Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune."

Transkript

1 Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser af forskellige strukturmodeller for børneinstitutionsområdet. Forvaltningen har på denne baggrund analyseret forskellige strukturer på dagtilbudsområdet med henblik på at kvalitetssikre kerneydelsen. Til denne opgave blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af en leder fra hvert ledernetværk samt lederen af dagplejen. Fra forvaltningen deltog Børne- og Familiechefen og den pædagogiske konsulent. Som grundlag for strukturanalysen blev en kvalitativ undersøgelsesproces sat i gang, ved fokusgruppeinterviews med dagtilbudslederne i deres netværk. Der har været afholdt arbejdsgruppemøder, ledelsesmøder og uddannelsesdage samt ledelsesseminar. Resultatet af fokusgruppe interview, arbejdsgruppemøder, ledelsesmøder, uddannelsesdage og ledelsesseminar har samlet set dannet det empiriske grundlag for analysen. En bærende tanke gennem udviklingsforløbet har været tesen om, at uanset struktur på dagtilbudsområdet, står lederne overfor en række udfordringer, der kalder på afklaring og udvikling af fremtidens efterspurgte kompetencer. Derfor har processen fremadrettet fokuseret på de ledelsesmæssige opgaver og lederegenskaber, der kan understøtte disse udfordringer. På baggrund af strukturanalysen og høringen i forældrebestyrelserne, lokaludvalgene samt de faglige organisationer, har forvaltningen udarbejdet et forslag til ny ledelses- og organisationsstruktur i form af en distriktsmodel på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Dette notat beskriver hvordan vi foreslår en Herlev distriktsmodel, som alternativ til den allerede kendte institutionsmodel med 23 dagtilbud. Indledning Kommunalbestyrelsen fastsætter indenfor Dagtilbudsloven serviceniveauet for de kommunale tilbud gennem mål og rammer, overordnet retningslinjer og politikker for tilbuddene. Mål og rammer for det pædagogiske arbejde i institutionerne fastsættes ud fra de retningslinjer som er beskrevet i Herlev Kommunens Børnepolitik og Rammeplanen. Side 1 af 9

2 Med henblik på at understøtte, fastholde og udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde etableres en ny struktur med distriktsledelse. Målet er at kvalitetssikre kerneydelsen gennem ledelse. Med distriktsledelse lægges der op til en struktur, der sikrer løsningen af den komplekse ledelsesopgave på en sammenhængende måde, så der sikres ledelse tæt på, på alle niveauer. Den samlede ledelse af distriktet og dets institutioner skal kendetegnes ved en demokratisk og inddragende ledelsesstil, med uddelegering af ansvar til medarbejderne i form af teambaseret og projektorganiseret involvering af medarbejdernes kompetencer og ressourcer. Beskrivelse af distriktsstrukturen Der etableres en distriktsstruktur med 3 distrikter, et i nord, et i midt og et i syd, der hver især består af 4-6 institutioner. Hertil kommer de fire selvejende institutioner som selvstændige enheder, samt dagplejen. Organiseringen vil så vidt muligt følge de tre skoledistrikter, bl.a. for at sikre den pædagogiske kvalitet i arbejdet med brobygning mellem skole og institutioner. På sigt vil organiseringen ligeledes understøtte arbejdet i sundhedsteamsene, da der pt. arbejdes på en struktur med et sundhedsteam i hvert skoledistrikt, som afløsning for et sundhedsteam på hver skole og i hver institution. Hvert dagtilbudsdistrikt organiseres ud fra et princip om, at et distrikt udgør én institution med én leder, ét budget og én forældrebestyrelse. De tre distriktsledere vil sammen med en sekretariatsfunktion blive placeret i en samlet fysisk enhed, med henblik på at videreudvikling af det tætte samarbejde institutionerne imellem, fra netværk til forpligtende ledelsesteams. Distriktslederen Distriktslederen er overordnet strategisk leder af de personalemæssige, faglige, drifts og økonomiske opgaver i distriktsinstitutionen. Ledelsen udøves ud fra Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, og i henhold til Herlev Kommunes overordnede ledelsesværdier, de børnepolitiske målsætninger samt kvalitetshjulet. Kvalitetshjulet er det redskab der sikrer den strategiske sammenhæng mellem de overordnede børnepolitiske målsætninger, den pædagogiske praksis, medarbejdernes kompetenceudvikling, institutionernes årsberetninger og de årlige pædagogiske tilsyn. Distriktslederen varetager endvidere den overordnede tværgående strategiske ledelse omhandlende opgaver i forhold til det politiske niveau og forældrebestyrelsen. Side 2 af 9

3 Distriktslederen skal kunne mestre, at veksle mellem de grundlæggende ledelsesmæssige områder gennem ledelse der bygger på forskellige elementer herunder strategisk ledelse og administrativ ledelse, for her igennem at sikre ejerskab og engagement og sikre den korte vej fra ide til praksis. Den strategiske ledelse handler om at kunne lægge planer for udvikling, drift og pædagogik i institutionerne og for området generelt. Herudover skal distriktslederen være facilitator for det forpligtende samarbejde i og på tværs af de tre distrikter. Distriktslederen skal prioritere indsatserne og have fokus på hvad, hvordan og med hvem strategierne implementeres. Distriktslederen skal facilitere og involvere ledelsesteamet i løsningen af distriktets ledelsesmæssige opgaver. Distriktslederen skal i sin administration som udgangspunkt have et pædagogfagligt syn på de administrative opgaver og sikre styring på baggrund af handleplaner. Lederen skal endvidere have overblik over driften og sikre de administrative rutiner som regnskab og overordnet økonomistyring og endelig være garant for at området prioriteres. Det er endvidere distriktslederens opgave, at skabe et produktivt samarbejde med alle institutionsområdets aktører og agere som en integreret del af den samlede kommunale forvaltning. Distriktslederen ansætter og afskediger, i samarbejde med forvaltningen, institutionslederen. Distriktslederen ansætter og afskediger i samarbejde med institutionslederen det øvrige personale. Distriktslederen referer til Børne- og Familiechefen. Institutionslederen Institutionslederen skal støtte kvalificeringen af det pædagogiske arbejde i de enkelte institutioner, som den der er tæt på de pædagogiske forløb, og tæt på børn, ansatte og forældre. Den pædagogiske ledelse drejer sig om at skabe gode rammer for pædagogisk udfoldelse, og at bruge sin viden og erfaring til sammen med medarbejderne at skabe sammenhæng mellem institutionens pædagogiske principper, målsætning, metode og konkrete indhold i forhold til såvel nuværende som kommende problemstillinger. De enkelte institutioners beskrivelse af deres pædagogiske praksis skal sikre, at Rammeplanen og Kvalitetshjulet er en integreret del af deres praksis, endvidere skal børnemiljøet indtænkes i denne beskrivelse. Den pædagogiske praksis, vil som nu, være forskellig i de forskellige institutioner. I forbindelse med de enkelte institutioners årsberetning evaluerer institutionerne deres praksis og sætter mål for det kommende års arbejde. Dette skal ske i forhold til den overordnede strategi, som lægges i ledelsestemaet. Side 3 af 9

4 Institutionslederen har ansvaret for personaleledelsen. Dette indebærer at lederen skal sikre en udvikling og udbygning af den faglige viden og fællesskabsfølelsen i institutionen. Lederen skal sikre og varetage husets særkende og kultur, med reference til områdets overordnede værdier og principper. Lederen skal i samarbejde med distriktet sikre kompetenceudvikling af medarbejderne. Institutionslederen har endvidere ansvar for at skabe betingelser for trivsel og udvikling samt sikre dialog, involvering og konstruktiv feedback. Institutionslederen har ansvaret for, i samarbejde med distriktslederen, at ansætte personalet i institutionen. Institutionslederen har indstillingsret til afskedigelse. Institutionslederen har ansvaret for afholdelse af udviklingssamtaler, samt ansvar for udarbejdelse af og opfølgning af institutionens APV. Institutionslederen har ansvar for det daglige forældresamarbejde i institutionen. Institutionslederen skal have kendskab til medarbejdernes kompetencer og potentiale. Institutionslederen har ansvar for mødeplaner, ferieplanlægning mm, samt ansvar for styring af det budget, der tildeles institutionen Institutionslederen samarbejder med pladsanvisningen i.f.t visiteringen til institutionen. Institutionslederen indgår i styringen af de tværgående funktioner i tæt samarbejde med de øvrige ledere samt distriktslederen. For at kunne løse den samlede komplekse ledelsesopgave og sikre helhed og sammenhæng i områdets institutioner, skal distriktslederen og institutionslederne indgå i et forpligtende ledelsesteam. Det er endvidere institutionslederens opgave, at skabe et produktiv samarbejde med institutionsområdets aktører som foregår på flere planer, fra den daglige kontakt og samarbejde med forældre, til brobygning mellem dagtilbud og skole, samt samarbejde omkring børn i udsatte positioner. Institutionslederen skal motivere medarbejderne i deres kerneopgave og facilitere de pædagogiske processer. Institutionslederen refererer til distriktslederen. Fagligt ledelsesforum På ledelsesniveau etableres ét fælles fagligt forum med Børne- og Familiechef, distriktsleder, institutionsledere, lederen af dagplejen samt lederne af de selvejende institutioner. Her arbejdes med udvikling af institutionerne i forhold til kommunale og statslige mål og der sikres en koordinering i en implementeringsproces. Ledelse på dette niveau er omfattende og sammensat og kræver et overblik over mange forskellige faktorers samtidige indvirken på hinanden. Der er her tale om en høj grad af ledelsesmæssig kompleksitet. For dette forum udarbejdes et kommissori- Side 4 af 9

5 um. Ledelsesteamet I hvert distrikt etableres et ledelsesteam med distriktsleder og institutionsledere. I dette team lægges der vægt på at bruge hinandens kompetencer og trække på hinandens erfaringer og viden. Ledelsesteamets, opgaver skal ses i forhold til distriktsinstitutionernes udvikling på pædagogik, administration, personalepolitik, samlet strategisk ledelse og samlet kompetenceudvikling, for at kvalitetssikre kerneydelsen gennem ledelse tæt på. Ledelsesteamet skal fungere som et talerør for en ledelse der leder opad, udad og nedad. Ledelsesteamet bliver i denne konstruktion et forpligtende fællesskab hvor der er fokus på at udvikle og sparre omkring den pædagogiske ledelse - her bliver der mulighed for selvrefleksion. Teamet har også ansvaret for at arbejde i de nuværende rammer indenfor den sproglige indsats, brobygningsarbejdet, og inklusionsarbejdet m.v. på institutionsniveau og distriktsniveau. Til dette samarbejde udarbejdes et kommissorium. Souscheffunktionen nedlægges. Souschefernes ledelses tid konverters til børnetimer og souschefernes kompetencer bruges som kompetencepædagoger. Personalemøde Der afholdes personalemøder i den enkelte institution som hidtil. Her formidles løbende information og rammerne for den pædagogiske praksis drøftes og besluttes. Den nye struktur giver endvidere mulighed for at afholde personalemøder i distriktet. Kompetencepædagoger I Herlev Kommune ønskes der en højere grad af specialisering inden for dagtilbudsområdet. Det betyder at pædagogerne løbende videreuddannes eller udvikler kompetencer indenfor en særlig retning som ligger indenfor læreplanstemaerne. Dette vil betyde at det pædagogiske niveau i de enkelte institutioner højnes. Dette nye kompetenceniveau skal komme til udtryk i den pædagogiske praksis hvor pædagogen arbejder sammen med børnene. Kompetencepædagogens opgaver skal dog ses bredt, her tænkes på videreformidling af ny viden til øvrige pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. For Herlev Kommune vil det endvidere betyde et mere kvalificeret rekrutteringsgrundlag til de fremtidige institutionslederstillinger. Fagligt pædagogisk forum Der etableres i hver institution et fagligt pædagogisk forum, der har ansvar for at skabe udvikling og videndeling. Teamet handler indenfor de rammer der er udstukket og uddelegeret til institutionen. Pædagogerne i dette team skal fungerer som sparringspartner for institutionslederen i forhold til deres kernekompetence. Det pædagogiske faglige forum erstatter det der i dag kendes som pædagogmøder. Side 5 af 9

6 Læringssyn Nedenstående beskriver det fælles læringssyn, de pædagogiske opgaver og kompetencer som det pædagogiske personale skal kunne agere i, i Herlev Kommune. Rammeplanen bygger på et fælles læringssyn. Et læringssyn hvor der ikke er et fælles og entydigt svar på, hvad der skal læres og hvordan det skal læres, men med udgangspunkt i et menneskesyn, der åbner op for muligheden for at møde barnet der, hvor barnet er. I dette læringssyn lærer barnet i relationen til andre og til dets omverden. Helt overordnet er vi derfor optaget af, at vores dagtilbud har princippet om nærhed, som omdrejningspunkt for den pædagogiske praksis. Læringssynet og nærhedsprincippet skal gå hånd i hånd og skal kunne ses i måden, som dagtilbuddet interagerer med børn, forældre, andre professionelle og lokalsamfundet. Det er afgørende, at det pædagogiske personale er kreative i deres tilgange til barnet. Det betyder at mødet med barnet skal være åben for nye måder at etablere læringsmiljøer på. Mangfoldighed er derfor en afgørende faktor i planlægningen af den pædagogiske praksis. En mangfoldighed der skal ske tæt på den pædagogiske praksis. Dagtilbuddene skal uafhængig af struktur tilrettelægge en pædagogisk praksis der understøtter barnets udvikling og læring på mange måder. De professionelle er ansvarlige for at denne pædagogiske praksis baseres på et anerkendende og værdigt samspil med udgangspunkt i gruppens aktuelle sammensætning og dynamik, og hvor medarbejderne tager hensyn til det enkelte barn med dets særlige livsvilkår og betingelser. Pædagogen skal udarbejde lære - og handleplaner, og med udgangspunkt deri gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og i samarbejde med andre. Det pædagogiske personales virke skal tage afsæt i aktivt at skabe og vedligeholde en pædagogisk relation med børnene og sikre at samværet med børnene er præget af omsorg, nærvær, læring og udvikling. Det er endvidere pædagogernes opgave at dele viden, erfaringer og iagttagelser med andre kollegaer og deres samarbejdspartere. Pædagogens kompetencer har afgørende betydning for hvordan barnet bliver mødt og for hvordan den pædagogiske praksis bliver tilrettelagt. Pædagogerne skal derfor have en bred vifte af kompetencer for at kunne etablere læringsmiljøer der understøtter barnets bevidsthed om egen læring. Pædagogernes kompetencer skal understøtte de forventninger som Herlev Kommune stiller til de professionelle på dagtilbudsområdet. Pædagogen skal kunne opstille mål og udarbejde handleplaner, og evaluere de anvendte metoder og processer. Dette kræver at pædagogen kan beskrive og begrunde sine valg af metoder. Det er endvidere pædagogens ansvar at indgå i et aktivt samarbejde med forældre og virke som vejleder og støtte i relation til børns udvikling og at indgå i tværfagligt samarbejde med andre relevante faggrupper. Herlev Kommune som Læringsrum Læring foregår ikke kun i dagtilbuddet og det er derfor en ambition at dagtil- Side 6 af 9

7 buddene i højere grad åbner sig ud mod lokalsamfundet og gør brug af de faciliteter, som byen tilbyder. Herlev Kommune kan forstås som et stort læringsrum, hvor det pædagogiske personale sammen med børnene kan gå på opdagelse og lære sammen. I Herlev kommune har vi en række etablerede kulturinstitutioner og idrætsinstitutioner, som skal tænkes ind i den pædagogiske praksis både ved at gøre brug af tilbuddene, men også ved at trække på de erfaringer og kompetencer, som de forskellige kulturinstitutioner har. De lokale kulturinstitutioner og idrætsinstitutioner kan bidrage til at mangfoldiggøre den pædagogiske praksis endnu mere, og her kan pædagogerne indenfor specialiseringsretningerne mødes på tværs af institutionerne med den aktuelle kulturinstitution. Måden at arbejde på vil tilbyde en ny form for læringssynergi i det professionelle rum. Det betydningsfulde samarbejde Det betydningsfulde samarbejde foregår på flere planer lige fra den daglige kontakt og samarbejde med forældre til brobygning mellem dagtilbud og samarbejdet omkring børn der er i en udsat position. Fra et professionelt perspektiv stiller det krav til, at deltagelse i det formelle samarbejde fodrer en professionel pædagogisk tilgang, hvor udgangspunktet er barnets læring og udvikling. Kontakten til andre faggrupper og forældre skal baseres på helhedstænkning og være båret af en relevant faglighed. Den forebyggende indsats I den nye ledelsesstruktur skal der ske en styrkelse af den tidlige forebyggende indsats. I distrikterne vil der på sigt være et koordineret Sundhedsteam der vil styrke den forbyggende indsats på tværs af institutionerne. Hvert distrikt vil endvidere have et særligt sprogtilbud til de familier der ikke anvender dagtilbud, jævnfør 11 i Dagtilbudsloven. Ressourcepuljen vil decentraliseres så der sikres størst mulig udnyttelse af ressourcerne. Strukturen omkring de pædagogiske vejledere fastholdes som vi kender den i dag. Distriktsledere og ledelsesteamene skal sikre, at inklusion bliver sat på dagsorden i det enkelte dagtilbud og at medarbejderne inddrages i at udvikle metoder og en pædagogisk praksis der gør dagtilbuddene mere inkluderende, her skal trækkes på de erfaringer som vi allerede har gjort os. Dagplejen Dagplejen videreføres i sin nuværende form. For at sikre brobygning mellem dagpleje og daginstitutioner skal dagplejelederen indgå i et forpligtende samarbejde med de tre distriktsledere og de selvejende institutioner. Dagplejelederen referer til Børne- og Familiechefen. De selvejende institutioners vilkår De fire selvejende institutioner er geografisk spredt i Kommunen. Tre af fire er tilknyttet en paraplyorganisation. En institution varetager egen administration. Hver selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, der derfor ikke lov- Side 7 af 9

8 givningsmæssigt kan omfattes af en områdestruktur på samme vilkår som de kommunale institutioner. De selvejende institutioner, skal som de øvrige institutioner i Herlev Kommune, arbejde i forhold til Dagtilbudsloven, Herlev Kommunes Børnepolitik, Kvalitetshjulet og det fælles værdigrundlag der er udarbejdet for området jævnfør driftsoverenskomsten. De selvejende institutioner indgår på lige fod med kommunale institutioner i arbejdet med brobygning, sprog, rammeplan og udsatte børn mv. Forældreindflydelse Som før nævnt indebærer distriktsstrukturen, at de enkelte distrikter udgør én institution der består af et antal institutioner med én distriktsleder, ét budget og én forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsens kompetence og ansvar i forhold til gældende lovgivning samt til Herlev Kommunes styrelsesvedtægt, foreligger uændret. Styrelsesvedtægten bliver revideret så den tilpasses den nye struktur i forhold til sammensætning, valg og mødevirksomhed. Bestyrelsernes principielle sammensætning og valgprocedure adskiller sig ikke væsentlig fra de nuværende forhold. Den væsentligste ændring er, at bestyrelsen fremover vil være en bestyrelse der repræsenterer et distrikt med flere institutioner. For at sikre de enkelte forældres indflydelse og medbestemmelse, skal der ved sammensætning af bestyrelsen være repræsentation fra hver institution i området. Da forældrebestyrelsen skal tage sig af de overordnede principper for distriktsinstitutionens virke skal forældreindflydelsen og dialogen i hverdagen i de enkelte institutioner sikres ved, at der oprettes et forældreråd i de enkelte institutioner. Forældrerådet skal fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiv inddrages i arbejdet med drift og udvikling af de enkelte institutioner. De forældre som i forældrerådet er valgt til distriktsbestyrelsen er automatisk medlem af Institutionsforum, som fastholdes i sin nuværende form. Økonomi Der vil i hver institution være budget til løn, vikar, beskæftigelse og kost. I distriktet vil der være et fælles budget til arbejdet med børn i udsatte positioner, kompetenceudvikling og indvendig vedligeholdelse. Til dækning af dette trækkes der som et minimum 3 % af institutionernes budget. Der vil endvidere være en fælles administrativ medarbejder som vil være en del af det øvrige sekretariat. Til dette bidrager hver institution i distriktet med 2 timer pr. uge. Dette er timer som en del af institutionerne i dag bruger til en fælles mobil regnskabsmedarbejder, mens andre løser opgaven af ledelsestiden. Side 8 af 9

9 Den enkeltes institutions budget delegeres til institutionslederen. Men distriktslederen har det overordnede ansvar for den samlede økonomi i distriktet. Pladsanvisningen Pladsanvisningen fortsætter i sin nuværende form, dog vil der fremadrettet blive arbejdet med en digitaliseringsstrategi. Forældrene kan som hidtil blive skrevet op til et konkret dagtilbud. Medindflydelse og medbestemmelse og sikkerhedsorganisering Der etableres en ny struktur for medindflydelse og medbestemmelse på dagtilbudsområdet, som afspejler den nye ledelses- og organisationsstruktur med et lokaludvalg for hvert distrikt. Denne struktur skal indgå i den overordnede MED- struktur i Herlev Kommune. TR- strukturen tilpasses den nye ledelses- og organisationsstruktur efter forhandling med de faglige organisationer. Distriktsinddeling: Distrikt Herlev By Distrikt Lindehøj Distrikt Kildegård Elverhuset 102 Hedelyngen 61 Krudttønden 122 Enghuset 82 Højsletten 61 Troldemosen 92 Kagsmosen 102 Mælkebøtten 61 Hyldemosen 61 Solstrålen 61 Kildespring 102 Mælkevejen 104 Svanen 61 Eventyrhuset 102 Sommerhaven 82 Solsikken 61 Anishaven 82 Hyldeblomsten 102 I alt 469 I alt 469 I alt 563 Selvejende institutioner Kantatehuset 41 Kachotten 41 Lindehøj 122 Æblehuset 102 Dagplejen Side 9 af 9

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1

Kernehuset 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13. Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Kernehuset 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Kernehuset Kvalitets- og tilsynsrapport 2013 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud

Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud Kvalitetsrapport Læring i Dagtilbud 2013-2014 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Konklusion og perspektivering side 3 Dagplejen side 4 Team for Inkluderende

Læs mere

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012

Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Virksomhedsplan Børnehuset Spiloppen 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side 2 Forord side 3 Faktaoplysninger side 3 Samfundsmæssige forudsætninger side 3 Institutionens værdigrundlag side 3

Læs mere

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet

Inspirationsoplæg om områdeledelse på daginstitutions-, SFO- og klubområdet Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato:13. juni 2003/KHN Inspirationsoplæg om områdeledelse

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen

Ledelses politik. Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelses politik Omsætning af Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag i Familie- og Beskæftigesesforvaltningen Ledelsespolitik Vi agerer i en politisk ledet organisation, og formålet med Familie- og Beskæftigelsesforvaltningens

Læs mere

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af:

Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. 1. Indledning til det samlede materiale. 10. oktober 2007. Materialet vil bestå af: Svendborg Kommune Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 10 Fax. 6325 1319 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk Oplæg til samlet materiale vedrørende pædagogiske læreplaner. Materialet vil bestå

Læs mere

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE

EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE EN POSITIV FORSKEL SELVEJENDE OVERFOR KOMMUNALE En positiv forskel der giver mangfoldighed Selvejende daginstitutioner drives på nogle områder efter samme regler som de kommunale daginstitutioner. Men

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Myretuen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Myretuen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde:

Hvis det kun er en afdeling, angiv da afdelingens navn og/eller ansvarsområde: TilmeldingNNS Status Aktiv Dokument-id 014.38M.512 Afsluttet den Sagsnummer 003.21M.511 Sagsbehandler Morten Outzen Larsen Sagstitel Den kommunale Dagpleje - Org.nr. 37100, Ministeriets journalnr. 8261-0066

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Oprettelse af nyt visitationsudvalg for 0-6 års området NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund: Hvidovre Kommune søger hele tiden at udvikle kommunens tilbud til børn i udsatte positioner og deres familier. Det

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam.

Skolefritidsordningen har en leder (SFO-leder), og tre FPL er, heraf den ene som souschef. Disse 4 udgør SFOens ledelsesteam. SFO - ledelsesteam: Det er ledelsens opgave at sikre en optimal fungerende SFO indenfor de rammer og konkrete vilkår, som bl.a. er beskrevet i folkeskoleloven, kommunens/b/u forvaltningens mål nævnt i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Myretuen, Ryslinge 2013

Myretuen, Ryslinge 2013 Myretuen, Ryslinge 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området

Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Spørgsmål og svar til Tønder Kommunes hjemmeside vedr. inklusion på 0-18 års området Hvad er den politiske holdning til inklusion i Tønder Kommune? Hvad betyder inklusion på 0-18 års området? Er det målet,

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune

Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Handleplan for udvikling af daginstitutionsområdet i Fredericia kommune Bilag til Børne og Ungdomsudvalgsmødet 22.6.2010 Indledning Daginstitutionsområdet skal gennemgå en udvikling, der skal sikre at

Læs mere

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014.

Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og samarbejde i folkeskolerne i Hjørring Kommune gældende fra august 2014. Partssamarbejdet bestående af repræsentanter for DLF Lærerkreds Nord, BUPL Nordjylland, FOA Hjørring og Hjørring Kommune, har udarbejdet nedenstående. Værdimæssigt grundlag for medarbejdere, ledelse og

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil

Pædagogisk afdelingsleder Havrehedskolen. Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommunes skolevæsen... 3... 4 Ledelsesopgaven... 5 Arbejdsopgaver... 5 Lederprofil...

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011

Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner. Version 01, den 15.09.2011 Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Etablering af netværksledelse for selvejende institutioner Samlet konklusion Version 01, den 15.09.2011 De 8 selvejende har fremsendt

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

Kvalitetsrapport fra. for 2011

Kvalitetsrapport fra. for 2011 Børn og ungesekretariatet Juni 2011 12/42352 Kvalitetsrapport fra Distrikt Mørkøv for 2011 Distrikt, Institution, Enhedsinstitution Distrikt Mørkøv Leder, mail, tlf. Majbrit ibsen, mi@holb.dk, tlf. 72

Læs mere

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet

Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Foreløbig rapport vedrørende analyse af organisering og struktur på skoleområdet Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Fakta... 2 Mål... 2 Modeller... 3 Model 1... 3 Model 2... 4 Model 3... 5 Model 4...

Læs mere

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune

Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Ramme for det kommunale tilsyn med dagtilbud for børn i Skive Kommune Den værdimæssige ramme for det kommunale tilsyn I Skive Kommune arbejder alle ud fra et værdigrundlag om trivsel, ordentlighed og udvikling.

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Poppelvejens Børnehave. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015

Job- og personprofil. Daglig leder. Børnehuset Bøgehøjen. Rudersdal Kommune. Den 15. januar 2015 Job- og personprofil Daglig leder Børnehuset Bøgehøjen Rudersdal Kommune Den 15. januar 2015 Denne job- og personprofil for den daglige leder af den integrerede daginstitution Bøgehøjen indeholder: Introduktion

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Ledelse i Frederikssund 2015

Ledelse i Frederikssund 2015 Ledelse i Frederikssund 2015 December 2014 Ledelse i Frederikssund Kommune Ledelse er et fag og professionel ledelse af vores institutioner og afdelinger i Frederikssund Kommune er afgørende for både kvalitet

Læs mere

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet

Pædagogisk tilsyn. 1. Loven og tilsynet Velfærd, Dagtilbud Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Pædagogisk tilsyn 1. Loven og tilsynet Ifølge Dagtilbudsloven 1

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE

LÆRING, LEG & BEVÆGELSE LÆRING, LEG & BEVÆGELSE Præsentation af oplægsholdere Dagtilbudsleder Karin Andreasen, som vil præsentere de overordnet visioner og tanker bag projektet. Pædagogisk leder Nete Rosenkilde, som vil præsentere

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. U-301 Fysioterapeut i folkeskolerne Politikområde 301 Folkeskoler og fritidstilbud, 303 Sårbare børn og unge Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Det foreslås, at der

Læs mere

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret

SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret SMITTE model for strategisk planlægning af arbejdet med fælles pædagogiske læreplaner i dagtilbuddet Firkløveret Sammenhæng: I september 2013 på vores fælles pædagogiske dag i Firkløveret, udvalgte personalet

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere

Vedr.: Sammenlægning af daginstitutioner/sfo er overenskomstmæssige muligheder og barriere Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, telefon: 55 78 49 13, fax: 55 78 49 48, e-mail: bkf@bkchefer..dk hjemmeside: http://www.bkchefer.dk/ BKF Notat Dato: 3. januar 2004 Vedr.: Sammenlægning af

Læs mere

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune

Job- og personprofil for teamledere. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommune Job- og personprofil for teamledere Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune Ansættelsesområde er ansat i Aarhus Kommune og indtil videre med ansættelse i Sundhed og Omsorg. Reference

Læs mere

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune

VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER. December 2013. Ledelsesgrundlag. - for ledere i Vallensbæk Kommune VÆRDIER KOMPETENCER ANSVAR ROLLER December 2013 Ledelsesgrundlag - for ledere i Vallensbæk Kommune 1 Indhold 2 Ledelsesgrundlag - værdier, kompetencer, roller og ansvar...3 Grundlæggende om ledelse i Vallensbæk

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål:

PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutionerne i Syddjurs kommune. 2014. Myretuen/Hyrdebakken. Formål: I 2012 blev der udført pædagogisk tilsyn på samtlige kommunale og private institutioner i Syddjurs kommune.

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år

Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år Guide til Pædagogiske læreplaner i Ballerup Kommunes dagtilbud 0-5 år 1.0 Forord Formålet med denne guide til arbejdet med pædagogiske læreplaner er at skabe et fælles afsæt for den fortsatte udvikling

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2014 Ovinehøj Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Centrumpladsen 7, 1. sal tv. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk December 2014 Sagsid:

Læs mere

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje

Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Mål og Rammer for Tilsyn i dagplejen Herning Kommune. Kommunal Dagpleje Baggrund og lovgivning Herning Kommune ønsker et højt fagligt niveau på børne- og unge området, og har derfor også store ambitioner

Læs mere

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers.

Notat. Der har således været afholdt et evalueringsmøde med hvert børneunivers. Børn, Unge og Fritidsforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5335 Fax +45 8888 5501 Dato: 16. april 2014 Sagsnr.: 2014-004265-1

Læs mere

Aftale 2013. Børnehavens navn

Aftale 2013. Børnehavens navn Aftale 2013 Børnehavens navn Jammerbugt kommune Harriet Meisner Søren Brink Ellen Vestergaard Børnechef Udvalgsformand Aftaleholder Aftalen gælder for 2013-1 - 1.0 Introduktion til aftalestyring Aftalestyring

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL KONTORCHEF PERSONALE KONTORCHEF LEDELSE & ORGANISATION BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE SØGER TO STRATEGISK HANDLENDE KON- TORCHEFER

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud

Inklusion i Dagtilbud og Skole. Center for Skole og Dagtilbud Inklusion i Dagtilbud og Skole Center for Skole og Dagtilbud 2014 1 Inklusion i Egedal Kommune En vision og strategi om inkluderende fællesskaber Kære læser Du har sikkert haft oplevelser med flere forskellige

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen

Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen Projekt aktiv borger - i Femkløveren/Turbofluen fleksibilitet muligheder udvikling engagement og vilje. 1 1. Baggrund for projektet Generelt i Faaborg-Midtfyn Kommune er der et faldende børnetal i disse

Læs mere

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling

Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011. Fælles fokus på pædagogisk udvikling Arbejdsgrundlag for dagtilbud i Ringsted Kommune 2009-2011 Fælles fokus på pædagogisk udvikling Børne- og Kulturforvaltningen September 2009 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder,

Læs mere

Nye institutions og ledelsesformer

Nye institutions og ledelsesformer Nye institutions og ledelsesformer Oplæg årsmøde MDI Nyborg Strand den 6 maj 2011 Nye institutions og ledelsesformer Dagens menu Undersøgelsesresultater ny ledelse Bevægelser og mønstre i ledelse De selvejende

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau

Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau Uddannelse af inklusionsformidlere en uddannelse på PD-niveau I forbindelse med udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar etablerede Ballerup Kommune i 2006 et uddannelsesforløb for medarbejdere

Læs mere

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser

Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse for skoleledelser Stillingsbeskrivelse: Distriktsskoleleder Ballerup Kommunes skoler Distriktsskolelederens fokus er på strategisk ledelse, organisationsudvikling og ledelse af ledere.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere