LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48."

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 327, TYVDALEN, SAMT KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 48. EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Seniorvenlige etageboliger Bynær beliggenhed Lokalplanområdet er beliggende centralt i bydelen Vorup, tæt på den gamle hovedgade Bøsbrovej og områdets butikker, institutioner, bibliotek m.v. Lokalplanområdet er på m² og er i dag bebygget med en ældre tømrer- og snedkervirksomhed, der fjernes helt i forbindelse med nybyggeri på ejendommen. Tyvdalen er en nord-sydgående slugt med en bredde, der varierer mellem ca. 20 og 50 meter, med høje skråninger eller terrænstigninger på op til ca. 10 meter til begge sider. På vestsiden, med facade mod Aalborggade, ligger der ældre enfamiliehuse ud mod slugten. På den østlige side af slugten ligger der nyere boligblokke i 3-4 etager. Lokalplanen åbner mulighed for, at der kan opføres etageboliger med et roligt senior miljø, hvor man kan bo og færdes trygt og sikkert, og hvor man i dagligdagen kan dyrke såvel uden- som indendørs motions- og hobbyaktiviteter i fællesskab. Endvidere etableres der muligheder for socialt samvær i form af cafémiljø, hvor der kan arrangeres underholdning og foredrag mv. Der vil også være mulighed for, at beboerne kan leje soverum uden for boligen til overnattende gæster. Ved valg af placering er der lagt vægt på den centrale bynære beliggenhed med nem adgang til butikker mv. samt til kollektiv trafik. Herved får beboerne let adgang til at klare dagligvareindkøbene og komme rundt i byen uden at køre i egen bil. 1

2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er i strid med planen, fortrænges automatisk ifølge planlovens 18. LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING Kommuneplanen Lokalplanrammer Nuværende Lokalplanområdet ligger i byzone i delområde III af bydel nr. 14, Vorup, og er en del af område B23, der efter kommuneplanens lokalplanrammer kan anvendes til boliger og til kollektive anlæg som ældreboliger, plejehjem, børneinstitutioner, varmecentral og lign., samt til mindre butikker eller erhverv, der ikke generer omgivelserne. Af betydning for det planlagte byggeri er det fastsat i lokalplanrammerne, at bygninger inden for lokalplanområdet kun må opføres med et etageantal på mellem 2½ og 3½ etager, og at bygningernes højde ikke må overstige 15 meter. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 90, og der skal i forbindelse med bebyggelse tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 50 % af boligetagearealet. Der skal tillige tilvejebringes et parkeringsareal svarende til 50 % af etagearealet. Ved bebyggelse af ubebyggede grunde og ved større ombygninger skal ejendommene tilsluttes fjernvarmenettet, og der skal i forbindelse med lokalplanlægning fastsættes regler for opsætning af udvendige antenner. Denne lokalplan Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de nuværende lokalplanrammer for så vidt angår etageantal og 2

3 bygningshøjde. Lokalplanområdet er imidlertid lavt beliggende i forhold til det omgivende terræn, hvorfor det forudsættes, at der vedtages et kommuneplantillæg, som tillader et større etageantal og en større bygningshøjde for det pågældende område. Ved bebyggelse af ejendommen med etageboliger skal der tages højde for grundens smalle langstrakte form, de store terrænforskelle mod øst og vest, samt eksisterende kloakledninger. Sammenholdt med fjernelsen af de eksisterende bygninger og de foranstaltninger, der skal træffes som følge af den forurening af grunden, som Århus Amt har kortlagt, medfører disse forhold betydelige omkostninger for byggeriet. Etageboligprojektet er udformet som altangangshuse med etageantal varierende fra 2 til 5. Den højeste del af bebyggelsen placeres centralt på grunden, mens etageantallet nedtrappes mod nord og syd. Den samlede etagebebyggelse placeres således på grunden, at fælles fri- og opholdsarealer overvejende er placeret nord, vest og syd for bebyggelsen, mens parkerings- og adgangsarealer er placeret i forbindelse med den eksisterende adgangsvej. Illustrationsplanen på kortbilag 3 viser princip for indretning af de ubebyggede arealer. Arkitektonisk er oplevelsen af etagebebyggelsens langstrakte form afbrudt ved opdeling i 2 adskilte bygninger, og visuelt brydes facaderne op i mindre enheder dels ved forskellige etageantal og dels ved fremskudte og tilbagetrukne facadepartier, herunder elevatortårne og mindre, fælles opholdsarealer på de enkelte etager i tilknytning til altangangene mod øst. Mod vest opbrydes facaden af store altaner i tilknytning til de enkelte boliger. Bebyggelsens omfang Antal lejligheder og etageantal Lokalplanen giver mulighed for at gennemføre et projekt, som omfatter et boligetageareal på ca m² svarende til etageboliger i varierende størrelser. Lokalplanområdet er på ca m², og ved fuld udnyttelse vil bebyggelsesprocenten blive maksimalt 58 %. Lokalplanområdet inddeles i 3 delområder, hvoraf delområde I og III skal friholdes for ny bebyggelse. Bebyggelsesplanen for delområde II består af 2 bygninger med varierende etageantal, som placeres indenfor udlagte byggefelter bortset fra elevatortårn og andre mindre bygningsdele samt bygningsfremspring over terræn såsom altaner og altangange. Uden for byggefelterne kan der derudover opføres mindre skure i én etage til renovation og redskaber. Den nordlige bygning placeres indenfor byggefelt A-D, og den sydlige bygning placeres indenfor byggefelt E-F. Indenfor byggefelt A kan der bygges i 2 etager, indenfor byggefelt B i 3 etager, indenfor byggefelt C og F i 4 etager og indenfor 3

4 byggefelt D og E i 5 etager. Dette svarer til bygningshøjder på henholdsvis 6, 9, 12 og 15 meter. De tilladte maksimale bygningshøjder måles i forhold til niveauplaner for adgangsetagernes gulvkote. Niveauplanet er det vandrette plan hvorfra bygningshøjden regnes. Der er fastlagt et niveauplan for den nordlige del af bebyggelsen (byggefelt A-D) svarende til kote 11,0 meter og et niveauplan for den sydlige del af bebyggelsen (byggefelt E-F) svarende til kote 11,8 meter. Bebyggelsens niveauplaner og de maksimalt tilladte bygningshøjder indenfor de respektive byggefelter er fastlagt ud fra hensyn til terrænforholdene på de tilstødende grunde samt karakteren og placeringen af nabobeboelserne. Der er forholdsvis stor afstand til boligblokkene mod øst, som endvidere er placeret i væsentligt højere terrænkoter end de planlagte byggefelter. Afstanden til enfamiliehusene mod vest er derimod noget mindre, og ved fastsættelsen af de maksimalt tilladte bygningshøjder er der derfor taget udgangspunkt i tidligere gældende bestemmelser om fastlæggelse af skrå højdegrænseplaner på 3 meter + 0,65 x afstanden til naboskel, som illustreret på principsnittene på kortbilag 4. Under hensyntagen til de meget varierede terrænforhold og skellets placering på de stejle skråninger, beregnes højdegrænseplanerne ved skellet mellem de tilstødende grunde og lokalplanområdet. I de to bygningers adgangsetager placeres carporte langs den østlige facade samt fælles aktivitetslokaler, pulterrum, depotrum m.m. langs den vestlige facade. I adgangsetagen etableres tillige fodgængerpassager på tværs af bygningerne i forbindelse med bl.a. elevatorer og adgangstrapper. Aktivitetslokalerne skal kunne benyttes til motions- og hobbyaktiviteter såvel som socialt samvær i form af cafémiljø, hvor der kan arrangeres underholdning og foredrag m.v. Der skal endvidere være mulighed for at beboere kan leje soverum til overnattende gæster. Alle lejligheder placeres på etagerne ovenover i forbindelse med altangange. Via de centralt placerede elevatorer er der således handicapvenlige adgangsforhold for bl.a. brugere af kørestole fra adgangsetagen til boligerne på alle etager og til alle fællesfaciliteter på grunden. Øverste etage indenfor byggefelt D og E kan indrettes som penthouse-lejligheder. Vej- og stiforhold Vejadgang til lokalplanområdet sker via Tyvdalen (privat fællesvej) med indkørsel fra Højtoftegade. Den eksisterende, private stiforbindelse mellem Aalborggade og Tyvdalen bibeholdes som privat sti. 4

5 Lokalplanens område er omfattet af Randers Kommunes Regulativ for Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje. Af regulativerne fremgår det bl.a. hvilke opgaver og forpligtigelser, der påhviler den enkelte grundejer. Langs lokalplanområdets sydlige afgrænsning udlægges et areal som privat fællessti med vejadgang for ejendommen matr. nr. 103, som herved får adgang til Skanse Allé og Aalborggade gennem lokalplanområdet. Parkering Opholdsarealer Beplantning og hegning Jordforurening Parkeringspladser etableres dels som carporte i bebyggelsens adgangsplan og dels som åbne parkeringsarealer. Der skal som udgangspunkt etableres mindst 1,5 p-plads pr. bolig, dog 1 p- plads for boliger på under 90 m². Der etableres mindre, fælles udendørs opholdsarealer i forbindelse med altangangene mod øst samt terrasser i tilknytning til bl.a. de fælles aktivitetslokaler mod vest. På udendørs opholdsarealer anlægges herudover bl.a. tennisbane og petanquebane samt puttingbane for golfspillere henholdsvis syd og nord for bebyggelsen. Lokalplanområdet kan afgrænses af hegn, der udføres som levende hegn. Herudover indhegnes tennisbanen særskilt. Lokalplanområdets tidligere anvendelse har forårsaget en forurening af jordbunden. Grunden er i henhold til lov nr. 370 af 2. juni 1999 om forurenet jord kortlagt på vidensniveau 1. For kortlagte grunde gælder, at enhver flytning af jord fra arealet skal anmeldes til kommunen. Skema til anmeldelse og nærmere oplysninger kan fås ved Teknisk Forvaltning. Kortlægningen betyder også, at ændring af arealanvendelsen til miljøfølsom anvendelse - f.eks. boligformål - ikke må gennemføres før projektet er godkendt af Århus Amt. Endvidere skal ejer eller bruger af det kortlagte areal søge om amtets tilladelse før et bygge- og anlægsarbejde påbegyndes. Kloakering Lokalplanområdet er beliggende i område BE1.6 i spildevandsplanen. Området er i øjeblikket kloakeret med fællessystem med en tilladelig afløbskoefficient for regnvand på 0,3. Der skal om nødvendigt af grundejeren etableres forsinkelsesbassin og afløbsstyring for regnvandet inden tilledning til det offentlige system. Der kan forekomme opstuvninger i kloaksystemet over kælderniveau. Det interne kloaksystem forberedes til separering inden tilslutning til det offentlige system, der skal foretages indenfor lokalplanområdet. Eksisterende stikledninger, som nedlægges, skal afproppes ved hovedledningen. 5

6 Byggeriet skal udformes / funderes således, at det er muligt at omlægge de 2 stk. eksisterende hovedkloakledninger, Ø 1000 mm og V550 mm beton, uden at bygningerne beskadiges ved de nødvendige opgravninger herfor. Renovation og genbrug Regulativ Varme- og elforsyning Lokalplanområdet er omfattet af Randers Kommunes Regulativ om bortskaffelse af husstandsaffald i Randers Kommune. Af regulativet fremgår det bl.a. hvilke krav, pligter og ansvar, der påhviler den enkelte affaldsproducent, samt hvilke krav der skal være opfyldt i forbindelse med placering af renovations- og genbrugsstativer samt mini-containere. Varmeforsyningen varetages af Energi Randers. Der er tilslutningspligt til fjernvarmeforsyningen. Elforsyningen varetages ligeledes af Energi Randers. Fra 2003 kan forbrugerne dog selv vælge el-leverandør. Vandforsyning Byzone Kommuneplantillæg Nye lokalplanrammer Vandforsyningen i området varetages af Strømmen Vandværk. Lokalplanens område ligger i byzone og skal forblive i byzone. Lokalplanforslaget kræver, at der vedtages et tillæg til Kommuneplan Randers , Bydel 14, Vorup, som giver mulighed for at hæve det tilladte etageantal fra mellem 2½ og 3½ til mellem 2 og 5. De øvrige bestemmelser i rammerne vil være uændrede, og planen er derfor i overensstemmelse med principperne i kommuneplanen. Forslag til tillæg nr. 48 til Kommuneplan for Randers Kommune er vedlagt planen. 6

7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER I henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: at der tilvejebringes mulighed for, at Tyvdalen kan udnyttes til etageboligbyggeri i overensstemmelse med kommuneplanen, og at områdets karakter af boligområde forbedres ved fjernelse af den eksisterende ældre og skæmmende tømrer- og snedkervirksomhed. Samtidig træffes foranstaltninger mod den forurening af grunden, som den mangeårige benyttelse til erhvervsformål har medført, at fastsætte bestemmelser der sikrer, at de nye etageboliger ved placering, udformning og materialevalg tilpasses området og den eksisterende boligbebyggelse på naboejendommene, at sikre placering og anvendelse af grundens ubebyggede arealer til hensigtsmæssige parkeringsforhold samt fri- og opholdsarealer, der understøtter karakteren af etageboligbebyggelsen som et attraktivt, roligt og sikkert senior boligmiljø, og at udlægge og indrette arealer til veje og stier således, at beboerne kan færdes sikkert og trygt, og at der er nem adgang til bydelens forretninger, institutioner mv. 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Matrikelnumre Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matrikelnumrene: 8r og 8ff Vorup By, Vorup. Stk. 2. Lokalplanens område opdeles i delområderne I, II og III, som vist på kortbilag nr OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde I Stk. 1. Området må kun anvendes til adgangs- og parkeringsarealer samt opholds- og friarealer. 7

8 Delområde II Stk. 2. Området må kun anvendes til boligformål samt funktioner som almindeligvis placeres i tilknytning til boliger, f.eks. fælles beboerlokaler. Der må kun opføres etageboliger med tilhørende adgangs- og parkeringsarealer herunder stier samt opholds- og friarealer. Stk. 3. Bebyggelsen skal placeres i byggefelterne som vist på kortbilag nr. 2. Stk. 4. Bebyggelsens adgangsetage skal indrettes med fællesfaciliteter for beboerne i form af aktivitetslokaler, gæsteværelser m.m. samt depoter, pulterrum og carporte. I forbindelse med trappe og elevatortårn skal der i adgangsetagen etableres passager på tværs af bygningen. Bebyggelsens øvrige etager indrettes med boliger. Stk. 5. Der må ikke etableres butikker i området. Delområde III Stk. 6. Området må kun anvendes til opholds- og friarealer samt privat fællessti. 3 3 UDSTYKNING Udstykning Stk. 1. Matr. nr. 8r og 8ff skal inden ibrugtagning til boligformål enten sammenlægges matrikulært, eller det skal ved notering i matriklen sikres, at de to matrikelnumre udgør en samlet fast ejendom. Ejendommene må ikke udstykkes. 4 4 VEJ-, STI- OG PARKERINGSFORHOLD Adgangsforhold og parkering Stk. 1. Der udlægges arealer til intern, befæstet vej, parkeringsarealer og privat fællessti som vist på kortbilag 2. Stk. 2. Tyvdalen udlægges som privat fællesvej i en bredde af 8 meter. Der skal sikres vendemulighed i forbindelse med parkeringsarealerne. Stk. 3. Gældende, tinglyste vejrettigheder skal respekteres. Der skal sikres vejadgang til eksisterende transformerstationer placeret henholdsvis på matr. 8ff i skel mod vest og på matr. nr. 20ab umiddelbart øst for lokalplanområdet. Stk. 4. Der skal udlægges et adgangs- og parkeringsareal på mindst 50 % af etagearealet svarende til ca m². Der skal 8

9 etableres 1,5 parkeringsplads pr. bolig, dog 1 parkeringsplads for boliger med et etageareal på 90 m² eller derunder. Parkeringspladserne skal etableres på parkeringsarealerne, som vist på kortbilag 2, og som carporte i etageejendommenes adgangsetage. Stk. 5. Eksisterende, privat stiforbindelse fra Aalborggade skal bevares som privat sti for bebyggelsens beboere. Stk. 6. Der udlægges et areal til privat fællessti i en bredde af 4 meter langs det sydlige skel af matr. nr. 8r. Indhegning af ejendommen må ikke hindre adgang til den private fællessti. 5 5 LEDNINGSANLÆG Stk. 1. El-ledninger, herunder til gadebelysning, skal fremføres som kabler i jord. Stk. 2. Der skal sikres mulighed for fortsat tilsyn og vedligeholdelse af eksisterende, offentlige og private el- og kloakledninger, som skal respekteres jævnfør tinglyste deklarationer. Stk. 3. Beplantning skal respektere tinglyste deklarationer om respektafstande til offentlig kloakledning. 6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING Bebyggelsesprocent og højde Stk. 1. Eksisterende bygninger som vist på kortbilag 1 med skravering skal nedrives. Eksisterende transformerstation på matr. nr. 8ff i skel mod vest i delområde I bibeholdes. Stk. 2. Delområde I og III skal friholdes for ny bebyggelse. Stk. 3. Ny bebyggelse skal placeres indenfor byggefelterne A- F i delområde II som vist på kortbilag 2. Stk. 4. Bebyggelsesprocenten for lokalplanområdet må ikke overstige 58. Stk. 5. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 5 etager og bygningshøjden må ikke overstige 15 meter. Stk. 6. Indenfor byggefelt A kan der opføres 2 etager svarende til en bygningshøjde på 6 meter. Stk. 7. Indenfor byggefelt B kan der opføres 3 etager svarende til en bygningshøjde på 9 meter. 9

10 Stk. 8. Indenfor byggefelt C og F kan der opføres 4 etager svarende til en bygningshøjde på 12 meter. Stk. 9. Indenfor byggefelt D og E kan der opføres 5 etager svarende til en bygningshøjde på 15 meter. Stk. 10. Højder måles fra de af Teknisk forvaltning godkendte niveauplaner. Der fastlægges et niveauplan for den nordlige del af bebyggelsen (byggefelt A-D) svarende til kote 11,0 meter og et niveauplan for den sydlige del af bebyggelsen (byggefelt E-F) svarende til kote 11,8 meter. Stk. 11. Der kan opstilles affaldsbeholdere eller opføres skure til renovation og redskaber i én etage udenfor byggefelterne i delområde II. I forbindelse med godkendelsen af bebyggelsesplanen skal der redegøres for placering, udformning og anvendelse således, at det sikres, at de indgår i områdets helhed. 7 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Stk. 1. Til udvendige bygningssider skal der anvendes materialer og farver, som er homogene, og der må ikke anvendes reflekterende beklædning bortset fra glas. Facademure skal opføres i teglsten. Fremspringende eller tilbagetrukne facadepartier kan udføres med pudset eller vandskuret mur eller med beklædning af træ, metal, glas eller lignende. Stk. 2. Til eventuelle skure som nævnt i 6, stk. 10, skal der anvendes materialer, som indgår i bebyggelsens helhed hvad angår form, farver og materialer. Stk. 3. Facader i adgangsetagen skal udføres med åbne carporte mod øst, og mod vest trækkes facader i adgangsetagen tilbage fra den øvrige facadeflugt. Disse facader kan udføres med pudset eller vandskuret mur eller med glaspartier. Stk. 4. Den øverste etage indenfor byggefelt D og E kan udformes som penthouse, idet facader skal trækkes min. 1 meter tilbage fra den øvrige facadeflugt. Facader på den øverste etage indenfor byggefelt B skal ligeledes trækkes min. 1 meter tilbage fra den øvrige facade mod vest. Disse facader skal have et let udtryk med f.eks. beklædning af træ, metal, glas eller lignende. Stk. 5. Der skal udføres udvendige altangange med rækværk 10

11 af træ, metal eller glas. Facaderne med altangange mod øst skal brydes af fremspringende elevatortårne, som placeres centralt. Stk. 6. Bygningerne i byggefelterne skal udføres med fladt tag eller udformes så at bygningen fremstår som en bygning med fladt tag. Stk. 7. Der må ikke opsættes individuelle, udvendige antenner, herunder parabolantenner, på facader, altaner eller tage. Antenner til fællesantenneanlæg vil kunne godkendes placeret på taget af den ene af bygningerne efter nærmere aftale samt ansøgning til Randers Kommune, Byggesagskontoret. Stk. 8. Der må ikke forekomme reklameskiltning. 8 8 UBEBYGGEDE AREALER Stk. 1. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gøres tilgængelige for udeophold. Der må ikke ske oplagring af materialer eller lignende. Stk. 2. Beplantning, placering af eventuelle affaldsbeholdere eller skure samt regulering af terrænet omkring byggefelterne skal ske efter en samlet beplantningsplan godkendt af Randers Kommune, Park og Natur. Planen skal sikre, at friarealerne disponeres således, at der bliver et sammenhængende, grønt forløb mellem de rekreative faciliteter i delområde I og III. Principskitse for indretning af de ubebyggede arealer fremgår af illustrationsplan på kortbilag 3. Stk. 3. Lokalplanområdet kan afgrænses med levende hegn. Det skal sikres, at den planlagte private fællessti mod syd i delområde III kan etableres. Hegn udføres som levende hegn. Herudover indhegnes tennisbanen særskilt. Stk. 4. Der skal tilvejebringes et fælles opholdsareal på mindst 50 % af boligetagearealet svarende til ca m². Stk. 5. Der kan foretages terrænreguleringer omkring byggefelterne. Stk. 6. Nye skråningsarealer skal afvikles indenfor lokalplanens område som vist på bilag 2. Det skal sikres, at beplantning på tilstødende arealer ikke lider overlast. 11

12 9 9 GRUNDEJERFORENING Stk. 1. Dersom der oprettes ejerlejligheder, skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt for ejerne af de nye boliger med henblik på drift og vedligehold af veje, stier, fælles friarealer og beboerlokaler FORUDSÆTNINGER FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1. Idet grunden er kortlagt som forurenet, skal ejer eller bruger ansøge Århus Amt om tilladelse før anvendelsen af det kortlagte areal ændres til boligformål. Stk. 2. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før den er tilsluttet fjernvarmeforsyning fra Randers Energi. Stk. 3. Ny bebyggelse må ikke tages i brug før de til bebyggelsen hørende parkerings- og opholdsarealer nævnt i henholdsvis 4, stk. 4, og 8, stk. 4, er etableret. 12

13 11 11 VEDTAGELSESPÅTEGNING Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 16. juni 2003 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Michael Aastrup Jensen Borgmester I henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 27. oktober Michael Aastrup Jensen Borgmester 13

14 TILLÆG NR. 48 TIL KOMMUNEPLAN 2001 FOR RANDERS KOMMUNE. Lokalplanrammer I forbindelse med ønsket om at opføre en ny bebyggelse i Tyvdalen bestående af etageboliger, har det vist sig, at det indenfor de eksisterende lokalplanrammer for område B23 ikke er muligt at opføre det ønskede etageantal og den ønskede bygningshøjde. Planen er derudover i overensstemmelse med kommuneplanens principper. For at give mulighed for at realisere boligbebyggelsen skal det tilladte etageantal hæves fra mellem 2½ og 3½ til mellem 2 og 5. Der er derfor udarbejdet en ændring af lokalplanrammerne for bydelen. Lokalplanrammerne for bydel nr. 14, Vorup, får dermed følgende ordlyd: For område B23 (bydel 14) gælder følgende: a. Området må kun anvendes til boliger og til kollektive anlæg, som ældreboliger, plejehjem, børneinstitutioner, varmecentral og lignende samt til mindre butikker eller erhverv, der ikke generer omgivelserne. b. I område B23 kan der etableres butikker med et bruttoetageareal på indtil 1000 m² for dagligvarer og 200 m² for udvalgsvarer. Butikkerne må udelukkende være til forsyning af lokalområdet. Der må ikke udlægges arealer, der kan rumme så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end det lokalområde, de er en del af. c. Bebyggelsesprocenten for området som helhed må ikke overstige 90. d. Bygninger må kun opføres i et etageantal på mellem 2½ og 3½ etager, og bygningernes højde må ikke overstige 15 m. På matr. nr. 8ff og 8r, begge Vorup By, Vorup, kan bygninger dog opføres i et etageantal på mellem 2 og 5. e. I forbindelse med bebyggelse skal der tilvejebringes et opholdsareal svarende til mindst 50 % af boligetagearealet og 25 % af erhvervsetagearealet samt et parkeringsareal svarende til 50 % af etagearealet. f. Bebyggelsen og de dertil hørende opholdsarealer skal 14

15 udformes, så det ækvivalente, konstante støjniveau fra trafikken på Århusvej ikke overstiger henholdsvis 30 db(a) for opholds- og arbejdsrum og 55 db(a) for opholdsarealer. g. Ved bebyggelse af ubebyggede grunde og ved større ombygninger skal ejendommene tilsluttes fjernvarmenettet. h. En lokalplan for området skal fastsætte regler for opsætning af udvendige antenner 15

16 16

17 17

18 18

19 19

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE

LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE LOKALPLAN NR. 513 SPORTSCOLLEGE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Lokalplanområdet ligger ved Elro Arena, mellem annekshallen, Elro Arena og Vester Boulevard. Området ligger overfor Randers Stadion

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 112. For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 112 For Jægersborgvej 11-15 i Lyngby bydel (tidligere Lungehospital) Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold.......................

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 265. for et erhvervsområde ved Milnersvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 265 for et erhvervsområde ved Milnersvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge planlovens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

"rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL

rn ROSKILDE KOMMUNE. i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL "rn ROSKILDE KOMMUNE i «p Frobel- Bernadottegarden Høiskolen LADEGÅRDSVEJ O LU DC LOKALPLAN NR. 231 RYPEVEL ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 231 for ungdomsboliger på Himmelev Bygade 27, REDEGØRELSE FOR

Læs mere

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 124. For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 124 For Gyvelholm, Furesøvej 61 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................ 2 Lokalplanens

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994

LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN 116 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ OG EJGÅRDS TVÆRVEJ I GENTOFTE KOMMUNE 1994 LOKALPLAN NR.116 FOR ET OMRÅDE OMKRING LINDEGÅRDSVEJ, ORDRUPVEJ, EJGÅRDSVEJ

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31

Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 Ryslinge Kommune Lokalplanforslag nr. 1.31 For et center- og boligområde beliggende ved Ryslinge gl. kro på Rødamsvej i Ryslinge Teknisk afdeling Maj 2004 Side 1 Indholdsfortegnelse Side: Hvornår skal

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN NR. 305 DEN GAMLE FRAGTMANDSHAL PÅ TOLDBODGADE

LOKALPLAN NR. 305 DEN GAMLE FRAGTMANDSHAL PÅ TOLDBODGADE 1 LOKALPLAN NR. 305 EN GAMLE FRAGTMANSHAL PÅ TOLBOGAE EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Fragtmandscentralen m.v. 130 nye boliger kan opføres på arealet Nyt bassin til lystbåde samt to spejlbassiner

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ

LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ LOKALPLAN NR. 022 FOR ET OMRADE TIL SKOLEFORMÅL VED GRØNNEDALSVEJ M.V. SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald.

Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000. Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk i februar 2000 J. Nr. 27-11 -83 Revideret i juli 2000 Lokalplan nr. 83 For et blandet bolig- og centerområde i Spjald. Videbæk Kommune Tillæg nr. 5 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 83

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN NR. 28 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 28 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 28 vedrører et boligområde ved Herlev Hovedgade, Gåseholmvej og Sønderlundvej mellem Engløbet og Stumpedal og fastlægger, at området

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 210.16

Lokalplan nr. 210.16 okalplan nr. 210.16 Udvidelse af Super Best i Tårs Vedtaget 2. udkast, august 2003 Nord OKAPANOMRÅDE Bredgade Johs. Hansens Vej Vrejlev Klostervej HJØRRIN KOMMUNE TEKNISK FORVATNIN Den kommunale planlægning

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE

Lokalplan nr Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro. Lille Struevej. Bisgårdtoft HOLSTEBRO KOMMUNE Lille Struevej Bisgårdtoft Boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro HOLSTEBRO KOMMUNE Forord til lokalplanen Byrådet har udarbejdet en lokalplan nr. 1018 for boliger på Lille Struervej 5-7, Holstebro.

Læs mere