SPIDSEN - Ny Ellebjerg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPIDSEN - Ny Ellebjerg"

Transkript

1 SPIDSEN - Ny Ellebjerg

2 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Oversigtsplan 4 Udbygningspotentiale 5 Før-situation Under-situation Efter-situation Volumenstudier 6 Spidsen Stangen Stængerne Eksempel 1 8 SPIDSEN - Undervisning Eksempel 2 14 STÆNGERNE - Kontor Eksempel 3 20 STANGEN - Hotel 2 SPIDSEN - Ny Ellebjerg

3 Indledning Spidsen ved Ny Ellebjerg Station ligger på Følager i Valby. Beliggenheden ved stationen, der bliver en af landets største, er unik og vil kunne afspejles i bebyggelsen. Scenarierne i denne folder giver et indtryk af, hvordan bebyggelsen kan udformes og indrettes til for eksempel undervisning, erhverv og hoteldrift. Kendetegnende for Følagers bebyggelse er den en- til to-etagers høje plintbebyggelse med udadvendt detail-handel i stueetagen og en offentlig sti i første sals højde der slynger sig gennem taghaverne tilknyttet de oven på liggende bygningsvoluminer. Lokalplan Intentionen bag bebyggelsens udformning er beskrevet i lokalplan nr. 448 for Ny Ellebjerg vedtaget af borgerrepræsentationen den 23. september 2010 med tillæg nr. 1 til lokalplanen vedtaget den 19. juni 2013, hvor området er defineret som område 1A. Heri står bl.a.: Den grønne bydel har Følager og dennes forlængelse til den vestlige stationsforplads som det vigtigste strukturerende element og skal ses i samspil med Torveporten på den anden side af Gammel Køge Landevej, hvor den udgør hovedadgangen til det nye bykvarter i Grønttorvsområdet. Langs nordsiden af byrummet ved Følager placeres udadvendte funktioner i en plint, som strækker sig helt op til banen, og i hvilken der også etableres parkering. På plinten og over byrummet placeres der fem bolig- og erhvervsblokke med en samlet højde på 5-7 etager. Plinten anlægges med opholdsarealer og afskærmes mod banen for at forebygge støjgener. Iht. lokalplanen er der udarbejdet en designmanual til brug for projektudvikling inden for området og lader sig for Spidsen afspejle især i dens ydre behandling. Designmanualen udgør således et supplement til bestemmelserne i lokalplanen angivet s Heri er et stort antal arkitektoniske elementer og overgange beskrevet, og det er udformningen af disse som nærværende manual giver anvisning på. Ifølge lokalplanen kan den del af Følager-området, som dette skitseforslag omhandler bebygges i 5-6 etager, svarende til 23 m. Eksempel 1, Spidsen holder sig inden for denne ramme, mens eksempel 2 (Stængerne) og 3 (Stangen) har højder på 7-8 etager. Eksempel 2 (Stængerne) er planmæssigt identisk med lokalplanernes bebyggelsesplan. Eksemplerne krager ind over nabomatriklen som er den vestlige stationsforplads til Ny Ellebjerg Station tilhørende Københavns Kommune. I hvor stor udstrækning et øget etageantal og udkragning over den vestlige forplads kan tillades kræver nærmere dialog med Københavns Kommune, men Købehavns Kommune er ikke umiddelbart afvisende over for ideen. Anvendelse De tre principielt forskellige forslag til bebyggelse angiver tre forskellige funktioner, nemlig undervisning, og hotel. Alle tre forslag vil kunne indeholde disse funktioner, hvilket gør det muligt over tid at ændre anvendelsen såfremt dette ønskes. Byggeret Byggeretten på denne del af Følager udgør ca m2. Dette er beregnet med udgangspunkt i den allerede planlagte bebyggelse på den øvrige del af Følager-matriklen, idet byggeretten er angivet som en samlet byggeret for hele Følager-matriklen. Infrastruktur Med de vedtagne planer for Ny Ellebjerg Station, vil stationen, som en af de største i landet, blive trafikknudepunkt for Ringbanen S-tog, København- Ringsted-banen med planlagt indvielse i 2018, Øresundsbanen (etablering af perron tidligst 2020) og Sydhavnsmetroen der ventes åbnet i For en uddybning af Ny Ellebjergs infrastrukturelle muligheder henvises til Transportministeriets analyse fra januar 2014 om Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter. Bebyggelsens placering gør det oplagt at integrere og udnytte adgangen til den kollektive trafik i byggeriet. En kommende bruger vil kunne opnå stor synlighed med denne placering. Udviklingen i nærområdet På den anden side af Gl. Køge Landevej ligger det gamle Grønttorv, som skal forvandles fra lukket industriområde til levende og moderne bydel med både høj og lav bebyggelse, erhverv, butikker, institutioner, caféer og kulturelle tilbud. Lidt efter lidt vil dette område blive transformeret og liv ved at tiltrække besøgende til parkourbaner, gallerier og andre kulturelle aktiviteter. Ved siden af Grønttorvet ligger F. L. Smidth-grunden, hvor der allerede er bygget en del nye boliger og flere er på vej. Området på den anden side af banen langs Carl Jacobsens Vej er udpeget som kreativ zone af Københavns Kommune med fokus på at gunstige forhold for kreative virksomheder og huser blandt andet gallerier, tegnestuer, boliger, uddannelse og erhvervsfunktioner. signatur Matrikelkontur for Følager matriklen. Følager Spidsen. Fodaftryk for foreslåede blokke. SPIDSEN - Ny Ellebjerg 3

4 Valby Valby spinderiet Valby Kulturhus Søndermarken Zoologisk Have Carlsberg SITUATIONSPLAN signatur Følager Spidsen. Fremtidig kobling mellem S-tog, Ringbane, Øresundsbane og Metro på den vestlige stationsforplads Første del af projektet: 46 almennyttige familieboliger, som opføres af boligselt Domea. Mellem Domeas boligstænger opfører Freja et råhus, som kan rumme detailhandel og vis tagflade skal være friareal for boligerne. Plejecenter og ældreboliger. I samarbejde med de andre grundejere s et samlet projekt til erhverv og dagligvarer. Gl. Køge Landevej 3 3 baneareal parkering under dæk 8 meters zone 3 2 grønttorvet Kbh eksisterende bygning 3 taghave 1. sal 1 taghave 1. sal 2 Følager offentlig sti på tag 1 taghave 1. sal Indkørsel til p kælder 2 delt område Valby Parken Valby Vandkulturhus Køge Bugt Motorvej Poppelstykket Ny Ellebjerg Station mod Kbh H 4 SPIDSEN - Ny Ellebjerg

5 FØR Før-situation Udbygningspotentiale UNDER Under-situation EFTER Efter-situation perron perron perron Banedanmark - Øresundsbanen Banedanmark - Øresundsbanen Banedanmark - Øresundsbanen grøn bevokset skråning mod banen perron promenade 8 m perron perron perron grunden Københavns Kommune vestlig forplads grunden Københavns Kommune vestlig forplads grunden Københavns Kommune vestlig forplads skel skel skel grunden grunden grunden kontur bebyggelse og ydre konstruktion anvendelse i form af midlertidig bebyggelse Diagrammerne her viser en før-under-efter-situation af bygningens nederste etager i plintbebyggelsen. Etableringen af Øresundsbanens perron nord for grunden sker tidligst i I den forbindelse kan BaneDanmark kræve midlertidig rådighed over et 8 meter bredt areal grænsende op til den fremtidige perron. For en videre uddybning af Ny Ellebjergs infrastruktur henvises til Transportministeriets analyse fra januar 2014 om Ny Ellebjerg og Glostrup som trafikale knudepunkter. kontur bebyggelse og ydre konstruktion Banestyrelsens krav til kørsel ifm fremtidigt anlæg af perron kontur bebyggelse og ydre konstruktion mulighed for udvidelse af minimum plintbebyggelsen SPIDSEN - Ny Ellebjerg 5

6 Volumenstudier Oversigt over volumenstudier for de tre forslag for udformningen af en bygning på Spidsen af Følager matriklen. Spidsen Stængerne Stangen 6 SPIDSEN - Ny Ellebjerg

7 Mellemrummet og mødet mellem stængerne. (bebyggelse efter lokalplan) Strøggade til den vestlige forplads ved Ny Ellebjerg Station. (bebyggelse efter lokalplan) Følager typologiens nordlige kant og promenade mod banearealet. (bebyggelse efter lokalplan) SPIDSEN - Ny Ellebjerg 7

8 Eksempel 1 SPIDSEN - Undervisning Diagram - Etageoverblik I Eksempel 1 udformes de i lokalplan viste 2 bygningsvolumener til en trekantet helhedsform, der placerer sig oven på en 1-2 etagers plintbebyggelse. Denne særlig formation bliver derved en stærk markør mod stationen. Samtidig udnytter den en stor spændevidde og får derved en husdybde, hvis anvendelighed er meget fleksibel. Eksemplet her viser en indretning rettet mod undervisningssektoren, men grundet den store husdybde vil man også nemt kunne forestille sig eksempelvis erhvervs-, - og hotelindretninger. Banedanmark fremtidig perron perron perron m2 (6 etg) plan m2 324 m2 250 m2 25 m2 290 m2 Bebyggelsen danner overbygning af matriklen tilhørende Københavns Kommune, den vestlige stations forplads, og r en særlig situation, der i videre bearbejdning vil give spændende muligheder for både bygningen og pladsen og disses indbyrdes sammenhæng. Spidsens overbygning stiller dog særlige krav til konstruktive løsninger hen over Københavns Kommunes matrikel, men vil kunne give noget tilbage til bygningens indre og ydre facadeudtryk. Designmanualens beskrivelser af materialiteten i Følager, designprincipper for basebebyggelsen og facademateriale-kataloget for stængerne giver rig mulighed for at finde en hel særlig stemning til spidsen og mulighed for at adskille sig fra fx. den øvrige bebyggelse. grunden Københavns Kommune signatur plan m2 plan m2 700 m2 25 m2 290 m2 skel De to underetager i plintbebyggelsen kan udnyttes til udadvendte funktioner, udlejes til for eksempel en butik og café i forbindelse med forpladsen til stationen og der kan s sammenhæng mellem bygning og infrastruktur. I det viste undervisningsscenarie foregår ankomsten til bygningen i afslutningen af basen, hvor man både fra stueetagen og fra den offentlige sti på første sal bevæger sig indenfor. Eksemplet viser en udnyttelse af den særlige trekantsform idet større auditorier indtager hjørnerne og den indre bevægelse og organisering ellers foregår omkring midten med klasseværelser og studieceller, som r en vertikal forbindelse etagerne imellem. bygningskontur grunden overbygning af matrikel tilhørende Københavns kommune Banestyrelsens krav til kørsel ifm fremtidigt anlæg af perron plan m2 8 SPIDSEN - Ny Ellebjerg

9 fremtidig perron Banedanmark kant fremtidig perron kant Ny Ellebjerg station areal taget fra parkering midlertidig anvendelse og senere udbygning mulig café 2 etager 200 (+ 280) m2 depot skrald teknik 8m grænse Matrikelskel (Midlertidig råderet for Banedanmark ved anlæg af perron.) parkering foyer studievejl. mv. 250 m2 udlejning til service/erhverv mv. 324 m2 aktiv facade aktiv facade snitlinje aktiv facade aktiv facade stueplan 1:500 SPIDSEN - Ny Ellebjerg 9

10 5 meters afstand fra matrikelskel til bygning café 2 etager (200) m2 bar kant 8m grænse matrikelskel bibliotek foyer taghave 1. sal konstruktivt princip for udkragning offentlig sti 1. sal offentlig sti 1. sal 1 sals plan 1: SPIDSEN - Ny Ellebjerg

11 19 meters afstand fra bygning til bygning køkken køkken depot service skolebetjent lærerværelser auditorium terrasse 2. sal kantine fællesområde info sekretariatet studiehjørne db. høj toiletter lounge 2. sals plan 1:500 auditorium service toiletter db. høj studierum studierum db. høj studiehjørne studierum auditorium skabsvæg fleksibel væg fællesområde fleksibel væg grupperum fleksibel væg skabsvæg db. høj studiehjørne studiehjørne auditorium 3./4. sals plan 1:500 SPIDSEN - Ny Ellebjerg 11

12 baneareal db. høj studierum studierum studierum studierum db. høj studierum studiehjørne auditorie udsigt mod Ny Ellebjerg Station grupperum studiehjørne db. høj glasfacade med skodder fleksibel væg skabsvæg fleksibel væg planudsnit 1:200 baneareal snitlinje facadeopstalt, syd 1: SPIDSEN - Ny Ellebjerg

13 ventilation studieceller grupperum db. højt 3500 fleksibel væg db. højt studieceller fællesområde grupperum fleksibel indretning lærerværelse konstruktivt princip for udkragning café taghave og offentlig sti FØLAGER Indgang fremtidig perron baneareal snit 1:200 volumenstudier SPIDSEN - Ny Ellebjerg 13

14 Eksempel 2 STÆNGERNE - Kontor Diagram - Etageoverblik Den oprindelige plan til spidsens bebyggelse i følge lokalplan 448 for Ny Ellebjerg tegner en afslutning af stængerne med to mindre blokke. perron m2 (7-8 etg) I Eksempel 2 undersøges udformningen af bebyggelsen tro mod den oprindelige tanke med en forestilling om at kunne forbinde de to enkelte bygninger til en L-formet helhedsform. Udformningen af eksempel 2 tager udgangspunkt i en forlængelse af hele Følager områdets typologi og dog vil spidsen i dens højde og facadebearbejdning kunne få et særligt præg tilknyttet sin placering. Eksemplet viser et landskab, men bygningens form tillader også andre anvendelser, f. eks. hoteldrift og undervisning. Bebyggelsen danner også i dette eksempel en mindre overbygning af matriklen tilhørende Københavns Kommune i 3. etages højde. Den stiller dog mindre særlige konstruktive krav i den videre bearbejdning end eksempel 1. grunden Banedanmark fremtidig perron Københavns Kommune perron plan m2 plan m2 250 m2 324 m2 25 m2 709 m2 290 m2 290 m2 25 m2 Dette scenarie viser hvordan plintbebyggelsen kan indrettes til et offentligt spisested, der kan tænkes tilknyttet til erhvervet i bygningen. Scenariet viser hvordan man ankommer til bygningen både fra forpladsen og fra den offentlige sti på 1. sals niveau i afslutningen af basen. De detaljerede planudsnit og snit viser hvordan grundblokken kan brydes ned med mindre forskydninger inspireret af designmanualens beskrivelser. Husdybden udnyttes maksimalt og erhvervsetagerne vil kunne indrettes til storrumser og celler eller i åbne landr der langs facaden vil kunne bindes vertikalt sammen. signatur skel bygningskontur grunden overbygning af matrikel tilhørende Københavns kommune Banestyrelsens krav til kørsel ifm fremtidigt anlæg af perron plan m2 plan m2 440 m2 440 m2 724 m2 824 m2 plan m2 14 SPIDSEN - Ny Ellebjerg

15 fremtidig perron Banedanmark kant fremtidig perron kant Ny Ellebjerg station midlertidig anvendelse og senere udbygning mulig lukket trappe toilet café - 2 etager 250 (+250) m2 8m grænse Matrikelskel parkering areal taget fra parkering opgang foyer 250 m2 Udlejning til service, erhverv eller mindre fællesskab. 324 m2 affald aktiv facade aktiv facade snitlinje aktiv facade aktiv facade stueplan 1:500 SPIDSEN - Ny Ellebjerg 15

16 kant service køkken administration mødelokaler evt forbindelse til caféområde café - 2 etager 250 (+250) m2 8m grænse matrikelskel toilet toilet trappe fælles mødelokaler reception ankomst taghave 1. sal offentlig sti offentlig sti 1. sal 1 sals plan 1: SPIDSEN - Ny Ellebjerg

17 dobbel højt service åbent landskab toiletter mulighed for inddeling i er tekøkken lounge åbent landskab toilet trappe toilet mødelokale dobbel højt mødelokale terrasse 2. sal mødelokale åbent landskab 2. sals plan 1:500 SPIDSEN - Ny Ellebjerg 17

18 baneareal grupperum brand- db højt trappe åbent landskab åbent landskab db højt mødelokale grupperum depot service kopi tekøkken lounge grupperum toilet gard. trappe toilet db højt trappe db højt mødelokale terrasse mødelokale fællesskab planudsnit 1:200 snitlinje facadeopstalt, syd 1: SPIDSEN - Ny Ellebjerg

19 ventilation storrumser db. højt mødelokale åbent landskab db. højt fleksibel indretning åbent landskab fleksibel indretning db. højt konstruktivt princip for udkragning mødelokale db. højt taghave og offentlig sti åbent landskab mødelokale evt forbindelse til caféområde FØLAGER 2 etagers café fremtidig perron baneareal snit 1:200 volumenstudier SPIDSEN - Ny Ellebjerg 19

20 Eksempel 3 STANGEN - Hotel Diagram - Etageoverblik Spidsen af Følager området har en særlig placering og kan med én enkel stang danne markør for både Følager og den vestlige forplads til Ny Ellebjerg Station. Grundformen er enkel og dog giver den rig mulighed for en varieret og karakterfuld indretning udformning. perron m2 (7 etg) Bebyggelsen danner en større overbygning af Københavns Kommunes matrikel som kræver en særlig konstruktion og samtidig danner den et spændende ankomstscenarie til både bygning og station. Bygningens retning fører naturligt videre i den offentlige bevægelse langs bygningen og videre ad n. Banedanmark fremtidig perron perron plan m2 324 m2 250 m2 180 m2 Eksempel 3 viser en mulig indretning af bebyggelsen til hotel, men også her kan man forestille sig andre anvendelser. Eksemplet viser en mulighed for at inddrage eller udleje etagemeterne i plintbebyggelsen og danne adgang til hotellet både fra forpladsen og fra den offentlige sti på 1. sals højde. Den viser en mulig generel indretning af gæsteværelser med midtergang. Planudsnittet viser 2. sals plan med mulighed for restaurant/café i forbindelse med en terrasse, der danner overgang til boligbebyggelsen og taghaverne med den grønne, offentlige sti. grunden Københavns Kommune plan m2 590 m2 180 m2 plan m2 signatur skel bygningskontur grunden overbygning af matrikel tilhørende Københavns kommune Banestyrelsens krav til kørsel ifm fremtidigt anlæg af perron 20 SPIDSEN - Ny Ellebjerg

21 fremtidig perron Banedanmark kant fremtidig perron kant Ny Ellebjerg station areal taget fra parkering service midlertidig anvendelse og senere udbygning mulig opgang Lounge / bar bar café 2 etg 180 (+180) m2 8m grænse Matrikelskel parkering foyer 250 m2 Hotel - bar Udlejning til Service/erhverv Mindre fællesskab 324 m2 aktiv facade aktiv facade snitlinje aktiv facade aktiv facade stueplan 1:500 SPIDSEN - Ny Ellebjerg 21

22 kant mødelokale depot baggage rengøring personale Lounge / bar bar café 2 etg 180 (+180) m2 8m grænse matrikelskel administration 6 meters mellemrum FOYER reception taghave 1. sal 324 m2 offentlig sti offentlig sti 1. sal 1 sals plan 1: SPIDSEN - Ny Ellebjerg

23 grønne tagflader / terrasser bar køkken depot service toiletter hotelværelser terrasse 2. sal restaurant overdækket fællesterrasse grønne tagflader / terrasser 12 meters mellemrum taghave 324 m2 offentlig sti offentlig sti 2. sals plan 1:500 SPIDSEN - Ny Ellebjerg 23

24 baneareal terrasser grønne tagflader / terrasser konstruktivt princip der muliggør udkragningen køkken depot og service toiletter opgang gæsteværelse 22 m2 gæsteværelse 25 m2 lounge bar bar / buffet garderobe restaurant gæsteværelse 20 m2 gæsteværelse 20 m2 terrasse 2. sals højde overdækket terrasse grønne tagflader / terrasser terrasser taghave 1. sals højde offentlig sti 1. sals højde planudsnit 1:200 snitlinje facadeopstalt, syd 1: SPIDSEN - Ny Ellebjerg

25 ventilation terrasse gæsteværelse bad 3000 gang bad gæsteværelse terrasse grøn facade grøn solafskærmning skydepartier konstruktivt princip for udkragning restaurant og bar terrasse indgang til hotel taghave og offentlig sti FØLAGER 2 etagers café baneareal fremtidig perron snit 1:200 volumenstudier SPIDSEN - Ny Ellebjerg 25

26

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

MULIGHEDER MED KVALITET

MULIGHEDER MED KVALITET MULIGHEDER MED KVALITET - en arkitekturpolitik for Randers Kommune RANDERS BYKERNE BYRÅDETS ARKITEKTURPOLITIK Randers Kommune skal kendes som en attraktiv kommune og et godt sted at bo. Kommunens smukke

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK

justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK justitsministeriet kriminalforsorgen nyanstalt i NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 NYANSTALT I NUUK indbudt projektkonkurrence dommerbetænkning maj 2013 Hermed præsenteres resultatet

Læs mere

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania

To verdener mødes. Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter. Miljøministeriet Realdania To verdener mødes Om perspektiverne for store byudviklingsprojekter Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer

Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer Helhedsplan for De Bynære Havnearealer Helhedsplanen for De Bynære Havnearealer skal bringe byen, havnen og bugten i nær kontakt med hinanden. Helhedsplanens hovedelementer er formgivningen af en sammenhængende,

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008

Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 Vi satser på mennesker Planstrategi 2008 indhold Fra vision til handling 3 Ballerup satser på mennesker 4 Vi forstærker den grønne og sunde profil 6 Vi arbejder for bæredygtig trafik 8 Vi skaber rammer

Læs mere

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense

Fra stor by til storby. Radikale visioner for fremtidens Odense Fra stor by til storby Radikale visioner for fremtidens Odense Indhold Trafik og byplan i Odense 3 Der er brug for handling 4 De andre store byer trækker fra Odense 4 Nye arbejdspladser i Odense 5 Befolkningsudvikling

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER KL INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET UNDERVISNINGSMINISTERIET ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET FINANSMINISTERIET JUnI 2009 INSPIRATIONSKATALOG TIL RENOVERING OG BYGGERI AF DAGINSTITUTIONER OG FOLKESKOLER

Læs mere

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune

Det handler om fremtidens. velfærd for os alle også de kommende generationer. Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Udvikling, Vækst, Køge September 2013, Køge Kommune Tekst: Kommunikation, Køge Kommune Layout: Kühnel Design AS Fotos: Køge Kommune, Mike Reuter, C.F. Møller, Alecitia & Rambøl, Banedanmark, Køge Kyst/Martin

Læs mere

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1

JANUAR 2012 FJORDBAKKERNE NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 JANUAR 2012 NYE, ATTRAKTIVE BOLIGER PÅ STEGHOLT I AABENRAA BOLIGER, STEGHOLT - SKITSEFORSLAG, JANUAR 2012 1 AABENRAA NÆROMRÅDET VISION PROJEKTBESKRIVELSE SITUATIONSPLAN SNIT SIDE 3 SIDE 4 SIDE 5 SIDE 6

Læs mere

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne.

Læs mere

Det Nye Storetorv Vores torv

Det Nye Storetorv Vores torv Det Nye Storetorv Vores torv Juni 2013 Et nyt fællesskab DEBATOPLÆG OM DET NYE STORETORV Det Nye Storetorv skal være byens store, rummelige og åbne mødested. Både det folkelige mødested for borgerne og

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere