Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27"

Transkript

1 Side 1 af 9 Ordinær generalforsamling torsdag den 29. marts 2012 kl. 19:00 på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 75 stemmeberettigede medlemmer. Formand Peter Madsen bød velkommen til forsamlingen. 1. Valg af dirigent. På bestyrelsens anbefaling blev ejendomsmægler Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Lars P. Henriksen konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og fuld beslutningsdygtig. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse. AFiK har pr. 1. marts medlemmer. Der har i perioden været forespørgsler fra nogle af de øvrige foreninger i Kolding vedr. betingelserne for sammenlægning med AFiK, men der er ikke indgået nogen aftaler. Det koster 1051 kr. pr. medlem at blive lagt sammen med AFiK. Vi har i 2011 fået 108 nye medlemmer, og 53 medlemmer har meldt sig ud. Så hverken Home Trio eller Waoo har haft synderlig succes hos AFiKs medlemmer. Der blev i efteråret 2011 afholdt en vejledende programafstemning. Afstemningen foregik også denne gang på internettet. Af de ca medlemmer i antennesammenslutningen valgte de ca medlemmer at stemme. Et af spørgsmålene i afstemningen drejede sig om interessen for en mellempakke. Næsten 75 % syntes, at vi skulle lave en mellempakke. Derfor blev der i januar indført en ny mellempakke, som har fået en rigtig fin modtagelse, og indtil nu har 719 medlemmer i AFiK bestilt mellempakken. Indholdet af mellempakken blev som Stofa anbefalede. På grund af den store efterspørgsel på mellempakken, går der lidt tid, fra medlemmerne bestiller pakken, til filteret bliver monteret. I de tre nye pakker for 2012 måtte vi igen reducere i de analoge kanaler for at skaffe plads til flere digitale tjenester. Der er nu 30 analoge kanaler tilbage i den fulde pakke. Der er ingen aktuelle planer om at lukke for det analoge signal, men yderligere reduktion i de analoge kanaler må forventes. TV2 blev betalingskanal i januar Det resulterede i en prisstigning, så den fulde pakke nu koster 4615 kr. pr. år. Som det vil fremgå af regnskabet, er der i 2011 et stort tab på debitorer. Tabet er på kr. - en stor stigning i forhold til tabet i 2010, som var på kr. Ifølge Tre-For er det en stigning i den manglende betalingsevne hos vore medlemmer, der er skyld i det store tab. Bestyrelsen vil dog gå i tættere dialog med Tre-For, så vi sammen kan finde en løsning, der kan begrænse tabet. Tabene i 2012 ser også ud til at blive store ifølge Tre-for.

2 Side 2 af 9 Der har været en ordretilgang i 2011 på nye ordre, og det drejer sig om alt fra fejl, pakkeskift og midlertidige lukninger. Ud over det har der været et væld af telefon- og mailhenvendelser, om bl.a. indstråling på installationer, der ikke er helt HF tætte. De fleste problemer er blevet løst ved, at medlemmerne har udskiftet kablet mellem TV og antennedåse med dobbeltskærmede kabler. Den nye hjemmeside, som er konstrueret af Vibeke, fungerer rigtig godt. Mange medlemmer bruger siden flittigt til bestilling af ydelser. Et slag på tasken vil være, at 50 % af vores ordre bliver bestilt på hjemmesiden, så vi sparer også en hel del på porto. Der blev d. 11. januar 2012 slukket for MPEG2 signalet, så nu sendes der kun i MPEG4 format. Det betød, at mange medlemmer bestilte en Zaptor boks, faktisk så mange at Stofa løb tør for bokse, men Stofa regner med at kunne levere igen i april måned i år. Der er siden marts 2010 til dato givet tilskud til 456 bokse. Vi forventer at stoppe med tilskuddet på de 399 kr. pr. boks den 31. december Vi har fået adgang til Stofas overvågningsværktøjer, så både montørerne og jeg selv kan, overvåge alle modems i byen fra vores PC, og vi kan se historik på alle forbindelser. Det har været til stor hjælp ved vores fejlretninger, og giver et hurtigt og effektivt overblik af driftsituationen. Jeg vil gøre opmærksom på, at Stofa ikke har taget sig betalt for denne ydelse. Et medlem har følt sig snydt vedr. sin programpakke og valgte at gå til sin advokat med sagen. AFiK blev sammen med AAB stævnet i sagen. Den 9. februar mødte vi, sammen med vores advokat op til retssagen. Vi var spændte på at høre rettens vurdering af vores procedurer og leveringsbetingelser, og det endte med, at vi vandt sagen. Igen i år valgte vi at afholde en TV messe i Parkhallen. Messen blev besøgt af ca. 850 personer. Både forhandlere og programudbydere var meget tilfredse med fremmødet og den store interesse, der blev udvist af de fremmødte. Ca. halvdelen af vores medlemmer har internet hos Stofa, og for at gøre brug af de fleste fordele i fordelsaftalen er det nødvendigt at have internet fra Stofa. Alle medlemmer bidrager til betaling af fordelsaftale 1 og 2 med 240 kr. pr. år. AFiK vil fremadrettet arbejde på at få opsagt dele af fordelsaftalen, så det kun er de medlemmer, der rent faktisk bruger de digitale tjenester i fordelsaftalen, der betaler for dem. Desuden ønsker vi at vide hvor mange af vores medlemmer, der bruger de digitale fordele. Vi ser også gerne, at Stofa og AFiK indgår et samarbejde om samkøring af medlems- og kundelister. Det er et problem, at nogle medlemmer skifter til grundpakken men stadigt kan se fuldpakken på web-tv. TV Kolding udsendes nu kun digitalt, og der er et rigtigt fint billede på kanalen. Det er ikke lykkedes os at sende tekst tv på kanalen, men det er noget, vi hurtigst muligt skal have rettet op på, da vi bruger tekst tv til information fra antenneforeningen. Stofa tilbyder nu vælg selv kanaler. Det går ud på, at man kan vælge minimum fire kanaler til priser fra 10 til 40 kr. pr. kanal. Vi så gerne i fremtiden, at valget af kanaler bliver endnu mere individuelt, så man kan nøjes med at tilkøbe bare én kanal. Vedr. sammenlægningen af AFiK og ASIK er vi nu nået dertil, hvor vores advokat har tilrettet de betingelser, som Stofa fremsendte for at kunne godkende en sammenlægning af foreningerne.

3 Side 3 af 9 Efter formandens beretning var der spørgsmål fra salen. Formanden forsikrede om, at han med overvågningsværktøjet fra Stofa ikke kan overvåge, hvilke kanaler de enkelte medlemmer ser, men at der udelukkende er tale om at overvåge signal/støjforholdet i anlægget. Samkøringen af Stofas kundekartotek og AFiKs medlemsliste er ikke en egentlig samkøring men snarere en opdatering af Stofas kundedata. På opfordring fra salen vil bestyrelsen få en udtalelse fra Datatilsynet, inden samkøringen påbegyndes. Det er uforståeligt for såvel bestyrelsen som generalforsamlingen, at der pludseligt er opstået et voldsomt tab på kr på restanter, når Tre-For står for opkrævning af kontingentet. Bestyrelsen indhenter en redegørelse fra Tre-For og arbejder på at forebygge tab i denne størrelsesorden fremover. Der blev spurgt til digitaliseringen af de tyske kanaler, og til underteksterne på de samme kanaler. Forskellen på AFiK og ASIK blev forklaret og betydningen af MPEG2 og MPEG4 blev forklaret. Der blev endvidere spurgt til Bramdrupdam Øst infokanal, der pt. udsendes til hele byen, og til det manglende tekst TV på TV Kolding. Med hensyn til indførelsen af den nye mellempakke så har dette ikke medført udgifter for antenneforeningen. Der er ganske vist indkøbt nye filtre, men udgiften til disse filtre dækkes, når medlemmerne betaler kr. 300 for et filterskift. Der blev i denne forbindelse gjort opmærksom på, at prisen for et filterskift stiger til kr. 450 pr. 1. april Der blev spurgt ind til indholdet af de omtalte fordelspakker. Den nærmere forklaring blev givet under punkt 5c. Formandens beretning blev herefter godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år. Statsautoriseret revisor Per Schøtt gennemgik regnskabet. Regnskabet har en blank påtegning. Der er en stigning i omsætningen og en svag stigning i omkostningerne. Copydanafgiften har mod forventning givet et overskud. Selve anlægget er ikke opført under aktiverne, men det er antenneforeningens ejendom. Note 2 vedrørende opkrævning og betaling af programafgifter, copydan og markedsføringsbidrag er medtaget efter en beslutning på sidste års generalforsamling, og det er ligeledes et ønske fra generalforsamlingen 2011, at eventualforpligtelserne medtages. Efter den overordnede gennemgang af regnskabet svarede kasserer Gunnar Thomsen på spørgsmål fra salen. Antenneforeningen bør have en egenkapital på millioner kroner således, at den er selvforsikret. Forsikring af antenneanlæg er meget dyrt, og selvforsikring har endvidere den fordel, at antenneforeningen kan tjene på kapitalen.

4 Side 4 af 9 Der har de seneste år været overskud på hhv. programafgifter, copydanafgift og markedsføringsbidrag, selv om dette er gennemstrømme. Der er lavet en plan for tilbagebetalingen af det for meget opkrævede, som betales tilbage i 4. kvartal Trefor lukker efter sigende først for strømmen efter tre advarsler. Bestyrelsen undersøger, hvorfor der tilsyneladende kan gå over et år med manglende betaling uden, at der bliver lukket for antennetilslutningen. Udgiften til løn til bogholder og kasserer er steget fra kr til kr hvilket skyldes, at kassereren, som ikke tidligere har været aflønnet, nu får samme løn som bogholderen. Der er ingen særlig garanti for indeståender i bankerne. Det er besluttet at det er nok at sprede likviderne på tre bankinstitutter, og de 24 millioner i Spar Nord står på en fordelagtig aftalekonto. Ikke alle likvider kan investeres da der skal være likviditet til at betale programafgifter m.m. Indskuddet er fra antenneforeninger, som er fusioneret med AFiK. Disse foreninger har indskudt kr pr. medlem, således at alle medlemmer har bidraget ligeligt til kapitalen. Indskuddet på kr er ikke indeksreguleret. Stofa har retten til at udbyde digitale tjenester (internet) i anlægget frem til 2017, såfremt ydelserne tilbydes medlemmerne på markedsvilkår. Ønsker antenneforeningen at udtræde af samarbejdet før 2017, skal den resterende betaling for anlægget udredes, og der skal betales goodwill til Stofa. Ønsker antenneforeningen at udtræde af aftalen efter 2017, skal der alene betales goodwill. Goodwill er en kompliceret udregning, som typisk foretages af revisorer, men som en tommelfingerregel vil goodwill udgøre ca. fem gange overskuddet på internethandlen. Bestyrelsen har kontakt til andre udbydere, men der er ikke diskuteret konkrete tilbud. Regnskabet blev herefter godkendt. 4. Anden behandling af forslag om vedtægtsændringer vedr. budget og kontingentfastsættelse for kommende i stedet for løbende år. Bestyrelsens forslag blev fremlagt for generalforsamlingen af Henrik Nøhr. Ønsket om en ændring af vedtægternes 4 stk. 2, 10 stk. 5, 10 stk. 6.5 og 16 stk. 1 blev fremsat på generalforsamlingen i 2010, og i 2011 blev forslaget vedtaget på generalforsamlingen med 55 stemmer for og 0 imod. I vedtægternes nuværende form bestemmes det i ovenstående paragraffer, at der på generalforsamlingen behandles budget og grundkontingent for det løbende regnskabsår. Dette ønskes ændret til, at der på generalforsamlingen behandles budget og grundkontingent for det kommende regnskabsår. Forslaget blev enstemmigt vedtaget

5 Side 5 af 9 5. Indkomne forslag. A) Ændring af kanallisten. Forslagsstilleren havde foreslået, at den rækkefølge, som de enkelte kanaler forekommer i på frekvensbåndet, skulle svare til den rækkefølge, som kanalerne skulle have på forslagsstillerens TV. Argumentet for forslaget var, at dette vil overflødiggøre en indstilling af TV'et (sortering af kanalerne), hvilket er dyrt for de medlemmer, som skal have assistance til indstillingen. Hvis forslaget vedrører analoge TV, er forslaget ikke teknisk muligt at gennemføre, og hvis forslaget vedrører digitale TV, anbefales det i stedet for, at medlemmet benytter favoritlister. Et medlem gjorde opmærksom på, at det ville være en hjælp for nogle, hvis programoversigterne indeholdt frekvensinformation om de digitale kanaler. Der er ikke udsigt til, at der bliver lavet om på kanalisterne i nærmeste fremtid, og når det sker, vil det slet ikke være i samme størrelsesorden som i januar. Det er svært at vurdere, hvor mange husstande der stadig har analog TV, især da brugerundersøgelsen i efteråret 2011 viste, at ikke alle medlemmer selv er klar over, om de ser analogt eller digitalt TV. Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår antenneforeningen stopper med at udsende analoge kanaler, da efterårets brugerundersøgelse viste, at medlemmerne ikke ønskede et analogt stop. Forslagsstilleren var ikke selv til stede. Et enkelt medlem fastholdt, at vedtægterne ikke gav hjemmel til at afvise forslaget med henvisning til forslagsstillerens fravær, men da generalforsamlingen blev spurgt, var der ingen, som ønskede forslaget sat til afstemning. Dermed faldt forslaget. B) Stop for tilskud til Zaptor bokse pr. 31/ Bestyrelsen foreslår, at den eksisterende mulighed for at få et tilskud på kr. 399 til erhvervelse af en Zaptor boks pr. husstand ophører pr. 31/ Argumentet for forslaget er, at en stor del af medlemmerne på nuværende tidspunkt har mulighed for at se digitalt TV, og at den del, der endnu ikke har muligheden, har haft god tid til at omstille sig, såfremt de ønskede det. På generalforsamllingen den 26. marts 2008 blev det vedtaget at afsætte 6,8 mio. kr. til finansiering af bredbånds TV hos slutbrugeren, og der er siden udbetalt tilskud til 1679 Zaptor bokse. Hvis medlemmerne har et analogt TV, skal de bruge en boks for at se de digitale kanaler. Denne boks behøver ikke nødvendigvis at være en Zaptor boks. Hvis medlemmerne ønsker at gøre brug af digitale tjenester som f.eks. online TV guide, start forfra og leje af film, skal de have en Zaptor boks med kort samt en internetforbindelse hos Stofa. Stofa stiller gratis en bærelinie til rådighed, hvis det er nødvendigt, når medlemmerne køber et Zaptor kort. Alle der har et digitalt TV kan se de digitale kanaler uden nogen form for boks. At antenneforeningen yder tilskud til Zaptor boksene, er der udsendt brev til hvert enkelt medlem om, det har stået på hjemmesiden, det har været omtalt i avisartikler, og der har

6 Side 6 af 9 været informeret om det på TV messerne. Alligevel er der angiveligt medlemmer, som aldrig har hørt om tilskuddet. Prisen på Zaptor boksen stiger og falder hele tiden. Det er Stofa, der fastsætter prisen, hvilket AFiK ikke har nogen indflydelse på. Antenneforeningens tilskud til boksen er dog altid det samme. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. C) Stillingtagen til Fordelsaftale III fra Stofa. AntenneForeningen i Kolding har i 2009 og 2010 indgået hhv. Fordelsaftale I og Fordelsaftale II med Stofa. Bestyrelsen ønsker, at generalforsamlingen tager stilling til, om dette er vejen frem, ved at generalforsamlingen siger enten ja eller nej til Fordelsaftale III. Fordelsaftale I og Fordelsaftale II som der pr. 1/ betales kr. 25,75 pr. måned pr. medlem for indeholder følgende: Tjeneste: Forklaring: Digitalt clear af alle programmer i grundudbuddet. pakken udsendes ukodet i digital form. Alle programmer i lille, mellem og fuld Gratis bredbåndsforbindelse (256 Kbit/s). Bærelinie som kan benyttes til at sende s og til at læse nyheder på nettet samt gå i net-bank. Gratis VoIP abonnement med tillægstjenester (Vis nummer, Viderestilling, Tele- udenom sin PC. Der betales enten kr. 50 Telefoni via sin internetforbindelse men fonsvarer) som er forbrugsafregnet eller pr. måned eller afregnes pr. forbrug. til en fast pris aktuelt 50 kr. pr. md. Kræver Stofa bredbånd. Web TV indenfor hjemmet. Mulighed for at se udvalgte TV kanaler på sin PC, sin touchpad eller andre medier, som er tilkoblet hjemmets modem enten kablet eller trådløst. Storage (5 GB). 10% rabat på Stofas bredbånd. 50% rabat på Zaptorkortet. StartForfra og DRs arkiv, DR NU, inkluderet i Zaptorkortafgiften. Kræver Stofa bredbånd. 5 GB lagerplads på en Stofa server. Kan f.eks. benyttes til backup af filer. Kræver Stofa bredbånd. Mulighed for at starte igangværende udsendelser forfra på udvalgte kanaler. Mulighed for at se programmer fra DR s arkiver. Kræver Zaptor boks med kort.

7 Side 7 af 9 Fordelsaftale III som kan træde i kraft pr og som koster kr. 4,25 ekstra pr. måned pr. medlem indeholder følgende: Tjeneste: Forklaring: WebTv To Go Mulighed for at se udvalgte TV kanaler på sin PC, sin smartphone eller andre medier, som er koblet på internettet indenfor landets grænser. Kræver Stofa bredbånd. Catch up (StartForfra+) Mulighed for at starte udsendelser fra de sidste 24 timer forfra på udvalgte kanaler. Kræver Zaptor boks med kort. npvr (Optag) Mulighed for at optage udsendelser fra udvalgte kanaler og gemme udsendelsen centralt hos Stofa. Kræver Zaptor boks med kort. Nat. Geo. Wild HD udgår af grundpakke Ud af medlemmer har godt 1600 fået tilskud til en Zaptor boks. Hvor mange husstande der rent faktisk har en Zaptor boks, og hvor mange af disse, der gør brug af tjenesterne i fordelspakkerne, vides ikke. Fordelsaftale og Fordelsaftale II er allerede indgået, da de indeholder tjenester (f.eks. digital clear), som alle kan benytte sig af uden at være Stofa kunde. Der var meget forskellige holdninger til fordelspakkerne. Nogle så gerne, at der ligesom der arbejdes for frit valg blandt TV kanalerne også skal arbejdes for frit tilkøb af fordelsgoder. Prisen for fordelsgoderne fastsættes af Stofa, men hvis de skal udbydes som frie tilkøb, bliver de helt sikkert dyrere, end hvis de sælges samlet til alle. Dette medførte forslag om, at tjenester, der ikke vedrørte Zaptor, skulle pilles ud af aftalen, og at der ikke skulle betales for at få rabat. Bestyrelsens indstilling til Fordelsaftale III er et nej, men såfremt Stofa ønsker at tilbyde Fordelsaftale III gratis, så tager antenneforeningen gerne imod den. Morten Frydendall, formanden for ASIK, tog ordet og forklarede, at tanken med fordelspakkerne var, at beløbet skulle gå til en udviklingspulje, og at alle tre fordelsaftaler ville blive opsagt og genforhandlet, når Fordelsaftale III var indgået. Morten Frydendall forklarede endvidere, at delegeretforsamlingen i ASIK havde besluttet, at foreningerne skulle tilslutte sig aftalen, og at de andre foreninger allerede havde sagt ja. Morten Frydendall sluttede af med at erklære, at såfremt generalforsamlingen valgte at stemme nej til Fordelsaftale III, ville dette være et mistillidsvotum til ASIK og medføre indkaldelse til et ekstraordinært delegeretmøde.

8 Side 8 af 9 Det blev indskærpet, at det kun var Fordelsaftale III, der var til afstemning og ikke Fordelsaftale I og Fordelsaftale II. Der blev forlangt skriftligt afstemning, og resultatet blev, at 57 stemte nej til Fordelsaftale III, 15 stemte ja og 1 stemte blankt. Mens stemmerne blev talt op, var der pause, hvor de fremmødte kunne nyde en øl eller sodavand. I pausen blev der trukket lod om rigtig mange, flotte præmier sponsoreret af Stofa og af forskellige TV kanaler. 6. Behandling af budget og fastsættelse af grundkontingent for det løbende og det kommende regnskabsår. (Hvis forslaget under pkt. 4 nedstemmes, behandles kun budget for det løbende regnskabsår.) Budgetterne blev ikke gennemgået i sin helhed, men de poster, som generalforsamlingen ønskede belyst, blev gennemgået. Der er også i 2012 og 2013 budgetteret med store tab på debitorer, selv om bestyrelsen forventer at få bedre kontrol med restancerne. Justering af forstærkere er en stor post, og bestyrelsen blev opfordret til at søge alternative leverandører og at lave en rammeaftale. Det blev bemærket, at Stofa havde lukket butikken i Sydbanegade uden at kunderne havde fået andet til gengæld. Medlemmet savnede information om denne serviceforringelse. Stofa har begrundet lukningen med, at de kan yde en bedre service via telefonen. AFiK servicere fortsat sine medlemmer via hjemmeside og konsulenten. Ved udarbejdelse af planen for tilbagebetaling af de for meget opkrævede afgifter har det ikke været muligt at beregne præcis, hvor meget hvert enkelt medlem har betalt for meget. I stedet er tilbagebetalingen beregnet for hver pakke og betales tilbage i forbindelse med opkrævningen i fjerde kvartal Tilbagebetalingen er ikke omtalt i årsrapporten og er heller ikke med i budgettet for Statsautoriseret revisor Per Schøtt mente, at tilbagebetalingen nok skulle have været med i budgettet, men at den ikke skulle være nævnt i årsrapporten, da tilbagebetalingen ikke fremstod som en forpligtelse ved regnskabsafslutningen. Budgettet for 2012 og 2013 er baseret på et grundkontingent på kr Et medlem mente, at budgettet udviste så graverende mangler, at der burde stemmes nej. 5 stemte imod kontingentforhøjelsen, 2 stemte blankt og 68 stemte for kontingentforhøjelsen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og to bestyrelsessuppleanter. Carl-Erik Madsen, Peter Madsen og Vibeke Futtrup blev genvalgt til bestyrelsen uden modkandidater. Carl-Erik Thomsen, Curt Andersen, Morten Frydendall og Niels Kjestrup stillede op som suppleanter. Curt Andersen og Morten Frydendall blev valgt.

9 Side 9 af 9 8. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant. Finn Nielsen og Leif Kristiansen blev genvalgt som interne revisorer uden modkandidater. Palle Lysbjerg blev genvalgt til revisorsuppleant uden modkandidat. 9. Eventuelt, herunder kommentarer til programvalg. En udlejer opkræver kr. pr. måned i såkaldt antenneafkast. Lejer henvises til lejerorganisationerne for at få afklaret om dette kan være korrekt, når antenneforeningen vedligeholder anlægget frem til første stik eller fordelingspunkt i lejligheden. Hvis udlejer står for opkrævningen af antennebidraget, kan udlejer forlange op til 10% af grundkontingntet i administrationsgebyr. Der blev fremsat forslag om nye TV kanaler som f.eks. RTL Zaub eller flere BBC kanaler og et medlem gjorde opmærksom på, at infobjælken på Zaptor fortsat kører på vintertid. Formand Peter Madsen lovede at undersøge, hvor mange Zaptor bokse Stofa har udleveret til brugere i Kolding. Det blev foreslået at lade generalforsamlingen starte en time tidligere eller at finde et andet lokale således, at bestyrelsen ikke kunne presse medlemmerne til at begrænse spørgelysten med henvisning til det fremskredne tidspunkt. Formand Peter Madsen takkede dirigenten og forsamlingen for et godt møde. Kolding, den 14. april 2012 Lars P. Henriksen Dirigent Henrik Nøhr Sekretær Vibeke Futtrup Referent

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19:00 i auditoriet på KUC, Ågade 27 Der var fremmødt 78 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent. På forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 30.03.2015 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 5. marts 2012 Der var fremmødt 87 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 5 gyldige fuldmagter i alt 92 stemmer. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand

Læs mere

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret.

Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 3. marts 2011 kl. 19.30 på Vester Hassing Kro. Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer og 3 uden stemmeret. Velkomst ved formand

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, tirsdag den 31. januar 2006 kl. 19:00 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 78 stemmeberettigede

Læs mere

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 Side 1 af 5 Ordinær generalforsamling Tirsdag den 29. marts 2011 1) Valg af dirigent. Jørgen Lund blev på bestyrelsens anbefaling valgt til dirigent. Dirigenten fastslog, at han anså generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 21.03.2016 på Toftegårdsskolen. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Dagsorden 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år. 4. Forelæggelse af beslutninger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 23. februar 2016 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 18. juni 2009 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Generalforsamling d. 19. november 2009

Generalforsamling d. 19. november 2009 Dagsorden Generalforsamling d. 19. november 2009 1. Valg af dirigent godkendelse af forretningsorden Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Forelæggelse af årsregnskab og status Behandling

Læs mere

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015

Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Side 1 af 7 Ordinær generalforsamling onsdag den 29. april 2015 Der var fremmødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som

Læs mere

Almind Fælles Antenneforening.

Almind Fælles Antenneforening. Almind Fælles Antenneforening. Referat af ordinær generalforsamling 26. Februar20l4 )agsorden: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Valg af dirigent - ordstyrer Fremlæggelse af beretning om foreningens virke i det forløbne

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 22. maj 2012 kl 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Dagsorden 1. Valg af dirigent Tis dirigent foreslog bestyrelsen laugets forretningsfører

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28.februar 2017 i Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år 2016.

Læs mere

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden

Faaborg Vest Antenneforening. Referat fra ordinær generalforsamling mandag den 25.03.2013 på Toftegårdsskolen. Dagsorden Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år, og planer for det kommende år til godkendelse. 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 29/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 29/2 2012 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 61 fremmødte medlemmer inklusive 4 bestyrelsesmedlemmer. Torben Sørensen var fraværende grundet sygdom Frank Hermansen,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015

lnternettet kører stabilt, der har været ganske få uregelmæssigheder i løbet af året. IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 IØrl.ing Kabelnet - Generalforsamling 2015 Referat fra den ordinære generalforsamling i Tørring Kabelnet, torsdag den 19-02-2015 kl. 19:30 på Tørringhus Dagsorden: t. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011. Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 29 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 24-02-2011 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2010) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen.

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 10. marts 2010. Kl. 19,00 På Holluf Pile Skolen. Der var fremmødt 72 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 9 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening Referat fra Faaborg By s Antenneforening Ordinær generalforsamling Mandag den 20. april 2009 kl. 19:00 På restaurant Klinten i Faaborg Fremmøde: Bestyrelsen: Erik Andersen, Per Smith, Finn Junker og Ib

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 29. Februar 2012. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen.

REFERAT GENERALFORSAMLING Bent Toft bød velkommen. Der var til generalforsamlingen mødt 24 personer, og 5 fra bestyrelsen. REFERAT GENERALFORSAMLING 22-02-2012 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år (2011) 3) Aflæggelse af regnskab 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse af kontingent 6) Valg

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen mandag den 10. marts 2008, kl. 19.00 i Middelfart-salen, Kulturøen, 5500 Middelfart Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Godkendelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen

Kristian Jensen, Solhøj, ønskede at vide hvor mange delegerede, AFiK ville have i ASIK, Antennesammenslutningen Referat fra den stiftende generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, torsdag den 14. april 2005 kl. 19:00 i KFUM-Hallerne, Peter Tofts Vej. 1. Velkomst. Stepan Svoboda bød velkommen. 2. Valg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 0 / 2012-06-xx Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016.

Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. Side 1 af 8 Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede,

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus

REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus REFERAT GENERALFORSAMLING 2012 8/3-2012 Nørhalne forsamlingshus 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbende år. 3) Aflæggelse af regnskab. 4) Eventuelle forslag 5) Fastsættelse

Læs mere

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening

Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Bjæverskov Antenneforening Tlf.: 40 72 55 90 biaf@biaf.dk www.biaf.dk Håndbog for Bjæverskov Antenneforening Version 1 / 2013-02-06 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvordan ser jeg TV... 4 Fladskærmsfjernsyn

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen

Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen Årslev Nets Generalforsamling 29. maj 2008 i fællessalen på Bøgehøjskolen 1. Valg af dirigent. Efter forslag fra bestyrelsen blev John Gylling valgt som dirigent Dirigenten konstaterede at generalforsamling

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt.

Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/ Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Møde: Ordinær generalforsamling Dato: 17/3-2011 Kl.: 19:00 Sted: Borup kulturhus, Møllevej 2 Deltagere: 43 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde foreslået Henning Simoni,

Læs mere

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der afholdes ordinær generalforsamling mandag den 25. februar 2013 kl. 19.00 i Svinninge forsamlingshus. Dagsorden ifølge vedtægterne. Svinninge Antenneforening Ekstrabetaling. 29-01-2013. Nogle medlemmer har modtaget et girokort med regulering af priser for 2012. Dette skyldes at pakkevalget pr. 1/9 2012 ikke blev regulert dengang. Da

Læs mere

B E S L U T N I N G S R E F E R A T

B E S L U T N I N G S R E F E R A T B E S L U T N I N G S R E F E R A T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLINGI NØRAGERSMINDE ANTENNEFORENING ONSDAG D. 22. MAJ 2007, NØRAGERSMINDECENTRET, LADEN. Formanden åbner generalforsamlingen, med en velkomst

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Antenneforeningen Ejby Strand

Antenneforeningen Ejby Strand . Antenneforeningen Ejby Strand Bittensvej 5, Ejby 4070 Kirke Hyllinge Tlf. 22 74 76 64 info@ejbyantenne.dk 22. februar 2015/ Til alle medlemmer Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.30 i

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 23. april 2014 Side 1 Side 1 Der var mødt 53 stemmeberettigede medlemmer, og der var en medbragt fuldmagt. 1) Valg af dirigent. Lars P. Henriksen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet

Læs mere

Brødremenighedens hotel

Brødremenighedens hotel Referat Mødedato 23.11.2017 Deltagere Mødested/lokale Brødremenighedens hotel Mødetidspunkt kl. 19.00 Morten Paaske, Lars Henrik Larson, Klaus Paaske, Hans Nissen, Erik Kill, Erik Gram-Hansen, Chresten

Læs mere

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst

Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Generalforsamling 2013 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 26. februar, 2013 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag

Læs mere

Middelfart Antenneforening

Middelfart Antenneforening Middelfart Antenneforening Referat fra generalforsamlingen tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19.00 i Middelfart-salen på Kulturøen, 5500 Middelfart. Dagsorden iflg. 5a i vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2)

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 9 Referat fra den ordinære generalforsamling i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, onsdag den 26. marts 2008 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Der var fremmødt 44 stemmeberettigede

Læs mere

Vedtægter for Rødding Antenneforening

Vedtægter for Rødding Antenneforening Vedtægter for Rødding Antenneforening Navn, hjemsted og formål: 01 01) Foreningens navn er Rødding Antenneforening. Foreningen er hjemmehørende i Vejen Kommune. 02 01) Foreningens formål er at: a) Modtage

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro.

Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Referat: VESTERHASSING-ANTENNEFORENING Generalforsamling Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 19.30 på Gandrup Kro. Der var fremmødt 58 stemmeberettigede medlemmer. Velkomst ved formand Flemming Madsen. 1: Valg

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat Laugsforsamling 2016.

Referat Laugsforsamling 2016. Hvalsø den 31. marts 2016. Referat Laugsforsamling 2016. I henhold til Hvalsø NV Antennelaugs vedtægter 8, indkaldes der hermed til Laugsforsamling Onsdag den 30. marts 2016 kl. 19.00 i Vangkildegårds

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 5/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 5/3 2014 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 120 fremmødte medlemmer inklusive 5 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV og Henrik Hansen, YouSee deltog som

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning

Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Referat fra Toftegården ekstraordinært afdelingsmøde - TV forsyning Afdeling 1-1011 Toftegård Mødedato: 23. august 2012 Sted: Herlev Bygade 92B, Salen Deltagere: Poul Erik Ottosen, Poul-Erik Rødvang Dato

Læs mere

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012

Møllegårdens Antennelaug. Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Møllegårdens Antennelaug Referat fra generalforsamlingen Den 24. april 2012 Formanden Kim Troelsted bød velkommen. Pkt. 1 Valg af dirigent Til dirigent blev Kurt Povlsen enstemmigt valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen

Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Hyldekærparkens Grundeejerforening Hyldekærparken 20, Tlf. 46 73 05 47 2. august 2006 Referat fra Grundejerforeningens ekstraordinære generalforsamling, Mandag d.28. august 2006, på Margretheskolen Grundejerforeningens

Læs mere

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014

Referat af ekstra-ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile mandag d. 24. november 2014 Der var fremmødt 150 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 2 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i denne forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010:

Referat. Ad. pkt. 2 Formanden, Finn Mortensen, aflagde beretning for året 2010: Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen. Dato: Onsdag den 23. februar 2011, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat Møde: Ordinær generalforsamling i Strandhuse Antenneforening Sted: Festsalen i kælderen, indgang C, Lyshøjskolen Dato: Tirsdag den 24. februar 2015 Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst

Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Ordinære Generalforsamling 2012 Antennelaug 78 Øst Afholdt den 27. februar, 2012 i Munkebo Forsamlingshus Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 20. februar 2014. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken i Holmegaard hallen.

Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken i Holmegaard hallen. Fensmarks Antenneforenings ektra-ordinære generalforsamling 2009 torsdag d. 28 maj klokken 19.00 i Holmegaard hallen. Deltagere : Henning D.(HD), Erik J.(EJ), Erik H.(EH), Jan H.(JH), Per S.(PS) samt suppleant

Læs mere

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP

VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP «Navn» «Gade» 4632 Bjæverskov Så er tiden inde til et nyhedsbrev. Nyhedsbrev Maj 2012 VIGTIGT HUSK ANALOGT STOP 01-07-2012 Hvilket vil betyde, at billedrørsfjernsyn og fladskærme med MPEG-2 tuner, kun

Læs mere

Strandhuse Antenneforening

Strandhuse Antenneforening Strandhuse Antenneforening Referat fra Ordinær Generalforsamling tirsdag den 21. februar 2017 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev afholdt i Lyshøjskolens festsal i kælderen, indgang C Dagsorden i henhold

Læs mere

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008!

Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Beretning Nøragersminde Antenneforenings generalforsamling maj 2008! Nøragersminde antenneforening blev stiftet for 20 år siden. Den 19. Januar1988 afholdt Nøragersminde antenneforening stiftende generalforsamling

Læs mere

den ordinære generalforsamling 6. april 2017

den ordinære generalforsamling 6. april 2017 Side 1 af 7 Referat fra den ordinære generalforsamling 6. april 2017 1. Valg af dirigent. Efter indstilling fra bestyrelsen blev Lars P. Henriksen valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne

Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Antenneforeningen Bramdrup Øst. Referat af ordinær generalforsamling, den 28. Februar 2013. I Bramdrupdam Hallerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i år

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 19. februar 2007 kl. 19.00 Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 19. februar 2007 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og nedsættelse af stemmeudvalg) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus

Punkt 2. Formandens beretning. Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus Afholdt 23. februar, 2015 i Munkebo Forsamlingshus 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Foreningens reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter 6.

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014

Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Referat fra Repræsentantskabsmøde den 24. marts 2014 Til stede repr. Fra Himmerland afd. 19-23-24-40-42-51, Bohrparken, C.W. Obel kollegiet, Esbjergparken, Højlundsparken, Mjel, Møllegaarde, Rebildparken,

Læs mere

Generalforsamling d. 15. november 2011

Generalforsamling d. 15. november 2011 Generalforsamling d. 15. november 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. godkendelse af forretningsorden 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Forandringer af udbud ved Per Eksten

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG DEN 26. FEBRUAR 2013 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 34 stemmeberettigede medlemmer. Ad 1. Valg af dirigent. Formanden Kjeld

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. Referat Generalforsamling i Strandhuse Antenneforening 23. februar 2016 kl. 19, Lyshøjskolen Formanden indledte med at byde velkommen til årets generalforsamling og orienterede om, at Palle Jensen fra

Læs mere

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning.

Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Beretning 2012. Antenneforeningens 40. beretning. Året 2012 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. Vi fejrede 40 års jubilæum på Pejsegården, hvor mange af vores medlemmer mødte

Læs mere

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov

Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i. Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Referat Af ordinær generalforsamling i Yderholm Antenneforening: Torsdag den 4. marts 2009 kl. 19.30 i Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden

Læs mere

Rødding Antenneforening

Rødding Antenneforening Referat af Rødding Antenneforenings ordinære generalforsamling onsdag d. 26. marts 2014 kl. 19:30 i hjørnelokalet i Røddinghus. Valg af dirigent Dagsorden/referat Leif Folke valgt. Beretning om foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård.

GENERALFORSAMLING. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. 20. feb. 2014 kl. 19.00 i Grejs Borgergård. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Fastlæggelse af medlemskontingent og

Læs mere

Generalforsamlingen - Februar 2014

Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamlingen - Februar 2014 Generalforsamling i Skovbohallens Bistro, Halvejen 12, 4632 Bjæverskov. Tirsdag den 11. februar 2014 kl. 19.30 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening

Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening Dine muligheder hos Nørhalne Antenneforening... dit lokale fibernet som kombinerer fremtidens muligheder med nutidens teknologi - information om tv, bredbånd og telefoni Mange valgmuligheder hos Nørhalne

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS

SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL I DYBBØL FORSAMLINGSHUS SKANSEN I SØNDERBORG TIRSDAG DEN 23. FEBRUAR 2016 KL. 19.30 I DYBBØL FORSAMLINGSHUS Praktiske informationer fra antenneforeningen Generalforsamling Som det vil kunne ses af oplæg til pakkepriser, så har

Læs mere

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning.

Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Beretning 2011. Antenneforeningens 39. beretning. Året 2011 har igen været et meget aktivt år for Brædstrup Antenneforening. 2011 var året hvor slukningen af analoge kanaler fortsatte fra sidste år, og

Læs mere

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale)

Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) Abonnementsvilkår for YouSee Tv: YouSee Tv via kabel-tv-stik: Grundpakke Mellempakke Fuldpakke (private husstande med individuel aftale) YouSee kodet Tv via kabel-tv-stik YouSee Tv via telefonstik eller

Læs mere

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø

Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Referat fra Ordinær Generalforsamling (I alt 7 sider.) For Præstø Antennelaug. Mandag den 30. marts 2013 kl. 19.00 Multicentret, 4720 Præstø Formanden Steen Sønderup bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere