Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr december 2011"

Transkript

1 Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser, jf. OFL 10, nr. 5 En borger bad Ankestyrelsen om aktindsigt i tre spørgeskemaer som tre kommuner havde udfyldt som led i Ankestyrelsens udarbejdelse af en rapport om kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet. Ankestyrelsen gav afslag på aktindsigt under henvisning til at materiale kan undtages fra aktindsigt hvis det er tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser (offentlighedslovens 10, nr. 5). 22. december 2011 Forvaltningsret Ombudsmanden mente imidlertid ikke at Ankestyrelsens rapport der havde til formål at give et billede af kommunernes og regionernes opgavevaretagelse på botilbudsområdet kunne betegnes som offentlig statistik eller en videnskabelige undersøgelse. Ombudsmanden udtalte at der med udtrykket offentlig statistik må forstås noget andet og mere end en optælling og opgørelse af oplysninger som modtages fra offentlige myndigheder eller andre. Hvis der skal være tale om offentlig statistik, må det kræves at det bagvedliggende materiale har gennemgået en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning. Og videnskabelige undersøgelser må forstås som undersøgelser der indgår i en forskningsmæssig sammenhæng og udføres af institutioner hvis primære opgave er af forskningsmæssig karakter, f.eks. universiteter eller offentlige forskningsinstitutioner. Ombudsmanden udtalte herefter at Ankestyrelsen ikke kunne afslå borgerens anmodning om aktindsigt i kommunernes besvarelser under henvisning til den ovenstående regel, og han henstillede til Ankestyrelsen at den genoptog behandlingen af sagen om aktindsigt. Da Ankestyrelsen faktisk afslog borgerens anmodning om aktindsigt efter denne regel, burde den samtidig have vejledt borgeren om muligheden for at søge aktindsigt i spørgeskemaerne direkte hos de tre kommuner. (J.nr )

2 En borger (A) klagede til mig over at Ankestyrelsen havde afslået at give ham aktindsigt i tre kommuners besvarelser af et spørgeskema indhentet som led i Ankestyrelsens udarbejdelse af en undersøgelse af kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet. Aktindsigten blev afslået under henvisning til offentlighedslovens 10, nr. 5. Efter denne bestemmelse omfatter retten til aktindsigt ikke materiale der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. I min afsluttende udtalelse til A skrev jeg følgende: Ombudsmandens udtalelse Min undersøgelse af sagen angår Ankestyrelsens afgørelse af 22. november 2010 hvor din anmodning om aktindsigt i spørgeskemaer fra tre navngivne kommuner blev afslået. Spørgeskemaerne var udfyldt af de tre kommuner og indsendt til Ankestyrelsen i forbindelse med at Ankestyrelsen i 2009 på vegne af det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium gennemførte en undersøgelse af kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet. Retten til aktindsigt Din adgang til aktindsigt er reguleret i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer (offentlighedsloven). Omfanget af retten til aktindsigt er nærmere reguleret i blandt andet offentlighedslovens 4, stk. 1, og 5, stk. 1, der har følgende ordlyd: 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af reglerne om tavshedspligt mv. og 5. Retten til aktindsigt omfatter 1) alle dokumenter, der vedrører sagen, herunder genpart af de skrivelser, der er udgået fra myndigheden, når skrivelserne må antages at være kommet frem til adressaten, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. 2/17

3 Retten til aktindsigt omfatter som udgangspunkt alle dokumenter og oplysninger i en sag, medmindre de pågældende dokumenter og oplysninger er omfattet af en af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser. Ankestyrelsens afgørelse (af 22. november 2010) er truffet efter 10, nr. 5, i offentlighedsloven. Bestemmelsen har følgende ordlyd: 10. Retten til aktindsigt omfatter ikke: 5) Materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. Det var altså Ankestyrelsens opfattelse at de enkelte kommuners og regioners besvarelser af spørgeskemaet som led i Ankestyrelsens undersøgelse af kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet var tilvejebragt til brug for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. Jeg bemærker at Ankestyrelsen i afgørelsen af 22. november 2010 ikke nærmere har gjort rede for om materialet (besvarelserne fra de tre kommuner) var tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik og/eller videnskabelige undersøgelser. Ankestyrelsen ses heller ikke nærmere at have gjort rede for hvorfor den mente at der var tale om materiale der var tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik og/eller videnskabelige undersøgelser. Offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser I udkast til lov om offentlighed i forvaltningen i betænkning nr. 325, 1963 var følgende bestemmelse indeholdt i 4, stk. 1, litra e: 4. Adgangen til at få oplysninger efter 1 omfatter ikke e) materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik. Bemærkningerne til bestemmelsen fremgår af s. 64 ff i betænkningen, hvor der blandt andet står følgende: Paragraf 4 opregner nogle grupper af dokumenter mv., som uanset deres indhold undtages fra offentlighedsprincippet. 3/17

4 Når man under e) har undtaget statistisk oplysningsmateriale fra offentlighedsprincippet, beror det på hensyn såvel til, at det offentlige får fuldstændige og rigtige oplysninger, som til navngivne enkeltpersoner, selskaber mv., som indgiver materiale til udarbejdelse af offentlig statistik. De pågældende må have et krav på, at de afgivne oplysninger betragtes som fortrolige. En bestemmelse svarende til lovudkastets 4, stk. 1, litra e, blev vedtaget som 5, nr. 8, ved lov nr. 280 af 10. juni 1970 (offentlighedsloven af 1970). Den gældende bestemmelse i offentlighedslovens 10, nr. 5, blev indført ved lov nr. 572 af 19. december Af bemærkningerne til bestemmelsen, jf. Folketingstidende 1985/86, tillæg A, sp. 224 f, fremgår blandt andet følgende: Nr. 6 [svarende til 10, nr. 5; min bemærkning] svarer delvist til den gældende offentlighedslovs 5, nr. 8, men er suppleret således, at også materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af videnskabelige undersøgelser, undtages fra retten til aktindsigt. Herved får offentligt ansatte videnskabsmænd i lighed med private mulighed for at tilsikre private og andre offentlige institutioner diskretion ved indsamling af materiale til brug for undersøgelser. Undtagelsesbestemmelsen omfatter kun selve grundmaterialet, ikke resultatet af den statistiske eller videnskabelige bearbejdning heraf. I tilfælde, hvor en undersøgelse bygger på oplysning fra offentlige myndigheder, vil der imidlertid være adgang til ved henvendelse til vedkommende offentlige myndighed at blive gjort bekendt med oplysninger efter offentlighedslovens almindelige regler. I betænkning nr. 857, 1978 om offentlighedslovens revision (der i 10, stk. 1, nr. 4, i udkast til en ny offentlighedslov foreslog en regel svarende til den gældende regel i 10, nr. 5) er der på s. 240 f blandt andet anført følgende: 2 o. Om bestemmelsens rækkevidde kan anføres: Det er alene det underliggende materiale, der har været benyttet ved udarbejdelsen af offentlig statistik, som kan undtages efter den nævnte bestemmelse, men derimod ikke den bearbejdede statistik i sig selv, der i reglen altid vil fremtræde i anonymiseret form. Det er uden betydning for bestemmelsens anvendelighed, om det pågældende materiale hidrører fra andre offentlige myndigheder (eventuelt myndigheden selv) eller fra private. Videre på s. 247 f er der blandt andet anført følgende: 4/17

5 Offentlighedsloven [lov nr. 280 af 10. juni 1970; min bemærkning] indeholder yderligere en undtagelsesbestemmelse begrundet i dokumentets funktion, nemlig bestemmelsen i 5, nr. 8, om materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik. Om begrundelsen for denne undtagelsesadgang henvises nærmere til det ovenfor side 241 anførte. Udvalget finder, at hensynet til at sikre det offentlige mulighed for at indhente fuldstændige og rigtige oplysninger til brug for udarbejdelse af offentlig statistik utvivlsomt fortsat nødvendiggør en generelt affattet undtagelsesadgang, og at den nævnte bestemmelse derfor bør opretholdes i forbindelse med offentlighedslovens revision. Som anført under beskrivelsen af gældende ret er det antaget, at bestemmelsen i 2, stk. 2, nr. 4, [i lov nr. 280 af 10. juni 1970; min bemærkning] ud fra samme hensyn, som ligger bag bestemmelsen i 5, nr. 8, kan begrunde, at oplysninger til brug for undersøgelser af videnskabelig karakter, f.eks. sociologiske eller lægevidenskabelige undersøgelser, undtages fra adgangen til aktindsigt. Baggrunden herfor er nærmere følgende: En væsentlig forudsætning for, at det vil være muligt at tilvejebringe det for en videnskabelig såvel som en statistisk undersøgelse nødvendige grundmateriale, vil ofte vil være, at den pågældende forsker er i stand til på forhånd at sikre den enkeltperson eller virksomhed, der meddeler oplysninger, fuldstændig diskretion med hensyn til identiteten. På tilsvarende måde kan forskerens muligheder for at modtage fortroligt materiale, herunder internt arbejdsmateriale, fra offentlige myndigheder være afhængig af, at materialet ikke derved bliver tilgængeligt for andre. ( ) Udvalget er af den opfattelse, at undtagelsesbehovet må antages at gøre sig gældende med samme styrke i sådanne tilfælde som ved de statistiske undersøgelser, der er udtrykkeligt nævnt i den gældende offentlighedslovs 5, nr. 8, og finder det derfor rigtigst, at bestemmelsen herom udvides til også at omfatte videnskabelige undersøgelser. Der kan dog være anledning til at understrege, at undtagelsesadgangen kun omfatter selve grundmaterialet i modsætning til undersøgelsesresultater, herunder resultaterne fra delundersøgelser, samt at undtagelsesadgangen i tilfælde, hvor undersøgelsen bygger på oplysninger fra offentlige myndigheder, ikke afskærer pressen eller andre interesserede fra ved henvendelse til de pågældende myndigheder at blive gjort bekendt med oplysningerne efter offentlighedslovens almindelige regler. Forarbejderne til bestemmelsen i 10, nr. 5, i offentlighedsloven indeholder ingen direkte vejledning med hensyn til hvad der nærmere skal forstås ved offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. 5/17

6 Undtagelsesbestemmelsen i 10, nr. 5, omfatter kun selve grundmaterialet (i den konkrete sag besvarelserne fra de tre kommuner). Undtagelsesbestemmelsen omfatter ikke resultatet af den statistiske eller videnskabelige bearbejdning af grundmaterialet. Hensynene bag undtagelsesbestemmelsen i 10, nr. 5, er dels hensynet til at sikre det offentlige mulighed for at indhente fuldstændige og rigtige oplysninger til brug for udarbejdelse af offentlig statistik og/eller videnskabelige undersøgelser. En forudsætning for det vil ofte være at den enkeltperson eller virksomhed der afgiver oplysningerne til myndigheden, sikres anonymitet og diskretion. Undtagelsesbestemmelsen er også begrundet i hensynet til at sikre offentlige videnskabelige institutioner samme mulighed som private videnskabelige institutioner for at sikre anonymitet og diskretion ved indsamlingen af materiale. Bestemmelsen i 10, nr. 5, finder anvendelse uanset om materialet afgives af enkeltpersoner, private virksomheder eller offentlige myndigheder. I tilfælde hvor en statistik eller en undersøgelse bygger på oplysninger fra offentlige myndigheder, vil der ved henvendelse til vedkommende offentlige myndighed eventuelt kunne opnås aktindsigt direkte hos myndigheden efter offentlighedslovens almindelige regler. Bestemmelsen i 10, nr. 5, er også omtalt i betænkning nr. 1510, 2009 om offentlighedsloven, s. 549 ff, der i hovedtræk gengiver hvad der er anført ovenfor om bestemmelsens forhistorie og anvendelsesområde. Jeg har tidligere udtalt mig om bestemmelsen i 10, nr. 5, jf. Folketingets Ombudsmands beretning for 2001, s. 504 ff* (særligt s. 511). Sagen drejede sig om aktindsigt i indberetninger om standpunktskarakterer og prøvekarakterer fra grundskolerne. Jeg udtalte i den forbindelse blandt andet følgende: Bestemmelsen i 10, nr. 5, tilsigter at beskytte råmateriale der indsamles til brug for udarbejdelse af videnskabelige rapporter og statistikker som offentliggøres. Det er herved forudsat at det offentliggjorte materiale ikke i sig selv afslører oplysninger om enkeltpersoners forhold som imidlertid vil fremgår af det underliggende materiale. For at undtage oplysninger fra aktindsigt i henhold til 10, nr. 5, kræves således at de pågældende oplysninger rent faktisk er indsamlet til brug for statistik eller videnskabelige rapporter, samt derudover at det er meningen at materialet efter bearbejdning skal offentliggøres. 6/17

7 Det tilføjes at det blotte forhold at oplysninger og dokumenter bliver undergivet statistisk eller videnskabelig behandling, naturligvis ikke bringer materialet ind under 10, nr. 5. Denne bestemmelse gælder for materiale som indsamles til brug for statistik eller videnskabelige rapporter. Også andre lovregler tager sigte på at regulere materiale som (alene) behandles i forbindelse med offentlig statistik og/eller videnskabelige undersøgelser. Et eksempel er bestemmelsen i 10 i lov nr. 429 af 31. maj 2000 om behandling af personoplysninger med senere ændringer (persondataloven). Bestemmelsen i 10 fastslår at sådanne personoplysninger som er nævnt i persondatalovens 7, stk. 1, og 8, må behandles hvis det alene sker med henblik på at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning, og hvis behandlingen af personoplysningerne er nødvendige for udførelsen af den statistiske eller videnskabelige undersøgelse. Persondataloven bygger på betænkning nr. 1345, 1997 om behandling af personoplysninger, der i lovudkastet foreslog en bestemmelse svarende til den gældende bestemmelse i 10. På s. 252 f i betænkningen er der blandt andet anført følgende: I lovudkastet anvendes udtrykkene i statistisk eller videnskabeligt øjemed og med henblik på udførelse af statistiske eller videnskabelige undersøgelser. Disse udtryk skal forstås på samme måde. Fælles for udtrykkene er, at der skal være tale om en videnskabelig bearbejdning af oplysninger som led i en undersøgelse eller statistisk belysning af begrænset varighed eller eventuelt løbende af bestemte forhold. Kendetegnende er, at bearbejdningen af oplysningerne ikke har til formål at danne grundlag for konkrete retlige eller faktiske foranstaltninger over for de enkelte registrerede. Den senere brug af det anonymiserede resultat er i den forbindelse uden betydning. Som nævnt giver forarbejderne til bestemmelsen i offentlighedslovens 10, nr. 5, eller forarbejderne til andre bestemmelser med lignende udtryk ikke nærmere vejledning med hensyn til hvad der skal forstås ved offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. Ud fra forarbejderne til og baggrunden for bestemmelsen i offentlighedslovens 10, nr. 5, må der med udtrykket offentlig statistik efter min opfattelse forstås noget andet og mere end (blot) en optælling og opgørelse af oplysninger som modtages fra offentlige myndigheder eller andre. For at en optælling/ opgørelse af oplysninger kan anses for en offentlig statistik i 10, nr. 5 s, forstand, må der efter min opfattelse være tale om en vis kvalificeret faglig statistisk bearbejdning af en større mængde ofte talmæssigt råmateriale der bearbejdes med henblik på en statistisk offentliggørelse. Materialet skal som det også fremgår af min udtalelse i Folketingets Ombudsmands beret- 7/17

8 ning for 2001 (s. 504 ff*) faktisk være indsamlet med henblik på at danne grundlag for statistik (i 10, nr. 5 s, forstand) der på tidspunktet for indsamlingen af råmaterialet påtænkes offentliggjort efter den statistiske bearbejdning. Tilsvarende må der med udtrykket videnskabelige undersøgelser efter min opfattelse forstås undersøgelser som indgår i en forskningsmæssig sammenhæng, og som udføres af universiteter, højere læreanstalter eller offentlige forskningsinstitutioner hvis primære opgave er af forskningsmæssig karakter. Det konkrete materiale Du ønsker aktindsigt i tre navngivne kommuners besvarelser af et spørgeskema udsendt af Ankestyrelsen i forbindelse med dens udarbejdelse af en undersøgelse om kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet. Kommunernes besvarelser er i anonymiseret form indarbejdet i Ankestyrelsens rapport Ankestyrelsens undersøgelse af Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet, August Den endelige rapport har været og er fortsat (december 2011) tilgængelig på Ankestyrelsens hjemmeside, under menupunktet Publikationer, underpunktet Alle offentliggjorte velfærdsundersøgelser (tidligere under Analyser og temaundersøgelser ). Det fremgår af rapporten at den er udarbejdet på vegne af det daværende Indenrigs- og Sundhedsministerium, og at undersøgelsen er gennemført som en elektronisk spørgeskemaundersøgelse i perioden fra september til december I rapporten, s. 4, er det oplyst at formålet med undersøgelsen var gennem en kvantitativ kortlægning af det drifts- og personrelaterede tilsyn at få et billede af kommunernes og regionernes opgavevaretagelse på området. Undersøgelsen har særlig fokus på hvorvidt der i kommunerne og regionerne er fastsat særlige retningslinjer for tilsynets udførelse, og om eventuelle retningslinjer er politisk godkendt. Desuden er der fokus på den gennemsnitlige hyppighed af tilsyn i 2007 og for fremtiden. Rapporten indeholder herefter en sammenfatning (s. 5-7) af undersøgelsens hovedresultater, herunder med angivelse af hvor mange kommuner og regioner der har svaret på de udsendte spørgeskemaer. I rapportens kapitel 1 (s. 8-9) er der redegjort nærmere for om der i relation til de opgaver/områder som kommunerne (og regionerne) er spurgt om er fastsat særlige retningslinjer for tilsynet. Kapitel 2-4 indeholder en gennemgang af undersøgelsens resultater for henholdsvis kommunernes personrelaterede (s ) og driftsorienterede tilsyn (s ) og regionernes driftsorienterede tilsyn (s. 34-8/17

9 42). Disse kapitler indeholder også en talmæssig bearbejdning af de svar som Ankestyrelsen har modtaget fra henholdsvis kommunerne og regionerne. Til rapporten er der tre bilag. Det spørgeskema som Ankestyrelsen har sendt ud til de enkelte kommuner og regioner, er vedlagt som bilag 3. Bilag 1 indeholder en beskrivelse af datagrundlaget, og bilag 2 en beskrivelse af regelgrundlaget. På baggrund af sagens oplysninger lægger jeg til grund at materialet fra kommunerne og regionerne rent faktisk er indsamlet til brug for Ankestyrelsens udarbejdelse af rapporten om kommunernes og regionernes tilsyn på botilbudsområdet. Jeg lægger desuden til grund at materialet fra kommunerne og regionerne blev indhentet med henblik på en bearbejdning af materialet og en senere offentliggørelse af det bearbejdede materiale. Det afgørende spørgsmål bliver herefter om materialet kan anses for at være tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser. Med andre ord, er Ankestyrelsens rapport fra august 2009 udtryk for offentlig statistik eller en videnskabelig undersøgelse? Jeg har fra Ankestyrelsen modtaget det materiale som du har anmodet om aktindsigt i. Jeg bemærker at spørgeskemaerne i udfyldt form ikke indeholder personfølsomme oplysninger. Der er således ikke anført f.eks. navne eller andre data der kan henføres til bestemte personer. Spørgeskemaerne indeholder kun navnet på den medarbejder i kommunen der er kommunens kontaktperson i forhold til undersøgelsen. Ankestyrelsens rapport angiver selv at formålet med undersøgelsen er at få et billede af kommunernes/regionernes opgavevaretagelse på området. Som nævnt findes Ankestyrelsens rapport stadig (december 2011) på Ankestyrelsens hjemmeside under menupunktet Publikationer, underpunktet Alle offentliggjorte velfærdsundersøgelser. På hjemmesiden oplyser Ankestyrelsen blandt andet følgende om sine velfærdsundersøgelser: Hvad er en velfærdsundersøgelse En af Ankestyrelsens opgaver er at levere opdateret og faktuel viden om den velfærdspolitiske udvikling Dette sker blandt andet gennem velfærdsundersøgelser. Vores velfærdsundersøgelser omfatter hovedsageligt velfærdsområdet og beskæftigelsesområdet. 9/17

10 Aktuelle velfærdsundersøgelser med specifik viden Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet kan bestille enkeltstående undersøgelser og kortlægninger af den velfærdspolitiske indsats hos Ankestyrelsen. Det er ofte om aktuelle emner, som politikerne efterspørger mere konkret viden om. Formålet er at belyse hvordan indførelsen af ny lovgivning konkret udmønter sig over for borgerne, så de nødvendige oplysninger til regeringens og Folketingets arbejde hurtigt er til stede. Velfærdsundersøgelser bygger på interview, tal og spørgeskemaer Velfærdsundersøgelserne bygger almindeligvis på spørgeskemaundersøgelser og/eller interviews med nøglepersoner i de udvalgte myndigheder. Når det er relevant anvender vi også tal fra vores statistikker. Efter en gennemgang af det materiale som du har anmodet om aktindsigt i (og som jeg har modtaget fra Ankestyrelsen), sammenholdt med ovennævnte om formålet med og baggrunden for undersøgelsen og om formålet med og baggrunden for bestemmelsen i 10, nr. 5, er det min opfattelse at materialet ikke kan anses for at være tilvejebragt som grundlag for udarbejdelse af hverken offentlig statistik eller en videnskabelig undersøgelse. Det er således min opfattelse at Ankestyrelsens rapport fra august 2009 hverken har karakter af offentlig statistik eller en videnskabelig undersøgelse og ikke som sådan kunne unddrages aktindsigt efter offentlighedslovens 10, nr. 5. Samlet er det min opfattelse at Ankestyrelsen ikke havde hjemmel til efter offentlighedslovens 10, nr. 5, at afslå at udlevere de ønskede dokumenter til dig. Begrundelse Ankestyrelsen har i afgørelsen af 22. november 2010 blandt andet anført følgende begrundelse for sit afslag på aktindsigt. Ankestyrelsen kan ikke udlevere de enkelte kommuner og regioners besvarelser. Dette materiale er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 10, nr. 5 i offentlighedsloven, hvorefter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelsen af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser ikke er omfattet af bestemmelserne om offentlighed i forvaltningen. Ankestyrelsen har (som nævnt) ikke nærmere gjort rede for om der konkret er tale om materiale til brug for offentlig statistik og/eller videnskabelige undersøgelser. Der er heller ikke nærmere gjort rede for hvorfor Ankestyrelsen me- 10/17

11 ner at det konkrete materiale er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 10, nr. 5, i offentlighedsloven. Afgørelser om aktindsigt er afgørelser i forvaltningslovens forstand og skal når de meddeles skriftligt og ikke giver parten fuldt ud medhold være ledsaget af en begrundelse. Det følger af forvaltningslovens 22 (lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007), der har følgende ordlyd: 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. Kravene til en begrundelses nærmere indhold er fastsat i forvaltningslovens 24, der har følgende ordlyd: 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Stk. 3. ( ) En begrundelse skal fremtræde som en forklaring på hvorfor afgørelsen har fået det indhold som den har, jf. John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (1999), s. 420 ff. Forvaltningslovens 24, stk. 1 og 2, omtaler tre elementer der skal indgå i begrundelsens indhold: En begrundelse skal for det første henvise til de retsregler som afgørelsen er truffet efter (konkret 10, nr. 5, i offentlighedsloven). I det omfang afgørelsen bygger på et administrativt skøn, skal begrundelsen dernæst angive de hovedhensyn der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Endelig skal begrundelsen om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktum som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Det er min opfattelse at Ankestyrelsens begrundelse for afgørelsen som minimum burde have indeholdt en angivelse af om der konkret var tale om materiale tilvejebragt til brug for offentlig statistik og/eller videnskabelig undersøgelse. Det er også min opfattelse at Ankestyrelsen som minimum burde have anført hvorfor den mente at materialet konkret havde denne karakter. 11/17

12 Jeg mener derfor ikke at begrundelsen i Ankestyrelsens afgørelse af 22. november 2010 overholdt kravene i forvaltningslovens 24. Det mener jeg er beklageligt. Det fremgår af sagen at Ankestyrelsen har overvejet din anmodning om aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. (bestemmelsen er gengivet ovenfor på s. 2). Ankestyrelsen skrev følgende i afgørelsen af 22. november 2010: Muligheden for at give meroffentlighed er blevet vurderet af Ankestyrelsen. Under henvisning til de hensyn der ligger bag undtagelsesbestemmelsen, kan vi heller ikke imødekomme en anmodning om aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Det fremgår ikke af Ankestyrelsens begrundelse hvilke hensyn der har været bestemmende for Ankestyrelsens anvendelse af meroffentlighedsprincippet. Ankestyrelsen henviste i begrundelsen til de hensyn der ligger bag undtagelsesbestemmelsen, uden nærmere at gøre rede for hvilke hensyn der var tale om. På den baggrund mener jeg heller ikke at denne del af Ankestyrelsens begrundelse overholdt kravene i forvaltningslovens 24. Det mener jeg ligeledes er beklageligt. Vejledningspligt Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i offentlighedslovens 10, nr. 5, som jeg har refereret ovenfor (s. 3 ff), vil der i tilfælde hvor en undersøgelse bygger på oplysninger fra offentlige myndigheder, ved henvendelse til den pågældende myndighed eventuelt kunne opnås aktindsigt direkte hos denne myndighed efter offentlighedslovens almindelige regler. Der er efter forvaltningslovens 7, stk. 1, en pligt for en forvaltningsmyndighed til i fornødent omfang at yde vejledning og bistand til personer der henvender sig om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde. Efter forvaltningslovens 7, stk. 2, skal myndigheden, hvis den modtager en skriftlig henvendelse som ikke vedrører myndighedens sagsområde, videresende henvendelsen så vidt muligt til rette myndighed. Det er min opfattelse at en myndighed der meddeler afslag på aktindsigt efter bestemmelsen i 10, nr. 5, i offentlighedsloven, skal vejlede om muligheden for at anmode de enkelte myndigheder om aktindsigt. Efter omstændigheder- 12/17

13 ne bør dette ske ved at myndigheden videresender aktindsigtsanmodningen til den/de relevante myndighed(er). Det fremgår ikke af de oplysninger som jeg har modtaget, om Ankestyrelsen har vejledt om muligheden for at søge om aktindsigt direkte hos de tre navngivne kommuner. Jeg må derfor lægge til grund at Ankestyrelsen ikke har givet denne vejledning. Efter min opfattelse burde Ankestyrelsen i forbindelse med at den afslog at meddele aktindsigt i spørgeskemaerne fra de tre kommuner, have underrettet dig om muligheden for at anmode de enkelte kommuner om at få aktindsigt i de dokumenter/oplysninger som Ankestyrelsen afslog at meddele aktindsigt i. Jeg mener at det er beklageligt at Ankestyrelsen ikke underrettede dig om denne mulighed. Afgørelsen af om der skulle gives aktindsigt i dokumenterne/oplysningerne, skulle herefter have været truffet af de enkelte kommuner. Jeg bemærker at jeg ikke har taget stilling til i hvilket omfang kommunerne eventuelt skulle have meddelt aktindsigt efter offentlighedslovens almindelige regler. Sagsbehandlingstid Du anmodede om aktindsigt i en af 1. november 2010 til Ankestyrelsen. I en af 21. november 2010 rykkede du Ankestyrelsen for en afgørelse og anførte i den forbindelse at du burde have modtaget aktindsigten inden den 10. november En myndighed afgør snarest om en begæring om aktindsigt kan imødekommes. Det fremgår af offentlighedslovens 16, stk. 1. Hvis en begæring om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 dage efter at den er modtaget af vedkommende myndighed, skal myndigheden underrette om årsagen til det og oplyse hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge. Det fremgår af offentlighedslovens 16, stk. 2. Ankestyrelsen har i afgørelsen af 22. november 2010 beklaget det sene svar på din anmodning om aktindsigt. Jeg bemærker i øvrigt at reglen i offentlighedslovens 16, stk. 2, ikke betyder at en person har krav på aktindsigt inden 10 dage efter en anmodning om aktindsigt. Bestemmelsen i 16, stk. 2, betyder at en person har krav på underretning hvis en afgørelse om aktindsigt ikke kan afgøres inden 10 dage efter at anmodningen om aktindsigt er fremsat over for myndigheden. Jeg har besluttet ikke at gøre yderligere vedrørende Ankestyrelsens sagsbehandlingstid i forbindelse med behandlingen af din anmodning om aktindsigt. 13/17

14 Jeg henviser til 16, stk. 1, i ombudsmandsloven (lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Det fremgår af denne bestemmelse at ombudsmanden selv afgør om en klage giver tilstrækkelig anledning til undersøgelse. Sammenfatning og henstilling Sammenfattende er det min opfattelse at Ankestyrelsen ikke havde hjemmel til efter offentlighedslovens 10, nr. 5, at afslå at udlevere de ønskede dokumenter. Jeg har derfor henstillet til Ankestyrelsen at genoptage behandlingen af din sag om aktindsigt. Jeg bemærker at jeg ikke har taget stilling til om spørgeskemaerne fra de tre kommuner helt eller delvist kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens øvrige regler. Jeg mener det er beklageligt at Ankestyrelsens begrundelse i afgørelsen af 22. november 2010 ikke overholdt kravene i forvaltningslovens 24, dels ved at begrundelsen ikke angav om der var tale om materiale tilvejebragt til brug for offentlig statistik og/eller videnskabelig undersøgelse, dels ved at begrundelsen ikke angav hvorfor Ankestyrelsen konkret mente at der var tale om materiale tilvejebragt til brug for offentlig statistik og/eller videnskabelig undersøgelse, og dels ved at begrundelsen ikke nærmere gjorde rede for de hensyn der ligger bag undtagelsesbestemmelsen i 10, nr. 5. Jeg mener også det er beklageligt at Ankestyrelsen da din anmodning om aktindsigt faktisk blev afslået med henvisning til 10, nr. 5 ikke vejledte dig om muligheden for at henvende dig til de tre kommuner og søge aktindsigt direkte hos kommunerne efter offentlighedslovens almindelige regler. Jeg har gjort Ankestyrelsen bekendt med min opfattelse. Jeg har bedt om underretning om Ankestyrelsens fornyede behandling af sagen. Ankestyrelsen skrev den 18. januar 2012 til mig at Ankestyrelsen ved afgørelse af 17. januar 2012 havde genoptaget behandlingen af A s anmodning om aktindsigt af 1. november 2010, og givet A aktindsigt i de tre kommuners besvarelser af de udsendte spørgeskemaer. Jeg meddelte herefter Ankestyrelsen at jeg ikke foretog mig mere i sagen. Sagsfremstilling Det fremgår af sagens oplysninger at A den 1. november 2010 anmodede om aktindsigt hos Ankestyrelsen. Af A s aktindsigtsanmodning fremgik blandt andet følgende: 14/17

15 Jeg anmoder om i undersøgelserne Kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet, om at få aktindsigt i spørge skemaets indsendte oplysninger fra Næstved Kommune Holbæk Kommune Slagelse Kommune Anmodning omfatter de enkelte kommuner besvarelser der er givet fra ovenstående kommuner på bilag 3 stille spørgsmål i spørgeskema side 53 til og med side 85. I en af 21. november 2010 til Ankestyrelsen rykkede A for en afgørelse og henviste til at han skulle have modtaget aktindsigten inden den 10. november Den 22. november 2010 traf Ankestyrelsen afgørelse i sagen. Af Ankestyrelsens afgørelse fremgik blandt andet følgende: I har bedt om at få aktindsigt i indsendte oplysninger til spørgeskemaet fra Næstved, Holbæk og Slagelse Kommune. I ønsker endvidere aktindsigt i Næstved, Holbæk og Slagelse Kommunes besvarelser på bilag 3 stille spørgsmål i spørgeskema side 53 til og med side 85. Ankestyrelsen har behandlet jeres anmodning om aktindsigt i de nævnte myndigheders besvarelser af Ankestyrelsens undersøgelse om tilsyn med varige boformer. Ankestyrelsen har på vegne af Socialministeriet gennemført en undersøgelse af kommuners og regioners tilsyn med varige boformer i Undersøgelsen er på 43 sider. Ankestyrelsen har på vegne af Indenrigs- og Sundhedsministeriet gennemført en undersøgelse om kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet i Undersøgelsen er på 86 sider. På vores hjemmeside kan I downloade de endelige rapporter, der indeholder undersøgelsernes resultater. Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) bestemmer jeres ret til aktindsigt. 15/17

16 Ankestyrelsen kan ikke udlevere de enkelte kommuner og regioners besvarelser. Dette materiale er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i 10, nr. 5 i offentlighedsloven, hvorefter materiale, der tilvejebringes som grundlag for udarbejdelsen af offentlig statistik eller videnskabelige undersøgelser ikke er omfattet af bestemmelserne om offentlighed i forvaltningen. Muligheden for at give meroffentlighed er blevet vurderet af Ankestyrelsen. Under henvisning til de hensyn der ligger bag undtagelsesbestemmelsen, kan vi heller ikke imødekomme en anmodning om aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Ankestyrelsen kan sende jer breve og anden korrespondance som vi har haft med kommunerne i forbindelse med udsendelsen af spørgeskemaerne i de nævnte undersøgelser. Såfremt I er interesserede i brevene til kommunerne i forbindelse med igangsætningen af undersøgelserne er I velkomne til at rette henvendelse herom. Vi beklager det sene svar på jeres henvendelse. I en af 22. november 2010 klagede A til mig over Ankestyrelsens afgørelse af samme dato. Han bad i sin klage ombudsmanden om at foranledige at han modtog de oplysninger du havde anmodet om. Efter A s opfattelse var oplysningerne ikke omfattet af undtagelserne i forbindelse med aktindsigt og kunne derfor ikke tilbageholdes. Jeg bekræftede modtagelsen af A s klage med vedhæftede filer ved brev af 16. december Ved brev af samme dato bad jeg Ankestyrelsen om en udtalelse i sagen. Jeg bad også Ankestyrelsen om at låne mig akterne i sagen. Ankestyrelsen afgav den 17. januar 2011 følgende udtalelse: Folketingets Ombudsmand har i brev af 16. december 2010 bedt om Ankestyrelsens akter i sagen samt en udtalelse. Ifølge telefonisk aftale sender Ankestyrelsen kun de akter, som (A) ønsker aktindsigt i. Vi skal gøre Folketingets Ombudsmand opmærksom på, at der er tale om rådata, som i forbindelse med udfærdigelse af undersøgelsen om kommuners og regioners tilsyn på botilbudsområdet er blevet behandlet og valideret efter [hvad; min tilføjelse] kommunerne har indberettet. 16/17

17 ./ Vedlagt er de udfyldte e-survey skemaer for de 3 kommuner til brug for undersøgelsen samt et udtræk fra det behandlede datasæt i Excel vedrørende de 3 kommuner. I brevet fra Ombudsmanden er det ikke nærmere præciseret, hvad Ombudsmanden ønsker udtalelsen skal klarlægge. Vi vedlægger en kopi af vores afgørelse [af 22. november 2010; min bemærkning], som er udtryk for vores praksis på området. Hvis I ønsker en uddybende udtalelse, giver vi gerne det. Vi sender også gerne det vedlagte elektronisk. I et brev af 9. februar 2011 sendte jeg A en kopi af Ankestyrelsens udtalelse af 17. januar 2011 og bad om hans eventuelle bemærkninger til udtalelsen. A oplyste i en af 9. februar 2011 til mig at han ikke havde modtaget nogen form fra aktindsigt fra Ankestyrelsen og derfor ikke kunne tage stilling til Ankestyrelsens udtalelse af 17. januar I et brev af 15. februar 2011 gjorde jeg A opmærksom på at jeg naturligvis ikke heller ikke sammen med mit brev af 9. februar 2011 kunne sende ham en kopi af de akter som jeg havde modtaget fra Ankestyrelsen til brug for min behandling af hans klage over Ankestyrelsens afslag (af 22. november 2010) på indsigt i netop disse akter. Jeg oplyste desuden A om at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger jeg havde modtaget fra ham og fra Ankestyrelsen. Den 16. februar 2011 meddelte A mig at han herefter ville vente på min udtalelse i sagen. Den 21. februar 2011 bekræftede jeg modtagelsen af A s af 16. februar 2011 og gentog at jeg ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger jeg havde modtaget fra ham og fra Ankestyrelsen. NOTE: (*) FOB 2001, s /17

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier

Afgørelse vedr. klage over X Kommunes afslag på aktindsigt i navn og adresse på private tilskudsydere til politiske partier Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K NN T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M valg@im.dk W valg.im.dk Dato: 10. februar 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPMP Sags nr.: 1100224 Dok nr.: 441723 Afgørelse

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Afslag på aktindsigt i datamateriale, der ligger til grund for ghettolisten

Afslag på aktindsigt i datamateriale, der ligger til grund for ghettolisten 2016-9 Afslag på aktindsigt i datamateriale, der ligger til grund for ghettolisten En borger søgte aktindsigt i de data, der lå til grund for udarbejdelsen af den såkaldte ghettoliste, dvs. den liste over

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 26. oktober 2015 Ikke partsstatus og anmodning om aktindsigt

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger 1 1-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere