Favrskov Lærerforening afholder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Lærerforening afholder"

Transkript

1 Favrskov Lærerforening Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN 27. MARTS 2014, KLOKKEN Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag: Ændring af vedtægternes 8 Valg 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Fastsættelse af vederlag 7. Valg 8. Eventuelt

2 FORRETNINGSORDEN 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere, der godkendes af forsamlingen. Styrelsens sekretær sørger for optagelse af referat. 2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 6. Forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslagene skal sættes til afstemning. Afstemningen finder sted ved afslutningen af det punkt resolutionen/forslagene knytter sig til. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Jf. dog vedtægternes 15, hvorefter vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den foreslåede ændring. Dette gælder såvel ved den enkelte paragraf, som hele vedtægten. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 5 medlemmer forlanger det. Formanden kan dog på styrelsens vegne til enhver tid forlange skriftlig afstemning. 8. Under forhandlingerne kan styrelsen eller 1/5 af de fremmødte medlemmer forlange, at debatten afbrydes for at holde et gruppemøde.

3 Lockout OK 13 og Lov 409 Året 2013 har på mange måder været turbulent. Hele forløbet omkring OK-13 var præget af megen uro. KLs helt ufravigelige krav var en afskaffelse af lærernes arbejdstidsaftale. Gennem 1½ år havde de gennemført en storstilet spinkampagne, der skulle sætte den gældende aftale i et dårligt lys. Det hed sig, at lærerne var forkælede og dovne. De underviste kun 16 timer om ugen. Underforstået de arbejdede kun 16 timer ugentligt. Aldersreduktionen blev betegnet som 5 ugers skattefinansieret ferie. Arbejdstidsaftalen var rigid m.v. Der var tale om en nøje tilrettelagt smædekampagne mod lærerne og deres arbejdsindsats. Nu skulle lærerne knækkes en gang for alle. KL havde egentlig ikke andre ønsker til forhandlingerne: Væk med arbejdstidsaftalen, al magt til lederne og fuld tilstedeværelse på skolerne. DLF fremlagde derimod det ene forslag efter det andet. Alt prellede af på KL. De indgik ikke på noget tidspunkt i reelle forhandlinger. Som bekendt endte det hele med en lockout af lærere og børnehaveklasseledere over hele landet. Denne trådte i kraft dagen efter påskeferien. Det var starten på en meget kaotisk april måned. Som forening og lokal kreds stod vi i en helt ny situation. Ikke siden 1973 havde der været en konflikt på vores område. Begrundelsen dengang var, at den socialdemokratiske regering ville spare 400 mio. på folkeskoleområdet. Dette skulle ske ved at nedsætte lektionslængden fra 50 til 45 minutter. Samtidig blev lærernes ugentlige timetal hævet fra 27 til 30 lektioner. Daværende økonomiminister udtrykte det på denne vis: Det er da udmærket, at børnene slipper lidt tidligere og lærerne lidt senere! Reaktionen fra lærerne blev danmarkshistoriens første lærerstrejke. Denne blev mødt med fordømmelse fra stort set alle kanter i landet. Også i 2013 var en af begrundelserne, at lærerne skulle undervise mere. Dette blev muliggjort via et regeringsindgreb den 25. april. Et flertal i folketinget stod bag et forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. I daglig tale Lov 409. Heri beskrives lærernes og børnehaveklaseledernes fremtidige arbejdstidsregler. Denne er den væsentligste finansieringskilde til folkeskolereformen. I Favrskov Kommune vurderes det, at reformen koster ca. 37,5 mio. kroner. Heraf finansieres de godt 24,1 mio. via en forøgelse af lærernes undervisning, hvilket svarer til knap kr. pr. lærer. I kredsstyrelsen har vi arbejdet meget grundigt med indholdet af Lov 409. Vi har ligeledes haft en ret tæt kontakt til vore tillidsvalgte. Blandt andet har hovedforeningen uddannet nogle regionale undervisere, der har holdt temadage for de tillidsvalgte. Det er vores indtryk, at disse temadage og efterfølgende møder har medvirket til at afklare en række af de problemstillinger, som Lov 409 og regeringens stort anlagte folkeskolereform har givet anledning til. Med Lov 409 bliver der ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer en lærer kan sættes til at undervise. Det vil nu være op til skolelederen at vurdere, hvor meget den enkelte lærer kan undervise, og der afsættes ikke faste puljer til forberedelsen af undervisningen

4 Der er og har været et kæmpe pres på lærerne og deres professionalitet og uanset hvilke punkter, vi har haft på vores dagsorden, har det alt sammen kredset om arbejdstidslov, folkeskolereform og medlemmernes forhold. Det har uden tvivl været en vanskelig tid, ikke kun for det enkelte medlem, men også for kredsen og DLFs hovedstyrelse. Der har været mange sigtepunkter, som har gjort det svært at navigere i, og vi har alle skullet bygge vejen, mens vi gik den. Lockouten havde mange konsekvenser. Én af dem var et styrket sammenhold på tværs af skoler. Dette blev blandt andet symboliseret i vores gule trøjer og facebookgrupper. Der blev arrangeret forskellige events som gåture, hilsen til bilisterne, stomp på torvet, fællessang i centeret, fælles tur med Skanderborg/Odder Lærerkreds til Himmelbjerget og fremmøde ved rådhuset, hvor bl.a. borgmester Nils Borring udtalte sig. Størst af alt var nok demonstrationen i København, hvor vi mærkede fællesskabet med lærere fra hele landet. Dette fællesskab er helt uundværligt i den store udfordring, vi står overfor - en skole, der stadig leverer den bedste mulige undervisning for eleverne samt gode arbejdsforhold for lærerne. En anden konsekvens af lockouten var den mistillid, som KL og regeringen signalerede over for lærere og børnehaveklasseledere, der i mange år har knoklet for at give eleverne den bedste undervisning. Den mistillid ved vi, at mange har i kroppen endnu, og derfor er vores sammenhold stadig meget vigtigt, så vi også er sammen om at få implementeret reformen, så den giver den bedste mulige undervisning for eleverne. Hvad med arbejdsmiljøet? Både før, under og efter lockouten har det været et højaktuelt emne, hvordan man skulle tackle situationen personligt og i fællesskabet. På kredskontoret har vi haft flere henvendelser fra medlemmer, der var frustrerede og følte, at deres arbejdsglæde blev taget fra dem af KL og regeringen, samtidig med at Favrskov Lærerforening ikke havde det beredskab til at hjælpe dem, som de forventede. Efterfølgende har vi haft en del spørgsmål vedr. arbejdsmiljøet, Lov 409 og om indretning af arbejdspladser. DLF har i samarbejde med andre faglige organisationer fået udarbejdet en inspirationsguide vedr. indretning af arbejdspladser til undervisere. Dette fokus på det fysiske arbejdsmiljø har forårsaget en øget mødeaktivitet med skolernes arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) både lokalt og centralt. Der har været afholdt 2 temadage, hvor både TR og AMR har deltaget. Derudover har vi valgt at invitere AMR til at deltage i en del af TR-møderne. Det psykiske arbejdsmiljø har også været under pres og er stadig præget af stor usikkerhed mht. til arbejdstidens placering. Vi har gennem samarbejdet med TR og AMR hørt fra mange skoler, at der hersker en del usikkerhed med hensyn til hele arbejdssituationen. Der er et stort ønske om at få lov til at tilrettelægge en del af arbejdstiden fleksibelt. Samtidig er der modstridende ønsker om, at al arbejdstid gøres til genstand for tilstedevær som en sikring mod det grænseløse arbejde. I kredsen tager vi begge synspunkter meget alvorligt og arbejder for at finde løsninger, hvor alle lærere er sikret et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi har fokus på at skaffe mulighed for at levere et professionelt arbejde og en god undervisning til gavn for eleverne inden for de nye rammer.

5 Sagsbehandling i forbindelse med lockouten Mange medlemmer har kontaktet os for at få råd og vejledning især vedr. konfliktlån og konfliktkontingent. Vi har flere gange modtaget spørgsmålet: Hvad gør fagforeningen for mig? Svaret på det er: Vi gør, hvad vi kan for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for alle og arbejder for at finde kollektive løsninger. Men vi ved godt, at det kan være svært at få øje på i en konfliktsituation. Kommunikationen med medlemmerne Kommunikation med 600 aktive medlemmer er en kæmpe udfordring og ikke mindst i en krisesituation, som den vi havnede i før, under og efter lockouten. Vi har fået nogen kritik fra vore medlemmer især vedr. lockoutens start, hvor vi havde samlet alle de lockoutede medlemmer til stormøde i Sløjfen. Kritikken gik på, at vi ikke havde udarbejdet en færdig køreplan for, hvordan vi ville tilrettelægge det videre forløb. En kritik vi har taget på os, men samtidig har vi også behov for at få drøftet med vore TRere, hvordan vi kan forbedre kommunikationen med medlemmerne. Vores strategi indtil nu har været, at kommunikationen foregår via TR på skolen, men vi må konstatere, at det ikke altid er lykkedes godt nok. Det samme har gjort sig gældende i tiden efter lockouten. Det har været svært at få et budskab ud til medlemmerne om at have tålmodighed med individuelle aftaler på skolen, indtil vi i kredsen har afsøgt muligheden for kollektive aftaler til gavn for alle. Løn- og tjenesteforhold Lokal arbejdstidsaftale Forud for de kaotiske forhold omkring OK-13 blev kredsen fra kommunens side mødt med endnu et sparekrav. Fra politisk hold blev det foreslået (læs krævet), at lærere og børnehaveklasseledere i kommunen skulle undervise 7 klokketimer mere pr. år. Dette skulle effektueres med virkning fra 1. august Kravet var reduktion af vores faktortid. Det var ikke nogen rar situation. Reelt stod vi overfor at skulle forsøge at bevare vores A-08 aftale på et noget lavere niveau eller sætte alle lærere og børnehaveklasseledere på mødeplan. Efter grundige drøftelser i såvel kredsstyrelsen som TRgruppen blev vi enige om, at vi skulle forsøge at bevare vores gældende aftale, dog med en lavere faktor. Det blev nogle vanskelige forhandlinger. I sidste ende vurderede vi, at trods en reduktion af faktortiden fra 2,18 til 2,14 for lærere og fra 2,13 til 2,12 for børnehaveklasseledere var der tale om en rimelig fornuftig aftale. Reduktionen af faktortiden fremkom ved at fjerne al form for kursusvirksomhed fra faktoren samt ved en generel nedsættelse af pausetiden med 5 min. pr. dag. Det er præciseret i aftalen, at det øgede timetal, der opnås ved reduktion af omregningsfaktoren fra 2,18 til 2,14 anvendes til holddelingslektioner.

6 PÆDAGOGISKE FORHOLD Mange nye pædagogiske forhold, som reformen lægger op til, har gjort, at vi løbende har møder med såvel politikere og forvaltningen. Det har blandt andet været drøftet hvilke områder, der skal tages beslutning om centralt i kommunen og hvilke, der lægges ud til skolerne. Vi står overfor, at elevernes skoledag skal organiseres på en helt ny måde. Skal undervisningstiden være ens i alle uger, eller kan det variere hen over året. Hvordan vil man tilrettelægge elevpauserne? Hvordan tænkes de understøttende undervisningstimer anvendt? Hvordan tænkes kravet om 45 minutters bevægelse i gennemsnit om dagen? Skal de indgå i den faglige undervisning eller den understøttende undervisning? Dette er blot nogle af de mange spørgsmål, den nye reform har ført med sig, og som vi løbende drøfter med såvel tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og forvaltningen. Praktikaftale Den 1. august 2013 trådte der en ny læreruddannelse i kraft, og med denne fulgte en ny praktikordning, som blev indført på 1. årgang i studieåret Med den nye læreruddannelse har de studerende nu tre praktikperioder af henholdsvis 5, 6 og 7 ugers varighed. På læreruddannelsen i Århus, hvorfra vi modtager vores studerende, har man valgt at placere de tre praktikperioder - de tre moduler på og 4. studieår. Der er altså ikke praktik på 3. studieår fremover. I praktikken skal de lærerstuderende uddannes og bedømmes ud fra følgende tre kompetencemål didaktisk kompetence relationskompetence klasseledelseskompetence Alle tre kompetenceområder er i fokus i alle tre praktikperioder, dog på forskellige niveauer. Tidligere var der i praktikaftalen en fast timeramme og nogle faste kategorier af tid, som praktikskolerne skulle følge f.eks. 12 praktiktimer pr. studerende pr. uge etc. Med den nye aftale er det nu op til den enkelte praktikskole selv at organisere de studerendes praktik, så arbejdsbyrden svarer til 37 arbejdstimer pr. uge. Så hvilke aktiviteter den studerende skal deltage i ud over forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning og vejledning i forbindelse med dette, beslutter den enkelte praktikskole selv. Som noget nyt bliver de tre praktikforløb afsluttet med en mundtlig eksamen. Som udgangspunkt for prøven skal den studerende udarbejde en synopsis. De studerende bedømmes af en praktiklærer samt en censor (1. årgang en underviser fra læreruddannelsen, derefter en ekstern censor). I løbet af praktikken skal den studerende udarbejde en port folio indeholdende læringsmål, vejledningspapirer m.m.

7 Inklusion Inklusion af elever med særlige behov er et område, der kræver stor opmærksomhed på skolerne. Vi har løbende taget emnet op i de forskellige fora og kan konstatere, at inklusionsopgaven kan give anledning til stor frustration på skolerne. Mange lærere giver udtryk for, at de ikke får den nødvendige hjælp i form af ekstra lærerresurser, opbakning og ekspertbistand til at løse opgaven tilfredsstillende for alle parter. Resultatet bliver et dårligt undervisningsmiljø for eleverne og et dårligt arbejdsmiljø for lærerne. Kredsens opgave er at støtte lærerne i deres krav om bedre forhold for inklusionen. Dette kan f.eks. gøres via Med-systemet og APV. ORGANISATORISKE FORHOLD Kredssamarbejdet De lokale DLF kredse er organiserede i nogle forpligtende kredssamarbejder" For Favrskov Lærerforenings vedkommende drejer det sig om Kredssamarbejde Østjylland. I daglig tale blot KSØ. Her indgår vi i samarbejde med kredsene i det østjyske område. De store drøftelser i dette regi har naturligvis været situationen omkring OK-13, lockout og de nye arbejdstidsregler. Kurser Kurser for TRere og kredsstyrelsesmedlemmer har i 2013 været noget anderledes end ellers. KSØ kurserne blev aflyst pga. lockouten, og kurser udbudt af DLF blev sat på standby. I stedet blev der indbudt til en vifte af forskellige arrangementer, møder, kurser og lign. for AMRere, TRere og kredsstyrelser. Disse tiltag skulle klæde tillidsfolkene på til formidling af foreningens strategi i den fremtidige verden. Det kom også til at præge vores lokale TR-kursus, hvor Roger Buch talte om: Færre penge flere opgaver bedre kvalitet. Lotte Bøgh Andersen kom med input til: Hvordan sikrer vi motiverede lærere. Ligeledes gav Birgitte Baktoft et indblik i hovedstyrelsens tanker om fremtiden. MED-struktur og forhandlinger om ny aftale Vi har nu i et års tid arbejdet inden for rammerne af en ny MED-aftale. Som omtalt i sidste års beretning blev der lavet en reduktion i de økonomiske resurser på kr Dette betød en reduktion i antal repræsentanter på såvel arbejdsgiverside som på antallet af medarbejderrepræsentanter. I forhold til arbejdet i HovedMED-udvalget (HMU) har dette ikke haft den store betydning. Vi har stort set arbejdet som tidligere. Det har naturligvis den konsekvens, at nogle af de mindre medarbejdergrupper ikke har helt den samme adgang til medindflydelse som tidligere. Der har været nedsat et udvalg, som skal kigge på den eksisterende personalepolitik. Denne trænger til at blive finpudset. Der er navnlig 3 områder, der har været fokus på. Det drejer sig om rygepolitik, misbrugspolitik og tjenestefrihed uden løntræk. De lokale MED-udvalg (LMU) har afgivet høringssvar til de foreslåede emner. Svarene peger på, at der kunne foretages nogle ændringer i forhold til tjenestefrihed uden løntræk. Derimod peges der på at bibeholde de 2 øvrige områder uændret.

8 Samarbejdet mellem TR og AMR bliver endnu vigtigere end tidligere i forbindelse med indførelsen af den nye skolereform og arbejdets tilrettelæggelse efter Lov 409, da der lægges op til, at loven udmøntes lokalt dvs. uden aftale med den faglige organisation. Uanset om der kan indgås en aftale mellem kommunen og Favrskov Lærerforening, vil MED-udvalgene få stor betydning for udmøntningen på den enkelte skole. Det er i den sammenhæng meget vigtigt at fastholde det gode samarbejde og sammenhold på den enkelte skole, så faglig klub kan give et tydeligt mandat til TR og AMR at gå videre med i LMU. Sagsbehandling En del af vores sagsbehandling foregår på mail. Vi har lukkede konferencer på skolekom, som bliver flittigt brugt af vores TRere og AMRere. Men vores mail kan benyttes af alle, der ønsker svar på et spørgsmål. Vi har haft en del personsager i Flere af dem er endt med afsked. I de sager har vi altid tæt kontakt med medlemmet i den udstrækning, medlemmet ønsker det. Begrundelsen for afsked er ofte forstyrrelser i driften pga. fx sygdom. I 2013 har vi haft væsentligt flere henvendelser angående pensionsrådgivning end de tidligere år. Det har været rart at kende mulighederne i en turbulent tid for lærerprofessionen. Pensionistarrangementer Vi har igen i år planlagt og gennemført arrangementer for kredsens fraktion 4 medlemmer. Den årlige sommerudflugt blev dog ikke gennemført som planlagt pga. for få tilmeldinger. Årsagen til den manglende interesse skal nok findes i, at indbydelsen blev udsendt for sent i forhold til datoen for turen. Vi havde simpelt hen for travlt på kontoret pga. lockouten. Vi arrangerede i stedet en tur til Randers Egnsteater. Det var en hyggelig og sjov aften, men desværre med få deltagere. Vi har afholdt møde i fraktion 4 s aktivitetsudvalg, hvor vi planlagde aktiviteterne i Kig på hjemmesiden for nærmere beskrivelse af arrangementerne.

9 ÅRSRAPPORT Resultatopgørelse 1. januar 31. december Budget ej revideret Note kr. kr. tkr. tkr. Kontingenter Formueadministration af Særlig fond Renteindtægter Kursregulering værdipapirer AKUT fond, kursusansvarlig og del af frikøb for TR Diverse Indtægter i alt Frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer Gager (sekretær og funktionstillæg) Øvrige lønomkostninger Mødeudgifter Kurser og møder Gaver og erkendtligheder Kontor og administration Lokaleudgifter Udgifter i alt Årets resultat Der foreslås fordelt således: Overført til næste år

10 Balance 31. december Aktiver 31/ / Note kr. kr. Tilgodehavende kontingenter Værdipapirer Forudbetalt arrangement m.m Likvide beholdninger: Lån og Spar Bank Sparekassen Vendsyssel Sydbank Aktiver i alt Balance 31. december Passiver 31/ / Note kr. kr. Egenkapital Saldo pr. 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 6 Hensat medlemsarrangement Frikøbsforpligtelse for kredsstyrelsesmedlemmer Aftrædelsesordning Skyldige frikøb Feriepengeforpligtelse DLF og kontingenter Diverse skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 Noter 1. Øvrige lønomkostninger Budget ej revideret kr. kr. tkr. tkr. Lønsumsafgifter Pensionsbidrag ATP og uddannelsesfond Hensættelse fratrædelsesgodtgørelse Mødeudgifter Kørsels- og rejsegodtgørelse Time/dagpengegodtgørelse Kurser og møder Afholdt medlemsarrangement Pensionistarrangement Generalforsamling Kongres TR/KR kurser Fortæring Diverse mødeudgifter KSØ Kontor og administration EDB-udgifter Kontorartikler Leasing kopimaskine transport

12 Noter 4. Kontor og administration - fortsat Budget ej revideret kr. kr. tkr. tkr. transport Gebyrer og porto Telefon og bredbåndsudgifter Småanskaffelser Vedligeholdelse Abonnementer og bogkøb Forsikringer Revision inkl. kritiske revisorer Diverse Lokaleudgifter Husleje, el og vand Rengøring mm Småanskaffelser og vedligeholdelse Hensat medlemsarrangement 31/ kr. Saldo 1. januar Anvendt 0 Årets hensættelse

13 Årsregnskab for Særlig Fond Resultatopgørelse 1. januar 31. december kr. kr. Huslejeindtægter Ejendomsskat Forsikring Vedligeholdelse Varmepumpe Renter i året Formueadministration til Kredsen Gebyrer Revision inkl. kritiske revisorer Konfliktomkostninger Årets resultat Årsregnskab for Særlig Fond Balance 31. december Aktiver 31/ / kr. kr. Ejendom, Mågevej 14 A - anskaffelsessum Indestående i Lån og Spar Bank Indestående i Sparekassen Vendsyssel Værdipapirer Aktiver i alt

14 Passiver Egenkapital Saldo pr. 1. januar Overført årets resultat Urealiseret kursregulering, værdipapirer Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Skyldig 0 0 Gældsforpligtelser i alt 0 0 Passiver i alt Fastsættelse af vederlag Kredsstyrelsen foreslår uændrede vederlag: Frikøbstimer til kredsstyrelsen på 4185 timer inkl. Ferie, men ekskl. evt. aldersreduktion. 20 HK timer pr. uge. Formandshonorar svarende til 7 skalatrin. Kørselsgodtgørelse og time- dagpenge efter statens regler. Kontingent: DLF har centralt nedsat kontingentet med 113 kr. fra 1/ / Kontingentet lokalt er nedsat for perioden med 200 kr. pr. måned for fraktion 1 og 2. Kontingentet for perioden 1/ / fastsættes som følger: Fraktion 1 2: 142 kr. pr. måned (kvartalvis opkrævning, inkl. kontingent til DLF). Derudover kommer 420 kr. som tilbagebetaling på lån og konfliktkontingent for ikke-lockoutede. Fraktion 4: 110 kr. pr. måned (halvårlig opkrævning, inkl. kontingent til DLF)

15 Dagsordenens punkt 4 Indkomne forslag: I perioden fra 1. april 2014 til 31. marts 2016 er Favrskov Lærerforening tildelt en ekstra plads i DLFs kongres. Dette indebærer, at der skal laves en ændring i vore valgprocedurer. Kredsstyrelsen fremlægger derfor forslag til ændring af vedtægternes 8. Dagsordenens punkt 7 Valg: Der er indtil videre følgende kandidater til kredsstyrelsen: Lasse Kjeldsen formandskandidat, Birthe Linnet, Haldum-Hinnerupskolen, Jan Ovedal, Lilleåskolen, Rikke Harboe Jensen, Rønbækskolen, Bjørn de Place, Haldum-Hinnerupskolen, Kristel Jagd, Tungelundskolen, Mikkel Holm, Skovvangskolen, Marianne Husum, Hadsten Skole. Fra den 22. marts kan du se kandidaternes valgoplæg på kredsens hjemmeside: NOTER

16

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN 24. MARTS 2011, KLOKKEN 17.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Status 2014. Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September 2013 - September 2014. I September 2014 I

Status 2014. Børnehaveklasseforeningen. en del af helheden... September 2013 - September 2014. I September 2014 I I September 2014 I Status 2014 September 2013 - September 2014 Se også årsberetningen 2013 på hjemmesiden BØRNEHAVEKLASSEN EN DEL AF HELHEDEN Børnehaveklasseforeningen en del af helheden... Status 2014

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Endnu en vigtig generalforsamling

Endnu en vigtig generalforsamling Nr. 2 Marts 2014 27. årgang Endnu en vigtig generalforsamling Sidste år havde vi en truende lockout med til generalforsamlingen. I år har vi særdeles konfrontatoriske udmeldinger fra et nyvalgt byråd med.

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL

HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL HK/KOMMUNAL STANDARDVEDTÆGT FOR KLUBBER UNDER HK/KOMMUNAL 2002 Varenummer 4409020002 2 Vedtægt for HK-klubben Klubbens navn: Klubbens område: Vedtaget på klubgeneralforsamlingen den Dirigent Tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling

Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling Hvidovre Lærerforenings ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2015 kl. 16.30 på lærerværelset på Engstrandskolen, Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Endelig dagsorden 1) Valg af dirigent Kredsstyrelsens

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG

Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING. DAGSORDEN og BILAG Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg GENERALFORSAMLING Torsdag den 14. marts 2013 kl. 16 i festsalen på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN og BILAG 1. Valg af dirigent

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i.

Debatpunkter Emne Debat Indstilling/handling 1 Aftale strukturen for dagen. Herunder den mest hensigtsmæssige rækkefølge at behandle punkterne i. Side 1 af 5 Type: Møde Referat Konstituerings-/ kredsstyrelsesmøde Dato 27. marts 2014 kl. 8.30 15.30 Formalia Dirigent Referent Lisbeth Bøwes Niels Anton Andersen (forlader mødet kl.13.30) Deltagere Charlotte

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3..

HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN  HERMELINLØKKEN . JUNI 2015 NR. 3.. HERMELINLØKKENS GRUNDEJERBLAD 28. ÅRGANG UDGIVES AF GRUNDEJERFORENINGEN " HERMELINLØKKEN ". JUNI 2015 NR. 3.. Ekstraordinær GENERALFORSAMLING 22. juni 2015 Grundejerforeningen Hermelinløkken EKSRAORDINÆR

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008

Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 Ejerforeningen Bangsbo Bakker, Løgten Årsrapport for 1. januar 31. december 2008 4. regnskabsår CVR-nr. 30 09 04 62 Indholdsfortegnelse Påtegning af regnskab Bestyrelsens påtegning 3 Revisors påtegning

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds.

Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. ODENSE KREDS Vedtægt for Kolonihaveforbundets Odense Kreds. 1. Kredsens navn og stiftelse. 1.1. Kredsens navn er Kolonihaveforbundet, Odense Kreds. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Odense

Læs mere

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget.

3. Medlemskab 3.1 Som medlem kan enhver person, virksomhed eller institution, der kan tilslutte sig foreningens formål, blive optaget. 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningen, (CVR.nr. ), har hjemsted i Esbjerg Kommune men omfatter medlemmer og aktiviteter, der går på tværs af kommunerne Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen og Tønder. 2. Formål 2.1

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Aarhus, den 4. marts 2015 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. februar 2015 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 08.00 12.30 Referent: AK punkt 1 7/CI punkt 8 12 Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: DRF og

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk

Læs disse sider og stem. Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Læs disse sider og stem Sammenligning af Forening og Diagnosenetværk Gældende bestemmelser vedrørende: Navn, formål og tilhørsforhold Medlemskab Forening Gigtforeningens kommentarer i nedenstående er tilføjet

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S

Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S 1 Januar 2012 WWW.HJORTRIMMEN.DK Indkaldelse til ordinært interessentskabsmøde. Hermed indkaldes interessenterne i Hjortrimmen Vindmøllelaug I/S til ordinært interessentskabsmøde.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014

Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014 Hillerød Tennisklub Regnskab for 2014 CVR 10980895 BESTYRELSENS BERETNING Særskilt dokument BESTYRELSENS PÅTEGNING Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne.eter vores opfattelse giver regnskabet

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Præstbro Vedtægter for foreningen "Kom og Dans, Præstbro 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er "Kom og Dans, Præstbro". Foreningen er hjemhørende i Frederikshavn Kommune. 2 Tilknytning. Foreningen er en selvstændig

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014

Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Bestyrelsens forslag til nye vedtægter Generalforsamlingen d. 26. april 2014 Indhold: Side 2 1. Navn og hjemsted (Indsat afdelingens data) Side 3 2. Afdelingens formål Side 2 3. Opbygning og kompetencefordeling

Læs mere

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1

Punkt Dagordenspunkternes indhold i henhold til gældende vedtægter Bilag. 3. Regnskab 2013 Bilag 1 Dagsorden Generalforsamling 2014 Danske Musik- og Kulturskoleledere, DMKL Fredag 7. november kl 9:00-11:00 Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagelse i generalforsamlingen er gratis for

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Aarhus, den 27. maj 2014 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 26. maj 2014 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 16.30 18.30 Referent: DRF Fraværende:? Mødeleder: Forkortelser: FP Jesper Weber Skorstengaard JWS,

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby

Generalforsamling. Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00. Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A. 9400 Nørresundby Generalforsamling Tirsdag d. 10. marts 2015 Kl. 19.00 Aalborg Klatreklub Voerbjergvej 35A 9400 Nørresundby Indholdsfortegnelse Dagsorden... 3 Indkomne forslag... 4 a. Debat om frivillighed og klubbens

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 3. årgang nr. 3 16. marts 2004 Genra Referat fra generalforsamling Beretning Regnskab budget Tilmeldinger til elektroniske medier Generalforsamling

Læs mere

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden:

MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: MEDLEMSNYT Kreds 83 Marts 2013 Generalforsamling I Nordfyns Lærerkreds Onsdag den 13. marts 2013 kl. 19.00 på Bogense Skole afd. Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent og godkendelse af forretningsorden.

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus

Klublove. Social- og Sundhedsassistentklubben Århus 1 Klubbens navn Klublove Social- og Sundhedsassistentklubben Århus Klubbens navn er Social og sundhedsassistentklubben i Århus 2 Formål At medvirke til at løse opgaver i forhold til medlemmerne efter regler,

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere