LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48."

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i bydelen Vorup, tæt på den gamle hovedgade Bøsbrovej og områdets butikker, institutioner, bibliotek m.v. Lokalplanområdet er på m² og er i dag bebygget med en ældre tømrer- og snedkervirksomhed, der fjernes helt i forbindelse med nybyggeri på ejendommen. Tyvdalen er en nord-sydgående slugt med en bredde, der varierer mellem ca. 20 og 50 meter, med høje skråninger eller terrænstigninger på op til ca. 10 meter til begge sider. På vestsiden, med facade mod Aalborggade, ligger der ældre enfamiliehuse ud mod slugten. På den østlige side af slugten ligger der nyere boligblokke i 3-4 etager. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres etageboliger med et roligt senior miljø, hvor man kan bo og færdes trygt og sikkert, og hvor man i dagligdagen kan dyrke såvel uden- som indendørs motions- og hobbyaktiviteter i fællesskab. Endvidere etableres der muligheder for socialt samvær i form af cafémiljø, hvor der kan arrangeres underholdning og foredrag mv. Der vil også være mulighed for, at beboerne kan leje soverum uden for boligen til overnattende gæster. Ved valg af placering er der lagt vægt på den centrale bynære beliggenhed med nem adgang til butikker mv. samt til kollektiv trafik. Herved får beboerne let adgang til at klare dagligvareindkøbene og komme rundt i byen uden at køre i egen bil. 1

2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med planen, fortrænges automatisk ifølge planlovens 18. LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Kommuneplanen Lokalplanrammer Nuværende Lokalplanområdet ligger i byzone i delområde III af bydel nr. 14, Vorup, og er en del af område B23, der efter kommuneplanens lokalplanrammer kan anvendes til boliger og til kollektive anlæg som ældreboliger, plejehjem, børneinstitutioner, varmecentral og lign., samt til mindre butikker eller erhverv, der ikke generer omgivelserne. Af betydning for det planlagte byggeri er det fastsat i lokalplanrammerne, at bygninger inden for lokalplanområdet kun må opføres med et etageantal på mellem 2½ og 3½ etager, og at bygningernes højde ikke må overstige 15 meter. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 90, og der skal i forbindelse med bebyggelse tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 50 % af boligetagearealet. Der skal tillige tilvejebringes et parkeringsareal svarende til 50 % af etagearealet. Ved bebyggelse af ubebyggede grunde og ved større ombygninger skal ejendommene tilsluttes fjernvarmenettet, og der skal i forbindelse med lokalplanlægning fastsættes regler for opsætning af udvendige antenner. Denne lokalplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de nuværende lokalplanrammer for så vidt angår etageantal og 2

3 bygningshøjde. Lokalplanområdet er imidlertid lavt beliggende i forhold til det omgivende terræn, hvorfor det forudsættes, at der vedtages et kommuneplantillæg, som tillader et større etageantal og en større bygningshøjde for det pågældende område. Ved bebyggelse af ejendommen med etageboliger skal der tages højde for grundens smalle langstrakte form, de store terrænforskelle mod øst og vest, samt eksisterende kloakledninger. Sammenholdt med fjernelsen af de eksisterende bygninger og de foranstaltninger, der skal træffes som følge af den forurening af grunden, som Århus Amt har kortlagt, medfører disse forhold betydelige omkostninger for byggeriet. Etageboligprojektet er udformet som altangangshuse med etageantal varierende fra 2 til 5. Den højeste del af bebyggelsen placeres centralt på grunden, mens etageantallet nedtrappes mod nord og syd. Den samlede etagebebyggelse placeres således på grunden, at fælles fri- og opholdsarealer overvejende er placeret nord, vest og syd for bebyggelsen, mens parkerings- og adgangsarealer er placeret i forbindelse med den eksisterende adgangsvej. Illustrationsplanen på kortbilag 3 viser princip for indretning af de ubebyggede arealer. Arkitektonisk er oplevelsen af etagebebyggelsens langstrakte form afbrudt ved opdeling i 2 adskilte bygninger, og visuelt brydes facaderne op i mindre enheder dels ved forskellige etageantal og dels ved fremskudte og tilbagetrukne facadepartier, herunder elevatortårne og mindre, fælles opholdsarealer på de enkelte etager i tilknytning til altangangene mod øst. Mod vest opbrydes facaden af store altaner i tilknytning til de enkelte boliger. Bebyggelsens omfang Antal lejligheder og etageantal Lokalplanen giver mulighed for at gennemføre et projekt, som omfatter et boligetageareal på ca m² svarende til etageboliger i varierende størrelser. Lokalplanområdet er på ca m², og ved fuld udnyttelse vil bebyggelsesprocenten blive maksimalt 58 %. Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder, hvoraf delområde I og III skal friholdes for ny bebyggelse. Bebyggelsesplanen for delområde II består af 2 bygninger med varierende etageantal, som placeres indenfor udlagte byggefelter bortset fra elevatortårn og andre mindre bygningsdele samt bygningsfremspring over terræn såsom altaner og altangange. Uden for byggefelterne kan der derudover opføres mindre skure i én etage til renovation og redskaber. Den nordlige bygning placeres indenfor byggefelt A-D, og den sydlige bygning placeres indenfor byggefelt E-F. Indenfor byggefelt A kan der bygges i 2 etager, indenfor byggefelt B i 3 etager, indenfor byggefelt C og F i 4 etager og indenfor 3

4 byggefelt D og E i 5 etager. Dette svarer til bygningshøjder på henholdsvis 6, 9, 12 og 15 meter. De tilladte maksimale bygningshøjder måles i forhold til niveauplaner for adgangsetagernes gulvkote. Niveauplanet er det vandrette plan hvorfra bygningshøjden regnes. Der er fastlagt et niveauplan for den nordlige del af bebyggelsen (byggefelt A-D) svarende til kote 11,0 meter og et niveauplan for den sydlige del af bebyggelsen (byggefelt E-F) svarende til kote 11,8 meter. Bebyggelsens niveauplaner og de maksimalt tilladte bygningshøjder indenfor de respektive byggefelter er fastlagt ud fra hensyn til terrænforholdene på de tilstødende grunde samt karakteren og placeringen af nabobeboelserne. Der er forholdsvis stor afstand til boligblokkene mod øst, som endvidere er placeret i væsentligt højere terrænkoter end de planlagte byggefelter. Afstanden til enfamiliehusene mod vest er derimod noget mindre, og ved fastsættelsen af de maksimalt tilladte bygningshøjder er der derfor taget udgangspunkt i tidligere gældende bestemmelser om fastlæggelse af skrå højdegrænseplaner på 3 meter + 0,65 x afstanden til naboskel, som illustreret på principsnittene på kortbilag 4. Under hensyntagen til de meget varierede terrænforhold og skellets placering på de stejle skråninger, beregnes højdegrænseplanerne ved skellet mellem de tilstødende grunde og lokalplanområdet. I de to bygningers adgangsetager placeres carporte langs den østlige facade samt fælles aktivitetslokaler, pulterrum, depotrum m.m. langs den vestlige facade. I adgangsetagen etableres tillige fodgængerpassager på tværs af bygningerne i forbindelse med bl.a. elevatorer og adgangstrapper. Aktivitetslokalerne skal kunne benyttes til motions- og hobbyaktiviteter såvel som socialt samvær i form af cafémiljø, hvor der kan arrangeres underholdning og foredrag m.v. Der skal endvidere være mulighed for at beboere kan leje soverum til overnattende gæster. Alle lejligheder placeres på etagerne ovenover i forbindelse med altangange. Via de centralt placerede elevatorer er der således handicapvenlige adgangsforhold for bl.a. brugere af kørestole fra adgangsetagen til boligerne på alle etager og til alle fællesfaciliteter på grunden. Øverste etage indenfor byggefelt D og E kan indrettes som penthouse-lejligheder. Vej- og stiforhold Vejadgang til lokalplanområdet sker via Tyvdalen (privat fællesvej) med indkørsel fra Højtoftegade. Den eksisterende, private stiforbindelse mellem Aalborggade og Tyvdalen bibeholdes som privat sti. 4

5 Lokalplanens område er omfattet af Randers Kommunes Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Af regulativerne fremgår det bl.a. hvilke opgaver og forpligtigelser, der påhviler den enkelte grundejer. Langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning udlægges et areal som privat fællessti med vejadgang for ejendommen matr. nr. 103, som herved får adgang til Skanse Allé og Aalborggade gennem lokalplanområdet. Parkering Opholdsarealer Beplantning og hegning Jordforurening Parkeringspladser etableres dels som carporte i bebyggelsens adgangsplan og dels som åbne parkeringsarealer. Der skal som udgangspunkt etableres mindst 1,5 p-plads pr. bolig, dog 1 p- plads for boliger på under 90 m². Der etableres mindre, fælles udendørs opholdsarealer i forbindelse med altangangene mod øst samt terrasser i tilknytning til bl.a. de fælles aktivitetslokaler mod vest. På udendørs opholdsarealer anlægges herudover bl.a. tennisbane og petanquebane samt puttingbane for golfspillere henholdsvis syd og nord for bebyggelsen. Lokalplanområdet kan afgrænses af hegn, der udføres som levende hegn. Herudover indhegnes tennisbanen særskilt. Lokalplanområdets tidligere anvendelse har forårsaget en forurening af jordbunden. Grunden er i henhold til lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord kortlagt på vidensniveau 1. For kortlagte grunde gælder, at enhver flytning af jord fra arealet skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse og nærmere oplysninger kan fås ved Teknisk Forvaltning. Kortlægningen betyder også, at ændring af arealanvendelsen til miljøfølsom anvendelse - f.eks. boligformål - ikke må gennemføres før projektet er godkendt af Århus Amt. Endvidere skal ejer eller bruger af det kortlagte areal søge om amtets tilladelse før et bygge- og anlægsarbejde påbegyndes. Kloakering Lokalplanområdet er beliggende i område BE1.6 i spildevandsplanen. Området er i øjeblikket kloakeret med fællessystem med en tilladelig afløbskoefficient for regnvand på 0,3. Der skal om nødvendigt af grundejeren etableres forsinkelsesbassin og afløbsstyring for regnvandet inden tilledning til det offentlige system. Der kan forekomme opstuvninger i kloaksystemet over kælderniveau. Det interne kloaksystem forberedes til separering inden tilslutning til det offentlige system, der skal foretages indenfor lokalplanområdet. Eksisterende stikledninger, som nedlægges, skal afproppes ved hovedledningen. 5

6 Byggeriet skal udformes / funderes således, at det er muligt at omlægge de 2 stk. eksisterende hovedkloakledninger, Ø 1000 mm og V550 mm beton, uden at bygningerne beskadiges ved de nødvendige opgravninger herfor. Renovation og genbrug Regulativ Varme- og elforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Randers Kommunes Regulativ om bortskaffelse af husstandsaffald i Randers Kommune. Af regulativet fremgår det bl.a. hvilke krav, pligter og ansvar, der påhviler den enkelte affaldsproducent, samt hvilke krav der skal være opfyldt i forbindelse med placering af renovations- og genbrugsstativer samt mini-containere. Varmeforsyningen varetages af Energi Randers. Der er tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen. Elforsyningen varetages ligeledes af Energi Randers. Fra 2003 kan forbrugerne dog selv vælge el-leverandør. Vandforsyning Byzone Kommuneplantillæg Nye lokalplanrammer Vandforsyningen i området varetages af Strømmen Vandværk. Lokalplanens område ligger i byzone og skal forblive i byzone. Lokalplanforslaget kræver, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan Randers , Bydel 14, Vorup, som giver mulighed for at hæve det tilladte etageantal fra mellem 2½ og 3½ til mellem 2 og 5. De øvrige bestemmelser i rammerne vil være uændrede, og planen er derfor i overensstemmelse med principperne i kommuneplanen. Forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan for Randers Kommune er vedlagt planen. 6

7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: at der tilvejebringes mulighed for, at Tyvdalen kan udnyttes til etageboligbyggeri i overensstemmelse med kommuneplanen, og at områdets karakter af boligområde forbedres ved fjernelse af den eksisterende ældre og skæmmende tømrer- og snedkervirksomhed. Samtidig træffes foranstaltninger mod den forurening af grunden, som den mangeårige benyttelse til erhvervsformål har medført, at fastsætte bestemmelser der sikrer, at de nye etageboliger ved placering, udformning og materialevalg tilpasses området og den eksisterende boligbebyggelse på naboejendommene, at sikre placering og anvendelse af grundens ubebyggede arealer til hensigtsmæssige parkeringsforhold samt fri- og opholdsarealer, der understøtter karakteren af etageboligbebyggelsen som et attraktivt, roligt og sikkert senior boligmiljø, og at udlægge og indrette arealer til veje og stier således, at beboerne kan færdes sikkert og trygt, og at der er nem adgang til bydelens forretninger, institutioner mv. 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Matrikelnumre Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matrikelnumrene: 8r og 8ff Vorup By, Vorup. Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområderne I, II og III, som vist på kortbilag nr OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde I Stk. 1. Området må kun anvendes til adgangs- og parkeringsarealer samt opholds- og friarealer. 7

8 Delområde II Stk. 2. Området må kun anvendes til boligformål samt funktioner som almindeligvis placeres i tilknytning til boliger, f.eks. fælles beboerlokaler. Der må kun opføres etageboliger med tilhørende adgangs- og parkeringsarealer herunder stier samt opholds- og friarealer. Stk. 3. Bebyggelsen skal placeres i byggefelterne som vist på kortbilag nr. 2. Stk. 4. Bebyggelsens adgangsetage skal indrettes med fællesfaciliteter for beboerne i form af aktivitetslokaler, gæsteværelser m.m. samt depoter, pulterrum og carporte. I forbindelse med trappe og elevatortårn skal der i adgangsetagen etableres passager på tværs af bygningen. Bebyggelsens øvrige etager indrettes med boliger. Stk. 5. Der må ikke etableres butikker i området. Delområde III Stk. 6. Området må kun anvendes til opholds- og friarealer samt privat fællessti. 3 3 UDSTYKNING Udstykning Stk. 1. Matr. nr. 8r og 8ff skal inden ibrugtagning til boligformål enten sammenlægges matrikulært, eller det skal ved notering i matriklen sikres, at de to matrikelnumre udgør en samlet fast ejendom. Ejendommene må ikke udstykkes. 4 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Adgangsforhold og parkering Stk. 1. Der udlægges arealer til intern, befæstet vej, parkeringsarealer og privat fællessti som vist på kortbilag 2. Stk. 2. Tyvdalen udlægges som privat fællesvej i en bredde af 8 meter. Der skal sikres vendemulighed i forbindelse med parkeringsarealerne. Stk. 3. Gældende, tinglyste vejrettigheder skal respekteres. Der skal sikres vejadgang til eksisterende transformerstationer placeret henholdsvis på matr. 8ff i skel mod vest og på matr. nr. 20ab umiddelbart øst for lokalplanområdet. Stk. 4. Der skal udlægges et adgangs- og parkeringsareal på mindst 50 % af etagearealet svarende til ca m². Der skal 8

9 etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig, dog 1 parkeringsplads for boliger med et etageareal på 90 m² eller derunder. Parkeringspladserne skal etableres på parkeringsarealerne, som vist på kortbilag 2, og som carporte i etageejendommenes adgangsetage. Stk. 5. Eksisterende, privat stiforbindelse fra Aalborggade skal bevares som privat sti for bebyggelsens beboere. Stk. 6. Der udlægges et areal til privat fællessti i en bredde af 4 meter langs det sydlige skel af matr. nr. 8r. Indhegning af ejendommen må ikke hindre adgang til den private fællessti. 5 5 LEDNINGSANLÆG Stk. 1. El-ledninger, herunder til gadebelysning, skal fremføres som kabler i jord. Stk. 2. Der skal sikres mulighed for fortsat tilsyn og vedligeholdelse af eksisterende, offentlige og private el- og kloakledninger, som skal respekteres jævnfør tinglyste deklarationer. Stk. 3. Beplantning skal respektere tinglyste deklarationer om respektafstande til offentlig kloakledning. 6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsesprocent og højde Stk. 1. Eksisterende bygninger som vist på kortbilag 1 med skravering skal nedrives. Eksisterende transformerstation på matr. nr. 8ff i skel mod vest i delområde I bibeholdes. Stk. 2. Delområde I og III skal friholdes for ny bebyggelse. Stk. 3. Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne A- F i delområde II som vist på kortbilag 2. Stk. 4. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke overstige 58. Stk. 5. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 5 etager og bygningshøjden må ikke overstige 15 meter. Stk. 6. Indenfor byggefelt A kan der opføres 2 etager svarende til en bygningshøjde på 6 meter. Stk. 7. Indenfor byggefelt B kan der opføres 3 etager svarende til en bygningshøjde på 9 meter. 9

10 Stk. 8. Indenfor byggefelt C og F kan der opføres 4 etager svarende til en bygningshøjde på 12 meter. Stk. 9. Indenfor byggefelt D og E kan der opføres 5 etager svarende til en bygningshøjde på 15 meter. Stk. 10. Højder måles fra de af Teknisk forvaltning godkendte niveauplaner. Der fastlægges et niveauplan for den nordlige del af bebyggelsen (byggefelt A-D) svarende til kote 11,0 meter og et niveauplan for den sydlige del af bebyggelsen (byggefelt E-F) svarende til kote 11,8 meter. Stk. 11. Der kan opstilles affaldsbeholdere eller opføres skure til renovation og redskaber i én etage udenfor byggefelterne i delområde II. I forbindelse med godkendelsen af bebyggelsesplanen skal der redegøres for placering, udformning og anvendelse således, at det sikres, at de indgår i områdets helhed. 7 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Til udvendige bygningssider skal der anvendes materialer og farver, som er homogene, og der må ikke anvendes reflekterende beklædning bortset fra glas. Facademure skal opføres i teglsten. Fremspringende eller tilbagetrukne facadepartier kan udføres med pudset eller vandskuret mur eller med beklædning af træ, metal, glas eller lignende. Stk. 2. Til eventuelle skure som nævnt i 6, stk. 10, skal der anvendes materialer, som indgår i bebyggelsens helhed hvad angår form, farver og materialer. Stk. 3. Facader i adgangsetagen skal udføres med åbne carporte mod øst, og mod vest trækkes facader i adgangsetagen tilbage fra den øvrige facadeflugt. Disse facader kan udføres med pudset eller vandskuret mur eller med glaspartier. Stk. 4. Den øverste etage indenfor byggefelt D og E kan udformes som penthouse, idet facader skal trækkes min. 1 meter tilbage fra den øvrige facadeflugt. Facader på den øverste etage indenfor byggefelt B skal ligeledes trækkes min. 1 meter tilbage fra den øvrige facade mod vest. Disse facader skal have et let udtryk med f.eks. beklædning af træ, metal, glas eller lignende. Stk. 5. Der skal udføres udvendige altangange med rækværk 10

11 af træ, metal eller glas. Facaderne med altangange mod øst skal brydes af fremspringende elevatortårne, som placeres centralt. Stk. 6. Bygningerne i byggefelterne skal udføres med fladt tag eller udformes så at bygningen fremstår som en bygning med fladt tag. Stk. 7. Der må ikke opsættes individuelle, udvendige antenner, herunder parabolantenner, på facader, altaner eller tage. Antenner til fællesantenneanlæg vil kunne godkendes placeret på taget af den ene af bygningerne efter nærmere aftale samt ansøgning til Randers Kommune, Byggesagskontoret. Stk. 8. Der må ikke forekomme reklameskiltning. 8 8 UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gøres tilgængelige for udeophold. Der må ikke ske oplagring af materialer eller lignende. Stk. 2. Beplantning, placering af eventuelle affaldsbeholdere eller skure samt regulering af terrænet omkring byggefelterne skal ske efter en samlet beplantningsplan godkendt af Randers Kommune, Park og Natur. Planen skal sikre, at friarealerne disponeres således, at der bliver et sammenhængende, grønt forløb mellem de rekreative faciliteter i delområde I og III. Principskitse for indretning af de ubebyggede arealer fremgår af illustrationsplan på kortbilag 3. Stk. 3. Lokalplanområdet kan afgrænses med levende hegn. Det skal sikres, at den planlagte private fællessti mod syd i delområde III kan etableres. Hegn udføres som levende hegn. Herudover indhegnes tennisbanen særskilt. Stk. 4. Der skal tilvejebringes et fælles opholdsareal på mindst 50 % af boligetagearealet svarende til ca m². Stk. 5. Der kan foretages terrænreguleringer omkring byggefelterne. Stk. 6. Nye skråningsarealer skal afvikles indenfor lokalplanens område som vist på bilag 2. Det skal sikres, at beplantning på tilstødende arealer ikke lider overlast. 11

12 9 9 GRUNDEJERFORENING Stk. 1. Dersom der oprettes ejerlejligheder, skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt for ejerne af de nye boliger med henblik på drift og vedligehold af veje, stier, fælles friarealer og beboerlokaler FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1. Idet grunden er kortlagt som forurenet, skal ejer eller bruger ansøge Århus Amt om tilladelse før anvendelsen af det kortlagte areal ændres til boligformål. Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet fjernvarmeforsyning fra Randers Energi. Stk. 3. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de til bebyggelsen hørende parkerings- og opholdsarealer nævnt i henholdsvis 4, stk. 4, og 8, stk. 4, er etableret. 12

13 11 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 16. juni 2003 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Michael Aastrup Jensen Borgmester I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 27. oktober Michael Aastrup Jensen Borgmester 13

14 TILLÆG NR. 48 TIL KOMMUNEPLAN 2001 FOR RANDERS KOMMUNE. Lokalplanrammer I forbindelse med ønsket om at opføre en ny bebyggelse i Tyvdalen bestående af etageboliger, har det vist sig, at det indenfor de eksisterende lokalplanrammer for område B23 ikke er muligt at opføre det ønskede etageantal og den ønskede bygningshøjde. Planen er derudover i overensstemmelse med kommuneplanens principper. For at give mulighed for at realisere boligbebyggelsen skal det tilladte etageantal hæves fra mellem 2½ og 3½ til mellem 2 og 5. Der er derfor udarbejdet en ændring af lokalplanrammerne for bydelen. Lokalplanrammerne for bydel nr. 14, Vorup, får dermed følgende ordlyd: For område B23 (bydel 14) gælder følgende: a. Området må kun anvendes til boliger og til kollektive anlæg, som ældreboliger, plejehjem, børneinstitutioner, varmecentral og lignende samt til mindre butikker eller erhverv, der ikke generer omgivelserne. b. I område B23 kan der etableres butikker med et bruttoetageareal på indtil 1000 m² for dagligvarer og 200 m² for udvalgsvarer. Butikkerne må udelukkende være til forsyning af lokalområdet. Der må ikke udlægges arealer, der kan rumme så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end det lokalområde, de er en del af. c. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 90. d. Bygninger må kun opføres i et etageantal på mellem 2½ og 3½ etager, og bygningernes højde må ikke overstige 15 m. På matr. nr. 8ff og 8r, begge Vorup By, Vorup, kan bygninger dog opføres i et etageantal på mellem 2 og 5. e. I forbindelse med bebyggelse skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 50 % af boligetagearealet og 25 % af erhvervsetagearealet samt et parkeringsareal svarende til 50 % af etagearealet. f. Bebyggelsen og de dertil hørende opholdsarealer skal 14

15 udformes, så det ækvivalente, konstante støjniveau fra trafikken på Århusvej ikke overstiger henholdsvis 30 db(a) for opholds- og arbejdsrum og 55 db(a) for opholdsarealer. g. Ved bebyggelse af ubebyggede grunde og ved større ombygninger skal ejendommene tilsluttes fjernvarmenettet. h. En lokalplan for området skal fastsætte regler for opsætning af udvendige antenner 15

16 16

17 17

18 18

19 19

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14.

Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B. 5700 Svendborg 14. . Matr.nr. 494-f m.fl., Anmelder: Svendborg bygrunde. Svendborg kommunes tekniske forvaltning Gåsestræde 14 B 08381 5700 Svendborg 14.~7B7 SVENDBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 001.156 for et område ved Korsgade,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 30 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 30 vedrører Herlev skole, som ligger mellem Herlev Bygade og Herlev Hovedgade. Skolen skal nedlægges og bygningerne ønskes indrettet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 128. For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 128 For Svorin-karreen i Lyngby Bymidte Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold...................... 2.. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE

LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE LOKALPLAN NR. 295 BRØDREGADE - RÅDHUSSTRÆDE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Størrelse og anvendelse Planen går ud på Butikker, servicelokaler og boliger Lokalplanen omfatter ejendommene Rådhusstræde

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre:

2 Områdes afgrænsning 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter helt eller delvist følgende matrikelnumre: 1 SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11-9104 For et erhvervsområde ved Vaskilde, Dybbøl I henhold til kommuneplanloven, (miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 918 af 22. december 1989) fastsættes herved

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej.

For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Lokalplan GL 80.2 For et område i Rådhusparken ved Hovedvejen og Nyvej. Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og formål side 2 Lokalplanens område side 2 Lokalplanens indhold side

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991.

Haslev Kommune. Lokalplan nr. 27. For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. Haslev Kommune Lokalplan nr. 27 For området mellem Jernbanegade og Rådhusstræde. Dec. 1991. 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 27 FOR ET OMRÅDE MELLEM JERNBANEGADE OG RÅDHUSSTRÆDE. Denne redegørelse har til

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge

Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge Lokalplan nr. 10.07 Dagligvarebutik, Hovedgaden, Svinninge fra den 23. juli til den 19. september 2014. Plan Juli 2014 Baggrund Lokalplanens indhold Borgerinddragelse Kommuneplan 2013-2025 Eksisterende

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej«

[Lokalplan 222. Lokalplan 222 DDTritonvej« 1 Lokalplan 222 DDTritonvej«[Lokalplan 222 Lokalplanens område er beliggende vest for Minervavej i Paderup og syd for Tritonvej og omfatter et areal på ca. 48.000 m*. Inden for lokalplanens omrade kan

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej

Lokalplan nr. 132. for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej Lokalplan nr. 132 for et område mellem Peter Bangs Vej og Finsensvej 2005 Lokalplan nr. 132 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg

LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg LOKALPLAN NR. 143 for et område til etageboligbebyggelse i Mølleparken i Skanderborg Skanderborg Kommune 2006 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere