Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse"

Transkript

1 Årsrapport 2010

2 Hoved- og nøgletal Middelfart SparekaSSe 2 Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Beløb i kr Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Årets resultat Udlån Egenkapital Aktiver i alt Solvensprocent 13,2 18,0 16,0 15,1 14,2 Kernekapitalprocent 10,0 12,5 10,7 10,4 13,1 Egenkapitalforrentning før skat -13,2-4,7-9,3 6,0 13,9 Egenkapitalforrentning efter skat -10,5-4,9-7,8 5,1 11,9 Indtjening pr. omkostningskrone 0,8 0,9 0,7 1,2 1,6 Renterisiko -2,3 0,7 4,3 2,2 1,3 Valutaposition 84,3 72,9 78,0 49,0 7,4 Valutarisiko 0,1 0,1 0,0 0,0 0 Udlån i forhold til indlån 80,8 95,3 108,8 118,5 104,8 Udlån i forhold til egenkapital 6,3 6,5 5,9 5,4 4,6 Årets udlånsvækst 0,4 5,0-1,9 19,5 19,5 Overdækning i forhold til lov om likviditet 302,0 243,3 181,2 55,9 6,9 Summen af store engagementer 38,3 17,9 134,1 124,7 136,7 Årets nedskrivningsprocent 1,6 1,9 0,8 0,1 0 marts februar JanUAR

3 3 Året der gik Året der gik Januar Traditionen tro havde Egtved Borgerforening og en flok lokale musikelskere arrangeret cafeaften i Egtved Forsamlingshus. Aftenen bød på en levende musikalsk cocktail, hvor de mange gæster blandt andet kunne nyde swing, jazz og irsk folkemusik. Sparekassen var medsponsor for arrangementet og gav rabat på entrebilletten til sine kunder. Maj løb Lillebælt Halvmarathon, mens tilskuerne bare nød dagen og udsigten fra Sparekassens tribune ved start og mål. Middelfart Sparekasse var hovedsponsor og var også involveret på dagen. Medarbejdere sørgede for udskænkning af kaffe ved tribunen og viste publikum vej til en plads på 1. parket. En hel del løbeglade kolleger tog turen over broen. Februar Børnene viste sig fra mange sjove sider, da Middelfart Sparekasse i Fredericia holdt fastelavnsfest for fantasifulde børn og deres forældre. Små prinsesser, Tigerdyr, klovne og en enkelt julemand slog løs på tønderne på Sparekassens parkeringsplads. De to bedst udklædte børn vandt et gavekort til legetøj, og alle fik godter og fastelavnsboller. Juni Medarbejdere fra Sparekassen var som altid klar i dankortteltet til at forsyne festivalgæsterne med kontanter til en festlig Rock under Broen Middelfart Sparekasse var hovedsponsor og sørgede for det tekniske maskineri i teltet. Det var en våd og mudret dag, men humøret hos Sparekassens 30 medhjælpere og de gæster fejlede ikke noget. Marts En masse børn var på sanseeventyr sammen med Drage Bent, før de skulle i biografen og se Sådan træner du din drage. De fik dragende historier og var fuldstændig opslugt, da de måtte røre ved et drageæg og se en dragetand Sparekassen havde arrangeret dagen i samarbejde med Middelfart Bibliotek. Juli Der var liv og glæde i byen, da spillemænd, gademusikanter og visesangere for 15. gang spillede op til Gademusik Festival i Uldum. Det var en bragende varm sommerdag og en kæmpe musikalsk succes, ikke bare lokalt folk kom i busser fra hele landet. Sparekassens afdeling i Uldum viste sig også i gadebilledet med en stand, hvor børn blev ansigtsmalet. April Unge sangtalenter på år var indbudt til auditions i vaskeægte X-factor-stil i tre afdelinger af Sparekassen. De otte med mest S-faktor indspillede hver en sang på en cd. Sangene er skrevet af musiker og pædagog Flemming Koch og handler om børn og unges hverdag og oplevelser. Cd en blev delt ud på skoler og institutioner. August Allan Olsen var med på Sparekassens golfhold sammen med to kunder og en medarbejder. De to kunder var de heldige vindere af en konkurrence på midspar.dk. Golf mod Kræft er et landsdækkende arrangement, og Sparekassen støttede ved at købe et VIP-hold til turneringen i Barløseborg. Der blev i alt spillet kr. ind til Kræftens Bekæmpelse. Juli Juni Maj april

4 Indholdsfortegnelse September Skuespiller Lone Hertz, der er bestyrelsesmedlem i Plan Danmark, fortalte bevægende om sit møde med fattige børn i udviklingslandene. Arrangementet var en introduktion til Sparekassens nye samarbejdspartner, Plan Danmark, og et farvel til den gamle, MyC4. Den rejselystne Gunnar Jensen fra Strib fortalte også om sit møde med afrikanske iværksættere. Oktober Næsten 400 børn i alderen 3-6 år og deres forældre blev underholdt med eventyrfigurer, hoppeborge og magi på årets store familiedag i Stribhallen. Hallen var fuld af glade, hoppende børn, tjubang og tryllerier med tryllekunstner Nicklas Berg. Sparekassens folk var i børnevenlige udgaver blandt andet forklædt som prinsesse, pirat, Pinocchio og Shrek. November Hedensted Kirke var propfyldt, da Sparekassen havde arrangeret solokoncert med Poul Krebs. Han skabte glæde og overskud til julehjælp. For hver solgt billet skænkede Sparekassen 50 kroner til Hedensted Kirkes Menighedspleje. Pengene gik til at sprede lys og glæde i julen for svagere stillede mennesker og familier. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse... side 2 Året der gik...side 3 Indholdsfortegnelse...side 4 Forord...side 5 Påtegninger...side 6 Ledelsen i Middelfart Sparekasse...side 10 Ledelsesberetning...side 30 Om Middelfart Sparekasse...side 37 Samfundsværdiredegørelse...side 40 Kapitalforhold og solvens...side 74 Anvendt regnskabspraksis...side 80 Regnskab...side 87 Regnskab, noter...side 92 December Det er altid noget særligt, når der er julekoncert på Koldinghus. Også denne gang hvor Michael Falch gav julen vinger med akustiske numre fra hele sin karriere. Sparekassen arrangerede koncerten i samarbejde med KIF s fodboldafdeling. Og som altid skænkede Sparekassen et beløb til ungdomsarbejdet i klubben. Oktober SEPTEMBER AugUST Hans Erik Brønserud

5 Forord 5 Forord Velkommen til Middelfart Sparekasses årsrapport for Vi håber, at du med denne rapport finder det let at dykke ned i tallene og tankerne bag vores forretning uanset om du er kunde, interessent eller samarbejdspartner. Vi serverer de væsentlige nøgletal allerede i omslaget og den større finansielle afrapportering på de følgende sider. Det er dog ikke kun de økonomiske tal, der tæller for os. Det ligger os også meget på sinde at påvirke vores omverden positivt. Vi omtaler derfor i et selvstændigt afsnit, hvordan vi i 2010 har løftet vores samfundsansvar. Rapporteringen vedrørende samfundsansvar er således blevet en integreret del af vores årsrapport. Vil du vide mere om Middelfart Sparekasse, så er der altid åbent på hvor du blandt andet også kan finde denne rapport. Vi ønsker dig god læselyst! Med venlig hilsen Hans Erik Brønserud Adm. direktør Charlotte Szocska Bestyrelsesformand DECEMBER November

6 6 påtegning Ledelsens påtegning Bestyrelse og direktion har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2010 for Middelfart Sparekasse og koncernen. Direktion: Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Hans Erik Brønserud Adm. direktør Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens og Middelfart Sparekasses aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret Ledelsesberetningen indeholder en retvisende gennemgang af udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Bestyrelse: Charlotte Szocska Formand Michaela Otto Næstformand Åge Almtoft Steen F. Kjær Allan Buch Søren Illum Nielsen Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Ulrik Sørensen Medarbejderrepræsentant Michael Borum Medarbejderrepræsentant Helle Lund Gregersen Medarbejderrepræsentant Middelfart, den 15. marts 2011 Selskabsoplysninger Middelfart Sparekasse Havnegade Middelfart CVR: Stiftet: 1853 Hjemsted: Middelfart Repræsentantskabsmøde: Årsrapporten for året 2010 er godkendt på det ordinære repræsentantskabsmøde, afholdt i Middelfart den 31. marts Dirigentens underskrift

7 påtegning 7 Intern revisions påtegning Til garanterne i Middelfart Sparekasse Vi har revideret koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen for Middelfart Sparekasse for regnskabsåret Koncernregnskabet og årsregnskabet for moderselskabet aflægges efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsesberetningen udarbejdes i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen, herunder undersøgelse af information, der understøtter de anførte beløb og oplysninger. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet, årsregnskabet og ledelsesberetningen. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernens og moderselskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende. Det er tillige vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter for regnskabsåret 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er endvidere vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Middelfart, den 15. marts 2011 Susanne Overgaard Nielsen revisionschef

8 8

9 9 Den uafhængige revisors påtegning Til garanterne i Middelfart Sparekasse Vi har revideret årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen for Middelfart Sparekasse for regnskabsåret 1. januar december Årsregnskabet og koncernregnskabet omfatter resultatopgørelse, aktiver, passiver, egenkapitalopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregn skab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ansvaret omfatter endvidere valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Ledelsen har herudover ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Revisors ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for Sparekassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab og koncernregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Sparekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet, koncernregnskabet og ledelsesberetningen. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet og koncernregnskabet giver et retvisende billede af Sparekassens og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af Sparekassens og koncernens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2010 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Sparekassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Sparekassen og koncernen kan påvirkes af i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Fredericia, den 10. marts 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Peter Hededam Christensen Statsautoriseret revisor Steffen Kjær Rasmussen Statsautoriseret revisor

10

11 Når det gælder dialog med omverdenen har vi altid åben

12 12 Ledelsen i middelfart sparekasse Komitéen for god Selskabsledelse har revideret sine anbefalinger. I en tid hvor mangen en bankdirektion og -bestyrelse må spørge sig selv og hinanden, hvordan tilliden vindes tilbage, vil det være uklogt at sidde disse anbefalinger overhørigt Citat fra Bankinfo, juni 2010 God selskabsledelse Finanskrisen har øget samfundets opmærksomhed på god selskabsledelse, og dette har betydet et yderligere og meget naturligt fokus på de finansielle virksomheder. Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at opføre sig ansvarligt overfor det samfund, som Sparekassen er en del af. Det mener vi, at man bedst muligt opnår gennem en åben dialog med vores interessenter. Sparekassen har derfor arbejdet med at forholde sig til den væsentlige udvikling, der har været i Anbefalinger for god selskabsledelse siden den første danske udgave i Sparekassen er ikke lovmæssigt forpligtet til at leve op til Anbefalinger for god selskabsledelse. Finansrådet anbefaler dog alle dets medlemmer at følge anbefalingerne for bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning, bestyrelsens og direktionens vederlag, samt anbefalingerne om ekstern revision. I tråd med Sparekassens ønske om åbenhed har vi valgt at rapportere indenfor alle områder i Anbefalinger for god selskabsledelse. Herunder ses et uddrag af Sparekassens redegørelse. Hele redegørelsen kan læses på Beskrivelse af udviklingen i bestyrelsen siden 2008 I 2008 påbegyndte bestyrelsen i Middelfart Sparekasse og strategisk rådgiver Søren Brandi et samarbejde om at forberede det ventede generationsskifte, der skulle komme i kølvandet af, at vores formand igennem 16 år, Jørgen Eggert-Larsen, havde valgt at gå på pension pr Skæbnen ville, at dette arbejde faldt sammen med finanskrisen og flere bankkrak, der satte fokus på bestyrelsens ansvar og kompetencer. Bestyrelsen har valgt at omorganisere arbejdet i bestyrelsen, hvor blandt andet bestyrelsesudvalg og en målrettet uddannelse af bestyrelsen skal sikre, at kompetencerne i bestyrelsen anvendes og udvikles så optimalt som muligt. Der stilles således større krav til såvel det enkelte bestyrelsesmedlem som formandskabet, der skal lede arbejdet i bestyrelsen. Generationsskiftet i formandskabet og den nye organisering af arbejdet i bestyrelsen har betydet et skift i bestyrelsens fokus. En stor del af det tidligere bestyrelsesarbejde har været bagudrettet. For at effektivisere arbejdet er der taget hul på at lave et årshjul, der fremover skal sikre, at bestyrelsen fokuserer mere på risici og det strategiske arbejde end på bagudrettede tal, for derved at sikre Middelfart Sparekasses videreudvikling mod visionen om at være Danmarks bedste pengeinstitut. Middelfart Sparekasse følger komiteen for god selskabsledelses struktur 1. Garanternes rolle og samspil med Sparekassens ledelse 2. Interessenternes rolle og betydning for Sparekassen og Sparekassens samfundsansvar 3. Åbenhed og transparens 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar 5. Bestyrelsens sammensætning og organisering herunder udvalg 6. Ledelsens vederlag 7. Regnskabsaflæggelse 8. Risikostyring og intern kontrol 9. Revision.

13 Ledelsen i middelfart sparekasse Garanternes rolle og samspil med Sparekassens ledelse Middelfart Sparekasses tilhørsforhold til og engagement i lokalområdet kan føres tilbage til grundlæggelsen af Sparekassen i 1853, hvor en gruppe aktive håndværkere søgte alternative finansieringsmuligheder. Sparekassen var tænkt som en sparekasse til fælles bedste, og denne tanke lever stadig i bedste velgående her godt 158 år senere. Opskriften har altid været en stor tilknytning til lokalområderne og et stort lokalt engagement i bl.a. erhvervsudvikling. Nærheden til kunderne er en vigtig del af vores filosofi, og vi er stadig et lokalt pengeinstitut, hvor medarbejderne har naturlig tilknytning til nærmiljøet. Middelfart Sparekasse er en garantsparekasse, dvs. en selvejende institution. Det betyder, at ingen ejer Sparekassen, og ingen udenforstående kan få andel i Sparekassens udbytte. Enhver indskyder kan blive garant ved at tegne garantkapital. Garantkapitalen er opdelt i A og B kapital, idet enhver indskyder kan tegne garantkapital på minimum kr. og maksimalt kr. Der er en stemmeretsbegrænsning på 20 stemmer pr. garant. Den øverste myndighed i Sparekassen er repræsentantskabet og derfor afholdes der mindst 1 ordinært repræsentantskabsmøde samt mindst 1 repræsentantskabsseminar årligt. Garanterne vælger repræsentantskabet. Bestyrelsen har på baggrund af Sparekassens størrelse og lokale forankring vurderet, at det er mest hensigtsmæssigt at afholde fysiske repræsentantskabsmøder frem for delvist eller fuldstændigt elektroniske. Indkaldelse til repræsentantskabsmøder sker med mindst 14 dages varsel, hvilket giver medlemmerne af repræsentantskabet rimelig tid til forberedelse. Indkaldelsen sker så fyldestgørende som muligt, således at den giver mulighed for at danne sig et billede af de emner, der skal behandles. Kandidater til bestyrelsen offentliggøres og præsenteres dermed på forhånd i indkaldelsen. Der er mulighed for at afgive skriftlig fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Alle bestyrelsesmedlemmer og direktionen deltager på repræsentantskabsmøderne, medmindre de er forhindret af sygdom eller andre tvingende grunde. Vederlag / mødediæter til repræsentantskabet I Middelfart Sparekasse ønsker vi i øget grad at benytte os af de forskellige kompetencer, der er til stede i repræsentantskabet for at imødekomme de stigende krav til den øverste ledelse. Dette betyder, at der er behov for at afholde/ indkalde repræsentantskabet til ekstraordinære møder og seminarer. Bestyrelsen ønsker at anerkende den ekstra indsats, som ydes i denne forbindelse, og det er derfor pr blevet muligt for repræsentantskabet at modtage et vederlag for seminarer eller møder, der ligger ud over den normale mødeplan. Det vil fremgå af indkaldelsen, om mødet er omfattet af muligheden for vederlag / mødediæt. Det enkelte repræsentantskabsmedlem skal aktivt udfylde et bilag for at modtage vederlaget / mødediæten. Et vederlag / en mødediæt udgør kr ,-.

14 14 Ledelsen i middelfart sparekasse Repræsentantskabet Valgkreds 1 Middelfart, Strib Valgkreds 2 Fredericia Poul Andersen Folketingsmedlem Gitte Hein Butiksindehaver Søren Illum Nielsen Bestyrelsesmedlem Uffe Simonsen Smedemester Steen Trabjerg Læge Tommy Dueholm Bedemand Allan Buch Bundgarnsfisker Lars Jeppe Jeppesen Tømrermester Henrik Olesen Politiassistent Bo Smith Sygeplejerske Henning Zederkof Foreningsformand Kasserer Ole Nikolajsen Direktør Jacob Elkjær Restauratør Steen F. Kjær Bestyrelsesmedlem Advokat Ole Olsen Bogtrykker Jens Sørensen Adm. direktør Kenny Bruun Olsen Servicechef Johannes Gregersen Fhv.vicepolitiinspektør Jens Backer Mogensen Sognepræst Jørgen Rasmussen Produkthandler Joan Thorning Butiksindehaver Bjarne Wetche Bagermester

15 Ledelsen i middelfart sparekasse 15 Valgkreds 3 Vejle, Vinding, Ødsted Valgkreds 4 Uldum, Hedensted Valgkreds 5 Kolding Hans Boesen Bedemand Marlene Jørgensen AD er/ Grafiker Jørgen Andersen Værktøjsforhandler Laila Bro Konsulent Niels Anker Michaelsen Advokat Kurt Espesen Kundechef/ underdirektør Hans Erik Pedersen Fhv. Kriminalassistent Michaela Otto Headhunter Næstformand Finn Lund Clausen Direktør Frank J. Nielsen Bagermester Inge Hvilsted Specialkonsulent, Cand. Jur Søren Moos Rasmussen Gårdejer Merethe Hjaltelin Selvstændig Charlotte Szocska Bestyrelsesformand Advokat Dorte Sundall Salgschef

16 16 Ledelsen i middelfart sparekasse Vi tror på, at når vores omgivelser trives og udvikler sig positivt, smitter det af på os og omvendt. Det handler ikke om politisk korrekthed, blot om en bevidsthed om den dynamik, vi alle nyder godt af. 2. Interessenternes rolle og betydning for Sparekassen og Sparekassens samfundsansvar I Middelfart Sparekasse arbejdes der med CSR ud fra et begreb, vi kalder At skabe samfundsværdi. Det handler om at udvise ansvarlighed overfor det samfund, som vi er en del af. Vi arbejder løbende med at integrere samfundsværdi i Sparekassens strategi og forretningsaktiviteter. Medarbejderne er ikke bare ansatte i Middelfart Sparekasse de er Middelfart Sparekasse. Arbejdet med at skabe samfundsværdi er en omfattende proces, og hver eneste dag træffer vi komplekse valg, som vi mener, kan medvirke til at forbedre fremtiden for vores medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere, samfundet og miljøet. Vi omsætter ord til handling, og det er vores mål til stadighed at forbedre resultaterne og virkningerne af vores aktiviteter til gavn for vores interessenter. At skabe samfundsværdi i forhold til medarbejdere, handler for Middelfart Sparekasse om både tillid og integritet, og det handler om livskvalitet. Også langt mere end lovgivning og gældende overenskomster kræver. Vi respekterer medarbejderne som individer, da vi tror på, at ved at anerkende og respektere menneskers forskellighed og bruge forskelligheden konstruktivt, vinder vi både som samfund, arbejdsplads og som individer. I Middelfart Sparekasse skal ethvert kundeforhold være en forretning både for kunden og for Sparekassen. Ønsket om at skabe samfundsværdi indgår i vores strategiske arbejde med at identificere og skabe nye forretningsmuligheder. Med samfundsværdi som udgangspunkt handler det for os om at finde den mest ansvarlige løsning og ikke kun om at finde den bedste økonomiske løsning. I Sparekassen følger vi vores livsfilosofi. Vi tror på, at når vores omgivelser trives og udvikler sig positivt, smitter det af på os og omvendt. Det handler ikke om politisk korrekthed, blot om en bevidsthed om den dynamik, vi alle nyder godt af. Vores grundtanke er, at en del af vores indtjening skal tilbage til det samfund, vi er en del af. Læs mere om Sparekassens konkrete arbejde med at skabe samfundsværdi på side i nærværende årsrapport, hvor blandt andet fokusområderne for 2011 er beskrevet. 3. Åbenhed og transparens Det er Sparekassens holdning, at enhver medarbejder, der mener at have kompetence hertil, må udtale sig om et givent forhold. Kommunikation vedrørende enkelte specifikke forhold, herunder regnskabstal, fastlægges konkret, og direktionen orienterer i disse særlige tilfælde alle medarbejdere om, hvorledes kommunikationen foregår. I tilfælde af røveri er det kun direktionen, der udtaler sig. I Sparekassen tilstræbes der størst mulig åbenhed om aktiviteter, fremtidsudsigter og samhørighed via løbende dialog med vores interessenter. Sparekassen har blandt andet truffet forskellige foranstaltninger med henblik på formidling af oplysninger og løbende dialog. Som en konsekvens heraf lægges relevant informationsmateriale løbende ud på Sparekassens hjemmeside Nyhedsbreve udsendes flere gange årligt, og adm. dir. Hans Erik Brønserud skriver på sin blog nyetanker.dk blandt andet om Sparekassen. Derudover afholdes der garantmøder hvert andet år med deltagelse af mellem og garanter.

17 Ledelsen i middelfart sparekasse 17 Bestyrelsen i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse offentliggør årsrapport, halvårsrapport og en periodemeddelelse for hvert regnskabshalvår i henhold til gældende regler herfor og overholder således de lovfastsatte rapporteringskrav for finansielle virksomheder. Sparekassens årsrapport indeholder ud over finansiel information også en samfundsværdirapport. Sparekassen oversætter dele af årsrapporten til engelsk, herunder ledelsesberetning og nøgletal, da bestyrelsen har vurderet, at der med Sparekassens lokale forankring, ikke er behov for at udfærdige hele årsrapporten på engelsk. 4. Bestyrelsens opgaver og ansvar Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse og finansielle kontrol af Middelfart Sparekasse. Det er ligeledes bestyrelsens opgave og ansvar at udøve tilsyn og kontrol med direktionens daglige ledelse. Bestyrelsens arbejde sker gennem mål og rammestyring med regelmæssig stillingtagen til strategi og risici. I samarbejde med direktionen sørger bestyrelsen løbende for, at Sparekassens strategi udvikles og opfølges, og der afholdes et årligt strategiseminar, hvor strategi og mål for de kommende år drøftes. I bestyrelsens forretningsorden samt 70 instruksen til direktionen er der fastlagt nærmere procedurer for planlægning, opfølgning og risikostyring m.v. Såvel forretningsorden som instruks vurderes mindst én gang årligt. Direktionen rapporterer løbende til bestyrelsen om alle væsentlige forhold. Arbejdsfordelingen i direktionen er beskrevet via stillingsbeskrivelser og godkendt af bestyrelsen. Hele eller dele af direktionen deltager i bestyrelsesmøder, når det ud fra emnet vurderes at være relevant. Derudover deltager direktionen i strategiarbejdet. Michaela Otto er valgt til næstformand for bestyrelsen og tiltræder som formand i tilfælde af dennes fravær. Derudover fungerer hun som en effektiv sparringspartner for formanden i bestyrelsesarbejdet. Rammerne for bestyrelsens arbejde, herunder formandens opgaver, er fastlagt i bestyrelsens forretningsorden. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager i bestyrelsens arbejde på en sådan måde, at den enkeltes viden og kompetencer nyttiggøres bedst muligt. Det har ikke været relevant for bestyrelsesformanden at deltage i den daglige ledelse eller at udføre andre særlige opgaver for Sparekassen i det forløbne regnskabsår.

18 18 Ledelsen i middelfart sparekasse 5. Bestyrelsens sammensætning og organisering herunder bestyrelsesudvalg Navn: Charlotte Szocska Stilling: Selvstændig advokat Alder: 41 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2009 Formand i 2010 Medlem af repræsentantskabet siden 2002 Mine faglige kompetencer: Cand.jur Bestyrelsesarbejde Ledererfaring selvstændig advokat siden 2001 Mine personlige kompetencer: Intuition Værtinde-gen Kreativ Udvalg i bestyrelsen: Risiko Instruks God selskabsledelse Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Vision Andre ledelseshverv: Formand for Munkensdam Gymnasium Formand for Kolding Udlejerforening Bestyrelsesmedlem i Szocska Advokataktieselskab Bestyrelsesmedlem i SZO ApS Lidt om mig: Jeg har brugt Middelfart Sparekasse siden jeg blev selvstændig i Jeg har igennem 9 år arbejdet med Sparekassens værdier, dels som kunde og som medlem af repræsentantskabet. Mit mål med arbejdet i bestyrelsen er at forme bestyrelsens arbejde, så det afspejler den måde, Sparekassen tænker på. Derfor er bestyrelsesmøderne også delt op efter de 4 værdier. Målet er at skabe Danmarks bedste bestyrelse i den finansielle sektor. Jeg bor i Christiansfeld med min mand og 2 børn.

19 Ledelsen i middelfart sparekasse 19 Navn: Michaela Otto Stilling: Partner i virksomheden Kromann Connect Search & Selection Alder: 45 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2007 Næstformand siden 2009 Medlem af repræsentantskabet siden Mine faglige kompetencer: Empatisk og god intuition Godt blik for resultater og mål Faglig viden indenfor: HR, logistik, marketing og salg Mine personlige kompetencer: Stærk og handlekraftig Selvstarter og godt drive Motiverende Udvalg i bestyrelsen: Nomineringsudvalg Vederlagsudvalg Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Medarbejderværdi Lidt om mig: Har i mere end 22 år arbejdet i transportbranchen, primært med ledelsesansvar inden for salg og marketing, ligesom jeg har været stærkt tilknyttet HR i de to koncerner jeg har været ansat i, DHL og TNT, med fokus på medarbejderudvikling, samt fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere. Derfor var springet ikke langt til for 3 år siden udelukkende at arbejde med HR, i dag som partner i virksomheden Kromann & Connect, der primært beskæftiger sig med search & selection (rekruttering & headhunting), samt Outplacement (karriererådgivning), og dertil Consulting (udvikling og fastholdelse af medarbejdere). Privat bosiddende i Hedensted, gift med Klavs og har to piger født i 1998 og Ud over min interesse og engagement for Middelfart Sparekasse, brænder jeg ligeledes for motion som løb og spinning. Navn: Åge Almtoft Stilling: Direktør i Dal-Bo A/S Alder: 54 Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2009 Mine faglige kompetencer: Uddannet Cand. Merc. i Revision og statsautoriseret revisor Ledelse på højt niveau i stor virksomhed Økonomidirektør i børsnoteret virksomhed Mine personlige kompetencer: Høj integritet Uafhængighed Udvalg i bestyrelsen: Revisionsudvalg God selskabsledelse Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Indtjeningsværdi Andre ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem i: Dal-Bo Holding A/S, Bindeballevej 69, 7183 Randbøl Lidt om mig: Jeg har arbejdet som revisor hos KPMG i 10 år, heraf 4 som statsautoriseret revisor. I 1992 blev jeg ansat i Lemvigh Müller Gruppen, hvor jeg gennem 13 år har arbejdet i direktionen i forskellige selskaber i gruppen. Herefter har jeg været ansat i en børsnoteret virksomhed som økonomidirektør, hvor jeg blandt andet har haft ansvaret for indsendelse af fondsbørsmeddelelser og udarbejdelse af årsrapport (koncernregnskab) efter IFRS-reglerne. I dag arbejder jeg i ledelsen for Dal-Bo A/S, som jeg er medejer af. Jeg bor i Kolding og er gift med Jette på 26. år. Sammen har vi 2 børn.

20 20 Ledelsen i middelfart sparekasse Navn: Allan Buch Stilling: Bestyrelsesmedlem Alder: 48 Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 2010 Medlem af repræsentantskabet siden 1992 Mine faglige kompetencer: Indsigt i den finansielle branche Politisk indsigt Strategisk tænkning Mine personlige kompetencer: Samfundsmæssigt kendskab Stor bestyrelseserfaring Kendskab til virksomhed og brancherelevante offentlige institutioner Udvalg i bestyrelsen: Risiko Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Kundeværdi Ejer af Skrillinge Strand Bundgarnsfiskeri Direktør i Fiskeriselskabet område 22 ApS Arbejdende bestyrelsesformand i Bælterne Fiskeriforening Bestyrer i Bælternes puljefiskeri Formand for Middelfart spildevand Holding A/S Formand for Middelfart spildevand A/S Bestyrelsesmedlem i Fjord og Bæltcentret, Kerteminde Næstformand i Strib Bådehavn Amba Næstformand i Strib Idrætsefterskole. Lidt om mig: Jeg er født og opvokset i Middelfart. Stort set født som kunde i Middelfart Sparekasse. Blev fisker i 1978, Fiskeskipper fra 1980 og uddannet Fiskeriteknolog i Organisationsmand fra 1990 og fuldtidsbeskæftiget som sådan siden Navn: Steen F. Kjær Stilling: Cand.jur/pensionist Alder: 65 år Anciennitet: Valgt til bestyrelsen i 1987 Medlem af repræsentantskabet siden 1981 Mine faglige kompetencer: Insolvensret, erhvervsrådgivning, fast ejendom og bankjura Erfaring med bestyrelsesarbejde i erhvervsdrivende selskaber Mine personlige kompetencer: Engageret Ledelseserfaring Kendskab til lokalområdet Udvalg i bestyrelsen: Risiko Indtjening Repræsenterer følgende værdi i bestyrelsen: Vision Lidt om mig: Jeg har haft advokatpraksis i Middelfart i 33 år, og været kunde og garant i Middelfart Sparekasse siden 1973, hvor jeg flyttede til byen. Jeg har 2 børn og 4 børnebørn og bor i Strib med min kone Lis. Min fritid går med sejlsport, badminton, jagt og vores sommerhus. Andre ledelseshverv: Formand Bestyrelsen i Ulykkesforsikringen for Dansk Fiskeri Næstformand i Danske Fiskeres forarbejdnings industri A/S Har været valgt til Middelfart Byråd siden Jeg bor i Strib, fraskilt og har 3 børn hvoraf de 2 er flyttet hjemmefra. Andre ledelseshverv: Ingen

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Stabil udvikling i 2010 ramt af faldende obligationskurser i fjerde kvartal Alligevel

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009

God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 God selskabsledelse/corporate Governance redegørelse fra Frøs Herreds Sparekasse ultimo 2009 Side 1 af 7 God selskabsledelse God selskabsledelse i Frøs Herreds Sparekasse handler om de mål, som sparekassen

Læs mere

inkl. Samfundsværdi Redegørelse Årsrapport

inkl. Samfundsværdi Redegørelse Årsrapport inkl. Samfundsværdi Redegørelse Årsrapport 2011 Hoved- og nøgletal 2 Hoved- og nøgletal i Middelfart Sparekasse Beløb i 1.000 kr. 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og gebyrindtægter 312.588 273.966

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Corporate Governance god selskabsledelse

Corporate Governance god selskabsledelse Corporate Governance god selskabsledelse Indledning Danske, børsnoterede selskaber skal i deres årsrapport for 2006 og fremefter give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til Komiteen for god selskabsledelses

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse

Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Skema for Anbefalinger for God Fondsledelse Anbefaling 1. Åbenhed og kommunikation 1.1. Det anbefales, at bestyrelsen vedtager retningslinjer for ekstern kommunikation, herunder hvem, der kan, og skal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry

ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry ÅRSRAPPORT 2008 Danish Offshore Industry DI nr.: 756 CVR-nr.: 26 90 82 56 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning 1 2 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56

Fynsland. Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013. 8. regnskabsår. 526/7/25pl CVR 33 60 45 56 Fynsland Lokalsamfund i Faaborg-Midtfyn Kommune ------------------ CVR 33 60 45 56 ------------------ ÅRSRAPPORT FOR 2013 8. regnskabsår 526/7/25pl INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Kommissorium for repræsentantskabet // 1 KOMMISSORIUM FOR REPRÆSENTANTSKABET

Kommissorium for repræsentantskabet // 1 KOMMISSORIUM FOR REPRÆSENTANTSKABET Kommissorium for repræsentantskabet // 1 KOMMISSORIUM FOR REPRÆSENTANTSKABET Kommissorium for repræsentantskabet // 2 1. Om repræsentantskabet (uddrag af vedtægternes 6) Repræsentantskabet er Sparekassens

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel...

Lokal forankring gør en forskel... Lokal forankring gør en forskel... Årsr apport 20 09 Supplerende/korrigerende information til ÅRSRAPPORT 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 De uafhængige revisorers erklæring om supplerende/korrigerende

Læs mere

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S

Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Forretningsorden for Revisionsudvalg Topdanmark Forsikring A/S Nedsat af bestyrelsen i Topdanmark Forsikring A/S ( Selskabet ) 1. Formål Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der skal overvåge selskabets

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN ERHVERVSFORENING ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Rimmensallé 89, Box 712 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9900 Frederikshavn CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 96 20 76 00, Fax: 96 20 76 01 www.bdo.dk E-mail: Frederikshavn@bdo.dk FREDERIKSHAVN

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

God selskabsledelse // 1. Redegørelse for. God selskabsledelse. i Middelfart Sparekasse Februar 2013

God selskabsledelse // 1. Redegørelse for. God selskabsledelse. i Middelfart Sparekasse Februar 2013 God selskabsledelse // 1 Redegørelse for God selskabsledelse i Middelfart Sparekasse Februar 2013 God selskabsledelse // 2 Indledning Middelfart Sparekasse drives af et ønske om at opføre sig ordentligt

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013

TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 TryghedsGruppens selskabsledelse 2013 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2013. TryghedsGruppen er et smba (selskab med begrænset

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden

Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Anbefalinger for god Fondsledelse I Muskelsvindfonden Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset

Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Anbefalinger for God Fondsledelse i Fonden Gjethuset Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A

LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR GOD FONDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 77 A Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 2015 ANBEFALINGER

Læs mere

Soliditet Årsrapport. 6 fakta om Sparekassens. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud

Soliditet Årsrapport. 6 fakta om Sparekassens. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Årsrapport 2010 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud 6 fakta om Sparekassens Soliditet 2011 Baseret på tal pr. den 31. december 2010 2 Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold

Læs mere

HalvÅrs- rapport 2015

HalvÅrs- rapport 2015 HalvÅrsrapport 2015 Halvårsrapport 2015// 3 indhold Ledelsespåtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Femårsoversigter... 9 Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse... 11 Balance... 12 Egenkapitalopgørelse...

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Fonden Københavns Madhus Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival

Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Anbefalinger for god fondsledelse for Fonden Roskilde Festival Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake

Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Anbefalinger for god Fondsledelse I Handshake Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. Anbefaling

Læs mere

GOVERNANCE REDEGØRELSE

GOVERNANCE REDEGØRELSE 1 // Noter GOVERNANCE REDEGØRELSE MIDDELFART SPAREKASSE 2014 2 // Indholdsfortegnelse INDHOLD Indledning... 4 Udviklingen i bestyrelsen i 2014... 6 Ledelsen i Sparekassen... 9 Bestyrelsens organisering...

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Følg eller forklar Det følger af

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1. Revisionsudvalget er et bestyrelsesudvalg, der alene skal forberede beslutninger, som træffes i den samlede bestyrelse. 1.2. Bestyrelsen sikrer

Læs mere

Idagaardfonden, cvr.nr

Idagaardfonden, cvr.nr 328-181.406 ala/lbs 10.05.2016 Idagaardfonden, cvr.nr. 57977019 ERHVERVSDRIVENDE FONDE LOVPLIGTIG REDEGØRELSE OM GOD FONDSLEDELSE Afgivet i henhold til årsregnskabslovens 77a og lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Redegørelsen dækker perioden fra Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies (Millas) Fond kaldet Oticon Fonden. Redegørelsen dækker perioden fra 01.01.2016-31.12-2016

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 28. januar 2016 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 28. januar 2016 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder,

Læs mere

TryghedsGruppens selskabsledelse 2015

TryghedsGruppens selskabsledelse 2015 Bilag til årsrapport 2015 TryghedsGruppens selskabsledelse 2015 Denne redegørelse for TryghedsGruppens selskabsledelse er en del af TryghedsGruppens årsrapport for regnskabsåret 2015. TryghedsGruppen er

Læs mere

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1

Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for fonden Den selvejende institution Vingstedcentret - kaldet Vingsted Fonden (version 14/3 2016) Skema til Lovpligtig

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31.

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Dragsholm Sparekasse. Gældende for regnskabsåret 2015 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dragsholm Sparekasse Gældende for regnskabsåret 2015 1 Indledning Det fremgår nedenfor, hvorledes Dragsholm Sparekasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond)

Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Anbefalinger for God Fondsledelse i EuroVenue (Fond) Fonden er omfattet af Anbefalingerne for God Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for God Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr:

Ger Ge da rd og a o g Vic Vi to t r o r B. B. St S r t an ra d n s d Fo s F n o d n År Årsr s a r p a p p or po t t CVR-nr: Gerda og Victor B. Strands Fond Årsrapport 2013 CVR-nr: 56 85 10 11 2 Indhold Fondsoplysninger 4 Ledelsens beretning 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 8 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde

Roskilde Sprogcenter. Maglehøjen Roskilde Roskilde Sprogcenter Maglehøjen 6 4000 Roskilde Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for året 1.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. + Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk ANBEFALING FONDEN FØLGER

Læs mere

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015.

Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode: 1. januar 31. december 2015. Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a Politiken-Fonden Bemærk! Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Anbefalinger for god fondsledelse

Anbefalinger for god fondsledelse Anbefalinger for god fondsledelse Dette notat er en beskrivelse af, hvordan Fonden for Entreprenørskab imødekommer fondsloven og rammene for anbefalinger for god fondsledelse: 1. Åbenhed og kommunikation

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland

Fonden for Sparekassen Himmerland Fonden for Sparekassen Himmerland Redegørelse om god fondsledelse for 2016 1 Indledning Fonden for Sparekassen Himmerland er omfattet af Anbefalinger om god fondsledelse, der er udstedt af Komitéen for

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Version: 21. december 2015 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13

B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk B. Thomsen Holding, Billund ApS CVR-nr.

Læs mere

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015.

Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Fairtrade Mærket Danmark Fonden

Fairtrade Mærket Danmark Fonden Fairtrade Mærket Danmark Fonden Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for regnskabsåret 1. januar 31. december 2015. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a.

Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. Andelsselskabet Dalbybugten A.m.b.a. Digelag v/kasserer Agnes Barslund, Rasmus Nielsens vej 7, 5000 Odense C CVR-nr: 1449 3085 Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015 Godkendt på selskabets

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. Vedtaget 26. januar 2017 s efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks Vedtaget 26. januar 2017 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. EKKOfonden Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i fondens årsrapport med følgende regnskabsperiode:

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision

Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Sparekassen Bredebros efterlevelse af Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision Indledning Sparekassen Bredebro skal forholde sig til Finansrådets Anbefalinger om god selskabsledelse,

Læs mere

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S)

Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S (tidligere Vattenfall Thermal Power I A/S) Billedskærervej 7, 5230 Odense M CVR-nr. 36 47 47 18 Årsrapport for perioden 22. december - 31. december 2014 (0 måneder) Godkendt

Læs mere

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010

EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 EJERFORENINGEN VIBEPARKEN FLINTEBAKKEN 6-84, 8240 RISSKOV ÅRSREGNSKAB 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kasserens erklæring 1 Revisionspåtegning 2 Resultatopgørelse for året 1. januar - 31. december 2010 4

Læs mere

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten

4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Regnskab Forlaget Andersen 4.2 Revisors erklæringer i årsrapporten Af statsautoriseret revisor Morten Trap Olesen, BDO mol@bdo.dk Indhold Denne artikel omhandlende revisors erklæringer i årsrapporten har

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr

Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr Anbefalinger for god Fondsledelse for Fairstart Fonden cvr 3766 2372 Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk.

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. F Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Behandlet og godkendt på årsmødet den 11. marts 2016 Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere