Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prævalens af overvægt og fedme blandt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikofaktorer"

Transkript

1 452 Prævalens af overvægt og fedme blt treårige i Aalborg Kommune samt beskrivelse af risikaktorer Originalartikel Praktiserende læge Mie Aarup, statistiker Ineta Sokolowski & pressor Jørgen Lous Lægerne Hasseris Bymidte, Aalborg Aalborg Forskningsenheden for Almen Praksis, Århus Syddansk Universitet, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Afdelingen for Almen Medicin Resume Introduktion: Formålet med undersøgelsen var at bestemme prævalensen af fedme og overvægt blt treårige børn, at bestemme risikaktorer for udvikling af overvægt og fedme samt at vurdere forældrenes motivation for eventuel behling. Materialer og metoder: Der blev udsendt spørgeskema til alle forældre, der var bosiddende i Aalborg Kommune og havde børn, der blev tre år i Manglende oplysning blev indhentet hos egen læge. Body mass index ved treårsbørneundersøgelsen og prævalensen af overvægte/fedme blev beregnet, og risikaktorer blev belyst. Resultater: I alt 10,4% af børnene var overvægtige eller fede, baseret på tal fra 92% af de undersøgte børn. Blt de 46% med besvaret spørgeskema ft vi, at høj fødselsvægt var risikaktor for overvægt og fedme hos treårige børn, ligesom overvægt hos moderen og ufaglærte, arbejdsløse/førtidspensionerede og studerende forældre var risikaktorer. I undersøgelsen blev det endvidere påvist, at børn med en etnisk baggrund end dansk havde tendens til hyppigere overvægt/fedme end danske børn. I alt 94% af de adspurgte forældre til de overvægtige/fede børn var positive over for et tilbud om intervention. Konklusion: Der var 10,4% overvægtige og fede treårige. Forældrene til disse børn var positive over for interventionstilbud. Overvægt og fedme er et voksende problem hos både børn og voksne. WHO kalder det en verdensomspændende epidemi [1]. For 15 år siden var ca. 10% af danske børn overvægtige eller fede ved indskolingen [2], forekomsten af overvægt og fedme hos yngre børn er usikker. Overvægt og fedme forøger risikoen for hypertension, dyslipidæmi og type 2-diabetes. Desuden er knæ- og hteledsartrose hyppigere, og overvægt og fedme giver te psykosociale problemer. Man ved, at overvægt og fedme, der begynder i tidlig alder og er vedvarende, medfører øget risiko for udvikling af det metaboliske syndrom [3]. Årsagen til overvægt/fedme er test multifaktoriel, både genetiske, psykologiske, sociale og miljømæssige faktorer indgår. Intervention over for overvægtige voksne er vanskelig, te opnås der kun kortvarige vægttab. Intervention over for overvægtige børn er om muligt endnu mere vanskelig og involverer også etiske aspekter: Kan vægttab skade barnet? Er det acceptabelt for forældrene, at vi som fagfolk bler os ved at komme med tilbud om vægtreducerende aktiviteter? Formålet med denne undersøgelse var: 1) at bestemme prævalensen af overvægt og fedme ved treårsundersøgelsen i Aalborg Kommune i 2002, 2) at afdække risikaktorer for overvægt hos treårige børn og 3) at undersøge forældrenes holdning til intervention over for deres overvægtige og fede barn. Metoder Med Datatilsynets tilladelse indhentede vi hos Det Centrale Personregister navn, adresse og CPR-nummer på alle børn, der var født i 1999 og var bosiddende i Aalborg Kommune pr. 1. januar Vi udsendte i et kort spørgeskema med frankeret svarkuvert til alle forældre 1-2 måneder efter barnets treårsfødselsdag. Vi havde på forhånd besluttet ikke at udsende rykker for at skåne forældrene. Med Datatilsynets tilladelse blev der via Sygesikringen indhentet navn og adresse på egen læge for de børn, hvis forældre ikke besvarede spørgeskemaet (non-responders), men som havde fået foretaget treårsundersøgelsen. Spørgeskemaet indeholdt spørgsmål om højde (cm) og vægt (kg med en decimal) ved treårsundersøgelsen hos den praktiserende læge. Desuden var der spørgsmål om fødselsvægt, ammeperiodens længde, familiens socioøkonomiske forhold, det aktuelle antal mellemmåltider og indtagelse af saftev/sodav, antal timer med daglig leg ude og pasningsform. Vi spurgte også om begge forældres højde (cm) og vægt (kg). Til sidst blev der spurgt:»må jeg, såfremt besvarelsen giver anledning til yderligere spørgsmål eller tilbud om behling, kontakte dig/jer?«. Opdeling i børn med en etnisk baggrund/danske børn blev af forfatterne fortaget på baggrund af børnenes fulde navn. Familiens socialgruppe blev klassificeret efter den af de to forældre, der havde den højeste socialgruppe. Socialgruppeinddelingen blev modificeret efter DISCO 88 [4] og blev foretaget af to af hinen uafhængige personer. Uoverensstemmelser blev afklaret ved diskussion. Præcise mål og definitioner er vigtige. Overvægt hos voksne er internationalt defineret som et body mass index (BMI) på 25-30, og fedme er defineret som et BMI på 30 eller mere. BMI

2 453 er defineret som vægt (kg)/højde (m) højde (m). For børn gælder der lidt re BMI-grænser for overvægt og fedme [5]. BMI blev udregnet for såvel børn som voksne med en decimal. Hos treårige er der en lille kønsforskel i BMI-grænserne. Således er definitionen på overvægt hos drenge et BMI på 17,9-19,59, og definitionen på fedme er et BMI på 19,6. eller mere, mens grænserne for piger er hhv. 17,6 og 19,4 [5]. Materialet er analyseret med statistikprogrammet STATA 9 med p < 0,05 som signifikansgrænse. Fishers eksakte test og χ 2 -test blev anvendt til at undersøge forskelle mellem to grupper. Ved hjælp af logistisk regression blev odds-ratio med 95% konfidensintervaller (KI) beregnet. Analyserne blev kontrolleret for barnets køn, nationalitet (dansk/en etnisk baggrund), fødselsvægt, mors og fars vægt, socialgruppe og nummer i rækkefølgen af børn. Resultater Der blev udsendt spørgeskema til forældrene til alle treårige børn i Aalborg Kommune. I alt 72 skemaer kom retur med ukendt adressat, 26 af disse blev dog fundet via sygesikringssystemet, således at egen læge kunne kontaktes, mens 46 forblev ubekendte (Figur 1). I alt 834 blev besvaret, de 825 (45,8%) skemaer var korrekt udfyldt. I alt 919 (51%) var ubesvaret, eller adressaten var ubekendt. Sygesikringen i Nordjylls Amt ft, at 658 af disse børn havde fået foretaget en treårsundersøgelse (non-responders). Via brev til deres praktiserende læger var det muligt at få oplyst højde og vægt ved treårsundersøgelsen på 550 (83,6%) af disse børn (Figur 1), så BMI kunne beregnes. I alt 141 (8%) børn var af en etnisk baggrund end dansk. Kun 23 (16%) af forældrene til disse returnerede et korrekt udfyldt spørgeskema. Via egen læge fik vi oplysninger om højde og vægt på yderligere 58 børn (41%). (Tabel 1). Hos 60 (42%) børn af en etnisk baggrund end dansk var det ikke muligt at skaffe oplysning om højde og vægt ved treårsundersøgelsen, det samme gjaldt for 309 (19%) af de danske børn. Blt de 825 børn, hvis forældrene havde besvaret spørgeskemaet, ft vi, at 7,4% (61 børn) var overvægtige, og re 2,3% (19 børn) var fede, altså en samlet prævalens af fedme og overvægt på 9,7% (Tabel 1). Blt alle non-responders, som havde været til treårsundersøgelse var 10,2% (56 børn) overvægtige, og 1,3% (syv børn) var fede, altså en prævalens af overvægt og fedme på 11,5% (Tabel 1). Den samlet prævalens af overvægt og fedme ved treårsundersøgelsen var således 10,4% byggende på data fra 92,7% af de børn, for hvem der var registreret treårsbørneundersøgelse. Risikaktoranalysen kunne kun udføres på de 825 børn, hvis forældre havde besvaret spørgeskemaet. Barnets køn var ikke en risikaktor for overvægt (Tabel 2). I den justerede analyse havde børn med en etnisk baggrund end dansk en tendens til øget risiko for overvægt. Fødselsvægt > g var en risikaktor for overvægt (Tabel 2). Fedme hos moderen var en risikaktor for overvægt, mens faderens vægt betød 834 returnerede 825 korrekt besvarede udsendte 9 manglede højde eller vægt Figur 1. Selektionen af de deltagende grupper. 46 retur, adressat ubekendt 919 ikkebesvarede 261 havde ikke fået foretaget treårsundersøgelse 658 som fik foretaget treårsundersøgelse 108 hvor højde og vægt ikke forelå 550 med oplyst højde og vægt fra praktiserende læge mindre (Tabel 2). Risikoen for at barnet var overvægtig/fed var 3-4 gange større, hvis forældrene var ufaglærte eller studerende/pensionister/arbejdsløse/hjemmegående (Tabel 2). I alt 94% af forældrene til de overvægtige/fede børn var interesseret i fornyet henvendelse med tilbud om intervention, og 98% af forældrene til normalvægtige børn havde interesse heri. Diskussion Højde- og vægtdata fra treårsundersøgelsen hos egen læge i Aalborg Kommune blev indhentet via spørgeskema til forældrene eller forespørgsel hos børnenes egen læge. Det lykkedes at fremskaffe data på børn (93% af de børn, der havde fået foretaget treårsundersøgelsen). Prævalensen af overvægt og fedme var 10,4%.

3 454 Tabel 1. Oplysning fra 825 børns forældre, der besvarede spørgeskema, og 550 non-responders, hvor egen læge havde data fra treårsundersøgelsen. n (%) Prævalensen af overvægt og fedme i de udenlske undersøgelser er således højere end i vores undersøgelse, hvilket falder i tråd med, at overvægt i Danmark endnu ikke har nået højder som i re af de le, vi te sammenligner os med [9]. Dog er det alarmerende, at der allerede ved treårsundersøgelse er mere end 10% overvægtige/fede børn. Betydningen af overvægt hos treårige er belyst i en amerikansk undersøgelse, hvor man ft fem gange større risiko for overvægt i 12-årsalderen, hvis man var overvægtig i 2-4-års-alderen [10]. Med hensyn til risikaktorer for overvægt ft vi ingen kønsforskel i modsætningen til i undersøgelsen fra Australien [6]. Sammenhæng mellem etnicitet og overvægt ved treårsundersøgelsen var ikke signifikant sikker i den justerede regressionsanalyse på trods af odds-ratio på 3,09. Dette kunne skyldes manglende styrke i undersøgelsen, hvilket giver brede konfidensintervaller. Resultatet støttes af undersøgelsen fra Høje- Taastrup, hvori man påviste, at næsten tre gange så mange børn af en etnisk herkomst end dansk lå over 97%-percentilen [8]. En svaghed i undersøgelsen er, at forældrene selv har oplyst deres vægt og højde. Fra re undersøgelser ved vi, at man te underestimerer vægt og overvurderer højden lidt [11, 12]. Det kan betyde, at deres gennemsnits-bmi er lidt højere, og at der er flere overvægtige/fede forældre. Vi ft ingen signifikant relation mellem faderens vægt og overvægt hos barnet, modsat i re undersøgelser [13]. I vores undersøgelse kunne vi heller ikke påvise relation mellem overvægt og en kort ammeperiode, højt indtag af sukkerholdige drikke og lav fysisk aktivitet, et forhold man i re undersøgelser har påvist nogen evidens for [14], hvilket igen kunne skyldes, at datamaterialet ikke er stort nok. Estimaterne peger dog i nogenlunde samme retning som resultaterne i litteraturen. Det er diskuteret, hvor tidligt i barndommen overvægt betyder noget. De negative sociale relationer omkring overvægt og fedme kommer tidligt i barnealderen, ligesom tidlig overvægt og fedme giver større risiko for følgesygdomme. Derfor er det vigtigt, at man sætter tidligt ind med forebyggelse og behling både hos de kommende mødre, i graviditeten og i den tidlige barnealder, så man kan bryde den onde cirkel. For at man skal kunne instituere tidlig prylakse og behling, skal risikogruppen findes, og derfor er det vigtigt, at børnene kommer til børneundersøgelserne, og der laves opfølgning jf. vejledningen fra Dansk selskab for almen medicin [15]. I denne sammenhæng er det vigtigt, at kun en lille del af de forældre, som har besvaret spørgeskemaet i vores undersøgelse, ser ud til at være afvisende over for opfølgning. Den 1. juli 2001 startede udfasning af poliovaccination, således at den orale poliovaccination nu er ophørt. Det vil sige, at der ikke længere er vaccination ved treårsundersøgelsen, og det betyder risiko for mindre tilslutning. Ved forespørgsel i Sygesikringen i Nordjylls Amt oplystes det, at 15,6% af de treårige i 2004 ikke fik foretaget børneundersøgelse. Det be- nondeltagere responders (n = 825) (n = 550) p-værdi Køn Dreng (49,70) 266 (48,36) Pige (50,30) 284 (51,64) 0,628 a Etnicitet Dansk (97,21) 492 (89,45) Anden etnisk baggrund (2,79) 58 (10,55) < 0,001 a Vægt Normalvægt (90,30) 487 (88,55) Overvægtig (7,39) 56 (10,18) 0,092 b Fed (2,30) 7 (1,27) Dansk Normalvægt (90,77) 435 (88,41) Overvægtig (7,11) 51 (10,37) 0,066 b Fed (2,12) 6 (1,22) Anden etnisk baggrund Normal vægt (73,91) 52 (89,66) Overvægtig (17,39) 5 (8,62) 0,151 b Fed (8,70) 1 (1,72) a) χ 2 -test; b) Fishers eksakte test. Det er en styrke ved denne undersøgelse, at højde- og vægtdata stammer fra treårsundersøgelsen hos egen læge. Det er endvidere en styrke, at data omfatter 93% af de børn, der har været til treårsundersøgelse. Det er en svaghed, at 14,5% af børnene ikke havde fået foretaget treårsundersøgelsen. Den manglende udsendelse af rykkerskrivelse betød en lav besvarelsesprocent af spørgeskemadelen og dermed en større usikkerhed på de fundne resultater. Den svaghed blev der kompenseret for ved indhentning af oplysning om højde og vægt fra børnenes egen læge. Det er endvidere en lille svaghed, at BMI-afskæringsgrænserne ændrer sig i de første leveår, og at der er forskellige grænser ved 3-års- og 3 1 / 2-års-alderen [5]. Spørgeskemaerne blev udsendt 1-2 måneder efter børnenes treårsfødselsdag, men indeholdt ikke dato for børneundersøgelsen, ligesom tidspunkt og dermed alder ved børneundersøgelsen ikke blev oplyst. Det kan give en lille usikkerhed på afskæringsgrænserne for BMI. Der findes ikke mange undersøgelser af prævalensen af overvægt og fedme hos treårige. I en australsk undersøgelse fra 1995 påviste man, at 17% af drengene i 2-3-års-alderen var overvægtige eller fede, og 22,7% af pigerne var det, og i 4-5- års-alderen var 13,4% af drengene overvægtige eller fede og 19,5% af pigerne [6]. I en canadisk undersøgelse foretaget i med knap årige børn påviste man, at 25,6% af børnene var overvægtige eller fede [7]. I en undersøgelse fra 2004 fra Høje-Taastrup påviste man blt 478 3½årige børn, at 5% lå over 97%-percentilen, BMI var ikke beregnet, hvorfor resultaterne af den undersøgelse ikke kan sammenlignes med vores [8].

4 455 Tabel 2. Analyse af risikaktorer for overvægt ved treårsundersøgelsen. n (%) Odds-ratio (95% KI) a besvarelser overvægtige/fede (n = 825) (n = 80) ikkejusteret justeret b Køn Dreng (50,3) 39 (9,4) 1 1 Pige (49,7) 41 (10,0) 1,07 (0,68-1,70) 1,25 (0,74-2,10) Etnicitet Dansk (97,2) 74 (9,2) 1 1 Anden etnisk baggrund (2,8) 6 (26,1) 3,47 (1,33-9,08) 3,09 (0,89-10,68) Fødselsmåned November-februar (32,6) 30 (11,2) 1 1 Marts-juni (33,5) 26 (9,4) 0,83 (0,48-1,44) 0,73 (0,39-1,37) Juli-oktober (33,9) 24 (8,6) 0,75 (0,42-1,31) 0,56 (0,29-1,06) Fødselsvægt, g < (58,3) 31 (6,5) (19,1) 18 (11,6) 1,88 (1,02-3,46) 1,66 (0,84-3,29) (17,7) 19 (13,2) 2,17 (1,19-3,98) 2,06 (1,04-4,08) (4,9) 10 (25,0) 4,76 (2,13-10,63) 6,12 (2,55-14,72) Mors vægt Normal (75,5) 54 (8,7) 1 1 Overvægtig (18,4) 14 (9,3) 1,07 (0,58-1,98) 0,67 (0,33-1,39) Fed (6,1) 12 (24,0) 3,30 (1,63-6,70) 2,53 (1,06-6,04) Fars vægt Normal (51,7) 33 (8,1) 1 1 Overvægtig (39,8) 31 (9,8) 1,24 (0,74-2,08) 1,12 (0,64-1,96) Fed (8,5) 8 (11,9) 1,54 (0,68-3,51) 1,41 (0,58-3,41) Ammetid < 3 måneder (21,1) 21 (12,3) 1 1 < 3-4,5 måneder (28,3) 25 (10,9) 0,88 (0,47-1,62) 0,80 (0,39-1,65) > 4,5 måneder (50,6) 33 (8,1) 0,63 (0,35-1,12) 0,56 (0,28-1,10) Mellemmåltider Ingen (1,0) 1 (12,5) stykker dagligt (64,9) 48 (9,2) 0,71 (0,09-5,91) 0,74 (0,07-7,58) 3-4 stykker dagligt (32,5) 24 (9,2) 0,71 (0,08-6,03) 0,71 (0,07-7,54) > 4 stykker dagligt (1,6) 2 (15,4) 1,27 (0,10-16,81) 2,03 (0,12-34,92) Drikker saft/sodav dagligt Nej (39,5) 45 (9,1) 1 1 Ja (39,5) 34 (10,6) 1,18 (0,74-1,88) 1,13 (0,65-1,98) Barnet i institution Nej (93,8) 3 (5,9) 1 1 Ja (6,2) 76 (9,9) 1,76 (0,54-5,79) 1,81 (0,51-6,45) Udeleg < 1 time (4,3) 3 (9,1) timer (42,6) 28 (8,6) 0,95 (0,27-3,30) 0,91 (0,23-3,69) > 2 timer (53,1) 44 (10,9) 1,22 (0,36-4,17) 1,35 (0,34-5,33) Socialgruppe Chef/selvstændig/leder o.l (14,4) 7 (6,0) 1 1 Højere uddannelse/jordemoder/ oversygeplejerske o.l (16,8) 11 (8,1) 1,38 (0,52-3,69) 1,69 (0,57-4,97) Sygeplejerske/folkeskolelærer o.l (16,9) 16 (11,7) 2,08 (0,82-5,24) 2,23 (0,78-6,37) Kontor/salg/service/lbrug/ håndværk o.l (41,3) 27 (8,1) 1,38 (0,59-3,26) 1,69 (0,64-4,44) Ufaglært (7,2) 12 (20,7) 4,19 (1,55-11,33) 3,50 (1,07-11,39) Studerende/pensionist/arbejdløs/ hjemmegående (3,5) 6 (21,4) 4,29 (1,31-13,98) 4,34 (1,00-18,86) Nr. i rækkefølgen af børn Første (46,6) 33 (8,7) 1 1 Anden (40,2) 28 (8,6) 0,98 (0,58-1,66) 0,88 (0,49-1,60) Tredje (13,3) 19 (17,6) 2,23 (1,21-4,11) 1,70 (0,83-3,46) KI = konfidensinterval. a) Logistisk regression blev brugt for 80 overvægtige (9,7%) versus 745 ikkeovervægtige (90,3%). b) Justeret for forskelle i køn, etnicitet (dansk/en etnisk baggrund), fødselsvægt, mors og fars vægt, socialgruppe og nummer i rækkefølgen af børn.

5 456 virker, at de praktiserende læger mangler at se en gruppe af treårige børn, af hvilke man må forvente, at mindst 10-11% er overvægtige eller fede, og hvor det er uhyre vigtigt at få forældrene i tale omkring prylakse og behling af overvægt og fedme, så udviklingen ikke fortsætter. Man kan frygte, at de forældre, som ikke tager deres børn til de sene børneundersøgelser, er dem, der har færre resurser og lavere socialgruppe og dermed en større risiko for overvægt. Den praktiserende læge, som har kendskab til familien, kan spille en vigtig rolle her. Det er derfor vigtigt, at der er en høj tilslutning også til de sene børneundersøgelser. 10. Nader PR, O Brien M, Houts R et al. Identifying risk for obesity in early childhood. Pediatrics 2006;118:e Huber LRB. Validity selfreported height weight in women reproductive age. Matern Child Health J, 2006.Epub ahead print. 12. Niedhammer I, Bugel I, Bonenfant S et al. Validity self-reported weight height in French GAZEL cohort. Int J Obese Related Metabolic Dis 2000;24: Vogels N, Posthumus DL, MarimanEC et al. Determinants overweight in a cohort Dutch children. Am J Clin Nutr 2006;84: Michaelsen KM, Mølgaard C, Richelsen B et al. Forebyggelse og behling af fedme hos børn og unge. Ugeskr Læger 2006;168; DSAM. Klinisk vejledning. Opsporing og behling af overvægt hos førskolebørn. København: Dansk selskab for almen medicin og Sundhedsstyrelsen, Konklusion Prævalensen af overvægt og fedme blt treårige, der i Aalborg Kommune fik foretaget treårsbørneundersøgelse i 2002, var 10,4%. I undersøgelsen blev det påvist, at børn, som var overvægtige og fede ved treårsalderen, havde en højere fødselsvægt. Der var flere overvægtige og fede børn, hvis mor var fed, og flere, hvis forældre var ufaglærte eller studerende/pensionister/arbejdsløse/hjemmegående. Børn med en etnisk baggrund end dansk havde øget tendens til overvægt. I alt 94% af de adspurgte forældre til de overvægtige/fede børn var positive overfor et tilbud om intervention. Knap 15% af børnene kom ikke til treårsundersøgelsen, og denne gruppe af børn og forældre får de praktiserende læger ikke i tale omkring vægt, kost og motion. Man kan forvente, at minimum 10% af disse børn er overvægtige/fede. Derfor er det meget vigtigt, at gøre forældrene opmærksomme på, at der er både to-, tre- og fireårsundersøgelser, selv om der ikke længere er vaccination. SummaryMie weight among 3-year-old Aarup, Ineta children, Sokolowski to identify & Jørgen risk Lous:The factors for prevalence development obesity obesity overweight overweight among to examine 3- yearparents old children motivation identification for treatment. risk factorsugeskr Læger 2008;170:####- ####Introduction: The aim study was to determine prevalence obesity over- Materials methods: A questionnaire was sent out to all 1,799 parents living in municipality Aalborg with children turning 3 in Data on non- responders was collected from ir general practitioners. Based on questionnaire, Body Mass Index at 3-year old child s health Results: check-up Based on figures prevalence from 92% obesity/overweight children examined, were a total calculated 10.4% risk children factors were were elucidated. employed/disabled pensioners/students) to be risk factors for overweight or obesity at age 3 overweight years, a or trend obese that at non- 3-year Danish health families check-up. had more Among obese children. 46% who A total completed 94% questionnaire, participating we parents found high birth overweight/obese weight, obese children mors, are positive low social towards groups an (unskilled fer intervention. workers or un- Conclusion: We found 10.4% overweight obese 3-year-olds. The parents se children are positive towards fers intervention. Korrespondance: Mie Aarup, Lægerne Hasseris Bymidte, Thulebakken 22, 1. tv., DK-9000 Aalborg. Antaget: 23. juli 2007 Interessekonflikter: Ingen Taksigelser: Forskningskonsulent, praktiserende læge Jens Georg Hansen takkes for rådgivning og kommentarer til artikeludkastet. Praktiserende Lægers Uddannelses- og Udviklingsfond takkes for økonomisk støtte. Litteratur 1. Obesity. Prevention managing Global Epidemic Report WHO Consultation on Obesity, 3-5 June 1997, Geneva: WHO, Madsen M, Lindahl A, Osler M et al. Børn og sundhed ved skolestart 1988/ 89. København: DIKE, Vanhala M, Vanhala P, Kumpusalo E et al. Relation between obesity from childhood metabolic syndrome. BMJ 1998;317: Danmarks Statistiske Socioøkonomiske Klassifikation 1. udg. København: Danmarks Statistik, Cole TJ, Belizzi MC, Flegal KM et al. Establishing a stard definition for child overweight obesity worldwide: International survey. BMJ 2000; 320: Magarey AM, Daniels LA, Boulton TJ. Prevalence overweight obesity in Australian children adolescents: reassessment data against new stard international definitions. Med J Aust 2001;174: Canning PM, Courage ML, Frizzell. Prevalence overweight obesity i a population Canadian preschool children. CMAJ 2004;171: Livsstilsbesøg hos 3-årige børn og deres familier. Høje-Taastrup Kommune, Familie- og Socialcenteret, Sundhedsplejen, Lissau I. Action, prevention epidemiology paediatric obesity. Acta Pædiatrica, 2005;94(suppl 448):30-7.

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen?

Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Er der evidens for sammenhæng mellem kraftig vægtøgning i de første levemåneder og overvægt som voksen? Forskningstræningsopgave Udarbejdet af Charlotte Breum-Leer Birthe Nørby Madsen Marts 2013 Almen

Læs mere

5.6 Overvægt og undervægt

5.6 Overvægt og undervægt Kapitel 5.6 Overvægt og undervægt 5.6 Overvægt og undervægt Svær overvægt udgør et alvorligt folkesundhedsproblem i hele den vestlige verden. Risikoen for udvikling af alvorlige komplikationer, bl.a. type

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention?

Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention? Bruger vi børneundersøgelserne til at finde de overvægtige børn, og udføres der intervention? Anne-Sofie Jans Hagen Mols Dorthe Deding Rikke Kristoffersen Forskningstræning Almen Medicin - Aarhus Universitet

Læs mere

Flere overvægtige danske kvinder

Flere overvægtige danske kvinder E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2015 Flere overvægtige danske kvinder Jeppe Matthiessen, Afdeling for Risikovurdering & Ernæring DTU Fødevareinstituttet Anders Stockmarr DTU Compute Resultater

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010

Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Projekt Sund Start Minikonferencen Projekt Sund start, Dragør, September 2010 Program Præsentation af projekt Sund Start Opsummering af hidtidige erfaringer Hvad er projekt Sund Start? Forskningsprojekt

Læs mere

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk

Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Vi er skabt til bevægelse www.walk-up.dk Bente Klarlund Pedersen, professor overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) www.inflammation-metabolism.dk Rigshospitalet,

Læs mere

Komponenter i gestationel vægtstigning

Komponenter i gestationel vægtstigning Vægtstigning under graviditet: t Udfald hos mor og barn Jordemoder Ellen Aagaard Nøhr Lektor ved Institut for Folkesundhed AARHUS UNIVERSITET Jordemoderforeningens temadage om graviditet og overvægt Januar

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed

Tendenser i sundhed blandt børn og unge. Årsmøde om skolesundhed Tendenser i sundhed blandt børn og unge Årsmøde om skolesundhed Nyborg strand 10. Juni 2014 Carsten Obel Professor, speciallæge i almen medicin, PhD Sektion for almen medicin Aarhus Universitet Hvad er

Læs mere

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat

Børn og finanskrisen. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010. Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Børn og finanskrisen En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel November 2010 Redaktion: Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst Trine Krab Nyby, Flemming Schultz, Børnerådets sekretariat

Læs mere

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen

Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid. Seniorforsker Karen Albertsen Workshop AM 2007: Skæve og uregelmæssige arbejdstider betydningen af indflydelse på placeringen af egen arbejdstid Seniorforsker Karen Albertsen Indflydelse på arbejdstiden Indflydelse, kontrol, fleksibilitet

Læs mere

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013

Klakk, Heidi. PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged Children. 2013 Content Preface... 2 List of Papers... 2 Thesis at a glance... 3 Dansk Resume... 4 English summary... 7 This is a short version of my PhD thesis: Body Composition and Cardiovascular Health in School-aged

Læs mere

Social ulighed i fedme og fedme-epidemien for børn; et review.

Social ulighed i fedme og fedme-epidemien for børn; et review. Social ulighed i fedme og fedme-epidemien for børn; et review. Stockmarr A 1, Matthiessen J 2, Groth MV 2, Fagt S 2, Biltoft-Jensen A 2, Andersen JS 3, Zhang H 1, Trolle E 2, Knudsen VK 2. 1 : Sektion

Læs mere

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag)

Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) Orientering om studieretningsprojektet, -opgaven og den større skriftlige opgave (uddrag) BILAG 2 Studieretningsprojektet i stx Større skriftlig opgave på hf Vejledning til elever/kursister Udarbejdet

Læs mere

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet,

Læs mere

Overvægt. Simon S. Simonsen

Overvægt. Simon S. Simonsen Overvægt Simon S. Simonsen Disease Burdens in Europe linked to increasing body weights DALYs x 10 3 Euro A: EU, Croatia, Czech, Norway, Switzerland Euro B: Bulgaria, Poland, Romania, Turkey, Balkans, some

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3):

5.3 Alkoholforbrug. På baggrund af forskningsresultater har Sundhedsstyrelsen formuleret syv anbefalinger om alkohol (3): Liter Kapitel 5.3 Alkoholforbrug 5.3 Alkoholforbrug Alkohol er en af de kendte forebyggelige enkeltfaktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark. Hvert år er der mindst 3.000 dødsfald

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige?

Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Graviditet, fødsel og barsel hos overvægtige. Er der særlige problemer og løsninger for overvægtige? Middelfart d. 13-11-10. Kristina Renault Afdelingslæge Gynækologisk obstetrisk afd. Rigshospitalet /

Læs mere

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A

Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår bonus A Analyse af sociale baggrundsfaktorer for elever, der opnår Bonus A Forfattere: Jeppe Christiansen og Lone Juul Hune UNI C UNI C, juni

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable

Statistik II Lektion 3. Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Statistik II Lektion 3 Logistisk Regression Kategoriske og Kontinuerte Forklarende Variable Setup: To binære variable X og Y. Statistisk model: Konsekvens: Logistisk regression: 2 binære var. e e X Y P

Læs mere

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling

Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling Sammenhæng mellem pesticideksponering i graviditet og børns vækst og udvikling I projektet Langtidseffekter af prænatal pesticideksponering har vi undersøgt, om kvinders erhvervsmæssige udsættelse for

Læs mere

Projektansvarlig (juridisk): Ledende Overlæge Jesper Andersen Børneafdelingen, Hillerød Hospital E-mail: jesper.andersen.03@regionh.

Projektansvarlig (juridisk): Ledende Overlæge Jesper Andersen Børneafdelingen, Hillerød Hospital E-mail: jesper.andersen.03@regionh. Et kvalificeret, stærkt og ensartet kommunalt tilbud til overvægtige børn og unge i alderen 6 15 år. Et samarbejdsprojekt mellem Børneafdelingen Hillerød, Hospital og Frederiksberg og xxxxx kommuner Projektleder:

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE

Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Læs mere på www.sst.dk/60minutter FAKTA - BØRN OG BEVÆGELSE Sundhedsstyrelsen, 2005, oplag 100.000. Design La Familia. Foto: Anne Li Engström, Mikael Rieck. Flere eksemplarer kan bestilles, så længe lager

Læs mere

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland

Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland Sundhedsprofil Det gode liv på Langeland februar 2010 I efteråret 2008 opfordrede Langeland Kommune sine borgere til at deltage i sundhedsundersøgelsen Det gode liv på Langeland. I undersøgelsen blev langelændere

Læs mere

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK

Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK Kapitel 3. FØDSELSSTATISTIK I 2008 blev der registreret 835 fødsler (2 tvillinger og 1 trillinger, 839 fødte). Dette svarer til en fødselsrate på 57,8 fødsler pr. 1.000 kvinder i alderen 15-49 år (2007:

Læs mere

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed

Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed Handleplan for udligning af forskelle i tandsundhed 2008 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Handleplanen er udarbejdet af overtandlæge Ruth Jacobsen og afdelingstandlæge

Læs mere

Børnefamilier i Behandling hos Diætister

Børnefamilier i Behandling hos Diætister A FSLUT TENDE R A PPO RT Fo rening en af K lini ske D iæt i st er Børnefamilier i Behandling hos Diætister BMI drenge første besøg og sidste besøg BMI piger første besøg og sidste besøg Ansvarlig for projektet:

Læs mere

Nonfarmakologisk behandling af børn med overvægt

Nonfarmakologisk behandling af børn med overvægt Af Kenneth Christiansen, klinisk diætist, stud. pæd., Lone Viggers, ernæringschef, NHH-kandidat, MPA og Allan Stubbe Christensen, klinisk diætist, stud. scient. san., Ernæringsenheden, Hospitalsenheden

Læs mere

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014

Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Power of Pre-school forskning fra Storbrittanien Effective Pre-school, Primary and Secondary Education Project - EPPSE 1997-2014 Børnetopmøde 2014 Et forskningsprojekt støttet af Storbritanniens Department

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge oplæg til strategi

Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge oplæg til strategi Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge oplæg til strategi Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge oplæg til strategi En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Christian Mølgaard Flemming

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Den sociale arv og udvikling af fedme

Den sociale arv og udvikling af fedme A R B E J D S P A P I R Den sociale arv og udvikling af fedme Inge Lissau Arbejdspapir 26 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk Den

Læs mere

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet?

Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Fysisk aktivitet blandt børn og unge: hvad fremmer og hæmmer aktivitetsniveauet? Hjerteforeningens konference om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Bjørn Holstein Institut for Folkesundhedsvidenskab

Læs mere

Handlingsvejledning Når du møder et barn med overvægt...

Handlingsvejledning Når du møder et barn med overvægt... Handlingsvejledning Når du møder et barn med overvægt... Forord Forekomsten af overvægt og fedme (svær overvægt) blandt børn og unge er et stigende problem. Overvægt og fedme udvikles i et komplekst samspil

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lektion Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Sandsynlighedsregningsrepetition Antag at Svar kan være Ja og Nej. Sandsynligheden for at Svar Ja skrives

Læs mere

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag

Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Nyt fra Januar 2013 Fjernsyn og computer fylder fem gange så meget som motion i børns hverdag Godt seks timer i skole, næsten tre timer foran skærmen og en halv times motion. Det er en gennemsnitlig skoledag

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Måltidsvaner blandt børn og unge

Måltidsvaner blandt børn og unge Trine Pagh Pedersen, Cand, Scient. San. Publ Ph.d.-studerende i forskningsprogrammet for børn og unges sundhed og trivsel Måltidsvaner blandt børn og unge - betydning af familie og skole Konferencen Sunde

Læs mere

Projektbeskrivelse og titel. Behandling af svært overvægtige børn og unge i kommunalt regi.

Projektbeskrivelse og titel. Behandling af svært overvægtige børn og unge i kommunalt regi. Ph.d.-studerende i Sygehus Nord Ansættelsessted (Sygehus og Afdeling), Ph.d.-projekt: Navn: Pernille Maria Mollerup E-mail: pmm@hotmail.com Tlf.: 20910378 Projektbeskrivelse og titel Behandling af svært

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat

BØRN OG FYSISK AKTIVITET. Et baggrundsnotat BØRN OG FYSISK AKTIVITET 2006 Et baggrundsnotat Børn og fysisk aktivitet Et baggrundsnotat Juni 2006 Indhold 1 Børn og unges aktivitetsniveau 3 1.1 Polarisering 4 2 Stillesiddende aktiviteter 5 3 Motivation

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen

Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen SEAHEALTH og SIMAC Seminar om sundhedsledelse Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Henrik L Hansen Udfordringerne på sundhedsområdet til søs Hvad er fakta? Hvorfor er det sådan? Hvad er konsekvenserne?

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen Temarapport om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2011-2012 Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen Databasen Børns Sundhed 2013 Et tværkommunalt samarbejde med Region Hovedstaden

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Epidemiologiske hyppighedsmål

Epidemiologiske hyppighedsmål Epidemiologiske hyppighedsmål Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 14. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995.

Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Udarbejdet for Skoleafdelingen i Silkeborg Kommune Analyser af arbejdsmarkedstilknytning blandt skoleelever i Silkeborg Kommune, årgang 1993 og 1995. Af Arbejdsmedicinsk Klinik Hospitalsenheden Vest -

Læs mere

A 45% Figure 2. Et skøn over forekomsten af de forskellige typer af Diabetes i Denmark 2005.

A 45% Figure 2. Et skøn over forekomsten af de forskellige typer af Diabetes i Denmark 2005. Foreningen Association af of of Danske Danish biologer, Biologists, FaDB 124567 Dorte Thomas Hammelev Bundgaard og og Thomas og Dorte Bundgaard Hammelev Email: Sønderengen dorte@centrum.dk 112, 112, 2870

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d.

Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion. Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Registre og kliniske kvalitetsdatabaser - en introduktion Lau Caspar Thygesen Lektor, ph.d. Introduktion Stigende brug af registre Infrastruktur forbedret Mange forskningsspørgsmål kan besvares hurtigt

Læs mere

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost

Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost 1 Projekt Sund Start -Fysisk aktivitet og kost Mina Händel og Jeanett Pedersen 1 Program Baggrund Resultater fysisk aktivitet i Sund Start Resultater kost i Sund Start Fremtidig forskning Spørgsmål 2 Baggrund

Læs mere

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012

DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER. Et samarbejde mellem 9 danske kommuner. Skoleåret 2010-2011 og 2011-2012 DEN FÆLLESKOMMUNALE SUNDHEDSPROFIL FOR UDSKOLINGSELEVER Et samarbejde mellem 9 danske kommuner Skoleåret - 11 og 11-12 Udarbejdet af kommunallægerne: Tine Keiser -Nielsen, tkn@rudersdal.dk Eva Bøcher Herner,

Læs mere

Motion under graviditeten forskning og resultater

Motion under graviditeten forskning og resultater Slide 1 Motion under graviditeten forskning og resultater Temadag om graviditet og overvægt Rigshospitalet/Skejby Sygehus, arr. af Jordemoderforeningen 12./19. jan 2010 Mette Juhl, Jordemoder, MPH, Ph.d.

Læs mere

Danskernes forbrug af kosttilskud

Danskernes forbrug af kosttilskud E-artikel fra DTU Fødevareinstituttet, nr. 2, 2014 Danskernes forbrug af kosttilskud Af Vibeke Kildegaard Knudsen Afdeling for Ernæring DTU Fødevareinstituttet ISSN: 1904-5581 En opgørelse fra DTU Fødevareintituttet

Læs mere

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan?

Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Patientsikkerhedskonferencen 2014 Patienten i centrum! Ja tak - men hvordan? Hvordan arbejde med det i klinisk praksis? 1 Susanne Lauth, Oversygeplejerske, Programchef, Onkologisk Afdeling, Vejle Sygehus

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst

Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Klinikpersonalets arbejde med Datafangst Af Berit Lassen, praktiserende læge, Korsør I almen praksis har vi travlt. Opgaverne står i kø, og det efterlader os ofte med en følelse af, at den rækkefølge,

Læs mere

Svært overvægtige patienter

Svært overvægtige patienter Svært overvægtige patienter Patientforløb, patientsikkerhed og arbejdsmiljø Formål Høj faglighed, patientsikkerhed og et godt psykisk og fysisk miljø for patienter og personale Epidemiologi Selvrapporterede

Læs mere

Også prostituerede har krav på retvisende statistik

Også prostituerede har krav på retvisende statistik Også prostituerede har krav på retvisende statistik Kommentarer til rapport fra SFI om prostitution i Danmark Inge Henningsen SFI har i juni 2011 udgivet rapporten Prostitution i Danmark (Rapport 11:21,

Læs mere

Selvskade i den danske befolkning August 2015

Selvskade i den danske befolkning August 2015 Selvskade i den danske befolkning August 2015 ViOSS - Videnscenter om spiseforstyrrelser og selvskade Dronningens Tværgade 46 1302 København K Telefon: 3520 0446 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol

Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol Belastende og beskyttende faktorer for selvmordsadfærd før udsendelse en nested casekontrol undersøgelse Anna Mejldal / 2012 Oversigt 1. Formål 2. Metode 3. Simpel analyse 4. Samlet model og konklusion

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Evaluering af Familieprojektet i Projekt Krop, mad og bevægelse i Syddjurs Kommune

Evaluering af Familieprojektet i Projekt Krop, mad og bevægelse i Syddjurs Kommune Evaluering af Familieprojektet i Projekt Krop, mad og bevægelse i Syddjurs Kommune Udarbejdet af Pernille Andreassen, ph.d.-studerende Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Sommer 2010

Læs mere

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr

Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Måling af arbejdsmiljø i den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK). Erfaringer og metodiske udfordringer Hermann Burr Disposition Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte Hvordan måler vi arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøet

Læs mere

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Notat. Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move SOCIAL OG SUNDHED Sundhedsstrategisk afsnit Dato: 18. juni 2015 Tlf. dir.: 4477 2693 E-mail: cho@balk.dk Kontakt: Camilla Hoelstad Holm Notat Notat om ændring af indsats for børn med overvægt Lets Move

Læs mere

- giver mere idræt i skolen sundere børn?

- giver mere idræt i skolen sundere børn? Centre of Research in Childhood Health Fysisk aktivitet og risikofaktorer for livsstilsrelaterede sygdomme - giver mere idræt i skolen sundere børn? Niels Christian Møller, cand.scient., Ph.d. & Heidi

Læs mere

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard

Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hvad er nedslidning, hvordan kan vi måle det og kan det forebygges? Arbejdsmiljøkonferencen 2011 Andreas Holtermann & Karen Søgaard Hovedelementer i foredrag Hvad er nedslidning? Dokumentation for nedslidning

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Analyse af binære responsvariable

Analyse af binære responsvariable Analyse af binære responsvariable Susanne Rosthøj Biostatistisk Afdeling Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 23. november 2012 Har mænd lettere ved at komme ind på Berkeley? UC Berkeley

Læs mere

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser

Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og motion blandt elever i fynske 7. og 9. klasser Cast Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering Winsløwparken 19,3 5000 Odense C tlf.: 6550 1000 Fax: 6591 8296 Undersøgelse om adfærd og holdninger til tobak, alkohol, kost og

Læs mere

Kommunikation med patienter og kolleger

Kommunikation med patienter og kolleger Kommunikation med patienter og kolleger FSOS Landskursus 20.-21. marts 2012 Birgitte Nørgaard, cand.cur., ph.d. Ortopædkirurgisk Afdeling, Kolding Sygehus, Enhed for Sundhedstjenesteforskning, Sygehus

Læs mere

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014

SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 SUNDHEDSPROFIL FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE 2014 1 Indledning... 2 2 Om Sundhedsprofil for børn og unge... 3 3 Metode... 3 3.1 Datagrundlag... 3 3.2 Analyse og statistik... 4 3.3 Læsevejledning...

Læs mere

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99

Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hvordan påvirkes det fysiske aktivitetsniveau ved en højrisikostrategi? Resultater fra Inter99 Hjertekonference - om forskning i fysisk aktivitet og hjertesundhed Torsdag 28. oktober 2008, Store auditorium,

Læs mere

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk

Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk ` Afrapportering af undersøgelse om forældrenetværk KØBENHAVN Det Kriminalpræventive Råd SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 EPINION AARHUS SØNDERGADE

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

Børn og unges dødelighed

Børn og unges dødelighed MARKEDSUDVIKLING SKADESFORSIKRING FORSIKRING & PENSIONS ÅRSMØDE JANUAR 2008 SIDE 1 Børn og unges dødelighed Vibeke Borchsenius Jan V. Hansen Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Telefon 41 91 91 91 www.

Læs mere

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer

Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Virkningen af De Utrolige År forældretræning i forhold til yngre børn med ADHD-symptomer Udgivet i: Trillingsgaard, T., Trillingsgaard, A., & Webster- Stratton, C. (2014). Assessing the Effectiveness of

Læs mere

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation

Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Refleksioner vedrørende spørgeskemaundersøgelse om Syddansk Universitets dimittenders jobsituation Projekt Karrierestarteren er en del af et fælles projekt for Syddansk Universitet, Aalborg Universitet

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere