Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer"

Transkript

1 452 Prævalens af overvægt og fedme blt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikaktorer Originalartikel Praktiserende læge Mie Aarup, statistiker Ineta Sokolowski & pressor Jørgen Lous Lægerne Hasseris Bymidte, Aalborg Aalborg Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Afdelingen for Almen Medicin Resume Introduktion: Formålet med undersøgelsen var at bestemme prævalensen af fedme og overvægt blt treårige børn, at bestemme risikaktorer for udvikling af overvægt og fedme samt at vurdere forældrenes motivation for eventuel behling. Materialer og metoder: Der blev udsendt spørgeskema til alle forældre, der var bosiddende i Aalborg Kommune og havde børn, der blev tre år i Manglende oplysning blev indhentet hos egen læge. Body mass index ved treårsbørneundersøgelsen og prævalensen af overvægte/fedme blev beregnet, og risikaktorer blev belyst. Resultater: I alt 10,4% af børnene var overvægtige eller fede, baseret på tal fra 92% af de undersøgte børn. Blt de 46% med besvaret spørgeskema ft vi, at høj fødselsvægt var risikaktor for overvægt og fedme hos treårige børn, ligesom overvægt hos moderen og ufaglærte, arbejdsløse/førtidspensionerede og studerende forældre var risikaktorer. I undersøgelsen blev det endvidere påvist, at børn med en etnisk baggrund end dansk havde tendens til hyppigere overvægt/fedme end danske børn. I alt 94% af de adspurgte forældre til de overvægtige/fede børn var positive over for et tilbud om intervention. Konklusion: Der var 10,4% overvægtige og fede treårige. Forældrene til disse børn var positive over for interventionstilbud. Overvægt og fedme er et voksende problem hos både børn og voksne. WHO kalder det en verdensomspændende epidemi [1]. For 15 år siden var ca. 10% af danske børn overvægtige eller fede ved indskolingen [2], forekomsten af overvægt og fedme hos yngre børn er usikker. Overvægt og fedme forøger risikoen for hypertension, dyslipidæmi og type 2-diabetes. Desuden er knæ- og hteledsartrose hyppigere, og overvægt og fedme giver te psykosociale problemer. Man ved, at overvægt og fedme, der begynder i tidlig alder og er vedvarende, medfører øget risiko for udvikling af det metaboliske syndrom [3]. Årsagen til overvægt/fedme er test multifaktoriel, både genetiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer indgår. Intervention over for overvægtige voksne er vanskelig, te opnås der kun kortvarige vægttab. Intervention over for overvægtige børn er om muligt endnu mere vanskelig og involverer også etiske aspekter: Kan vægttab skade barnet? Er det acceptabelt for forældrene, at vi som fagfolk bler os ved at komme med tilbud om vægtreducerende aktiviteter? Formålet med denne undersøgelse var: 1) at bestemme prævalensen af overvægt og fedme ved treårsundersøgelsen i Aalborg Kommune i 2002, 2) at afdække risikaktorer for overvægt hos treårige børn og 3) at undersøge forældrenes holdning til intervention over for deres overvægtige og fede barn. Metoder Med Datatilsynets tilladelse indhentede vi hos Det Centrale Personregister navn, adresse og CPR-nummer på alle børn, der var født i 1999 og var bosiddende i Aalborg Kommune pr. 1. januar Vi udsendte i et kort spørgeskema med frankeret svarkuvert til alle forældre 1-2 måneder efter barnets treårsfødselsdag. Vi havde på forhånd besluttet ikke at udsende rykker for at skåne forældrene. Med Datatilsynets tilladelse blev der via Sygesikringen indhentet navn og adresse på egen læge for de børn, hvis forældre ikke besvarede spørgeskemaet (non-responders), men som havde fået foretaget treårsundersøgelsen. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om højde (cm) og vægt (kg med en decimal) ved treårsundersøgelsen hos den praktiserende læge. Desuden var der spørgsmål om fødselsvægt, ammeperiodens længde, familiens socioøkonomiske forhold, det aktuelle antal mellemmåltider og indtagelse af saftev/sodav, antal timer med daglig leg ude og pasningsform. Vi spurgte også om begge forældres højde (cm) og vægt (kg). Til sidst blev der spurgt:»må jeg, såfremt besvarelsen giver anledning til yderligere spørgsmål eller tilbud om behling, kontakte dig/jer?«. Opdeling i børn med en etnisk baggrund/danske børn blev af forfatterne fortaget på baggrund af børnenes fulde navn. Familiens socialgruppe blev klassificeret efter den af de to forældre, der havde den højeste socialgruppe. Socialgruppeinddelingen blev modificeret efter DISCO 88 [4] og blev foretaget af to af hinen uafhængige personer. Uoverensstemmelser blev afklaret ved diskussion. Præcise mål og definitioner er vigtige. Overvægt hos voksne er internationalt defineret som et body mass index (BMI) på 25-30, og fedme er defineret som et BMI på 30 eller mere. BMI

2 453 er defineret som vægt (kg)/højde (m) højde (m). For børn gælder der lidt re BMI-grænser for overvægt og fedme [5]. BMI blev udregnet for såvel børn som voksne med en decimal. Hos treårige er der en lille kønsforskel i BMI-grænserne. Således er definitionen på overvægt hos drenge et BMI på 17,9-19,59, og definitionen på fedme er et BMI på 19,6. eller mere, mens grænserne for piger er hhv. 17,6 og 19,4 [5]. Materialet er analyseret med statistikprogrammet STATA 9 med p < 0,05 som signifikansgrænse. Fishers eksakte test og χ 2 -test blev anvendt til at undersøge forskelle mellem to grupper. Ved hjælp af logistisk regression blev odds-ratio med 95% konfidensintervaller (KI) beregnet. Analyserne blev kontrolleret for barnets køn, nationalitet (dansk/en etnisk baggrund), fødselsvægt, mors og fars vægt, socialgruppe og nummer i rækkefølgen af børn. Resultater Der blev udsendt spørgeskema til forældrene til alle treårige børn i Aalborg Kommune. I alt 72 skemaer kom retur med ukendt adressat, 26 af disse blev dog fundet via sygesikringssystemet, således at egen læge kunne kontaktes, mens 46 forblev ubekendte (Figur 1). I alt 834 blev besvaret, de 825 (45,8%) skemaer var korrekt udfyldt. I alt 919 (51%) var ubesvaret, eller adressaten var ubekendt. Sygesikringen i Nordjylls Amt ft, at 658 af disse børn havde fået foretaget en treårsundersøgelse (non-responders). Via brev til deres praktiserende læger var det muligt at få oplyst højde og vægt ved treårsundersøgelsen på 550 (83,6%) af disse børn (Figur 1), så BMI kunne beregnes. I alt 141 (8%) børn var af en etnisk baggrund end dansk. Kun 23 (16%) af forældrene til disse returnerede et korrekt udfyldt spørgeskema. Via egen læge fik vi oplysninger om højde og vægt på yderligere 58 børn (41%). (Tabel 1). Hos 60 (42%) børn af en etnisk baggrund end dansk var det ikke muligt at skaffe oplysning om højde og vægt ved treårsundersøgelsen, det samme gjaldt for 309 (19%) af de danske børn. Blt de 825 børn, hvis forældrene havde besvaret spørgeskemaet, ft vi, at 7,4% (61 børn) var overvægtige, og re 2,3% (19 børn) var fede, altså en samlet prævalens af fedme og overvægt på 9,7% (Tabel 1). Blt alle non-responders, som havde været til treårsundersøgelse var 10,2% (56 børn) overvægtige, og 1,3% (syv børn) var fede, altså en prævalens af overvægt og fedme på 11,5% (Tabel 1). Den samlet prævalens af overvægt og fedme ved treårsundersøgelsen var således 10,4% byggende på data fra 92,7% af de børn, for hvem der var registreret treårsbørneundersøgelse. Risikaktoranalysen kunne kun udføres på de 825 børn, hvis forældre havde besvaret spørgeskemaet. Barnets køn var ikke en risikaktor for overvægt (Tabel 2). I den justerede analyse havde børn med en etnisk baggrund end dansk en tendens til øget risiko for overvægt. Fødselsvægt > g var en risikaktor for overvægt (Tabel 2). Fedme hos moderen var en risikaktor for overvægt, mens faderens vægt betød 834 returnerede 825 korrekt besvarede udsendte 9 manglede højde eller vægt Figur 1. Selektionen af de deltagende grupper. 46 retur, adressat ubekendt 919 ikkebesvarede 261 havde ikke fået foretaget treårsundersøgelse 658 som fik foretaget treårsundersøgelse 108 hvor højde og vægt ikke forelå 550 med oplyst højde og vægt fra praktiserende læge mindre (Tabel 2). Risikoen for at barnet var overvægtig/fed var 3-4 gange større, hvis forældrene var ufaglærte eller studerende/pensionister/arbejdsløse/hjemmegående (Tabel 2). I alt 94% af forældrene til de overvægtige/fede børn var interesseret i fornyet henvendelse med tilbud om intervention, og 98% af forældrene til normalvægtige børn havde interesse heri. Diskussion Højde- og vægtdata fra treårsundersøgelsen hos egen læge i Aalborg Kommune blev indhentet via spørgeskema til forældrene eller forespørgsel hos børnenes egen læge. Det lykkedes at fremskaffe data på børn (93% af de børn, der havde fået foretaget treårsundersøgelsen). Prævalensen af overvægt og fedme var 10,4%.

3 454 Tabel 1. Oplysning fra 825 børns forældre, der besvarede spørgeskema, og 550 non-responders, hvor egen læge havde data fra treårsundersøgelsen. n (%) Prævalensen af overvægt og fedme i de udenlske undersøgelser er således højere end i vores undersøgelse, hvilket falder i tråd med, at overvægt i Danmark endnu ikke har nået højder som i re af de le, vi te sammenligner os med [9]. Dog er det alarmerende, at der allerede ved treårsundersøgelse er mere end 10% overvægtige/fede børn. Betydningen af overvægt hos treårige er belyst i en amerikansk undersøgelse, hvor man ft fem gange større risiko for overvægt i 12-årsalderen, hvis man var overvægtig i 2-4-års-alderen [10]. Med hensyn til risikaktorer for overvægt ft vi ingen kønsforskel i modsætningen til i undersøgelsen fra Australien [6]. Sammenhæng mellem etnicitet og overvægt ved treårsundersøgelsen var ikke signifikant sikker i den justerede regressionsanalyse på trods af odds-ratio på 3,09. Dette kunne skyldes manglende styrke i undersøgelsen, hvilket giver brede konfidensintervaller. Resultatet støttes af undersøgelsen fra Høje- Taastrup, hvori man påviste, at næsten tre gange så mange børn af en etnisk herkomst end dansk lå over 97%-percentilen [8]. En svaghed i undersøgelsen er, at forældrene selv har oplyst deres vægt og højde. Fra re undersøgelser ved vi, at man te underestimerer vægt og overvurderer højden lidt [11, 12]. Det kan betyde, at deres gennemsnits-bmi er lidt højere, og at der er flere overvægtige/fede forældre. Vi ft ingen signifikant relation mellem faderens vægt og overvægt hos barnet, modsat i re undersøgelser [13]. I vores undersøgelse kunne vi heller ikke påvise relation mellem overvægt og en kort ammeperiode, højt indtag af sukkerholdige drikke og lav fysisk aktivitet, et forhold man i re undersøgelser har påvist nogen evidens for [14], hvilket igen kunne skyldes, at datamaterialet ikke er stort nok. Estimaterne peger dog i nogenlunde samme retning som resultaterne i litteraturen. Det er diskuteret, hvor tidligt i barndommen overvægt betyder noget. De negative sociale relationer omkring overvægt og fedme kommer tidligt i barnealderen, ligesom tidlig overvægt og fedme giver større risiko for følgesygdomme. Derfor er det vigtigt, at man sætter tidligt ind med forebyggelse og behling både hos de kommende mødre, i graviditeten og i den tidlige barnealder, så man kan bryde den onde cirkel. For at man skal kunne instituere tidlig prylakse og behling, skal risikogruppen findes, og derfor er det vigtigt, at børnene kommer til børneundersøgelserne, og der laves opfølgning jf. vejledningen fra Dansk selskab for almen medicin [15]. I denne sammenhæng er det vigtigt, at kun en lille del af de forældre, som har besvaret spørgeskemaet i vores undersøgelse, ser ud til at være afvisende over for opfølgning. Den 1. juli 2001 startede udfasning af poliovaccination, således at den orale poliovaccination nu er ophørt. Det vil sige, at der ikke længere er vaccination ved treårsundersøgelsen, og det betyder risiko for mindre tilslutning. Ved forespørgsel i Sygesikringen i Nordjylls Amt oplystes det, at 15,6% af de treårige i 2004 ikke fik foretaget børneundersøgelse. Det be- nondeltagere responders (n = 825) (n = 550) p-værdi Køn Dreng (49,70) 266 (48,36) Pige (50,30) 284 (51,64) 0,628 a Etnicitet Dansk (97,21) 492 (89,45) Anden etnisk baggrund (2,79) 58 (10,55) < 0,001 a Vægt Normalvægt (90,30) 487 (88,55) Overvægtig (7,39) 56 (10,18) 0,092 b Fed (2,30) 7 (1,27) Dansk Normalvægt (90,77) 435 (88,41) Overvægtig (7,11) 51 (10,37) 0,066 b Fed (2,12) 6 (1,22) Anden etnisk baggrund Normal vægt (73,91) 52 (89,66) Overvægtig (17,39) 5 (8,62) 0,151 b Fed (8,70) 1 (1,72) a) χ 2 -test; b) Fishers eksakte test. Det er en styrke ved denne undersøgelse, at højde- og vægtdata stammer fra treårsundersøgelsen hos egen læge. Det er endvidere en styrke, at data omfatter 93% af de børn, der har været til treårsundersøgelse. Det er en svaghed, at 14,5% af børnene ikke havde fået foretaget treårsundersøgelsen. Den manglende udsendelse af rykkerskrivelse betød en lav besvarelsesprocent af spørgeskemadelen og dermed en større usikkerhed på de fundne resultater. Den svaghed blev der kompenseret for ved indhentning af oplysning om højde og vægt fra børnenes egen læge. Det er endvidere en lille svaghed, at BMI-afskæringsgrænserne ændrer sig i de første leveår, og at der er forskellige grænser ved 3-års- og 3 1 / 2-års-alderen [5]. Spørgeskemaerne blev udsendt 1-2 måneder efter børnenes treårsfødselsdag, men indeholdt ikke dato for børneundersøgelsen, ligesom tidspunkt og dermed alder ved børneundersøgelsen ikke blev oplyst. Det kan give en lille usikkerhed på afskæringsgrænserne for BMI. Der findes ikke mange undersøgelser af prævalensen af overvægt og fedme hos treårige. I en australsk undersøgelse fra 1995 påviste man, at 17% af drengene i 2-3-års-alderen var overvægtige eller fede, og 22,7% af pigerne var det, og i 4-5- års-alderen var 13,4% af drengene overvægtige eller fede og 19,5% af pigerne [6]. I en canadisk undersøgelse foretaget i med knap årige børn påviste man, at 25,6% af børnene var overvægtige eller fede [7]. I en undersøgelse fra 2004 fra Høje-Taastrup påviste man blt 478 3½årige børn, at 5% lå over 97%-percentilen, BMI var ikke beregnet, hvorfor resultaterne af den undersøgelse ikke kan sammenlignes med vores [8].

4 455 Tabel 2. Analyse af risikaktorer for overvægt ved treårsundersøgelsen. n (%) Odds-ratio (95% KI) a besvarelser overvægtige/fede (n = 825) (n = 80) ikkejusteret justeret b Køn Dreng (50,3) 39 (9,4) 1 1 Pige (49,7) 41 (10,0) 1,07 (0,68-1,70) 1,25 (0,74-2,10) Etnicitet Dansk (97,2) 74 (9,2) 1 1 Anden etnisk baggrund (2,8) 6 (26,1) 3,47 (1,33-9,08) 3,09 (0,89-10,68) Fødselsmåned November-februar (32,6) 30 (11,2) 1 1 Marts-juni (33,5) 26 (9,4) 0,83 (0,48-1,44) 0,73 (0,39-1,37) Juli-oktober (33,9) 24 (8,6) 0,75 (0,42-1,31) 0,56 (0,29-1,06) Fødselsvægt, g < (58,3) 31 (6,5) (19,1) 18 (11,6) 1,88 (1,02-3,46) 1,66 (0,84-3,29) (17,7) 19 (13,2) 2,17 (1,19-3,98) 2,06 (1,04-4,08) (4,9) 10 (25,0) 4,76 (2,13-10,63) 6,12 (2,55-14,72) Mors vægt Normal (75,5) 54 (8,7) 1 1 Overvægtig (18,4) 14 (9,3) 1,07 (0,58-1,98) 0,67 (0,33-1,39) Fed (6,1) 12 (24,0) 3,30 (1,63-6,70) 2,53 (1,06-6,04) Fars vægt Normal (51,7) 33 (8,1) 1 1 Overvægtig (39,8) 31 (9,8) 1,24 (0,74-2,08) 1,12 (0,64-1,96) Fed (8,5) 8 (11,9) 1,54 (0,68-3,51) 1,41 (0,58-3,41) Ammetid < 3 måneder (21,1) 21 (12,3) 1 1 < 3-4,5 måneder (28,3) 25 (10,9) 0,88 (0,47-1,62) 0,80 (0,39-1,65) > 4,5 måneder (50,6) 33 (8,1) 0,63 (0,35-1,12) 0,56 (0,28-1,10) Mellemmåltider Ingen (1,0) 1 (12,5) stykker dagligt (64,9) 48 (9,2) 0,71 (0,09-5,91) 0,74 (0,07-7,58) 3-4 stykker dagligt (32,5) 24 (9,2) 0,71 (0,08-6,03) 0,71 (0,07-7,54) > 4 stykker dagligt (1,6) 2 (15,4) 1,27 (0,10-16,81) 2,03 (0,12-34,92) Drikker saft/sodav dagligt Nej (39,5) 45 (9,1) 1 1 Ja (39,5) 34 (10,6) 1,18 (0,74-1,88) 1,13 (0,65-1,98) Barnet i institution Nej (93,8) 3 (5,9) 1 1 Ja (6,2) 76 (9,9) 1,76 (0,54-5,79) 1,81 (0,51-6,45) Udeleg < 1 time (4,3) 3 (9,1) timer (42,6) 28 (8,6) 0,95 (0,27-3,30) 0,91 (0,23-3,69) > 2 timer (53,1) 44 (10,9) 1,22 (0,36-4,17) 1,35 (0,34-5,33) Socialgruppe Chef/selvstændig/leder o.l (14,4) 7 (6,0) 1 1 Højere uddannelse/jordemoder/ oversygeplejerske o.l (16,8) 11 (8,1) 1,38 (0,52-3,69) 1,69 (0,57-4,97) Sygeplejerske/folkeskolelærer o.l (16,9) 16 (11,7) 2,08 (0,82-5,24) 2,23 (0,78-6,37) Kontor/salg/service/lbrug/ håndværk o.l (41,3) 27 (8,1) 1,38 (0,59-3,26) 1,69 (0,64-4,44) Ufaglært (7,2) 12 (20,7) 4,19 (1,55-11,33) 3,50 (1,07-11,39) Studerende/pensionist/arbejdløs/ hjemmegående (3,5) 6 (21,4) 4,29 (1,31-13,98) 4,34 (1,00-18,86) Nr. i rækkefølgen af børn Første (46,6) 33 (8,7) 1 1 Anden (40,2) 28 (8,6) 0,98 (0,58-1,66) 0,88 (0,49-1,60) Tredje (13,3) 19 (17,6) 2,23 (1,21-4,11) 1,70 (0,83-3,46) KI = konfidensinterval. a) Logistisk regression blev brugt for 80 overvægtige (9,7%) versus 745 ikkeovervægtige (90,3%). b) Justeret for forskelle i køn, etnicitet (dansk/en etnisk baggrund), fødselsvægt, mors og fars vægt, socialgruppe og nummer i rækkefølgen af børn.

5 456 virker, at de praktiserende læger mangler at se en gruppe af treårige børn, af hvilke man må forvente, at mindst 10-11% er overvægtige eller fede, og hvor det er uhyre vigtigt at få forældrene i tale omkring prylakse og behling af overvægt og fedme, så udviklingen ikke fortsætter. Man kan frygte, at de forældre, som ikke tager deres børn til de sene børneundersøgelser, er dem, der har færre resurser og lavere socialgruppe og dermed en større risiko for overvægt. Den praktiserende læge, som har kendskab til familien, kan spille en vigtig rolle her. Det er derfor vigtigt, at der er en høj tilslutning også til de sene børneundersøgelser. 10. Nader PR, O Brien M, Houts R et al. Identifying risk for obesity in early childhood. Pediatrics 2006;118:e Huber LRB. Validity selfreported height weight in women reproductive age. Matern Child Health J, 2006.Epub ahead print. 12. Niedhammer I, Bugel I, Bonenfant S et al. Validity self-reported weight height in French GAZEL cohort. Int J Obese Related Metabolic Dis 2000;24: Vogels N, Posthumus DL, MarimanEC et al. Determinants overweight in a cohort Dutch children. Am J Clin Nutr 2006;84: Michaelsen KM, Mølgaard C, Richelsen B et al. Forebyggelse og behling af fedme hos børn og unge. Ugeskr Læger 2006;168; DSAM. Klinisk vejledning. Opsporing og behling af overvægt hos førskolebørn. København: Dansk selskab for almen medicin og Sundhedsstyrelsen, Konklusion Prævalensen af overvægt og fedme blt treårige, der i Aalborg Kommune fik foretaget treårsbørneundersøgelse i 2002, var 10,4%. I undersøgelsen blev det påvist, at børn, som var overvægtige og fede ved treårsalderen, havde en højere fødselsvægt. Der var flere overvægtige og fede børn, hvis mor var fed, og flere, hvis forældre var ufaglærte eller studerende/pensionister/arbejdsløse/hjemmegående. Børn med en etnisk baggrund end dansk havde øget tendens til overvægt. I alt 94% af de adspurgte forældre til de overvægtige/fede børn var positive overfor et tilbud om intervention. Knap 15% af børnene kom ikke til treårsundersøgelsen, og denne gruppe af børn og forældre får de praktiserende læger ikke i tale omkring vægt, kost og motion. Man kan forvente, at minimum 10% af disse børn er overvægtige/fede. Derfor er det meget vigtigt, at gøre forældrene opmærksomme på, at der er både to-, tre- og fireårsundersøgelser, selv om der ikke længere er vaccination. SummaryMie weight among 3-year-old Aarup, Ineta children, Sokolowski to identify & Jørgen risk Lous:The factors for prevalence development obesity obesity overweight overweight among to examine 3- yearparents old children motivation identification for treatment. risk factorsugeskr Læger 2008;170:####- ####Introduction: The aim study was to determine prevalence obesity over- Materials methods: A questionnaire was sent out to all 1,799 parents living in municipality Aalborg with children turning 3 in Data on non- responders was collected from ir general practitioners. Based on questionnaire, Body Mass Index at 3-year old child s health Results: check-up Based on figures prevalence from 92% obesity/overweight children examined, were a total calculated 10.4% risk children factors were were elucidated. employed/disabled pensioners/students) to be risk factors for overweight or obesity at age 3 overweight years, a or trend obese that at non- 3-year Danish health families check-up. had more Among obese children. 46% who A total completed 94% questionnaire, participating we parents found high birth overweight/obese weight, obese children mors, are positive low social towards groups an (unskilled fer intervention. workers or un- Conclusion: We found 10.4% overweight obese 3-year-olds. The parents se children are positive towards fers intervention. Korrespondance: Mie Aarup, Lægerne Hasseris Bymidte, Thulebakken 22, 1. tv., DK-9000 Aalborg. Antaget: 23. juli 2007 Interessekonflikter: Ingen Taksigelser: Forskningskonsulent, praktiserende læge Jens Georg Hansen takkes for rådgivning og kommentarer til artikeludkastet. Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond takkes for økonomisk støtte. Litteratur 1. Obesity. Prevention managing Global Epidemic Report WHO Consultation on Obesity, 3-5 June 1997, Geneva: WHO, Madsen M, Lindahl A, Osler M et al. Børn og sundhed ved skolestart 1988/ 89. København: DIKE, Vanhala M, Vanhala P, Kumpusalo E et al. Relation between obesity from childhood metabolic syndrome. BMJ 1998;317: Danmarks Statistiske Socioøkonomiske Klassifikation 1. udg. København: Danmarks Statistik, Cole TJ, Belizzi MC, Flegal KM et al. Establishing a stard definition for child overweight obesity worldwide: International survey. BMJ 2000; 320: Magarey AM, Daniels LA, Boulton TJ. Prevalence overweight obesity in Australian children adolescents: reassessment data against new stard international definitions. Med J Aust 2001;174: Canning PM, Courage ML, Frizzell. Prevalence overweight obesity i a population Canadian preschool children. CMAJ 2004;171: Livsstilsbesøg hos 3-årige børn og deres familier. Høje-Taastrup Kommune, Familie- og Socialcenteret, Sundhedsplejen, Lissau I. Action, prevention epidemiology paediatric obesity. Acta Pædiatrica, 2005;94(suppl 448):30-7.

Social ulighed i overvægt blandt børn

Social ulighed i overvægt blandt børn Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 18, 2015 Social ulighed i overvægt blandt børn Matthiessen, Jeppe Published in: E-artikel fra DTU Fødevareinstitutet Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Social ulighed i fedme og fedme-epidemien for børn

Social ulighed i fedme og fedme-epidemien for børn Social ulighed i fedme og fedme-epidemien for børn Stockmarr A 1, Matthiesen J 2, Groth MV 2, Fagt S 2, Biltoft-Jensen A 2, Andersen JS 3, Zhang H 1, Trolle E 2, Knudsen VK 2. 1 : Sektion for Statistik

Læs mere

8.3 Overvægt og fedme

8.3 Overvægt og fedme 8.3 Overvægt og fedme Anni Brit Sternhagen Nielsen og Nina Krogh Larsen Omfanget af overvægt og fedme (svær overvægt) i befolkningen er undersøgt ud fra målinger af højde, vægt og taljeomkreds. Endvidere

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Ensomhed blandt unge og betydningen af etnisk baggrund. Katrine Rich Madsen, ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ., BSc idræt

Ensomhed blandt unge og betydningen af etnisk baggrund. Katrine Rich Madsen, ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ., BSc idræt Ensomhed blandt unge og betydningen af etnisk baggrund Katrine Rich Madsen, ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ., BSc idræt Disposition Hvad er ensomhed? Baggrund for mit studie Population Anvendte variable

Læs mere

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen?

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Forskningstræningsopgave Udarbejdet af Charlotte Breum-Leer Birthe Nørby Madsen Marts 2013 Almen

Læs mere

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen

Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen Ernæring til Spædbørn og Småbørn; en vejledning til sundhedspersonale SKOT III kohorten Ph.d. projekt omkring spædbørn med høj vægt ved/ Melanie Wange Larsson Department

Læs mere

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret

Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret Samarbejde mellem sundhedsplejersker og Statens Institut for Folkesundhed Kommunerapport Bemærkninger til mad og måltider Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016 Anette

Læs mere

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb

Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Bilag 1: Begrundelse for ansøgning samt beløb Ansøgning om 2-honorering af praktiserende læger i Region Midtjylland. Overvægt hos børn er et tiltagende problem med alvorlige konsekvenser for det enkelte

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Perspektiver på fysisk aktivitet

Perspektiver på fysisk aktivitet Perspektiver på fysisk aktivitet V/Tue Kristensen, Projektleder Sundhedsstyrelsen, Center for Forebyggelse Kontakt: tuk@sst.dk Disposition Hvor meget? - Tal på fysisk aktivitet/inaktivitet - Reviderede

Læs mere

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater

Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Trivselsundersøgelse Yngre Læger 2012 - nogle hovedresultater Baggrund Et af Yngre Lægers vigtigste opgaver er at arbejde for et bedre arbejdsmiljø for yngre læger. Et godt arbejdsmiljø har betydning for

Læs mere

Flere overvægtige danske kvinder

Flere overvægtige danske kvinder E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2015 Flere overvægtige danske kvinder Jeppe Matthiessen, Afdeling for Risikovurdering & Ernæring DTU Fødevareinstituttet Anders Stockmarr DTU Compute Resultater

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Sundhedsplejen Roskilde Kommune. Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune...

Sundhedsplejen Roskilde Kommune. Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune... . Sundhedsplejen Roskilde Kommune Gormsvej 9 4000 Roskilde Sundhedsplejen Roskilde Kommune Opgørelse over skolebørns.. BMI. i Roskilde.. Kommune..... Rapporten indeholder status over BMI (Body Mass Index)

Læs mere

Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention?

Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention? Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention? Anne-Sofie Jans Hagen Mols Dorthe Deding Rikke Kristoffersen Forskningstræning Almen Medicin - Aarhus Universitet

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig

Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Spørgeskema til dig, som vil tabe dig Opstart: Del 2 Sundhedsstyrelsen Og NIRAS Konsulenterne 2 Støtteskema ved etablering af kontakt med vægtstopperen Dette skema har dels til formål at indhente oplysninger

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Projekt Sund Start København, September 2011

Projekt Sund Start København, September 2011 Projekt Sund Start København, September 2011 Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt der laver primær forebyggelse blandt normalvægtige børn i alderen 2-6 år, der er i høj risiko for at udvikle overvægt

Læs mere

Hvorfor forebyggelse af fedme blandt normalvægtige højrisikobørn?

Hvorfor forebyggelse af fedme blandt normalvægtige højrisikobørn? Hvorfor forebyggelse af fedme blandt normalvægtige højrisikobørn? Berit L. Heitmann Prof., Ph.D. Enheden for Epidemiologisk Kostforskning, Institut for Sygdomsforebyggelse Research Unit blh@ipm.regionh.dk

Læs mere

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne?

Overvægt og dårlig ernæring medfører. Problemerne. Hvor store er problemerne? Hvor store er problemerne? Kim Fleischer Michaelsen Institut for Human Ernæring Leder af OPUS skole interventionen Problemerne Overvægt og Fedme Risiko for sygdomme senere i livet Social ulighed Dårlig

Læs mere

Fremtidens børnefysioterapi

Fremtidens børnefysioterapi Fremtidens børnefysioterapi Erfaringer fra arbejdet med faglig statusartikel på børneområdet generelt om screening og anvendelse af test samt forebyggelse på småbørnsområdet: Hvordan er det nu og hvordan

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Fedme: Hvad skal vi dog gøre?

Fedme: Hvad skal vi dog gøre? Fedme: Hvad skal vi dog gøre? 12. oktober, 2016 Claus Juhl Overlæge, PhD, Sydvestjysk Sygehus Emner Går det godt med vægten i DK? Hvad betyder overvægt og hvad betyder det at tabe sig? (Om)veje til vægttab

Læs mere

BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007

BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 BMI-undersøgelse i Horsens Kommune - Skoleåret 2006/2007 Indledning Er der en fedmeepidemi? Dette spørger man sig selv om overalt i den vestlige

Læs mere

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N ORDINÆR EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER

Læs mere

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV

Eksamen i Statistik Efterår semester, FSV DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Blegdamsvej 3B 2200 København N Antal sider i eksamensopgaven (incl. forside): 5 Eksamen i Statistik Efterår 2008 1. semester, FSV Udleveres 12.

Læs mere

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start

Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Hvorfor og hvordan inddrages søvn og stress i interventionen? Projekt Sund start Program Baggrund for at intervenere på søvn Hvordan intervenerer vi på søvn? Baggrund for at intervenere på stress Hvordan

Læs mere

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn

Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn BSMB j. nr 2010-35 Titel Association mellem maternal rygning og risiko for overvægt hos børn Protokol Udarbejdet af Susanne Eifer Møller, studerende på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse, SDU. Sundhedsplejerske.

Læs mere

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole

Registrering af skolebørns transportadfærd til og fra skole Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14

FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 FØDSLER OG FØDENDE KVINDERS VÆGTFORHOLD - 1. KVARTAL 2006* Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 14 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400

Læs mere

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN

SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN SVENDBORGPROJEKTET FORSKNINGEN Klinisk professor, overlæge Niels Wedderkopp Rygforskningscentret, institut for regional sundhedsforskning og Center for Research in Childhood Health, IOB Syddansk Universitet

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn og unge

Forebyggelse og behandling af overvægt blandt børn og unge Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedssamarbejde og Kvalitet Journal nr.: 15/990 Dato: 7. marts 2016 Udarbejdet af: Susanne Vangsgaard E-mail: susanne.vangsgaard@rsyd.dk Telefon: 51709732 Notat Forebyggelse

Læs mere

EVALUERING AF BØRNE- VÆGTSCENTRET. September 2015

EVALUERING AF BØRNE- VÆGTSCENTRET. September 2015 EVALUERING AF BØRNE- VÆGTSCENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 Om børnevægtscentret... 3 Data og metode... 4 2. Hovedkonklusioner... 5 3. Hvordan måles overvægt hos børn?...

Læs mere

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month

54 - Fødsler. Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996. Fødte 1996 fordelt efter fødselsmåned Births 1996, by month Fødsler Births 54 - Fødsler Tabel 4. Fødte 1931-1996 Births 1931-1996 Samtlige fødte børn Heraf født uden for ægteskab Levendefødte uden for Levendefødte Dødfødte I alt Levendefødte Dødfødte I alt ægteskab

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker København 010414 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk

Læs mere

Behandling af overvægtige børn

Behandling af overvægtige børn Behandling af overvægtige børn Lektor læge PhD Institut for Human Ernæring, LIFE Københavns Universitet Seminar om behandling af overvægt og fedme 1. september 2010 kl.13.35-13.50 TEKNOLOGI-RÅDET Dias

Læs mere

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012

Sundhedsprofil. 9. klasse. Ishøj Kommune 2011/2012 Rapport: Sundhedsprofil 9. klasse Ishøj Kommune 2011/2012 Udarbejdet af: Børne-ungelæge Tove Billeskov 1 INDHOLD side 1. Resultater, konklusioner... 3 2. Baggrund, metode... 4 3. Deltagelse... 5 4. Trivsel...

Læs mere

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten

Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Social ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten Hvad forstår vi egentlig ved social ulighed i sundhed, hvordan er den sociale ulighed tidligt i livet i Danmark, og hvad kan vi gøre ved den? Laust

Læs mere

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen

Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Stress og søvn i projekt Sund start Nanna J. Olsen Søvn 2 Baggrund søvn og fedme Prævalensen af overvægt og fedme blandt børn er stigende Stigningen kan ikke udelukkende forklares ved ændringer i traditionelle

Læs mere

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point)

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point) Eksamensopgave i Epidemiologiske metoder, IT & Sundhed forår 2011 Læs artiklen grundigt og svar derefter på alle spørgsmål. Under hver opgave står hvor mange point der maksimalt kan opnås for opgaven.

Læs mere

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression.

9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. Biostatistik - Cand.Scient.San. 2. semester Karl Bang Christensen Biostatististisk afdeling, KU kach@biostat.ku.dk, 35327491 9. Chi-i-anden test, case-control data, logistisk regression. http://biostat.ku.dk/~kach/css2014/

Læs mere

Sundhedsprofil fra fødsel til indskoling i Albertslund Kommune Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2016

Sundhedsprofil fra fødsel til indskoling i Albertslund Kommune Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2016 Sundhedsprofil fra fødsel til indskoling i Albertslund Kommune Børne- og Skoleudvalget 26. oktober 2016 Bjørn Holstein Statens Institut for Folkesundhed (SIF) Syddansk Universitet Ny viden om spædbørns

Læs mere

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet

Infertilitet sygdomme der ikke forebygges. Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Infertilitet sygdomme der ikke forebygges Søren Ziebe Klinikchef Fertilitetsklinikken Rigshospitalet Politikkens prognose PS. Der er heldigvis en regnefejl på faktor 10 fødselstallet er 55.000 hvilket

Læs mere

Betingelser for. leg og bevægelse dagtilbuddet. Disposition

Betingelser for. leg og bevægelse dagtilbuddet. Disposition Betingelser for Disposition leg og bevægelse i dagtilbuddet 1) Hvor fysisk aktive er børnehavebørn 2) Hvorfor fokus på fysisk aktivitet i børnehavealderen 3) Odense børnehaveprojektet 4) Tværsnitsstudier

Læs mere

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N RE-EKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg

Læs mere

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer?

Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvorfor og hvilke konsekvenser har det? Hvad kan der gøres ved de forgående problemer? Indledning Rapport vil gå ind på forskellige emner omkring overvægt og motion blandt unge. Rapporten vil besvare følgende: Hvilke forskelle er der på dyrkning af motion i forskellige grupper unge? Hvorfor

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta

Behandling af fedme og. overvægt. - Tal og fakta Behandling af fedme og overvægt - Tal og fakta 1 Næsten 100.000 danskere vejer så meget, at de har problemer med deres helbred som følge af deres overvægt... 2 Forekomst af overvægt og fedme i Danmark

Læs mere

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008

Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 Besvarelse af opgavesættet ved Reeksamen forår 2008 10. marts 2008 1. Angiv formål med undersøgelsen. Beskriv kort hvordan cases og kontroller er udvalgt. Vurder om kontrolgruppen i det aktuelle studie

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Nordjylland og 11 kommuner 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Region Nordjylland... 6 Aalborg Kommune...

Læs mere

Logistisk regression

Logistisk regression Logistisk regression http://biostat.ku.dk/ kach/css2 Thomas A Gerds & Karl B Christensen 1 / 18 Logistisk regression I dag 1 Binær outcome variable død : i live syg : rask gravid : ikke gravid etc 1 prædiktor

Læs mere

KIDSCREEN-52 Health Questionnaire for Children and Young People. Child and Adolescent Version 8 to 18 Years Danish (DK)

KIDSCREEN-52 Health Questionnaire for Children and Young People. Child and Adolescent Version 8 to 18 Years Danish (DK) KIDSCREEN-52 Health Questionnaire for Children and Young People Child and Adolescent Version 8 to 18 Years Danish (DK) Dato.... Hej, Har du det godt? Hvordan har du det? Det kunne vi godt tænke os, at

Læs mere

Overvægt blandt børn og unge -årsager og forekomst

Overvægt blandt børn og unge -årsager og forekomst Overvægt blandt børn og unge -årsager og forekomst Mette Rasmussen Cand. Scient., Ph.d., adjunkt Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Temamøde om overvægt hos børn og unge Middelfart,

Læs mere

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul Kursus i Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul 1 Pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Uventet dødsfald hos et rask spædbarn (8

Læs mere

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1

Mikro-kursus i statistik 2. del Mikrokursus i biostatistik 1 Mikro-kursus i statistik 2. del 24-11-2002 Mikrokursus i biostatistik 1 Hvad er hypotesetestning? I sundhedsvidenskab:! Hypotesetestning = Test af nulhypotesen Hypotese-testning anvendes til at vurdere,

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A)

Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Vejledende eksamensopgaver vedr. hypotesetest (stx B og stx A) Opgave 1 I nedenstående tabel ses resultaterne af samtlige hjerteklapoperationer i 007-08 ved Odense Universitetshospital (OUH) sammenlignet

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og fem Regioner, 215-24 Indhold Forekomst af demens i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden... 7 Region

Læs mere

etniske minoriteter i Danmark

etniske minoriteter i Danmark Selvmordsadfærd blandt etniske minoriteter i Danmark (pilotprojekt) oje t) Baggrund Marlene Harpsøe CFS Faktahæfte nr. 22 Unni Bille-Brahes Brahes undersøgelse Velfærdsministerens svar Pilotprojekt til

Læs mere

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice

Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger. Leif Jensen Forskningsservice Kombination af surveys og registre: Muligheder og begrænsninger Leif Jensen Forskningsservice >> Disposition Surveys- vs registerdata Hvorfor kombinere surveys og registerdata Nye forskningsmuligheder

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Hele landet og de fem regioner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Hele landet... 6 Region Hovedstaden...

Læs mere

Epidemiologiske mål Studiedesign

Epidemiologiske mål Studiedesign Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul Pludselig uventet spædbarnsdød Sudden Infant Death Syndrome, SIDS Uventet dødsfald hos et rask spædbarn. Obduktion o.a. giver ingen forklaring. Hyppigheden -doblet

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Udleveret 1. oktober, afleveres senest ved øvelserne i uge 44 (29. oktober-1. november)

Udleveret 1. oktober, afleveres senest ved øvelserne i uge 44 (29. oktober-1. november) Hjemmeopgave Basal statistik, efterår 2013 Udleveret 1. oktober, afleveres senest ved øvelserne i uge 44 (29. oktober-1. november) I forbindelse med en undersøgelse af vitamin D status i Europa, har man

Læs mere

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.

Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu. Danskernes fedtindtag samt måltidsvaner blandt børn og unge. Sisse Fagt, Afdeling for ernæring, Fødevareinstituttet, DTU, sisfa@food.dtu.dk 2 Danskernes fedtindtag Skrab brødet det (Andel voksne, der ikke

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Susanne Reindahl Rasmussen chefkonsulent, MPH, Ph.d. Fremtidens tobaksforebyggelse i Region Midtjylland 20. september 2006

Susanne Reindahl Rasmussen chefkonsulent, MPH, Ph.d. Fremtidens tobaksforebyggelse i Region Midtjylland 20. september 2006 Økonomi og sundhedsgevinster i kommunal tobaksforebyggelse Susanne Reindahl Rasmussen chefkonsulent, MPH, Ph.d. Fremtidens tobaksforebyggelse i Region Midtjylland 20. september 2006 Økonomisk: Rygning

Læs mere

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet

Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Ny Nordisk Hverdagsmads effekt på sundheden resultater fra Butiksprojektet Sanne K Poulsen, Anette Due, Andreas B Jordy, Bente Kiens, Ken D Stark, Steen Stender, Claus Holst, Arne Astrup, Thomas M Larsen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Ammeundersøgelse 2008 Horsens Kommune

Ammeundersøgelse 2008 Horsens Kommune Ammeundersøgelse Horsens Kommune 1.0 Forord Denne undersøgelse viser ammemønstret blandt mødre i Horsens kommune. Det er veldokumenteret, at amning er forbundet med en række ernæringsmæssige, immunologiske,

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder

Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Generelt om børneundersøgelsen - lægen udfylder Hvis du har spørgsmål til skemaet eller undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte Susan Ishøy Michelsen, Statens Institut for Folkesundhed, på

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Forekomst af demens hos ældre i Danmark

Forekomst af demens hos ældre i Danmark Nationalt Videnscenter for Demens Forekomst af demens hos ældre i Danmark Region Sjælland og 17 kommuner, 213-24 Indhold Forekomsten af demens hos ældre i Danmark... 3 Region Sjælland... 6 Faxe kommune...

Læs mere

Teknologirådets handlingsoplæg Maj 2011. Målrettet forebyggelse en præsentation af arbejdsgruppens anbefalinger til et handlingsoplæg

Teknologirådets handlingsoplæg Maj 2011. Målrettet forebyggelse en præsentation af arbejdsgruppens anbefalinger til et handlingsoplæg Teknologirådets handlingsoplæg Maj 2011 Målrettet forebyggelse en præsentation af arbejdsgruppens anbefalinger til et handlingsoplæg Berit L Heitmann, Målrettet forebyggelse af fedme et handlingsoplæg

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning

Fordeling af midler til specialundervisning NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen December 2012 Købmagergade 22. 1150 København K. tlf. 444 555 00. kora@kora.dk. www.kora.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen

ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen ADHD - Risiko og resiliens i førskolealderen Professor, Niels Bilenberg FOCUS - Forskningscenter for Udviklingsforstyrrelser BUP-O Psykiatrien i Region Syddanmark ADHD : Hvorfor væsentligt at beskæftige

Læs mere

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter

Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Sammenhæng mellem modiske forandringer og rygsmerter Materiale og metoder Retrospektiv gruppe Retrospektiv undersøgelse af forandringer i knoglemarvssignal hos 474 konsekutive ptt. henvist til MR-scan.

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408

Epidemiologiprojekt. Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Epidemiologiprojekt Ann-Louise, Jennifer, Matilda og Elif 408 + Problemformulering Er der nogen sammenhæng mellem alkohol og rygning under graviditet og spædbarnsdødelighed samt alkohol og rygning under

Læs mere

Børnefamilier i Behandling hos Diætister

Børnefamilier i Behandling hos Diætister FEPS Vidensdagen 29. oktober 2009 Ellis Tauber-Lassen Projektleder, Klinisk diætist Formål Projektets formål var at vurdere, om det ved hjælp af vejledning omkring kost og motion, givet af privat praktiserende

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere