Favrskov Lærerforening afholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Lærerforening afholder"

Transkript

1 Favrskov Lærerforening Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN 27. MARTS 2014, KLOKKEN Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag: Ændring af vedtægternes 8 Valg 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Fastsættelse af vederlag 7. Valg 8. Eventuelt

2 FORRETNINGSORDEN 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere, der godkendes af forsamlingen. Styrelsens sekretær sørger for optagelse af referat. 2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 6. Forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslagene skal sættes til afstemning. Afstemningen finder sted ved afslutningen af det punkt resolutionen/forslagene knytter sig til. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Jf. dog vedtægternes 15, hvorefter vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den foreslåede ændring. Dette gælder såvel ved den enkelte paragraf, som hele vedtægten. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 5 medlemmer forlanger det. Formanden kan dog på styrelsens vegne til enhver tid forlange skriftlig afstemning. 8. Under forhandlingerne kan styrelsen eller 1/5 af de fremmødte medlemmer forlange, at debatten afbrydes for at holde et gruppemøde.

3 Lockout OK 13 og Lov 409 Året 2013 har på mange måder været turbulent. Hele forløbet omkring OK-13 var præget af megen uro. KLs helt ufravigelige krav var en afskaffelse af lærernes arbejdstidsaftale. Gennem 1½ år havde de gennemført en storstilet spinkampagne, der skulle sætte den gældende aftale i et dårligt lys. Det hed sig, at lærerne var forkælede og dovne. De underviste kun 16 timer om ugen. Underforstået de arbejdede kun 16 timer ugentligt. Aldersreduktionen blev betegnet som 5 ugers skattefinansieret ferie. Arbejdstidsaftalen var rigid m.v. Der var tale om en nøje tilrettelagt smædekampagne mod lærerne og deres arbejdsindsats. Nu skulle lærerne knækkes en gang for alle. KL havde egentlig ikke andre ønsker til forhandlingerne: Væk med arbejdstidsaftalen, al magt til lederne og fuld tilstedeværelse på skolerne. DLF fremlagde derimod det ene forslag efter det andet. Alt prellede af på KL. De indgik ikke på noget tidspunkt i reelle forhandlinger. Som bekendt endte det hele med en lockout af lærere og børnehaveklasseledere over hele landet. Denne trådte i kraft dagen efter påskeferien. Det var starten på en meget kaotisk april måned. Som forening og lokal kreds stod vi i en helt ny situation. Ikke siden 1973 havde der været en konflikt på vores område. Begrundelsen dengang var, at den socialdemokratiske regering ville spare 400 mio. på folkeskoleområdet. Dette skulle ske ved at nedsætte lektionslængden fra 50 til 45 minutter. Samtidig blev lærernes ugentlige timetal hævet fra 27 til 30 lektioner. Daværende økonomiminister udtrykte det på denne vis: Det er da udmærket, at børnene slipper lidt tidligere og lærerne lidt senere! Reaktionen fra lærerne blev danmarkshistoriens første lærerstrejke. Denne blev mødt med fordømmelse fra stort set alle kanter i landet. Også i 2013 var en af begrundelserne, at lærerne skulle undervise mere. Dette blev muliggjort via et regeringsindgreb den 25. april. Et flertal i folketinget stod bag et forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. I daglig tale Lov 409. Heri beskrives lærernes og børnehaveklaseledernes fremtidige arbejdstidsregler. Denne er den væsentligste finansieringskilde til folkeskolereformen. I Favrskov Kommune vurderes det, at reformen koster ca. 37,5 mio. kroner. Heraf finansieres de godt 24,1 mio. via en forøgelse af lærernes undervisning, hvilket svarer til knap kr. pr. lærer. I kredsstyrelsen har vi arbejdet meget grundigt med indholdet af Lov 409. Vi har ligeledes haft en ret tæt kontakt til vore tillidsvalgte. Blandt andet har hovedforeningen uddannet nogle regionale undervisere, der har holdt temadage for de tillidsvalgte. Det er vores indtryk, at disse temadage og efterfølgende møder har medvirket til at afklare en række af de problemstillinger, som Lov 409 og regeringens stort anlagte folkeskolereform har givet anledning til. Med Lov 409 bliver der ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer en lærer kan sættes til at undervise. Det vil nu være op til skolelederen at vurdere, hvor meget den enkelte lærer kan undervise, og der afsættes ikke faste puljer til forberedelsen af undervisningen

4 Der er og har været et kæmpe pres på lærerne og deres professionalitet og uanset hvilke punkter, vi har haft på vores dagsorden, har det alt sammen kredset om arbejdstidslov, folkeskolereform og medlemmernes forhold. Det har uden tvivl været en vanskelig tid, ikke kun for det enkelte medlem, men også for kredsen og DLFs hovedstyrelse. Der har været mange sigtepunkter, som har gjort det svært at navigere i, og vi har alle skullet bygge vejen, mens vi gik den. Lockouten havde mange konsekvenser. Én af dem var et styrket sammenhold på tværs af skoler. Dette blev blandt andet symboliseret i vores gule trøjer og facebookgrupper. Der blev arrangeret forskellige events som gåture, hilsen til bilisterne, stomp på torvet, fællessang i centeret, fælles tur med Skanderborg/Odder Lærerkreds til Himmelbjerget og fremmøde ved rådhuset, hvor bl.a. borgmester Nils Borring udtalte sig. Størst af alt var nok demonstrationen i København, hvor vi mærkede fællesskabet med lærere fra hele landet. Dette fællesskab er helt uundværligt i den store udfordring, vi står overfor - en skole, der stadig leverer den bedste mulige undervisning for eleverne samt gode arbejdsforhold for lærerne. En anden konsekvens af lockouten var den mistillid, som KL og regeringen signalerede over for lærere og børnehaveklasseledere, der i mange år har knoklet for at give eleverne den bedste undervisning. Den mistillid ved vi, at mange har i kroppen endnu, og derfor er vores sammenhold stadig meget vigtigt, så vi også er sammen om at få implementeret reformen, så den giver den bedste mulige undervisning for eleverne. Hvad med arbejdsmiljøet? Både før, under og efter lockouten har det været et højaktuelt emne, hvordan man skulle tackle situationen personligt og i fællesskabet. På kredskontoret har vi haft flere henvendelser fra medlemmer, der var frustrerede og følte, at deres arbejdsglæde blev taget fra dem af KL og regeringen, samtidig med at Favrskov Lærerforening ikke havde det beredskab til at hjælpe dem, som de forventede. Efterfølgende har vi haft en del spørgsmål vedr. arbejdsmiljøet, Lov 409 og om indretning af arbejdspladser. DLF har i samarbejde med andre faglige organisationer fået udarbejdet en inspirationsguide vedr. indretning af arbejdspladser til undervisere. Dette fokus på det fysiske arbejdsmiljø har forårsaget en øget mødeaktivitet med skolernes arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) både lokalt og centralt. Der har været afholdt 2 temadage, hvor både TR og AMR har deltaget. Derudover har vi valgt at invitere AMR til at deltage i en del af TR-møderne. Det psykiske arbejdsmiljø har også været under pres og er stadig præget af stor usikkerhed mht. til arbejdstidens placering. Vi har gennem samarbejdet med TR og AMR hørt fra mange skoler, at der hersker en del usikkerhed med hensyn til hele arbejdssituationen. Der er et stort ønske om at få lov til at tilrettelægge en del af arbejdstiden fleksibelt. Samtidig er der modstridende ønsker om, at al arbejdstid gøres til genstand for tilstedevær som en sikring mod det grænseløse arbejde. I kredsen tager vi begge synspunkter meget alvorligt og arbejder for at finde løsninger, hvor alle lærere er sikret et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi har fokus på at skaffe mulighed for at levere et professionelt arbejde og en god undervisning til gavn for eleverne inden for de nye rammer.

5 Sagsbehandling i forbindelse med lockouten Mange medlemmer har kontaktet os for at få råd og vejledning især vedr. konfliktlån og konfliktkontingent. Vi har flere gange modtaget spørgsmålet: Hvad gør fagforeningen for mig? Svaret på det er: Vi gør, hvad vi kan for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for alle og arbejder for at finde kollektive løsninger. Men vi ved godt, at det kan være svært at få øje på i en konfliktsituation. Kommunikationen med medlemmerne Kommunikation med 600 aktive medlemmer er en kæmpe udfordring og ikke mindst i en krisesituation, som den vi havnede i før, under og efter lockouten. Vi har fået nogen kritik fra vore medlemmer især vedr. lockoutens start, hvor vi havde samlet alle de lockoutede medlemmer til stormøde i Sløjfen. Kritikken gik på, at vi ikke havde udarbejdet en færdig køreplan for, hvordan vi ville tilrettelægge det videre forløb. En kritik vi har taget på os, men samtidig har vi også behov for at få drøftet med vore TRere, hvordan vi kan forbedre kommunikationen med medlemmerne. Vores strategi indtil nu har været, at kommunikationen foregår via TR på skolen, men vi må konstatere, at det ikke altid er lykkedes godt nok. Det samme har gjort sig gældende i tiden efter lockouten. Det har været svært at få et budskab ud til medlemmerne om at have tålmodighed med individuelle aftaler på skolen, indtil vi i kredsen har afsøgt muligheden for kollektive aftaler til gavn for alle. Løn- og tjenesteforhold Lokal arbejdstidsaftale Forud for de kaotiske forhold omkring OK-13 blev kredsen fra kommunens side mødt med endnu et sparekrav. Fra politisk hold blev det foreslået (læs krævet), at lærere og børnehaveklasseledere i kommunen skulle undervise 7 klokketimer mere pr. år. Dette skulle effektueres med virkning fra 1. august Kravet var reduktion af vores faktortid. Det var ikke nogen rar situation. Reelt stod vi overfor at skulle forsøge at bevare vores A-08 aftale på et noget lavere niveau eller sætte alle lærere og børnehaveklasseledere på mødeplan. Efter grundige drøftelser i såvel kredsstyrelsen som TRgruppen blev vi enige om, at vi skulle forsøge at bevare vores gældende aftale, dog med en lavere faktor. Det blev nogle vanskelige forhandlinger. I sidste ende vurderede vi, at trods en reduktion af faktortiden fra 2,18 til 2,14 for lærere og fra 2,13 til 2,12 for børnehaveklasseledere var der tale om en rimelig fornuftig aftale. Reduktionen af faktortiden fremkom ved at fjerne al form for kursusvirksomhed fra faktoren samt ved en generel nedsættelse af pausetiden med 5 min. pr. dag. Det er præciseret i aftalen, at det øgede timetal, der opnås ved reduktion af omregningsfaktoren fra 2,18 til 2,14 anvendes til holddelingslektioner.

6 PÆDAGOGISKE FORHOLD Mange nye pædagogiske forhold, som reformen lægger op til, har gjort, at vi løbende har møder med såvel politikere og forvaltningen. Det har blandt andet været drøftet hvilke områder, der skal tages beslutning om centralt i kommunen og hvilke, der lægges ud til skolerne. Vi står overfor, at elevernes skoledag skal organiseres på en helt ny måde. Skal undervisningstiden være ens i alle uger, eller kan det variere hen over året. Hvordan vil man tilrettelægge elevpauserne? Hvordan tænkes de understøttende undervisningstimer anvendt? Hvordan tænkes kravet om 45 minutters bevægelse i gennemsnit om dagen? Skal de indgå i den faglige undervisning eller den understøttende undervisning? Dette er blot nogle af de mange spørgsmål, den nye reform har ført med sig, og som vi løbende drøfter med såvel tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og forvaltningen. Praktikaftale Den 1. august 2013 trådte der en ny læreruddannelse i kraft, og med denne fulgte en ny praktikordning, som blev indført på 1. årgang i studieåret Med den nye læreruddannelse har de studerende nu tre praktikperioder af henholdsvis 5, 6 og 7 ugers varighed. På læreruddannelsen i Århus, hvorfra vi modtager vores studerende, har man valgt at placere de tre praktikperioder - de tre moduler på og 4. studieår. Der er altså ikke praktik på 3. studieår fremover. I praktikken skal de lærerstuderende uddannes og bedømmes ud fra følgende tre kompetencemål didaktisk kompetence relationskompetence klasseledelseskompetence Alle tre kompetenceområder er i fokus i alle tre praktikperioder, dog på forskellige niveauer. Tidligere var der i praktikaftalen en fast timeramme og nogle faste kategorier af tid, som praktikskolerne skulle følge f.eks. 12 praktiktimer pr. studerende pr. uge etc. Med den nye aftale er det nu op til den enkelte praktikskole selv at organisere de studerendes praktik, så arbejdsbyrden svarer til 37 arbejdstimer pr. uge. Så hvilke aktiviteter den studerende skal deltage i ud over forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning og vejledning i forbindelse med dette, beslutter den enkelte praktikskole selv. Som noget nyt bliver de tre praktikforløb afsluttet med en mundtlig eksamen. Som udgangspunkt for prøven skal den studerende udarbejde en synopsis. De studerende bedømmes af en praktiklærer samt en censor (1. årgang en underviser fra læreruddannelsen, derefter en ekstern censor). I løbet af praktikken skal den studerende udarbejde en port folio indeholdende læringsmål, vejledningspapirer m.m.

7 Inklusion Inklusion af elever med særlige behov er et område, der kræver stor opmærksomhed på skolerne. Vi har løbende taget emnet op i de forskellige fora og kan konstatere, at inklusionsopgaven kan give anledning til stor frustration på skolerne. Mange lærere giver udtryk for, at de ikke får den nødvendige hjælp i form af ekstra lærerresurser, opbakning og ekspertbistand til at løse opgaven tilfredsstillende for alle parter. Resultatet bliver et dårligt undervisningsmiljø for eleverne og et dårligt arbejdsmiljø for lærerne. Kredsens opgave er at støtte lærerne i deres krav om bedre forhold for inklusionen. Dette kan f.eks. gøres via Med-systemet og APV. ORGANISATORISKE FORHOLD Kredssamarbejdet De lokale DLF kredse er organiserede i nogle forpligtende kredssamarbejder" For Favrskov Lærerforenings vedkommende drejer det sig om Kredssamarbejde Østjylland. I daglig tale blot KSØ. Her indgår vi i samarbejde med kredsene i det østjyske område. De store drøftelser i dette regi har naturligvis været situationen omkring OK-13, lockout og de nye arbejdstidsregler. Kurser Kurser for TRere og kredsstyrelsesmedlemmer har i 2013 været noget anderledes end ellers. KSØ kurserne blev aflyst pga. lockouten, og kurser udbudt af DLF blev sat på standby. I stedet blev der indbudt til en vifte af forskellige arrangementer, møder, kurser og lign. for AMRere, TRere og kredsstyrelser. Disse tiltag skulle klæde tillidsfolkene på til formidling af foreningens strategi i den fremtidige verden. Det kom også til at præge vores lokale TR-kursus, hvor Roger Buch talte om: Færre penge flere opgaver bedre kvalitet. Lotte Bøgh Andersen kom med input til: Hvordan sikrer vi motiverede lærere. Ligeledes gav Birgitte Baktoft et indblik i hovedstyrelsens tanker om fremtiden. MED-struktur og forhandlinger om ny aftale Vi har nu i et års tid arbejdet inden for rammerne af en ny MED-aftale. Som omtalt i sidste års beretning blev der lavet en reduktion i de økonomiske resurser på kr Dette betød en reduktion i antal repræsentanter på såvel arbejdsgiverside som på antallet af medarbejderrepræsentanter. I forhold til arbejdet i HovedMED-udvalget (HMU) har dette ikke haft den store betydning. Vi har stort set arbejdet som tidligere. Det har naturligvis den konsekvens, at nogle af de mindre medarbejdergrupper ikke har helt den samme adgang til medindflydelse som tidligere. Der har været nedsat et udvalg, som skal kigge på den eksisterende personalepolitik. Denne trænger til at blive finpudset. Der er navnlig 3 områder, der har været fokus på. Det drejer sig om rygepolitik, misbrugspolitik og tjenestefrihed uden løntræk. De lokale MED-udvalg (LMU) har afgivet høringssvar til de foreslåede emner. Svarene peger på, at der kunne foretages nogle ændringer i forhold til tjenestefrihed uden løntræk. Derimod peges der på at bibeholde de 2 øvrige områder uændret.

8 Samarbejdet mellem TR og AMR bliver endnu vigtigere end tidligere i forbindelse med indførelsen af den nye skolereform og arbejdets tilrettelæggelse efter Lov 409, da der lægges op til, at loven udmøntes lokalt dvs. uden aftale med den faglige organisation. Uanset om der kan indgås en aftale mellem kommunen og Favrskov Lærerforening, vil MED-udvalgene få stor betydning for udmøntningen på den enkelte skole. Det er i den sammenhæng meget vigtigt at fastholde det gode samarbejde og sammenhold på den enkelte skole, så faglig klub kan give et tydeligt mandat til TR og AMR at gå videre med i LMU. Sagsbehandling En del af vores sagsbehandling foregår på mail. Vi har lukkede konferencer på skolekom, som bliver flittigt brugt af vores TRere og AMRere. Men vores mail kan benyttes af alle, der ønsker svar på et spørgsmål. Vi har haft en del personsager i Flere af dem er endt med afsked. I de sager har vi altid tæt kontakt med medlemmet i den udstrækning, medlemmet ønsker det. Begrundelsen for afsked er ofte forstyrrelser i driften pga. fx sygdom. I 2013 har vi haft væsentligt flere henvendelser angående pensionsrådgivning end de tidligere år. Det har været rart at kende mulighederne i en turbulent tid for lærerprofessionen. Pensionistarrangementer Vi har igen i år planlagt og gennemført arrangementer for kredsens fraktion 4 medlemmer. Den årlige sommerudflugt blev dog ikke gennemført som planlagt pga. for få tilmeldinger. Årsagen til den manglende interesse skal nok findes i, at indbydelsen blev udsendt for sent i forhold til datoen for turen. Vi havde simpelt hen for travlt på kontoret pga. lockouten. Vi arrangerede i stedet en tur til Randers Egnsteater. Det var en hyggelig og sjov aften, men desværre med få deltagere. Vi har afholdt møde i fraktion 4 s aktivitetsudvalg, hvor vi planlagde aktiviteterne i Kig på hjemmesiden for nærmere beskrivelse af arrangementerne.

9 ÅRSRAPPORT Resultatopgørelse 1. januar 31. december Budget ej revideret Note kr. kr. tkr. tkr. Kontingenter Formueadministration af Særlig fond Renteindtægter Kursregulering værdipapirer AKUT fond, kursusansvarlig og del af frikøb for TR Diverse Indtægter i alt Frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer Gager (sekretær og funktionstillæg) Øvrige lønomkostninger Mødeudgifter Kurser og møder Gaver og erkendtligheder Kontor og administration Lokaleudgifter Udgifter i alt Årets resultat Der foreslås fordelt således: Overført til næste år

10 Balance 31. december Aktiver 31/ / Note kr. kr. Tilgodehavende kontingenter Værdipapirer Forudbetalt arrangement m.m Likvide beholdninger: Lån og Spar Bank Sparekassen Vendsyssel Sydbank Aktiver i alt Balance 31. december Passiver 31/ / Note kr. kr. Egenkapital Saldo pr. 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 6 Hensat medlemsarrangement Frikøbsforpligtelse for kredsstyrelsesmedlemmer Aftrædelsesordning Skyldige frikøb Feriepengeforpligtelse DLF og kontingenter Diverse skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 Noter 1. Øvrige lønomkostninger Budget ej revideret kr. kr. tkr. tkr. Lønsumsafgifter Pensionsbidrag ATP og uddannelsesfond Hensættelse fratrædelsesgodtgørelse Mødeudgifter Kørsels- og rejsegodtgørelse Time/dagpengegodtgørelse Kurser og møder Afholdt medlemsarrangement Pensionistarrangement Generalforsamling Kongres TR/KR kurser Fortæring Diverse mødeudgifter KSØ Kontor og administration EDB-udgifter Kontorartikler Leasing kopimaskine transport

12 Noter 4. Kontor og administration - fortsat Budget ej revideret kr. kr. tkr. tkr. transport Gebyrer og porto Telefon og bredbåndsudgifter Småanskaffelser Vedligeholdelse Abonnementer og bogkøb Forsikringer Revision inkl. kritiske revisorer Diverse Lokaleudgifter Husleje, el og vand Rengøring mm Småanskaffelser og vedligeholdelse Hensat medlemsarrangement 31/ kr. Saldo 1. januar Anvendt 0 Årets hensættelse

13 Årsregnskab for Særlig Fond Resultatopgørelse 1. januar 31. december kr. kr. Huslejeindtægter Ejendomsskat Forsikring Vedligeholdelse Varmepumpe Renter i året Formueadministration til Kredsen Gebyrer Revision inkl. kritiske revisorer Konfliktomkostninger Årets resultat Årsregnskab for Særlig Fond Balance 31. december Aktiver 31/ / kr. kr. Ejendom, Mågevej 14 A - anskaffelsessum Indestående i Lån og Spar Bank Indestående i Sparekassen Vendsyssel Værdipapirer Aktiver i alt

14 Passiver Egenkapital Saldo pr. 1. januar Overført årets resultat Urealiseret kursregulering, værdipapirer Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Skyldig 0 0 Gældsforpligtelser i alt 0 0 Passiver i alt Fastsættelse af vederlag Kredsstyrelsen foreslår uændrede vederlag: Frikøbstimer til kredsstyrelsen på 4185 timer inkl. Ferie, men ekskl. evt. aldersreduktion. 20 HK timer pr. uge. Formandshonorar svarende til 7 skalatrin. Kørselsgodtgørelse og time- dagpenge efter statens regler. Kontingent: DLF har centralt nedsat kontingentet med 113 kr. fra 1/ / Kontingentet lokalt er nedsat for perioden med 200 kr. pr. måned for fraktion 1 og 2. Kontingentet for perioden 1/ / fastsættes som følger: Fraktion 1 2: 142 kr. pr. måned (kvartalvis opkrævning, inkl. kontingent til DLF). Derudover kommer 420 kr. som tilbagebetaling på lån og konfliktkontingent for ikke-lockoutede. Fraktion 4: 110 kr. pr. måned (halvårlig opkrævning, inkl. kontingent til DLF)

15 Dagsordenens punkt 4 Indkomne forslag: I perioden fra 1. april 2014 til 31. marts 2016 er Favrskov Lærerforening tildelt en ekstra plads i DLFs kongres. Dette indebærer, at der skal laves en ændring i vore valgprocedurer. Kredsstyrelsen fremlægger derfor forslag til ændring af vedtægternes 8. Dagsordenens punkt 7 Valg: Der er indtil videre følgende kandidater til kredsstyrelsen: Lasse Kjeldsen formandskandidat, Birthe Linnet, Haldum-Hinnerupskolen, Jan Ovedal, Lilleåskolen, Rikke Harboe Jensen, Rønbækskolen, Bjørn de Place, Haldum-Hinnerupskolen, Kristel Jagd, Tungelundskolen, Mikkel Holm, Skovvangskolen, Marianne Husum, Hadsten Skole. Fra den 22. marts kan du se kandidaternes valgoplæg på kredsens hjemmeside: NOTER

16

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MARTS 2014 KL. 17.00 SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN KLOSTERPARKVEJ 175, KALUNDBORG SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

GENERALFORSAMLING KREDS 110

GENERALFORSAMLING KREDS 110 GENERALFORSAMLING KREDS 110 HORSENS LÆRERFORENING ASV (Akademiet for Specialundervisning til unge og Voksne) Nørrebrogade 38 A, Horsens Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Kontor: Rubinvej 2, 8700 Horsens

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

Hedensted Lærerkreds

Hedensted Lærerkreds Generalforsamling Marts 2013 Særudgave 13.marts 2013 Hedensted Lærerkreds Indhold: Endelig dagsorden 1 Referencer 2 Kredsgeneralforsamling Hedensted Lærerkreds kreds 116 onsdag d. 13 marts 2013 kl. 17.00

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 marts 2014 18. årgang - særnummer Generalforsamling 2014 Foto: Pernille Reenberg, Nyager Skole Dagsorden Ordinær generalforsamling RLF fredag den 14. marts 2014 kl. 16.00 på Hendriksholm Skole, lærerværelset.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo 2014 Generalforsamling Torsdag 13. marts 2014, kl. 16.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Ann Hagbarth ANHA@dlf.org Kommunerep.,

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015

VEJLE LÆRERKREDS. Generalforsamling 2015 VEJLE LÆRERKREDS Generalforsamling 2015 Bygningen i Vejle torsdag den 19. marts 2015 kl. 18.00 Skriftlig beretning INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN 4 FORRETNINGSORDEN 4 LANDSPOLITISK 5 VEJLE KOMMUNE 5 ANSÆTTELSESFORHOLD

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44 SKRIFTLIG BERETNING 2013 LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS Tr-stormøde i Odense d. 5. marts 2013 SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 15. MARTS 2013 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse.

at gå på pension og en del skifter arbejde. Nogle, særligt børnefamilier, skifter arbejde som en konsekvens af kravet om fuld tilstedeværelse. Forord Kredsstyrelsens årsberetning 2014/2015 dækker sammen med den mundtlige beretning, der aflægges på generalforsamlingen, perioden 1. april 2014 4. marts 2015. Årsberetningen indeholder, udover selve

Læs mere

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING

Kontorberetning MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Af Kenneth Reinholt Formand MARTS 2012 GENERAL FORSAM LING Kontorberetning VI HAR I HEDENSTED RY FOR, at vi kan snakke om tingene, også når det er svært. Vi hører ofte om dette i Hoved MED, hvor andre

Læs mere

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2012 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 GENERALFORSAMLING afholdes i elevkantinen på Sct. Jacobi Skole onsdag den 21. marts 2012 kl. 16.00 Der er kaffe/te og kage klokken 15:30, og efter generalforsamlingen

Læs mere

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING

GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING GENERALFORSAMLING SOLRØD LÆRERFORENING TIRSDAG D. 22. MARTS 2011 KL. 16.00 Uglegårdsskolen Personalerum Netversion den 12.3.2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Indholdsfortegnelse 3 Forslag til forretningsorden

Læs mere

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS

LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS LÆRERKREDS 44, KØGE OG STEVNS SKRIFTLIG BERETNING GENERALFORSAMLING FREDAG D. 23. MARTS 2012 KL. 16 00 PÅ TEATERBYGNINGEN I KØGE 1 DAGSORDEN 1. Åbning af generalforsamlingen, valg af dirigent og valg af

Læs mere

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013

Indhold. Danmarks Lærerforening, 2013 Redaktionen er afsluttet den 26. juni 2013 2013 BeretninG NORDISK MILJØMÆRKNING Indhold Forord 3 Mødeplan 4 Foreløbig dagsorden 5 Forslag til forretningsorden 6 Velfærdssamfundet og den offentlige sektor 7 Kampen om arbejdstid 13 Gjorde man en

Læs mere

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN

DANSK LÆRERFORENING SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN DANSK LÆRERFORENING I SYDSLESVIG GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. MARTS 2011 KL. 18.45 GOTTORP-SKOLEN Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21

Beretning 2013. Ordinær generalforsamling 2014. Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Ballerup Lærerforening Danmarks Lærerforening - kreds 21 Beretning 2013 Ordinær generalforsamling 2014 Fredag den 21. marts kl. 15:00 Baltoppen, Baltorpvej 20, Ballerup Kaffe-, te- og kagebord fra kl.

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

2011 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103

2011 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 2011 Generalforsamling Varde Lærerkreds 103 Indhold: s. 3. Derfor skal du s. 4. Forslag til forretningsorden s. 5. Vedtægter s. 8. Skr. Beretning s. 17. Regnskab s. 26. Regnskab og budgetforslag s. 27.

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Juni 2013 Fra lockout til knockout. 2013 Kredsformand Grete Andersen Store Bededag vedtog Folketinget det lovindgreb, som regeringen præsenterede torsdag den 25. april,

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Odense Lærerforening

Odense Lærerforening Skriftlig beretning 2015 Odense Lærerforening Side Indledning... 1-2 Løn og arbejdstid... 2-4 Løn... 2-3 Løntjek... 3 Arbejdstid... 3-4 Pædagogik og skolepolitik... 4-7 Folkeskolereformen... 4-5 Inklusion

Læs mere

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen

Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Mundtlig beretning 2015 Ved Ulla Erlandsen Jeg vil gerne byde jer velkommen til generalforsamling 2015. Vi skal helt efter traditionen indlede med at vælge en dirigent, der kan sikre, at vi kommer igennem

Læs mere

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140

Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 Viborg Lærerkreds DLF s kreds 140 en nærværende fagforening KREDSGUIDEN FOR VIBORG LÆRERKREDS Indholdsfortegnelse: Side 1. Vedtægter for Viborg Lærerkreds.. 2 2. Mission vision strategi. 6 3. Strategier

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole

Generalforsamling. Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole Dansk Lærerforening i Sydslesvig Generalforsamling Mandag den 16. marts 2015 kl. ca. 18.45 på Husum Danske Skole Husk tilmelding til kredskontoret, hvis du vil deltage i spisningen kl. 18.00 Tlf. 0461-773230

Læs mere