? Personalestyrelsen har udviklet en jubilæumsberegner, som du kan bruge, når du skal opgøre, hvornår en medarbejder har jubilæum. Jubilæumsberegneren opgør ancienniteten i dage. Du kan finde jubilæumsberegneren på Reglerne om tjenestemænds sygefravær opdateres og forenkles Der har været en række utidssvarende særregler om tjenestemænds sygefravær, der ikke matchede de sygedagpengeregler, som overenskomstansatte er omfattet af. Der- KAP. 5. FORENKLING OG DECENTRALISERING HER OG NU 21

26 for ophæves cirkulæret om statstjenestemænds sygdom. Ændringen betyder, at tjenestemandsansatte fremover er omfattet af de samme regler som overenskomstansatte. Aftale om individuel omklassificering af tjenestemænd over 60 år ophæves Fra 1. april 2011 ophæves aftalen om individuel omklassificering af tjenestemænd mv., der er fyldt 60 år. Det betyder, at en omklassificering af en tjenestemand, der er over 60 år i lighed med hvad der gælder for tjenestemænd under 60 år straks vil få virkning for beregning af tjenestemandspension. Hvad er næste skridt? Der er fortsat behov for, at administrationsgrundlaget på den enkelte arbejdsplads bliver mere enkelt og rammepræget. Det er vores målsætning, at arbejdsgiverne får større lokale frihedsgrader. Frem mod OK13 vil parterne drøfte spørgsmålet som en del af serviceeftersynet. 22 KAP. 5. FORENKLING OG DECENTRALISERING HER OG NU

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11

OK11 Resultatet. Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 OK11 Resultatet Marts 2011 OK11 Resultatet Udgivet marts 2011 Udgivet af Personalestyrelsen Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Personalestyrelsen Frederiksholms

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011

12. februar 2011. SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 1 SKAF sammenfatning af CFU resultatet 2011 2 Indhold Overenskomst/aftaleperiode:... 3 Rammen og generelle lønstigninger:... 3 Reguleringsordning:... 3 Nyt grundbeløb... 4 Serviceeftersyn... 4 Kompetenceudvikling...

Læs mere

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer:

Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: Sådan ser CFU forliget ud for Dansk Jernbaneforbunds medlemmer: En to-årig overenskomst indgået i en svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling. Der er et politisk ønske

Læs mere

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet.

AC og enkelte andre organisationer som for eksempel IDA og Dansk Journalistforbund forhandler særskilt med Finansministeriet. Hvem forhandler overenskomster i staten? De statslige overenskomstparter Det er finansministeren, der forhandler løn- og ansættelsesvilkår for statens ansatte med de faglige organisationer, som har organiseret

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer)

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG CFU (forhandlingsfællesskab for de statslige organisationer) 1 OAO_overenskomstforh_A5_NY.indd 1 24/02/11 09.41 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008

PLUSTID - En ny mulighed. Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Oktober 2008 PLUSTID - En ny mulighed Udgivet oktober 2008 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk. Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Centralorganisationernes Fællesudvalg 12.december 2007 14224.26 CFUs generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2008 Det gode arbejdsliv Vi har alle et ønske om helhed og sammenhæng i vores

Læs mere

Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08. Oktober 2007

Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08. Oktober 2007 Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08 Oktober 2007 Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08 Oktober 2007 Fælles mål - Lokale løsninger Temaer for OK08 Udgivet oktober 2007 Udgivet af Personalestyrelsen

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST POST Overenskomst mellem Post Danmark og 3F for arbejdsledere og specialister m.fl. Industriens Overenskomst 2010 med tilhørende lokalaftaler mellem Post Danmark og 3F gældende

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 AC Sendt via email til ac@ac.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige finanser. Det indebærer, at statens overenskomster

Læs mere

Informations- møde om OK08

Informations- møde om OK08 Informations- møde om OK08 Februar 2008 Velkomst og indledning v/ Lisbeth Lollike Program Velkomst og indledning Økonomi og løn Barsel, barns 2. sygedag, plustid Senior, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler

Faktaark. Lærernes særlige arbejdstidsregler Lærernes særlige arbejdstidsregler Anvendelsen af lærernes arbejdstid er bundet i ufleksible aftaler Lærerne på gymnasierne, erhvervsskolerne, voksenuddannelsescentrene, SO- SU-skolerne, de frie grundskoler

Læs mere

OK15: HOVEDRESULTATER

OK15: HOVEDRESULTATER OK15: HOVEDRESULTATER Parterne er enige om en 3-årig overenskomstperiode med en ansvarlig økonomisk ramme med generelle lønstigninger på 0,50 pct. i 2015, 0,80 pct. i 2016 og 3,20 pct. i 2017 inklusiv

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Senior- og fratrædelsesordninger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Senior- og fratrædelsesordninger HSU 15. juni 2015 Indhold 1. Rammer og retningslinjer... 3 2. Fastholdelse... 3 2.1 Seniorordninger (jf. cirkulære om senior- og fratrædelsesordninger)...

Læs mere

OK 13 Staten. Resultatet

OK 13 Staten. Resultatet OK 13 Staten Resultatet Det økonomiske resultat af OK13 på Statens område skal afgjort fortolkes ud fra den kontekst der er forhandlet i Lønstigning: 1. april 2013 0,82% som præcis modsvares af negativ

Læs mere

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav

Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav 7. februar 2013 12-00432 MSK/MN Aftaleresultatet ved OK 13 set i forhold til SKAF s generelle krav I det følgende gennemgås hovedindholdet i den generelle del af CFU-forliget. Der er særlig fokus på emner/aftaler,

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 15.06.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Teknisk vejledning om indgåelse af lokale aftaler på det statslige forhandlingsområde SKAF (Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab) har den

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2015 af aftaler og overenskomster inden for Forhandlingsfællesskabets forhandlingsområde REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN Forhandlingsfællesskabet post@forhandlingsfaellesskabet.dk Krav til fornyelse/ændring

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning

Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning Overenskomst 2011 2013 for Hærens Konstabel- og Korporalforening - Resultat til afstemning 1 Indholdsfortegnelse 3 5 8 9 10 11 11 14 15 Din stemme er vigtig Særligt for HKKF Løn Særligt for OAO Serviceeftersyn

Læs mere

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende:

Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem Personalestyrelsen og Lærernes Centralorganisation om følgende: Resultat af forhandlingerne vedr. ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler samt efterskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler Udover det i CFU-forliget aftalte, er der enighed mellem

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 IDA og DdL Sendt via e-mail til ida@ida.dk 17. december 2012 Cc: Lene Vibjerg, lvi@ida.dk Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013

RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 Mellem Finansministeriet og AC er der enighed om fornyelse af aftaler og overenskomster mellem Finansministeriet og AC/AC s medlemsorganisationer

Læs mere

Velkommen til staten som arbejdsplads

Velkommen til staten som arbejdsplads xx INDBYDELSE TIL REGIONALE KONFERENCER OM STATENS PERSONALE- OG LEDELSESPOLITIK CENTRALRÅDETS PERSONALEPOLITISKE UDVALG Velkommen til staten som arbejdsplads Marts 2006 1 Staten som arbejdsplads Publikationen

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING

TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING TR-STORMØDE FORLIGSRESULTAT ORIENTERING KRAVENES VEJ TIL FORHANDLINGSBORDET Krav udvalgt af HB sendt til CO10 1. september 2010. Krav drøftet i CO10 s bestyrelse og repræsentantskab og videresendt til

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2013-overenskomstforhandlinger Den 13. marts 2013 Staten Kommuner Regioner OK13 Indhold Indledning...3 Det statslige område...4 Det

Læs mere

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013

Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Centralorganisationernes Fællesudvalg Sendt via e-mail til info@cfu-net.dk 17. december 2012 Overenskomst- og aftaleforhandlingerne 2013 Danmark oplever økonomisk krise og et kraftigt pres på de offentlige

Læs mere

Resultatpapir. om fornyelse fra 1. april 2008 af. organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere

Resultatpapir. om fornyelse fra 1. april 2008 af. organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere Resultatpapir om fornyelse fra 1. april 2008 af organisationsaftalen for kontorfunktionærer, laboranter og ITmedarbejdere (HK) Ved forhandlinger mellem Finansministeriet og HK/STAT afsluttet den 27. februar

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Det er din og min hverdag, der er til forhandling.

Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Bestyrelsens overvejelser om OK18 Det er din og min hverdag, der er til forhandling. Offentlige Chefers repræsentantskab Tænk længere 2 // Bestyrelsens forslag til krav Offentlige Chefer i Djøf Repæsentantskabsmøde

Læs mere

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010

LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØN, KØN, UDDANNELSE OG FLEKSIBILITET OFFENTLIGGØRELSE AF LØNKOMMISSIONENS REDEGØRELSE MAJ 2010 LØNKOMMISSIONENS OPGAVE Kortlægge, analysere og drøfte: Om løn, ansættelsesog ledelsesstrukturer i den offentlige

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gennemgang af OK13-resultatet

Gennemgang af OK13-resultatet Gennemgang af OK13-resultatet Hovedresultaterne fra 2013-overenskomstforhandlingerne gældende for alle kommunalt og regionalt ansatte samt for de overenskomstansatte på statens område Den 25. marts 2013

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014

OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 31-01-2014 12/339/12 OAO-Nyhedsbrev om løn januar 2014 Løn i den offentlige og den private sektor I dette nyhedsbrev ser vi på løn og lønudviklingen fra februar 2011 til august 2013. Vi bruger Danmarks

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde

Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2008 af aftaler m.v. inden for KTO s forhandlingsområde KL finder, at en vigtig udfordring på det kommunale arbejdsmarked er, at de kommunale arbejdspladser er attraktive

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober.

Endelig får i de nye lønninger i kommuner og regioner med stigningerne pr. 1. oktober. Nummer 3 oktober 2014 Redaktion: Julie Johnsen Pharmadanmark Stine Søndergaard, Jordbrugsakademikerne og Den Danske Dyrelægeforening Tine Trabolt, Forbundet Arkitekter og Designere Layout: Per Rehfeldt,

Læs mere

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010

Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 Cirkulære om Regulering af tjenestemandspensioner og pensionsgivende lønninger mv. pr. 1. april 2010 2010 Cirkulære af 5. februar 2010 Perst. nr. 008-10 J.nr. 10-882-24 2 Indholdsfortegnelse 1. Regulering

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse.

op, hvor mange penge, der er anvendt til lokal løndannelse. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2011:30 / 24. marts 2011 Forenklet og fri lokal løndannelse KL har ved O.11 opnået et paradigmeskift med lokal løndannelse. Der er fortsat forudsat lokal løndannelse.

Læs mere

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne

Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne Sendt pr. mail: O.15@kl.dk KL Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Forhandlingsoplæg ved aftale- og overenskomstforhandlingerne i kommunerne 2015 Vedlagt fremsendes kademikernes oplæg/krav

Læs mere

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT

OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT OK-13 GENNEMGANG AF DET SAMLEDE RESULTAT Indholdsfortegnelse: Om gennemgangen af forhandlingsresultatet: Side 1 Indledning: Side 2 Staten: Side 3 Kommuner: Side 7 Regioner: Side 10 Om gennemgangen af forhandlingsresultatet

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE

AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET 11.20.7 Side 1 AFTALE OM UDMØNTNINGSGARANTI AF NYE MIDLER TIL LOKAL LØNDANNELSE PÅ SUNDHEDSKARTELLETS OMRÅDE = Nyt i forhold til tidligere gældende

Læs mere

Læs hele forliget og hent plancher på

Læs hele forliget og hent plancher på Offentligt Ansattes Organisationers gennemgang af hovedpunkterne i forliget mellem CFU og Finansministeriet for perioden 1. april 2008 31. marts 2011 Rammen s. 4 Rammen OKO8 s. 4 Generelle lønstigninger

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr

Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen Udkast 7. november 2011 J.nr. 11-801-9 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemandspension og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav

Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav www.gl.org Hovedbestyrelsens forslag til GL s OK18-krav Repræsentantskabet skal på repræsentantskabsmødet 26. april 2017 vedtage GL s krav til OK18. Hovedbestyrelsen indstiller, at nedenstående 15 krav

Læs mere

KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer

KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til O.15 med kommentarer KL s overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2015 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at understøtte kommunernes

Læs mere

Cirkulæreskrivelse om

Cirkulæreskrivelse om Cirkulæreskrivelse om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2006 Cirkulæreskrivelse

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere

OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere OK 2015 Ekstra: 10.03.2015 OK 2015 Orientering om CFU-aftalen af 6. Februar og Organisationsaftale af 9. marts. OK 2015 resultat for lærere, ledere og børnehaveklasseledere Mandag formiddag nåede Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område

Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område Hvad kendetegner IDAs/DdLs nye overenskomst på det kommunale område IDA/DdL- overenskomsten lægger sig i sit indhold tæt op ad AC-fællesoverenskomsten men har enkelte resultater, der er specifikke for

Læs mere

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik.

Kravene tager afsæt dels i den fortsatte økonomiske krise, dels KL's langsigtede arbejdsgiverpolitik. K L Anbefalet/Overbragt Fagligt Fælles Forbund 3F Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund Peter Ipsens Alle 27 2400 København NV 5.40.51 - Krav til fornyelse/ændring pr. 1. april 2013 af overenskomst

Læs mere

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC

BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC BILAG TIL RESULTAT MELLEM FINANSMINISTEREN OG AC 2013 15 GYMNASIESKOLER MV. Bilag 5 I. Overenskomst af 10. februar 2012 mellem Finansministeriet og Gymnasieskolernes Lærerforening om lærere og pædagogiske

Læs mere

OK18 Det gode arbejdsliv

OK18 Det gode arbejdsliv OK18 Det gode arbejdsliv Baggrundstæppet for OK18 Det gode arbejdsliv HELE arbejdslivet og for ALLE socialrådgivere HB s politiske prioriteringer OK18-oplæg Baggrundstæppet OK17 OK-forhandling på private

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at:

KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de Dok. ID: fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: 1(1 Til Forhandlingsfællesskabet KL's kravsbrev til 0.18 med kommentarer KL's overordnede målsætninger for forhandlingerne i 2018 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til, at: sikre et

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer

Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Det nye ledelsesrum - Fra detaljer til rammer Tina Feldt Jessing, Moderniseringsstyrelsen Møder om arbejdstid Danmarks Privatskoleforening, december 2013 1 Dagsorden OK13 baggrund og proces Hvad siger

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner

Stiller dig stærkere. Teknisk gennemgang. Overenskomst Regioner Stiller dig stærkere Teknisk gennemgang Overenskomst 2013-2015 Regioner OK 13 Teknisk gennemgang regioner OK13 Indhold Indledning... 2 Rammen... 2 Generelle lønstigninger... 2 Reguleringsordningen... 2

Læs mere