Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en"

Transkript

1 Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Lisette Bertelsen (LSB) Ingen Anders Madsen (AM) Notatet blev godkendt. Referatet blev endeligt godkendt og underskrevet. Referatet er publiceret på hjemmesiden og fordelt. Balancen er tidligere udsendt til bestyrelsen, og blev kort gennemgået. Resultatet pr. 31. marts er et underskud på kr , men der er en række forhold, der skal tages hensyn til. Der er i årets første kvartal betalt ca. 97 tkr. til FAI og Europe Air Sports samt Friluftsrådet for kontingent der dækker hele året. Denne omkostning er ikke periodiseret. Der har været væsentligt større udgifter til service fra Aeropartner i februar måned end forventet, da generalsekretæren var fraværende på grund af sygdom, og der i februar skulle forberedes repræsentantskabsmøde i DHPU. Via samarbejdsaftalen, der er ophørt pr. 1. marts 2013, var det KDA, der som sekretariat skulle udføre dette arbejde. Det er besluttet at Aeropartner kun i helt ekstraordinære situationer må udføre opgaver for KDA. Udgiften til fremmed assistance er på nuværende tidspunkt overskredet med mere end 400%. AM undersøger, evt. med hjælp af forsikringsmægler, om alle relevante forsikringsdækninger er til stede. AM undersøger tillige hvad en bestyrelsesansvarsforsikring koster. SP mener ikke umiddelbart at der skal tegnes en bestyrelsesansvarsforsikring, men at det er en god idé i det mindste at undersøge prisen for en forsikring. Royalty-aftalen med Aeropartner, omhandlende royalty til KDA for salg af KDA s produkter gøres færdig snarest muligt. Den interne såvel som den eksterne revisor har gennemgået regnskabet, og udkast til årsrapporten blev efter mindre redaktionelle ændringer godkendt af bestyrelsen. Københavns Lufthavne A/S, som udlejer grunden til KDA, har accepteret en BESTYRELSESMØDE- REFERATv3 Side 1 af 5

2 forlængelse af lejekontrakten på grunden, så kontrakten nu gælder i 20 år. En erhvervsejendomsmægler har vurderet bygningen til at kunne indbringe et markant højere beløb ved salg. AM er nu i tvivl om dette beløb, da undersøgelser af priser på andre erhvervsejendomme i området viser at de koster mindre. Imidlertid blev det besluttet at ejendommen bogføres til værdien, som den offentlige ejendomsvurdering udviser, kr Revisors udkast til revisionsprotokollat, som gennemgået og taget til efterretning. Blev gennemgået og er p.t. ikke kritisk. Kontingentindbetalinger fra medlemsorganisationerne indløber over kommende uger. Der er udarbejdet en procedurebeskrivelse for hele regnskabsområdet. Procedurebeskrivelsen, som vil indgå i driftshåndbogen, blev godkendt med få ændringer. Det blev foreslået, at direkte medlemmer automatisk udmeldes, hvis ikke kontingentet er betalt senest 30 dage efter forfald. Antallet af direkte medlemmer er efterhånden begrænset og vurderes til at ligge omkring 100 medlemmer. Forslaget blev vedtaget. Det blev foreslået, at kontingentopkrævning for direkte medlemmer foretages fra 1. månedsskifte efter indmeldelsestidspunktet og resten af det pågældende år, således at årskontingentet fra indmeldelsestidspunktet udgøres af 1/12 dele. F.eks. vil en indmeldelse i maj resultere i en opkrævning fra 1. juni på 7/12 af årskontingentet. Ved det førstkommende årsskifte opkræves efterfølgende kontingent for et helt år. Forslaget blev vedtaget. i. Status på ATO-håndbog AM redegjorde for status på ATO håndbogen, som er færdig og nu ligger til godkendelse i Trafikstyrelsen (TRS). TRS og flere medlemsorganisationer har rost håndbogen. TRS har fulgt med i processen med at udvikle håndbogen og deltaget i flere møder med arbejdsgruppen. På trods af anden normal praksis og aftaler med TRS, har DMU på det seneste uretmæssigt fjernet KDA s logo samt notat om copyright og kopieret ATO-håndbogen og udgivet den som en DMU publikation og desuden videresendt den til bl.a. en organisation uden for KDA s medlemskreds. Der var i bestyrelsen markant stor utilfredshed med at DMU, på trods af KDA s aftale med TRS, som DMU var gjort bekendt med, og ganske imod den etik man burde kunne forvente af en medlemsorganisation, har kopieret håndbogen og fjernet alle KDA s logoer og copyright angivelser fra håndbogen. Det er ganske simpelt uantageligt, og i bestyrelsen vil vi drage vore konklusioner ud fra denne handling. Copyright på ATO-håndbog Se ovenstående punkt BESTYRELSESMØDE- REFERATv3 Side 2 af 5

3 i. Status på ny hjemmeside På nyligt møde (via Skype) i kommunikationsudvalget blev status på den nye hjemmeside, som er i arbejde, drøftet. Hjemmesiden er under udvikling og skal bl.a. have mulighed for RSS feed, så link fra andre hjemmesider automatisk opdateres. I løbet af de næste par måneder forventes hjemmesiden at kunne tages i brug. Det blev drøftet, om vi skal deltage i EKRK s jubilæum i Roskilde Lufthavn den 5. maj, men fristen til forberedelse er desværre for kort og KDA s PRmateriale kræver en opdatering, hvis vi skal fremstå pænt og ordentligt. Derimod blev det besluttet, at kommunikationsudvalget ser på muligheden for at udstille på Airshow 2013 i Roskilde Lufthavn ultimo august måned. Opgaven ligger nu i kommunikationsudvalget. Forslag til roadshow klubvis/regionsvis SP forklarede om tidligere succes med at komme ud i klubberne og fortælle om KDA s arbejde, som altid blev vel modtaget, og klart viste et behov for information direkte fra KDA til medlemmerne. Desværre når information om KDA s opgaver og resultater sjældent ud til de enkelte personer / medlemmer i klubberne, hvorfor den goodwill, som KDA fortjener ikke altid er til stede. Kommunikationsudvalget skal se på mulighederne for at KDA gennemfører en række regionsmøder. Det nye tiltag med bulletiner bliver rost af modtagerne og betragtes som et godt og nyttigt initiativ fra KDA. i. Orientering om løbende sager Fire sager er p.t. til behandling hos Natur- og Miljøklagenævnet: Freerslev flyveplads, Fyns Svæveflyveklub og Hjarnø Flyveplads. Derudover er sagerne om Holstebro flyveplads, Slaglille flyveplads og Horsens (Rårup) flyveplads stadig i arbejde. SP forklarede om nye tiltag i Friluftsrådet, og nævnte især de nye muligheder for forskellige fritids- og friluftsaktiviteter, der måske kunne være på den tidligere flyvestation Værløse. Det er Friluftsrådets vurdering at mulighederne for at anvende den tidligere flyvestation til fritidsaktiviteter aldrig har været bedre. SP og AM ser på den tidligere plan og opdaterer denne, hvorefter bestyrelsen orienteres. Naturvejlederen på Stevns har meddelt til KDA at vandrefalken igen er tilbage på Stevns for at yngle. Nyheden kan ses på KDA s, Friluftsrådets og andres hjemmesider. i. Møde angående DHPU s anmodning om større flyvehøjder. PC bemærkede indledningsvis den store betydning Jan Schmeltz Pedersen (JSP) i udvalget har i forhold til TRS, og forklarede derudover om aktiviteterne i luftrumsudvalget, som for nylig har deltaget i DHPU s forhandlinger med TRS om større flyvehøjde til paraglidere og hangglidere. JSP har deltaget i ATC Global 2013 i Amsterdam og forsket i problematikkerne omkring UAS og UAV. Jan har udarbejdet en rapport om udfordringerne i området. Rapporten kan fås ved henvendelse til KDA s sekretariat BESTYRELSESMØDE- REFERATv3 Side 3 af 5

4 i. Orientering om VM MDK RP forklarer at der er 30 lande tilmeldt til det kommende verdensmesterskab i F3J, som er håndstartede og fjernstyrede modelsvævefly. Forberedelserne går planmæssigt og det ser ud til at der ikke mangler hjælpere til afvikling af arrangementet. FAI s retningslinjer for afholdelse af arrangementer skal følges. RP undersøger, hvad der konkret forventes i FAI s retningslinjer for verdensmesterskaber. Orientering om kvinde VM i svæveflyvning DSvU har endnu ikke informeret KDA nærmere om konkurrencen, som skal finde sted på Svæveflyvecenter Arnborg i KDA forventer at høre nærmere, idet FAI s bestemmelser om VM er formodes på et eller andet plan at involvere FAI s lokale repræsentanter. Generelt opfordres medlemsorganisationerne til at markere tilhørsforholdene til KDA og FAI ved enhver national og international konkurrence. Deltagelse i organisationernes repræsentantskabsmøde Henlagt til senere møde. DHPU samarbejdsaftalen ikke fornyet AM rykker for den endelige aftale med DHPU. DHPU s formand har forklaret, at så længe deres økonomiske situation i forhold til DIF er uafklaret, bliver DHPU s sekretariat i KDA-huset med Aeropartner som serviceleverandør. Emner til behandling på unionsmødet den 16. april 2013 Den færdige dagsorden fremgår af bilag til mødet og er tidligere fordelt. De enkelte punkter på dagsordenen til unionsmødet blev ikke drøftet. KDA indgår i en følgegruppe vedr. internationale bestemmelser for afmærkning af vindmøller. I gruppen og arbejdet indgår SP og HH. Første møde er 15. april d.å. DSvU s ansøgning om dispensation fra BL 9-6 overdraget til KDA at få konsensus mellem DULFU og DSvU HH har haft kontakt med de to formænd, som er indstillet på at afholde et møde om emnet. Det er næppe muligt at få afholdt dette møde før medio maj. LSB er skeptisk omkring anvendelsen af UL motorfly i DSvU regí. a. FAI i. World Air Games 2015 (WAG) Medlemsorganisationernes formænd spørges om holdningen til WAG på det kommende formandsmøde. Der er en mulighed for, at dette kan afholdes i DK, hvis medlemsorganisationerne kan stille med den fornødne manpower. Det vil blive et emne på et kommende formandsmøde for organisationernes formænd. FAI-Formandmøde i Hong Kong KDA har fravalgt deltagelse p.g.a. omkostningerne, som ikke synes at stå i et rimeligt forhold til det meget korte møde på kun nogle få timer. i Generalforsamling FAI i Kuala Lumpur, oktober 2013 KDA vil være repræsenteret ved AM. Om formanden deltager afgøres senere. For at sikre kontinuitet og erfaringsopsamling er det vigtigt at mindst én deltager fra Danmark er til stede ved konferencen BESTYRELSESMØDE- REFERATv3 Side 4 af 5

5 b. EAS i. EAS 25. generalforsamling Den 25. generalforsamling i EAS fandt sted i København i sidste måned. KDA s involvering i forberedelserne og den afholdte middag samt bustur i København for ledsagere fik stor ros fra både EAS og fra deltagerne. Separat referat fra EAS følger. EAS 26. generalforsamling Finder sted i Istanbul i marts Danmark skal som vanligt være repræsenteret. For nuværende er det hensigten, at formanden samt generalsekretæren deltager. c. NCM i. NCM-mødet på Island i september 2013 Om KDA deltager i mødet afhænger af den konkrete dagsorden, som imødeses senere. Det blev besluttet af afholde formandsmøde 2. maj kl AM finder lokale. PH gør opmærksomn på, at DMU er utilfredse med den fastsatte km-takst for kørsel i KDA-regí, som DMU mener er for høj, og har krævet dette indført i referatet fra dette bestyrelsesmøde.. Bestyrelsen noterede sig DMU s synspunkt, men agter i øvrigt ikke at foretage sig ikke yderligere på den baggrund. AM kontrollerer og ajourfører afregningsformularen på hjemmesiden. AM undersøger hvornår jordtanken til olie skal tømmes, lukkes og/eller fjernes ifølge gældende regler. Roskilde den 10. april 2013 Anders Madsen Referent Godkendt den / 2012 Helge Hald Per Wistisen Søren Pedersen Paul Harrison Regnar Petersen Palle J. Christensen Lisette Bertelsen BESTYRELSESMØDE- REFERATv3 Side 5 af 5

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Ole Kobberup (OKO) Regnar Petersen (RP) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) HH redegjorde

Læs mere

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J.

Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Fremmødt: Afbud: Referent: Helge Hald, formand (HH) Søren Pedersen (SP) Per Wistisen (PW) Paul Harrison (PH) Regnar Petersen (RP) Ole Kobberup (OKO) Palle J. Christensen (PC) Anders Madsen (AM) Inden mødet

Læs mere

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7

BESTYRELSESMØDE_2013_08_03_ROSKILDE_REFERATV5 Side 1 af 7 Fremmødt: Afbud: Referent: Hjalmar Nielsen, formand (HJN) Per Wistisen (PEW) Palle J. Christensen (PJC) Lisette S. Bertelsen (LSB) Jørgen Mouritzen (MOU) Michael Olesen (MIO) Jacques Johsman (JAJ) Anders

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2011 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2011 og indkaldelse til 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 21. April 2012 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2011 Elev den 15. marts 2012 2 Til medlemsklubberne 29. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ÅRSBERETNING 2007 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE ÅRSBERETNING 2007 og indkaldelse til 25. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 26. april 2008 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: DMU s regnskab 2007 Bilag 3: Indkaldelse til DMU Sport repræsentantskabsmøde

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Mødeindkaldelse - SKYPE Bestyrelsesmøde mandag 01. juni 2015, kl. 18 Til stede: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Anne Mine Møller Petersen og Michael Riber Administrationen:

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 24. juni 2015 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden og referat af HBM maj 2015 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Holdningspapir vedr.

Læs mere

Nr. 3 2013 September 17. Årgang

Nr. 3 2013 September 17. Årgang Nr. 3 2013 September 17. Årgang Lederen... 3 Vi beklager... 3 Formandens beretning 2013... 4 Vedtægtsændringer... 9 Tinglysning før og nu... 16 Håndværkerfradrag... 17 Siden Sidst... 18 Landsmøde og ordinær

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at:

06/07-46: Økonomiredegørelse pr. 01.06.2007 Golfmanageren fremlagde økonomiredegørelsen pr. 01.06.2007, der viser at: Referat af bestyrelsesmøde i Viborg Golfklub Torsdag 21. juni 2007 Tilstede: Uffe Steffensen, Michael Laustsen, Peter Bragh, Marianne D. Jensen, Egon Christensen, Klaus Frejo Dagsorden: 06/07-45: Godkendelse

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014

ÅRSBERETNING 2013. 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 ÅRSBERETNING 2013 og indkaldelse til 31. REPRÆSENTANTSKABSMØDE lørdag den 12. April 2014 Bilag 1: Fuldmagtsblanket Bilag 2: Forslag til vedtægtsændring fra DMU s bestyrelse Bilag 3: DMU s regnskab 2013

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB

KONGELIG DANSK AEROKLUB KONGELIG DANSK AEROKLUB ÅRSBERETNING 2008 Side 1 PROTEKTOR Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen PRÆSIDIUM Præsident Michael greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille Fhv. departementchef J. Halck Generalmajor B.V. Larsen

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af møde i Forretningsudvalget

Referat af møde i Forretningsudvalget Referat af møde i Forretningsudvalget Dato: Den 16. december 2014 Tid: Kl. 16.00-20.00 Sted: Fuglsangcentret, Søndermarksvej 150, 7000 Fredericia Afbud: Allan Nielsen Dagsorden 78. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder.

Resten af Forbundsbestyrelsen tilsluttede sig, hvorefter JD var mødeleder. Referat af forbundsbestyrelsesmøde den 21. september 2014 Mødet afholdtes i Bowl n Fun Viby startede kl. 11.00. Deltagere: Torben V. Andersen (TVA), Hans Græsvig (HG), Jette Bergendorff (JB), Tom Hedegaard

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark

Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Referat fra repræsentantskabsmødet i Modelflyvning Danmark Dato: Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 Sted: Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Mødetype: Repræsentantskabsmøde Deltagere: 28

Læs mere

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere