Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa"

Transkript

1 Effekt af alkolås i biler samt mulighed for at indføre brug heraf i Europa Inger Marie Bernhoft Seniorforsker, M.Sc. Danmarks TransportForskning 1. Baggrund Baggrunden for projektet var et ønske om at undersøge mulighederne for at indføre brug af den såkaldte alkolås i biler i de europæiske lande. Alkolås på dansk også kaldet alkoholteststyret startspærre er en teknisk installation, der kan monteres i et køretøj. Før start skal føreren foretage en udåndingsprøve til afdækning af en eventuel alkoholpromille, og hvis testen viser, at der er alkohol i udåndingsluften over en i apparatet fastsat promille, aktiveres startspærren, så bilen ikke kan startes. Alkolåsen er indført i mange stater i USA og Canada, og den bruges her dels som erstatning for en frakendelse af kørekortet dels som led i det forebyggende arbejde. Figur 1 Illustration af alkolås Spritkørsel udgør stadig et stort trafiksikkerhedsmæssigt problem i Europa, idet der feks. i Danmark er involveret en spritbilist i knap hver fjerde dødsuheld i trafikken. Selv om en Trafikdage på Aalborg Universitet

2 person i forbindelse med en dom for spritkørsel får frakendt sit kørekort, sker det, at personen alligevel fortsætter med at køre bil i frakendelsesperioden. Derfor er det interessant at undersøge mulighederne for i de europæiske lande at indføre dette tiltag, der ved at forhindre spritkørsel vil kunne have både en trafiksikkerhedsmæssig effekt samt en præventiv effekt i forhold til alhokolmisbrug. I projektet samarbejdede fire europæiske trafiksikkerhedsinstitutter, DTF, Danmarks TransportForskning (DK), SWOV Institute for Road Safety Research (NL), BASt, Bundesanstalt für Strassenwesen (D) og VTT, Building and Transport (FIN), og projektet var delvis financieret af Den europæiske Kommission. 2. Formål Der var flere formål med undersøgelsen, nemlig 1. at indsamle erfaring om brug af alkolås i andre lande 2. at undersøge interessen og mulighederne for at indeføre alkolås i de europæiske lande 3. at udarbejde en beskrivelse for gennemførelsen af et forsøg med alkolås i et europæisk land. 3. Metode Gennem et litteraturstudium blev der indsamlet erfaring fra andre lande om den trafiksikkerhedsmæssige effekt af alkolås. Desuden blev der udarbejdet et spørgeskema til belysning af erfaringer med alkolås, som blev besvaret af eksperter fra lande, hvor brug af alkolås er indført. Et spørgeskema om mulighederne og for indførelse af alkolås, især de lovmæssige aspekter, blev samtidig udfyldt af forskere og/eller politikere fra europæiske lande, hvor alkolås ikke er indført. Projektet indeholdt desuden en gennemgang af forskellige typer af alkolåse samt en vurdering af deres anvendelighed. Herudover blev der gennemført to mindre forsøg med brug af alkolås. Endelig resulterede projektet i opstilling af et forsøgsdesign, som vil kunne danne grundlag for at igangsætte forsøg med alkolås i de europæiske lande. 450 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

3 4. Erfaringer med alkolås fra andre lande Konklusioner fra tilgængelig litteratur Litteraturundersøgelsen viste, at der hos residivister, dvs. personer, der bliver dømt for spritkørsel for anden gang, er en god effekt af alkolåsen, mens den er installeret. Nogle af disse personer bliver sigtet for spritkørsel, mens deres kørekort endnu er fradømt i forbindelse med den første dom. I disse tilfælde medvirker en alkolåsen til at mindske tilbagefaldet, dvs. den andel af de dømte, der får endnu en spritdom i det tidsrum, hvor de kører med alkolås. Resultater af evalueringer viser en reduktion af tilbagefaldet på mellem 28% og 65% i forhold til kontrolgrupper, der ikke kørte med alkolås, i den periode hvor alkolåsen var installeret. Desværre stiger tilbagefaldsprocenten igen, når alkolåsen fjernes. Undersøgelser viser dog, at effekten er endnu større hos personer, der kører med alkolås i bilen i forbindelse med første dom for at have kørt med en høj promille. Alkolåsen kan også med god effekt benyttes som præventivt middel hos bilister, der er dømt én gang efter kørsel med en lav, men ulovlig promille. For at opnå en varig effekt er det dog nødvendigt at have installeret alkolås gennem en længere periode, feks. 2 år. Det er også vigtigt, at denne periode modsvarer den periode, hvor der ellers ville have været tale om frakendelse af kørekortet. Et alkolåsprogram bør således kunne integreres i det eksisterende sanktionssystem. Det kan enten være et tilbud til den, der bliver dømt for spritkørsel, at få konverteret straffen til en installation af alkolås i en nærmere angiven periode, eller det kan blive pålagt af retten at få monteret en alkolås. Accepten hos brugerne er dog størst i de tilfælde, hvor der er tale om et tilbud om brug af alkolås til forskel fra tvungen montering af alkolås. Endelig bruges alkolås i nogle tilfælde som præventivt middel i erhvervskøretøjer. Her er der ikke tale om installation af alkolås i forbindelse med en dom, men udelukkende som et middel til at undgå spritkørsel. Betaling for installation og vedligeholdelse af udstyret afholdes normalt af brugeren, evt. med tilskud fra staten. Udgiften er den største hindring for almindelig accept af udstyret. Den svenske forsøgsordning Sverige er det eneste land i Europa, hvor det som en forsøgsordning - er tilladt at anvende alkolås. Foreløbig er der tale om en 5-årig forsøgsperiode, og for at sætte et forsøg i gang skulle der i Sverige lovgives specielt herom. Loven, der tillader alkolås i forsøgsperioden, trådte i kraft i oktober Forsøgsperioden løber fra 1999 til Trafikdage på Aalborg Universitet

4 For at få lov til at deltage i forsøget, der strækker sig over 2 år, skal bilen opfylde nogle tekniske krav. Desuden skal personen, der har fået en spritdom, opfylde nogle helbredsmæssige krav, og der stilles også krav til den økonomiske baggrund hos personen. Hver person, der deltager i forsøget med alkolås, skal hver 3. måned til helbredskontrol på et hospital. Ved undersøgelsen kontrolleres personens alkoholforbrug siden sidste kontrol, idet man ved hjælp af såkaldte biologiske markører kan få kendskab til hyppigheden og mængden af indtaget alkohol gennem en periode. Ét af formålene med at få installeret alkolås i bilen er nemlig at sikre, at personens alkoholforbrug falder i løbet af perioden. Den svenske bilinspektion står for montering af alkolåsen. Før bilen kan startes skal føreren blæse i alkolåsen, og hvis promillen er over den fastsatte grænseværdi, kan bilen ikke startes. Under kørslen bliver føreren desuden med mellemrum bedt om at blæse i alkolåsen, og hvis dette ikke gøres indenfor de næste 3 minutter, medfører det, at bilen skal køres til kontrol inden 5 dage, da man ellers ikke kan starte bilen efter denne periode. Hver 18. uge skal alkolåsen til rutinemæssig kontrol hos bilinspektionen, herunder aflæses alkolåsens elektroniske hukommelse, dvs. at det gennemgås, om føreren har anvendt alkolåsen efter forskrifterne eller har misligholdt aftalen. Deltagelse i forsøgsordningen betales af deltagerne selv og udgiften beløber sig til ca SKR for hele 2-års perioden. Hvis personen gennemfører forsøgsperioden efter forskrifterne, får han sit kørekort tilbage efter de to år med alkolås. I løbet af forsøgsperioden kan personen dog til enhver tid afbryde forsøget. Dette betyder, at han derefter skal afsone hele den spritdom, som han oprindelig fik. Undervejs i forløbet vurderes personens egnethed til at gennemføre aftalen. Hvis personen ikke findes egnet, hvilket kan skyldes, at personen ved kontrollerne ikke overholder kravene til ædruelighed eller har haft for mange forsøg på at starte, mens han var påvirket af alkohol, kan vedkommende nægtes at fortsætte med forsøgsordningen. I så fald skal hele den oprindelige spritdom afsones. Parallelt med dette forsøg afprøves det desuden i Sverige at installere alkolås i erhvervschaufførers biler, for på den måde at undgå spritkørsel. 5. Krav i forbindelse med en evt. indførelse af alkolås i Europa Som led i projektet blev der sendt et spørgeskema til foskere/politikere i l1 EU lande med det formål at undersøge, om det lovmæssigt ville kunne lade sig gøre at indføre brug af alkolås i disse lande. Dette spørgeskema blev udfyldt af 16 forskere og/eller politikere fra europæiske lande, der ikke har indført alkolås. 452 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

5 Desuden blev der til udvalgte eksperter i lande/stater, der har indført brug af alkolås sendt et spørgeskema med det formål at få viden om deres erfaringer med alkolås. Dette skema blev besvaret af 7 eksperter fra lande/stater, der har indført alkolås, nemlig Australien, Canada, USA og Sverige. Følgende konklusioner er baseret på svarene fra 10 europæiske lande, hvor det ikke er tilladt at køre med en alkolås, samt 7 stater/lande, hvor alkolås er indført. Det ligger inden for mulighedernes grænse i europæiske lande at integrere brug af alkolås i det eksisterende sanktionssystem. Feks. kunne man tænke sig at erstatte en frakendelse af kørekortet helt eller delvis med en periode, hvor personen i sin bil har installeret en alkolås. Desuden kunne man tænke sig, at alkolås kunne erstatte eller supplere eksisterende rehabiliteringstiltag, såsom kontrol af alkoholforbrug samt andre sanktioner, såsom bøder. To grupper af personer kunne tænkes at få mulighed for at installere en alkolås i bilen, dog med hvert sit formål: 1. For at forhindre gentagelse af spritkørsel Målgruppen er dømte spritbilister. 2. For generelt at forhindre spritkørsel Målgruppen er dels bilister, der ikke har fået en dom, men som ønsker alkolåsen som et præventivt middel, dels erhvervschauffører, hvis arbejdsgivere ønsker at sikre sig mod de ansattes spritkørsel. For spritbilister kan der være tale om, at det er frivilligt eller tvungent at få installeret alkolås i forbindelse med en spritdom: 1. Frivillig installation Målgruppen er førstegangsdømte spritbilister, der har kørt med en promille af en størrelse, der indikerer, at personen har et alkoholproblem. 2. Tvungen installation Målgruppen er personer, der er dømt for spritkørsel mere end én gang, og som derfor må formodes ikke at kunne holde op med at køre spritkørsel uden at få hjælp hertil. Al brug af alkolås bør dog kombineres med andre tiltag til at afhjælpe alkoholmisbruget, feks. terapi, idet alkolåsen i sig selv ikke er nok til at ændre personens livsstil. Udgifterne i forbindelse med installation af alkolås bør betales enten helt eller delvis af brugeren. Det mest almindelige i de lande, hvor der er indført alkolås, er, at brugeren betaler alle udgifter, men det forekommer også, at der ydes tilskud. Arbejdsgiverne betaler installationen i erhvervskøretøjer. Trafikdage på Aalborg Universitet

6 Udfra et lovgivningsmæssigt synspunkt vil indførelse af alkolås sandsynligvis kræve ændringer. Der skal tages højde for forhold i forbindelse med kørekortsfrakendelse samt generhvervelse, ligesom de tekniske krav til alkolåsen skal klarlægges. Det ses oftest, at alkolås optræder som supplement til en frakendelse af kørekortet. Svar på spørgeskemaet viser, at den generelle opfattelse i de europæiske lande synes at være, at alkolås er et effektivt middel til at modvirke spritkørsel. De store udgifter i forbindelse med installationen forventes at være den største hindring for at kunne indføre tiltaget. I lande, der har erfaring med alkolås, er udgiften dog ikke det største problem, da der her som regel er tale om brugerbetaling. Derimod er hovedproblemet i disse lande, at den andel af de potentielle brugere af et alkolåsprogram, der deltager i det, er alt for lille. 6. Krav til alkolåsen og dens funktion Alkolåsen skal opfylde forskellige tekniske krav. Derfor er der i USA, Canada og Australien opstillet standarder, der skal opfyldes. Den canadiske standard - Alberta standarden - stiller størst krav. Denne standard anvendes i den svenske forsøgsordning. Standardens tekniske krav omfatter, at alkolåsen skal kunne anvendes inden for en temperaturskala og højde over havet, der dækker et lands klimatiske og topografiske variation. Feks. kræver Alberta standarden, at alkolåsen kan anvendes i bjerge op til 3500 m s højde og ved temperaturer mellem -45 og +85 grader Celcius. Standarden stiller også krav til pålideligheden af aflæsning af promillen. Den promille, der anvendes som grænseværdi for, om bilen kan startes, kan vælges individuelt i et land. Ideelt set burde værdien være 0, da alkolåsens hovedformål er at forhindre, at personer kører efter at have indtaget alkohol. I Sverige anvendes som grænseværdi den mængde alkohol i udåndingsluften, der svarer til 0,1 promille i blodet. Dette gøres for at forhindre, at andet end alkohol, der evt. kan give et lille udslag, dermed kan forhindre, at bilen kan starte. Det skal også sikres, at udåndingsprøven, der benyttes som grundlag for, om bilen kan startes, kommer fra føreren selv. For at sikre dette, kræves der en bestemt teknik til at aktivere alkolåsens målemekanisme, idet denne enten stiller krav om, at der samtidig med at der blæses afgives en særlig lyd, eller at der blæses på en særlig måde (sug og pust). Alkolåsen skal være forsynet med en hukommelse, der lagrer resultaterne af udåndingsprøverne og alle forsøg i øvrigt på at starte bilen. Det hører til kravene til alkolåsens funktion, at føreren under kørslen med tilfældige mellemrum bliver bedt om at foretage en ny udåndingsprøve inden et vist antal minutter er gået. Alkolåsen skal være installeret, så disse tests kan foregå under kørslen uden gener. 454 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

7 Endelig vil det være en fordel, at alkolåsen i tilfælde af en katastrofesituation kan slås fra, så bilen kan startes uden en forudgående udåndingsprøve. En sådan start af bilen vil selvfølgelig også blive lagret i hukommelsen og vil betyde, at bilen skal køres til kontrol, ligesom det er tilfældet ved andre uregelmæssigheder ved udåndingsprøverne. Deltagere i alkolåsprogrammer kan enten høre under den retlige instans eller under den kørekortudstedende myndighed. Men i begge tilfælde skal det gælde, at deltagerne bliver checket med regelmæssige mellemrum samtidig med at alkolåsens hukommelse bliver checket. 7. Afprøvning af alkolås Som en del af projektet blev der hos to af partnerne i projektet gennemført små forsøg med alkolås. Afprøvning af brug af alkolås blev gennemført på SWOV, hvor 9 trænede og 5 meget trænede bilister gennem 3 måneder anvendte et udstyr, der var installeret i instituttets bil. På VTT blev et udstyr afprøvet af tre personer. Afprøvning af alkolås fra firmaet Dräger på SWOV, Holland Alkolåsen blev installeret i en af instituttets biler og forsøget varede som nævnt tre måneder. Personerne, der skulle benytte bilen, fik forinden en kort instruktion i den blæseteknik, der skulle anvendes (sug og pust) samt en skriftlig instruktion. Når personen havde gennemført en vellykket udndingsprøve, blev han erklæret trænet. Når han under kørslen igen blev bedt om at blæse i alkolåsen, kørte han ind til siden og standsede motoren, før han foretog en udåndingsprøve for at kunne starte igen. Hvis de efterfølgende tests ikke gav problemer, fik personene herefter tilladelse til at foretage udåndingsprøver under kørslen og blev samtidig erklæret at være meget trænede. Personerne skulle efter hver tur aflevere et udfyldt spørgeskema om gennemførelse af turen, og for de meget trænedes vedkommende også svare på spørgsmål om at blive testet under kørslen. Både de trænede og de meget trænede måtte i mange tilfælde blæse mere end én gang for at kunne starte bilen. En del gav udtryk for, at blæseteknikken var vanskelig. De meget trænede lærte dog hurtigt at foretage tests under kørslen uden at det generede ders kørsel. Afprøvning af alkolås af mærket Guardian WR2 på VTT, Finland Tre personer fik en kort mundtlig instruktion og træning i brug af alkolåsen samt en skriftlig information. Hver person skulle derefter gennemføre to ture i bilen med alkolås, hvor de udover at foretage an udåndingsprøve inden start også skulle gennemføre en test under kørslen. I denne type alkolås benyttes en udåndingsprøve, der består af et pust efterfulgt af afgivelse af en nærmere bestemt lyd. Efter minutters træning var personerne i stand til at blæse korrekt, selv om det i begyndelsen syntes vanskeligt at lære, og den kvindelige deltager syntes, at der krævedes Trafikdage på Aalborg Universitet

8 meget luft for at gennemføre testen. To af de tre personer følte desuden, at testen under kørslen gav dem problemer med at køre sikkert. På baggrund af disse samt andre forsøg kan det konkluderes, at Der kræves en grundig instruktion samt afprøvning af alkolåsen i forbindelse med installationen, og det kan anbefales at give alle personer træning i en køresimulator. Personen skal under kørslen kunne få fat i alkolåsens blæsehoved og sætte det tilbage igen, uden at tage øjnene fra trafikken og uden at flytte sig fra stilingen bag rattet, idet en test under kørslen skal være mulig, uden at den medfører bremsning, gearskift mm. Anmodning om at udføre udåndingsprøver under kørslen skal desuden ledsages af et passende lydsignal. 8. Opstilling af et forsøgsdesign På baggrund af undersøgelserne blev der foreslået følgende grundlag for gennemførelse af alkolåsprogrammer i de europæiske lande: Formål 1. At mindske spritkørsel/sprituheld 2. Rehabilitering Gennemførelse Der skal være tale om brugerbetaling i et vist omfang Installation af alkolås skal være et tilbud Programmet skal være flexibelt og tilpasset den enkelte deltager Der skal være krav om god instruktion i blæseteknik og brug Regulativer Administrationen skal tilpasses landets lovgivning Standard for typegodkendelse skal udarbejdes (EU). Da sanktionerne for spritkørsel, både første gang og i gentagelsestilfælde, varierer meget i de europæiske lande, er følgende forslag til målgrupper baseret på forskellige sanktionsmuligheder. Målgruppe 1. For personer, der har fået en betinget frakendelse af kørekortet, vil et retligt krav om tvungen brug af alkolås i en periode føles som en tillægsstraf 2. For personer, der har fået en ubetinget frakendelse, vil alkolås kunne anvendes som et alternativ til hele frakendelsesperioden eller en del heraf. I dette tilfælde ville der både kunne være tale om frivillig og af retten tvungen brug af alkolås. 3. For personer, der i forbindelse med en spritdom har fået pålagt at følge et rehabiliteringsprogram, vil dette kunne suppleres med krav om at installere en alkoås i bilen. 456 Trafikdage på Aalborg Universitet 2002

9 Reference C. Bax (SWOV, ed.), O. Kärki (VTT), C. Evers (BASt), I.M. Bernhoft (DTF) and R. Mathijssen (SWOV), Alcohol Interlock Implementation in the European Union; Feasibility study. D , SWOV Institute for Road Safety Research, The Netherlands. Rapporten kan downloades fra publikation nummer D Trafikdage på Aalborg Universitet

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL

ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL ALKOLÅS EFTER SPIRITUSKØRSEL FRA 2015 ER DER INDFØRT EN ALKOLÅSORDNING SOM SUPPLEMENT TIL DE EKSISTERENDE SANKTIONER FOR SPIRITUSKØRSEL Du er omfattet af alkolåsordningen, hvis du har fået frakendt førerretten

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere D-85338-2013 Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere HVAD ER DRÄGER INTERLOCK 7000? Interlock 7000 er en pålidelig og præcis alkoholmåler med indbygget startspærre.

Læs mere

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker Dräger Interlock XT Dräger Interlock XT er en alkotester med startspærre (alkolås). Efter monteringen af en Dräger Interlock kan alkoholbetingede ulykker undgås. Den er desuden tænkt som en hjælp til ændring

Læs mere

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1

Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 Bekendtgørelse om alkolåse, der anvendes i forbindelse med kørekort med vilkår om alkolås 1 I medfør af 60 e, stk. 2 og 3, 132 a, stk. 4 og 5 i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Kun det sikreste er godt nok Dräger er en tysk virksomhed indenfor medicin og sikkerhedsteknik med stor erfaring i at producere udstyr af

Læs mere

Hvor meget kan du drikke og stadigt være i stand til at køre?

Hvor meget kan du drikke og stadigt være i stand til at køre? Undervisningsmateriale indsamlet af PARSEL konsortiet Som en del af et EU FP6 finansieret projekt (SAS6 CT 2006 042922 PARSEL) om Popularitet og Relevans af Naturvidenskabsundervisning for scientific Literacy

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler Til beslutningsforslag nr. B 33 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 14. marts 2013 Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler [af Kim Christiansen

Læs mere

Danmark har ikke virket interesseret i hjælp

Danmark har ikke virket interesseret i hjælp Danmark har ikke virket interesseret i hjælp Sverige har 14 års erfaring med alkolås og deler gerne ud, men Danmark har ikke meldt sig. Foto: Julie Bülow. Sverige har været foregangsland i kampen mod sprit

Læs mere

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER

48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 48 BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER Bilkørsel med alkohol og andre stoffer Af seniorforsker Inger Marie Bernhoft BILKØRSEL MED ALKOHOL OG ANDRE STOFFER 49 Selv om forekomsten af alkohol hos bilister

Læs mere

3. udkast. Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler

3. udkast. Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om alkolås i nye biler Transportudvalget 2012-13 B 33 Bilag 9 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 33 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Transportudvalget den 0. marts 2013 3. udkast (Spørgsmål og svar optrykt efter

Læs mere

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning

Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Mere trafik færre ulykker Af seniorforsker Tove Hels og seniorforsker Ivanka Orozova-Bekkevold, Danmarks TransportForskning Trafikmængden i Danmark stiger, mens antallet af dræbte og skadede i trafikken

Læs mere

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister

Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Alkohol, medicin og narkotikaforekomst hos alvorligt tilskadekomne bilister Inger Marie Bernhoft, Tove Hels og Kira Janstrup Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Transport Kirsten Wiese Simonsen

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem

Nyt fra foreningen SEPTEMBER 2012. indhold. arrangementer. Kære medlem SEPTEMBER 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem De fleste af os trives på vores arbejdspladser. Men der er desværre også arbejdspladser, hvor ansatte oplever trusler,

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel

Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 L 142 Bilag 8 Offentligt Lovforslag om bl.a. ændringer af sanktionsniveauet i sager om hashkørsel Folketingets transportudvalg 27. april 2017 Niels Waage

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Hels, T. Rude, S., Bernhoft, I.M.: Spritkørsel i Danmark hvordan får vi knækket kurven igen?

Hels, T. Rude, S., Bernhoft, I.M.: Spritkørsel i Danmark hvordan får vi knækket kurven igen? Udvikling i spritkørsel i Danmark hvordan får vi knækket kurven igen? Af seniorforsker Tove Hels (ths@transport.dtu.dk), tidl. forskningschef Søren Rude (sru@ebst.dk) og seniorforsker Inger Marie Bernhoft

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m.

Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldigbedsperiode for kørekort m. JUST l TS M l N l STE RI ET C i vilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Sagsnr.: Dok. : ll.maj2015 Færdselskontoret SilinDuran 20 14-80 1-0021 1511 840 Lov nr. 154 af 18. februar 2015 om ændring af færdselsloven

Læs mere

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing

IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing MEDICIN, NARKOTIKA OG FÆRDSELSUHELD Resultater fra EU-projektet IMMORTAL Impaired Motorists, Methods Of Roadside Testing and Assessment for Licensing Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Trafikdage på Aalborg

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL

Medicin, narkotika og færdselsuheld. Baggrund og formål. Indledning. Resultater fra IMMORTAL Medicin, narkotika og færdselsuheld v/civilingeniør, Seniorforsker Inger Marie Bernhoft Danmarks Transportforskning Cand. Pharm, Lektor Anni Steentoft Retskemisk Afdeling, Retsmedicinsk Institut, Københavns

Læs mere

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik

Forældres betydning som rollemodeller, når det gælder trafik Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Tilblivelsen af færdselslovens 54

Tilblivelsen af færdselslovens 54 Tilblivelsen af færdselslovens 54 Retslægerådet 6. oktober 2015 Niels Waage Færdselsloven 1976 54, stk. 1 Et motordrevet køretøj må ikke føres eller forsøges ført af nogen, som på grund af sygdom, svækkelse,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed

Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed IP/03/1435 Bruxelles, den 22. oktober 2003. Kørekort: Sikkerhed og fri bevægelighed Europa-Kommissionen foreslår i dag at EU's kørekortregler revideres for at mindske risikoen for svindel, sikre at trafikanterne

Læs mere

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2012-2013 Løgstrup Varmeværk Prisen Vi har haft et varmesalg på i alt 12.197 MW mod 11.024 MW i det foregående år. Forbruget har dermed været godt 10 % højere end i 2011/12. De fleste kan

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport

1 Om kurset. Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport Evaluering af kurser i alkohol og trafik (A/T Kurser) Af Gitte Carstensen og Lotte Larsen DTU Transport 1 Om kurset Alle bilister, der på grund af spirituskørsel har fået kørselsforbud eller ubetinget

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

38 FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN

38 FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN 38 FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN Faktorer der påvirker trafiksikkerheden Af seniorforsker Tove Hels FAKTORER DER PÅVIRKER TRAFIKSIKKERHEDEN 39 I Danmark er antallet af trafikuheld, dræbte og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Interview med spiritusbilister

Interview med spiritusbilister Interview med spiritusbilister Af Cand. psych. Tanja Legind Rendsvig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Resumé I forbindelse med undersøgelsen Karakteristik af spiritusbilisten fra Danmark TransportForskning

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF L 223/26 Den Europæiske Unions Tidende 26.8.2009 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/112/EF af 25. august 2009 om ændring af Rådets direktiv 91/439/EØF om kørekort KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX D040155/01 [ ](2015) XXX draft KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) / af XXX om ændring af forordning (EF) nr. 692/2008 med hensyn til emissioner fra lette personbiler

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods Bekendtgørelse nr. xx af xx 2012 UDKAST Bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods I medfør af 2, stk. 3, og 17, stk. 2-3, i lov om godskørsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget (2. samling) L 7 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 22. februar 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA21373 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Er du i risikogruppen? En enkel vejledning til at vurdere, om du er i risikogruppen for obstruktiv søvnapnø (OSA)

Er du i risikogruppen? En enkel vejledning til at vurdere, om du er i risikogruppen for obstruktiv søvnapnø (OSA) Er du i risikogruppen? En enkel vejledning til at vurdere, om du er i risikogruppen for obstruktiv søvnapnø (OSA) Vejledning til vurdering af obstruktiv søvnapnø (OSA): Se, om du er i risikozonen a Almindelige

Læs mere

Forsker: Vi har teknikken klar til roadpricing

Forsker: Vi har teknikken klar til roadpricing transport (/transport) Forsker: Vi har teknikken klar til roadpricing DEBAT 19. august 2014 kl. 3:15 0 kommentarer TRANSPORTDEBATTEN: Det vil tage ca. seks år at etablere det juridiske og organisatoriske

Læs mere

Automatisk hastighedskontrol

Automatisk hastighedskontrol Chaufførkonference 18. september 2011 Automatisk hastighedskontrol - vurdering af trafiksikkerhed og samfundsøkonomi Tove Hels, Niels Buus Kristensen, Gitte Carstensen, Inger Marie Bernhoft Baggrund og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af Justitsministeren Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene

Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Sammenligning af færdselsregler, sanktionsrammer og håndhævelse i EU landene Jesper Mertner, Gruppeleder - trafiksikkerhed og -planlægning, COWI A/S 1 Baggrund og formål EU er i gang med arbejdet med en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Motorcykelulykker. Velkommen

Motorcykelulykker. Velkommen Velkommen Dybdeanalyse Motorcykelulykker Sven Krarup Nielsen 30. November 2009 Baggrunden for HVU s tema om motorcykelulykker er den stigning, der er sket i motorcykelulykker: I 2004 udgjorde motorcyklisterne

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse

Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Undervisningsevaluering Sorø Husholdningsskole Skoleåret 2013-2014 10. klasse Indledning Som led i undervisningen skal skolen mindst en gang årligt foretage evaluering af elevernes udbytte af undervisningen.

Læs mere

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen

Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. 1. Indledning. 2. Baggrund. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Resultater fra QUO VADIS projektet i Aalborg. Vejdirektoratet Trafikinformatikafdelingen Charlotte Vithen Lone Dörge Peter Lund-Sørensen 1. Indledning Dette indlæg beskriver de evalueringsresultater, der

Læs mere

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse)

(Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) Dato J. nr. 2016-3967 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne for kørsel i hashpåvirket tilstand og alkolåse) 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? 48 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse www.op-i-røg.dk 49 Kapitel 6: Indhold Dette kapitel beskriver, hvad der sker, når man holder

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 142 Folketinget 2016-17 Fremsat den 22. februar 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Ændring af sanktionerne

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger

Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Optimering af støjreducerende tyndlagsbelægninger Seniorforsker Hans Bendtsen Vejdirektoratet/Vejteknisk Institut Guldalderen 12, P.O. Box 235, 2640 Hedehusene, Denmark Telefon: 4630 7000, www.vd.dk, E-mail:

Læs mere

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005

Jura. J.nr. M DBH. Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 294 Offentligt N O T A T MILJØSTYRELSEN Jura J.nr. M 1034-0389 DBH Status på anvendelsen af håndhævelsespakken Den 24. maj 2005 Håndhævelsespakken

Læs mere

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017

NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort. 15. januar 2017 15. januar 2017 NOTAT// Aldersgrænser og Lægeundersøgelser for 75+ årige, der vil forny kørekort Dansk Folkeparti har foreslået afskaffelse af kravet om at 75+ årige skal undersøges af lægen for at forny

Læs mere

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark

VU1 online Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Side 1/5 Værtsfirmaet virksomheden i Danmark Firmanavn CVR-nummer Firmaadresse i Danmark Branche Firma telefonnummer Firma e-mail Firma hjemmeside Kontaktpersonen for værtsfirmaet Navn Kontaktadresse,

Læs mere

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT

PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT PATIENTINFORMATION TELECARE NORD ET PROJEKT DER UNDERSØGER OM TELEMEDICIN KAN GØRE EN FORSKEL FOR DIG MED HJERTESVIGT LÆS OM PROJEKTET OG DINE MULIGHEDER FOR DELTAGELSE PATIENTINFORMATION TELECARE NORD

Læs mere

Resultat af Dækrazzia 2014

Resultat af Dækrazzia 2014 Resultat af Dækrazzia 2014 Rådet for Større Dæksikkerhed FDM Teknologisk Institut Fabrikantforeningen for Regummierede Dæk Rigspolitiet Dækimportørforeningen Dæk Specialisternes Landsforening Side 2 af

Læs mere

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER

SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER SLUTEVALUERING AF FRIKOMMUNEFORSØGET AF AFGIFTSFRIE BUSSER 01 Indhold Sammenfatning hvad lærte vi?...3 Beskrivelse af forsøget...4 Baggrunden for forsøget...4 Formålet med forsøget...5 Projektets aktiviteter...5

Læs mere

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU

Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med 60 % fra EU DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET NaturErhvervstyrelsen Vedrørende miljøpositivliste for de af producentorganisationers driftsfonde, hvor investeringer kan støttes med

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! Velkommen som instruktør i Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Du hjælper med de første skridt Hjertemotionsprojektet er et tilbud om Hjertemotion, Hjertecaféer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0028/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /99 FASTLAGT AF RÅDET DEN 22. APRIL 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2009 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmerne og deres biler... 2 Udvikling i forhold til 2006... 3 Miljø...

Læs mere

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)).

D O M. Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). D O M Afsagt den 28. april 2015 af Østre Landsrets 18. afdeling (landsdommerne Finn Morten Andersen, Ulla Staal og Jakob Groth-Christensen (kst.)). 18. afd. nr. S-2043-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat

Læs mere

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09.

Her er en statistik der viser antal færdselsuheld og personskader i årene fra 95-09. Kampagne Vi vil lave en kampagne projekt rettet mod de unge i trafikken. Kampagnen skal sikre unge i at køre mere sikkert, bl.a. ved at få dem til at holde fartgrænsen. Først undersøges trafiksikkerheden

Læs mere

Ansøgningsskema VS2_da_230615

Ansøgningsskema VS2_da_230615 VS2 Ansøgningsskema VS2_da_230615 Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Udl.nr./Person ID Ansøgning om forlængelse af visum eller ophold i Danmark Hvad kan dette

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER

Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER 31.1.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 29/45 DIREKTIVER KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/5/EF af 30. januar 2009 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/22/EF om minimumsbetingelser

Læs mere

Der bliver kørt flere kilometer

Der bliver kørt flere kilometer Baggrund Business Danmark gennemfører hvert år en undersøgelse om medlemmernes kørselsmønstre og holdninger til adfærd i trafikken. Sælgere bruger generelt meget tid i deres biler. Derfor er det interessant

Læs mere

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt

Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Juli 2010 Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende patientbefordring i Region Hovedstaden Kort fortalt Enheden for Brugerundersøgelser Patienters oplevelser med den siddende

Læs mere

1 of :15

1 of :15 http://www.sparpaafarten.dk/spr3/s1.php?p=99999 1 of 1 02-11-2006 15:15 Kære deltager i Spar på farten For nogle måneder siden udfyldte du et spørgeskema omhandlende dine holdninger til og erfaringer med

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044

Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder. MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Uddannelsesmodul for undervisere at vurdere læsefærdigheder MODEVAL2 LdV TOI 2008 FR 117044 Modeval2 er et Leonardo da Vinci innovation overførsel projekt, der henvises til i koden n LLP-LDV-toi-2008-FR-117.044.

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU101-MAT/D Torsdag den 9. december 2010 kl. 9.00-13.00 Politi Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består af: Opgavehæfte

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere