Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27"

Transkript

1 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens anbefaling blev ejendomsmægler Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Lars P. Henriksen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og fuld beslutningsdygtig. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. AFiK har pr. 1. marts medlemmer. Der har i perioden været forespørgsler fra nogle af de øvrige foreninger i Kolding vedr. betingelserne for sammenlægning med AFiK, men der er ikke indgået nogen aftaler. Det koster 1051 kr. pr. medlem at blive lagt sammen med AFiK. Vi har i 2011 fået 108 nye medlemmer, og 53 medlemmer har meldt sig ud. Så hverken Home Trio eller Waoo har haft synderlig succes hos AFiKs medlemmer. Der blev i efteråret 2011 afholdt en vejledende programafstemning. Afstemningen foregik også denne gang på internettet. Af de ca medlemmer i antennesammenslutningen valgte de ca medlemmer at stemme. Et af spørgsmålene i afstemningen drejede sig om interessen for en mellempakke. Næsten 75 % syntes, at vi skulle lave en mellempakke. Derfor blev der i januar indført en ny mellempakke, som har fået en rigtig fin modtagelse, og indtil nu har 719 medlemmer i AFiK bestilt mellempakken. Indholdet af mellempakken blev som Stofa anbefalede. På grund af den store efterspørgsel på mellempakken, går der lidt tid, fra medlemmerne bestiller pakken, til filteret bliver monteret. I de tre nye pakker for 2012 måtte vi igen reducere i de analoge kanaler for at skaffe plads til flere digitale tjenester. Der er nu 30 analoge kanaler tilbage i den fulde pakke. Der er ingen aktuelle planer om at lukke for det analoge signal, men yderligere reduktion i de analoge kanaler må forventes. TV2 blev betalingskanal i januar Det resulterede i en prisstigning, så den fulde pakke nu koster 4615 kr. pr. år. Som det vil fremgå af regnskabet, er der i 2011 et stort tab på debitorer. Tabet er på kr. - en stor stigning i forhold til tabet i 2010, som var på kr. Ifølge Tre-For er det en stigning i den manglende betalingsevne hos vore medlemmer, der er skyld i det store tab. Bestyrelsen vil dog gå i tættere dialog med Tre-For, så vi sammen kan finde en løsning, der kan begrænse tabet. Tabene i 2012 ser også ud til at blive store ifølge Tre-for.

2 Side 2 af 9 Der har været en ordretilgang i 2011 på nye ordre, og det drejer sig om alt fra fejl, pakkeskift og midlertidige lukninger. Ud over det har der været et væld af telefon- og mailhenvendelser, om bl.a. indstråling på installationer, der ikke er helt HF tætte. De fleste problemer er blevet løst ved, at medlemmerne har udskiftet kablet mellem TV og antennedåse med dobbeltskærmede kabler. Den nye hjemmeside, som er konstrueret af Vibeke, fungerer rigtig godt. Mange medlemmer bruger siden flittigt til bestilling af ydelser. Et slag på tasken vil være, at 50 % af vores ordre bliver bestilt på hjemmesiden, så vi sparer også en hel del på porto. Der blev d. 11. januar 2012 slukket for MPEG2 signalet, så nu sendes der kun i MPEG4 format. Det betød, at mange medlemmer bestilte en Zaptor boks, faktisk så mange at Stofa løb tør for bokse, men Stofa regner med at kunne levere igen i april måned i år. Der er siden marts 2010 til dato givet tilskud til 456 bokse. Vi forventer at stoppe med tilskuddet på de 399 kr. pr. boks den 31. december Vi har fået adgang til Stofas overvågningsværktøjer, så både montørerne og jeg selv kan, overvåge alle modems i byen fra vores PC, og vi kan se historik på alle forbindelser. Det har været til stor hjælp ved vores fejlretninger, og giver et hurtigt og effektivt overblik af driftsituationen. Jeg vil gøre opmærksom på, at Stofa ikke har taget sig betalt for denne ydelse. Et medlem har følt sig snydt vedr. sin programpakke og valgte at gå til sin advokat med sagen. AFiK blev sammen med AAB stævnet i sagen. Den 9. februar mødte vi, sammen med vores advokat op til retssagen. Vi var spændte på at høre rettens vurdering af vores procedurer og leveringsbetingelser, og det endte med, at vi vandt sagen. Igen i år valgte vi at afholde en TV messe i Parkhallen. Messen blev besøgt af ca. 850 personer. Både forhandlere og programudbydere var meget tilfredse med fremmødet og den store interesse, der blev udvist af de fremmødte. Ca. halvdelen af vores medlemmer har internet hos Stofa, og for at gøre brug af de fleste fordele i fordelsaftalen er det nødvendigt at have internet fra Stofa. Alle medlemmer bidrager til betaling af fordelsaftale 1 og 2 med 240 kr. pr. år. AFiK vil fremadrettet arbejde på at få opsagt dele af fordelsaftalen, så det kun er de medlemmer, der rent faktisk bruger de digitale tjenester i fordelsaftalen, der betaler for dem. Desuden ønsker vi at vide hvor mange af vores medlemmer, der bruger de digitale fordele. Vi ser også gerne, at Stofa og AFiK indgår et samarbejde om samkøring af medlems- og kundelister. Det er et problem, at nogle medlemmer skifter til grundpakken men stadigt kan se fuldpakken på web-tv. TV Kolding udsendes nu kun digitalt, og der er et rigtigt fint billede på kanalen. Det er ikke lykkedes os at sende tekst tv på kanalen, men det er noget, vi hurtigst muligt skal have rettet op på, da vi bruger tekst tv til information fra antenneforeningen. Stofa tilbyder nu vælg selv kanaler. Det går ud på, at man kan vælge minimum fire kanaler til priser fra 10 til 40 kr. pr. kanal. Vi så gerne i fremtiden, at valget af kanaler bliver endnu mere individuelt, så man kan nøjes med at tilkøbe bare én kanal. Vedr. sammenlægningen af AFiK og ASIK er vi nu nået dertil, hvor vores advokat har tilrettet de betingelser, som Stofa fremsendte for at kunne godkende en sammenlægning af foreningerne.

3 Side 3 af 9 Efter formandens beretning var der spørgsmål fra salen. Formanden forsikrede om, at han med overvågningsværktøjet fra Stofa ikke kan overvåge, hvilke kanaler de enkelte medlemmer ser, men at der udelukkende er tale om at overvåge signal/støjforholdet i anlægget. Samkøringen af Stofas kundekartotek og AFiKs medlemsliste er ikke en egentlig samkøring men snarere en opdatering af Stofas kundedata. På opfordring fra salen vil bestyrelsen få en udtalelse fra Datatilsynet, inden samkøringen påbegyndes. Det er uforståeligt for såvel bestyrelsen som generalforsamlingen, at der pludseligt er opstået et voldsomt tab på kr på restanter, når Tre-For står for opkrævning af kontingentet. Bestyrelsen indhenter en redegørelse fra Tre-For og arbejder på at forebygge tab i denne størrelsesorden fremover. Der blev spurgt til digitaliseringen af de tyske kanaler, og til underteksterne på de samme kanaler. Forskellen på AFiK og ASIK blev forklaret og betydningen af MPEG2 og MPEG4 blev forklaret. Der blev endvidere spurgt til Bramdrupdam Øst infokanal, der pt. udsendes til hele byen, og til det manglende tekst TV på TV Kolding. Med hensyn til indførelsen af den nye mellempakke så har dette ikke medført udgifter for antenneforeningen. Der er ganske vist indkøbt nye filtre, men udgiften til disse filtre dækkes, når medlemmerne betaler kr. 300 for et filterskift. Der blev i denne forbindelse gjort opmærksom på, at prisen for et filterskift stiger til kr. 450 pr. 1. april Der blev spurgt ind til indholdet af de omtalte fordelspakker. Den nærmere forklaring blev givet under punkt 5c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. Statsautoriseret revisor Per Schøtt gennemgik regnskabet. Regnskabet har en blank påtegning. Der er en stigning i omsætningen og en svag stigning i omkostningerne. Copydanafgiften har mod forventning givet et overskud. Selve anlægget er ikke opført under aktiverne, men det er antenneforeningens ejendom. Note 2 vedrørende opkrævning og betaling af programafgifter, copydan og markedsføringsbidrag er medtaget efter en beslutning på sidste års generalforsamling, og det er ligeledes et ønske fra generalforsamlingen 2011, at eventualforpligtelserne medtages. Efter den overordnede gennemgang af regnskabet svarede kasserer Gunnar Thomsen på spørgsmål fra salen. Antenneforeningen bør have en egenkapital på millioner kroner således, at den er selvforsikret. Forsikring af antenneanlæg er meget dyrt, og selvforsikring har endvidere den fordel, at antenneforeningen kan tjene på kapitalen.

4 Side 4 af 9 Der har de seneste år været overskud på hhv. programafgifter, copydanafgift og markedsføringsbidrag, selv om dette er gennemstrømme. Der er lavet en plan for tilbagebetalingen af det for meget opkrævede, som betales tilbage i 4. kvartal Trefor lukker efter sigende først for strømmen efter tre advarsler. Bestyrelsen undersøger, hvorfor der tilsyneladende kan gå over et år med manglende betaling uden, at der bliver lukket for antennetilslutningen. Udgiften til løn til bogholder og kasserer er steget fra kr til kr hvilket skyldes, at kassereren, som ikke tidligere har været aflønnet, nu får samme løn som bogholderen. Der er ingen særlig garanti for indeståender i bankerne. Det er besluttet at det er nok at sprede likviderne på tre bankinstitutter, og de 24 millioner i Spar Nord står på en fordelagtig aftalekonto. Ikke alle likvider kan investeres da der skal være likviditet til at betale programafgifter m.m. Indskuddet er fra antenneforeninger, som er fusioneret med AFiK. Disse foreninger har indskudt kr pr. medlem, således at alle medlemmer har bidraget ligeligt til kapitalen. Indskuddet på kr er ikke indeksreguleret. Stofa har retten til at udbyde digitale tjenester (internet) i anlægget frem til 2017, såfremt ydelserne tilbydes medlemmerne på markedsvilkår. Ønsker antenneforeningen at udtræde af samarbejdet før 2017, skal den resterende betaling for anlægget udredes, og der skal betales goodwill til Stofa. Ønsker antenneforeningen at udtræde af aftalen efter 2017, skal der alene betales goodwill. Goodwill er en kompliceret udregning, som typisk foretages af revisorer, men som en tommelfingerregel vil goodwill udgøre ca. fem gange overskuddet på internethandlen. Bestyrelsen har kontakt til andre udbydere, men der er ikke diskuteret konkrete tilbud. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Anden behandling af forslag om vedtægtsændringer vedr. budget og kontingentfastsættelse for kommende i stedet for løbende år. Bestyrelsens forslag blev fremlagt for generalforsamlingen af Henrik Nøhr. Ønsket om en ændring af vedtægternes 4 stk. 2, 10 stk. 5, 10 stk. 6.5 og 16 stk. 1 blev fremsat på generalforsamlingen i 2010, og i 2011 blev forslaget vedtaget på generalforsamlingen med 55 stemmer for og 0 imod. I vedtægternes nuværende form bestemmes det i ovenstående paragraffer, at der på generalforsamlingen behandles budget og grundkontingent for det løbende regnskabsår. Dette ønskes ændret til, at der på generalforsamlingen behandles budget og grundkontingent for det kommende regnskabsår. Forslaget blev enstemmigt vedtaget

5 Side 5 af 9 5. Indkomne forslag. A) Ændring af kanallisten. Forslagsstilleren havde foreslået, at den rækkefølge, som de enkelte kanaler forekommer i på frekvensbåndet, skulle svare til den rækkefølge, som kanalerne skulle have på forslagsstillerens TV. Argumentet for forslaget var, at dette vil overflødiggøre en indstilling af TV'et (sortering af kanalerne), hvilket er dyrt for de medlemmer, som skal have assistance til indstillingen. Hvis forslaget vedrører analoge TV, er forslaget ikke teknisk muligt at gennemføre, og hvis forslaget vedrører digitale TV, anbefales det i stedet for, at medlemmet benytter favoritlister. Et medlem gjorde opmærksom på, at det ville være en hjælp for nogle, hvis programoversigterne indeholdt frekvensinformation om de digitale kanaler. Der er ikke udsigt til, at der bliver lavet om på kanalisterne i nærmeste fremtid, og når det sker, vil det slet ikke være i samme størrelsesorden som i januar. Det er svært at vurdere, hvor mange husstande der stadig har analog TV, især da brugerundersøgelsen i efteråret 2011 viste, at ikke alle medlemmer selv er klar over, om de ser analogt eller digitalt TV. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår antenneforeningen stopper med at udsende analoge kanaler, da efterårets brugerundersøgelse viste, at medlemmerne ikke ønskede et analogt stop. Forslagsstilleren var ikke selv til stede. Et enkelt medlem fastholdt, at vedtægterne ikke gav hjemmel til at afvise forslaget med henvisning til forslagsstillerens fravær, men da generalforsamlingen blev spurgt, var der ingen, som ønskede forslaget sat til afstemning. Dermed faldt forslaget. B) Stop for tilskud til Zaptor bokse pr. 31/ Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende mulighed for at få et tilskud på kr. 399 til erhvervelse af en Zaptor boks pr. husstand ophører pr. 31/ Argumentet for forslaget er, at en stor del af medlemmerne på nuværende tidspunkt har mulighed for at se digitalt TV, og at den del, der endnu ikke har muligheden, har haft god tid til at omstille sig, såfremt de ønskede det. På generalforsamllingen den 26. marts 2008 blev det vedtaget at afsætte 6,8 mio. kr. til finansiering af bredbånds TV hos slutbrugeren, og der er siden udbetalt tilskud til 1679 Zaptor bokse. Hvis medlemmerne har et analogt TV, skal de bruge en boks for at se de digitale kanaler. Denne boks behøver ikke nødvendigvis at være en Zaptor boks. Hvis medlemmerne ønsker at gøre brug af digitale tjenester som f.eks. online TV guide, start forfra og leje af film, skal de have en Zaptor boks med kort samt en internetforbindelse hos Stofa. Stofa stiller gratis en bærelinie til rådighed, hvis det er nødvendigt, når medlemmerne køber et Zaptor kort. Alle der har et digitalt TV kan se de digitale kanaler uden nogen form for boks. At antenneforeningen yder tilskud til Zaptor boksene, er der udsendt brev til hvert enkelt medlem om, det har stået på hjemmesiden, det har været omtalt i avisartikler, og der har

6 Side 6 af 9 været informeret om det på TV messerne. Alligevel er der angiveligt medlemmer, som aldrig har hørt om tilskuddet. Prisen på Zaptor boksen stiger og falder hele tiden. Det er Stofa, der fastsætter prisen, hvilket AFiK ikke har nogen indflydelse på. Antenneforeningens tilskud til boksen er dog altid det samme. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. C) Stillingtagen til Fordelsaftale III fra Stofa. AntenneForeningen i Kolding har i 2009 og 2010 indgået hhv. Fordelsaftale I og Fordelsaftale II med Stofa. Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til, om dette er vejen frem, ved at generalforsamlingen siger enten ja eller nej til Fordelsaftale III. Fordelsaftale I og Fordelsaftale II som der pr. 1/ betales kr. 25,75 pr. måned pr. medlem for indeholder følgende: Tjeneste: Forklaring: Digitalt clear af alle programmer i grundudbuddet. pakken udsendes ukodet i digital form. Alle programmer i lille, mellem og fuld Gratis bredbåndsforbindelse (256 Kbit/s). Bærelinie som kan benyttes til at sende s og til at læse nyheder på nettet samt gå i net-bank. Gratis VoIP abonnement med tillægstjenester (Vis nummer, Viderestilling, Tele- udenom sin PC. Der betales enten kr. 50 Telefoni via sin internetforbindelse men fonsvarer) som er forbrugsafregnet eller pr. måned eller afregnes pr. forbrug. til en fast pris aktuelt 50 kr. pr. md. Kræver Stofa bredbånd. Web TV indenfor hjemmet. Mulighed for at se udvalgte TV kanaler på sin PC, sin touchpad eller andre medier, som er tilkoblet hjemmets modem enten kablet eller trådløst. Storage (5 GB). 10% rabat på Stofas bredbånd. 50% rabat på Zaptorkortet. StartForfra og DRs arkiv, DR NU, inkluderet i Zaptorkortafgiften. Kræver Stofa bredbånd. 5 GB lagerplads på en Stofa server. Kan f.eks. benyttes til backup af filer. Kræver Stofa bredbånd. Mulighed for at starte igangværende udsendelser forfra på udvalgte kanaler. Mulighed for at se programmer fra DR s arkiver. Kræver Zaptor boks med kort.

7 Side 7 af 9 Fordelsaftale III som kan træde i kraft pr og som koster kr. 4,25 ekstra pr. måned pr. medlem indeholder følgende: Tjeneste: Forklaring: WebTv To Go Mulighed for at se udvalgte TV kanaler på sin PC, sin smartphone eller andre medier, som er koblet på internettet indenfor landets grænser. Kræver Stofa bredbånd. Catch up (StartForfra+) Mulighed for at starte udsendelser fra de sidste 24 timer forfra på udvalgte kanaler. Kræver Zaptor boks med kort. npvr (Optag) Mulighed for at optage udsendelser fra udvalgte kanaler og gemme udsendelsen centralt hos Stofa. Kræver Zaptor boks med kort. Nat. Geo. Wild HD udgår af grundpakke Ud af medlemmer har godt 1600 fået tilskud til en Zaptor boks. Hvor mange husstande der rent faktisk har en Zaptor boks, og hvor mange af disse, der gør brug af tjenesterne i fordelspakkerne, vides ikke. Fordelsaftale og Fordelsaftale II er allerede indgået, da de indeholder tjenester (f.eks. digital clear), som alle kan benytte sig af uden at være Stofa kunde. Der var meget forskellige holdninger til fordelspakkerne. Nogle så gerne, at der ligesom der arbejdes for frit valg blandt TV kanalerne også skal arbejdes for frit tilkøb af fordelsgoder. Prisen for fordelsgoderne fastsættes af Stofa, men hvis de skal udbydes som frie tilkøb, bliver de helt sikkert dyrere, end hvis de sælges samlet til alle. Dette medførte forslag om, at tjenester, der ikke vedrørte Zaptor, skulle pilles ud af aftalen, og at der ikke skulle betales for at få rabat. Bestyrelsens indstilling til Fordelsaftale III er et nej, men såfremt Stofa ønsker at tilbyde Fordelsaftale III gratis, så tager antenneforeningen gerne imod den. Morten Frydendall, formanden for ASIK, tog ordet og forklarede, at tanken med fordelspakkerne var, at beløbet skulle gå til en udviklingspulje, og at alle tre fordelsaftaler ville blive opsagt og genforhandlet, når Fordelsaftale III var indgået. Morten Frydendall forklarede endvidere, at delegeretforsamlingen i ASIK havde besluttet, at foreningerne skulle tilslutte sig aftalen, og at de andre foreninger allerede havde sagt ja. Morten Frydendall sluttede af med at erklære, at såfremt generalforsamlingen valgte at stemme nej til Fordelsaftale III, ville dette være et mistillidsvotum til ASIK og medføre indkaldelse til et ekstraordinært delegeretmøde.

8 Side 8 af 9 Det blev indskærpet, at det kun var Fordelsaftale III, der var til afstemning og ikke Fordelsaftale I og Fordelsaftale II. Der blev forlangt skriftligt afstemning, og resultatet blev, at 57 stemte nej til Fordelsaftale III, 15 stemte ja og 1 stemte blankt. Mens stemmerne blev talt op, var der pause, hvor de fremmødte kunne nyde en øl eller sodavand. I pausen blev der trukket lod om rigtig mange, flotte præmier sponsoreret af Stofa og af forskellige TV kanaler. 6. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det løbende og det kommende regnskabsår. (Hvis forslaget under pkt. 4 nedstemmes, behandles kun budget for det løbende regnskabsår.) Budgetterne blev ikke gennemgået i sin helhed, men de poster, som generalforsamlingen ønskede belyst, blev gennemgået. Der er også i 2012 og 2013 budgetteret med store tab på debitorer, selv om bestyrelsen forventer at få bedre kontrol med restancerne. Justering af forstærkere er en stor post, og bestyrelsen blev opfordret til at søge alternative leverandører og at lave en rammeaftale. Det blev bemærket, at Stofa havde lukket butikken i Sydbanegade uden at kunderne havde fået andet til gengæld. Medlemmet savnede information om denne serviceforringelse. Stofa har begrundet lukningen med, at de kan yde en bedre service via telefonen. AFiK servicere fortsat sine medlemmer via hjemmeside og konsulenten. Ved udarbejdelse af planen for tilbagebetaling af de for meget opkrævede afgifter har det ikke været muligt at beregne præcis, hvor meget hvert enkelt medlem har betalt for meget. I stedet er tilbagebetalingen beregnet for hver pakke og betales tilbage i forbindelse med opkrævningen i fjerde kvartal Tilbagebetalingen er ikke omtalt i årsrapporten og er heller ikke med i budgettet for Statsautoriseret revisor Per Schøtt mente, at tilbagebetalingen nok skulle have været med i budgettet, men at den ikke skulle være nævnt i årsrapporten, da tilbagebetalingen ikke fremstod som en forpligtelse ved regnskabsafslutningen. Budgettet for 2012 og 2013 er baseret på et grundkontingent på kr Et medlem mente, at budgettet udviste så graverende mangler, at der burde stemmes nej. 5 stemte imod kontingentforhøjelsen, 2 stemte blankt og 68 stemte for kontingentforhøjelsen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. Carl-Erik Madsen, Peter Madsen og Vibeke Futtrup blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Carl-Erik Thomsen, Curt Andersen, Morten Frydendall og Niels Kjestrup stillede op som suppleanter. Curt Andersen og Morten Frydendall blev valgt.

9 Side 9 af 9 8. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev genvalgt som interne revisorer uden modkandidater. Palle Lysbjerg blev genvalgt til revisorsuppleant uden modkandidat. 9. Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg. En udlejer opkræver kr. pr. måned i såkaldt antenneafkast. Lejer henvises til lejerorganisationerne for at få afklaret om dette kan være korrekt, når antenneforeningen vedligeholder anlægget frem til første stik eller fordelingspunkt i lejligheden. Hvis udlejer står for opkrævningen af antennebidraget, kan udlejer forlange op til 10% af grundkontingntet i administrationsgebyr. Der blev fremsat forslag om nye TV kanaler som f.eks. RTL Zaub eller flere BBC kanaler og et medlem gjorde opmærksom på, at infobjælken på Zaptor fortsat kører på vintertid. Formand Peter Madsen lovede at undersøge, hvor mange Zaptor bokse Stofa har udleveret til brugere i Kolding. Det blev foreslået at lade generalforsamlingen starte en time tidligere eller at finde et andet lokale således, at bestyrelsen ikke kunne presse medlemmerne til at begrænse spørgelysten med henvisning til det fremskredne tidspunkt. Formand Peter Madsen takkede dirigenten og forsamlingen for et godt møde. Kolding, den 14. april 2012 Lars P. Henriksen Dirigent Henrik Nøhr Sekretær Vibeke Futtrup Referent

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 23. februar 2011, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2012: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 27. februar 2013, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2013: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 25. februar 2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2009: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 9. februar 2010, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug torsdag den 27. maj 2010 kl. 19.00 i Uddannelsecentret, Schacksgade 39, Odense C. Dagsorden. 1. Valg af dirigent Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2010 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014

Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling 24. november 2014 År, 2014, den 24. november kl. 20.50 afholdtes budgetgeneralforsamling

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 24. marts 2013 kl. 19.00 På Præstø Skole, 4720 Præstø

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006

Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06 82 Årsrapport for 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Antenneforeningen i Kolding (AFiK) CVR-nr. 28 16 06

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2015

Referat af Generalforsamling 2015 Referat af Generalforsamling 2015 Sted: Bredballe Sognegård Dato: Mandag den 2. februar 2015, kl. 19.00 Deltagere fra bestyrelsen: Deltagende medlemmer: Jesper Aagaard, formand Bjarne Dahl Kristensen,

Læs mere

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013

Bredballe Antennelaug. Programafstemning 2012. Resultat. Nyt kanalmønster. Ændringer og tilbud 2013 Bredballe Antennelaug Medlemsinformation nr. 5 2 0 1 2 Programafstemning 2012 Resultat Nyt kanalmønster Ændringer og tilbud 2013 @ www.bredballe-antennelaug.dk 3-pakke løsningen bliver nu en realitet fra

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1.

Selv den bedste installation kan blive ødelagt, hvis f.eks. kablet får for skarpe bøjninger og lederen inde i kablet knækker. 1. Hvis du sidder og bliver irriteret over at have firkanter, streger, striber eller sne på en kanal, er det højst sandsynligt dit antennekabel og dine antennestik der er problemet. Alt for mange har stadig

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst

Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012. Jørn Holst Infomøde i Taulov Antenneforening 12-1-2012 Jørn Holst Udfordringer! Waoo Pakkesalg (tripleplay) Præsenteret for slutbruger som enkelt og overskueligt Køb en med det hele for en overkommelig pris. Oprettelsesrabatter

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 26. MAJ 2004, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011.

Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Referat af Generalforsamlingen den 24. marts 2011. Formanden bød velkommen til den årlige generalforsamling, der var mødt 2o medlemmer, og en særlig velkomst til Niels Poulsen fra God Tone. Ad. 1: Dagsorden:

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Antenneforeningen Langdraget Christian Limkilde Chefkonsulent 2 YouSee Præsentation Status på Kabel TV 2. april signal på eksisterende anlæg 31. maj anlægget færdigombygget

Læs mere

Tv fra YouSee - på alle skærme

Tv fra YouSee - på alle skærme Tv fra YouSee - på alle skærme Til Grundejerlauget Holteavlsgård V/ Christian Limkilde Agenda Digital/Analog TV pakker NYHED: Bland selv TV fra YouSee Se TV når det passer dig (YouSee Plus) Bredbånd YouSee

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune.

1 Foreningens navn, hjemsted og formål Stk. 1 Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Vedtægter 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Nyboe Antenneforening. Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. Formålet er at drive antenneforening for modtagning af tv- og radioprogrammer,

Læs mere

Grundejerforeningen Løvsangerparken

Grundejerforeningen Løvsangerparken Generalforsamling den 12. marts 2008 Til stede personligt: nr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74,

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter

Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling. Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter Ændringsforslag til gennemgang på General forsamling Tidligere vedtægter Ændring Nye vedtægter 1.: Navn og hjemsted: Laugets navn: Herlufmagle-Gelsted Antennelaug. Laugets hjemsted: Gelsted. 1.: Navn og

Læs mere

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010

Birkelse Ryaa Antenneforening FORMANDENS BERETNING 2010 Birkelse Ryaa Antenneforening Birkelse 2. marts 2011 FORMANDENS BERETNING 2010 Så er vi igen samlet til generalforsamling i Antenneforeningen, denne gang er det 8 gang vi er samlet. Vi skal se tilbage

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder!

Velkommen. til Antenneforeningen Brøndby. Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen. Gem denne folder! Velkommen til Antenneforeningen Brøndby Information om pakker, priser og produkter i Antenneforeningen Gem denne folder! Indhold TV...4 Internet...8 Telefoni...19 Priser...12 Diverse...14 Velkommen Jeg

Læs mere

Gørlev Antenneforening

Gørlev Antenneforening Love og vedtægter for 1 Foreningens navn er:. 2 Foreningens interesseområde er: Gørlev by. 3 Foreningens formål er at drive og eje et fællesantenneanlæg, der kan forsyne medlemmerne med. 1. Internet og

Læs mere

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014

Christiansfeld Net Brugernes eget antenne net. Velkommen. Generalforsamling 2014 Velkommen til Generalforsamlingen 2014 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne

Læs mere

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal

DIANALUND ANTENNEFORENING. ordinær generalforsamling. onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i. Holbergskolens Multisal DIANALUND ANTENNEFORENING ordinær generalforsamling onsdag den 30. marts 2011 kl. 19,00 i Holbergskolens Multisal Referat 1. Valg af dirigent. Knud Erik Kamstrup valgt 2. Beretning. Dianalund Antenneforenings

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god.

Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været god. 1 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Generalforsamling den 14. marts 2012. Generelt. Odder Antenneforening har igen i 2011 haft et godt år. Generelt kan det siges, at kvaliteten af signalforsyningen har været

Læs mere

YouSee Tv. - hvad vil du se?

YouSee Tv. - hvad vil du se? YouSee Tv - hvad vil du se? Faste tv-pakker som vi har blandet Grundpakke 25 Mellempakke 3 5 Fuldpakke 64 * * * Regionskanaler fra TV 2, hvor der indgår to af kanalerne i tv-pakken DR1, DR2 og DR3 Synstolkning

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014

Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Aalborg, den 25. november 2014 Generalforsamling. I Skalborggaardhallen 24. november 2014 Dagsorden: Hovedpunkter, ellers se bilag 1. Valg at dirigent. 2. Vedtagelse at forretningsorden. 3. Beretning om

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING

AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 25. MAJ 2005, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2008:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2008: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Tirsdag den 24. februar 2009, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7

TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 2008 23. APRIL 2008 Side 1 af 7 Tune Kabelnet 2008 Forkortet internet-version. Det er ikke er tilladt at distribuere, kopiere, gengive eller på anden vis anvende (f.eks.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA

Antennelauget Flimmer. Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Antennelauget Flimmer Referat fra ordinær generalforsamling 25. marts 2009 kl. 19.00 På Havdrup Skole, i Storrum IA Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om Antennelaugets virksomhed 3. Aflæggelse

Læs mere

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening.

behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Installation af Zaptor-kort i kortlæser (CA-modul) ved fjernsyn med indbygget DVB-C tuner behøves ikke hvis du bare skal se Pakke 1, Pakke 2 og Pakke 3 fra Fensmark Antenneforening. Ønsker du derimod at

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 3. februar 2014 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 3. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2015

Nyhedsbrev Marts 2015 Nyhedsbrev Marts 2015 Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd Telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 21.-22. marts 2015. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes torsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING REFERAT AF TUNE KABELNETs EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 14. august 2003, Tune Menighedscenter TUNE KABELNET Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer 3.

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Den bedste underholdning samlet et sted!

Den bedste underholdning samlet et sted! Den bedste underholdning samlet et sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din pakke Se de nyeste film og serier med YouSee Play Millioner af

Læs mere

Eriksminde Antenneforening

Eriksminde Antenneforening Eriksminde Antenneforening Analog og digital TV Hurtig og billig bredbånd IP-telefoni Digital nabohjælp Bladet er omdelt omkring weekenden 24.-25. marts 2012. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes

Læs mere