Favrskov Lærerforening afholder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Favrskov Lærerforening afholder"

Transkript

1 Favrskov Lærerforening Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN 27. MARTS 2014, KLOKKEN Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag: Ændring af vedtægternes 8 Valg 5. Budget og fastsættelse af kontingent 6. Fastsættelse af vederlag 7. Valg 8. Eventuelt

2 FORRETNINGSORDEN 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere, der godkendes af forsamlingen. Styrelsens sekretær sørger for optagelse af referat. 2. Mødet afvikles efter den udsendte dagsorden. 3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Generalforsamlingens deltagere må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 4. Talere får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten. Dog kan formanden og forslagsstilleren når som helst efter et indlæg begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 5. Dirigenten kan bestemme, at taletiden begrænses. Formanden og forslagsstilleren vil dog altid være undtaget fra denne bestemmelse. Dirigenten eller 5 medlemmer kan stille forslag om, at debatten afsluttes straks eller efter de indtegnede talere. Træffes en sådan beslutning, kan kun formanden og forslagsstilleren yderligere tildeles ordet. 6. Forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten bestemmer, i hvilken rækkefølge forslagene skal sættes til afstemning. Afstemningen finder sted ved afslutningen af det punkt resolutionen/forslagene knytter sig til. 7. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Jf. dog vedtægternes 15, hvorefter vedtægtsændringer kræver, at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for den foreslåede ændring. Dette gælder såvel ved den enkelte paragraf, som hele vedtægten. Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis mindst 5 medlemmer forlanger det. Formanden kan dog på styrelsens vegne til enhver tid forlange skriftlig afstemning. 8. Under forhandlingerne kan styrelsen eller 1/5 af de fremmødte medlemmer forlange, at debatten afbrydes for at holde et gruppemøde.

3 Lockout OK 13 og Lov 409 Året 2013 har på mange måder været turbulent. Hele forløbet omkring OK-13 var præget af megen uro. KLs helt ufravigelige krav var en afskaffelse af lærernes arbejdstidsaftale. Gennem 1½ år havde de gennemført en storstilet spinkampagne, der skulle sætte den gældende aftale i et dårligt lys. Det hed sig, at lærerne var forkælede og dovne. De underviste kun 16 timer om ugen. Underforstået de arbejdede kun 16 timer ugentligt. Aldersreduktionen blev betegnet som 5 ugers skattefinansieret ferie. Arbejdstidsaftalen var rigid m.v. Der var tale om en nøje tilrettelagt smædekampagne mod lærerne og deres arbejdsindsats. Nu skulle lærerne knækkes en gang for alle. KL havde egentlig ikke andre ønsker til forhandlingerne: Væk med arbejdstidsaftalen, al magt til lederne og fuld tilstedeværelse på skolerne. DLF fremlagde derimod det ene forslag efter det andet. Alt prellede af på KL. De indgik ikke på noget tidspunkt i reelle forhandlinger. Som bekendt endte det hele med en lockout af lærere og børnehaveklasseledere over hele landet. Denne trådte i kraft dagen efter påskeferien. Det var starten på en meget kaotisk april måned. Som forening og lokal kreds stod vi i en helt ny situation. Ikke siden 1973 havde der været en konflikt på vores område. Begrundelsen dengang var, at den socialdemokratiske regering ville spare 400 mio. på folkeskoleområdet. Dette skulle ske ved at nedsætte lektionslængden fra 50 til 45 minutter. Samtidig blev lærernes ugentlige timetal hævet fra 27 til 30 lektioner. Daværende økonomiminister udtrykte det på denne vis: Det er da udmærket, at børnene slipper lidt tidligere og lærerne lidt senere! Reaktionen fra lærerne blev danmarkshistoriens første lærerstrejke. Denne blev mødt med fordømmelse fra stort set alle kanter i landet. Også i 2013 var en af begrundelserne, at lærerne skulle undervise mere. Dette blev muliggjort via et regeringsindgreb den 25. april. Et flertal i folketinget stod bag et forslag til Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område. I daglig tale Lov 409. Heri beskrives lærernes og børnehaveklaseledernes fremtidige arbejdstidsregler. Denne er den væsentligste finansieringskilde til folkeskolereformen. I Favrskov Kommune vurderes det, at reformen koster ca. 37,5 mio. kroner. Heraf finansieres de godt 24,1 mio. via en forøgelse af lærernes undervisning, hvilket svarer til knap kr. pr. lærer. I kredsstyrelsen har vi arbejdet meget grundigt med indholdet af Lov 409. Vi har ligeledes haft en ret tæt kontakt til vore tillidsvalgte. Blandt andet har hovedforeningen uddannet nogle regionale undervisere, der har holdt temadage for de tillidsvalgte. Det er vores indtryk, at disse temadage og efterfølgende møder har medvirket til at afklare en række af de problemstillinger, som Lov 409 og regeringens stort anlagte folkeskolereform har givet anledning til. Med Lov 409 bliver der ikke nogen øvre grænse for, hvor mange timer en lærer kan sættes til at undervise. Det vil nu være op til skolelederen at vurdere, hvor meget den enkelte lærer kan undervise, og der afsættes ikke faste puljer til forberedelsen af undervisningen

4 Der er og har været et kæmpe pres på lærerne og deres professionalitet og uanset hvilke punkter, vi har haft på vores dagsorden, har det alt sammen kredset om arbejdstidslov, folkeskolereform og medlemmernes forhold. Det har uden tvivl været en vanskelig tid, ikke kun for det enkelte medlem, men også for kredsen og DLFs hovedstyrelse. Der har været mange sigtepunkter, som har gjort det svært at navigere i, og vi har alle skullet bygge vejen, mens vi gik den. Lockouten havde mange konsekvenser. Én af dem var et styrket sammenhold på tværs af skoler. Dette blev blandt andet symboliseret i vores gule trøjer og facebookgrupper. Der blev arrangeret forskellige events som gåture, hilsen til bilisterne, stomp på torvet, fællessang i centeret, fælles tur med Skanderborg/Odder Lærerkreds til Himmelbjerget og fremmøde ved rådhuset, hvor bl.a. borgmester Nils Borring udtalte sig. Størst af alt var nok demonstrationen i København, hvor vi mærkede fællesskabet med lærere fra hele landet. Dette fællesskab er helt uundværligt i den store udfordring, vi står overfor - en skole, der stadig leverer den bedste mulige undervisning for eleverne samt gode arbejdsforhold for lærerne. En anden konsekvens af lockouten var den mistillid, som KL og regeringen signalerede over for lærere og børnehaveklasseledere, der i mange år har knoklet for at give eleverne den bedste undervisning. Den mistillid ved vi, at mange har i kroppen endnu, og derfor er vores sammenhold stadig meget vigtigt, så vi også er sammen om at få implementeret reformen, så den giver den bedste mulige undervisning for eleverne. Hvad med arbejdsmiljøet? Både før, under og efter lockouten har det været et højaktuelt emne, hvordan man skulle tackle situationen personligt og i fællesskabet. På kredskontoret har vi haft flere henvendelser fra medlemmer, der var frustrerede og følte, at deres arbejdsglæde blev taget fra dem af KL og regeringen, samtidig med at Favrskov Lærerforening ikke havde det beredskab til at hjælpe dem, som de forventede. Efterfølgende har vi haft en del spørgsmål vedr. arbejdsmiljøet, Lov 409 og om indretning af arbejdspladser. DLF har i samarbejde med andre faglige organisationer fået udarbejdet en inspirationsguide vedr. indretning af arbejdspladser til undervisere. Dette fokus på det fysiske arbejdsmiljø har forårsaget en øget mødeaktivitet med skolernes arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) både lokalt og centralt. Der har været afholdt 2 temadage, hvor både TR og AMR har deltaget. Derudover har vi valgt at invitere AMR til at deltage i en del af TR-møderne. Det psykiske arbejdsmiljø har også været under pres og er stadig præget af stor usikkerhed mht. til arbejdstidens placering. Vi har gennem samarbejdet med TR og AMR hørt fra mange skoler, at der hersker en del usikkerhed med hensyn til hele arbejdssituationen. Der er et stort ønske om at få lov til at tilrettelægge en del af arbejdstiden fleksibelt. Samtidig er der modstridende ønsker om, at al arbejdstid gøres til genstand for tilstedevær som en sikring mod det grænseløse arbejde. I kredsen tager vi begge synspunkter meget alvorligt og arbejder for at finde løsninger, hvor alle lærere er sikret et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi har fokus på at skaffe mulighed for at levere et professionelt arbejde og en god undervisning til gavn for eleverne inden for de nye rammer.

5 Sagsbehandling i forbindelse med lockouten Mange medlemmer har kontaktet os for at få råd og vejledning især vedr. konfliktlån og konfliktkontingent. Vi har flere gange modtaget spørgsmålet: Hvad gør fagforeningen for mig? Svaret på det er: Vi gør, hvad vi kan for at sikre et godt og trygt arbejdsmiljø for alle og arbejder for at finde kollektive løsninger. Men vi ved godt, at det kan være svært at få øje på i en konfliktsituation. Kommunikationen med medlemmerne Kommunikation med 600 aktive medlemmer er en kæmpe udfordring og ikke mindst i en krisesituation, som den vi havnede i før, under og efter lockouten. Vi har fået nogen kritik fra vore medlemmer især vedr. lockoutens start, hvor vi havde samlet alle de lockoutede medlemmer til stormøde i Sløjfen. Kritikken gik på, at vi ikke havde udarbejdet en færdig køreplan for, hvordan vi ville tilrettelægge det videre forløb. En kritik vi har taget på os, men samtidig har vi også behov for at få drøftet med vore TRere, hvordan vi kan forbedre kommunikationen med medlemmerne. Vores strategi indtil nu har været, at kommunikationen foregår via TR på skolen, men vi må konstatere, at det ikke altid er lykkedes godt nok. Det samme har gjort sig gældende i tiden efter lockouten. Det har været svært at få et budskab ud til medlemmerne om at have tålmodighed med individuelle aftaler på skolen, indtil vi i kredsen har afsøgt muligheden for kollektive aftaler til gavn for alle. Løn- og tjenesteforhold Lokal arbejdstidsaftale Forud for de kaotiske forhold omkring OK-13 blev kredsen fra kommunens side mødt med endnu et sparekrav. Fra politisk hold blev det foreslået (læs krævet), at lærere og børnehaveklasseledere i kommunen skulle undervise 7 klokketimer mere pr. år. Dette skulle effektueres med virkning fra 1. august Kravet var reduktion af vores faktortid. Det var ikke nogen rar situation. Reelt stod vi overfor at skulle forsøge at bevare vores A-08 aftale på et noget lavere niveau eller sætte alle lærere og børnehaveklasseledere på mødeplan. Efter grundige drøftelser i såvel kredsstyrelsen som TRgruppen blev vi enige om, at vi skulle forsøge at bevare vores gældende aftale, dog med en lavere faktor. Det blev nogle vanskelige forhandlinger. I sidste ende vurderede vi, at trods en reduktion af faktortiden fra 2,18 til 2,14 for lærere og fra 2,13 til 2,12 for børnehaveklasseledere var der tale om en rimelig fornuftig aftale. Reduktionen af faktortiden fremkom ved at fjerne al form for kursusvirksomhed fra faktoren samt ved en generel nedsættelse af pausetiden med 5 min. pr. dag. Det er præciseret i aftalen, at det øgede timetal, der opnås ved reduktion af omregningsfaktoren fra 2,18 til 2,14 anvendes til holddelingslektioner.

6 PÆDAGOGISKE FORHOLD Mange nye pædagogiske forhold, som reformen lægger op til, har gjort, at vi løbende har møder med såvel politikere og forvaltningen. Det har blandt andet været drøftet hvilke områder, der skal tages beslutning om centralt i kommunen og hvilke, der lægges ud til skolerne. Vi står overfor, at elevernes skoledag skal organiseres på en helt ny måde. Skal undervisningstiden være ens i alle uger, eller kan det variere hen over året. Hvordan vil man tilrettelægge elevpauserne? Hvordan tænkes de understøttende undervisningstimer anvendt? Hvordan tænkes kravet om 45 minutters bevægelse i gennemsnit om dagen? Skal de indgå i den faglige undervisning eller den understøttende undervisning? Dette er blot nogle af de mange spørgsmål, den nye reform har ført med sig, og som vi løbende drøfter med såvel tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og forvaltningen. Praktikaftale Den 1. august 2013 trådte der en ny læreruddannelse i kraft, og med denne fulgte en ny praktikordning, som blev indført på 1. årgang i studieåret Med den nye læreruddannelse har de studerende nu tre praktikperioder af henholdsvis 5, 6 og 7 ugers varighed. På læreruddannelsen i Århus, hvorfra vi modtager vores studerende, har man valgt at placere de tre praktikperioder - de tre moduler på og 4. studieår. Der er altså ikke praktik på 3. studieår fremover. I praktikken skal de lærerstuderende uddannes og bedømmes ud fra følgende tre kompetencemål didaktisk kompetence relationskompetence klasseledelseskompetence Alle tre kompetenceområder er i fokus i alle tre praktikperioder, dog på forskellige niveauer. Tidligere var der i praktikaftalen en fast timeramme og nogle faste kategorier af tid, som praktikskolerne skulle følge f.eks. 12 praktiktimer pr. studerende pr. uge etc. Med den nye aftale er det nu op til den enkelte praktikskole selv at organisere de studerendes praktik, så arbejdsbyrden svarer til 37 arbejdstimer pr. uge. Så hvilke aktiviteter den studerende skal deltage i ud over forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisning og vejledning i forbindelse med dette, beslutter den enkelte praktikskole selv. Som noget nyt bliver de tre praktikforløb afsluttet med en mundtlig eksamen. Som udgangspunkt for prøven skal den studerende udarbejde en synopsis. De studerende bedømmes af en praktiklærer samt en censor (1. årgang en underviser fra læreruddannelsen, derefter en ekstern censor). I løbet af praktikken skal den studerende udarbejde en port folio indeholdende læringsmål, vejledningspapirer m.m.

7 Inklusion Inklusion af elever med særlige behov er et område, der kræver stor opmærksomhed på skolerne. Vi har løbende taget emnet op i de forskellige fora og kan konstatere, at inklusionsopgaven kan give anledning til stor frustration på skolerne. Mange lærere giver udtryk for, at de ikke får den nødvendige hjælp i form af ekstra lærerresurser, opbakning og ekspertbistand til at løse opgaven tilfredsstillende for alle parter. Resultatet bliver et dårligt undervisningsmiljø for eleverne og et dårligt arbejdsmiljø for lærerne. Kredsens opgave er at støtte lærerne i deres krav om bedre forhold for inklusionen. Dette kan f.eks. gøres via Med-systemet og APV. ORGANISATORISKE FORHOLD Kredssamarbejdet De lokale DLF kredse er organiserede i nogle forpligtende kredssamarbejder" For Favrskov Lærerforenings vedkommende drejer det sig om Kredssamarbejde Østjylland. I daglig tale blot KSØ. Her indgår vi i samarbejde med kredsene i det østjyske område. De store drøftelser i dette regi har naturligvis været situationen omkring OK-13, lockout og de nye arbejdstidsregler. Kurser Kurser for TRere og kredsstyrelsesmedlemmer har i 2013 været noget anderledes end ellers. KSØ kurserne blev aflyst pga. lockouten, og kurser udbudt af DLF blev sat på standby. I stedet blev der indbudt til en vifte af forskellige arrangementer, møder, kurser og lign. for AMRere, TRere og kredsstyrelser. Disse tiltag skulle klæde tillidsfolkene på til formidling af foreningens strategi i den fremtidige verden. Det kom også til at præge vores lokale TR-kursus, hvor Roger Buch talte om: Færre penge flere opgaver bedre kvalitet. Lotte Bøgh Andersen kom med input til: Hvordan sikrer vi motiverede lærere. Ligeledes gav Birgitte Baktoft et indblik i hovedstyrelsens tanker om fremtiden. MED-struktur og forhandlinger om ny aftale Vi har nu i et års tid arbejdet inden for rammerne af en ny MED-aftale. Som omtalt i sidste års beretning blev der lavet en reduktion i de økonomiske resurser på kr Dette betød en reduktion i antal repræsentanter på såvel arbejdsgiverside som på antallet af medarbejderrepræsentanter. I forhold til arbejdet i HovedMED-udvalget (HMU) har dette ikke haft den store betydning. Vi har stort set arbejdet som tidligere. Det har naturligvis den konsekvens, at nogle af de mindre medarbejdergrupper ikke har helt den samme adgang til medindflydelse som tidligere. Der har været nedsat et udvalg, som skal kigge på den eksisterende personalepolitik. Denne trænger til at blive finpudset. Der er navnlig 3 områder, der har været fokus på. Det drejer sig om rygepolitik, misbrugspolitik og tjenestefrihed uden løntræk. De lokale MED-udvalg (LMU) har afgivet høringssvar til de foreslåede emner. Svarene peger på, at der kunne foretages nogle ændringer i forhold til tjenestefrihed uden løntræk. Derimod peges der på at bibeholde de 2 øvrige områder uændret.

8 Samarbejdet mellem TR og AMR bliver endnu vigtigere end tidligere i forbindelse med indførelsen af den nye skolereform og arbejdets tilrettelæggelse efter Lov 409, da der lægges op til, at loven udmøntes lokalt dvs. uden aftale med den faglige organisation. Uanset om der kan indgås en aftale mellem kommunen og Favrskov Lærerforening, vil MED-udvalgene få stor betydning for udmøntningen på den enkelte skole. Det er i den sammenhæng meget vigtigt at fastholde det gode samarbejde og sammenhold på den enkelte skole, så faglig klub kan give et tydeligt mandat til TR og AMR at gå videre med i LMU. Sagsbehandling En del af vores sagsbehandling foregår på mail. Vi har lukkede konferencer på skolekom, som bliver flittigt brugt af vores TRere og AMRere. Men vores mail kan benyttes af alle, der ønsker svar på et spørgsmål. Vi har haft en del personsager i Flere af dem er endt med afsked. I de sager har vi altid tæt kontakt med medlemmet i den udstrækning, medlemmet ønsker det. Begrundelsen for afsked er ofte forstyrrelser i driften pga. fx sygdom. I 2013 har vi haft væsentligt flere henvendelser angående pensionsrådgivning end de tidligere år. Det har været rart at kende mulighederne i en turbulent tid for lærerprofessionen. Pensionistarrangementer Vi har igen i år planlagt og gennemført arrangementer for kredsens fraktion 4 medlemmer. Den årlige sommerudflugt blev dog ikke gennemført som planlagt pga. for få tilmeldinger. Årsagen til den manglende interesse skal nok findes i, at indbydelsen blev udsendt for sent i forhold til datoen for turen. Vi havde simpelt hen for travlt på kontoret pga. lockouten. Vi arrangerede i stedet en tur til Randers Egnsteater. Det var en hyggelig og sjov aften, men desværre med få deltagere. Vi har afholdt møde i fraktion 4 s aktivitetsudvalg, hvor vi planlagde aktiviteterne i Kig på hjemmesiden for nærmere beskrivelse af arrangementerne.

9 ÅRSRAPPORT Resultatopgørelse 1. januar 31. december Budget ej revideret Note kr. kr. tkr. tkr. Kontingenter Formueadministration af Særlig fond Renteindtægter Kursregulering værdipapirer AKUT fond, kursusansvarlig og del af frikøb for TR Diverse Indtægter i alt Frikøb af kredsstyrelsesmedlemmer Gager (sekretær og funktionstillæg) Øvrige lønomkostninger Mødeudgifter Kurser og møder Gaver og erkendtligheder Kontor og administration Lokaleudgifter Udgifter i alt Årets resultat Der foreslås fordelt således: Overført til næste år

10 Balance 31. december Aktiver 31/ / Note kr. kr. Tilgodehavende kontingenter Værdipapirer Forudbetalt arrangement m.m Likvide beholdninger: Lån og Spar Bank Sparekassen Vendsyssel Sydbank Aktiver i alt Balance 31. december Passiver 31/ / Note kr. kr. Egenkapital Saldo pr. 1. januar Overført af årets resultat Egenkapital i alt Gældsforpligtelser 6 Hensat medlemsarrangement Frikøbsforpligtelse for kredsstyrelsesmedlemmer Aftrædelsesordning Skyldige frikøb Feriepengeforpligtelse DLF og kontingenter Diverse skyldige omkostninger Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 Noter 1. Øvrige lønomkostninger Budget ej revideret kr. kr. tkr. tkr. Lønsumsafgifter Pensionsbidrag ATP og uddannelsesfond Hensættelse fratrædelsesgodtgørelse Mødeudgifter Kørsels- og rejsegodtgørelse Time/dagpengegodtgørelse Kurser og møder Afholdt medlemsarrangement Pensionistarrangement Generalforsamling Kongres TR/KR kurser Fortæring Diverse mødeudgifter KSØ Kontor og administration EDB-udgifter Kontorartikler Leasing kopimaskine transport

12 Noter 4. Kontor og administration - fortsat Budget ej revideret kr. kr. tkr. tkr. transport Gebyrer og porto Telefon og bredbåndsudgifter Småanskaffelser Vedligeholdelse Abonnementer og bogkøb Forsikringer Revision inkl. kritiske revisorer Diverse Lokaleudgifter Husleje, el og vand Rengøring mm Småanskaffelser og vedligeholdelse Hensat medlemsarrangement 31/ kr. Saldo 1. januar Anvendt 0 Årets hensættelse

13 Årsregnskab for Særlig Fond Resultatopgørelse 1. januar 31. december kr. kr. Huslejeindtægter Ejendomsskat Forsikring Vedligeholdelse Varmepumpe Renter i året Formueadministration til Kredsen Gebyrer Revision inkl. kritiske revisorer Konfliktomkostninger Årets resultat Årsregnskab for Særlig Fond Balance 31. december Aktiver 31/ / kr. kr. Ejendom, Mågevej 14 A - anskaffelsessum Indestående i Lån og Spar Bank Indestående i Sparekassen Vendsyssel Værdipapirer Aktiver i alt

14 Passiver Egenkapital Saldo pr. 1. januar Overført årets resultat Urealiseret kursregulering, værdipapirer Egenkapital i alt Gældsforpligtelser Skyldig 0 0 Gældsforpligtelser i alt 0 0 Passiver i alt Fastsættelse af vederlag Kredsstyrelsen foreslår uændrede vederlag: Frikøbstimer til kredsstyrelsen på 4185 timer inkl. Ferie, men ekskl. evt. aldersreduktion. 20 HK timer pr. uge. Formandshonorar svarende til 7 skalatrin. Kørselsgodtgørelse og time- dagpenge efter statens regler. Kontingent: DLF har centralt nedsat kontingentet med 113 kr. fra 1/ / Kontingentet lokalt er nedsat for perioden med 200 kr. pr. måned for fraktion 1 og 2. Kontingentet for perioden 1/ / fastsættes som følger: Fraktion 1 2: 142 kr. pr. måned (kvartalvis opkrævning, inkl. kontingent til DLF). Derudover kommer 420 kr. som tilbagebetaling på lån og konfliktkontingent for ikke-lockoutede. Fraktion 4: 110 kr. pr. måned (halvårlig opkrævning, inkl. kontingent til DLF)

15 Dagsordenens punkt 4 Indkomne forslag: I perioden fra 1. april 2014 til 31. marts 2016 er Favrskov Lærerforening tildelt en ekstra plads i DLFs kongres. Dette indebærer, at der skal laves en ændring i vore valgprocedurer. Kredsstyrelsen fremlægger derfor forslag til ændring af vedtægternes 8. Dagsordenens punkt 7 Valg: Der er indtil videre følgende kandidater til kredsstyrelsen: Lasse Kjeldsen formandskandidat, Birthe Linnet, Haldum-Hinnerupskolen, Jan Ovedal, Lilleåskolen, Rikke Harboe Jensen, Rønbækskolen, Bjørn de Place, Haldum-Hinnerupskolen, Kristel Jagd, Tungelundskolen, Mikkel Holm, Skovvangskolen, Marianne Husum, Hadsten Skole. Fra den 22. marts kan du se kandidaternes valgoplæg på kredsens hjemmeside: NOTER

16

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Danmarks Lærerforening, Kreds 137, Mågevej 14 A., 8370 Hadsten. Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN

Læs mere

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus.

Generalforsamling Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl i Højmark forsamlingshus. Fjordkredsen Generalforsamling 2017 Ordinær generalforsamling i Fjordkredsen, kreds 122 afholdes torsdag den 23. marts 2017 kl. 17.00 i Højmark forsamlingshus. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG DET HANDLER OM DIN HVERDAG Indholdsfortegnelse: Dagsorden Fastlæggelse af forretningsorden

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Favrskov Lærerforening afholder

Favrskov Lærerforening afholder Favrskov Lærerforening Favrskov Lærerforening afholder ORDINÆR GENERALFORSAMLING I Kulturhuset InSide, Dalvej 1, 8450 Hammel. TORSDAG DEN 24. MARTS 2011, KLOKKEN 17.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016

Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 Årsregnskab for 2014 Budget 2015/2016 CVR. Nr.: 50 56 70 28 1 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Mødet åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Kredsstyrelsen sørger for optagelse

Læs mere

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Niels erklærer under de givne regler at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Vejen Lærerkreds torsdag den 20. juni 2013 kl.17.00 på Kredskontoret Vejen lærerkreds, Nørregade 58B, 6600 Vejen Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 Fredag den 13. marts kl. 16.00 Koncerthuset, H.C. Andersen Hotel Endelig dagsorden Kl. 16.00: Gæstetaler: Start m/velkomst, fællessang, formalia, valg af dirigent mv. Dorte Lange,

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2016 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2016 31. december 2016 Generalforsamling Onsdag den 8. marts 2017

Læs mere

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter.

6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kredskontingent. 7. Valg Det er ikke valgår, men vi skal have valgt nye suppleanter. GENERALFORSAMLING Fredag den 20. marts 2015 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab (se særskilt

Læs mere

Stiftende Generalforsamling 2012

Stiftende Generalforsamling 2012 Stiftende Generalforsamling 2012 5. marts 2012 Under forudsætning af, at punktet vedr. sammenlægning bliver godkendt på generalforsamling 2012 i både Allerød Lærerforening og Hørsholm Lærerforening indkaldes

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2015 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2015 31. december 2015 Generalforsamling Onsdag den 9. marts 2016

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 11. marts 2015 kl. 17.00 på Frederiksværk skole, Enghaven Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag

5. Beslutning om frikøb, ydelser og vederlag til kredsstyrelsen Kredsstyrelsen fremsætter forslag om ændring af vederlag GENERALFORSAMLING Fredag den 11. marts 2016 kl. 16.30 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt.

Budget. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. 5. Forslag til generalforsamlingsbeslutning jvf. dagsordenens pkt. Kredsstyrelsens budgetforslag justeres på indtægtssiden i forhold til det forventede medlemsantal. Udgifterne i det reviderede budget 14 er rettet for regnefejl. Eventuel ny praksis omkring frikøb fra

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014

Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58 55 82 00 Telefax 58 55 82 01 www.deloitte.dk Slagelse Lærerkreds CVR-nr. 85 58 95 12 Årsrapport

Læs mere

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV

HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV HADERSLEV LÆRERKREDS KREDS 93 LAURIDS SKAUSGADE 12,2 6100 HADERSLEV ÅRSRAPPORT FOR 2011 Resultatopgørelse for perioden 1. Januar - 31. December 2011 Note 2011 Budget Samlede kontingentindtægter: 1 1.893.051

Læs mere

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling. i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Endelig dagsorden: Onsdag den 9. marts 2016 kl. 16.10 på Vallensbæk Skole. Derefter spisning for tilmeldte kl. 18 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133. Fondsreg.nr. 100.540 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors påtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Resultatopgørelse for året 1. januar til 31.

Læs mere

Hørsholm Lærerforening

Hørsholm Lærerforening Nyhedsbr Nyhedsbrev nr. 1 marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kredsgeneralforsamling Onsdag den 14. marts 2012 kl. 15.15 På Usserød skole (lærerværelset) Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Ordinær Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling Favrskov Lærerforening Ordinær Generalforsamling TORSDAG DEN 26. MARTS 2009, KLOKKEN 17.00 Idræts- og Kulturhus Sløjfen, Ewald Tangs Allé 45, 8370 Hadsten. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen

Budget HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Budget 2016 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Som jeg netop har fremlagt er vores regnskaber under pres. Hovedårsagen er ganske enkelt, at vi mister medlemmer. Ikke fordi organisationsgraden forandre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016

GENERALFORSAMLING DAGSORDEN. Praktiske oplysninger: 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden. 2. Beretning. 3. Regnskab Støttetildeling 2016 GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 16.00 på UCSJ, Vordingborg Seminarium, Kuskevej 1, Vordingborg DAGSORDEN 1. Valg af dirigent Forslag til forretningsorden 2. Beretning 3. Regnskab Støttetildeling

Læs mere

Styrelsens arbejdsform

Styrelsens arbejdsform Styrelsens arbejdsform Styrelsesmøder INDKALDELSE: Styrelsesmøder indkaldes af formanden eller næstformanden. Styrelsen vedtager en mødeplan for hele skoleåret. PLANLÆGNING/LEDELSE AF MØDERNE: Styrelsesmøderne

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Kredsblad medbringes til Generalforsamling 2015

Kredsblad medbringes til Generalforsamling 2015 Kredsblad medbringes til Generalforsamling 2015 Årgang 13, Nummer 1 19-2-2015 Generalforsamlingsnummer Generalforsamling i Thy-Mors Lærerkreds Af Philip Lehn Brand www.kreds145.dk Kom til generalforsamling

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden:

GENERALFORSAMLING Fredag d. 20. marts 2015 kl. 17.00 på Hundested Skole - Storebjerg Dagsorden: Generalforsamling Kære kolleger Igen i år er der god grund til at møde op og deltage i generalforsamlingen. Selvom der i Halsnæs ikke er lang vej til TR og kredsstyrelsen, er generalforsamlingen noget

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds

Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Vedtægter - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse: Kapitel 1 Navn og formål... 2 Kapitel 2 Medlemskab... 2 Kapitel 3 Årsmøde... 3 Kapitel 4 Bestyrelsen... 4 Kapitel 5 Formandskabet... 6 Kapitel

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening

Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Referat fra generalforsamling i Sorø antenneforening Tid og Sted Valg af dirigent Onsdag d. 9. juni 2010 - Kl. 19.00 Sorø Kultur- & Fritidscenter - Frederiksvej 27 Niels Kruuse blev valgt som dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009 1. Kontingentindtægter m.m. 2.367.596 2.318 2.223 2. Kontingentudgifter -356.020-359 -352 3. Mødeudgifter m.m. -486.319-464 -403 4. Sekretariatslønninger

Læs mere

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015:

ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: ENDELIG DAGSORDEN til repræsentantskabsmøde den 11. maj 2015: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. 3. Endelig godkendelse

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014

ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB 2014 ORGANISTFORENINGENS REGNSKAB RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1 Kontingentindtægter m.m. 2.711.395 2.711.000 2.760.926 Omkostninger 2 Kontingentudgifter -277.869-318.000-291.370 3 PO-bladet -92.954-149.000-112.039

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne.

Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. b) Deltagere: Alle styrelsesmedlemmer samt konsulenten deltager i møderne. 1. Styrelsesmøder Ordinære møder. Forretningsorden for Kredsstyrelsen i Øhavets Lærerkreds. a) Mødetidspunkt: Mandage med 2-3 ugers mellemrum. Møderne fastlægges for 1 år ad gangen. b) Deltagere: Alle

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Aarhus, den 7. januar 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 3. januar 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 10.15 14.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: AB RGA FP Søren Aakjær SJA, Jesper

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord

Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord REGNSKAB 2015 BUDGET 2016-2018 Resultatopgørelse 2015, Lærerkreds Nord INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.385.000 4.292.290 AKUT-fondsrefusion 750.000 628.840 Renteindtægter 40.000 57.001 Andre indtægter

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond Kreds 151 af Danmarks Lærerforening og Særlig Fond Østergade 24B 9550 Mariager Årsrapport 2016 Godkendt på kredsens ordinære generalforsamling, den 14/3-2017 ------------------------------- dirigent I

Læs mere

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen. 4. Bestyrelsens beretning om Danske Kreds virke i det forløbne år Punkt 0 Dagsorden for Danske Kreds Generalforsamling Torsdag den 21. maj 2015 kl. 10.00 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen 3. Valg af stemmetællerudvalg 4. Bestyrelsens

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13

FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING. Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 FREDERIKSBERG KOMMUNELÆRERFORENING Gammel Kongevej 164, 4. th., 1850 Frederiksberg C. CVR nr. 73 96 78 13 Årsregnskab for 2007 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Resultatopgørelse for 2007... 1

Læs mere

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening

Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening Vedtægter for Hovedstadens Lan Party Forening 1 NAVN OG STATUS Stk. 1. Foreningens navn er Hovedstadens Lan Party Forening. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Hillerød kommune. 2 FORMÅL Foreningens formål

Læs mere

Lederforeningen Lokalafdelingen

Lederforeningen Lokalafdelingen Lederforeningen Lokalafdelingen Vends Herreds Lærerkreds Nyhedsbrev 2. Marts 2005 Afstemning OK 05 Referat generalforsamling d. 7/3 05 Beretning Kommentarer til beretningen. Ansvarshavende: Jørgen Troelsen

Læs mere

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder:

Kontingentet foreslås uændret i 2016, men med medlemstal for nedadgående (forventer 100 færre om 10 år!) efterlader det på kort sigt 2 muligheder: Budget 2015 - HLF Kasserer Merete Svalgaard Knuhtsen Vores regnskab for 2014 tegner driftens new-normal efter vores store investering i 2013, lejligheden. Vi har fortsat, som forventet, et underskud på

Læs mere

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133

Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Århus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Fondsreg.nr. 100.540 Årsregnskab EY Building a better working world Arhus Lærerforening D.L.F. kreds 133 Arsregnskab Indhold Styrelsens underskrifter 2 Kritisk revisors

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Noter til regnskab 2013.

Noter til regnskab 2013. Noter til regnskab 2013. 1 En deltager færre på St. kursus på Fr.dal. Den ene kredskonference var kun på en dag og egne omgivelser Den anden konference afholdt i lånt hus. (Dette kan ikke vides på forhånd)

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.250.000 4.199.992 AKUT-fondsrefusion 775.000 855.427 Renteindtægter 100.000 107.556 Andre indtægter 345.000 319.590 Indtægter i alt 5.470.000 5.482.563 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening

Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening 2012 Årsregnskab Allerød Hørsholm Lærerforening Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Lærerforening Kreds 32 1. januar 2012 31. marts 2012 Hørsholm Lærerforening Kreds 31 1. januar 2012 31.

Læs mere

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme

Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme G.1.1 Økonomi Forslag til kontingent for 2014 og kontingentramme for 2015 I henhold til foreningens vedtægter 8, stk. 2, fastsætter den ordinære kongres det årlige kontingent for det næstfølgende regnskabsår

Læs mere

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede

Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Til tillidsrepræsentanten / suppleanten 22. december 2017 TR-udsendelse nr. 28: 17/18 Nyvalg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelsen og yderligere kongresdelegerede Møde for nye kandidater til de forskellige

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond

Mariagerfjord Lærerkreds. Særlig Fond Kreds 151 af Danmarks Lærerforening og Særlig Fond Østergade 24B 9550 Mariager Årsrapport 2015 Godkendt på kredsens ordinære generalforsamling, den 15/3-2016 ------------------------------- dirigent I

Læs mere

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014

Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 Odense Lærerforenings ordinære generalforsamling fredag den 14. marts 2014 **** Beslutningsreferat **** 1. Valg af dirigent Anne-Mette Jensen foreslog afdelingsleder i Danmarks Lærerforening, Palle Rom,

Læs mere

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB

INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB INDTÆGTER BUDGET REGNSKAB Kontingent 4.175.000 4.113.734 AKUT-fondsrefusion 750.000 681.517 Renteindtægter 75.000 80.904 Andre indtægter 350.000 345.817 Indtægter i alt 5.350.000 5.221.971 UDGIFTER Personaleudgifter

Læs mere

Noter til regnskab 2014.

Noter til regnskab 2014. Noter til regnskab 2014. 1 Renter ekstraordinære store pga mgl frikøbsafregning med kommunen 2 Pga mange nye TR og sygemelding var der kun 3 deltagere på St. kursus/fr.dal Desuden blev begge konferencer

Læs mere

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter

Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vedtægter Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune Vedtægter VEDTÆGTER for Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Lyngby-Taarbæk Kommune,

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Vedtægter. for. Myrup Bylaug

Vedtægter. for. Myrup Bylaug Vedtægter for Myrup Bylaug Stiftet den 6. april 2000 Vedtægter sidst revideret den 16. marts 2013 Se hjemmeside vedr. Myrup: http://www.lokalby.dk/ Formål 1 Foreningens navn er Myrup Bylaug, og dens område

Læs mere

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016

Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Vedtægter for HK Luftfart SAS 13. september 2016 Kastrup 2016 1 Indhold 1. NAVN..... 4 2. OPTAGELSESBETINGELSER... 4 3. FORMÅL... 4 STK. 2. Faglige opgaver... 4 STK. 3. Organisatoriske opgaver... 4 4.

Læs mere

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening

Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening Vedtægter for Odense Konservative Vælgerforening 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Odense kommune, i daglig tale Odense Konservative Vælgerforening (OKV). Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i

KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i KLUBVEDTÆGTER for medlemmer af Dansk El-Forbund i Klubbens navn Indhold: Klubvedtægter 1 Klubbens formål og virke 2 Klub/Fællesklub 3 Medlemmernes kollegiale pligter 4 Urafstemning 5 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011

Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening Gældende fra 10. marts 2011 Vedtægter for Østjysk Landboforening 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Østjysk Landboforening. Foreningens hjemsted er Horsens kommune.

Læs mere

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008

Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Forretningsudvalgsmødet den 9. juni 2009, punkt 1 bilag DANMARKS LÆRERFORENING BILAG TIL ÅRSRAPPORT 2008 Regnskab Danmarks Lærerforening pr. 31/12-2008 Side 1 (i 1.000 kr.) (Bilag 1) Specifikation Hovedkassen

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL

GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. MARTS 2014 GENERALFORSAMLING I ISHØJ LÆRERKREDS TORSDAG DEN 20 MARTS 2014 KL. 16.15 Punkt 1: Valg af dirigent valg af stemmetællere og godkendelse af forretningsorden

Læs mere