Tilhører Arkivet må ikke fjernes FA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilhører Arkivet må ikke fjernes FA"

Transkript

1 FNANSSÉKTORENS ARBEJDSGVERFORENNG BERETNNG Tilhører Arkivet må ikke fjernes FA

2 FA s 1~:eStyreSe og direktion NDHOLD ~9 -~ \?_,~_,,- Leder Af FA s formand, Søren Møller Nielsen English summary an page 38 Virksomheder og ansatte Ny forhandlingsstruktur på finansområdet Harmonisering kursusrække om lønsamtaler. Sager FA starter ~1 j~g 10 Overenskomstforhandlingerne 2001 Forandringer og nye tendenser kom til at præge forhandlingerne af FA s 4 overenskomster ra St an i e 5 ren le e s Oa dir tee A. i Jan U n ank r r n St e Pouse ns en M b aar ic r g, dl e ø ulb le, p Poul M nsen, dire er el rs Topd B i,dire el n lyse,v ære de sse FAba Ha H e re e as yn, ir er s 16 Beretning Distancearbejde og hjemme-pc-ordninger udvikling med mange barrierer Arbejdsmiljø Uddannelse en hjørnesten i finanssektoren FA S nordiske venner på forkant med nye aftaler FA og den sociale dialog i EU Arbejds omkostninger Gruppelivs-, røveri- og heltidsulykkesforsikring FA s øvrige virksomhed.~\ / 30 Regnskab og medlemsforhold Regnskab 2000 Medlemsforhold Orientering om øvrige udvalg

3 Leder FA ÅRSBERETNNG ,C C ~ Søren Møller Nielsen Formand for FA Fra forårets forhandlinger skal her kun fremhæves de to vigtigste ting, fordi forligene er udførligt omtalt senere. Rapporten om ny løn inden for forsikring blev omsat til overenskomsttekst, og der blev taget hul på en ny overenskomstog forhandlingsstruktur på finansområ det. Begge ting har der været arbejdet med meget længe. Derfor er forhistorien vigtig for at kunne forstå aftalerne om ny løn og overenskomststruktur. årsberetningen for skrev FA, at vi havde sat de første punkter til en fælles dagsorden i lønsystem og ar bejdstid. Der var på begge sider af bor det lyst til at se på en modernisering og forenkling, som kunne sikre et mere spændende grundlag at arbejde på i de kommende år. Jeg sluttede forsigtigt af med at sige, at det spændende blev at se, hvor mange fordomme der blev ka stet overbord. Her kan man roligt sige, at det gik der overordentlig lang tid med. årsberetningen fra 1991 /92 blev der fulgt op med at sige, at FA ville fort sætte bestræbelserne med at få gjort løn- og ansættelsesvilkår mere fleksible. Det blev tilføjet, at mere fleksible vilkår både er i virksomhedernes og medarbej dernes interesse. årsberetningen 1995/ 96 håbede FA, at der efter forhandlin gerne i 1995 ville brede sig en forståelse for fleksibilitet hos funktionærorganisa tionerne. Der havde været positive sig naler i forhold til lønsystemer, der er ba seret på decentral løn og en mere mar kedsorienteret lønfastsættelse. Der nævnes også en vis forståelse for mere fleksible arbejds- og dispositionstider. Men det var først i årsberetningen , at FA kunne skrive, at nu var der om sider sket noget forhandlingerne var på flere måder noget særligt. Forli get rummede to meget vigtige ting for de finansielle virksomheder. Det ene var lønprotokollatet, som gav grønt lys for lokale forhandlinger om løn inden for pengeinstitutter og realkreditten. Den anden ting var muligheden for telekon cepter på alle ugens syv dage fra kl Hermed blev 1997-forhand lingerne på finansområdet opfyldelsen af noget, som der havde været talt om ganske længe. Som led heri sagde FA ja til de fem omsorgsdage. Noget vi ikke fik decideret ros for fra vores arbejdsgi verkolleger, men som de dog alligevel har efterlignet siden hen. årsberetningen for 1997/98 handlede lederen om uddannelse og hjemme-pc ere. næste årsberetning fra 1998/99 kunne så konstateres, at aftalen fra 1997 på finansområdet om ny løn nu var ble vet fulgt op af puljer til finansiering. Der blev afsat 1 pct. pr. 1. juli 2000 og yder ligere i pct. i næste overenskomstperio de pr. 1. juli 2001 til iværksættelse af nye lønformer. Men FA skulle ikke hvile på laurbærrene, så derfor blev det tilfø jet, at det er vigtigt, at FA bevarer førertrøjen og fortsat sætter dagsordenen for den arbejdsmarkedspolitiske debat. sidste års årsberetning (1999/2000) kunne det med tilfredshed konstateres, at der på finansområdet var kommet garig i det med nye lønformer. Videre roste jeg den rapport, som Finansfor bundet og FA havde lavet om ny over enskomststruktur og ny måde at for handle på. Der introduceredes også to og medarbejdere skal i centrum. Det har længe også for længe været organi sationernes interesser, der har været de styrende. Regler er blevet fastsat og problemer er blevet løst ved det cen trale forhandlingsbord, og ikke ude i den enkelte virksomhed. Det må der la ves om på, så det er virksomheden og dens medarbejderes interesser, der er det styrende. Bestræbelserne skal så ga ud på at finde løsninger, som er en for del for begge parter, og som giver en værditilvækst. Det andet synspunkt var, at når virksom hed og medarbejder kommer i centrum, så skal organisationerne have nye opga ver. Organisationernes opgave skal ændre sig fra at være politibetjenten, som overvåger alt, hvad der foregår, til at være rådgiveren. Organisationerne skal bistå medlemmerne med det de øn sker og påpege konsekvenserne af med lemmernes valg. Det er efter min opfat telse den måde, organisationerne kom mer til at spille en aktiv og fremadrettet rolle i at støtte og udvikle decentralise ringen. Disse to synspunkter om virk somhed og medarbejder i centrum samt organisationer som rådgivere, vil få stor betydning de kommende år, også selv om der nogle steder kan gå noget tid, før de slår igennem. Men det ændrer ikke det rigtige i synspunkterne. Så langt var tilløbet altså til, at det om sider er muligt at indgå aftale om ny løn inden for forsikring, og at bevægelsen mod en ny overenskomst- og forhand lingsstruktur på finansområdet er sat i gang. Det er en lang og måske lidt om stændelig historie, som dog udgør fun damentet for det mere interessante; synspunkter. Det ene var, at virksomhed fremtiden. Jeg er overbevist om, at jo mere fortro lige virksomhedernes ledelser og perso naleforeninger og faglige repræsentan ter bliver med at forhandle ny løn og virksomhedsoverenskomster, jo nem mere vil det være at få reduceret de no get tunge og bureaukratiske regler, der er for at forhandle. Rollen som tillids repræsentant vil blive mere vigtig og spændende for de repræsentanter, som skal forhandle med ledelsen. Den udvik ling kan vi understøtte fra ledelsesside ved at betragte et fornuftigt tillidshverv som noget karrierefremmende. Ledel serne har også en interesse i, at det er de rigtige, som bliver valgt til tillidsre præsentanter, og at de er en kompetent og stærk forhandlingsmodpart. Endelig vil lokale forhandlinger styrke ledelses systemet i de finansielle virksomheder. Der er en række chefer, som også skal være ledere. Det er en udvikling, som allerede er sat i gang. Som altid er fremtiden det mest interes sante. Og fremtiden begyndte ved, at FA under forhandlingerne præsenterede Fi nansforbundet for nogle ideer, som kan sammenfattes således: Der skal arbejdes videre med mulighe derne for at etablere overenskomster med valgmuligheder. Der har været et par gode eksempler, som fortjener at blive fulgt op. Der skal ses på den samlede lønpakke, herunder begreberne brutto-/nettoløn. denne forbindelse bør vi drøfte op bygning af fremtidige pensionsordnin ger, herunder hvad der bør gælde om kring risiko og opsparing. Vi skal gå foran i den debat, der blev rejst for nylig om at få indført valgmu lighed for den enkelte medarbejder på det sociale område: Det der bliver kaldt klippekort. FA skal fortsætte arbejdet med kon cernoverenskomster på tværs af de fi nansielle sektorer. Det er tungt, fordi det forbund, der har det lille antal medarbejdere, indtil nu har blokeret af frygt for at miste medlemmer til det andet forbund med det store antal medlemmer. Men på et eller andet tidspunkt må medarbejdernes inter esse i deres jobmuligheder i koncernen vinde over forbundenes interesse i an tallet af medlemmer.

4 Ny forhandlingsstruktur på finansom rådet Der er taget fat på ideerne om en ny forhandlings-/overenskomststruktur. Det vil sige, organisationerne har taget det første skridt. Resten er op til de virksomheder, hvor medarbejdere og ledelse kan blive enige om at tage de næste skridt. VRKSOMHEDER OG ANSATTE FA ÅRSBERETNNG t,2~ - - J1~ 12 Organisationernes rolle FA og Finansforbundet har det Seneste halvandet år drøftet, hvordan der skal forhandles overenskomster i fremtiden. Hvad er det, organisationerne skal tage sig af, og hvad er det, der bedst klares lokalt mellem ledelse og medarbejdere i den enkelte virksomhed? Det mest synlige resultat af de førte drøftelser var indtil forårets overens komstforhandlinger den rapport, som FA og Finansforbundet udarbejdede i fæl lesskab i marts Men også efter rapportens fremkomst blev den fremti dige forhandlingsstruktur diskuteret, og diskussionen fortsatte lige indtil over enskomstforhandlingerne i 2001, hvor den nye struktur blev en integreret del af overenskomstfornyelsen. Nye aftaler Resultatet af overenskomstfornyelsen blev, at der på baggrund af bank- og sparekasseoverenskomsten laves en standardoverenskomst. Dvs, det, der tidligere var kendt som blå bog, bli ver pr. 1. juli 2001 erstattet af en over enskomst med tilhørende protokollater. Der blev også med baggrund i blandt andet den gamle tillidsmandsaftale ind gået en ny aftale om fagligt arbejde. aftalen defineres den Faglige repræsen tant som det højeste niveau i det faglige system i virksomheden, meget store virksomheder vil det sige personalekred sen, mens det i mindre virksomheder ek sempelvis kan være fællestillidsmanden eller tillidsmanden. Det er den Faglige repræsentant i virksomheden, der kan forhandle med virksomhedens ledelse. i Danmark, medmindre der er aftalt an det. Fælles- og standardbestemmelser Standardoverenskomsten er blevet gen nemgået bestemmelse for bestemmelse. Nogle af bestemmelserne er blevet kaldt fællesbestemmelser, mens andre er blevet kaldt standardbestemmelser. Gennemgangen af bestemmelser og den efterfølgende opdeling er illustreret i fi guren nedenfor. Opdelingen kan umiddelbart fore komme underlig, idet der under alle om stændigheder er tale om bestemmelser i samme overenskomst, nemlig standard overenskomsten. Opdelingen skal imid lertid bruges til at sige noget om, hvil ken del af forhandlingsstoffet, der er muligt at forhandle lokalt, og hvilken del der kun forhandles mellem Finans forbundet og FA. Fællesbestemmelserne består af en lang række sociale bestemmelser om fx omsorgsdage, frihed ved barns sygdom og beskyttelse mod afskedigelse. Herud over er den almindelige (filial-)arbejds tid sammen med tillæg for arbejde på skæve tidspunkter og pension gjort til fællesbestemmelser. Fællesbestemmel serne forhandles mellem FA og Finans forbundet. Standardbestemmelserne handler først og fremmest om løn. Det gamle banklønsystem med lønklasser, -rammer og -trin er således en standardbestem melse. Enkelte arbejdstidsregler er også gjort til standardbestemmelser. Virksomhedsoverenskomster Standardbestemmelserne forhandles ges i en virksomhedsoverenskomst. Det sker ved, at der mellem ledelsen og den Faglige repræsentant i virksomheden kan indgås en overenskomst for virk somheden. virksomhedsoverenskom sten kan man så aftale noget andet end de standardbestemmelser, der er for handlet mellem FA og Finansforbundet. Også muligheden for at indgå virk somhedsoverenskomster er illustreret i figuren ovenfor. Man kan som det er illustreret i figuren se en virksomhedsoverenskomst som en halv overens komst. Den består nemlig af nogle fæl lesbestemmelser, som er forhandlet mel lem organisationerne, og af nogle bestemmelser, man selv lokalt er blevet enige om i den enkelte virksomhed. Rammerlbegrænsninger for det lokalt aftalte Standardbestemmelserne kan som nævnt fraviges i en virksomhedsover enskomst. Det vil sige, hvis man kan blive enige lokalt, kan man aftale noget andet. Dette andet er dog undergivet nogle rammer, der siger noget om, hvor langt de lokale parter i en virksomhedsoverenskomst kan gå. For så vidt angår emnet løn, kan man fx ikke aftale hvad som helst. Der er ligesom i dag grænser for, hvor lav lønnen kan være, og hvor når der skal betales for overarbejde. Forhandlingssystemet Adgangen til at aftale noget andet end organisationernes standardbestemmel ser ligger i at indgå en virksomhedso verenskomst. En sådan overenskomst gælder naturligvis kun i den pågæl Standardoverenskomsten er den al mindelige overenskomst, der som ud gangspunkt regulerer løn- og arbejdsvil også af FA og Finansforbundet, men til forskel fra fællesbestemmelserne kan dende virksomhed og forhandles/indgås mellem ledelsen og den Faglige repræ sentant i virksomheden. Når de er blekårene i alle de finansielle virksomheder den enkelte standardbestemmelse fravi- vet enige, skal det aftalte efterfølgende

5 Adgangen Wrksomhedsoverenskomst. til at aftale noget andet ligger i en 25 Derår erefter, endelig at man skabt harmoniserede ens overenskomstvilkår deres forretningsvilkår bank- og sparekasseområdet Så ting tager tid. Harmonisering VRKSOMHEDER OG ANSATTE i. FA. ÅRSBERETNNG godkendes ved afstemning blandt Fi nansforbundets medlemmer i virksom heden. Der er et demokratisk element i den nye forhandlingsstruktur, ligesom der i dag er det ved forhandlingerne mellem Finansforbundet og FA. Det aftalte skal godkendes ved afstemning blandt dem, det berører. Hvis det mod forventning ikke lykkes at finde en forhandlingsløsning mellem ledelsen og den Faglige repræsentant, eller hvis det bliver et nej ved den efter følgende afstemning, er der et finma sket system med mægling og eventuelt afgørelse ved voldgift. Alt dette for at sikre, at der ikke er nogen virksomheder, der rammes af konflikt, og sikre, at de ansatte i virksomheden får del i de for bedringer, der er aftalt mellem FA og Fi nansforbundet. Afgørelse ved voldgift kan dog kun blive nødvendig, hvis de lokale parter ikke kan blive enige om fornyelsen af en eksisterende virksomhedsoverenskomst. Hvis der derimod er tale om, at man ikke har en virksomhedsoverenskomst i forvejen, men er omfattet af standardoverenskomsten, og ikke kan blive enige om for første gang at indgå en virksom hedsoverenskomst, så er situationen en anden. Man har standardoverenskom sten i forvejen, og den kan man fort sætte med. Uenigheden drejer sig i så fald i bund og grund om at skulle tage det første skridt, og det skal der være enighed om. Der er hermed ikke nogen hverken virksomheder eller medarbej dere der tvinges til noget nyt. Voldgiften skal således kun tage stil ling til allerede eksisterende virksom hedsoverenskomster og kun, hvis de lo kale parter i virksomheden ikke kan blive enige om, hvordan man skal forny virksomhedsoverenskomsten. Afgørelse ved voldgift kan ikke ske ved to overenskomstforhandlinger i træk. Muligheden vil blive benyttet af mange Det er FA s forventning til den nye for handlingsstruktur, at man i mange virk somheder vil tage udfordringen op og søge at indga egen overenskomst. Det giver en mulighed for at aftale løsnin ~ ,,-... ~ ~4 T -, s Bestemmelse nummer - ~-,Nu ~a hou Standarclbesteinmelscr - -: ~,4,j -. (halvdel at siandaidoveienskomstev(.,vle.lii-s[eiiinii-.i, emov (div avdo,i hi(vdi if ~t,iiii(,i(li)v,o(iskoit.i~1) - Rammebestemmelser i. gerne dér, hvor tingene sker. Mange af FA s medlemsvirksomheder har allerede tilkendegivet, at man er interesseret i at finde egne løsninger og indgå egen virk somhedsoverenskomst. Det er også FA s forventning, at det i langt de fleste tilfælde vil være muligt at aftale tingene lokalt og finde en løs ning lokalt. Mægling og voldgift vil der for komme til at høre til sjældenhederne. Opstarten og puljer Opstarten af den nye forhandlingsstruk tur er forbundet med en lang række praktiske problemer. Problemerne opstår ved overgangen fra det gamle til det nye og særligt i overenskomstperioden Det har derfor været nødvendigt for FA og Finansforbundet at finde særlige overgangsløsninger for blandt andet de virksomheder, der har en aftale om nye lønformer og virksomhederne inden for realkreditområdet. For de fleste virksomheder vil ud gangspunktet dog være, at man lokalt mellem ledelsen og den Faglige repræ sentant kan indgå en virksomhedsover enskomst når som helst i overenskomstperioden. En virksomhedsoverenskomst bliver samtidig nøglen til at kunne etab lere lokale puljer til lønformål og andre formål end løn. Lokale puljer bliver her med noget, der fremover kun kan ud møntes inden for en virksomhedsover enskomst. Sammenfattende må det nok siges, at det ikke er en hel enkelt ting at gå over på en virksomhedsoverenskomst. Derfor holdt FA en konference herom den 17. april 2001, og FA er selvfølgelig parat til at følge op med rådgivning m.v. Lige siden FA blev dannet, har der været talt om at harmonisere bank- og spare kasseoverenskomsterne. Men indtil i år blev det ikke rigtig til noget. Det var kun lykkedes at harmonisere de bestemmel ser, hvori der blev aftalt ændringer ved overenskomstforhandlingerne. Nu skulle det ske forbindelse med ny overenskomststruk tur blev det dog klart, at man nu måtte harmonisere de to overenskomster. Den vigtigste grund hertil var, at det i den nye struktur ikke var hensigtsmæssigt at have en standardoverenskomst for bankområdet og en anden for sparekasseområdet. Desuden er der færre medar bejdere i dag, der er omfattet af spare kasseoverenskomsten, end da FA blev stiftet, blandt andet fordi Kapital Hol ding fik sin egen koncernoverenskomst. Derfor blev der sat et arbejde i gang for at se på, hvordan man kunne få harmo niseret de to overenskomster til en fæl les standardoverenskomst. Hovedproblemet Hovedproblemet var, at en fuldstændig harmonisering betød, at alle medarbej dere, der var aflønnet efter sparekasselønsystemet, skulle overføres til banklønsystemet. Selv om det kunne ske ved at overføre medarbejderne til det nær meste højere trin i banklønsystemet, ville det alligevel betyde en væsentlig merudgift for sparekasserne en mer udgift, der var beregnet til 0,8 pct. af lønsummen. Sparekasseområdet ville naturligvis ikke betale denne pris, men foreslog i stedet, at medarbejdere på sparekasselønsystemet skulle blive på dette, indtil de blev forfremmet og der med skulle indplaceres i en anden lønklasse. På det tidspunkt kunne man så overføre dem til banklønsystemet. En række tekniske problemer omkring pen sion gjorde, at denne løsning ikke blev gennemført ved forårets overenskomst forhandlinger, stedet blev aftalt, at medarbejdere, der den 30. juni 2001 er i sparekasselønklasserne, bliver her, ogsa selv om de udnævnes. Derimod skal alle nyansættelser i sparekasserne efter 1. juli 2001 ske på banklønsystemet, der er det lønsystem, der videreføres i den nye standardoverenskomst. De assistenter i sparekasserne, der allerede er i banklønsystemet, bliver i dette. Så lykkedes det omsider Efter at man havde fået løst problemet omkring lønsystemerne, var det uden de store sværdslag muligt at blive enig med Finansforbundet om at harmoni sere de to overenskomster på de øvrige punkter. De største udestående proble mer var på arbejdstidsområdet, men her fandt man en løsning, der var afstemt mellem de to områder. Det eneste, der udover lønsystemerne ikke bliver harmo niseret, er samarbejdsudvalgsaftalerne. Det skyldes, at man i øjeblikket i Fællesrådet prøver at lave en fælles samar bejdsudvalgsaftale for hele FA s og Fi nansforbundets område. ndtil man er blevet enige om denne, vil der fortsat være en samarbejdsudvalgsaftale for bank- og realkreditområdet og en for sparekasseområdet. En standardoverenskomst Det lykkedes således at få harmoniseret de to overenskomster, så der pr. 1. juli 2001 kun gælder én standardoverens komst for hele pengeinstitut- og realkre ditområdet. Derved er der endelig skabt ens overenskomstvilkår for bank- og sparekasseområdet 25 år efter, at man harmoniserede deres forretningsvilkår. Det er glædeligt, at det endelig lykke des. Hvornår det sidste skridt med at få harmoniseret lønbestemmelserne bliver taget, kan der ikke siges noget præcist om. Men da en række sparekasser vil gå over på ny løn, og mange sparekassemedarbejdere efterhånden vil være pa slutløn, vil der næppe gå ret mange år, før der også sker en harmonisering på dette punkt.

6 Lønsamtalerne Derfor kan det være spillerenengod central ide at rolle øvei sig de pa nyesådanne lønsystemers samtaler. succes. gen De fleste en beretningsperiode sager ordnes af FAmed og fa forbundene. rets- og voldgiftssager. FA starter kursusrække om lonsamtaler Sager VRKSOMHEDER OG ANSATTE FA ÅRSBERETNNG Tidligere var løn i den finansielle sektor noget, der blev fastlagt ved et forhand lingsbord i sene nattetimer i St. Kon gensgade i København. Deltagerne i for handlingerne var bank- og forsikringsdi rektører på den ene side og på den anden side af bordet sad forbundenes formænd og næstformænd. Begge sider af bordet var bestemt kompetente, men de fleste havde alligevel den mangel, at de ikke havde deres daglige gang på de kontorer og filialer, hvor lønnen skulle udmøntes. takt med, at samfundet er blevet mere individuelt præget, er der også opstået et stærkt krav om, at løn fastsættelsen skal afspejle den enkelte medarbejders præstationer. Arbejdsgi verne har ønsket muligheder for at kunne honorere medarbejderne efter indsats frem for efter et sindrigt rammetrin system med lange indbyggede anci ennitetssystemer. Ogsa medarbejderne og måske især den yngre generation har ønsket et nyt lønsystem. De vil have den rigtige løn nu og ikke om 5 år. På Finansforbundets område blev det forhandlingerne i 1997, der gav start skuddet til nye lønsystemer, og mulighe derne for ny løn er siden hen udbygget i både 1999 og På forsikringsområ det blev et nyt lønsystem forhandlet på plads i 2000 til start pr. 1. april Nye kurser Men fastlæggelse af den enkelte medar bejders løn ligger i de nye lønsystemer, bl.a. på en samtale mellem medarbejde ren og dennes leder. Derfor har FA lavet en ny kursusrække om lønsamtalen. Stort set alle nye lønsystemer har det til fælles, at der fokuseres mere på indivi det og individets egen indsats og min dre på kollektivet og en kollektiv afløn ningsform. Derfor er et meget vigtigt element den årlige lønsamtale eller løndialog mellem lederen og dennes medarbejdere. Lønsamtalen må ikke være et venstre håndsarbejde. FA mener, at det er vig tigt, at lønsamtalerne bliver holdt på en god måde. Det er afgørende for et nyt lønsystems succes, at medarbejderne anerkender de betingelser, lønnen fast sættes ud fra. Og her spiller lønsamta lerne en central rolle. FA s nye kursus henvender sig til de ledere, som skal holde lønsamtalerne. Det berører en række af de vigtigste ele menter i lønsamtalen. Eksempelvis for beredelsen til lønsamtalen, indholdet og formålet med lønsamtalen. Alle områder ser forskellige ud fra virksomhed til virk somhed. Derfor rejser kurset først og fremmest relevante spørgsmål og tilby der nogle værktøjer til at komme godt i gang med ny løn. Endelig er muligheden for erfaringsudveksling en vigtig del af kurset. Lensamtalen i praksis Et af de spørgsmal, som måske først rej ser sig i virksomheden, er forholdet mel lem lønsamtalen og medarbejderudvik lingssamtalen. Mange for ikke at sige de fleste virksomheder har et fintma sket og veludviklet system omkring medarbejderudviklingssamtalerne. Men - Om 1 ~ S3~ ~ : strutegier Er ng su-slegie ~uur? kend5~uh ti 5~iS~tfl~tu-~O!.~u-egiCfltO7 i, tict S,!fln1,hTh. nc~e os~rotdo~~,~. nr~q!oi,tt5lc :~ Afl4~ t)~ ti,cn,.~!ct: nn.. s S:!flr.n~cr~!?cL,c d~.o,.. sik,inss. o hrs~flc? «~ i nogle virksomheder har lønspørgsmå let været tabu også i medarbejdersamtaler. Det nye er, at nu bliver lønsamtalen almindeligvis en del af ny løn, og så melder spørgsmålet sig, om de to samtaler kan slås sammen af praktiske og tidsmæssige årsager. Hertil er sva rene mange og forskellige afhængigt af virksomheden. En lønsamtale skal altid forberedes grundigt. Der skal være afsat tilstrække lig tid til at gennemføre samtalen, og medarbejderen skal i god tid i forvejen have fået tidspunktet og formålet med samtalen at vide. Lederen skal have sat sig grundigt ind i de relevante bestem melser for at kunne beslutte lønnen og formidle beslutningen. Desuden skal le deren kende virksomhedens lønpolitik godt. Erfaringsudveksling Virksomhedens holdning til og lederens forberedelse af lønsamtalen er to af de centrale elementer, som kurset sætter fokus på. Deltagerne skal på baggrund af diskussionerne lave et rollespil, hvor teorien prøves af i praksis. På de kurser, som indtil nu er blevet holdt i FA, har deltagerne lagt stor vægt på erfarings udvekslingen med andre ledere, som kurset gennem kombinationen af teori og praksis har givet mulighed for. - ;,. ~ : -~ ,.,.. ~ i-~ 5, 5 -,.-, ~ ~,; Målsætninger og strategier under en lensam tale var et af de temaer~som blev indgaende~ drøftet under FA s ku~rser Her fortæller chefkonsulent Jens Thousgaard fra Komti~unernes Landsforening om lederensjo Pberedels~e til lønsam talen Det lykkes i langt de fleste tilfælde FA og forbundene at forlige de sager, der rejses. Det gælder også i 2000, hvor det kun er ganske få sager, der er afgjort i retten eller ved faglig voldgift. Blandt de sager, hvor det var nødvendigt at ga i retten for at finde en afgørelse, kan nævnes følgende. Retten i Ballerup Afskedigelse af funktionær En sag om afskedigelse af en funktionær blev afgjort af retten i Ballerup. Funktio næren havde udtrykt mistillid til ledel sen, og havde i flere tilfælde vægret sig mod at udføre det arbejde, som virk somheden pålagde ham. Virksomheden fandt det på denne baggrund nødven digt at afskedige funktionæren, der blev fritstillet i opsigelsesperioden. Funktionæren anlagde sag og kræ vede en godtgørelse på kr Kravet blev begrundet med, at arbejds vægringen var forårsaget af et tidspres, som ledelsen i virksomheden var skyld i. Man burde have givet funktionæren en skriftlig advarsel først. FA svarede, at arbejdsvægring og mi stillidsudtalelser om ledelsen er grov misligholdelse af ansættelsesforholdet. FA henviste også til, at funktionæren var blevet advaret i en forudgående korrespondance, dommen blev det sta tueret, at arbejdsvægringen var udtryk for grov misligholdelse. Virksomheden blev derfor frifundet. Arbejdsretten pc-ordninger en virksomheds samarbejdsudvalg blev det aftalt at lave en pc-ordning, der be stod i, at virksomheden købte et større antal hjemme-pc ere. Pc erne blev stillet til rådighed for de medarbejdere, der var interesserede, og medarbejderne skulle så på et bestemt senere tidspunkt overtage pc erne til 1/3 af virksomhe dens indkøbspris. 96 pct. af medarbej derne tilmeldte sig ordningen, der var helt frivillig. Efter at ordningen havde kørt et stykke tid, ændredes skattereg lerne for hjemme-pc ere. Virksomhedens ordning blev derfor efter ønske fra med arbejderne ændret til en såkaldt brutto lønsordning. Det vil sige, at medarbej derne gik ned i løn for at finansiere købet af pc en. Finansforbundet protesterede mod bruttolønsordningen. Forbundet mente, at det var i strid med overenskomsten at foretage reduktioner i overenskomstens normallønninger. Sagen blev indbragt for Arbejdsretten af FTF, der er Finans forbundets hovedorganisation, Ar bejdsretten mente FA i første omgang, at arbejdsgiversiden skulle frifindes. Man henviste til, at bruttolønsordningen og hermed lønreduktionen var et medar bejderønske, og at ordningen på alle måder var til medarbejdernes fordel. Man henviste også til, at lønreduktionen var nødvendig for at opfylde de skatte mæssige regler. anden omgang valgte FA efter ønske fra virksomheden at an erkende, at virksomhedens bruttoløns ordning var overenskomststridig. Herefter burde sagen jo have været afsluttet, og FTF hævede da også sagen uden nogen form for forbehold eller til kendegivelser. Men flere måneder se nere har FTF rejst sagen på ny. Denne gang med krav om bod for det påståede brud. Men når en sag er afsluttet, så plejer den at være slut. Derfor er det no get usædvanligt, at FTF fortryder og rej ser en sag, som man selv har hævet.., ~ ~.- ~..-. Antal rejste sager pr forbund i perioden øvrige 11% ~. ~. DFL18%.1.CDA~7% - - ~Fina~sfårbunde~65% J.~. Organisationsmøder _ øvrig~e9% :... : ~ DFL.15%. ~ ~. ~ Finansforbundet 71% ~!j ~.-. ~ !, ~.~--~ -. ~.t - ~ ~-~ ~ Afslutningsniveau ~ ~60 ~ - L ~ 4Q4 5_,. ~ 20 ~::-~ ~ -._~.. -,, , :- -i ~.,...~ ~ - r,.,,, ~.,, ! - -. Forh.;. Domstol Fagi.. Arbret5. ~ nis.. vold.. ~, - - -,~ J,.... -, 4 ~. -.~-

7 FA Forandringer forhandlede ogfire nyeoverenskomster tendenser prægede på plads forhandlingerne. på forsikrings- og ferhandlingerne 2001 OVERENSKOMSTFORHANDLNGERNE 2001 FA ÅRSBERETNNG Når aviserne bringer nyheden om, at der er indgået forlig på forsikrings- og fi nansområdet, så er det som regel blot en lille notits. Historien vil kun være den nye overenskomsts økonomiske ramme. Men forløbet frem til overenskomsten er i hus er langt og præget af en stor ind sats fra parterne. Det skyldes, at over enskomsterne på finanssektorens om råde hører til nogle af de mest detalje rede. Den blå bog finansområdets overenskomst fyldte eksempelvis lidt over 285 sider. De to forsikringsover enskomster var på 284 sider og 109 si der. Overenskomstfornyelse handler om meget mere end lønrammen, og en væ sentlig del af fornyelsesprocessen fore går i forskellige udvalg flere måneder før, parterne sætter sig ved det store bord og forhandler overenskomsten på plads. Udvalgsarbejdet er eller bør være afgørende for forhandlings forløbet og -resultatet. Forud for en forhandling er det nød vendigt at planlægge hele forløbet så grundigt som muligt. Netop fordi der kan ske mange uforudsete ting i både udvalgsarbejdet og under forhandlin gerne, er god planlægning et essentielt værktøj. Som en del af planlægningen laver FA i samarbejde med forbundene udførlige tidsplaner for hele forløbet. En anden vigtig del af processen er for FA at sætte så meget på skrift som muligt. Dokumentationen for, hvor langt man er nået, og hvor meget man mangler, giver overblik, når forhandlingsstoffet er så stort. Ved dette forårs forhandlinger var det endnu vigtigere, at forberedelserne var i orden, hvis FA skulle virkeliggøre ide erne om ny overenskomststruktur på fi flansområdet og indførelse af ny løn på forsikringsområdet. Derfor var forbere delsesarbejdet denne gang endnu mere grundigt og involverede flere personer end tidligere, men det kan nu heldigvis konstateres, at det bar frugt. FA fik gjort nogle af ideerne til virkelighed. Man nåede ganske vist ikke så langt, som FA havde ønsket, men parterne er kommet et skridt i den rigtige retning. øvrigt fulgte overenskomstforhand ungerne i 2001 (OKO1) tidsplanerne. Det er femte gang i træk, at det lykkes at holde fristerne. Det er en god ting, for et roligt og stabilt forhandlingsforløb er altid det bedste for virksomheder, med arbejdere og for samfundet. Det hænger sammen med, at en konflikt i den finan sielle sektor passer dårligt til vores mo derne samfund. Det ville skabe utryghed hos kunderne og det politiske system. Det var til og med sådan denne gang, at finanssektorens forhandlingstidspunkt lå skævt i forhold til andre områder. Ved OKO1 var FA og SALA (gartnerier, slagte rier, mejerier) stort set alene på banen som arbejdsgiverorganisationer. Også derfor spillede tidsplanerne og planlæg ningen en meget vigtig rolle. Resultaterne på forsikringsområdet Som det er sket de fleste gange tidli gere, blev man først færdig på forsikringsområdet. Den 2. februar slut tede forhandlingerne med Forsikrings kartellet, den 15. februar med DFL om ny fællesoverenskomst og den 20. fe bruar med CDA om rammeoverenskom sten. På forsikringsområdet var FA s udgangs punkt, at selskaberne skulle have mulig hed for at komme i gang med ny løn i næste overenskomstperiode. Det var vigtigt, at der ikke blev rokket ved den aftale om ny løn, som var indgået før forhandlingerne. Derfor stillede FA ikke væsentlige ændringsforslag. Derudover ønskede FA, at der blev banet vej for ny struktur gennem et udvalgsarbejde i overenskomstperioden og at få harmo niseret genetillæggene. Men som altid var det afgørende for et resultat, at parterne kunne blive enige om en ansvarlig overenskomstramme. Det lykkedes at blive enig med DFL om en ramme på 7,4 pct. over to år. Rammen mindede meget om forligene på SALA s områder. Denne ramme er ud møntet ved, at der pr. år udbetales 2,2 pct. til generelle lønreguleringer og 1,1 pct. til puljer i de virksomheder, der overgår til ny løn. Ellers skal de 1,1 pct. også anvendes til generelle lønstignin ger. De aftalte pensionsforbedringer blev sat til at koste 0,6 pct. over to år. Her blev karenstiden nedsat til seks måneder i 2002, og pensionsbidragene for de lavest lønnede blev forhøjet fra 10 til 12 pct. henholdsvis fra 12 til 13,50 pct. på to år. Der blev også aftalt et nyt pensions regulativ, hvor man fortsat opretholder bestemte rammer for den selskabsbe stemte ordning, men samtidig giver sel skab og personaleforening mulighed for at aftale noget andet lokalt. Desuden blev der indgået en ny til lidsmandsaftale med regler om valgbar hed og indsigelse mod valg at tillids mænd. Spørgsmålet om etablering af en ny overenskomststruktur på forsikringsom rådet blev drøftet ganske meget, men DFL var efter FA s opfattelse ikke klar til at gennemføre et sådant skridt ved denne overenskomstforhandling. Så der for drøftes det videre i et udvalg i over enskomstperioden. Knasten var og er, om DFL skal være part i de selskabsvise

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch

Formandens beretning. FA's formand, Lars Mørch Formandens beretning FA's formand, Lars Mørch Det har været et stormfuldt år Ved generalforsamlingen i sommeren 2008 vurderede vi, at der ville komme en afmatning i sektoren, og at behovet for arbejdskraft

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

Mellem medindflydelse og medbestemmelse

Mellem medindflydelse og medbestemmelse Mellem medindflydelse og medbestemmelse nye samarbejdsformer i amter og kommuner Steen E. Navrbjerg Gennem de seneste 20 år har den offentlige sektor gennemgået en decentralisering på mange områder. Ledere

Læs mere

Collective bargaining in Europe 2001 - Danmark

Collective bargaining in Europe 2001 - Danmark 036 Collective bargaining in Europe 2001 - Danmark Carsten Jørgensen Marts 2002 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds - og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet Linnésgade 22 1361

Læs mere

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19

Forsikring. Tema. Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7. Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen side 8-19 Nr. 2 - April 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Samfundskrisen Overenskomst 2012 Er rigtig god og rammer bredt side 4-7 Tema: Samfundskrisen og forsikringsbranchen

Læs mere

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer

håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:41 Side 1 Sådan tackler du massefyringer håndbog_durbing 23/01/04 12:44 Side 2 Indhold: Håndbog i massefyringer................ 3 Når rygterne svirrer.................... 4

Læs mere

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd

Integrationsindsatsen skal ud i lyset. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd Integrationsindsatsen skal ud i lyset Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænd TAT en Nr. 2 15. årgang juni 2005 Indhold Vi er der, når du har brug for hjælp! Mange medlemmer får gavn af socialrådgiverordningen

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / marts 2012 Nu skal dit potentiale vurderes/2 Opsagte kan få et nyt job i banken/2 Hvad får du i den nye overenskomst?/6 Gør en lille

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14

Filial uden rådgivere. Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8. Kapitalen kan også være social /14 MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / marts 2014 Filial uden rådgivere Afdelingen i Tarup ved Odense er blevet en ren servicefilial Læs side 8 Er du attraktiv på arbejdsmarkedet?

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Når overenskomsten føles rigtig

Når overenskomsten føles rigtig Når overenskomsten føles rigtig Artiklen er skrevet til Træ-Industri-Byg, TIB s, jubilæumsskrift udgivet i anledning af 125 året for organiseringen af tømrere, snedkere og andre faggrupper samlet i TIB.

Læs mere

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12

Forsikring. Tema. Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18. Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem side 12 Nr. 4 - Juni 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema Landsmøde 2012 Landsmødet: Et kig fra talerstolen Tema side 4-18 Lars Bonde, Tryg: Fremtiden bliver mere ekstrem

Læs mere

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013

Når man går foran. Mikkel Mailand. Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13. November 2013 Når man går foran Gymnasieskolernes Lærerforenings deltagelse i OK13 Mikkel Mailand November 2013 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier Sociologisk Institut Københavns Universitet

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 5. ordinære generalforsamling Onsdag den 24. oktober 2012 kl. 17.30 i Cirkusbygningen Jernbanegade 8 1608 København V Tilmelding er nødvendig af hensyn til bespisningen Materiale

Læs mere

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab

Beretning 2004. Fremtid i fællesskab Beretning 2004 Fremtid i fællesskab VELKOMMEN TIL BERETNING 2004 Fusionsforhandlingerne har sat sit kraftige præg på arbejdet i de to forbund, afdelinger og A-kasser i 2004. Det bærer denne beretning præg

Læs mere

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12]

FORSIKRING. Lønninger. Bliver du lykkeligere, hvis du får mere? Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Nr. 1 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Får du den rigtige løn? [Side 8] Det er ikke ulovligt at snakke løn [Side 12] Onlineskolen: Bliv en haj til bl.a. Excel [Side 18] Lønninger

Læs mere

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret

Sager Ligebehandlingsnævnet Arbejdsretten Højesteret Forhandlinger OK 11 Overenskomstforhandlingerne i 2011 blev afsluttet allerede i maj 2010 med en 1 årig forlængelse af den eksisterende overenskomsttekst og en generel lønregulering på 1,07%. Forliget

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

dm privat skarpe til DA om klausuler om fremtidens arbejdsmarked med klausul

dm privat skarpe til DA om klausuler om fremtidens arbejdsmarked med klausul dm privat nr. 03 10. oktober 2014 4 5 skarpe til DA om klausuler 6 Til Thailand med klausul 8 Poker om fremtidens arbejdsmarked Klausuler stavnsbinder ansatte Omfanget af klausuler på arbejdsmarkedet har

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Mundtlig beretning 2012. På vej.

Mundtlig beretning 2012. På vej. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Mundtlig beretning 2012. På vej. Vejlegården blev i løbet af sommeren det bedst kendte danske spisested

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28

Mange knaster skulle høvles af. Jagten på det unge guld Side 28 forbundets magasin nr. 4, 2014 Jagten på det unge guld Side 28 Mange knaster skulle høvles af Forhandlingerne med FA og en ny overenskomst var langvarige og højspændte, men grundlæggende kom der et godt

Læs mere

Tag chancen når den byder sig!

Tag chancen når den byder sig! MEDLEMSBLAD FOR kreds nordea / EN FINANSKREDS I FINANSFORBUNDET / Juni 2014 Tag chancen når den byder sig! Brug de mange muligheder for at bringe dine kompetencer i spil i Nordea, opfordrer Erhvervsspecialist

Læs mere