Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)"

Transkript

1 Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter til elektronikindustrien. Fremstillingen af specialkomponenterne igangsættes kun, når der foreligger en konkret ordre. Claus Konto s første opgave bliver at udarbejde årsregnskabet, dvs. resultatopgørelse og balance, for år Af virksomhedens bogholderi uddrager han nedenfor viste (foreløbige) saldobalance pr. 31. december Foreløbig saldobalance pr. 31. december 2000 alle beløb er i DKK. Debet Kredit Debet Kredit Varesalg Akkum. afskrivn., mask. og driftsmidler 340 Varesalgets produktionsomkostninger Inventar, fabrikslokaler 350 Afholdte direkte lønomk., produktion Akkum. afskrivn. inventar, fabrikslokaler 175 Fordelte direkte lønomk., produktion Inventar, salg og adm. 850 Huslejeomkostninger, fabrikslokaler 410 Akkum. afskrivn. inventar, salg og adm. 170 Reparation og vedligeholdelse 188 Råvarelager 542 Øvrige kontante produktionsomk. 913 Varer i arbejde 243 Afskrivn. på maskiner og driftsmidler Færdigvarer 65 Afskrivn. på inventar, fabrikslokaler Varedebitorer Fordelte indirekte produktionsomk Forudbetalte omkostninger Huslejeomk., salg og administration 415 Bank, foliokonto 674 Gager, salg og administration Kasse 361 Distributionsomkostninger 197 Aktiekapital Øvrige kontante omk., salg og adm. 403 Overført overskud Afskrivninger på inventar, salg og adm. Kassekredit Renteindtægter 7 Varekreditorer 128 Renteomkostninger 110 Skyldig løn og gager 30 Maskiner og driftsmidler Øvrige skyldige omkostninger 98 fortsættes næste spalte... Sum

2 Side 2 af 9 Claus Konto s gennemgang af bogholderiet viser, at alle eksterne bilag vedrørende 2000 er bogført. Derimod er de interne produktionsbilag for uge 51 endnu ikke bogført (virksomheden holdt jule- og nytårslukket fra d. 20. december). Der foreligger følgende oplysninger vedrørende produktionen i uge 51: Kontoen Varer i arbejde (jvf. saldobalancen ovenfor) bestod ved udgangen af uge 50 af følgende: Beløb i DKK Ordre #608 Ordre #615 Total Direkte materialer Direkte løn Fordelte indirekte produktionsomk I alt omkostninger I løbet af uge 51 blev Ordre #608 færdigproduceret og overført til færdigvarelageret (den skal leveres 6. januar 2001), der blev arbejdet videre på Ordre #615 (ikke færdigproduceret i 2000), og produktionen af Ordre #616 blev påbegyndt (ikke færdiggjort). Af ordresedlerne fremgår at følgende omkostninger er henført til de producerede ordrer i uge 51: Beløb i DKK Ordre #608 Ordre #615 Ordre #616 Total Direkte materialer Direkte løn Fordelte indirekte produktionsomk I alt omkostninger De direkte materialer er i ugens løb rekvireret fra råvarelageret. Den direkte løn vedrørende uge 51 er endnu ikke udbetalt til medarbejderne. Endvidere foreligger følgende supplerende oplysninger (alle beløb i DKK): Maskiner og driftsmidler afskrives med 170 årligt. Inventar i fabrikslokaler og i salgs- og administrationsafdelingen afskrives med 35 hhv. 85 årligt. Indirekte produktionsomkostninger omfatter kontiene Huslejeomkostninger for fabrikslokaler, Reparation og vedligeholdelse, Øvrige kontante produktionsomkostninger, Afskrivninger på maskiner og driftsmidler samt Afskrivninger på inventar i fabrikslokaler. Indirekte produktionsomkostninger fordeles løbende på de producerede ordrer med en budgetteret sats på 250 kr. pr. maskintime. Ved årsafslutningen udgiftsføres (eller indtægtsføres) en eventuel difference mellem de afholdte indirekte produktionsomkostninger og de i årets løb fordelte indirekte produktionsomkostninger direkte på resultatopgørelsen ved en korrektion på kontoen Varesalgets produktionsomkostninger.

3 Side 3 af 9 Først vises på T-konti hvorledes forbruget af råvarer i uge 51 konteres. Råvarer Varer i arbejde (alle ordrer) Saldo ult Saldo ult Forbrug uge 51 (1) 130 Matr.forb. uge 51 (1) 130 På T-konti for a) Afholdte direkte lønomkostninger, produktion, b) Fordelte direkte lønomkostn., produktion, c) Varer i arbejde og d) Skyldig løn og gager med de respektive kontis saldo, vises dernæst hvorledes forbruget af direkte løn i uge 51 posteres på disse. Afholdte dir. lønomk., produktion Fordelte dir. lønomk., produktion Saldo ult Saldo ult Afholdt uge 51 (2a) 28 Fordelt løn uge 51 (2b) 28 Skyldig løn og gager Varer i arbejde (alle ordrer) Saldo ult Saldo ult Lønomk. uge 51 (2a) 28 Matr.forb. uge 51 (1) 130 Fordelt løn uge 51 (2b) 28 På de næste t-konti vises konteringen vedrørende fordelingen af de indirekte produktionsomkostninger for de 3 bearbejdede ordrer i uge 51: Fordelte indir. prod.omk. Varer i arbejde (alle ordrer) Saldo ult Saldo ult Fordelte uge 51 (3) 25 Matr.forb. uge 51 (1) 130 Ford. løn uge 51 (2b) 28 Ford. IPO uge 51 (3) 25 Hermed er alle konteringer af omkostninger ved produktionen i uge 51 vist. Konteringen vedrørende færdiggørelsen og overflytningen til færdigvarelageret af ordre #608 er dog ikke vist her. (Krediter Varer i arbejde med =233 og debiter Færdigvarer med 233)

4 Side 4 af 9 Lagerværdier pr. 31. december 2000 kan nu opgøres således (kan naturligvis også ske på de respektive konti): Råvarer: Beholdning ultimo uge Forbrug uge Råvarelager 31. december Varer i arbejde: Beholdning ultimo uge Matr.forbrug uge Fordelt dir. løn uge Fordelt IPO uge Overført til færdigvarer uge 51 *) 233 Lager varer i arbejde 31. dec Færdigvarer: Beholdning ultimo uge Overført fra varer i arb. uge 51 *) 233 Færdigvarelager 31. december *) Ordre # 608: Værdi ultimo uge 50 + tilført omk. uge 51 = = 233 De følgende sider viser afslutningsarket, som Claus Konto brugte til at udarbejde årsregnskabsafslutningen på. De ovenfor gennemgåede konteringer er indført på afslutningsarket i kolonnen betegnet Efterposteringer. I samme kolonne er alle øvrige posteringer vedrørende produktionen i uge 51 (d.v.s. overførslen af Ordre #608 til færdigvarelageret) indført. I kolonnen benævnt Afslutningsposteringer er de nødvendige posteringer vedrørende årets afskrivninger indført. Herefter er (i samme kolonne) saldiene fra de enkelte konti vedrørende (afholdte) indirekte produktionsomkostninger overført til kontoen Fordelte indirekte produktionsomkostninger og Fordelte indirekte produktionsomkostninger er afsluttet (lukket) ved at overføre saldoen til Varesalgets produktionsomkostninger. Endelig er den tilsvarende udligning mellem Afholdte direkte lønomkostninger og Fordelte direkte lønomkostninger foretaget. Årsafslutningen er foretaget ved at resultatkontienes saldi (inkl. efter- og afslutningsposteringer) er overført til kontoen Resultatopgørelse og balancekontienes saldi (inkl. efter- og afslutningsposteringer samt årets overskud) til Balancekonto.

5 Side 5 af 9 Afslutningsskema. Saldobalance Efterposteringer Afslutningsposteringer Resultatopgørelse Balance Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Aktiver Passiver Varesalg Varesalgets produktionsomkostninger b Afholdte direkte lønomk., produktion a Fordelte direkte lønomk., produktion b Huslejeomkostninger, fabrikslokaler 410 6a 410 Reparation og vedligeholdelse 188 6a 188 Øvrige kontante produktionsomk a 913 Afskrivn. på maskiner og driftsmidler 5a 170 6a 170 Afskrivn. på inventar, fabrikslokaler 5b 35 6a 35 Fordelte indirekte produktionsomk a b 91 Huslejeomk., salg og administration Gager, salg og administration Distributionsomkostninger Øvrige kontante omk., salg og adm Afskrivninger på inventar, salg og adm. 5c Renteindtægter 7 7 Renteomkostninger Maskiner og driftsmidler Akkum. afskrivn., mask. og driftsmidler 340 5a Inventar, fabrikslokaler Akkum. afskrivn. inventar, fabrikslokaler 175 5b Sum til næste side Forklaring til alle efter- og afslutningsposteringer følger efter afslutningsskemaet.

6 Side 6 af 9 Afslutningsskema (fortsat). Saldobalance Efterposteringer Afslutningsposteringer Resultatopgørelse Balance Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet Kredit Aktiver Passiver Sum fra forrige side Inventar, salg og adm Akkum. afskrivn. inventar, salg og adm c Råvarelager Varer i arbejde 243 2b Færdigvarer Varedebitorer Forudbetalte omkostninger Bank, foliokonto Kasse Aktiekapital Overført overskud Kassekredit Varekreditorer Skyldig løn og gager 30 2a Øvrige skyldige omkostninger Sum Årets resultat Kontrolsum Forklaring til alle posteringer følger nedenfor.

7 Side 7 af 9 Forklaring af efter- og afslutningsposteringer m.v. på afslutningsskemaet: 1 : Registrering af forbrug af råvarer i produktionen i uge 51. 2a : Registrering af afholdte direkte lønninger i uge 51. 2b : Fordeling af direkte løn på ordrer produceret i uge : Fordeling af IPO på ordrer produceret i uge : Overførsel af omk. fra Varer i arbejde til Færdigvarer vedr. ordre, som er færdigproduceret i uge 51. 5a : Registrering af årets afskrivning på maskiner og driftsmidler. 5b : Registrering af årets afskrivning på inventar i fabrikslokaler. 5c : Registrering af årets afskrivning på inventar i salgs- og administrationsafdelinger. 6a : Udligning af samtlige konti for afholdte IPO (modposteret samlet på konto for Fordelte IPO). 6b : Udligning af konto for Fordelte IPO (modposteret på konto for Varesalgets produktionsomkostninger). 7 : Udligning af Afholdte direkte lønomkostninger mod Fordelte direkte lønomkostninger. 8 : Beregning af Årets resultat på konto for Resultatopgørelse og udligning af denne mod konto for Balance.

8 Side 8 af 9 Ud fra afslutningsskemaets resultatopgørelse og balance kan der nu opstilles resultatopgørelse for 2000 samt balance pr : A/S NUTS Resultatopgørelse for 2000 (alle beløb i kr.) Note Varesalg Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Salgs- og administrationsomkostn Distributionsomkostn. 197 Resultat før renter 747 Renteudgigter (netto) 103 Årets resultat 644 Noter: 1) Heri indeholdt afskrivninger vedr. maskiner, driftsmidler og inventar 205 2) Heri indeholdt afskrivninger vedr. inventar 85

9 Side 9 af 9 A/S NUTS Balance pr. 31. december 1996 (alle beløb i kr) Aktiver: note Passiver: note Maskiner og driftsmidler Aktiekapital Inventar, fabrikslokaler Overført overskud Inventar, salg og administration I alt egenkapital I alt anlægsaktiver Kassekredit Varebeholdninger Varekreditorer 128 Varedebitorer Skyldig løn og gager 58 Bank, foliokonto 674 Øvrige skyldige omkostninger 98 Kassebeholdning 361 I alt kortfristet gæld I alt omsætningsaktiver Samlede aktiver Samlede passiver Noter: 3) Anskaffelsessum Akkum. afskrivninger = = 850 4) Anskaffelsessum Akkum. afskrivninger = = 140 5) Anskaffelsessum Akkum. afskrivninger = = 595 6) Råvarer + Varer i arbejde + Færdigvarer = = 903 7) Overført overskud primo + Årets resultat = = 2.139

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde

En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde OPGAVE 1 En enkeltvareproducerende virksomhed antager, at dens omkostningsfunktion ved produktion af varemængden x (x0) kan beskrives på følgende måde C(x) = Ax 3 - Bx 2 + Cx + D hvor A, B, C og D er positive

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 17. januar 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage.

Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne rette den og levere den tilbage. HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, BA-int-studiet 1. del Frivillig opgave i bogføring, efteråret 2002 Frivillig opgave kan afleveres. Hvis der er mindst 3 opgaveløsere på den afleverede opgave vil instruktorerne

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(DAT.)-, HA(JUR.)-, HA(INT)-studiet 1. del Vintereksamen 3. august 2000 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve er

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 9. august 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Placering af resultat- og balancekonti 45965

Placering af resultat- og balancekonti 45965 Lektionsplan Placering af resultat- og balancekonti 45965 Bemærk: Der er her tale om uddrag af materialet. Du finder hele materialet med lærebog, opgaver og løsninger i Undervisningsbanken. Placering af

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Vintereksamen 18. januar 2001 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen

Undervisningsnoter. Nr. September 2003. Erhvervsøkonomi. Christian Hjorth-Andersen Undervisningsnoter Nr. 90 September 2003 "OPGAVER OG NOTER TIL ERHVERVSØKONOMI" Erhvervsøkonomi Christian Hjorth-Andersen Københavns Universitets Økonomiske Institut Studiestræde 6 DK-1455 København K.

Læs mere

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2

OPGAVER. VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVER VIRKSOMHEDSØKONOMI Efterår 2010 B5 - CSTBI2 - CSTBL2 OPGAVE 1 De følgende 12 spørgsmål besvares ved at sætte X ud for det eller de korrekte svar. 01. En virksomheds regnskab indeholder følgende

Læs mere

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015

ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 CASEEKSAMEN ERHVERVSØKONOMI NIVEAU: D 8. JANUAR 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case

Læs mere

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD

DATO: 21. MAJ 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU D DATO: 21. MAJ 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på

Læs mere

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL

Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL HD 4 Semester Erhvervsøkonomisk institut Forfatter: Janni Fries Vejleder: Jane Thorhauge Møllmann Virksomhedsordningen - Fordele og ulemper ved beskatning efter VSO og PSL Handelshøjskolen, Århus Universitet

Læs mere

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab

Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab Bilag 22 - Side 1 af 1 10. oktober 2003 KM-Projektgruppe Periodisering i forbindelse med aflæggelse af del- eller årsregnskab 1. Formål På et møde den 26. september 2003 i Kirkeministeriet i forbindelse

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi

Undervisningsnoter. September 2004. Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi. Chr. Hjorth-Andersen. Fag: Erhvervsøkonomi Undervisningsnoter 92 September 2004 Opgaver og noter til Erhvervsøkonomi Chr. Hjorth-Andersen Fag: Erhvervsøkonomi ØKONOMISK INSTITUT KØBENHAVNS UNIVERSITET Studiestræde 6 DK-1455 København K www.econ.ku.dk

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold:

Erhvervsøkonomi. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005. Casebaseret eksamen. Indhold: De Merkantile Erhvervsuddannelser Januar 2005 Side 1 af 7 sider Casebaseret eksamen Erhvervsøkonomi Niveau D Indhold: Opgave 1 Finansiering Side 2 Opgave 2A Registrering i AXAPTA 3.0 Side 2 Opgave 2B Registrering

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015

CASEEKSAMEN. Erhvervsøkonomi NIVEAU: E. Torsdag, den 21. maj 2015 CASEEKSAMEN Erhvervsøkonomi NIVEAU: E Torsdag, den 21. maj 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar

Læs mere

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt

For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt 9. Budgettering Opgave 9.1 For det kommende år er der udarbejdet nedenstående dækningsbidragsbudget. 1000 kr. DB-budget 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. I alt Omsætning 1.000 1.200 1.100 1.200 4.500 - vareforbrug

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber

Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber Denne ultrakorte gennemgang af de erhvervsøkonomiske grundregler er disponeret således: Indledning - Grundlæggende erhvervsøkonomiske begreber...

Læs mere

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen

Vejledning om selvstændig likviditet. - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Vejledning om selvstændig likviditet - en vejledning til virksomheder, der omfattes af likviditets- og finansieringsordningen Økonomistyrelsen Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning,

Læs mere

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit

Erhvervsøkonomi. Registrering. KONTERINGSARK Dato: 30.04.2005. Bilag nr. Tekst nr. Debet Kredit Erhvervsøkonomi Opgave 1 Registrering, årsregnskabet, regnskabsanalyse, afskrivninger og budget. Se sekvens 8 På konto. Familien Skovby har udarbejdet et budget, hvor alle udgifter til ombygningen af sommerhuset

Læs mere

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008

FVD konteringsvejledning. Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 Konteringsvejledning til Standardkontoplan April 2008 1 INDHOLDSFORETGNELSE Indledning side 3 Generelle bemærkninger 3 Resultatopgørelse 4 Omsætning - indtægter 4 Vandbidrag/indtægter for vand 4 Andre

Læs mere