Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune."

Transkript

1 Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser af forskellige strukturmodeller for børneinstitutionsområdet. Forvaltningen har på denne baggrund analyseret forskellige strukturer på dagtilbudsområdet med henblik på at kvalitetssikre kerneydelsen. Til denne opgave blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af en leder fra hvert ledernetværk samt lederen af dagplejen. Fra forvaltningen deltog Børne- og Familiechefen og den pædagogiske konsulent. Som grundlag for strukturanalysen blev en kvalitativ undersøgelsesproces sat i gang, ved fokusgruppeinterviews med dagtilbudslederne i deres netværk. Der har været afholdt arbejdsgruppemøder, ledelsesmøder og uddannelsesdage samt ledelsesseminar. Resultatet af fokusgruppe interview, arbejdsgruppemøder, ledelsesmøder, uddannelsesdage og ledelsesseminar har samlet set dannet det empiriske grundlag for analysen. En bærende tanke gennem udviklingsforløbet har været tesen om, at uanset struktur på dagtilbudsområdet, står lederne overfor en række udfordringer, der kalder på afklaring og udvikling af fremtidens efterspurgte kompetencer. Derfor har processen fremadrettet fokuseret på de ledelsesmæssige opgaver og lederegenskaber, der kan understøtte disse udfordringer. På baggrund af strukturanalysen og høringen i forældrebestyrelserne, lokaludvalgene samt de faglige organisationer, har forvaltningen udarbejdet et forslag til ny ledelses- og organisationsstruktur i form af en distriktsmodel på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Dette notat beskriver hvordan vi foreslår en Herlev distriktsmodel, som alternativ til den allerede kendte institutionsmodel med 23 dagtilbud. Indledning Kommunalbestyrelsen fastsætter indenfor Dagtilbudsloven serviceniveauet for de kommunale tilbud gennem mål og rammer, overordnet retningslinjer og politikker for tilbuddene. Mål og rammer for det pædagogiske arbejde i institutionerne fastsættes ud fra de retningslinjer som er beskrevet i Herlev Kommunens Børnepolitik og Rammeplanen. Side 1 af 9

2 Med henblik på at understøtte, fastholde og udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde etableres en ny struktur med distriktsledelse. Målet er at kvalitetssikre kerneydelsen gennem ledelse. Med distriktsledelse lægges der op til en struktur, der sikrer løsningen af den komplekse ledelsesopgave på en sammenhængende måde, så der sikres ledelse tæt på, på alle niveauer. Den samlede ledelse af distriktet og dets institutioner skal kendetegnes ved en demokratisk og inddragende ledelsesstil, med uddelegering af ansvar til medarbejderne i form af teambaseret og projektorganiseret involvering af medarbejdernes kompetencer og ressourcer. Beskrivelse af distriktsstrukturen Der etableres en distriktsstruktur med 3 distrikter, et i nord, et i midt og et i syd, der hver især består af 4-6 institutioner. Hertil kommer de fire selvejende institutioner som selvstændige enheder, samt dagplejen. Organiseringen vil så vidt muligt følge de tre skoledistrikter, bl.a. for at sikre den pædagogiske kvalitet i arbejdet med brobygning mellem skole og institutioner. På sigt vil organiseringen ligeledes understøtte arbejdet i sundhedsteamsene, da der pt. arbejdes på en struktur med et sundhedsteam i hvert skoledistrikt, som afløsning for et sundhedsteam på hver skole og i hver institution. Hvert dagtilbudsdistrikt organiseres ud fra et princip om, at et distrikt udgør én institution med én leder, ét budget og én forældrebestyrelse. De tre distriktsledere vil sammen med en sekretariatsfunktion blive placeret i en samlet fysisk enhed, med henblik på at videreudvikling af det tætte samarbejde institutionerne imellem, fra netværk til forpligtende ledelsesteams. Distriktslederen Distriktslederen er overordnet strategisk leder af de personalemæssige, faglige, drifts og økonomiske opgaver i distriktsinstitutionen. Ledelsen udøves ud fra Dagtilbudslovens formålsbestemmelser, og i henhold til Herlev Kommunes overordnede ledelsesværdier, de børnepolitiske målsætninger samt kvalitetshjulet. Kvalitetshjulet er det redskab der sikrer den strategiske sammenhæng mellem de overordnede børnepolitiske målsætninger, den pædagogiske praksis, medarbejdernes kompetenceudvikling, institutionernes årsberetninger og de årlige pædagogiske tilsyn. Distriktslederen varetager endvidere den overordnede tværgående strategiske ledelse omhandlende opgaver i forhold til det politiske niveau og forældrebestyrelsen. Side 2 af 9

3 Distriktslederen skal kunne mestre, at veksle mellem de grundlæggende ledelsesmæssige områder gennem ledelse der bygger på forskellige elementer herunder strategisk ledelse og administrativ ledelse, for her igennem at sikre ejerskab og engagement og sikre den korte vej fra ide til praksis. Den strategiske ledelse handler om at kunne lægge planer for udvikling, drift og pædagogik i institutionerne og for området generelt. Herudover skal distriktslederen være facilitator for det forpligtende samarbejde i og på tværs af de tre distrikter. Distriktslederen skal prioritere indsatserne og have fokus på hvad, hvordan og med hvem strategierne implementeres. Distriktslederen skal facilitere og involvere ledelsesteamet i løsningen af distriktets ledelsesmæssige opgaver. Distriktslederen skal i sin administration som udgangspunkt have et pædagogfagligt syn på de administrative opgaver og sikre styring på baggrund af handleplaner. Lederen skal endvidere have overblik over driften og sikre de administrative rutiner som regnskab og overordnet økonomistyring og endelig være garant for at området prioriteres. Det er endvidere distriktslederens opgave, at skabe et produktivt samarbejde med alle institutionsområdets aktører og agere som en integreret del af den samlede kommunale forvaltning. Distriktslederen ansætter og afskediger, i samarbejde med forvaltningen, institutionslederen. Distriktslederen ansætter og afskediger i samarbejde med institutionslederen det øvrige personale. Distriktslederen referer til Børne- og Familiechefen. Institutionslederen Institutionslederen skal støtte kvalificeringen af det pædagogiske arbejde i de enkelte institutioner, som den der er tæt på de pædagogiske forløb, og tæt på børn, ansatte og forældre. Den pædagogiske ledelse drejer sig om at skabe gode rammer for pædagogisk udfoldelse, og at bruge sin viden og erfaring til sammen med medarbejderne at skabe sammenhæng mellem institutionens pædagogiske principper, målsætning, metode og konkrete indhold i forhold til såvel nuværende som kommende problemstillinger. De enkelte institutioners beskrivelse af deres pædagogiske praksis skal sikre, at Rammeplanen og Kvalitetshjulet er en integreret del af deres praksis, endvidere skal børnemiljøet indtænkes i denne beskrivelse. Den pædagogiske praksis, vil som nu, være forskellig i de forskellige institutioner. I forbindelse med de enkelte institutioners årsberetning evaluerer institutionerne deres praksis og sætter mål for det kommende års arbejde. Dette skal ske i forhold til den overordnede strategi, som lægges i ledelsestemaet. Side 3 af 9

4 Institutionslederen har ansvaret for personaleledelsen. Dette indebærer at lederen skal sikre en udvikling og udbygning af den faglige viden og fællesskabsfølelsen i institutionen. Lederen skal sikre og varetage husets særkende og kultur, med reference til områdets overordnede værdier og principper. Lederen skal i samarbejde med distriktet sikre kompetenceudvikling af medarbejderne. Institutionslederen har endvidere ansvar for at skabe betingelser for trivsel og udvikling samt sikre dialog, involvering og konstruktiv feedback. Institutionslederen har ansvaret for, i samarbejde med distriktslederen, at ansætte personalet i institutionen. Institutionslederen har indstillingsret til afskedigelse. Institutionslederen har ansvaret for afholdelse af udviklingssamtaler, samt ansvar for udarbejdelse af og opfølgning af institutionens APV. Institutionslederen har ansvar for det daglige forældresamarbejde i institutionen. Institutionslederen skal have kendskab til medarbejdernes kompetencer og potentiale. Institutionslederen har ansvar for mødeplaner, ferieplanlægning mm, samt ansvar for styring af det budget, der tildeles institutionen Institutionslederen samarbejder med pladsanvisningen i.f.t visiteringen til institutionen. Institutionslederen indgår i styringen af de tværgående funktioner i tæt samarbejde med de øvrige ledere samt distriktslederen. For at kunne løse den samlede komplekse ledelsesopgave og sikre helhed og sammenhæng i områdets institutioner, skal distriktslederen og institutionslederne indgå i et forpligtende ledelsesteam. Det er endvidere institutionslederens opgave, at skabe et produktiv samarbejde med institutionsområdets aktører som foregår på flere planer, fra den daglige kontakt og samarbejde med forældre, til brobygning mellem dagtilbud og skole, samt samarbejde omkring børn i udsatte positioner. Institutionslederen skal motivere medarbejderne i deres kerneopgave og facilitere de pædagogiske processer. Institutionslederen refererer til distriktslederen. Fagligt ledelsesforum På ledelsesniveau etableres ét fælles fagligt forum med Børne- og Familiechef, distriktsleder, institutionsledere, lederen af dagplejen samt lederne af de selvejende institutioner. Her arbejdes med udvikling af institutionerne i forhold til kommunale og statslige mål og der sikres en koordinering i en implementeringsproces. Ledelse på dette niveau er omfattende og sammensat og kræver et overblik over mange forskellige faktorers samtidige indvirken på hinanden. Der er her tale om en høj grad af ledelsesmæssig kompleksitet. For dette forum udarbejdes et kommissori- Side 4 af 9

5 um. Ledelsesteamet I hvert distrikt etableres et ledelsesteam med distriktsleder og institutionsledere. I dette team lægges der vægt på at bruge hinandens kompetencer og trække på hinandens erfaringer og viden. Ledelsesteamets, opgaver skal ses i forhold til distriktsinstitutionernes udvikling på pædagogik, administration, personalepolitik, samlet strategisk ledelse og samlet kompetenceudvikling, for at kvalitetssikre kerneydelsen gennem ledelse tæt på. Ledelsesteamet skal fungere som et talerør for en ledelse der leder opad, udad og nedad. Ledelsesteamet bliver i denne konstruktion et forpligtende fællesskab hvor der er fokus på at udvikle og sparre omkring den pædagogiske ledelse - her bliver der mulighed for selvrefleksion. Teamet har også ansvaret for at arbejde i de nuværende rammer indenfor den sproglige indsats, brobygningsarbejdet, og inklusionsarbejdet m.v. på institutionsniveau og distriktsniveau. Til dette samarbejde udarbejdes et kommissorium. Souscheffunktionen nedlægges. Souschefernes ledelses tid konverters til børnetimer og souschefernes kompetencer bruges som kompetencepædagoger. Personalemøde Der afholdes personalemøder i den enkelte institution som hidtil. Her formidles løbende information og rammerne for den pædagogiske praksis drøftes og besluttes. Den nye struktur giver endvidere mulighed for at afholde personalemøder i distriktet. Kompetencepædagoger I Herlev Kommune ønskes der en højere grad af specialisering inden for dagtilbudsområdet. Det betyder at pædagogerne løbende videreuddannes eller udvikler kompetencer indenfor en særlig retning som ligger indenfor læreplanstemaerne. Dette vil betyde at det pædagogiske niveau i de enkelte institutioner højnes. Dette nye kompetenceniveau skal komme til udtryk i den pædagogiske praksis hvor pædagogen arbejder sammen med børnene. Kompetencepædagogens opgaver skal dog ses bredt, her tænkes på videreformidling af ny viden til øvrige pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter. For Herlev Kommune vil det endvidere betyde et mere kvalificeret rekrutteringsgrundlag til de fremtidige institutionslederstillinger. Fagligt pædagogisk forum Der etableres i hver institution et fagligt pædagogisk forum, der har ansvar for at skabe udvikling og videndeling. Teamet handler indenfor de rammer der er udstukket og uddelegeret til institutionen. Pædagogerne i dette team skal fungerer som sparringspartner for institutionslederen i forhold til deres kernekompetence. Det pædagogiske faglige forum erstatter det der i dag kendes som pædagogmøder. Side 5 af 9

6 Læringssyn Nedenstående beskriver det fælles læringssyn, de pædagogiske opgaver og kompetencer som det pædagogiske personale skal kunne agere i, i Herlev Kommune. Rammeplanen bygger på et fælles læringssyn. Et læringssyn hvor der ikke er et fælles og entydigt svar på, hvad der skal læres og hvordan det skal læres, men med udgangspunkt i et menneskesyn, der åbner op for muligheden for at møde barnet der, hvor barnet er. I dette læringssyn lærer barnet i relationen til andre og til dets omverden. Helt overordnet er vi derfor optaget af, at vores dagtilbud har princippet om nærhed, som omdrejningspunkt for den pædagogiske praksis. Læringssynet og nærhedsprincippet skal gå hånd i hånd og skal kunne ses i måden, som dagtilbuddet interagerer med børn, forældre, andre professionelle og lokalsamfundet. Det er afgørende, at det pædagogiske personale er kreative i deres tilgange til barnet. Det betyder at mødet med barnet skal være åben for nye måder at etablere læringsmiljøer på. Mangfoldighed er derfor en afgørende faktor i planlægningen af den pædagogiske praksis. En mangfoldighed der skal ske tæt på den pædagogiske praksis. Dagtilbuddene skal uafhængig af struktur tilrettelægge en pædagogisk praksis der understøtter barnets udvikling og læring på mange måder. De professionelle er ansvarlige for at denne pædagogiske praksis baseres på et anerkendende og værdigt samspil med udgangspunkt i gruppens aktuelle sammensætning og dynamik, og hvor medarbejderne tager hensyn til det enkelte barn med dets særlige livsvilkår og betingelser. Pædagogen skal udarbejde lære - og handleplaner, og med udgangspunkt deri gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og i samarbejde med andre. Det pædagogiske personales virke skal tage afsæt i aktivt at skabe og vedligeholde en pædagogisk relation med børnene og sikre at samværet med børnene er præget af omsorg, nærvær, læring og udvikling. Det er endvidere pædagogernes opgave at dele viden, erfaringer og iagttagelser med andre kollegaer og deres samarbejdspartere. Pædagogens kompetencer har afgørende betydning for hvordan barnet bliver mødt og for hvordan den pædagogiske praksis bliver tilrettelagt. Pædagogerne skal derfor have en bred vifte af kompetencer for at kunne etablere læringsmiljøer der understøtter barnets bevidsthed om egen læring. Pædagogernes kompetencer skal understøtte de forventninger som Herlev Kommune stiller til de professionelle på dagtilbudsområdet. Pædagogen skal kunne opstille mål og udarbejde handleplaner, og evaluere de anvendte metoder og processer. Dette kræver at pædagogen kan beskrive og begrunde sine valg af metoder. Det er endvidere pædagogens ansvar at indgå i et aktivt samarbejde med forældre og virke som vejleder og støtte i relation til børns udvikling og at indgå i tværfagligt samarbejde med andre relevante faggrupper. Herlev Kommune som Læringsrum Læring foregår ikke kun i dagtilbuddet og det er derfor en ambition at dagtil- Side 6 af 9

7 buddene i højere grad åbner sig ud mod lokalsamfundet og gør brug af de faciliteter, som byen tilbyder. Herlev Kommune kan forstås som et stort læringsrum, hvor det pædagogiske personale sammen med børnene kan gå på opdagelse og lære sammen. I Herlev kommune har vi en række etablerede kulturinstitutioner og idrætsinstitutioner, som skal tænkes ind i den pædagogiske praksis både ved at gøre brug af tilbuddene, men også ved at trække på de erfaringer og kompetencer, som de forskellige kulturinstitutioner har. De lokale kulturinstitutioner og idrætsinstitutioner kan bidrage til at mangfoldiggøre den pædagogiske praksis endnu mere, og her kan pædagogerne indenfor specialiseringsretningerne mødes på tværs af institutionerne med den aktuelle kulturinstitution. Måden at arbejde på vil tilbyde en ny form for læringssynergi i det professionelle rum. Det betydningsfulde samarbejde Det betydningsfulde samarbejde foregår på flere planer lige fra den daglige kontakt og samarbejde med forældre til brobygning mellem dagtilbud og samarbejdet omkring børn der er i en udsat position. Fra et professionelt perspektiv stiller det krav til, at deltagelse i det formelle samarbejde fodrer en professionel pædagogisk tilgang, hvor udgangspunktet er barnets læring og udvikling. Kontakten til andre faggrupper og forældre skal baseres på helhedstænkning og være båret af en relevant faglighed. Den forebyggende indsats I den nye ledelsesstruktur skal der ske en styrkelse af den tidlige forebyggende indsats. I distrikterne vil der på sigt være et koordineret Sundhedsteam der vil styrke den forbyggende indsats på tværs af institutionerne. Hvert distrikt vil endvidere have et særligt sprogtilbud til de familier der ikke anvender dagtilbud, jævnfør 11 i Dagtilbudsloven. Ressourcepuljen vil decentraliseres så der sikres størst mulig udnyttelse af ressourcerne. Strukturen omkring de pædagogiske vejledere fastholdes som vi kender den i dag. Distriktsledere og ledelsesteamene skal sikre, at inklusion bliver sat på dagsorden i det enkelte dagtilbud og at medarbejderne inddrages i at udvikle metoder og en pædagogisk praksis der gør dagtilbuddene mere inkluderende, her skal trækkes på de erfaringer som vi allerede har gjort os. Dagplejen Dagplejen videreføres i sin nuværende form. For at sikre brobygning mellem dagpleje og daginstitutioner skal dagplejelederen indgå i et forpligtende samarbejde med de tre distriktsledere og de selvejende institutioner. Dagplejelederen referer til Børne- og Familiechefen. De selvejende institutioners vilkår De fire selvejende institutioner er geografisk spredt i Kommunen. Tre af fire er tilknyttet en paraplyorganisation. En institution varetager egen administration. Hver selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, der derfor ikke lov- Side 7 af 9

8 givningsmæssigt kan omfattes af en områdestruktur på samme vilkår som de kommunale institutioner. De selvejende institutioner, skal som de øvrige institutioner i Herlev Kommune, arbejde i forhold til Dagtilbudsloven, Herlev Kommunes Børnepolitik, Kvalitetshjulet og det fælles værdigrundlag der er udarbejdet for området jævnfør driftsoverenskomsten. De selvejende institutioner indgår på lige fod med kommunale institutioner i arbejdet med brobygning, sprog, rammeplan og udsatte børn mv. Forældreindflydelse Som før nævnt indebærer distriktsstrukturen, at de enkelte distrikter udgør én institution der består af et antal institutioner med én distriktsleder, ét budget og én forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsens kompetence og ansvar i forhold til gældende lovgivning samt til Herlev Kommunes styrelsesvedtægt, foreligger uændret. Styrelsesvedtægten bliver revideret så den tilpasses den nye struktur i forhold til sammensætning, valg og mødevirksomhed. Bestyrelsernes principielle sammensætning og valgprocedure adskiller sig ikke væsentlig fra de nuværende forhold. Den væsentligste ændring er, at bestyrelsen fremover vil være en bestyrelse der repræsenterer et distrikt med flere institutioner. For at sikre de enkelte forældres indflydelse og medbestemmelse, skal der ved sammensætning af bestyrelsen være repræsentation fra hver institution i området. Da forældrebestyrelsen skal tage sig af de overordnede principper for distriktsinstitutionens virke skal forældreindflydelsen og dialogen i hverdagen i de enkelte institutioner sikres ved, at der oprettes et forældreråd i de enkelte institutioner. Forældrerådet skal fungere som et forpligtende samarbejdsorgan, så forældrenes perspektiv inddrages i arbejdet med drift og udvikling af de enkelte institutioner. De forældre som i forældrerådet er valgt til distriktsbestyrelsen er automatisk medlem af Institutionsforum, som fastholdes i sin nuværende form. Økonomi Der vil i hver institution være budget til løn, vikar, beskæftigelse og kost. I distriktet vil der være et fælles budget til arbejdet med børn i udsatte positioner, kompetenceudvikling og indvendig vedligeholdelse. Til dækning af dette trækkes der som et minimum 3 % af institutionernes budget. Der vil endvidere være en fælles administrativ medarbejder som vil være en del af det øvrige sekretariat. Til dette bidrager hver institution i distriktet med 2 timer pr. uge. Dette er timer som en del af institutionerne i dag bruger til en fælles mobil regnskabsmedarbejder, mens andre løser opgaven af ledelsestiden. Side 8 af 9

9 Den enkeltes institutions budget delegeres til institutionslederen. Men distriktslederen har det overordnede ansvar for den samlede økonomi i distriktet. Pladsanvisningen Pladsanvisningen fortsætter i sin nuværende form, dog vil der fremadrettet blive arbejdet med en digitaliseringsstrategi. Forældrene kan som hidtil blive skrevet op til et konkret dagtilbud. Medindflydelse og medbestemmelse og sikkerhedsorganisering Der etableres en ny struktur for medindflydelse og medbestemmelse på dagtilbudsområdet, som afspejler den nye ledelses- og organisationsstruktur med et lokaludvalg for hvert distrikt. Denne struktur skal indgå i den overordnede MED- struktur i Herlev Kommune. TR- strukturen tilpasses den nye ledelses- og organisationsstruktur efter forhandling med de faglige organisationer. Distriktsinddeling: Distrikt Herlev By Distrikt Lindehøj Distrikt Kildegård Elverhuset 102 Hedelyngen 61 Krudttønden 122 Enghuset 82 Højsletten 61 Troldemosen 92 Kagsmosen 102 Mælkebøtten 61 Hyldemosen 61 Solstrålen 61 Kildespring 102 Mælkevejen 104 Svanen 61 Eventyrhuset 102 Sommerhaven 82 Solsikken 61 Anishaven 82 Hyldeblomsten 102 I alt 469 I alt 469 I alt 563 Selvejende institutioner Kantatehuset 41 Kachotten 41 Lindehøj 122 Æblehuset 102 Dagplejen Side 9 af 9

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune

Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune GLADSAXE KOMMUNE Dagtilbud og Sundhed 1. december 2015 Anne Weng Jørgensen Ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe Kommune Indledning Dette notat beskriver en ny ledelsesstruktur i dagplejen i Gladsaxe

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Indledning 1. april 2015 igangsættes en ny sammenhængende ledelsesstruktur på 0-18 års området. Strukturen har været i høring blandt medarbejdere,

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder.

Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder. Hjørring Kommune notat Dagtilbud Sag nr. 00.18.00-A21-3-11 27-09-2011 Side 1. Notat vedr. opgaver og kompetencer for henholdsvis områdeleder og faglig leder. Dette notat beskriver kompetencer og kerneopgaver

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det

En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det En sammenhængende ledelsesstruktur pa 0-18 a rsomra det Formål En sammenhængende ledelsesstruktur skal understøtte de politiske målsætninger for området: Daginstitutionerne skal målrette det pædagogiske

Læs mere

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013

Dagtilbudspo liti dkendt i Nyb org B yråd 19.03. 2013 Dagtilbudspolitik Godkendt i Nyborg Byråd 19.03.2013 Dagtilbudspolitik i Nyborg Kommune Fra pasningsgaranti til kvalitetsgaranti! Dagtilbudspolitikken for 2013 2017 er den første politik for børns udvikling

Læs mere

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven

Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven 2017.10.19 Faglig ledelse og udkastet til ændring af dagtilbudsloven cand. pæd. Peter Rod Blichfeldt & Rod - Faglig ledelse og den styrkede pædagogiske læreplan Høj kvalitet gennem faglighed og tydelig

Læs mere

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov

Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet. Gribskov Kommune. Indholdsfortegnelse Gribskov Pædagogisk tilsyn dagtilbudsområdet Indholdsfortegnelse Gribskov Kommune 2017 - Gribskov Indholdsfortegnelse...1 Indledning...3 Mål og rammer for pædagogisk tilsyn...3 Organisering af pædagogisk tilsyn...4

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater!

Det fællesskab Dagtilbud Smedegården rettes mod - og dannes om, er professionelle og faglige forestillinger om, hvad der giver de bedste resultater! 1. Indledning Kære læser - velkommen til Dagtilbud Smedegårdens perspektivplan! Du har, gennem denne perspektivplan, mulighed for at få større indblik i og kendskab til Dagtilbud Smedegården! Alle dagtilbud

Læs mere

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet

Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Januar 2016 Holdningsnotat for dagtilbudsområdet Indhold: 1. Dagtilbud er en arena for småbørns læring, udvikling, trivsel og dannelse 2. Den pædagogiske praksis i dagtilbud skal være forskningsinformeret

Læs mere

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef

Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef Dagtilbud mod fremtiden - Notat til brug for ansættelse af dagtilbudschef NOTATETS FORMÅL Notatets formål er at sætte rammerne for Dagtilbuds fremtidige organisation og struktur. Notatet anvendes i forbindelse

Læs mere

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016

RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 RESULTATER AF KLUNDERSØGELSE PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET, EFTERÅR 2016 BLANDT DE KOMMUNALE DAGTILBUDSFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale dagtilbudsforvaltninger Gennemført november-december

Læs mere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere

Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Uddannelse og kompetencer Ansvars- og opgavefordeling Distriktsstruktur Greve Kommune 10. april 2012 Distriktsleder Pædagogisk leder Administrative medarbejdere Pædagogisk uddannet med solid Pædagogisk

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016

Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 Udkast til ny struktur i Daginstitution Munkebo 2016 2 7. o k t o b e r 2 0 1 5 Børn- & Skoleudvalget har ønsket, et konkret oplæg om, hvordan en fremtidig organisering af Daginstitution Munkebo (herefter:

Læs mere

En Århus model. 1. november 2006

En Århus model. 1. november 2006 En Århus model 1. november 2006 Grundlag Flere selvejende institutioner ansætter sammen én område-koordinator og indgår i et mere forpligtende samarbejde, Selvejende er forsat selvstændige juridiske enheder.

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12

Anmeldt tilsyn. Udfyldes af konsulenten. Adresse Rathsacksvej 12 Anmeldt tilsyn Udfyldes af konsulenten Institution Vuggestuen Villa Kulla Adresse Rathsacksvej 12 Leder Julie Flarup Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 39 Normerede pladser

Læs mere

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal

Dagtilbudspolitikkens ramme er først og fremmest dagtilbudslovens formål, som indebærer, at Hørsholms dagtilbudspolitik skal Dagtilbudspolitik Forord - uarbejdes af formanden for Børne- og Skoleudvalget Indledning Det er Hørsholms Kommunes opgave at understøtte og styrke børns muligheder og udvikling. Hørsholm skal skabe de

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge

Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Dato 28.02.13 Dok.nr. 27463-13 Sagsnr. 13/1996 Ref. lcor Projektplan Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Titel Baggrund Formål Mål Partnerskab om gode læringsmiljøer for børn og unge Byrådet

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold

1. Baggrund. Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner. Indhold NOTAT Supplerende høringsmateriale budget 2017 Ændret ledelsesstruktur i daginstitutioner Haderslev Kommune Børn og Kulturservice Gåskærgade 26 6100 Haderslev www.haderslev.dk Indhold 1. Baggrund 2. Grafisk

Læs mere

Politik for inkluderende læringsmiljøer

Politik for inkluderende læringsmiljøer Politik for inkluderende læringsmiljøer Kommunalbestyrelsen den 27. april 2017 Politik for inkluderende læringsmiljøer 1. Indledning: Inklusion handler om at høre til, og om at de enkelte børn er del af

Læs mere

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense

Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense Job- og Kravprofil Pædagogisk afdelingsleder distrikt Bogense side 1 af 9 Indhold Indledning...2 Ansættelsesudvalg...2 Tidsplan...2 Nordfyns Kommune...3 Ledelsesstruktur...5

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner)

Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Tilsyn med Gladsaxe Kommunes dagtilbud (områdeinstitutioner og selvejende institutioner) Indledning Nedenfor gennemgås hvilke lovgivningskrav, der er til det pædagogiske tilsyn samt de principper og rammer

Læs mere

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området

Dagtilbud for fremtiden. - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Dagtilbud for fremtiden - En overordnet udviklingsplan på 0-5 års området Egne noter 2 Indhold Udviklingsplanens 3 spor... 4 Spor 1: Inklusion... 6 Spor 2: Læring og læringsmiljøer... 8 Spor 3: Forældreinddragelse...

Læs mere

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter

Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter Børne- og Ungdomsforvaltningen FAKTA fra Børne- og Ungdomsforvaltningen 2016 Samarbejde mellem skole og fritidsinstitution/fritidscenter I Københavns Kommunes fritidsinstitutioner og -centre og skoler

Læs mere

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen

Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014. Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen. Klynge / netværk: Muffen Tilsyn - Område Nørrebro Bispebjerg - Københavns Kommune - 2014 Institution: Stærevænget Pædagogiske leder / institutionsleder: Arne Bo Nielsen Klynge / netværk: Muffen Klyngeleder / netværkskoordinator:

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Sags-id: 28.00.00-P20-6-13 Inden for følgende områder: o Læringsmiljøer o Inklusion o Tidlig forebyggende indsats o Overgang fra dagpleje til daginstitution

Læs mere

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Krudtuglen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Krudtuglen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre.

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu bedre. Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK

Esbjerg Kommunes. BØRN - og UNGEPOLITIK Esbjerg Kommunes BØRN - og UNGEPOLITIK Sammenhæng og helhed 2014 August 2014 Forord For to år siden blev Esbjerg Kommunes Børn- og ungepolitik sendt ud i verden for at være den røde tråd, som skaber helhed

Læs mere

Temperaturmåling 2010

Temperaturmåling 2010 Temperaturmåling 2010 Detaljeret Daginstitution Brædstrup 2010 God kvalitet og høj faglighed i dagtilbud INDLEDNING Denne rapport præsenterer dagtilbuddets egne resultater af temperaturmålingen gennemført

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år...

Indledning Kvalitetsmåling Formål og rammer for tilsyn Kvalitet- og tilsynsprocessen År 1 ulige år År 2 lige år... - Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kvalitetsmåling... 1 Formål og rammer for tilsyn... 2 Kvalitet- og tilsynsprocessen... 2 År 1 ulige år... 3 År 2 lige år... 3 Ledelse af kvalitetsudvikling... 4 Bilag

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune

Dagtilbudspolitik. for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitik for hele 0-6 års området i Hedensted Kommune Dagtilbudspolitikkens rammer Dagtilbudspolitikken vedrører 0-6 års området i Hedensted Kommune og skal fungere som en fælles ramme for den

Læs mere

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune

Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune 1 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune føres pædagogisk og økonomisk tilsyn med alle daginstitutioner uagtet om disse er kommunale institutioner, puljeordninger

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017

Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 2017 Skole- og dagtilbudsafdelingen Norddjurs Kommune Juli 1 Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud

2013/ 14. Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud 2013/ 14 Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn i dagtilbud Liselotte Birkholm. Afdelingsleder Vesthimmerlands Kommune 01-04-2013 Organiseringen af tilsyn i Vesthimmerlands Kommune I Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Anmeldt tilsyn Rapport

Anmeldt tilsyn Rapport Anmeldt tilsyn Rapport Udfyldes af konsulenten Institution Børnehaven Evigglad Adresse Finsensvej 83 Leder Anita Godtkjær Status (kommunal, selvejende, privat) Privat Normerede pladser 0-3 år 0 Normerede

Læs mere

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune

Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Viceskoleleder til Hanebjerg Skole i Hillerød Kommune Hanebjerg Skole ligger naturskønt i Hillerød Kommune, har ca. 550 elever og har undervisning på tre matrikler i: Brødeskov, Gørløse og Uvelse. Skolen

Læs mere

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September

Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Dagtilbudsområdet Ramme for Tilsyn 2010 Bh. Rømersvej September Udfyldes af institutionen Tilsynets tilføjelser Evaluering læreplanstemaer Hvilke erfaringer gjorde I jer med evalueringen af læreplanstemaerne?

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13

Solstrålen 2013. Kvalitets- og tilsynsrapport. Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Solstrålen 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 2 2. Oplysninger om institutionen... 3 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 4 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

Ledelsesroller i Byens TMF

Ledelsesroller i Byens TMF Ledelsesroller i Byens TMF Med Byens TMF sætter vi yderligere fokus på at imødekomme Byens Behov og fremtidssikre TMF. Vi gør det ud fra følgende fire pejlemærker: Byens behov, Tværgående samarbejde, Mere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu

Forord. To opgaver, der samlet set skal prikke til vores ambitioner om hele tiden at blive endnu Forord Kvaliteten er høj og ambitionerne er store på dagtilbudsområdet i Norddjurs Kommune. Det er de, fordi vi ved, at kvalitet i dagtilbuddene er afgørende for børns udvikling og videre færd i livet.

Læs mere

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015

Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Udviklingsplan område Slangerup 2013 2015 Område Slangerup omfatter: Børnehuset Troldhøj Børnehuset Kroghøj Børnehuset Strandstræde Specialbørnehaven Stjernen Børnehuset Bakkebo Børnehaven Øparken Børnehuset

Læs mere

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj

Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Afrapportering anmeldt tilsyn 2016 Ovinehøj Børn og Unge Sekretariat og Dagtilbud Centrumpladsen 7, 1. sal th. 5700 Svendborg Tlf. 62 23 45 19 Britt.lykke.ejby@svendborg.dk www.svendborg.dk Oktober 2016

Læs mere

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes:

Hjemmel I medfør af 24 a i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 870 af 21. oktober 2003 og efter aftale med socialministeren, fastsættes: 11.11.2009 Øster Hornum Børneunivers. Bestyrelserne ved Øster Hornum Børnehave og skole anmoder hermed om lov til at samle daginstitution og skole i Øster Hornum med hjemmel i Bekendtgørelse om fælles

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams:

NOTAT. Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder. Baggrund for ressourceteams: NOTAT Dato Børne- og Ungeforvaltningen Afdelingen for dagtilbud Ressourceteams, netværksmøder og sparringsmøder Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Baggrund for ressourceteams: I Dagtilbudsloven,

Læs mere

Uddannelse og organisatorisk placering

Uddannelse og organisatorisk placering Uddannelse og organisatorisk placering (aftaleholder) Pædagogisk uddannet med ledelseserfaring og skal have relevant videreuddannelse i ledelse (vigtigt med ledelsesuddannelse da områdelederen skal lede

Læs mere

Stillings- og personprofil

Stillings- og personprofil Klubadministrationen Stillings- og personprofil Stillingsbetegnelse: Reference til: Leder til Leder for klubberne Organisation Klubområdet i Albertslund Det samlede klubområde i Albertslund er en del af

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud Styrelsesvedtægt for Herlev Kommunes dagtilbud Den 30. juli 2015 Journal nr. 163-2010-72169 Dokument nr. 163-2015-110911 Endelig vedtaget styrelsesvedtægt til udlevering Godkendt på Kommunalbestyrelsesmøde

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2

JOB- OG KRAVPROFIL. Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 JOB- OG KRAVPROFIL Områdeleder til dagtilbudsområdet Område 2 1. Indledning Områdelederen for område 2 på dagtilbudsområdet har pr. 31. oktober 2016 valgt at søge nye udfordringer andetsteds. Dagtilbudsafdelingen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9

INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 Landsbyordninger Dagtilbud-Børn juli 2011 INDLEDNING 3 LOVGRUNDLAGET 4 LEDELSESSTRUKTUR 5 ØKONOMI OG ADMINISTRATION 5 RAMMER - AFTALT I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 7 BESTYRELSEN 9 MED-UDVALG 9 2 Indledning

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013

Sammenhængende børnepolitik. for Haderslev Kommune. version 2013 Sammenhængende børnepolitik for Haderslev Kommune version 2013 Sammenhængende Børnepolitik 1 for Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse Indledning Baggrund, udarbejdelse og godkendelse Afgræsning og sammenhæng

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale

Organisering af et godt læringsmiljø. Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Inspirationsmateriale Organisering af et godt læringsmiljø Gode dagtilbud med et læringsmiljø af høj kvalitet er afgørende for børns trivsel, udvikling og læring. Et

Læs mere

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet

Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet Indhold Kvalitetsstandard for dagtilbudsområdet 4 Læringsmiljøer 6 Kvalitetsstandard for dagtilbud September 2014 Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Faaborg-Midtfyn

Læs mere

3. UDKAST Revideret 13.april Oplæg til ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000

3. UDKAST Revideret 13.april Oplæg til ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000 UDKAST Oplæg om ny bestyrelsesstruktur for Klub 7000 Institutionsafdelingen, Fredericia Kommune April 2010 3. UDKAST Revideret 13.april 2010 Jr.nr.: Sagsbehandler:DBP/JL Oplæg til ny bestyrelsesstruktur

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport

Hjemly Kvalitets- og tilsynsrapport Hjemly 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings- og

Læs mere

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil

Skoleleder distrikt Kystskolen. Job- og Kravprofil Skoleleder distrikt Kystskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 2 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Skoleleder

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil

Afdelingsleder Søndersøskolen. Job- og Kravprofil Afdelingsleder Søndersøskolen Job- og Kravprofil Indhold Indledning... 2 Ansættelsesudvalg... 2 Tidsplan... 3 Nordfyns Kommune... 3 Ledelsesopgaven... 5 Lederprofil... 6 Ansættelsesvilkår... 6 1 Søndersøskolen

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune

Faglig ledelse. Kristine Schroll Dagtilbudsleder Aarhus Kommune Faglig ledelse Kristine Schroll Dagtilbuds Aarhus Kommune Fagligt grundlag Dagtilbuds loven Børn og Unge politikken Kerneopgaven: At fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse Den pædagogi ske

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015

Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Udviklingsplan for Frederikssund Centrum 2012-2015 Frederikssund Centrum omfatter følgende børnehuse: Børnehuset Lærkereden Børnehuset Mariendal Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Troldehøjen Børnehuset

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge

Indsatsplan : Strategi for fællesskaber for børn og unge Indsatsplan 2016 2018: Strategi for fællesskaber for børn og unge Strategi for fællesskaber og indsatsplanen skal samlet set understøtte realisering af visionen om, at børn og unge oplever glæden ved at

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehaven Rømersvej Deltagere: Pædagoger Heidi Bødker, Dorte Nielsen, Leder Lene Mariegaard, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering. Sprogpakken Beskriv hvorledes

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere