Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej"

Transkript

1 Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

2 Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold 4 Lokaiplanens retsvirkninger Lokaiplanens retsvirkninger 5 Lokalpianens bestemmelser 1.0 Lokalpianens formål Område og zonestatus Oiurådets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsarilæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening 9 11.OServitutter Forudsætninger for ibrugtagen af bebyggelse 9 13.OPåtaleret 9 14.OVedtagelsespåtegning 9 Kortbilag 1, matrikelkort Kortbilag 2, princip for udstykning 2

3 Lokalpianens redegorelsé 3

4 Lokalpianens redegørelse Lokalpianen baggrund og indhold Den gamle Pilshuse Børnehave, har ikke fungeret som børnehave i mange år, og Byrådet ønsker nu at afhænde ejendommen og som et led her i at ændre anvendelsen af ejendommen til boligformål. Ejendommen udgør 3573 m 2, der ønskes udstykket til 2 eller 3 parcelliusgrunde til åben-lav boligbebyggelse. Den gamle børnehave ombygges til boligformål, og der gives yderligere mulighed for opførelse af et eller to enf~mi1iehuse. Muligheden for om der kan udstykkes 1 eller 2 grunde til nybyggeri holdes åben, da der endnu ikke er konkrete henvendelser om erhvervelse af eller byggen på grunden. I forhold til karakteren af det omgivende kvarter vurderes det ikke at være væsentligt, om arealet bebygges med et stort eller to mindre en f~mi1ieshuse. Lokalpianens indhold Lokalplanomxådet er vist på nedenstående kortudsnit. Forhold til anden planlægning Regionplanen Lokaiplanen er i overens sternmelse med retningslinierne i Regionpian Kommuneplanen Området er omfattet al rammebestemmelserne i Kommuneplan 1997 for rammeom.råde 1.B.23, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål. Rammebestemmelserne fastlægger - at der ikke må udstykkes grunde mindre end 700 rn2 - at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25 - at bebyggelse ikke må overstige 8,5 m i højden. Lokaiplanlægning Området er omfattet al lokalpian nr. 14, der omfatter hele Ravnekær og en del al Pilshuse. Lokalplan nr. 14, fastlægger område Bl med den gamle børnehave til offentlige institutioner. Afgrænsningen al lokalpian nr. 14 er vist på modstående side. Lokaiplan nr. 14 ophæves inden for denne lokalpians område med Byrådets endelige vedtagelse al denne lokalpian. Zonestatus Området ligger i byzone. Forsyningsforhold Vejforsyning Inden for lokalpianområdet etableres ny intern vej i den nordlige del al området, som vist på kortbilag 2. Varmeforsyning Lokalpianområdet er omfattet al Lokalpianenfastlægger lokalpianområdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse. Intentionerne med lokalplanen er at sikre harmoni mellem den omkringliggende boligbebyggelse og de nye byggemuligheder udstykningen medfører. Lokalplanområdet, udstykningsprincip 4

5 Lokalpianens redegørelse Nyborg kommunes varmeplan og fastlagt til fjernvarmeforsyning. Spildevand Lokalpianområdet er omfattet al Nyborg kommunes spildevandsplan som fælleskloa.keret område. I forbindelse med ny bebyggelse skal etableres separat afløbssystem med henblik på forberedelse til separat tilslutning til kloaknettet. Vandforsyning Lokalpianområdet er beliggende inden for Nyborg kommunale vandforsyning. Elforsyning Lokalplanområdet er beliggende inden for Nyborg kommunale elforsynings område. Afgrænsning af lokalplan nr. 14 Lokalplanens retsvirkninger Den eksisterende lovlige anvendelse al en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokaiplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering al de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser allokaiplanens bestemmelser under forudsætning al, at det ikke ændrer den særlige karakter al det område, der søges skabt eller fastholdt al lokalpianen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalpianen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokaiplan. Private tilstands servitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges al planen. Byrådets afgørelse om forhold, der er omfattet al Lov om planlægning kan påklages Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København Kunder Miljø- og Energiministeriet, for så vidt angår retlige spørgsmål, jfr. 58. Klager skal være indgivet skriftligt inden 4 uger, efter afgørelsen er meddelt, jf

6 6

7 Lokalpianens bestemmelser 7

8 Lokalpianens bestenunelser Lokalplanens bestemmelser I henhold til 15 i lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 551 al 28. juni 1999) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalpianområdet. 1.0 Lokalpianens formål 1.1 Lokalpianens formål er: 2.0 ~ fastlægge områdets anvendelse til boligbebyggelse i form al åben-lav enf~mi1ieboliger. ~ sikre den nye udstykning hensigtsmæssig vejadgang. ~ sikre området et præg al åbent haveboligområde, der harmonerer med omgivelserne. Område og zonestatus 2.1 Lokalpianområdet er afgrænset som vist på vedhæftede kortbilag 1 - og omfatter matr. nr. 22ib samt del al 22ir Vindinge By, Vindinge samt alle parceller der efter 1. marts 2000 udstykkes fra denne ejendom. 2.2 Lokaiplanområdet er beliggende i byzone Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål som åben-lav boligbebyggelse i form af enfamiieboliger til helårsbeboelse. 3.2 Byrådet kan tillade, at der inden for området drives en sådan form for virksomhed, som &mindeligvis kan udføres i boligområder under forudsætning al, at virksomheden drives al den der bebor ejendommen, og at virksomhedens karakter ikke påfører de omkringboende gener, herunder et øget parkerings Udstykning 4.1 Udstykning af lokalpianområdet skal i princippet ske, som vist på kortbilag Der må ikke ske udstykninger med mindre grundstørrelse end 700 m Vej- og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Gudrunvej. Inden for lokaiplanområdet skal etableres ny vej, der udlægges i min. 5 meters bredde og vendeplads, som vist på kortbilag Vej og vendeplads skal etableres med fast belægning. 5.3 Vej ogvendeplads udlægges som privat fællesvej. 5.4 På hver parcel skal udlægges areal, svarende til min. 2 parkeringspladser. Der skal anlægges mindst 1 parkeringsplads pr. parcel behov i området. Ledningsanlæg El-ledninger herunder til vejbelysning, må alene fremføres som jordkabler. 6.2 Belysning af veje, pladser, stier og fællesarealer må kun udføres som parkbelysning efter Byrådets nærmere godkendelse. 6~3 Nybebyggélse skal tilsluttes fællesantenne. Parabolantenner kan opstilles, under forudsætning al at de placeres i terræn. Der ud over må der ikke opstilles individuelle antenner. 7.0 Bebyggelsens omfang og placering 7.1 Ny bebyggelse kan opføres i i etage med mulighed for udnyttelig tagetage. 7.2 Bebyggelsesprocenten på hver parcel må ikke overstige 25%. 7.3 Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tagfiade må overstige 8,5 m over terræn, mål i forhold til eksisterende terræn. 7.4 Bebyggelse skal placeres med gavl eller facade parallelt med sideskel (nord-sydgående skel). 7.5 Tage skal udføres, så de danner en vinkel mellem 25 og 55 med det vandrette plan. Carporte og garager kan udføres med hældning ned til I forbindelse med grundens indretning må der ikke foretages terrænændringer på mere end +1-0,5 m i forhold til eksisterende terræn. Det naturlige terræn skal bibeholdes i forhold til nahoskel. 8.0 Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Udvendige bygnings sider, herunder gavle, kan opføres som murværk herunder pudsede/vandskurede mure eller malet træbeklædning i

9 Lokaiplanens bestemmelser svensk/norsk stil. Samme byggestil og materialevalg skal gælde for samtlige udvendige facader på ejendommen herunder carporte og garager. 8.2 Som tagdækning må kun anvendes røde eller sorte tagsten i tegl eller beton. På carporte og garager kan anvendes pap eller lignende. 8.3 Der må ikke anvendes materialer eller farver til udvendige bygningssider og tage, der efter byrådets skøn kan virke skæmmende. 8.4 Skiltning og reklamering må kun finde sted med byrådets godkendelse i hvert enkelt tilfælde. 9.0 Ubebyggede arealer 9.1 Ubebyggede arealer skal henligge som have. Der må ikke henstilles campingvogne, både, indregistrerede køretøjer eller indregistrerede lastvogne. Ligesom der ikke må være oplag af div. byggematerialer og andet, der normalt ikke bør finde sted i et boligområde. 9.2 Hegn i naboskel må kun etableres som levende hegn i en max. højde al 1,80 m. Levende hegn kan suppleres med trådhegn i max. i meters højde. pligt for samtlige ejere inden for området. Grundejerforeningen skal forstå drift og vedligeholdelse al véj m.m Alternativt til pkt kan der ske tilslutning til en alde eksisterende grundejerforeninger i området Grundejerforeningens vedtægter i henhold til pkt eller tilslutningsaftale til eksisterende grundejerforening jr. pkt skal godkendes al Byrådet Servitutter 11.1 Ved denne lokalplans endelige vedtagelse ophæves lokalpian nr. 14 for så vidt angår det al denne lokalpian omfattede område Forudsætninger for ibrugtagen al bebyggelse 12.1 Inden bebyggelsen tages i brug skal den være tilsluttet Nyborg Renseanlæg og fjemvarmeforsyningen. Dog kan byggeri med særlig miljøngtig energiforsyning undlade tilslutning til fjernvarmenettet Påtaleret 13.1 Påtaleret overfor nærværende lokalplan har alene Nyborg Byråd Vedtagelsespåtegning henhold til 27 i planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt, idet Byrådet har foretaget mindre væsentlige ændringer i forhold ti det den 8. maj 2000 vedtagne lokaiplanforslag. Nyborg Byråd den 11. september P b. v. Borgmester N. V. Andersen j Kai P. Larsen Lokalplanen er tinglyst den 15. september 2000 og offentligt bekendtgjort den 26. september Grundejerforening 10.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlems- 9

10 Kortbilag Originaltegning i mål 1:2000 I I I meter Kortbilag i - Matrikelkort mål 1:

11 Kortbilag Kortbilag 2 - princip for udstykning 11

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 15

BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Håndværkerområdet i Gredstedbro BYPLANVEDTÆGT NR. 15 Ribe kommune Partiel byplanvedtægt nr, 15 BYPLANVEDTÆGT N R. 15 for Et "byområde i Gredstedbro I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25

Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Kommuneplantillæg 1 for tæt-lav boliger på Værebrovej 25 Tillæg 1 til Roskilde Kommuneplan 2013 Offentliggjort som tillæg 30 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere