Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Hoved- og nøgletal Middelfart SparekaSSe 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Solvensprocent 13,2 18,0 16,0 15,1 14,2 Kernekapitalprocent 10,0 12,5 10,7 10,4 13,1 Egenkapitalforrentning før skat -13,2-4,7-9,3 6,0 13,9 Egenkapitalforrentning efter skat -10,5-4,9-7,8 5,1 11,9 Indtjening pr. omkostningskrone 0,8 0,9 0,7 1,2 1,6 Renterisiko -2,3 0,7 4,3 2,2 1,3 Valutaposition 84,3 72,9 78,0 49,0 7,4 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,0 0 Udlån i forhold til indlån 80,8 95,3 108,8 118,5 104,8 Udlån i forhold til egenkapital 6,3 6,5 5,9 5,4 4,6 Årets udlånsvækst 0,4 5,0-1,9 19,5 19,5 Overdækning i forhold til lov om likviditet 302,0 243,3 181,2 55,9 6,9 Summen af store engagementer 38,3 17,9 134,1 124,7 136,7 Årets nedskrivningsprocent 1,6 1,9 0,8 0,1 0 marts februar JanUAR

3 3 Året der gik Året der gik Januar Traditionen tro havde Egtved Borgerforening og en flok lokale musikelskere arrangeret cafeaften i Egtved Forsamlingshus. Aftenen bød på en levende musikalsk cocktail, hvor de mange gæster blandt andet kunne nyde swing, jazz og irsk folkemusik. Sparekassen var medsponsor for arrangementet og gav rabat på entrebilletten til sine kunder. Maj løb Lillebælt Halvmarathon, mens tilskuerne bare nød dagen og udsigten fra Sparekassens tribune ved start og mål. Middelfart Sparekasse var hovedsponsor og var også involveret på dagen. Medarbejdere sørgede for udskænkning af kaffe ved tribunen og viste publikum vej til en plads på 1. parket. En hel del løbeglade kolleger tog turen over broen. Februar Børnene viste sig fra mange sjove sider, da Middelfart Sparekasse i Fredericia holdt fastelavnsfest for fantasifulde børn og deres forældre. Små prinsesser, Tigerdyr, klovne og en enkelt julemand slog løs på tønderne på Sparekassens parkeringsplads. De to bedst udklædte børn vandt et gavekort til legetøj, og alle fik godter og fastelavnsboller. Juni Medarbejdere fra Sparekassen var som altid klar i dankortteltet til at forsyne festivalgæsterne med kontanter til en festlig Rock under Broen Middelfart Sparekasse var hovedsponsor og sørgede for det tekniske maskineri i teltet. Det var en våd og mudret dag, men humøret hos Sparekassens 30 medhjælpere og de gæster fejlede ikke noget. Marts En masse børn var på sanseeventyr sammen med Drage Bent, før de skulle i biografen og se Sådan træner du din drage. De fik dragende historier og var fuldstændig opslugt, da de måtte røre ved et drageæg og se en dragetand Sparekassen havde arrangeret dagen i samarbejde med Middelfart Bibliotek. Juli Der var liv og glæde i byen, da spillemænd, gademusikanter og visesangere for 15. gang spillede op til Gademusik Festival i Uldum. Det var en bragende varm sommerdag og en kæmpe musikalsk succes, ikke bare lokalt folk kom i busser fra hele landet. Sparekassens afdeling i Uldum viste sig også i gadebilledet med en stand, hvor børn blev ansigtsmalet. April Unge sangtalenter på år var indbudt til auditions i vaskeægte X-factor-stil i tre afdelinger af Sparekassen. De otte med mest S-faktor indspillede hver en sang på en cd. Sangene er skrevet af musiker og pædagog Flemming Koch og handler om børn og unges hverdag og oplevelser. Cd en blev delt ud på skoler og institutioner. August Allan Olsen var med på Sparekassens golfhold sammen med to kunder og en medarbejder. De to kunder var de heldige vindere af en konkurrence på midspar.dk. Golf mod Kræft er et landsdækkende arrangement, og Sparekassen støttede ved at købe et VIP-hold til turneringen i Barløseborg. Der blev i alt spillet kr. ind til Kræftens Bekæmpelse. Juli Juni Maj april

4 Indholdsfortegnelse September Skuespiller Lone Hertz, der er bestyrelsesmedlem i Plan Danmark, fortalte bevægende om sit møde med fattige børn i udviklingslandene. Arrangementet var en introduktion til Sparekassens nye samarbejdspartner, Plan Danmark, og et farvel til den gamle, MyC4. Den rejselystne Gunnar Jensen fra Strib fortalte også om sit møde med afrikanske iværksættere. Oktober Næsten 400 børn i alderen 3-6 år og deres forældre blev underholdt med eventyrfigurer, hoppeborge og magi på årets store familiedag i Stribhallen. Hallen var fuld af glade, hoppende børn, tjubang og tryllerier med tryllekunstner Nicklas Berg. Sparekassens folk var i børnevenlige udgaver blandt andet forklædt som prinsesse, pirat, Pinocchio og Shrek. November Hedensted Kirke var propfyldt, da Sparekassen havde arrangeret solokoncert med Poul Krebs. Han skabte glæde og overskud til julehjælp. For hver solgt billet skænkede Sparekassen 50 kroner til Hedensted Kirkes Menighedspleje. Pengene gik til at sprede lys og glæde i julen for svagere stillede mennesker og familier. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse... side 2 Året der gik...side 3 Indholdsfortegnelse...side 4 Forord...side 5 Påtegninger...side 6 Ledelsen i Middelfart Sparekasse...side 10 Ledelsesberetning...side 30 Om Middelfart Sparekasse...side 37 Samfundsværdiredegørelse...side 40 Kapitalforhold og solvens...side 74 Anvendt regnskabspraksis...side 80 Regnskab...side 87 Regnskab, noter...side 92 December Det er altid noget særligt, når der er julekoncert på Koldinghus. Også denne gang hvor Michael Falch gav julen vinger med akustiske numre fra hele sin karriere. Sparekassen arrangerede koncerten i samarbejde med KIF s fodboldafdeling. Og som altid skænkede Sparekassen et beløb til ungdomsarbejdet i klubben. Oktober SEPTEMBER AugUST Hans Erik Brønserud

5 Forord 5 Forord Velkommen til Middelfart Sparekasses årsrapport for Vi håber, at du med denne rapport finder det let at dykke ned i tallene og tankerne bag vores forretning uanset om du er kunde, interessent eller samarbejdspartner. Vi serverer de væsentlige nøgletal allerede i omslaget og den større finansielle afrapportering på de følgende sider. Det er dog ikke kun de økonomiske tal, der tæller for os. Det ligger os også meget på sinde at påvirke vores omverden positivt. Vi omtaler derfor i et selvstændigt afsnit, hvordan vi i 2010 har løftet vores samfundsansvar. Rapporteringen vedrørende samfundsansvar er således blevet en integreret del af vores årsrapport. Vil du vide mere om Middelfart Sparekasse, så er der altid åbent på hvor du blandt andet også kan finde denne rapport. Vi ønsker dig god læselyst! Med venlig hilsen Hans Erik Brønserud Adm. direktør Charlotte Szocska Bestyrelsesformand DECEMBER November

6 6 påtegning Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Middelfart Sparekasse og koncernen. Direktion: Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Hans Erik Brønserud Adm. direktør Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og Middelfart Sparekasses aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Bestyrelse: Charlotte Szocska Formand Michaela Otto Næstformand Åge Almtoft Steen F. Kjær Allan Buch Søren Illum Nielsen Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Ulrik Sørensen Medarbejderrepræsentant Michael Borum Medarbejderrepræsentant Helle Lund Gregersen Medarbejderrepræsentant Middelfart, den 15. marts 2011 Selskabsoplysninger Middelfart Sparekasse Havnegade Middelfart CVR: Stiftet: 1853 Hjemsted: Middelfart Repræsentantskabsmøde: Årsrapporten for året 2010 er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde, afholdt i Middelfart den 31. marts Dirigentens underskrift

7 påtegning 7 Intern revisions påtegning Til garanterne i Middelfart Sparekasse Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen for Middelfart Sparekasse for regnskabsåret Koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen udarbejdes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, herunder undersøgelse af information, der understøtter de anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Middelfart, den 15. marts 2011 Susanne Overgaard Nielsen revisionschef

8 8

9 9 Den uafhængige revisors påtegning Til garanterne i Middelfart Sparekasse Vi har revideret årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen for Middelfart Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, aktiver, passiver, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregn skab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har herudover ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af Sparekassens og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Sparekassens og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Sparekassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Sparekassen og koncernen kan påvirkes af i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Fredericia, den 10. marts 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Hededam Christensen Statsautoriseret revisor Steffen Kjær Rasmussen Statsautoriseret revisor

10

11 Når det gælder dialog med omverdenen har vi altid åben

12 12 Ledelsen i middelfart sparekasse Komitéen for god Selskabsledelse har revideret sine anbefalinger. I en tid hvor mangen en bankdirektion og -bestyrelse må spørge sig selv og hinanden, hvordan tilliden vindes tilbage, vil det være uklogt at sidde disse anbefalinger overhørigt Citat fra Bankinfo, juni 2010 God selskabsledelse Finanskrisen har øget samfundets opmærksomhed på god selskabsledelse, og dette har betydet et yderligere og meget naturligt fokus på de finansielle virksomheder. Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at opføre sig ansvarligt overfor det samfund, som Sparekassen er en del af. Det mener vi, at man bedst muligt opnår gennem en åben dialog med vores interessenter. Sparekassen har derfor arbejdet med at forholde sig til den væsentlige udvikling, der har været i Anbefalinger for god selskabsledelse siden den første danske udgave i Sparekassen er ikke lovmæssigt forpligtet til at leve op til Anbefalinger for god selskabsledelse. Finansrådet anbefaler dog alle dets medlemmer at følge anbefalingerne for bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, samt anbefalingerne om ekstern revision. I tråd med Sparekassens ønske om åbenhed har vi valgt at rapportere indenfor alle områder i Anbefalinger for god selskabsledelse. Herunder ses et uddrag af Sparekassens redegørelse. Hele redegørelsen kan læses på Beskrivelse af udviklingen i bestyrelsen siden 2008 I 2008 påbegyndte bestyrelsen i Middelfart Sparekasse og strategisk rådgiver Søren Brandi et samarbejde om at forberede det ventede generationsskifte, der skulle komme i kølvandet af, at vores formand igennem 16 år, Jørgen Eggert-Larsen, havde valgt at gå på pension pr Skæbnen ville, at dette arbejde faldt sammen med finanskrisen og flere bankkrak, der satte fokus på bestyrelsens ansvar og kompetencer. Bestyrelsen har valgt at omorganisere arbejdet i bestyrelsen, hvor blandt andet bestyrelsesudvalg og en målrettet uddannelse af bestyrelsen skal sikre, at kompetencerne i bestyrelsen anvendes og udvikles så optimalt som muligt. Der stilles således større krav til såvel det enkelte bestyrelsesmedlem som formandskabet, der skal lede arbejdet i bestyrelsen. Generationsskiftet i formandskabet og den nye organisering af arbejdet i bestyrelsen har betydet et skift i bestyrelsens fokus. En stor del af det tidligere bestyrelsesarbejde har været bagudrettet. For at effektivisere arbejdet er der taget hul på at lave et årshjul, der fremover skal sikre, at bestyrelsen fokuserer mere på risici og det strategiske arbejde end på bagudrettede tal, for derved at sikre Middelfart Sparekasses videreudvikling mod visionen om at være Danmarks bedste pengeinstitut. Middelfart Sparekasse følger komiteen for god selskabsledelses struktur 1. Garanternes rolle og samspil med Sparekassens ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for Sparekassen og Sparekassens samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 5. Bestyrelsens sammensætning og organisering herunder udvalg 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision.

13 Ledelsen i middelfart sparekasse Garanternes rolle og samspil med Sparekassens ledelse Middelfart Sparekasses tilhørsforhold til og engagement i lokalområdet kan føres tilbage til grundlæggelsen af Sparekassen i 1853, hvor en gruppe aktive håndværkere søgte alternative finansieringsmuligheder. Sparekassen var tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og denne tanke lever stadig i bedste velgående her godt 158 år senere. Opskriften har altid været en stor tilknytning til lokalområderne og et stort lokalt engagement i bl.a. erhvervsudvikling. Nærheden til kunderne er en vigtig del af vores filosofi, og vi er stadig et lokalt pengeinstitut, hvor medarbejderne har naturlig tilknytning til nærmiljøet. Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse, dvs. en selvejende institution. Det betyder, at ingen ejer Sparekassen, og ingen udenforstående kan få andel i Sparekassens udbytte. Enhver indskyder kan blive garant ved at tegne garantkapital. Garantkapitalen er opdelt i A og B kapital, idet enhver indskyder kan tegne garantkapital på minimum kr. og maksimalt kr. Der er en stemmeretsbegrænsning på 20 stemmer pr. garant. Den øverste myndighed i Sparekassen er repræsentantskabet og derfor afholdes der mindst 1 ordinært repræsentantskabsmøde samt mindst 1 repræsentantskabsseminar årligt. Garanterne vælger repræsentantskabet. Bestyrelsen har på baggrund af Sparekassens størrelse og lokale forankring vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde fysiske repræsentantskabsmøder frem for delvist eller fuldstændigt elektroniske. Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker med mindst 14 dages varsel, hvilket giver medlemmerne af repræsentantskabet rimelig tid til forberedelse. Indkaldelsen sker så fyldestgørende som muligt, således at den giver mulighed for at danne sig et billede af de emner, der skal behandles. Kandidater til bestyrelsen offentliggøres og præsenteres dermed på forhånd i indkaldelsen. Der er mulighed for at afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen deltager på repræsentantskabsmøderne, medmindre de er forhindret af sygdom eller andre tvingende grunde. Vederlag / mødediæter til repræsentantskabet I Middelfart Sparekasse ønsker vi i øget grad at benytte os af de forskellige kompetencer, der er til stede i repræsentantskabet for at imødekomme de stigende krav til den øverste ledelse. Dette betyder, at der er behov for at afholde/ indkalde repræsentantskabet til ekstraordinære møder og seminarer. Bestyrelsen ønsker at anerkende den ekstra indsats, som ydes i denne forbindelse, og det er derfor pr blevet muligt for repræsentantskabet at modtage et vederlag for seminarer eller møder, der ligger ud over den normale mødeplan. Det vil fremgå af indkaldelsen, om mødet er omfattet af muligheden for vederlag / mødediæt. Det enkelte repræsentantskabsmedlem skal aktivt udfylde et bilag for at modtage vederlaget / mødediæten. Et vederlag / en mødediæt udgør kr ,-.

14 14 Ledelsen i middelfart sparekasse Repræsentantskabet Valgkreds 1 Middelfart, Strib Valgkreds 2 Fredericia Poul Andersen Folketingsmedlem Gitte Hein Butiksindehaver Søren Illum Nielsen Bestyrelsesmedlem Uffe Simonsen Smedemester Steen Trabjerg Læge Tommy Dueholm Bedemand Allan Buch Bundgarnsfisker Lars Jeppe Jeppesen Tømrermester Henrik Olesen Politiassistent Bo Smith Sygeplejerske Henning Zederkof Foreningsformand Kasserer Ole Nikolajsen Direktør Jacob Elkjær Restauratør Steen F. Kjær Bestyrelsesmedlem Advokat Ole Olsen Bogtrykker Jens Sørensen Adm. direktør Kenny Bruun Olsen Servicechef Johannes Gregersen Fhv.vicepolitiinspektør Jens Backer Mogensen Sognepræst Jørgen Rasmussen Produkthandler Joan Thorning Butiksindehaver Bjarne Wetche Bagermester

15 Ledelsen i middelfart sparekasse 15 Valgkreds 3 Vejle, Vinding, Ødsted Valgkreds 4 Uldum, Hedensted Valgkreds 5 Kolding Hans Boesen Bedemand Marlene Jørgensen AD er/ Grafiker Jørgen Andersen Værktøjsforhandler Laila Bro Konsulent Niels Anker Michaelsen Advokat Kurt Espesen Kundechef/ underdirektør Hans Erik Pedersen Fhv. Kriminalassistent Michaela Otto Headhunter Næstformand Finn Lund Clausen Direktør Frank J. Nielsen Bagermester Inge Hvilsted Specialkonsulent, Cand. Jur Søren Moos Rasmussen Gårdejer Merethe Hjaltelin Selvstændig Charlotte Szocska Bestyrelsesformand Advokat Dorte Sundall Salgschef

16 16 Ledelsen i middelfart sparekasse Vi tror på, at når vores omgivelser trives og udvikler sig positivt, smitter det af på os og omvendt. Det handler ikke om politisk korrekthed, blot om en bevidsthed om den dynamik, vi alle nyder godt af. 2. Interessenternes rolle og betydning for Sparekassen og Sparekassens samfundsansvar I Middelfart Sparekasse arbejdes der med CSR ud fra et begreb, vi kalder At skabe samfundsværdi. Det handler om at udvise ansvarlighed overfor det samfund, som vi er en del af. Vi arbejder løbende med at integrere samfundsværdi i Sparekassens strategi og forretningsaktiviteter. Medarbejderne er ikke bare ansatte i Middelfart Sparekasse de er Middelfart Sparekasse. Arbejdet med at skabe samfundsværdi er en omfattende proces, og hver eneste dag træffer vi komplekse valg, som vi mener, kan medvirke til at forbedre fremtiden for vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, samfundet og miljøet. Vi omsætter ord til handling, og det er vores mål til stadighed at forbedre resultaterne og virkningerne af vores aktiviteter til gavn for vores interessenter. At skabe samfundsværdi i forhold til medarbejdere, handler for Middelfart Sparekasse om både tillid og integritet, og det handler om livskvalitet. Også langt mere end lovgivning og gældende overenskomster kræver. Vi respekterer medarbejderne som individer, da vi tror på, at ved at anerkende og respektere menneskers forskellighed og bruge forskelligheden konstruktivt, vinder vi både som samfund, arbejdsplads og som individer. I Middelfart Sparekasse skal ethvert kundeforhold være en forretning både for kunden og for Sparekassen. Ønsket om at skabe samfundsværdi indgår i vores strategiske arbejde med at identificere og skabe nye forretningsmuligheder. Med samfundsværdi som udgangspunkt handler det for os om at finde den mest ansvarlige løsning og ikke kun om at finde den bedste økonomiske løsning. I Sparekassen følger vi vores livsfilosofi. Vi tror på, at når vores omgivelser trives og udvikler sig positivt, smitter det af på os og omvendt. Det handler ikke om politisk korrekthed, blot om en bevidsthed om den dynamik, vi alle nyder godt af. Vores grundtanke er, at en del af vores indtjening skal tilbage til det samfund, vi er en del af. Læs mere om Sparekassens konkrete arbejde med at skabe samfundsværdi på side i nærværende årsrapport, hvor blandt andet fokusområderne for 2011 er beskrevet. 3. Åbenhed og transparens Det er Sparekassens holdning, at enhver medarbejder, der mener at have kompetence hertil, må udtale sig om et givent forhold. Kommunikation vedrørende enkelte specifikke forhold, herunder regnskabstal, fastlægges konkret, og direktionen orienterer i disse særlige tilfælde alle medarbejdere om, hvorledes kommunikationen foregår. I tilfælde af røveri er det kun direktionen, der udtaler sig. I Sparekassen tilstræbes der størst mulig åbenhed om aktiviteter, fremtidsudsigter og samhørighed via løbende dialog med vores interessenter. Sparekassen har blandt andet truffet forskellige foranstaltninger med henblik på formidling af oplysninger og løbende dialog. Som en konsekvens heraf lægges relevant informationsmateriale løbende ud på Sparekassens hjemmeside Nyhedsbreve udsendes flere gange årligt, og adm. dir. Hans Erik Brønserud skriver på sin blog nyetanker.dk blandt andet om Sparekassen. Derudover afholdes der garantmøder hvert andet år med deltagelse af mellem og garanter.

17 Ledelsen i middelfart sparekasse 17 Bestyrelsen i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse offentliggør årsrapport, halvårsrapport og en periodemeddelelse for hvert regnskabshalvår i henhold til gældende regler herfor og overholder således de lovfastsatte rapporteringskrav for finansielle virksomheder. Sparekassens årsrapport indeholder ud over finansiel information også en samfundsværdirapport. Sparekassen oversætter dele af årsrapporten til engelsk, herunder ledelsesberetning og nøgletal, da bestyrelsen har vurderet, at der med Sparekassens lokale forankring, ikke er behov for at udfærdige hele årsrapporten på engelsk. 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og finansielle kontrol af Middelfart Sparekasse. Det er ligeledes bestyrelsens opgave og ansvar at udøve tilsyn og kontrol med direktionens daglige ledelse. Bestyrelsens arbejde sker gennem mål og rammestyring med regelmæssig stillingtagen til strategi og risici. I samarbejde med direktionen sørger bestyrelsen løbende for, at Sparekassens strategi udvikles og opfølges, og der afholdes et årligt strategiseminar, hvor strategi og mål for de kommende år drøftes. I bestyrelsens forretningsorden samt 70 instruksen til direktionen er der fastlagt nærmere procedurer for planlægning, opfølgning og risikostyring m.v. Såvel forretningsorden som instruks vurderes mindst én gang årligt. Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om alle væsentlige forhold. Arbejdsfordelingen i direktionen er beskrevet via stillingsbeskrivelser og godkendt af bestyrelsen. Hele eller dele af direktionen deltager i bestyrelsesmøder, når det ud fra emnet vurderes at være relevant. Derudover deltager direktionen i strategiarbejdet. Michaela Otto er valgt til næstformand for bestyrelsen og tiltræder som formand i tilfælde af dennes fravær. Derudover fungerer hun som en effektiv sparringspartner for formanden i bestyrelsesarbejdet. Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder formandens opgaver, er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsens arbejde på en sådan måde, at den enkeltes viden og kompetencer nyttiggøres bedst muligt. Det har ikke været relevant for bestyrelsesformanden at deltage i den daglige ledelse eller at udføre andre særlige opgaver for Sparekassen i det forløbne regnskabsår.

18 18 Ledelsen i middelfart sparekasse 5. Bestyrelsens sammensætning og organisering herunder bestyrelsesudvalg Navn: Charlotte Szocska Stilling: Selvstændig advokat Alder: 41 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2009 Formand i 2010 Medlem af repræsentantskabet siden 2002 Mine faglige kompetencer: Cand.jur Bestyrelsesarbejde Ledererfaring selvstændig advokat siden 2001 Mine personlige kompetencer: Intuition Værtinde-gen Kreativ Udvalg i bestyrelsen: Risiko Instruks God selskabsledelse Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Vision Andre ledelseshverv: Formand for Munkensdam Gymnasium Formand for Kolding Udlejerforening Bestyrelsesmedlem i Szocska Advokataktieselskab Bestyrelsesmedlem i SZO ApS Lidt om mig: Jeg har brugt Middelfart Sparekasse siden jeg blev selvstændig i Jeg har igennem 9 år arbejdet med Sparekassens værdier, dels som kunde og som medlem af repræsentantskabet. Mit mål med arbejdet i bestyrelsen er at forme bestyrelsens arbejde, så det afspejler den måde, Sparekassen tænker på. Derfor er bestyrelsesmøderne også delt op efter de 4 værdier. Målet er at skabe Danmarks bedste bestyrelse i den finansielle sektor. Jeg bor i Christiansfeld med min mand og 2 børn.

19 Ledelsen i middelfart sparekasse 19 Navn: Michaela Otto Stilling: Partner i virksomheden Kromann Connect Search & Selection Alder: 45 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2007 Næstformand siden 2009 Medlem af repræsentantskabet siden Mine faglige kompetencer: Empatisk og god intuition Godt blik for resultater og mål Faglig viden indenfor: HR, logistik, marketing og salg Mine personlige kompetencer: Stærk og handlekraftig Selvstarter og godt drive Motiverende Udvalg i bestyrelsen: Nomineringsudvalg Vederlagsudvalg Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Medarbejderværdi Lidt om mig: Har i mere end 22 år arbejdet i transportbranchen, primært med ledelsesansvar inden for salg og marketing, ligesom jeg har været stærkt tilknyttet HR i de to koncerner jeg har været ansat i, DHL og TNT, med fokus på medarbejderudvikling, samt fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere. Derfor var springet ikke langt til for 3 år siden udelukkende at arbejde med HR, i dag som partner i virksomheden Kromann & Connect, der primært beskæftiger sig med search & selection (rekruttering & headhunting), samt Outplacement (karriererådgivning), og dertil Consulting (udvikling og fastholdelse af medarbejdere). Privat bosiddende i Hedensted, gift med Klavs og har to piger født i 1998 og Ud over min interesse og engagement for Middelfart Sparekasse, brænder jeg ligeledes for motion som løb og spinning. Navn: Åge Almtoft Stilling: Direktør i Dal-Bo A/S Alder: 54 Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2009 Mine faglige kompetencer: Uddannet Cand. Merc. i Revision og statsautoriseret revisor Ledelse på højt niveau i stor virksomhed Økonomidirektør i børsnoteret virksomhed Mine personlige kompetencer: Høj integritet Uafhængighed Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalg God selskabsledelse Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Indtjeningsværdi Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i: Dal-Bo Holding A/S, Bindeballevej 69, 7183 Randbøl Lidt om mig: Jeg har arbejdet som revisor hos KPMG i 10 år, heraf 4 som statsautoriseret revisor. I 1992 blev jeg ansat i Lemvigh Müller Gruppen, hvor jeg gennem 13 år har arbejdet i direktionen i forskellige selskaber i gruppen. Herefter har jeg været ansat i en børsnoteret virksomhed som økonomidirektør, hvor jeg blandt andet har haft ansvaret for indsendelse af fondsbørsmeddelelser og udarbejdelse af årsrapport (koncernregnskab) efter IFRS-reglerne. I dag arbejder jeg i ledelsen for Dal-Bo A/S, som jeg er medejer af. Jeg bor i Kolding og er gift med Jette på 26. år. Sammen har vi 2 børn.

20 20 Ledelsen i middelfart sparekasse Navn: Allan Buch Stilling: Bestyrelsesmedlem Alder: 48 Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2010 Medlem af repræsentantskabet siden 1992 Mine faglige kompetencer: Indsigt i den finansielle branche Politisk indsigt Strategisk tænkning Mine personlige kompetencer: Samfundsmæssigt kendskab Stor bestyrelseserfaring Kendskab til virksomhed og brancherelevante offentlige institutioner Udvalg i bestyrelsen: Risiko Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Kundeværdi Ejer af Skrillinge Strand Bundgarnsfiskeri Direktør i Fiskeriselskabet område 22 ApS Arbejdende bestyrelsesformand i Bælterne Fiskeriforening Bestyrer i Bælternes puljefiskeri Formand for Middelfart spildevand Holding A/S Formand for Middelfart spildevand A/S Bestyrelsesmedlem i Fjord og Bæltcentret, Kerteminde Næstformand i Strib Bådehavn Amba Næstformand i Strib Idrætsefterskole. Lidt om mig: Jeg er født og opvokset i Middelfart. Stort set født som kunde i Middelfart Sparekasse. Blev fisker i 1978, Fiskeskipper fra 1980 og uddannet Fiskeriteknolog i Organisationsmand fra 1990 og fuldtidsbeskæftiget som sådan siden Navn: Steen F. Kjær Stilling: Cand.jur/pensionist Alder: 65 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 1987 Medlem af repræsentantskabet siden 1981 Mine faglige kompetencer: Insolvensret, erhvervsrådgivning, fast ejendom og bankjura Erfaring med bestyrelsesarbejde i erhvervsdrivende selskaber Mine personlige kompetencer: Engageret Ledelseserfaring Kendskab til lokalområdet Udvalg i bestyrelsen: Risiko Indtjening Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Vision Lidt om mig: Jeg har haft advokatpraksis i Middelfart i 33 år, og været kunde og garant i Middelfart Sparekasse siden 1973, hvor jeg flyttede til byen. Jeg har 2 børn og 4 børnebørn og bor i Strib med min kone Lis. Min fritid går med sejlsport, badminton, jagt og vores sommerhus. Andre ledelseshverv: Formand Bestyrelsen i Ulykkesforsikringen for Dansk Fiskeri Næstformand i Danske Fiskeres forarbejdnings industri A/S Har været valgt til Middelfart Byråd siden Jeg bor i Strib, fraskilt og har 3 børn hvoraf de 2 er flyttet hjemmefra. Andre ledelseshverv: Ingen

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

GOVERNANCE REDEGØRELSE

GOVERNANCE REDEGØRELSE 1 // Noter GOVERNANCE REDEGØRELSE MIDDELFART SPAREKASSE 2014 2 // Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i 2014... 6 Ledelsen i Sparekassen... 9 Bestyrelsens organisering...

Læs mere

God selskabsledelse // 1. Redegørelse for. God selskabsledelse. i Middelfart Sparekasse Februar 2013

God selskabsledelse // 1. Redegørelse for. God selskabsledelse. i Middelfart Sparekasse Februar 2013 God selskabsledelse // 1 Redegørelse for God selskabsledelse i Middelfart Sparekasse Februar 2013 God selskabsledelse // 2 Indledning Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at opføre sig ordentligt

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Governance redegørelse

Governance redegørelse 1 // Noter Governance redegørelse Middelfart Sparekasse 2013 2 // Indholdsfortegnelse indhold Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i 2013... 6 Bestyrelsens organisering... 10 Information om direktion

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Derudover skal pengeinstitutter forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Selskabsledelse i GrønlandsBANKEN God selskabsledelse er et naturligt og væsentligt element i GrønlandsBANKENs arbejde med bankens målsætninger. Vi mener at god selskabsledelse naturligt handler om hele

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Indledning. Bestyrelsens arbejde

Indledning. Bestyrelsens arbejde Corporate Governance i Dragsholm Sparekasse Redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse Gældende for regnskabsåret 2014 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal // 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2014 2013 2012 2011 2010 Netto rente- og gebyrindtægter 371.991 332.387 305.444 319.199 276.938 Kursreguleringer

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Forsyning Holding A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling.

København, Den 18. marts 2009 Ejd. 0017 alo/slo. Vedr. E/F Matr.nr. 14 di og 14 dk Frederiksberg - indkaldelse til ordinær generalforsamling. ADVOKATERNE OSLO PLADS 16 Associerede advokater: Lars Andersen (L) Oslo Plads 16 Thomas Michael Berg (H) 2100 København Ø Hans K. Kristiansen Søren Larsen (H) Tlf. 35 43 02 99 Henrik Nehammer (H) Fax 35

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Anbefalinger for god selskabsledelse for EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S I. Aktionærernes rolle og samspil med selskabsledelsen Selskabernes ejere, aktionærerne og samfundet har en fælles interesse i, at

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue.

5. Ejerforhold og hæftelse 5.1 Virksomhedens kunder og forbrugere har ingen ejerandel i virksomheden eller dens formue. Vedtægter Indhold 1. Virksomhedens navn... 2 2. Virksomhedens hjemsted... 2 3. Organisationsform... 2 4. Virksomhedens formål... 2 5. Ejerforhold og hæftelse... 2 6. Kunder og forbrugere... 2 7. Repræsentantskab...

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 DK-5100 Odense C Tlf: 63 12 71 00, Fax: 63 12 71 01 E-mail: Odense@bdo.dk GRUNDEJERFORENINGEN HOLLUF PILE ÅRSREGNSKAB

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget.

Selskabets CFO, Vice President for Group Accounts, samt udvalgets sekretær deltager normalt i disse møder. Ingen af disse er medlem af udvalget. DFDS A/S Bestyrelsesudvalg 1. Revisionsudvalg Formålet med Revisionsudvalget ( Udvalget ) er at bistå bestyrelsen med at opfylde sine forpligtelser i forbindelse med kontrol af kvaliteten og rigtigheden

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00

Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 Dale Korsvej Vandværk I/S. Afholder ordinær generalforsamling Torsdag den 7. Maj 2015 Kl. 19.00 I Idrætsforeningens klubhus Præstegårdsvej 19 b. 3080 Tikøb. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. a. Valg

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE

ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE ERHVERVSDRIVENDE FONDE OG GOD FONDSLEDELSE Anbefalinger for God Fondsledelse v/formand for Komitéen for God Fondsledelse Marianne Philip SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR. NR: DK 62 60 67 11 ANBEFALINGERNE

Læs mere

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008

BIG 4 A/S. Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Supplerende/korrigerende regnskabsinformation til Årsrapport 2008 BIG 4 A/S Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Supplerende/korrigerede regnskabsinformation

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11

Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune. Årsrapport 2010/11 Grundejerforeningen Røde Vejrmølle Park Albertslund Kommune Årsrapport 2010/11 Resultatopgørelse for regnskabsåret 1. april 2010-31. marts 2011 Spec. Vedtaget budget 2010/11 Budgetforslag 2011/12 Indtægter:

Læs mere

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår)

Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune. Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Den Lokale Aktionsgruppe I Middelfart Kommune Årsrapport for 2014 (Aktionsgruppens 7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 Dirigent:

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010

Network of Corporate Academies (NOCA) Årsregnskab 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25 C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Network of Corporate Academies (NOCA) CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013

VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 VEDTÆGTER 20. DECEMBER 2013 01 INDHOLD NAVN, HJEMSTED, FORMÅL 1 SIDE 02 FORMÅL OG VIRKSOMHED 2 SIDE 02 MEDLEMMER 3-5 SIDE 02 KAPITALFORHOLD 6-7 SIDE 03 LEDELSE 8 SIDE 03 BESTYRELSEN 9 SIDE 04 BESTYRELSESVALG

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere