Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa"

Transkript

1 Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at undersøge mulighederne for at indføre brug af den såkaldte alkolås i biler i de europæiske lande. Alkolås på dansk også kaldet alkoholteststyret startspærre er en teknisk installation, der kan monteres i et køretøj. Før start skal føreren foretage en udåndingsprøve til afdækning af en eventuel alkoholpromille, og hvis testen viser, at der er alkohol i udåndingsluften over en i apparatet fastsat promille, aktiveres startspærren, så bilen ikke kan startes. Alkolåsen er indført i mange stater i USA og Canada, og den bruges her dels som erstatning for en frakendelse af kørekortet dels som led i det forebyggende arbejde. Figur 1 Illustration af alkolås Spritkørsel udgør stadig et stort trafiksikkerhedsmæssigt problem i Europa, idet der feks. i Danmark er involveret en spritbilist i knap hver fjerde dødsuheld i trafikken. Selv om en Trafikdage på Aalborg Universitet

2 person i forbindelse med en dom for spritkørsel får frakendt sit kørekort, sker det, at personen alligevel fortsætter med at køre bil i frakendelsesperioden. Derfor er det interessant at undersøge mulighederne for i de europæiske lande at indføre dette tiltag, der ved at forhindre spritkørsel vil kunne have både en trafiksikkerhedsmæssig effekt samt en præventiv effekt i forhold til alhokolmisbrug. I projektet samarbejdede fire europæiske trafiksikkerhedsinstitutter, DTF, Danmarks TransportForskning (DK), SWOV Institute for Road Safety Research (NL), BASt, Bundesanstalt für Strassenwesen (D) og VTT, Building and Transport (FIN), og projektet var delvis financieret af Den europæiske Kommission. 2. Formål Der var flere formål med undersøgelsen, nemlig 1. at indsamle erfaring om brug af alkolås i andre lande 2. at undersøge interessen og mulighederne for at indeføre alkolås i de europæiske lande 3. at udarbejde en beskrivelse for gennemførelsen af et forsøg med alkolås i et europæisk land. 3. Metode Gennem et litteraturstudium blev der indsamlet erfaring fra andre lande om den trafiksikkerhedsmæssige effekt af alkolås. Desuden blev der udarbejdet et spørgeskema til belysning af erfaringer med alkolås, som blev besvaret af eksperter fra lande, hvor brug af alkolås er indført. Et spørgeskema om mulighederne og for indførelse af alkolås, især de lovmæssige aspekter, blev samtidig udfyldt af forskere og/eller politikere fra europæiske lande, hvor alkolås ikke er indført. Projektet indeholdt desuden en gennemgang af forskellige typer af alkolåse samt en vurdering af deres anvendelighed. Herudover blev der gennemført to mindre forsøg med brug af alkolås. Endelig resulterede projektet i opstilling af et forsøgsdesign, som vil kunne danne grundlag for at igangsætte forsøg med alkolås i de europæiske lande. 450 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

3 4. Erfaringer med alkolås fra andre lande Konklusioner fra tilgængelig litteratur Litteraturundersøgelsen viste, at der hos residivister, dvs. personer, der bliver dømt for spritkørsel for anden gang, er en god effekt af alkolåsen, mens den er installeret. Nogle af disse personer bliver sigtet for spritkørsel, mens deres kørekort endnu er fradømt i forbindelse med den første dom. I disse tilfælde medvirker en alkolåsen til at mindske tilbagefaldet, dvs. den andel af de dømte, der får endnu en spritdom i det tidsrum, hvor de kører med alkolås. Resultater af evalueringer viser en reduktion af tilbagefaldet på mellem 28% og 65% i forhold til kontrolgrupper, der ikke kørte med alkolås, i den periode hvor alkolåsen var installeret. Desværre stiger tilbagefaldsprocenten igen, når alkolåsen fjernes. Undersøgelser viser dog, at effekten er endnu større hos personer, der kører med alkolås i bilen i forbindelse med første dom for at have kørt med en høj promille. Alkolåsen kan også med god effekt benyttes som præventivt middel hos bilister, der er dømt én gang efter kørsel med en lav, men ulovlig promille. For at opnå en varig effekt er det dog nødvendigt at have installeret alkolås gennem en længere periode, feks. 2 år. Det er også vigtigt, at denne periode modsvarer den periode, hvor der ellers ville have været tale om frakendelse af kørekortet. Et alkolåsprogram bør således kunne integreres i det eksisterende sanktionssystem. Det kan enten være et tilbud til den, der bliver dømt for spritkørsel, at få konverteret straffen til en installation af alkolås i en nærmere angiven periode, eller det kan blive pålagt af retten at få monteret en alkolås. Accepten hos brugerne er dog størst i de tilfælde, hvor der er tale om et tilbud om brug af alkolås til forskel fra tvungen montering af alkolås. Endelig bruges alkolås i nogle tilfælde som præventivt middel i erhvervskøretøjer. Her er der ikke tale om installation af alkolås i forbindelse med en dom, men udelukkende som et middel til at undgå spritkørsel. Betaling for installation og vedligeholdelse af udstyret afholdes normalt af brugeren, evt. med tilskud fra staten. Udgiften er den største hindring for almindelig accept af udstyret. Den svenske forsøgsordning Sverige er det eneste land i Europa, hvor det som en forsøgsordning - er tilladt at anvende alkolås. Foreløbig er der tale om en 5-årig forsøgsperiode, og for at sætte et forsøg i gang skulle der i Sverige lovgives specielt herom. Loven, der tillader alkolås i forsøgsperioden, trådte i kraft i oktober Forsøgsperioden løber fra 1999 til Trafikdage på Aalborg Universitet

4 For at få lov til at deltage i forsøget, der strækker sig over 2 år, skal bilen opfylde nogle tekniske krav. Desuden skal personen, der har fået en spritdom, opfylde nogle helbredsmæssige krav, og der stilles også krav til den økonomiske baggrund hos personen. Hver person, der deltager i forsøget med alkolås, skal hver 3. måned til helbredskontrol på et hospital. Ved undersøgelsen kontrolleres personens alkoholforbrug siden sidste kontrol, idet man ved hjælp af såkaldte biologiske markører kan få kendskab til hyppigheden og mængden af indtaget alkohol gennem en periode. Ét af formålene med at få installeret alkolås i bilen er nemlig at sikre, at personens alkoholforbrug falder i løbet af perioden. Den svenske bilinspektion står for montering af alkolåsen. Før bilen kan startes skal føreren blæse i alkolåsen, og hvis promillen er over den fastsatte grænseværdi, kan bilen ikke startes. Under kørslen bliver føreren desuden med mellemrum bedt om at blæse i alkolåsen, og hvis dette ikke gøres indenfor de næste 3 minutter, medfører det, at bilen skal køres til kontrol inden 5 dage, da man ellers ikke kan starte bilen efter denne periode. Hver 18. uge skal alkolåsen til rutinemæssig kontrol hos bilinspektionen, herunder aflæses alkolåsens elektroniske hukommelse, dvs. at det gennemgås, om føreren har anvendt alkolåsen efter forskrifterne eller har misligholdt aftalen. Deltagelse i forsøgsordningen betales af deltagerne selv og udgiften beløber sig til ca SKR for hele 2-års perioden. Hvis personen gennemfører forsøgsperioden efter forskrifterne, får han sit kørekort tilbage efter de to år med alkolås. I løbet af forsøgsperioden kan personen dog til enhver tid afbryde forsøget. Dette betyder, at han derefter skal afsone hele den spritdom, som han oprindelig fik. Undervejs i forløbet vurderes personens egnethed til at gennemføre aftalen. Hvis personen ikke findes egnet, hvilket kan skyldes, at personen ved kontrollerne ikke overholder kravene til ædruelighed eller har haft for mange forsøg på at starte, mens han var påvirket af alkohol, kan vedkommende nægtes at fortsætte med forsøgsordningen. I så fald skal hele den oprindelige spritdom afsones. Parallelt med dette forsøg afprøves det desuden i Sverige at installere alkolås i erhvervschaufførers biler, for på den måde at undgå spritkørsel. 5. Krav i forbindelse med en evt. indførelse af alkolås i Europa Som led i projektet blev der sendt et spørgeskema til foskere/politikere i l1 EU lande med det formål at undersøge, om det lovmæssigt ville kunne lade sig gøre at indføre brug af alkolås i disse lande. Dette spørgeskema blev udfyldt af 16 forskere og/eller politikere fra europæiske lande, der ikke har indført alkolås. 452 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

5 Desuden blev der til udvalgte eksperter i lande/stater, der har indført brug af alkolås sendt et spørgeskema med det formål at få viden om deres erfaringer med alkolås. Dette skema blev besvaret af 7 eksperter fra lande/stater, der har indført alkolås, nemlig Australien, Canada, USA og Sverige. Følgende konklusioner er baseret på svarene fra 10 europæiske lande, hvor det ikke er tilladt at køre med en alkolås, samt 7 stater/lande, hvor alkolås er indført. Det ligger inden for mulighedernes grænse i europæiske lande at integrere brug af alkolås i det eksisterende sanktionssystem. Feks. kunne man tænke sig at erstatte en frakendelse af kørekortet helt eller delvis med en periode, hvor personen i sin bil har installeret en alkolås. Desuden kunne man tænke sig, at alkolås kunne erstatte eller supplere eksisterende rehabiliteringstiltag, såsom kontrol af alkoholforbrug samt andre sanktioner, såsom bøder. To grupper af personer kunne tænkes at få mulighed for at installere en alkolås i bilen, dog med hvert sit formål: 1. For at forhindre gentagelse af spritkørsel Målgruppen er dømte spritbilister. 2. For generelt at forhindre spritkørsel Målgruppen er dels bilister, der ikke har fået en dom, men som ønsker alkolåsen som et præventivt middel, dels erhvervschauffører, hvis arbejdsgivere ønsker at sikre sig mod de ansattes spritkørsel. For spritbilister kan der være tale om, at det er frivilligt eller tvungent at få installeret alkolås i forbindelse med en spritdom: 1. Frivillig installation Målgruppen er førstegangsdømte spritbilister, der har kørt med en promille af en størrelse, der indikerer, at personen har et alkoholproblem. 2. Tvungen installation Målgruppen er personer, der er dømt for spritkørsel mere end én gang, og som derfor må formodes ikke at kunne holde op med at køre spritkørsel uden at få hjælp hertil. Al brug af alkolås bør dog kombineres med andre tiltag til at afhjælpe alkoholmisbruget, feks. terapi, idet alkolåsen i sig selv ikke er nok til at ændre personens livsstil. Udgifterne i forbindelse med installation af alkolås bør betales enten helt eller delvis af brugeren. Det mest almindelige i de lande, hvor der er indført alkolås, er, at brugeren betaler alle udgifter, men det forekommer også, at der ydes tilskud. Arbejdsgiverne betaler installationen i erhvervskøretøjer. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Udfra et lovgivningsmæssigt synspunkt vil indførelse af alkolås sandsynligvis kræve ændringer. Der skal tages højde for forhold i forbindelse med kørekortsfrakendelse samt generhvervelse, ligesom de tekniske krav til alkolåsen skal klarlægges. Det ses oftest, at alkolås optræder som supplement til en frakendelse af kørekortet. Svar på spørgeskemaet viser, at den generelle opfattelse i de europæiske lande synes at være, at alkolås er et effektivt middel til at modvirke spritkørsel. De store udgifter i forbindelse med installationen forventes at være den største hindring for at kunne indføre tiltaget. I lande, der har erfaring med alkolås, er udgiften dog ikke det største problem, da der her som regel er tale om brugerbetaling. Derimod er hovedproblemet i disse lande, at den andel af de potentielle brugere af et alkolåsprogram, der deltager i det, er alt for lille. 6. Krav til alkolåsen og dens funktion Alkolåsen skal opfylde forskellige tekniske krav. Derfor er der i USA, Canada og Australien opstillet standarder, der skal opfyldes. Den canadiske standard - Alberta standarden - stiller størst krav. Denne standard anvendes i den svenske forsøgsordning. Standardens tekniske krav omfatter, at alkolåsen skal kunne anvendes inden for en temperaturskala og højde over havet, der dækker et lands klimatiske og topografiske variation. Feks. kræver Alberta standarden, at alkolåsen kan anvendes i bjerge op til 3500 m s højde og ved temperaturer mellem -45 og +85 grader Celcius. Standarden stiller også krav til pålideligheden af aflæsning af promillen. Den promille, der anvendes som grænseværdi for, om bilen kan startes, kan vælges individuelt i et land. Ideelt set burde værdien være 0, da alkolåsens hovedformål er at forhindre, at personer kører efter at have indtaget alkohol. I Sverige anvendes som grænseværdi den mængde alkohol i udåndingsluften, der svarer til 0,1 promille i blodet. Dette gøres for at forhindre, at andet end alkohol, der evt. kan give et lille udslag, dermed kan forhindre, at bilen kan starte. Det skal også sikres, at udåndingsprøven, der benyttes som grundlag for, om bilen kan startes, kommer fra føreren selv. For at sikre dette, kræves der en bestemt teknik til at aktivere alkolåsens målemekanisme, idet denne enten stiller krav om, at der samtidig med at der blæses afgives en særlig lyd, eller at der blæses på en særlig måde (sug og pust). Alkolåsen skal være forsynet med en hukommelse, der lagrer resultaterne af udåndingsprøverne og alle forsøg i øvrigt på at starte bilen. Det hører til kravene til alkolåsens funktion, at føreren under kørslen med tilfældige mellemrum bliver bedt om at foretage en ny udåndingsprøve inden et vist antal minutter er gået. Alkolåsen skal være installeret, så disse tests kan foregå under kørslen uden gener. 454 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

7 Endelig vil det være en fordel, at alkolåsen i tilfælde af en katastrofesituation kan slås fra, så bilen kan startes uden en forudgående udåndingsprøve. En sådan start af bilen vil selvfølgelig også blive lagret i hukommelsen og vil betyde, at bilen skal køres til kontrol, ligesom det er tilfældet ved andre uregelmæssigheder ved udåndingsprøverne. Deltagere i alkolåsprogrammer kan enten høre under den retlige instans eller under den kørekortudstedende myndighed. Men i begge tilfælde skal det gælde, at deltagerne bliver checket med regelmæssige mellemrum samtidig med at alkolåsens hukommelse bliver checket. 7. Afprøvning af alkolås Som en del af projektet blev der hos to af partnerne i projektet gennemført små forsøg med alkolås. Afprøvning af brug af alkolås blev gennemført på SWOV, hvor 9 trænede og 5 meget trænede bilister gennem 3 måneder anvendte et udstyr, der var installeret i instituttets bil. På VTT blev et udstyr afprøvet af tre personer. Afprøvning af alkolås fra firmaet Dräger på SWOV, Holland Alkolåsen blev installeret i en af instituttets biler og forsøget varede som nævnt tre måneder. Personerne, der skulle benytte bilen, fik forinden en kort instruktion i den blæseteknik, der skulle anvendes (sug og pust) samt en skriftlig instruktion. Når personen havde gennemført en vellykket udndingsprøve, blev han erklæret trænet. Når han under kørslen igen blev bedt om at blæse i alkolåsen, kørte han ind til siden og standsede motoren, før han foretog en udåndingsprøve for at kunne starte igen. Hvis de efterfølgende tests ikke gav problemer, fik personene herefter tilladelse til at foretage udåndingsprøver under kørslen og blev samtidig erklæret at være meget trænede. Personerne skulle efter hver tur aflevere et udfyldt spørgeskema om gennemførelse af turen, og for de meget trænedes vedkommende også svare på spørgsmål om at blive testet under kørslen. Både de trænede og de meget trænede måtte i mange tilfælde blæse mere end én gang for at kunne starte bilen. En del gav udtryk for, at blæseteknikken var vanskelig. De meget trænede lærte dog hurtigt at foretage tests under kørslen uden at det generede ders kørsel. Afprøvning af alkolås af mærket Guardian WR2 på VTT, Finland Tre personer fik en kort mundtlig instruktion og træning i brug af alkolåsen samt en skriftlig information. Hver person skulle derefter gennemføre to ture i bilen med alkolås, hvor de udover at foretage an udåndingsprøve inden start også skulle gennemføre en test under kørslen. I denne type alkolås benyttes en udåndingsprøve, der består af et pust efterfulgt af afgivelse af en nærmere bestemt lyd. Efter minutters træning var personerne i stand til at blæse korrekt, selv om det i begyndelsen syntes vanskeligt at lære, og den kvindelige deltager syntes, at der krævedes Trafikdage på Aalborg Universitet

8 meget luft for at gennemføre testen. To af de tre personer følte desuden, at testen under kørslen gav dem problemer med at køre sikkert. På baggrund af disse samt andre forsøg kan det konkluderes, at Der kræves en grundig instruktion samt afprøvning af alkolåsen i forbindelse med installationen, og det kan anbefales at give alle personer træning i en køresimulator. Personen skal under kørslen kunne få fat i alkolåsens blæsehoved og sætte det tilbage igen, uden at tage øjnene fra trafikken og uden at flytte sig fra stilingen bag rattet, idet en test under kørslen skal være mulig, uden at den medfører bremsning, gearskift mm. Anmodning om at udføre udåndingsprøver under kørslen skal desuden ledsages af et passende lydsignal. 8. Opstilling af et forsøgsdesign På baggrund af undersøgelserne blev der foreslået følgende grundlag for gennemførelse af alkolåsprogrammer i de europæiske lande: Formål 1. At mindske spritkørsel/sprituheld 2. Rehabilitering Gennemførelse Der skal være tale om brugerbetaling i et vist omfang Installation af alkolås skal være et tilbud Programmet skal være flexibelt og tilpasset den enkelte deltager Der skal være krav om god instruktion i blæseteknik og brug Regulativer Administrationen skal tilpasses landets lovgivning Standard for typegodkendelse skal udarbejdes (EU). Da sanktionerne for spritkørsel, både første gang og i gentagelsestilfælde, varierer meget i de europæiske lande, er følgende forslag til målgrupper baseret på forskellige sanktionsmuligheder. Målgruppe 1. For personer, der har fået en betinget frakendelse af kørekortet, vil et retligt krav om tvungen brug af alkolås i en periode føles som en tillægsstraf 2. For personer, der har fået en ubetinget frakendelse, vil alkolås kunne anvendes som et alternativ til hele frakendelsesperioden eller en del heraf. I dette tilfælde ville der både kunne være tale om frivillig og af retten tvungen brug af alkolås. 3. For personer, der i forbindelse med en spritdom har fået pålagt at følge et rehabiliteringsprogram, vil dette kunne suppleres med krav om at installere en alkoås i bilen. 456 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

9 Reference C. Bax (SWOV, ed.), O. Kärki (VTT), C. Evers (BASt), I.M. Bernhoft (DTF) and R. Mathijssen (SWOV), Alcohol Interlock Implementation in the European Union; Feasibility study. D , SWOV Institute for Road Safety Research, The Netherlands. Rapporten kan downloades fra publikation nummer D Trafikdage på Aalborg Universitet

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere D-85338-2013 Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere HVAD ER DRÄGER INTERLOCK 7000? Interlock 7000 er en pålidelig og præcis alkoholmåler med indbygget startspærre.

Læs mere

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker Dräger Interlock XT Dräger Interlock XT er en alkotester med startspærre (alkolås). Efter monteringen af en Dräger Interlock kan alkoholbetingede ulykker undgås. Den er desuden tænkt som en hjælp til ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Danmark har ikke virket interesseret i hjælp

Danmark har ikke virket interesseret i hjælp Danmark har ikke virket interesseret i hjælp Sverige har 14 års erfaring med alkolås og deler gerne ud, men Danmark har ikke meldt sig. Foto: Julie Bülow. Sverige har været foregangsland i kampen mod sprit

Læs mere

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Kun det sikreste er godt nok Dräger er en tysk virksomhed indenfor medicin og sikkerhedsteknik med stor erfaring i at producere udstyr af

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Hels, T. Rude, S., Bernhoft, I.M.: Spritkørsel i Danmark hvordan får vi knækket kurven igen?

Hels, T. Rude, S., Bernhoft, I.M.: Spritkørsel i Danmark hvordan får vi knækket kurven igen? Udvikling i spritkørsel i Danmark hvordan får vi knækket kurven igen? Af seniorforsker Tove Hels (ths@transport.dtu.dk), tidl. forskningschef Søren Rude (sru@ebst.dk) og seniorforsker Inger Marie Bernhoft

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL Medicin, narkotika og færdselsuheld v/civilingeniør, Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Danmarks Transportforskning Cand. Pharm, Lektor Anni Steentoft Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns

Læs mere

Interview med spiritusbilister

Interview med spiritusbilister Interview med spiritusbilister Af Cand. psych. Tanja Legind Rendsvig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Resumé I forbindelse med undersøgelsen Karakteristik af spiritusbilisten fra Danmark TransportForskning

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Spritstrategi 2011-13

Spritstrategi 2011-13 Spritstrategi 2011-13 Udarbejdet af arbejdsgruppen for sprit, der består af: Winnie Lund, Vejcenter Syddanmark Andreas Bryld Hansen, Syd- og Sønderjyllands Politi Peter Stryhn, Midt- og Vestsjællands Politi

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere

Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Civilafdelingen Bekendtgørelse om godkendelse af kørelærere Dato: 25. november 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-802-0067 Dok.: 1347437 I medfør af 56 a, 66,

Læs mere

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH

%DJJUXQGRJIRUPnO 0HWRGH '\EGHDQDO\VH DI I UGVHOVXKHOG metode og resultater fra en undersøgelse over 17 frontalkollisioner. Af psykolog Liselotte Larsen, Rådet for Trafiksikkerhedsforskning. %DJJUXQGRJIRUPnO Den danske Trafikminister

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig

Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Din første endometriose konsultation: Spørgsmål lægen måske stiller dig Udviklet for www.endozone.org af Ellen T. Johnson, med bidrag fra professor Philippe Koninckx, universitetsprofessor Jörg Keckstein

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort

Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort Ny forskning kan give kortere sagsbehandlingstid for kørekort I fremtiden bliver vejen til kørekort for unge med ADHD måske kortere. Et nyt studie konkluderer, at unge med ADHD ikke er så farlige i trafikken

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.1.2014 B7-0000/2014 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0000/2014 i henhold til forretningsordenens artikel 115, stk.

Læs mere

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser.

Nyhedsbrev. Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014. Ugyldigt certifikat. for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser. Nyhedsbrev for entreprenører, der leverer sikkerhedsydelser Kvalitet & Sikkerhed, Infrauddannelser #3 / Juli 2014 Indhold Dokumentation for Dette nyhedsbrev bedes fordelt til alt personale med lokomotivførerlicens.

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Undervisningsplan for A/T-kursus.

Undervisningsplan for A/T-kursus. Rigspolitichefen Undervisningsplan for A/T-Kursus 24. januar 2002 0-1 B I L A G INDHOLDSFORTEGNELSE 0. INDLEDNING... 0-4 0.1 Undervisningsplanens indhold...0-5 0.2 Præstationskrav...0-6 0.3 Undervisningens

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

den hiv-positive partner

den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB

TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMAOVERSIGT OG FORSLAG TIL OPBYGNING AF UNDERVISNINGSFORLØB TEMA / FAG / LEKTIONER ER DIN SUNDHED DIT EGET VALG? Kultur & Samfund s.4 Opgaver s.17 Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 2 lektioner

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

ALKOHOL I UDÅNDINGSLUFT OG EN NULGRÆNSE FOR EUFORISERENDE STOFFER MV.

ALKOHOL I UDÅNDINGSLUFT OG EN NULGRÆNSE FOR EUFORISERENDE STOFFER MV. BETÆNKNING OM ALKOHOL I UDÅNDINGSLUFT OG EN NULGRÆNSE FOR EUFORISERENDE STOFFER MV. BETÆNKNING NR. 1486 KØBENHAVN 2007 JUSTITSMINISTERIET KRONOLOGISK FORTEGNELSE OVER BETÆNKNINGER 2005 1457 Betænkning

Læs mere

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND!

TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Placering af telt: Kæmpestranden mellem J14 Alle arrangementer er åbne og kræver ikke tilmelding Torsdag 11.juni 15.00-16.00 TRAFIKHJULET TEST DIN VIDEN OG VIND! Hvor meget ved danskerne egentlig om trafiksikkerhed?

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

2. Information om værtsfirmaets kontaktperson dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation - forretningsvisum Invitation til ansøgning om forretningsvisum VU1_da_150415_v1.1 1. Information om værtsfirmaet Firmanavn Hjemmeside Firmaadresse i Danmark Telefax Branche CVR-Nr. 2. Information

Læs mere

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN

360 TRIN FOR TRIN. Til hver gruppe skal du bruge: Oversigt over forløbet. Før du går i gang TIL LÆREREN 360 TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Materialet er designet til at vare en dobbeltlektion: Intro (5-10 minutter) Rammesæt og beskriv forløbet Inddel klassen i grupper Eleverne ser materialet

Læs mere

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker. 10 gode råd. til motorvejstrafikanter Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 10 gode råd til motorvejstrafikanter H A V A R I K O M M I S S I O N E N Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blev nedsat af Trafikministeren i 2001. Formålet

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU

(EØS-relevant tekst) (7) Ved Rådets afgørelse 2001/505/EF ( 5 ) tiltrådte EU 28.4.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 108/13 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 407/2011 af 27. april 2011 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 661/2009 for så vidt angår tilføjelse

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Informationsbehandling

Informationsbehandling Informationsbehandling Spørgsmål 1 og 2 vedrører følgende oplysninger: For at konfektionsfabrikanterne kan producere tøj, der passer, er de nødt til at kende den typiske højde på folk i forskellige aldre.

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 4. januar 2012 Lovtidende A 2011 Udgivet den 4. januar 2012 28. november 2011. Nr. 1420. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A) 1 I bekendtgørelse

Læs mere

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Danskernes alkoholvaner hvor stort er problemet? Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Vejle 031114 ulbe@si-folkesundhed.dk Alkohol-kemi Kalorisk værdi

Læs mere

Hjerneskade og kørekort

Hjerneskade og kørekort Hjerneskade og kørekort Centrale problemstillinger og forslag til forbedring af praksis. Af Cand. Psych. Annette Meng Videncenter for Hjerneskade Dette er et uddrag af rapporten Hjerneskade og kørekort;

Læs mere

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el

ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el Vi vil gerne bidrage til et bedre miljø men hvordan finder vi ud af, hvor vi skal spare? ICE-WISH et godt og gratis tilbud som hjælper dig til at spare op til 15% på dit forbrug af vand, varme og el For

Læs mere

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark

Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Vin og Spiritus Organisationen i Danmark Børsen 1217 København K Telefon 33 74 65 59 Fax 33 74 60 80 vsod@vsod.dk www.vsod.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K November

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører

To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører To dages afklaringsforløb for ledige buschauffører Formål og målgruppe: Afklaringsforløbet er af to dages varighed. Forløbet henvender sig til ledige chauffører, der tidligere har gennemført AMU-uddannelsen

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner

Helbredskontrol af natarbejdere. Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner Helbredskontrol af natarbejdere Spørgeskema om natarbejde, helbred og levevaner 2003 1 Helbredskontrol af natarbejdere Formålet med spørgeskemaet Natarbejde kan være forbundet med helbredsproblemer. De

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører

Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Handlingsplan: Bedre undervisning i trafikadfærd for professionelle erhvervschauffører Denne handlingsplan er udarbejdet i et samarbejde mellem erhvervsskoler, AMU-centre og TUR. Vi har sammen ansvaret

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR

Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR Retningslinjer for helbredskontrol ved natarbejde Vedtaget af MED-Hovedudvalget den 2. nov. 2012 Udgivet januar 2013 Version 1.0 Redaktion Koncern HR 1 Tilbud om helbredskontrol Alle ansatte i Region Sjælland

Læs mere

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler

FDC - Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC. Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler FDC Brand- og røgspjæld (BRS) til runde kanaler Opfylder kravene til et BRS-spjæld jævnfør DS 428 Typegodkendt brandspjæld som opfylder EIS 120 klassificeringen i henhold til DS/EN 1366-2 og DS/EN 13501-3

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) Bekendtgørelse nr. 18 af 9. januar 2006 Bekendtgørelse om besætningsmedlemmers udsættelse for støj (Støjbekendtgørelsen) 1) I medfør af 40 g, stk. 1 og stk. 2, jf. 149, stk. 7 og stk. 10, i lov om luftfart,

Læs mere

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil

TRAFIKFORSKNING. de gamle køre bil TRAFIKFORSKNING an de gamle køre bil SIDE 8 PSYKOLOG NYT NR. 2 2011 Ældre bag rattet bliver ofte betragtet som farlige i trafikken, selv om de generelt er den sikreste gruppe af bilister. Det fastslår

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114

Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 2011 2009 Støtte til køb af bil handicapbil Servicelovens 114 Hvem kan søge Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning af bil, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Sundhed: Det handler også om mig

Sundhed: Det handler også om mig x x Sporets navn Mål og formål Sundhed: Det handler også om mig Formålet er at få dybere indsigt i de ting der handler om os selv og vores velbefindende, både i de små hverdagsting, men også i en overordnet

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul

DANSK GOLF UNION. Golfkørekortet. Nu er der ikke langt til 1. hul DANSK GOLF UNION Golfkørekortet Nu er der ikke langt til 1. hul TEORI prøver spil Golfkørekortet Golf er den mest populære voksensport i Danmark, og det er der mange grunde til. Og en ting er sikkert:

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

D O M. afsagt den 22. april 2014. Rettens nr. 2A-1978/2013. Anklagemyndigheden mod Tiltalte. Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. D O M afsagt den 22. april 2014 Rettens nr. 2A-1978/2013 Anklagemyndigheden mod Tiltalte Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Tiltalte, er tiltalt for: 1. ved den 20. februar 2012

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion

EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion EF-typegodkendelse af køretøjer En introduktion Version 1 / 30. september 2014 Indhold Hvorfor typegodkendelse? Hvem berører det? CoC og CoP De tre alternativer Forpligtelser og ansvar VBG GROUP SALES

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse

Resumé TALIS 2013. OECD s lærer- og lederundersøgelse Resumé TALIS 2013 OECD s lærer- og lederundersøgelse KAPITEL 1 Resumé Hvad er TALIS 2013? TALIS er OECD s internationale undersøgelse af forhold i og omkring undervisningen i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER

TEKNISKE BESTEMMELSER Revideret den 10.11.09 TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: Anvendelsesområde 1. Gyldighedsområde og definitioner 2 Tilslutningsbestemmelser 2. Etablering af fjernvarmetilslutning

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile

Forslag til folketingsbeslutning om tvangsbehandling af pædofile Beslutningsforslag nr. B 238 Folketinget 2009-10 Fremsat den 23. april 2010 af Marlene Harpsøe (DF), Pia Adelsteen (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard

Læs mere

TV-overvågning - etiske anbefalinger

TV-overvågning - etiske anbefalinger TV-overvågning - etiske anbefalinger kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning TV-overvågning er et område i meget stærk vækst - både med hensyn til hvad angår hvor, hvordan og af hvem det

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Brug af høj tavlevogn

Brug af høj tavlevogn Brug af høj tavlevogn Evaluering af hastighed og synlighed Foreløbig udgave Poul Greibe 2. juli 2012 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Sammenfatning og konklusion... 3 2 Introduktion...

Læs mere

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning

Informationskampagne vedr. kontrol af VA-godkendelser og VAmærkning Informationskampagne vedr. kontrol af og VAmærkning Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer på kontrolbesøg i september og oktober 2011 Vi kontrollerer, om vandhaner, vandbehandlingsfiltre og andet udstyr til

Læs mere