POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 3 / 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 3 / 2012"

Transkript

1 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 3 / 2012 TEMA: Den universelle velfærdsstat

2 Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Robert Olsen Landssekretær: Allan Bærentzen Social Politik udkommer seks gange årligt og sendes automatisk til alle medlemmer Redaktion: Peter Bundesen (Ansv.) Tine Gomard Matilde Høybye-Mortensen Margit Lotz Preben Etwil Morten Frederiksen Sofie Nørgaard-Nielsen Helga Madsen Nina Særkjær Olsen Dette nummer er redigeret af: Morten Frederiksen og Sofie Nørgaard- Nielsen Redaktionssekretær: Allan Bærentzen ISSN Artikler fra Social Politik kan citeres med tydelig kildeangivelse Redaktionen gør opmærksom på, at artikler i Social Politik ikke nødvendigvis dækker redaktionens eller Socialpolitisk Forenings synspunkter Tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tlf.: Tema: Den universelle velfærdsstat Sofie Nørgaard-Nielsen og Morten Frederiksen: Den universelle velfærdsstat Jørn Henrik Petersen: Universalisme versus målretning Henrik Gade Jensen: Mere gensidig forsørgelsespligt frem for offentlige ydelser Ole Thyssen: Det svigtede menneske velfærdens onde cirkel Mads Peter Karlsen og Kaspar Villadsen: Hvorfor universalismen er værd at kæmpe for også i skikkelse af velfærdsstaten Benny Lihme: Civilsamfund og frivilligt socialt arbejde mere stat forklædt som samfund? Internationalt og foreningen Nicolai Paulsen: The Global Agenda Præsentation af landstyrelsens medlemmer Robert Olsen: Nogle gange er det ok at være positiv Hvad er Socialpolitisk Forening? Socialpolitisk Forening samler aktive mennesker, foreninger og organisationer på tværs af faggrænser og politiske skel, for at debattere aktuelle socialpolitiske spørgsmål. Som f.eks. stigende fattigdom blandt børn og voksne, øget arbejdsløshed, straf og resocialisering og børn og unges mistrivsel. Sammen søger vi at finde nye veje og løsninger på vitale samfundsproblemer. Socialpolitisk Forening Strandgade 6, st København K Tlf.: (dagligt 10-15) Merkur Bank:

3 Den universelle velfærdsstat De universelle velfærdsydelser har været omdiskuteret i et par årtier. Har vi råd til dem? Skal velfærdsstaten forsørge alle eller blot de, der ikke selv kan? Vil opbakningen til velfærdsstaten forsvinde, hvis kun et fåtal har glæde af den? I de seneste år har diskussionen imidlertid været mindre hypotetisk end tidligere. Væksten i tilkøbsydelser på social- og sundhedsområdet hævdes at true kvaliteten af de universelle ydelser på disse områder. På skole- og daginstitutionsområdet flytter privilegerede forældre deres børn til private tilbud, hvilket modsvares med politiske trusler om at begrænse det offentlige tilskud til disse. Den økonomiske krise har skærpet diskussionen om omstruktureringer eller beskæringer af velfærdsstaten, senest med førtidspensionsreformens begrænsninger af den universelle ret til social pension. Den øgede brug af private leverandører og civilsamfundets organisationer peger i retning af en stat, der begrænser sig til at visitere og betale. Af Sofie Nørgaard- Nielsen og Morten Frederiksen Hvad er fremtiden for de universelle velfærdsydelser eller hvad bør den være? Mellem natvægterstat og den fulde universelle velfærdsstat findes utallige muligheder og måder at fordele rettigheder og pligter. Hidtil har diskussionen begrænset sig til den forenklede diskussion om valgfrihed kontra kollektivt ansvar, men ikke mindst den økonomiske krise har udvidet denne debat betragteligt. I dette nummer af Social Politik fokuserer vi på, hvordan den fremtidige velfærd kan og bør se ud i forhold til universelt og selektivt tildelte rettigheder. I fem artikler giver fremtrædende danske forskere og samfundsdebattører deres bud på dette. Artiklerne har det til fælles, at deres udgangspunkt er en konstatering af, at nu hvor det økonomiske opsving er ovre, kan universalisme ikke længere blot være lig med»gavmildhed«. Det betyder også, at forståelsen af det universelle vanskeliggøres, og at der må åbnes op for kritik og fortolkning af begrebet. Og derfor har vi også tilstræbt at give spalteplads til artikler og forfattere, der belyser emnet fra vidt forskellige perspektiver og som stiller en række helt fundamentale spørgsmål: Er de universelle ydelser skyld i en uansvarliggørelse af borgerne i Danmark eller er det den individuelle, selektive ydelse, der ansvarliggør og individualiserer på en uhensigtsmæssig måde? Hvordan kan man i fremtiden sikre velfærden, og er 3

4 4 universelle eller selektive ydelser vejen frem? Er der i det hele taget behov for en ny politisk moral i den måde, vi forstår velfærdspolitikken og sammenhængen mellem stat og (civil)samfund på? Dette nummer er med andre ord tiltænkt som et indspark i den løbende og ofte livlige debat om, hvordan den universelle velfærdsstat skal udvikle sig, og hvordan dette vil ændre det danske samfund på godt og ondt. God læselyst!

5 Universalisme versus målretning Der kan fluekneppes længe og inderligt i forsøget på et udvikle en præcis definition af en»universel velfærdsstat«. Det har mange med hang til akademisk flueknepperi da også gjort. Jeg tager imidlertid det simple udgangspunkt, at det handler om en stat, hvor alle borgere er omfattet af samme sociale rettigheder og har samme adgang til at modtage velfærdsydelser. Kernen er altså en tanke om medborgerskab, som udfoldet af sociologen T.H. Marshall. Det afgørende er den generelle reduktion af risici og usikkerhed, der følger af en udligning mellem de mere og de mindre heldige, de sunde og de syge, de beskæftigede og de arbejdsløse, de erhvervsaktive og gamle, de barnløse og de børnerige, de raske og de handicappede, de rige og de fattige osv. et samfund, der bygger på, at det i dag er dig og i morgen mig, der rammes af dette eller hint, at vi lever i et risikofællesskab, og at vi bytter roller. Snart vil den enkelte være i den gruppe, som betaler, snart i den, der modtager. Ofte ses den»universelle velfærdsstat«som en modsætning til en velfærdsstat, der i højere grad søger at målrette ydelserne en modsætning, jeg har lidt svært ved at forstå. Der var en vis mening i modsætningen, så længe der knyttede sig stigmatiserende effekter til dele af de sociale ydelser, fordi de blev set som reminiscenser af en førtidig fattiglovgivning. Det er for mig at se en problemstilling, der hører fortiden til, og det er i dag svært at se forskellen på en differentieret indkomstskat og en indkomstdifferentieret pensionsydelse. Generel målretning betyder, at de sociale ydelser først og fremmest kommer personer med en beskeden disponibel indkomst til gode, mens konkret målretning betyder, at tilfredsstillelse af intense behov går forud for mindre intense. Øget målretning betyder derfor opprioritering af ydelser til dem med lav disponibel indkomst og/eller højt konkret behov på bekostning af ydelser til dem, der hverken har lav disponibel indkomst eller stort konkret behov. Det kan også betyde ændringer i udmålingsreglerne, så omfanget af den enkelte ydelse er større for dem med lav disponibel indkomst og/eller stort konkret behov. Forholdet mellem»det universelle«og»det målrettede«stiller sig nok noget forskelligt afhængigt af, om vi ser på kontant- eller serviceydelserne. De vil derfor blive behandlet hver for sig. Af Jørn Henrik Petersen Kernen er medborgerskab Forskel mellem generel og konkret målretning 5

6 Alle ydelser skal have god kvalitet Borgere er ikke bare kunder og politikere er ikke bare serviceleverandører Risiko for at de bedre stillede vælger egne private løsninger Serviceydelser Der skal ikke være stor forskel i den omsorg for børn og gamle, den sygdomsbehandling og den skolegang, velfærdsstaten tilbyder. Der må ikke blive skel mellem kong Salomon og Jørgen Hattemager. Alle skal have ydelser i en sådan mængde og af en sådan kvalitet, at ingen føler sig fristet til at sikre sig bedre ydelser ad anden vej. Det har været et grundsynspunkt i dansk politik længe før, nogen fandt på at bruge betegnelsen velfærdsstat, endsige universel velfærdsstat. Den britiske socialforsker Richard Titmuss havde ret, da han skrev, at»separate state systems for the poor, operating in the context of powerful private welfare markets, tend to become poor standard systems«. 1 [Formuleringen er noget mere nuanceret end den version, man ofte støder på i dansk socialpolitisk debat]. Blev det således normen, at de velaflagte og deres arbejdsgivere tegnede private forsikringer for at få tilstrækkelig dækning, ville man netop opleve de statusbetingede forskelle i adgangen til velfærdsydelser, som universalismen skulle hindre. Udsultes sundhedsvæsenet, øges risikoen for udvikling af»powerful private welfare markets«, og så er velfærdsstaten på vej til at krakelere. I den universelle velfærdsstat er børnehaver, skoler, plejehjem, sygehuse osv. det sted, hvor vi drøfter velfærdens problemer og spørgsmålet om, hvordan vi i fællesskab skal indrette velfærdsstaten: Republikanske borgere, der endnu ikke er degenereret til kunder. Et politisk system, som endnu ikke er reduceret til en status som serviceleverandør Selvsagt er dette system under pres dels, fordi efterspørgslen vokser, dels fordi den er mere differentieret. Den offentlige sektors standardiserede ydelser svinger ikke godt med ideer om, at borgeren selv kan og vil vælge. Helhedsorienteringen er erstattet af et kundeorienteret syn på de offentlige ydelser. Det skaber risiko for, at de bedre stillede vender sig mod velfærdsydelser, der kan købes i markedet. Risikoen mindskes formentlig med større mulighed for at udøve et frit valg, og der er ikke nødvendigvis problemer knyttet til ordninger, som hviler på frit valg, hvis den enkeltes valg ikke påvirker andres velfærd og muligheder. Hvis der er fælles standarder for ydelsen og tilstrækkeligt stort udbud, har valget ingen uheldige sideeffekter. Det er vel i høj grad tilfældet ved læge, tandlæge og hjemmehjælp, når det alene drejer sig om valg af leverandør. Den enkeltes forbrug udelukker ikke, at andre har adgang til ydelser af samme kvalitet. Det ligger nok noget anderledes med skoler og muligvis også daginstitutioner, fordi børn af forældre med lang uddannelse og høj so- 14 Richard M. Titmuss,»Choice and the Welfare State«, i Commitment to Welfare, 1968:

7 cial status er med til at»løfte«de øvrige. De svage vinder, uden at de stærke taber. Hvis det især er ressourcestærke forældre, der fravælger den lokale skole, har det uheldige konsekvenser for, hvordan de svagere elever klarer sig. Den sociale sammenhængskraft svækkes, hvis man lever sit sociale liv blandt dem, der til forveksling ligner en selv. På den anden side kan der være andre grunde til at fastholde traditionen for frit skolevalg, men valgfrihed er i nogen grad i disse tilfælde i modstrid med et medborgerskabsperspektiv. Når hovedargumentet således er hensynet til segregering, gør det samme sig gældende for daginstitutionsområdet. Brugerbetaling i daginstitutioner er også et brud på idealet, fordi det især er kvinder, der passer børn, som ikke er i institution. På sæt og vis ville det korrespondere bedre med medborgerskabstanken at gøre daginstitutioner gratis. Ønsker man omvendt at udjævne børnefamiliernes husstandsindkomst, kan en vis egenbetaling være et egnet middel. I et frit samfund kan man ikke forbyde folk at købe flere velfærdsydelser end dem, der stilles til rådighed af det offentlige. Dermed følger selvfølgelig også muligheden for betalingsydelser eller for individuelle forsikringsordninger. Med øget velstand kan mange købe»ekstra«velfærdsydelser. Om det betyder, at det offentlige skal ekspandere sin indsats, må afhænge af befolkningens vurdering af de statusbetingede forskelle, man vil tolerere. Alle synes enige om, at sygdomsbehandling bør være gratis og tilgængelig for alle. Den høje egenbetaling for medicin og visse sundhedsydelser virker uforståelig og har alene en historisk begrundelse. Betalinger, der beror på behandlingsteknik, behandlingssted og behandlerens uddannelse, er uden mening. Det udelukker på den anden side ikke, at der kan være god mening i at drøfte en begrænset brugerbetaling på læge- og hospitalsbenyttelse og på praktisk hjemmehjælp. Velfærdskommissionen skønnede således, at en begrænset brugerbetaling på de to hovedområder kunne bidrage med hhv. 3,4 og knap 2 mia. kr. Da rammen for vækst i den offentlige service vil blive mindre i de kommende år, er det da tanker, der er værd at drøfte. Kontante ydelser Ved de kontante ydelser er problemet et andet. Tidligere så man målretning som administrativ mere bekostelig og som stigmatiserende, hvilket næppe er tilfældet i dag. Problemet ligger derfor i, at målretning af kontante ydelser i næsten alle tilfælde vil betyde anvendelse af et fradragssystem, så stigende indkomst medfører reduktion af ydelsen, som det f.eks. kendes fra pensionstillægget. Da det danske skattesystem har ganske høje marginalskatter fra en forholdsvis beskeden indkomst, betyder det, at høj marginalskat og en mulig fradragsbrøk spiller sam- En god folkeskole betyder, at de svage vinder uden at de stærke taber Brugerbetaling og indkomstvirkning Diskussion af begrænset brugerbetaling Samspilsproblemet er stort med høje marginalskatter 7

8 Skal pensionsopsparing gøres obligatorisk? Det tager tid at opbygge pensionsordninger Børneydelser det mest universelle men og skaber det såkaldte»samordningsproblem«. Vi har tidligere kendt eksempler på, at kombineret indkomstbeskatning og målretning af kontantydelser har medført effektive sammensatte marginalskatteprocenter på næsten og i slemme tilfælde over 100 pct. Det virker næppe fremmende på tilskyndelser til uddannelse, arbejdsudbud og opsparing. Efterlønsperioden er nu afkortet. Hvis det er rigtigt, at de, der vælger efterløn, ikke adskiller sig væsentligt fra dem, der fortsætter på arbejdsmarkedet efter 60-års alderen, bidrager afkortningen til øget målretning og giver samtidig et finansielt bidrag til de stigende udgifter, der følger af den fremtidige demografi. Det vil øge mulighederne for at fastholde et skattefinansieret sundhedssystem og en godt virkende ældreomsorg begge som udtryk for målretning mod personer med helbredsproblemer og nedsat funktionsevne. Når pensionsalderen i øvrigt er knyttet til udviklingen i levealderen, fastholdes folkepensionens målretningsgrad. Pensionssystemet favoriserer personer uden pensionsopsparing sammenlignet med dem, der har sparet op. Der er en ikke helt lille gruppe, der ikke sparer noget særligt op. Det er dem, som kun ind imellem er beskæftiget på et område med en obligatorisk pensionsordning, eller som i længere perioder lever på dagpenge, kontanthjælp eller oppebærer førtidspension. Der vil derfor fremtidigt være mange ældre, som udelukkende får folkepension og ATP. Der kan derfor være en pointe i at gøre pensionssystemet mere solidarisk ved at gøre pensionsopsparing obligatorisk. Samtidigt bør den enkeltes økonomi indrettes, så den tager højde for den stadigt stigende levealder. Derfor bør der fastsættes minimumskrav til den del af opsparingen, der sikrer en livrente. Parallelt med disse ændringer, bør de mange særordninger for pensionister afvikles, fordi de ikke er behovs- men kun aldersbestemte. Det tager lang tid at udbygge en obligatorisk pensionsopsparing. Derfor er der grund til at øge folkepensionen for de dårligst stillede. Hvis besparelsen på de særlige ydelsers ophævelse anvendes til at forhøje pensionstillægget, forbedres målretningen af ydelserne på ældreområdet. Udgifterne vil blive reduceret parallelt med udbygningen af de opsparingsbaserede pensioner. Når de er fuldt modnet, kan man forestille sig, at pensionister alene har folkepensionens grundbeløb samt pensioner fra deres pensionsopsparing. Indkomstfordelingen vil da ligne forholdene i de erhvervsaktive aldre. Børne- og ungeydelsen er noget af det nærmeste, man kommer en universel ydelse. Det har hyppigt været drøftet, om man skulle målrette børne- og ungeydelsen ved anvendelse af et fradragssystem. Det er man veget tilbage for af to årsager. 8

9 Den ene er, jf. ovenfor, at den»sammensatte marginalskat«(skatterate plus aftrapningsbrøk) vil blive øget med mulige negative virkninger på arbejdsudbuddet som følge. Den anden er, at børne- og ungeydelsen ikke nødvendigvis vedrører omfordeling mellem indkomstgrupper, men i højere grad sigter på at skabe horisontal lighed mellem familier med og uden børn. Ud fra en vurdering af det konkrete behov kan det virke underligt, at børne-og ungdomsydelsen aftager med barnets alder. Nok har betalingen for vuggestue altid været højere end betalingen for en børnehaveplads, som igen har været dyrere end betaling for ophold i en fritidsordning, men ellers vokser alle andre udgifter til børn med alderen. Det ville flugte bedre med familiernes konkrete behov, hvis ydelsen blev gjort ens for alle børn uanset alder. Det er også et spørgsmål, hvordan balancen skal være mellem kontant- og serviceydelser til børnefamilierne. Meget kunne tale for, at man ville opnå en bedre målretning mod børn fra ressourcesvage familier med behov for støtte, hvis den kontante børne- og ungeydelsen blev reduceret til fordel for betalingsfri brug af SFO kombineret med en forlænget skoledag for børn i de første klasser. Forsvaret for de universelle ydelser må i dag primært hvile på risikoen for, at øgede sammensatte marginalskattesatser svækker tilskyndelserne til arbejdsudbud, uddannelse og opsparing, og på en hensyntagen til de sideeffekter, som fravær af universalisme kan skabe for»andre«eksternaliteter. Derimod spiller administrative hensyn, risiko for stigmatisering og»middelklassens reaktion«ikke længere den rolle, de gjorde i forne tider. Kontant- eller naturalieydelser? Jørn Henrik Petersen er professor ved Center for Velfærdsstatsforskning ved Syddansk Universitet. 9

10 Mere gensidig forsørgelsespligt frem for offentlige ydelser I ægteskabet og familien er der forsørgelsespligt og denne model kunne godt udvides og afløse dele af velfærdsstatens universelle overførsler. Gensidig forsørgelse er mere økonomisk samlet set og skaber en sund og disciplinerende afhængighed, mens velfærdsydelser lettere resulterer i uansvarlig adfærd. Af Henrik Gade Jensen Velfærdsstat hænger sammen med nationalstat Den moderne og demokratiske danske stat blev til med grundloven i Da demokratiet skulle indføres som styreform i Danmark, blev folket nødt til at kunne tale og debattere på samme sprog, og det gav de kendte problemer i forhold Slesvig. Det er svært, at praktisere demokrati og folkestyre i lande med flere sprog. Samtidig blev der tilstræbt en større homogenitet blandt danskerne. Med grundloven var alle blevet lige for loven og adel, titel og rang afskaffet. Danmark bestod nu af et dansk folk og ikke af en række stænder. Især perioden efter tabet af hele Slesvig i 1864 resulterede i en stærk indre harmonisering. Velfærdsstaten kan godt ses som en naturlig videreudvikling heraf. Udviklingen væk fra et standsdelt samfund og til, at bønder og senere arbejdere kulturelt og politisk blev en integreret del af et mere og mere homogent dansk folk trods store forskelle gjorde det nærliggende at fortsætte denne udvikling med en velfærdsstat bygget op omkring universelle ydelser. Det er dog vigtigt at gøre opmærksom på, at grundlovens ånd fra 1849 ikke lagde op til en velfærdsstat. Visionen var et demokratisk retssamfund, hvor staten lagde rammerne, og så skulle borgerne selv udfylde disse rammer og selv skabe skoler, forsørgelse, sundhed og uddannelse. Der står som bekendt intet i grundloven om ret til uddannelse (udover folkeskolen), ret til sundhed og behandling eller ret til pension. Og den meget beskedne forsørgelsesparagraf i grundloven lægger ikke op til universelle ydelser, men snarere til begrænset hjælp til den lille brøkdel af befolkningen, som ikke kan klare sig selv, og som andre ikke har pligt til at forsørge. 10

11 De universelle ydelser som princip kommer først langt senere. Første markante skridt er folkepensionen i 1957, som partiet Venstre netop pressede på for at få gjort universel, så den også omfattede bønderne. Inden da var aldersrente forbundet med et værdighedskrav, og den var trangsbestemt og skønsmæssig. Siden da har ideen om universelle ydelser gået sin sejrsgang, og dermed er også alle hensyn til værdighed gået tabt. Alle var pr. definition berettigede, og det kulminerede med bistandsloven i 1975, hvor alle behov skulle understøttes uanset trangsårsag. Nu blev det betragtet som nedværdigende at anse nogle for mere værdige end andre til at modtage hjælp. Dermed var der givet total frihed til en hvilken som helst selvødelæggende adfærd og uansvarlig moral. Staten var der og skulle nok hjælpe. Grundlovens oprindelige intention Hvis vi går tilbage og ser på grundlovens oprindelige intention, er det tydeligt, at hjælp fra det offentlige var tænkt som en sidste instans for ganske få personer. Da grundlovens forsørgelsesparagraf blev forfattet i 1849, var der slet ikke tænkt på retten til universel, offentlig forsørgelse.»den, der ikke selv kan ernære sig eller sine, og hvis forsørgelse ikke påhviler nogen anden, er berettiget til hjælp af det offentlige«, står der i forfatningen. Udgangspunktet er altså, at forsørgelse primært er selvforsørgelse. Enhver har pligt til at klare sig selv og ikke ligge andre til byrde. Hvis man så ikke kan klare sig selv, er det ikke ifølge grundloven således, at staten skal træde til. For så træder princippet om gensidig forsørgelse i kraft, hvor tanken er, at borgerne indgår i et net af forsørgelsespligter. Ægteskabet og familien er typiske eksempler på institutioner bygget op omkring den gensidige forsørgelse af hinanden. Først i sidste instans og til den sidste restgruppe og som den yderste nødløsning skal stat og kommune træde til. Men først, når det er undersøgt, at forsørgelsen ikke»påhviler nogen anden«. Forsørgerpligtens sociale konsekvens er en stærk afhængighed. En ægtefælle må lade sig separere, før han kan få hjælp af staten frem for af konen. Børn kan i dag ikke få kontanthjælp før efter 18 år, fordi pligten hviler hos forældrene. Og selvom grundlovens forsørgelsesret i sin ordlyd og forpligtelse overfor statsmagten er meget sparsom, var der alligevel advarende røster fremme mod den i N.F.S. Grundtvig mente, at gruppen af dem, der ikke kan hjælpe sig selv, ikke er naturligt afgrænset, men ret dynamisk, og derfor kan mange komme ind i gruppen. Og det kan give problemer. Grundtvig anså paragraffen for en national ulykke og ville De universelle ydelser kom langt senere end grundloven Grundloven taler om hjælp til de få Selvforsørgelse er idealet 11

12 Grundtvigs socialsyn: alle må kæmpe for at kunne klare tilværelsen Den offentlige skole blev betragtet på linje med fattighjælp Den universelle skole ser først dagens lys i 1953-grundloven have formuleret den mere restriktivt, så det blev ekspliciteret i grundloven, at hjælpen kun måtte komme de genuint trængende til hjælp. Han foreslog derfor, at der i grundloven skulle stå, at hjælp kun kunne gives til»de Gamle, de Syge og de forladte Børn«. Det er det stik modsatte af universelle ydelser. Kun gamle, syge og forældreløse børn måtte få hjælp. Alle andre må kæmpe i hver deres liv for at klare sig i tilværelsen, mente Grundtvig. Kamp må der til, skal livet gro. Når ordet forsørgelse siges i dag, tænker alle på offentlig forsørgelse: at den enkelte har en ret til at forsørges af staten. Men ud fra grundloven var det kun en sidste instans. Det primære var familien og først til sidst blev det en klientgørende individ-stat relation. Fra almueskole for de få til folkeskole for alle En interessant parallel er folkeskolen, der i 1849-grundloven hed almueskolen og blev anset for undtagelsen til de forældre, der ikke selv kunne give deres børn en skolegang:»de børn, hvis forældre ikke har evne til at sørge for deres oplærelse, ville erholde fri undervisning i almueskolen«, hed det i Grundlovsfædrene anså den offentlige skole på linje med fattighjælp og dermed som et tilbud til dem, der ikke på egen hånd formår at give børnene en skolegang. Grundtvig tordnede også her mod de offentlige almueskoler, som han kaldte»afretningsanstalter«og erklærede»en gruelig Afsky for Alt, hvad der kunne kaldes Skoletvang«. Grundloven i 1915 erstatter almueskolen med folkeskolen, men fastholder i øvrigt 1849-grundlovens opfattelse af offentlig undervisning som en undtagelse. Men med 1953-grundloven gøres folkeskolen til et universelt, forfatningsmæssigt garanteret frit gode for borgerne. Og nu bliver undtagelsen, at der ikke er skolepligt med mulighed for de få til at vælge friskole. Hvor den oprindelige grundlov lagde op til, at forældre selv bekostede deres børns skolegang og kun gjorde en offentlig skole nødvendig for dem, der ikke kan klare det selv, er grundlovsparagraffen i dag udtryk for retten til en fri og gratis folkeskole. Og som et levn fra Grundtvigs dage er der stadig bevaret en ret til at fravælge folkeskolen. Fra alles hjælp til de få til alles hjælp til alle Udviklingen af den danske velfærdsstat er gået fra et projekt om at hjælpe de få trængende, som ikke var bundet ind af andre forsørgerrelationer, og til at hele befolkningen skulle hjælpe hinanden gennem universelle overførsler. Børnepenge, folkepension, SU, sundhed og arbejdsløshedsforsikring er typiske eksempler på det. 12

13 Det har også betydet, at den universelle velfærdsstat involverer alle samfundsgrupper, og alle indrulleres i omfordelingscirkusset. Enhver får, og enhver giver. Det betyder også, at velfærdsstaten bliver et mere ideologisk projekt, fordi det griber ind i alle borgeres liv. I den forstand er den en pendant til demokratiet, der også involverer alle via stemmeretten og den offentlige debat i den politiske proces. Og den demokratiske beslutningsprocedure kan også plausibelt forklare denne udvikling (f.eks. public choice-teori). Den klassisk liberale hjælp-til-de-fattige-model angik kun få dele af samfundet, og den skat, der skulle opkræves for at tilvejebringe midlerne, var begrænset sammenlignet med i dag. Filosoffen Karl Popper ( ) argumenterede for en negativ utilitarisme, hvor det ikke er statsmagtens opgave at fremme alles lykke, men at afhjælpe konkrete negative lidelser og mangler. Altså at statsmagten godt kan intervenere med hjælp til mennesker i konkret nød, programmer for syge og på anden vis marginaliserede personer, skoler til fremme af alfabetisering osv. For den fordrer kun begrænset, såkaldt stykvis social ingeniørkunst, men dens positive utilitarisme eller egalitarisme blev til utopisme og krævede grandios samfundsingeniørkunst i næsten totalitær stil. Også selvom det blev ledt af en velgørende despot. Popper lå tæt op ad socialdemokratiske tanker i efterkrigstiden Europa og bl.a. den tidligere tyske kansler Helmut Schmidt (f. 1918) var stærkt inspireret af ham. Velfærdsstaten har imidlertid forvandlet sig fra denne negative utilitarisme til at blive et positivt projekt med vidtfavnende ambitioner på befolkningens vegne. I de sidste år især med livsstilsindgreb med forbud mod bl.a. rygning i offentligt rum. Og her er Helmut Schmidt selv som 94-årig en arg modstander, der insisterer på at ryge selv i TVstudiet og får lov til det. Opgaven må være at finde tilbage eller frem til en begrænset velfærdsstat, der kun tager sig af de konkrete negativiteter. Det har i længere tid været god socialdemokratisk ideologi end den meget nyere universelle velfærdsstat. Da den unge Thorvald Stauning i 1910 stillede op til valget til Folketinget i Fakse, var hans programpunkt at»søge at forhindre nye Skatters Indførelse«. Den første socialdemokratiske finansminister, den fremragende og mådeholdne C.V. Bramsnæs, skrev i 1955 i et tilbageblik om»de stærkt svulmende udgifter i den sidste tid«. Dengang var Danmark et lavskatteland i Europa, sammenlignet med alle vore nabolande. Den universelle velfærdsstat omfatter alle samfundsgrupper Er det statens opgave at fremme alles lykke? Opgaven er at finde tilbage til en begrænset velfærdsstat Gensidig forsørgelsespligt Når velfærdsstatens formåen nu er spændt ud over, hvad økonomien kan præstere, kunne det være væsentligt at se på, hvilke institutionelle ændringer, der kunne foreslås. 13

14 Gensidig forsørgelse må være målet Til kamp mod SU Forældre skal forsørge børn og unge og børnene skal forsørge deres forældre Større pligt ind i familierne Faktisk bygger en grundpille i det danske samfund på princippet om gensidig forsørgelse. Ægteskabet er en institution, hvor parterne som en del af kontrakten indvilger i at forsørge hinanden. En ægtefælle kan ikke modtage kontanthjælp uafhængigt af den anden parts indkomstforhold. Det ses som et økonomisk fællesskab. Nogle er forargede over, at ægteskabet på den måde overtrumfer individets rettigheder. De vil have afskaffet pligten til gensidig forsørgelse, så individerne kun er forpligtet overfor staten. Man burde snarere overveje, at udvide den familiære forsørgelsespligt, så den ikke kun omfatter ægtefællen og børn under 18 år, men måske også børn op i tyveårsalderen? Hvorfor skal man have SU som årig, hvis forældrene har en husholdning, hvori den unge kan indgå? Eller sagt på en anden måde: hvorfor skal andre skatteydere betale til min knægt, når han bliver 18 år? Der kunne også være forsørgerpligter den anden vej, fra børn til forældre i pensionistalderen. Og hvis ikke det sker frivilligt, kunne det jo ske retligt. Det er trods alt bedre at blive beskattet til et konkret formål, som oven i købet er ens familie, frem for at skatten bare går i en stor statskasse. En af de mange uheldige konsekvenser af den danske velfærdsstat er de mange især unge og yngre mennesker i den arbejdsduelige alder, der havner på overførselsindkomst udenfor arbejdsmarkedet og derfor lever ret isoleret i forhold til det danske samfund. Aviserne portrætterer jævnligt yngre mennesker, der har tilbragt deres voksenliv på kontanthjælp. Ville det ikke være bedre for dem, hvis hjælpen i første omgang var familiens pligt? Og først i sidste instans, hvis familien ikke var der eller ikke kunne hjælpe, så blev en offentlig opgave. I stedet er det blevet en højhellig ret doceret i folkeskolens timer, at enhver har ret til hjælp fra det 18. år. Og mange af dem, der går til grunde i velfærdsstatens sagsbehandlerkultur ville måske være kommet på ret køl, hvis familien havde været der som en disciplinerende faktor. Det er lettere for forældre at tilbageholde lommepenge som følge af uansvarlig adfærd, end det er for sagsbehandleren at tilbageholde kontanthjælp. Familien er tættere på den enkelte og ved ofte bedst, hvad problemet er, og hvad der kan gøres. Lige så klares nød ofte bedst i fællesskab og bliver langt mere smertelig i isolation. Med den gensidige familiære forsørgerforpligtelse er det sagsbehandlerens første opgave, at relatere den trængende til familien og gøre den opmærksom på pligten. Økonomisk er det også langt mere fordelagtigt, hvis familiens beskyttende vinger foldes mere ud. Marginalomkostningerne for en husstand ved at have en 23-årig søn eller 27-årig datter til at bo hjemme er meget mindre end over skatten at betale til eget klubværelse og husfø- 14

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2010

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2010 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2010 TEMA: DE NYE UVÆRDIGE INDHOLDSFORTEGNELSE Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Danmark i et større perspektiv

Danmark i et større perspektiv Danmark i et større perspektiv Det Danmark jeg drømmer om Anders Samuelsen 1. udgave, 1. oplag, 2015 Layout Jette Tosti Trykt hos Skive Offset ApS www.liberalalliance.dk Indhold 4 10 13 17 21 25 INDLEDNING

Læs mere

Ingen velfærd uden menneskeværd

Ingen velfærd uden menneskeværd Den Alternative Velfærdskommission Ingen velfærd uden menneskeværd Redaktion: Birthe Gamst og Lole Møller Socialpolitisk Forlag Ingen velfærd uden menneskeværd Redaktion: Birthe Gamst Lole Møller Illustrationer:

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / Særnummer 2011 Høring: Den gode socialpolitik Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Marginaliserede og udstødte. - Hverdagsliv og velfærd. Januar 2002. Mette Marie Juul CASA

Marginaliserede og udstødte. - Hverdagsliv og velfærd. Januar 2002. Mette Marie Juul CASA Marginaliserede og udstødte - Hverdagsliv og velfærd Januar 2002 Mette Marie Juul CASA CASA Marginaliserede og udstødte - Hverdagsliv og velfærd Januar 2001 Mette Marie Juul Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning?

Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler og Henning Hansen CASA Brugerbetaling på velfærdsydelser - smart fix eller nødløsning? Februar 2011 Søren Geckler

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 3 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 3 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 3 / 2011 Tema: Danmark i krig Nye standarder i socialpolitik? Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær:

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2010

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2010 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2010 TEMA: BØRNS TRIVSEL OG MISTRIVSEL INDHOLDSFORTEGNELSE Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen

Læs mere

Bæredygtig velfærd. Rapport nr. 2 Den Alternative Velfærdskommission. Redaktion: Birthe Gamst Bente Rich Per Schultz-Jørgensen. Socialpolitisk Forlag

Bæredygtig velfærd. Rapport nr. 2 Den Alternative Velfærdskommission. Redaktion: Birthe Gamst Bente Rich Per Schultz-Jørgensen. Socialpolitisk Forlag Bæredygtig velfærd Bæredygtig velfærd Rapport nr. 2 Den Alternative Velfærdskommission Redaktion: Birthe Gamst Bente Rich Per Schultz-Jørgensen Socialpolitisk Forlag 2006 4 Den alternative Velfærdskommission:

Læs mere

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN

chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN chance for et fælles ansvar HOVEDRAPPORT FRA FAMILIE- OG ARBEJDSLIVSKOMMISSIONEN Familie- og Arbejdslivskommissionen Linda Nielsen Formand, dr. jur., professor i familieret ved Københavns Universitet Esma

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 6 / 2011 Tema: Socialt arbejde under nye vilkår Indholdsfortegnelse Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte

Læs mere

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom

Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt. Forslag og idéer til bekæmpelse af fattigdom fra mennesker, der lever i fattigdom Udarbejdet for Rådet for Socialt Udsatte af Public Futures April 2012 ISBN:

Læs mere

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE

ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE ÅRSRAPPORT RÅDET FOR SOCIALT UDSATTE 2011 KAPITEL 1 Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere og

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk Udsat for forståelse Antologi om socialt udsatte www.udsatte.dk Udsat for forståelse en antologi om socialt udsatte Kolofon Udgivet af: Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Antologien er redigeret

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2006. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2006 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk

velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk En undervisningsavis fra og 2006 velfærd Opgaver på www.undervisningsavisen.dk 2 V E L F Æ R D Voxpop om velfærd Vi har stillet følgende spørgsmål: 1. Hvad er velfærd for dig? 2. Hvordan tror du, velfærdssamfundet

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 2014 Hvad vil de mig? Socialt udsatte borgeres erfaringer med førtidspensions-

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk

Rådet for Socialt Udsatte. Årsrapport 2009. www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Årsrapport 2009 www.udsatte.dk Rådet for Socialt Udsatte Rådet for Socialt Udsatte skal være talerør for hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere

Læs mere

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ 6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ Social Årsrapport 2004 Socialpolitisk Forening Dortheavej 61 2400 København NV Tlf.: 35 82 83 50 www.socialpolitisk-forening.dk

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. DEMOKRATI Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER Videncenter for Diakoni og Pædagogik, Diakonhøjskolen Forord I 1959 udgav Haldor Hald, daværende chef for Kirkens Korshær, bogen: Kirken der forarger. Den fik dengang en

Læs mere

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8

FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 15 6. oktober 2011 SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING? FRIVILLIGE INDTAGER SOCIALT ARBEJDE DU HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD PROJEKT HJÆLPER VOLDS- RAMTE KVINDER OG BØRN 8 VELFÆRDEN TILBAGE, TAK! HØRING FORMULERER

Læs mere

ungdomsforskning Ensomhed og mobning

ungdomsforskning Ensomhed og mobning k Ensomhed og, mobning Det kan være nemmere og mere acceptabelt for en 19-årig at indrømme et stofmisbrug [...], end at tale om, at han er ensom. ungdomsforskning Center for Ungdomsforskning // nr. 1 //

Læs mere

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm

Grafik:Emma Arfelt Redaktion: isak Krab Koed, Daniel Borup Jakobsen, Nanna Østergaard, Rasmus Vangby Tekst og redigering: Andreas Oxholm 03 Redaktørens klumme 04 Formanden har ordet 05 Interview med Stop krigen mod Libyen 09 Krigen i Libyen v. Isak Krab Koed 13 Duellen Kan liberalismen gradbøjes 18 Reportage fra Introkurset 20 Hvis jeg

Læs mere