Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Hoved- og nøgletal Middelfart SparekaSSe 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Solvensprocent 13,2 18,0 16,0 15,1 14,2 Kernekapitalprocent 10,0 12,5 10,7 10,4 13,1 Egenkapitalforrentning før skat -13,2-4,7-9,3 6,0 13,9 Egenkapitalforrentning efter skat -10,5-4,9-7,8 5,1 11,9 Indtjening pr. omkostningskrone 0,8 0,9 0,7 1,2 1,6 Renterisiko -2,3 0,7 4,3 2,2 1,3 Valutaposition 84,3 72,9 78,0 49,0 7,4 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,0 0 Udlån i forhold til indlån 80,8 95,3 108,8 118,5 104,8 Udlån i forhold til egenkapital 6,3 6,5 5,9 5,4 4,6 Årets udlånsvækst 0,4 5,0-1,9 19,5 19,5 Overdækning i forhold til lov om likviditet 302,0 243,3 181,2 55,9 6,9 Summen af store engagementer 38,3 17,9 134,1 124,7 136,7 Årets nedskrivningsprocent 1,6 1,9 0,8 0,1 0 marts februar JanUAR

3 3 Året der gik Året der gik Januar Traditionen tro havde Egtved Borgerforening og en flok lokale musikelskere arrangeret cafeaften i Egtved Forsamlingshus. Aftenen bød på en levende musikalsk cocktail, hvor de mange gæster blandt andet kunne nyde swing, jazz og irsk folkemusik. Sparekassen var medsponsor for arrangementet og gav rabat på entrebilletten til sine kunder. Maj løb Lillebælt Halvmarathon, mens tilskuerne bare nød dagen og udsigten fra Sparekassens tribune ved start og mål. Middelfart Sparekasse var hovedsponsor og var også involveret på dagen. Medarbejdere sørgede for udskænkning af kaffe ved tribunen og viste publikum vej til en plads på 1. parket. En hel del løbeglade kolleger tog turen over broen. Februar Børnene viste sig fra mange sjove sider, da Middelfart Sparekasse i Fredericia holdt fastelavnsfest for fantasifulde børn og deres forældre. Små prinsesser, Tigerdyr, klovne og en enkelt julemand slog løs på tønderne på Sparekassens parkeringsplads. De to bedst udklædte børn vandt et gavekort til legetøj, og alle fik godter og fastelavnsboller. Juni Medarbejdere fra Sparekassen var som altid klar i dankortteltet til at forsyne festivalgæsterne med kontanter til en festlig Rock under Broen Middelfart Sparekasse var hovedsponsor og sørgede for det tekniske maskineri i teltet. Det var en våd og mudret dag, men humøret hos Sparekassens 30 medhjælpere og de gæster fejlede ikke noget. Marts En masse børn var på sanseeventyr sammen med Drage Bent, før de skulle i biografen og se Sådan træner du din drage. De fik dragende historier og var fuldstændig opslugt, da de måtte røre ved et drageæg og se en dragetand Sparekassen havde arrangeret dagen i samarbejde med Middelfart Bibliotek. Juli Der var liv og glæde i byen, da spillemænd, gademusikanter og visesangere for 15. gang spillede op til Gademusik Festival i Uldum. Det var en bragende varm sommerdag og en kæmpe musikalsk succes, ikke bare lokalt folk kom i busser fra hele landet. Sparekassens afdeling i Uldum viste sig også i gadebilledet med en stand, hvor børn blev ansigtsmalet. April Unge sangtalenter på år var indbudt til auditions i vaskeægte X-factor-stil i tre afdelinger af Sparekassen. De otte med mest S-faktor indspillede hver en sang på en cd. Sangene er skrevet af musiker og pædagog Flemming Koch og handler om børn og unges hverdag og oplevelser. Cd en blev delt ud på skoler og institutioner. August Allan Olsen var med på Sparekassens golfhold sammen med to kunder og en medarbejder. De to kunder var de heldige vindere af en konkurrence på midspar.dk. Golf mod Kræft er et landsdækkende arrangement, og Sparekassen støttede ved at købe et VIP-hold til turneringen i Barløseborg. Der blev i alt spillet kr. ind til Kræftens Bekæmpelse. Juli Juni Maj april

4 Indholdsfortegnelse September Skuespiller Lone Hertz, der er bestyrelsesmedlem i Plan Danmark, fortalte bevægende om sit møde med fattige børn i udviklingslandene. Arrangementet var en introduktion til Sparekassens nye samarbejdspartner, Plan Danmark, og et farvel til den gamle, MyC4. Den rejselystne Gunnar Jensen fra Strib fortalte også om sit møde med afrikanske iværksættere. Oktober Næsten 400 børn i alderen 3-6 år og deres forældre blev underholdt med eventyrfigurer, hoppeborge og magi på årets store familiedag i Stribhallen. Hallen var fuld af glade, hoppende børn, tjubang og tryllerier med tryllekunstner Nicklas Berg. Sparekassens folk var i børnevenlige udgaver blandt andet forklædt som prinsesse, pirat, Pinocchio og Shrek. November Hedensted Kirke var propfyldt, da Sparekassen havde arrangeret solokoncert med Poul Krebs. Han skabte glæde og overskud til julehjælp. For hver solgt billet skænkede Sparekassen 50 kroner til Hedensted Kirkes Menighedspleje. Pengene gik til at sprede lys og glæde i julen for svagere stillede mennesker og familier. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse... side 2 Året der gik...side 3 Indholdsfortegnelse...side 4 Forord...side 5 Påtegninger...side 6 Ledelsen i Middelfart Sparekasse...side 10 Ledelsesberetning...side 30 Om Middelfart Sparekasse...side 37 Samfundsværdiredegørelse...side 40 Kapitalforhold og solvens...side 74 Anvendt regnskabspraksis...side 80 Regnskab...side 87 Regnskab, noter...side 92 December Det er altid noget særligt, når der er julekoncert på Koldinghus. Også denne gang hvor Michael Falch gav julen vinger med akustiske numre fra hele sin karriere. Sparekassen arrangerede koncerten i samarbejde med KIF s fodboldafdeling. Og som altid skænkede Sparekassen et beløb til ungdomsarbejdet i klubben. Oktober SEPTEMBER AugUST Hans Erik Brønserud

5 Forord 5 Forord Velkommen til Middelfart Sparekasses årsrapport for Vi håber, at du med denne rapport finder det let at dykke ned i tallene og tankerne bag vores forretning uanset om du er kunde, interessent eller samarbejdspartner. Vi serverer de væsentlige nøgletal allerede i omslaget og den større finansielle afrapportering på de følgende sider. Det er dog ikke kun de økonomiske tal, der tæller for os. Det ligger os også meget på sinde at påvirke vores omverden positivt. Vi omtaler derfor i et selvstændigt afsnit, hvordan vi i 2010 har løftet vores samfundsansvar. Rapporteringen vedrørende samfundsansvar er således blevet en integreret del af vores årsrapport. Vil du vide mere om Middelfart Sparekasse, så er der altid åbent på hvor du blandt andet også kan finde denne rapport. Vi ønsker dig god læselyst! Med venlig hilsen Hans Erik Brønserud Adm. direktør Charlotte Szocska Bestyrelsesformand DECEMBER November

6 6 påtegning Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Middelfart Sparekasse og koncernen. Direktion: Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Hans Erik Brønserud Adm. direktør Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og Middelfart Sparekasses aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Bestyrelse: Charlotte Szocska Formand Michaela Otto Næstformand Åge Almtoft Steen F. Kjær Allan Buch Søren Illum Nielsen Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Ulrik Sørensen Medarbejderrepræsentant Michael Borum Medarbejderrepræsentant Helle Lund Gregersen Medarbejderrepræsentant Middelfart, den 15. marts 2011 Selskabsoplysninger Middelfart Sparekasse Havnegade Middelfart CVR: Stiftet: 1853 Hjemsted: Middelfart Repræsentantskabsmøde: Årsrapporten for året 2010 er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde, afholdt i Middelfart den 31. marts Dirigentens underskrift

7 påtegning 7 Intern revisions påtegning Til garanterne i Middelfart Sparekasse Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen for Middelfart Sparekasse for regnskabsåret Koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen udarbejdes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, herunder undersøgelse af information, der understøtter de anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Middelfart, den 15. marts 2011 Susanne Overgaard Nielsen revisionschef

8 8

9 9 Den uafhængige revisors påtegning Til garanterne i Middelfart Sparekasse Vi har revideret årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen for Middelfart Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, aktiver, passiver, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregn skab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har herudover ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af Sparekassens og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Sparekassens og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Sparekassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Sparekassen og koncernen kan påvirkes af i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Fredericia, den 10. marts 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Hededam Christensen Statsautoriseret revisor Steffen Kjær Rasmussen Statsautoriseret revisor

10

11 Når det gælder dialog med omverdenen har vi altid åben

12 12 Ledelsen i middelfart sparekasse Komitéen for god Selskabsledelse har revideret sine anbefalinger. I en tid hvor mangen en bankdirektion og -bestyrelse må spørge sig selv og hinanden, hvordan tilliden vindes tilbage, vil det være uklogt at sidde disse anbefalinger overhørigt Citat fra Bankinfo, juni 2010 God selskabsledelse Finanskrisen har øget samfundets opmærksomhed på god selskabsledelse, og dette har betydet et yderligere og meget naturligt fokus på de finansielle virksomheder. Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at opføre sig ansvarligt overfor det samfund, som Sparekassen er en del af. Det mener vi, at man bedst muligt opnår gennem en åben dialog med vores interessenter. Sparekassen har derfor arbejdet med at forholde sig til den væsentlige udvikling, der har været i Anbefalinger for god selskabsledelse siden den første danske udgave i Sparekassen er ikke lovmæssigt forpligtet til at leve op til Anbefalinger for god selskabsledelse. Finansrådet anbefaler dog alle dets medlemmer at følge anbefalingerne for bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, samt anbefalingerne om ekstern revision. I tråd med Sparekassens ønske om åbenhed har vi valgt at rapportere indenfor alle områder i Anbefalinger for god selskabsledelse. Herunder ses et uddrag af Sparekassens redegørelse. Hele redegørelsen kan læses på Beskrivelse af udviklingen i bestyrelsen siden 2008 I 2008 påbegyndte bestyrelsen i Middelfart Sparekasse og strategisk rådgiver Søren Brandi et samarbejde om at forberede det ventede generationsskifte, der skulle komme i kølvandet af, at vores formand igennem 16 år, Jørgen Eggert-Larsen, havde valgt at gå på pension pr Skæbnen ville, at dette arbejde faldt sammen med finanskrisen og flere bankkrak, der satte fokus på bestyrelsens ansvar og kompetencer. Bestyrelsen har valgt at omorganisere arbejdet i bestyrelsen, hvor blandt andet bestyrelsesudvalg og en målrettet uddannelse af bestyrelsen skal sikre, at kompetencerne i bestyrelsen anvendes og udvikles så optimalt som muligt. Der stilles således større krav til såvel det enkelte bestyrelsesmedlem som formandskabet, der skal lede arbejdet i bestyrelsen. Generationsskiftet i formandskabet og den nye organisering af arbejdet i bestyrelsen har betydet et skift i bestyrelsens fokus. En stor del af det tidligere bestyrelsesarbejde har været bagudrettet. For at effektivisere arbejdet er der taget hul på at lave et årshjul, der fremover skal sikre, at bestyrelsen fokuserer mere på risici og det strategiske arbejde end på bagudrettede tal, for derved at sikre Middelfart Sparekasses videreudvikling mod visionen om at være Danmarks bedste pengeinstitut. Middelfart Sparekasse følger komiteen for god selskabsledelses struktur 1. Garanternes rolle og samspil med Sparekassens ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for Sparekassen og Sparekassens samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 5. Bestyrelsens sammensætning og organisering herunder udvalg 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision.

13 Ledelsen i middelfart sparekasse Garanternes rolle og samspil med Sparekassens ledelse Middelfart Sparekasses tilhørsforhold til og engagement i lokalområdet kan føres tilbage til grundlæggelsen af Sparekassen i 1853, hvor en gruppe aktive håndværkere søgte alternative finansieringsmuligheder. Sparekassen var tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og denne tanke lever stadig i bedste velgående her godt 158 år senere. Opskriften har altid været en stor tilknytning til lokalområderne og et stort lokalt engagement i bl.a. erhvervsudvikling. Nærheden til kunderne er en vigtig del af vores filosofi, og vi er stadig et lokalt pengeinstitut, hvor medarbejderne har naturlig tilknytning til nærmiljøet. Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse, dvs. en selvejende institution. Det betyder, at ingen ejer Sparekassen, og ingen udenforstående kan få andel i Sparekassens udbytte. Enhver indskyder kan blive garant ved at tegne garantkapital. Garantkapitalen er opdelt i A og B kapital, idet enhver indskyder kan tegne garantkapital på minimum kr. og maksimalt kr. Der er en stemmeretsbegrænsning på 20 stemmer pr. garant. Den øverste myndighed i Sparekassen er repræsentantskabet og derfor afholdes der mindst 1 ordinært repræsentantskabsmøde samt mindst 1 repræsentantskabsseminar årligt. Garanterne vælger repræsentantskabet. Bestyrelsen har på baggrund af Sparekassens størrelse og lokale forankring vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde fysiske repræsentantskabsmøder frem for delvist eller fuldstændigt elektroniske. Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker med mindst 14 dages varsel, hvilket giver medlemmerne af repræsentantskabet rimelig tid til forberedelse. Indkaldelsen sker så fyldestgørende som muligt, således at den giver mulighed for at danne sig et billede af de emner, der skal behandles. Kandidater til bestyrelsen offentliggøres og præsenteres dermed på forhånd i indkaldelsen. Der er mulighed for at afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen deltager på repræsentantskabsmøderne, medmindre de er forhindret af sygdom eller andre tvingende grunde. Vederlag / mødediæter til repræsentantskabet I Middelfart Sparekasse ønsker vi i øget grad at benytte os af de forskellige kompetencer, der er til stede i repræsentantskabet for at imødekomme de stigende krav til den øverste ledelse. Dette betyder, at der er behov for at afholde/ indkalde repræsentantskabet til ekstraordinære møder og seminarer. Bestyrelsen ønsker at anerkende den ekstra indsats, som ydes i denne forbindelse, og det er derfor pr blevet muligt for repræsentantskabet at modtage et vederlag for seminarer eller møder, der ligger ud over den normale mødeplan. Det vil fremgå af indkaldelsen, om mødet er omfattet af muligheden for vederlag / mødediæt. Det enkelte repræsentantskabsmedlem skal aktivt udfylde et bilag for at modtage vederlaget / mødediæten. Et vederlag / en mødediæt udgør kr ,-.

14 14 Ledelsen i middelfart sparekasse Repræsentantskabet Valgkreds 1 Middelfart, Strib Valgkreds 2 Fredericia Poul Andersen Folketingsmedlem Gitte Hein Butiksindehaver Søren Illum Nielsen Bestyrelsesmedlem Uffe Simonsen Smedemester Steen Trabjerg Læge Tommy Dueholm Bedemand Allan Buch Bundgarnsfisker Lars Jeppe Jeppesen Tømrermester Henrik Olesen Politiassistent Bo Smith Sygeplejerske Henning Zederkof Foreningsformand Kasserer Ole Nikolajsen Direktør Jacob Elkjær Restauratør Steen F. Kjær Bestyrelsesmedlem Advokat Ole Olsen Bogtrykker Jens Sørensen Adm. direktør Kenny Bruun Olsen Servicechef Johannes Gregersen Fhv.vicepolitiinspektør Jens Backer Mogensen Sognepræst Jørgen Rasmussen Produkthandler Joan Thorning Butiksindehaver Bjarne Wetche Bagermester

15 Ledelsen i middelfart sparekasse 15 Valgkreds 3 Vejle, Vinding, Ødsted Valgkreds 4 Uldum, Hedensted Valgkreds 5 Kolding Hans Boesen Bedemand Marlene Jørgensen AD er/ Grafiker Jørgen Andersen Værktøjsforhandler Laila Bro Konsulent Niels Anker Michaelsen Advokat Kurt Espesen Kundechef/ underdirektør Hans Erik Pedersen Fhv. Kriminalassistent Michaela Otto Headhunter Næstformand Finn Lund Clausen Direktør Frank J. Nielsen Bagermester Inge Hvilsted Specialkonsulent, Cand. Jur Søren Moos Rasmussen Gårdejer Merethe Hjaltelin Selvstændig Charlotte Szocska Bestyrelsesformand Advokat Dorte Sundall Salgschef

16 16 Ledelsen i middelfart sparekasse Vi tror på, at når vores omgivelser trives og udvikler sig positivt, smitter det af på os og omvendt. Det handler ikke om politisk korrekthed, blot om en bevidsthed om den dynamik, vi alle nyder godt af. 2. Interessenternes rolle og betydning for Sparekassen og Sparekassens samfundsansvar I Middelfart Sparekasse arbejdes der med CSR ud fra et begreb, vi kalder At skabe samfundsværdi. Det handler om at udvise ansvarlighed overfor det samfund, som vi er en del af. Vi arbejder løbende med at integrere samfundsværdi i Sparekassens strategi og forretningsaktiviteter. Medarbejderne er ikke bare ansatte i Middelfart Sparekasse de er Middelfart Sparekasse. Arbejdet med at skabe samfundsværdi er en omfattende proces, og hver eneste dag træffer vi komplekse valg, som vi mener, kan medvirke til at forbedre fremtiden for vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, samfundet og miljøet. Vi omsætter ord til handling, og det er vores mål til stadighed at forbedre resultaterne og virkningerne af vores aktiviteter til gavn for vores interessenter. At skabe samfundsværdi i forhold til medarbejdere, handler for Middelfart Sparekasse om både tillid og integritet, og det handler om livskvalitet. Også langt mere end lovgivning og gældende overenskomster kræver. Vi respekterer medarbejderne som individer, da vi tror på, at ved at anerkende og respektere menneskers forskellighed og bruge forskelligheden konstruktivt, vinder vi både som samfund, arbejdsplads og som individer. I Middelfart Sparekasse skal ethvert kundeforhold være en forretning både for kunden og for Sparekassen. Ønsket om at skabe samfundsværdi indgår i vores strategiske arbejde med at identificere og skabe nye forretningsmuligheder. Med samfundsværdi som udgangspunkt handler det for os om at finde den mest ansvarlige løsning og ikke kun om at finde den bedste økonomiske løsning. I Sparekassen følger vi vores livsfilosofi. Vi tror på, at når vores omgivelser trives og udvikler sig positivt, smitter det af på os og omvendt. Det handler ikke om politisk korrekthed, blot om en bevidsthed om den dynamik, vi alle nyder godt af. Vores grundtanke er, at en del af vores indtjening skal tilbage til det samfund, vi er en del af. Læs mere om Sparekassens konkrete arbejde med at skabe samfundsværdi på side i nærværende årsrapport, hvor blandt andet fokusområderne for 2011 er beskrevet. 3. Åbenhed og transparens Det er Sparekassens holdning, at enhver medarbejder, der mener at have kompetence hertil, må udtale sig om et givent forhold. Kommunikation vedrørende enkelte specifikke forhold, herunder regnskabstal, fastlægges konkret, og direktionen orienterer i disse særlige tilfælde alle medarbejdere om, hvorledes kommunikationen foregår. I tilfælde af røveri er det kun direktionen, der udtaler sig. I Sparekassen tilstræbes der størst mulig åbenhed om aktiviteter, fremtidsudsigter og samhørighed via løbende dialog med vores interessenter. Sparekassen har blandt andet truffet forskellige foranstaltninger med henblik på formidling af oplysninger og løbende dialog. Som en konsekvens heraf lægges relevant informationsmateriale løbende ud på Sparekassens hjemmeside Nyhedsbreve udsendes flere gange årligt, og adm. dir. Hans Erik Brønserud skriver på sin blog nyetanker.dk blandt andet om Sparekassen. Derudover afholdes der garantmøder hvert andet år med deltagelse af mellem og garanter.

17 Ledelsen i middelfart sparekasse 17 Bestyrelsen i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse offentliggør årsrapport, halvårsrapport og en periodemeddelelse for hvert regnskabshalvår i henhold til gældende regler herfor og overholder således de lovfastsatte rapporteringskrav for finansielle virksomheder. Sparekassens årsrapport indeholder ud over finansiel information også en samfundsværdirapport. Sparekassen oversætter dele af årsrapporten til engelsk, herunder ledelsesberetning og nøgletal, da bestyrelsen har vurderet, at der med Sparekassens lokale forankring, ikke er behov for at udfærdige hele årsrapporten på engelsk. 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og finansielle kontrol af Middelfart Sparekasse. Det er ligeledes bestyrelsens opgave og ansvar at udøve tilsyn og kontrol med direktionens daglige ledelse. Bestyrelsens arbejde sker gennem mål og rammestyring med regelmæssig stillingtagen til strategi og risici. I samarbejde med direktionen sørger bestyrelsen løbende for, at Sparekassens strategi udvikles og opfølges, og der afholdes et årligt strategiseminar, hvor strategi og mål for de kommende år drøftes. I bestyrelsens forretningsorden samt 70 instruksen til direktionen er der fastlagt nærmere procedurer for planlægning, opfølgning og risikostyring m.v. Såvel forretningsorden som instruks vurderes mindst én gang årligt. Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om alle væsentlige forhold. Arbejdsfordelingen i direktionen er beskrevet via stillingsbeskrivelser og godkendt af bestyrelsen. Hele eller dele af direktionen deltager i bestyrelsesmøder, når det ud fra emnet vurderes at være relevant. Derudover deltager direktionen i strategiarbejdet. Michaela Otto er valgt til næstformand for bestyrelsen og tiltræder som formand i tilfælde af dennes fravær. Derudover fungerer hun som en effektiv sparringspartner for formanden i bestyrelsesarbejdet. Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder formandens opgaver, er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsens arbejde på en sådan måde, at den enkeltes viden og kompetencer nyttiggøres bedst muligt. Det har ikke været relevant for bestyrelsesformanden at deltage i den daglige ledelse eller at udføre andre særlige opgaver for Sparekassen i det forløbne regnskabsår.

18 18 Ledelsen i middelfart sparekasse 5. Bestyrelsens sammensætning og organisering herunder bestyrelsesudvalg Navn: Charlotte Szocska Stilling: Selvstændig advokat Alder: 41 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2009 Formand i 2010 Medlem af repræsentantskabet siden 2002 Mine faglige kompetencer: Cand.jur Bestyrelsesarbejde Ledererfaring selvstændig advokat siden 2001 Mine personlige kompetencer: Intuition Værtinde-gen Kreativ Udvalg i bestyrelsen: Risiko Instruks God selskabsledelse Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Vision Andre ledelseshverv: Formand for Munkensdam Gymnasium Formand for Kolding Udlejerforening Bestyrelsesmedlem i Szocska Advokataktieselskab Bestyrelsesmedlem i SZO ApS Lidt om mig: Jeg har brugt Middelfart Sparekasse siden jeg blev selvstændig i Jeg har igennem 9 år arbejdet med Sparekassens værdier, dels som kunde og som medlem af repræsentantskabet. Mit mål med arbejdet i bestyrelsen er at forme bestyrelsens arbejde, så det afspejler den måde, Sparekassen tænker på. Derfor er bestyrelsesmøderne også delt op efter de 4 værdier. Målet er at skabe Danmarks bedste bestyrelse i den finansielle sektor. Jeg bor i Christiansfeld med min mand og 2 børn.

19 Ledelsen i middelfart sparekasse 19 Navn: Michaela Otto Stilling: Partner i virksomheden Kromann Connect Search & Selection Alder: 45 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2007 Næstformand siden 2009 Medlem af repræsentantskabet siden Mine faglige kompetencer: Empatisk og god intuition Godt blik for resultater og mål Faglig viden indenfor: HR, logistik, marketing og salg Mine personlige kompetencer: Stærk og handlekraftig Selvstarter og godt drive Motiverende Udvalg i bestyrelsen: Nomineringsudvalg Vederlagsudvalg Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Medarbejderværdi Lidt om mig: Har i mere end 22 år arbejdet i transportbranchen, primært med ledelsesansvar inden for salg og marketing, ligesom jeg har været stærkt tilknyttet HR i de to koncerner jeg har været ansat i, DHL og TNT, med fokus på medarbejderudvikling, samt fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere. Derfor var springet ikke langt til for 3 år siden udelukkende at arbejde med HR, i dag som partner i virksomheden Kromann & Connect, der primært beskæftiger sig med search & selection (rekruttering & headhunting), samt Outplacement (karriererådgivning), og dertil Consulting (udvikling og fastholdelse af medarbejdere). Privat bosiddende i Hedensted, gift med Klavs og har to piger født i 1998 og Ud over min interesse og engagement for Middelfart Sparekasse, brænder jeg ligeledes for motion som løb og spinning. Navn: Åge Almtoft Stilling: Direktør i Dal-Bo A/S Alder: 54 Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2009 Mine faglige kompetencer: Uddannet Cand. Merc. i Revision og statsautoriseret revisor Ledelse på højt niveau i stor virksomhed Økonomidirektør i børsnoteret virksomhed Mine personlige kompetencer: Høj integritet Uafhængighed Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalg God selskabsledelse Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Indtjeningsværdi Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i: Dal-Bo Holding A/S, Bindeballevej 69, 7183 Randbøl Lidt om mig: Jeg har arbejdet som revisor hos KPMG i 10 år, heraf 4 som statsautoriseret revisor. I 1992 blev jeg ansat i Lemvigh Müller Gruppen, hvor jeg gennem 13 år har arbejdet i direktionen i forskellige selskaber i gruppen. Herefter har jeg været ansat i en børsnoteret virksomhed som økonomidirektør, hvor jeg blandt andet har haft ansvaret for indsendelse af fondsbørsmeddelelser og udarbejdelse af årsrapport (koncernregnskab) efter IFRS-reglerne. I dag arbejder jeg i ledelsen for Dal-Bo A/S, som jeg er medejer af. Jeg bor i Kolding og er gift med Jette på 26. år. Sammen har vi 2 børn.

20 20 Ledelsen i middelfart sparekasse Navn: Allan Buch Stilling: Bestyrelsesmedlem Alder: 48 Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2010 Medlem af repræsentantskabet siden 1992 Mine faglige kompetencer: Indsigt i den finansielle branche Politisk indsigt Strategisk tænkning Mine personlige kompetencer: Samfundsmæssigt kendskab Stor bestyrelseserfaring Kendskab til virksomhed og brancherelevante offentlige institutioner Udvalg i bestyrelsen: Risiko Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Kundeværdi Ejer af Skrillinge Strand Bundgarnsfiskeri Direktør i Fiskeriselskabet område 22 ApS Arbejdende bestyrelsesformand i Bælterne Fiskeriforening Bestyrer i Bælternes puljefiskeri Formand for Middelfart spildevand Holding A/S Formand for Middelfart spildevand A/S Bestyrelsesmedlem i Fjord og Bæltcentret, Kerteminde Næstformand i Strib Bådehavn Amba Næstformand i Strib Idrætsefterskole. Lidt om mig: Jeg er født og opvokset i Middelfart. Stort set født som kunde i Middelfart Sparekasse. Blev fisker i 1978, Fiskeskipper fra 1980 og uddannet Fiskeriteknolog i Organisationsmand fra 1990 og fuldtidsbeskæftiget som sådan siden Navn: Steen F. Kjær Stilling: Cand.jur/pensionist Alder: 65 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 1987 Medlem af repræsentantskabet siden 1981 Mine faglige kompetencer: Insolvensret, erhvervsrådgivning, fast ejendom og bankjura Erfaring med bestyrelsesarbejde i erhvervsdrivende selskaber Mine personlige kompetencer: Engageret Ledelseserfaring Kendskab til lokalområdet Udvalg i bestyrelsen: Risiko Indtjening Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Vision Lidt om mig: Jeg har haft advokatpraksis i Middelfart i 33 år, og været kunde og garant i Middelfart Sparekasse siden 1973, hvor jeg flyttede til byen. Jeg har 2 børn og 4 børnebørn og bor i Strib med min kone Lis. Min fritid går med sejlsport, badminton, jagt og vores sommerhus. Andre ledelseshverv: Formand Bestyrelsen i Ulykkesforsikringen for Dansk Fiskeri Næstformand i Danske Fiskeres forarbejdnings industri A/S Har været valgt til Middelfart Byråd siden Jeg bor i Strib, fraskilt og har 3 børn hvoraf de 2 er flyttet hjemmefra. Andre ledelseshverv: Ingen

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

Governance redegørelse

Governance redegørelse 1 // Noter Governance redegørelse Middelfart Sparekasse 2013 2 // Indholdsfortegnelse indhold Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i 2013... 6 Bestyrelsens organisering... 10 Information om direktion

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2014 CVR-nr. 67 05 18 15 143. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2010 CVR-nr. 67 05 18 15 139. regnskabsår Side 1 af 41 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Små banker har stor betydning

Små banker har stor betydning Årsrapport 2007 2 Små banker har stor betydning Af Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter I Danmark er hver fjerde private dansker og hver fjerde mindre og mellemstore virksomhed i dag kunde hos

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner

INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Ledelsespåtegning Revisionspåtegninger Årsregnskab: Nøgletalsdefinitioner Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Året 2014 i overskrifter Side 4 Bankens hovedaktiviteter Side 5 Regnskabet 2014 Side 5 Kapitalgrundlag Side 7 Kapitalstyring,

Læs mere

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om banken 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions erklæringer 5. Den uafhængige revisors erklæringer 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om banken 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

2009 2008 2007 2006 2005 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 2009 Å r s R a p p o r t OVERBLIK 5-ÅRS OVERSIGT >>> FINANSKALENDER >>> Finanskalender 23.03.10: Ordinær generalforsamling 11.05.10: Kvartalsrapport for 1. kvartal 2010 17.08.10: Halvårsrapport for 1.

Læs mere

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger Årsrapport 2007 Indhold Mål og strategier for Roskilde Bank...3 Fortsat fremgang i basisindtægter...4 Hovedtal / nøgletal...5 Regnskabskommentarer...5 Ledelsesberetning Hovedtal, nøgletal og femårsoversigt...6

Læs mere

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Årsrapport nr. 101. Årsrapport for 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport nr. 101 Årsrapport for 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Årsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 4 Ledelsesberetning hovedpunkter

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2014 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728

Andelskassen Fælleskassen. Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Årsrapport 2014 Cvrnr. 69556728 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning. 7 Resultat- og totalindkomstopgørelse for

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse

ÅRSRAPPORT >>>>> Sammendrag. Frøs Herreds Sparekasse ÅRSRAPPORT 2007 >>>>> Sammendrag Frøs Herreds Sparekasse FRØS HAR EN STABIL OG KONTROLLERET VÆKST INDHOLD 2 Frøs har en stabil og kontrolleret vækst... 2 Beretning om sparekassens virksomhed for 2007...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer:

Anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej. Jyske Banks kommentarer: Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2011 Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten Anbefalinger om god selskabsledelse

Læs mere

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K.

Årsrapport ANDELSKASSEN J.A.K. Årsrapport 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. 0 Indholdsfortegnelse Andelskassens ledelse og revision...2 Ledelsespåtegning...3 Den uafhængige revisors erklæringer...4 Ledelsesberetning...6 Budskab fra ledelsen...6

Læs mere