Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende"

Transkript

1 Belysning af sundhedsproblematikker ved brug af konventionelle køle-smøremidler samt mulige forbedringer ved substitution til køling med flydende nitrogen.

2 INDHOLD INDLEDNING Rapportens indhold... 2 Nitrogenkøling ved spåntagning Definition af konventionelle køle-smøremidler Systemer for påførelse Nedbrydning, udskiftning og bortskaffelse af køle-smøremidler Helbredsproblemer i forbindelse med brug af konventionelle køle-smøremidler... 6 a. Hudlidelser b. Helbredsspørgsmål vedrørende åndedrætssystemet c. Cancer Fordele ved kryogenisk bearbejdning set fra en sundhedsmæssig vinkel Risici ved brug af kryogene væsker a. Sikkerhedsovervejelser ved brug af flydende ÆDELGASSER VED lav temperatur b. Inert Gas risici- Oxygen mangel Forebyggende foranstaltninger ved brug af kryogene væsker a. Generelle overvejelser b. Åndedrætsværn c. Dobbelt bemanding d. Analyse e. Information 0g uddannelse f. Afblænding OG VENTILATION g. Frostskader, forfrysninge og hypertermi Bilag I: Tilsætningsstoffer i industrial metalbearbejdningsvæsker Bilag II : Risici forbundet med brug af kuldioxid Referencer... 24

3 INDLEDNING. RAPPORTENS INDHOLD. Metalindustrien har siden den industrielle revolution altid brugt forskellige former for væsker til optimering af produktionsprocesser (kvalitet, ydeevne og håndterbarheden). Denne rapport omhandler specifik kølesmøremidler og vil kun have nogle få henvisninger til den generelle gruppe af væsker anvendt til metalbearbejdning. Det primære fokus er at give maskinindustrien mere viden om det sundhedsmæssige aspekt vedrørende brugen af køle-smøremidler. Det er vigtigt at understrege, at sundhedsproblemer i forbindelse med køle-smøremidler blev drastisk reduceret sidst i 90'erne, først i 2000'erne på grund af overgangen fra oliebaserede køle-smøremidler til vandbaserede køle-smøremidler. På trods af dette skal sundhedsspørgsmålet dog stadig tages meget alvorligt. Køle-smøremidler er forbundet med forskellige sygdomme, som det vil blive beskrevet i afsnit 1, Definition af de sundhedsmæssige problemer i relation til køle-smøremidler. Brugen af disse midler bliver primært sat i forbindelse med milde hud-og luftvejssygdomme, som ikke desto mindre kan blive kroniske og ofte invaliderende. Køle-smøremidler er dog også sat i forbindelse med visse kræftformer, trods brugen af nyere forbedrede kølesmøremidler. Dette skyldes især koncentrationen af giftige forbindelser, der opstår under brug. Efterspørgslen efter miljø- og sundhedsvenlige kølesystemer er steget i de seneste år. Dette skyldes til dels en mere restriktiv lovgivning men også en holdningsændring hos virksomhederne til at ønske at tilgodese medarbejdere og miljøet. Køling med flydende gasser betegnes som kryogen køling. Nitrogenet omdannes til flydende form ved en kryogenisk metode, der blev udviklet af Carl von Linde for mere end 100 år siden. Luften bliver renset for faste partikler, komprimeret efter at vand og kuldioxid er blevet separeret. Gassen bliver så nedkølet til en meget lav temperatur via ekspansion, hvilket gør gassen flydende. Væsken bliver derefter separeret via destillation til oxygen, nitrogen, argon og andre ædelgasser. Når flydende nitrogen fordampes og så opvarmes, forbruger den en relativt stor mængde varme, hvilket gør den til et ideelt kølemiddel for lavtemperaturapplikationer. Rapporten vil derfor fokusere på nitrogen, herefter refereret til som nitrogenkøling. De økonomiske fordele ved anvendelse af nitrogenkøling er også værd at tage med i overvejelserne. Standtiden kan forøges op til 5 gange i forhold til konventionelle former for køling og medfører desuden mindre slid på værktøjet, hvilket forbedrer standtiden yderligere. Da spåntagningshastigheden kan øges, vil der være grundlag for højere produktivitet - op til 100% i hårde legeriger. Ligeledes er der brug for lavere kraft i processen, så der kan opnås en mere stabil proces, samtidig med at kvalitet forbedres mht. overfladen. Den tekniske side af begrebet nitrogenkøling vil kort blive beskrevet i det følgende afsnit. Ønskes yderligere informationer om denne metode, kontakt venligst DAMRC og få rapporten" Cryomach- Cryo Cooling Machining. Efterfølgende belyses de sundhedsmæssige problemer og risici forbundet med brugen af konventionelle smørekølemetoder i industrien. Afslutningsvis vil der ske en opsummering fordelene ved kryogenisk køling, samt en beskrivelse af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til sikring af korrekt håndtering af teknologien. Der skal dog understregs, at gældende lovgivning samt instruktioner fra producent til enhver tid skal følges. Side 2

4 NITROGENKØLING VED SPÅNTAGNING. Selve processen sker ved en målrettet placering af flydende nitrogen ved lav volumenstrøm så tæt som muligt på skærene og skæreområdet uden tilsætning af yderligere additiver. Det flydende nitrogen fordamper næsten øjeblikkeligt og da atmosfæren består af ca. 80 % nitrogen, har processen ingen påvirkning af det omkringliggende miljø. Fordampningen medfører også, at emner og spåner er 100 % rene efter processen. Den mest effektive metode til påføring af et minimum af flydende nitrogen (LN2) sker ved hjælp af en mikrodyse. Placeret mellem spånbryder og værktøjets skæreflade løfter dysen spånen og injicerer LN2 målrettet på skærefladen, hvor den højeste temperatur opstår. Når nitrogenet fordamper, opstår der en pude af nitrogen, som sænker friktionskoefficienten mellem chippen og værktøjet og nedkøler arbejdsområdet. Fordele ved nitrogenkøling er Reduceret værktøjsslid / øget standtid Højere produktivitet, op til 100 % forbedring (i hårde legeringer). Ved hjælp af højere skæreparametre og dermed højere spåntagningshastigheder Reduceret kraft varians (mere stabil proces) Bedre kvalitet (bedre kvaliteten af overfladen). 100 % rene spåner, reducerer rengøring og bortskaffelse omkostninger. Ingen forurening af arbejdsemnet Strømbesparelse grundet kortere behandlingstid. Miljøvenlig. Resten af rapporten skal læses under hensyntagen til tesen, at alle problematikker vedrørende olier, biocider og andre tilsætningsstoffer i forbindelse med brugen af konventionelle kølesmøremidler vil kunne udelukkes ved hjælp af flydende nitrogen som kølemiddel. Figur 1 Skitse af placering af nitrogen ved spåntagning DEFINITION AF KONVENTIONELLE KØLE-SMØREMIDLER. Køle-smøremidler er et generisk udtryk, der dækker en bred vifte af væsker, der anvendes som smøremidler eller køle-smøremidler til metalbearbejdningsprocesser, såsom boring, fræsning og drejning. De er relative komplekse emulsioner, som kan ændre sig under brug og indeholde en række tilsætningsstoffer for at sikre ydelse og stabilitet. Visse bestanddele i disse væsker medfører potentiel risiko for at forårsage alvorlig skade på helbredet. Køle-smøremidler kan groft opdeles i følgende typer: Køle-smøremidler, der bruges ufortyndede såsom rene olier og opløsningsmiddelbaserede, fx petroleum og sprit. Vandblandbare køle-smøremidler der består af emulsioner af vand og olie samt halvsyntetiske og fuldsyntetiske. Side 3

5 På grund af økonomiske, tekniske og sundhedsmæssige årsager har der i den seneste tid været en støt stigende tendens i retning af anvendelse af vandblandbare væsker. Tåger (aerosoler), gasarter og/eller den røg, der dannes under arbejdsprocessen på grund af høje omløbshastigheder og/eller relativt høje temperaturer udgør en betydelig fare for medarbejderne, der udsættes ved indånding og direkte kontakt med huden. Epidemiologiske undersøgelser har vist, at eksponering af olietåge kan resultere i larynx cancer, astma, bronkial hyperaktivitet, lipoid, lungebetændelse, lungekræft og dermatitis. De sundhedsmæssige indvirkninger afhænger af forskellige faktorer, herunder eksponeringsniveau og -tid, medarbejdernes modtagelighed, type af kemikalier i den inhalerede aerosol samt fordelingen af den producerede tåge. Kilde : 2007 Occupational Safety & Health Administration, US Department of Labor. Figur 2 Flood cooling eksempel Krav til et godt kølemiddel: Holder arbejdsemnet ved en stabil temperatur, hvilket er kritisk, når der arbejdes med minimale tolerancer. Ekstremt varme temperaturer eller skiftevis varmt -og koldt undgås. Optimer levetid for det skærende værktøj ved at smøre forkant, reducere mikrosvejsning og problemer med skærekantskvalitet. Minimal påvirkning af arbejdsmiljøet med hensyn til toksicitet, bakterier og svampe problemer, og for miljøet ved bortskaffelse. Undgå rust på maskindele og knive. SYSTEMER FOR PÅFØRELSE. Placering af væsken / køle-smøremidler til skærezonen kan foregå ved flere metoder, herunder: Flooding - Det er den mest almindelige leveringsmetode. Sker ved en lavtrykspumpe og en dyse rettet mod arbejdsområdet. High Pressure - High Volume (HPHV ) - Mest effektive system i køle arbejdsområdet og spånfjerning. Systemet skal være helt lukket for at opretholde trykket i systemet. Spray Mist - Kølemiddel er kombineret med en strøm af højtryksluft. Den resulterende tåge er rettet mod emnet. Det meste af det produktet fordamper ved kontakt. Minimalsmøring - Smøremiddel sprøjtes på forsiden af det skærende værktøj. Denne metode anvendes, hvor flooding kan forårsage termiske revnedannelser og lukkede højtrykssystemer ikke er mulige. Tørbearbejdning - Bruges ved porøse materialer som støbejern og er den billigste metode. Den har også den fordel, at den bevarer en ren atmosfære og giver færre helbredsproblemer. Tørbearbejdning kræver dog langsommere proceshastighed og det resulterer generelt i reduceret standtid. Side 4

6 NEDBRYDNING, UDSKIFTNING OG BORTSKAFFELSE AF KØLE-SMØREMIDLER. Køle-smøremidler nedbrydes over tid på grund af forurenende stoffer og oxidanters indtrængning i smøresystemet. Lækolie (hydraulik olie, spindel olie og lign) er uønsket maskinolie, der blandes med køle-smøremiddel. I ekstreme tilfælde kan dette ses som en film på overfladen af køle-smøremidlet eller som flydende dråber af olie. Køle-smøremidlerne kan også nedbrydes af bakterier. De lever af en række forskellige stoffer i væsken, herunder de koncentrerede spildolier, mineraler i vandet og andre forurenende stoffer. Jo større bakteriel vækst, jo hurtigere bliver køle-smøremidlet harskt og ubrugeligt. Når bakterierne formerer sig, produceres der syrer. Dette sænker ph-værdien af væsken, hvilket medfører øget korrosion af bearbejdningsemnet og reduceret smøreevne. Syren kan også opløse metalspåner og dermed forårsage, at materialet bliver kategoriseret som farligt affald. Bakterier kan også medføre, at væsken bliver mørkere og dermed resultere i an farvede dele. Inaktivitet får spildolien til at stige op til overfladen af oliesumpen, hvilket skaber en effektiv barriere mellem væsken og atmosfærisk ilt. Når iltniveauet i væsken falder, dør de aerobe bakterier og anaerobe bakterier begynder at blomstre. Anaerobe bakterier danner hydrogensulfid, der producerer lugten af rådden æg. Til adskillelse af spildolien fra køle-smørevæsken anvendes en skimmer. Disse er typisk vertikale blade, der rotere langsomt lige under overfladen på kølervæskestanden. Når skiven roterer, klæber spildolien til hver side af disken, der derefter skrabes ren af to vinduesviskere. Disse viskere har kanaler, der fører spildolien til en beholder, hvor det opbevares til det bortskaffes. Siden indførelsen af CNC tilsætningsstoffer kan spildolie håndteres mere effektivt i disse systemer ved en kontinuerlig adskillelse fra vandig eller oliebaseret kølevæske og kan derefter nemt fjernes med et absorberende materiale. Køle-smøremidler, der er nedbrudte og har mistet virkningen, skal efterfølgende bortskaffes under hensyntagen til miljøet efter gældende lovgivning. Bortskaffelse af moderne kølemiddel kan foretages ved hjælp af ultrafiltrering ved hjælp af polymere eller keramiske membraner, som koncentrerer den brugte emulgeret oliefase. Kilde : Side 5

7 1. HELBREDSPROBLEMER I FORBINDELSE MED BRUG AF KONVENTIONELLE KØLE- SMØREMIDLER. Køle-smøremidler er forbundet med forskellige ondartede og ikke- ondartede sygdomme. Med hensyn til ubrugte køle-smøremidler er det primært tale om milde hud -og luftvejssygdomme, som ikke desto mindre kan være udvikle sig til kroniske og ofte invaliderende sygdomme mens brugte væsker også er forbundet med visse kræftformer. I arbejdsmæssige sammenhænge, hvor det ikke er muligt at undgå eksponering, er det vigtigt at træffe sikkerhedsforanstaltninger i form af personlige værnemidler samt at minimere den kollektive påvirkning. I de følgende afsnit, vil sygdomme relateret til køle-smøremidler bliver beskrevet nærmere. Det skal understreges at de fleste af disse problemer vil blive reduceret eller helt elimineret ved brug af nitrogenkøling A. HUDLIDELSER. Hudgener opstår især, hvor arbejdstøj forurenet med køle-smøremiddel gnider direkte mod huden. Alle typer af metalbearbejdningsvæsker kan forårsage irritation af huden, også kaldet dermatitis. Rene olier kan forårsage irritation af hårrødderne ved regelmæssig længerevarende hudkontakt. En yderligere faktor, der kan skade huden og gøre enhver eksisterende irritation værre, er fine mikroskopiske metalpartikler, som er genereret under bearbejdningen. Dermatitis kan være forårsaget af: Bakterier og deres giftige biprodukter, når disse er til stede i oliesumpen. Kontakt med allergifremkaldende stoffer såsom krom, nikkel og kobolt, som udvaskes i metalbearbejdningsvæsker fra skærende værktøjer og slibesten. Kemikalier, der tilsættes til metalbearbejdningsvæsker, især for at dræbe bakterier (biocider) og forhindre korrosion. ( Jf. bilag I: Industrial køle-smøremidler Tilsætningsstoffer ) Kontakteksem er den mest almindelige erhvervsrelaterede hudsygdom. Epidemiologiske data viser, at kontakteksem udgør 90 % -95 % af alle arbejdsbetingede hudlidelser. Kilde: NIOSH Sundhedsfare Evalueringsrapport. Kontakteksem er en inflammatorisk hudtilstand forårsaget af hudkontakt med eksogene midler, der irriterer huden eventuelt med eller uden en samtidig eksponering for en medvirkende fysisk kilde (fx ultraviolet lys, metalsplinter). Figur 3 Svært tilfælde af dermatitis Kilde : Der er studier, der viser at al kontakteksem skyldes 80 % en ikke- immunologisk reaktion på kemiske irritanter (lokalirriterende kontakteksem) og 20 % til allergiske reaktioner (allergisk kontakteksem). Kun visse kemikalier Side 6

8 er allergener og kun få personer er modtagelige for dem. Ved kontakteksem bliver huden først rød og udvikler små blærer. Derefter dannes der sårskorper og skæl. Der kan forekomme en brændende svie ledsaget af kløe. Ved en kronisk tilstand kan der opstå dybe revner, afskalning og misfarvning af huden. De mest udsatte hudområder er hænder og underarme, men hvis kemikalierne kommer i forbindelse med arbejdsbeklædningen, kan irritationen forekomme andre steder såsom lår, torso og fødder. Ved arbejdssituationer, hvor der opstår aerosol kan eksponeringen medføre eksem i ansigt og på hals. Ved manglende håndhygiejne kan irritationen overføres til andre steder på kroppen. Det er ofte ikke muligt at skelne klinisk mellem hudirritation og en decideret allergisk kontakteksem, da de udarter sig ens og begge kan fra et klinisk synspunkt være en akut, sub akut eller kronisk tilstand. Medarbejdere med tidligere udbrud af astmaeksem kan have større risiko for at udvikle hudsygdomme, sædvanligvis af en irritations karakter. Der findes udførlige lister over irritanter og allergifremkaldende stoffer. De hyppigste årsager til lokalirriterende kontakt dermatitis omfatter, sæber/rengøringsmidler, glasfibre, partikler, fødevarer, rengøringsmidler, opløsningsmidler, plast og harpiks, olieprodukter og smøremidler, metaller og maskiner olier og kølemidler. Årsager til allergisk kontakteksem omfatter metalliske salte, organiske farvestoffer, planter, plast harpiks, gummi tilsætningsstoffer og bakteriedræbende / biocid tilsætningsstoffer. Nærmere informationer angående både irritations og allergisk kontakteksem er tilgængelige fra andre kilder. Om en hudsygdom er arbejdsrelateret er ofte vanskeligt at fastslå. Udfaldet vil afhænge af den sundhedsfaglige persons kvalifikationer og erfaringer med dette område. Diagnosen vil afhænge af patientens tidligere sygdomshistorie, fysiske test og arbejdsmedicinsk historie Kriterierne for arbejdsrelateret eksem er 1. Klinisk udseende er i overensstemmelse med dermatitis. 2. Der findes en eksponering af irritanter / allergener sted på arbejdspladsen. 3. En anatomisk fordeling i overensstemmelse med rapporterede eksponeringer i jobbet. 4. En konsekvent tidsmæssig sammenhæng af eksponering og sygdom. 5. Ikke- erhvervsmæssig eksponering udelukket som mulige årsag. 6. Klinisk bedring af tilstanden når der ikke længere sker en eksponering 7. Lappe test eller lignende prøver til identificering af en sandsynlig allegen. I mange tilfælde kan allergisk kontakteksem konstateres ved hjælp af en lappetest, hvor huden udsættes for kontakt med udvalgte irritanter eller opløsninger med industrielle bestanddele. Kilde: NIOSH HEALTH HAZARD EVALUATION REPORT Department of Health and Human Services. Centers for Disease Control and Prevention. National Institute for Occupational Safety and Health, USA (September 2007) Side 7

9 B. HELBREDSSPØRGSMÅL VEDRØRENDE ÅNDEDRÆTSSYSTEMET. Indånding af køle-smøremiddeltåge kan forårsage betændelsesprocesser i lungevævet samt øget vækst af bindevævet. Arbejdstagere, der udsættes for tåger eller dampe af metalbearbejdningsvæske, har en øget risiko for at udvikle arbejdsrelateret astma, bronkitis, irritation af luftvejene og åndedrætsbesvær. Det kan også forårsage allergisk lungebetændelse, som kan forårsage anfald af åndenød ved vedvarende eksponering. Indånding af bakterier, svampe eller giftige biprodukter fra køle-smøremidlerne kan forårsage irritation af luftvejene eller influenzalignende symptomer samt forværring af eksisterende astmasymptomer. Respiratoriske sygdomme forårsaget af køle-smøremidler kan skyldes: Sammensætning af væsker i sig selv samt tilsætningsstoffer. Bakterier i væskerne (især atypiske mykobakterier, som er beslægtede med bakterieren, der forårsager tuberkulose, men som ikke er infektiøse på samme måde). Endotoksiner frigivet fra døde bakterier som kan skyldes biocider, der tilsættes for at dræbe bakterier Formaldehyd- ligeledes et biprodukt af visse biocider. De involverede metaller, såsom kobolt Svampesporer i metalbearbejdningsvæsker. Kilde: ARBEJDSRELATERET ASTMA. Risikovurderingen vedrørende arbejdsrelateret astma fortages i denne rapport på baggrund af Rapport nr statement - UK: Normalt rapporteres kun 5 tilfælde af arbejdsbetinget astma som følge af eksponering af køle-smøremidler i UK hvert år. Der er dog mistanke om, at mange tilfælde af respitoriske sygdomme ikke bliver opdaget. Der er ikke registeret tilfælde som følge af brug af vandbaserede køle-smøremidler. Det antages at være mellem 1500 og 3000 nye tilfælde af arbejdsbetinget astma hvert år af forskellige årsager. Generelt erhvervsmæssigt relaterede astma tegner sig for omkring 10% af alle tilfælde af astma. Figur 4 Astma inhalator Side 8

10 C. CANCER. Især før år 2000, førte anvendelsen af ikke-raffinerede mineralolier til hudkræft. Også oliegennemblødt tøj og olieholdige klude opbevaret i lommer forårsagede kræft i pungen. I dag er risikoen for kræft blevet reduceret ved brug af højt raffinerede olier og substitution af kendte kræftfremkaldende kemikalier i køle-smøremidler, samt ændringer i arbejdsprocesser og forbedret personlig hygiejne. Denne reduktion har dog ikke helt elimineret risikoen for kræft ved brugen af køle-smøremidler i metalindustrien.. Kræftformer, der påvirker endetarmen, bugspytkirtel, strube, hud, scrotum, spiserør og blære, er ofte forbundet med eksponeringen af metalbearbejdningsvæsker. Det nationale institut for Occupational Safety and Health (NIOSH ) i USA rapporterer, at undersøgelser vedrørende sammenhænge mellem de specifikke kræftformer og køle-smøremidler ikke gav et konsistent svare. Denne usikkerhed skyldes sandsynligvis det store udvalg i de typer af midler til metalbearbejdning og forurenende stoffer samt manglen på detaljerede eksponeringsinformationer. Fordi den latente periode (den tid mellem første eksponering og opdagelsen af sygdom) for kræft ofte er 20 år eller mere, er det sandsynligt, at de undersøgte i forbindelse med nylig sygdom er forbundet med ældre udgaver af metalbearbejdningsvæsker. Figur 5 Illustration af kræftcelle Kilde: For eksempel kan væsker anvendt før 1985 have indeholdt nitrit, delvis raffinerede olieprodukter olier og andre kemikalier, der blev fjernet på grund af sundhedsmæssige betænkeligheder. Kræftrisiko har sandsynligvis blevet reduceret, men der er ikke data nok til at bevise denne teori. Områder af betydning for risikoen for kræft omfatter i øjeblikket: Ikke-raffinerede mineralolier og kontakt med udsat hud, f.eks. ved oliegennemvædet tøj og olierede klude opbevaret i lommerne. Nitrit eller nitrater og aminer, der forårsager dannelsen af nitrosaminer, når metalbearbejdningsvæskerne opvarmes eller udsættes for tryk. Visse nitrosaminer, såsom N- nitrosodiethanolamines ( NDELA ), er kendt for at være kræftfremkaldende midler. Nogle biocider frigiver formaldehyd, et mistænkt carcinogen. Formaldehyd kan også fremskynde dannelsen af nitrosaminer. Chlorparaffiner er kræftfremkaldende og benyttes ofte, når der kræves ekstremt tryk. De danner også dioxin, som er kræftfremkaldende. Kilde: Canadian Centre for Occupational Health and Safety RISIKOMULIGHEDER FOR EKSPONERING. Som beskrevet i afsnittet Systemer for påførelse påføres skærevæsker ofte ved kontinuerlig stråle, spray, eller hånd dispenser. Operatørerne eksponeres på følgende måder: a) Hvis tåge, aerosol eller damp, genereret under bearbejdning operationer, inhaleres. Eksponeringen vil afhænge af den type af bearbejdning, der foretages, og hvor godt maskinen er lukket og ventileret. Ek- Side 9

11 sponering kan forventes at være størst i nærheden af metalforarbejdende maskiner. Flere sager skal analyseres omhyggeligt: Ved operationer med høj hastighed værktøj eller dybe nedskæringer; På maskiner, hvor processen ikke lukkede nok; Hvis der er utilstrækkelig ventilation. b) Gennem hudkontakt, især hænder og underarme, hvis passende værnemidler (f.eks brugen af handsker, overalls eller ansigt skærm) er ikke er anvendt. Hudkontakt kan opstå under forberedelsen eller dræning af væsker, håndtering af emner, ændring af og indstilling af værktøj samt i løbet af vedligeholdelse og rengøring operationer. Væsker kan også sprøjte på operatøren under bearbejdning, fx hvis der ikke er bagkanten, eller hvis de er utilstrækkelige. c) Ved at trænge ind i operatørens krop gennem snitsår og hudafskrabninger eller andre beskadiget hud. d) Ved oralt indtagelse som følge af indtagelse af næringsmidler i arbejdsområdet eller dårlig håndhygiejne. FORHOLDSREGLER I FORBINDLESE MED BRUG AF KØLE-SMØREMIDLER. Denne del af rapporten er stærkt baseret på en foreløbig rapport om disse skærevæsker udarbejdet i 2008 af det franske agentur for fødevarer, miljø-og Occupational Health & Safety på anmodning af det franske forsvarsministerium. Deres formål var at give et resumé af sygdomme forbundet med brugen af disse midler. Resultaterne af dette arbejde understregede behovet for at sikre brugen af personlige og kollektive værnemidler ved brug af disse midler. Agenturet anbefalede desuden, at der bør foretages yderligere undersøgelser til en bedre vurdering af eksponering og risici forbundet med skærevæsker for at forbedre sikkerheden yderligere. GENERELLLE FORHOLDSREGLER. I forbindelse med enhver bearbejdningsproces skal følgende enkle forholdsregler følges: a) Arbejdsgiveren skal sørge for vejledning og uddannelse af arbejdstagere om sikkerhedsdirektiver ved brug af metalbearbejdningsvæsker. På den anden side, må arbejderne følge disse direktiver. b) Stænk afskærmninger. c) Dannelse af tåge og damp bør minimeres så meget som muligt ved at styre volumen og hastighed for levering af væske til forkant af værktøjet. d) Enhver afskærmning eller ventilation, der er til rådighed, skal bruges til at fjerne eller kontrollere enhver dannet tåge eller damp. e) Programmerer en tidsforsinkelse på åbning af afskærmning for at sikre, at alle tåger og dampe er blevet fjernet af ventilationen før dørene åbnes. f) Beskadiget eller defekte stænk skærm, udsugning eller andet kontroludstyr skal straks indberettes. g) Hvis muligt bør arbejdsstedets døre og vinduer åbnes for at forbedre naturlig ventilation. h) Trykluft bør ikke anvendes til at fjerne overskydende metalbearbejdningsvæsker fra bearbejdede dele, anlæg eller udstyr Side 10

12 HUDBESKYTTELSE MOD KONVENTIONELLE KØLE- SMØREMIDLER. Adskillige forholdsregler kan følges for at minimere eller helt fjerne hudproblemer i forbindelse med brugen af skærevæsker. Gennemvædet tøj bør skiftes straks og rengøres effektivt. Arbejdstageren må ikke komme i berøring med spildproduktet uden beskyttelse eller anvende olieholdige klude til aftørring af hænder. Egnede handsker, kitler, forklæder, beskyttelsesbriller eller ansigt skærm skal bæres, hvis nødvendigt. Vær opmærksom på risikoen ved brug af slidte handsker nær roterende maskiner eller dele. Arbejderne skal passe på ikke at forurene indersiden af deres handsker med metalbearbejdningsvæsker, når de tager dem på eller af. Undgå at have klude, der er vædet med køle-smøremidler, i lommerne Arbejderne skal sikre deres hænder holdes rene og i god stand. Brug af pre-work cremer opretholder hudens naturlige beskyttelsesfunktioner og letter rengøringen af huden. De er dog ikke en erstatning for handsker. Anvendelse af håndcreme efter arbejde er gavnlige, fordi de bidrage til at genoprette det naturlige indhold af fugt i huden efter vask. Eventuelle sår og hudafskrabninger skal dækkes med et vandtæt plaster. En god personlig hygiejne er meget væsentlig for at imødegå den skadelige påvirkning af kølesmøremidler. Vask hænder ofte og altid efter arbejde med køle-smøremidler. Vær særlig opmærksomme på områder under ringe og urremme. Undgå brugen af rengøringsmidler med slibende effekt eller stærke opløsningsmidler Arbejdstageren bør vaske hænder grundigt, før indtagelse af føde eller drikkevarer. HÅNDTERING AF SPILDVÆSKE. Fødevarer, drikke eller andre rester må ikke smides ned i spildvæsken. Hvis der dannes et lag af skum eller store mængder af spildolie ses på toppen af væsken, eller hvis væsken er beskidt eller ildelugtende, kan det være nødvendigt at rengøre væsken eller endda forny det hele. Almindelige arbejdsforholdsregler skal følges ved blanding af væsker samt rengøring af tank og bortskaffelse af spildolie. ANDRE GENERELLE FORHOLDSREGLER. Opbevar personligt beskyttelsesudstyr i omklædningsrum eller andet rent opbevaringssted Undgå at spise eller drikke i områder, hvor der anvendes metalbearbejdningsvæsker. Arbejdsfodtøj med olie - eller skridsikre såler bør anvendes. Hvis nødvendigt, Beskyttelsesbriller og åndedrætsværn ved farlige eksponeringer for kemikalier, støv eller damp. Uigennemtrængelige handsker, forklæder, fodtøj, ansigtsskjolde og kemiske beskyttelsesbriller bør anvendes ved oprydning og ved generel håndtering af farlige kemikalier, tilsætningsstoffer og lud. Skal der være let adgang til relevant rengøring og tørring faciliteter til at håndtere stænk og spild. Side 11

13 Ved blanding og prøvetagning bør det overvejes at anvende personlige værnemidler inkl. åndedrætsværn for at undgå eksponering af varme, støv, tåger, dampe, røg, metalliske salte, kemikalier og tilsætningsstoffer. FIGUR 6 FLERE EKSEMPLER VÆRNEMIDLER. KILDE: WASHINGTON STATE SUNDHEDSKONTROL. Hvis eksponering af køle/smøremidler ikke kan undgås, kan det det anbefales at have et sundhedsprogram der omfatter regelmæssige inspektioner af huden af en sundhedsfaglig person f.eks. en gang om måneden. Hvis eksponering for aerosoler ikke kan forhindres, kan medarbejderen udfylde et spørgeskema fx APV om deres vejrtrækning hvert år. Det er også vigtigt, at arbejderne selv: foretager regelmæssigt tjek af deres egen hud for varige ændringer, fx betændelse eller tørre, revnende plamager og for sår og vorter, især hvis de tidligere har arbejder med neat oil ikke ignorere sundhedsmæssige problemer forårsaget af metalbearbejdningsvæsker, da disse kan blive invaliderende og permanent. Kilde: Side 12

14 2. FORDELE VED KRYOGENISK BEARBEJDNING SET FRA EN SUNDHEDSMÆSSIG VINKEL. Den største fordel ved nitrogenkøling er eliminering af sundhedsrisici forbundet med tilsætningsstoffer og andre forurenende stoffer i forbindelse med brug af konventionelle køle/smøremidler. Fordele ved substituering til alternativ køling vil følgende blive beskrevet. HUDSYGEDOMME. Ved kryogen køling kommer metalarbejderen ikke i hudkontakt med nitrogenet, da væsken er fordampet ud i atmosfæren, som nitrogen er en naturlig del af. Derved undgås de hudirritationer og sygdomme, der er forbundet med konventionelle køle/smøremidler som nævnt tidligere. ÅNDEDRÆTSSYGEDOMME. Under stabile bearbejdningsbetingelser vil processen ikke have indflydelse på den omkringværende luft og derfor ikke at medføre luftvejssygdomme. Ved brug af nitrogen som kølemiddel opstår der ikke dampe og tåge, der kan give respiratoriske problemer og dermed reduceres risikoen for at udvikle arbejdsrelateret astma, bronkitis, irritation af luftvejene og åndedrætsbesvær. Det vil også mindske eller helt fjerne risikoen for allergisk alveolitis, som er en gruppe lungesygdomme, som skyldes en irritationstilstand og betændelsesreaktion i lungevævet efter indånding af organisk støv som svampesporer, bakterier, dyreproteiner og andet dyrestøv og kan forårsage alvorlige vejrtrækningsproblemer. Ligeledes vil den manglende eksponering reducere eller helt eliminere irritation af øjne, næse og hals. INFEKTIONSSYGDOMME. Bakterierne i de konventionelle køle-smøremidler øger risikoen for udvikling af arbejdsrelaterede infektioner f.eks. ved inficering af snit- eller åbne sår. Disse infektioner kan også medføre en forværring i en medarbejders sundhedstilstand i forbindelse med nogen af de respiratoriske eller hudsygdomme, der er nævnt ovenfor. Da nitrogenet fordamper med det samme, vil det ikke være grobund for nogen former for bakterier og deraf medfølgende problemer. CANCER. Hyppigheden af de tidligere nævnte kræftformer i forbindelse med konventionelle køle-smøremidler er muligvis forholdsvis lav men hvert enkelt tilfælde kan have store personlige konsekvenser, så der skal arbejdes for afskaffelse af ethvert kræftfremkaldende stof i arbejdsmiljøer. Da kræft ofte udvikles over længere tid kan det være svært at fastlægge de reelle årsager. Der synes dog at være en sammenhæng mellem olie baserede forbindelser og kræft. Dette er en yderligere motivation til substituering af disse i den spåntagende industri. En langsigtet fordel ved anvendelse af kryogenkøling er den totale fravær af spildvæsker og forurenende materialer. Dette vil medføre et renere miljø og en sundere hverdag for medarbejdere og det omkringliggende miljø. Side 13

15 3. RISICI VED BRUG AF KRYOGENE VÆSKER. Der er enkelte farer og risici forbundet med at arbejde med lavtemperatur flydende gasser. Brugere bør vurdere risiciene og tage passende forholdsregler for deres egen personlige sikkerhed og medarbejdere omkring dem. Kvælstof (og på en lignende måde ilt, argon, kuldioxid og helium) kan leveres som flydende væsker og i det følgende afsnit vil disse blive beskrevet. Den flydende form er særlig aktuel når der er brug for store mængder. I den flydende form bruges der betydelig mindre lagerplads end ved gasformen. Flydende helium og nitrogen anvendes på grund af deres kølende egenskaber, som er bedst i flydende form. Kryogene væsker opbevares i vakuumtanke og normalt har kunden ikke behov for at håndtere materialet i den flydende form. En undtagelse er dog flydende nitrogen til for eksempel laboratoriebrug, hvor produktet ofte hældes over i mindre beholdere. Kilde: Figur 6 liquid nitrogen tank Source: A. SIKKERHEDSOVERVEJELSER VED BRUG AF FLYDENDE ÆDELGASSER VED LAV TEMPERA- TUR. Risici forbundet med håndtering af lav tempereret ædelgasser, såsom nitrogen, argon og helium, vil bliver beskrevet i de kommende afsnit. Dette afsnit beskriver enkle forholdsregler, der skal overholdes, således at alle kan anvende disse gasser uden risiko. Hvis god praksis ikke følges i forbindelse med brugen af gasser, såsom nitrogen, kuldioxid og argon, kan der opstå risiko for oxygenmangel. Dette betyder, at den inerte gas fortrænger oxygen fra rummet, hvilket medfører en lav koncentration af ilt. Hvis denne koncentration er lavere end den koncentration, der kræves for den menneskelige krop, kan det medføre sundhedsrisici. I ekstreme årsager kan det medføre døden. Disse risici er beskrevet i afsnittet neden for. MULIGE RISICI. Som en kort introduktion af de vigtigste farer i forbindelse med brug af lavtemperatur fordråbede gasser er : Kvælning i iltfattigt atmosfærer. Brand i iltberigede atmosfærer. Flydende ilt kondens. Kuldeforbrændinger, forfrysninger og hypotermi fra den intense kulde. Overtryk som følge af den store ekspansion i volumen af væsken, når væsken opvarmes. Side 14

16 Når disse gasser er i flydende tilstand, er det nødvendigt at være opmærksom på de meget lave temperaturer, der er involveret (under -180 C). De kan hurtigt give frostskader og gøre visse materialer tilstrækkeligt skørt til at medføre strukturelle fejl. Atmosfæriske gasser er ikke giftige, men en øgning af koncentrationen specielt af oxygen påvirker livs- og forbrændingsprocesser. Selvom oxygen ikke er brændbart, nærer den forbrænding, mens nitrogen og argon hæmmer forbrænding. OVERTRYK. Kryogensystemer skal være udstyret med udluftnings/ overtrykventiler, så der sker en udligning af et opstået overtryk. Dette overtryk kan opstå, da en ændring af nitrogenet fra flydende til gasform medfører en kraftig forøgelse i volumen på gange. Denne faseændring kan resultere i en decideret eksplosion. Derfor skal beholderne også have en ekstra blow-off ventil som backup. Afblæsningsledninger til at lede gassen bort fra ventiler samt ventilationssystem til lukkede run skal forefindes. Overtryk kan opstå på grund af følgende: 1. Isdannelser, der tilstopper udluftningsrøret. 2. Beskadiget udstyr resulterer i kryogene væsker siver ind i små hulrum, hvor der sker en opbygning af tryk på grund af fordampning til gasform. 3. Tab af vakuum inde i en kryostat eller tank 4. Hvis en flydende heliumkølet superledende magnet slukker (ændre sig spontant fra en superledende tilstand til normal tilstand). 5. Flydende nitrogen har gennemsyret forseglede kryogene rør indeholdende prøver, som derefter vende tilbage til stuetemperatur. 6. Direkte kontakt af kryogen væske med vand i et rør resulterer i hurtig fordampning af den kryogene væske og kan forårsage en eksplosion af røret. Kilde: EKSPLOSION SOM FØLGE AF HURTIG EKSPANSION. Overtrykket kan forårsage en eksplosion kaldet en " BLEVE " ( Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion ), hvilket er tryksprængning af en lukket beholder, hvori en væske er opvarmet til temperaturer væsentligt over væskens kogepunkt ved atmosfæriske tryk. De normale overtryksventiler kan i disse ekstreme situationer, som f.eks. ved brand, være utilstrækkelige, så systemet skal desuden have en backup ventil som førnævnt. Kilde: Side 15

17 B. INERT GAS RISICI- OXYGEN MANGEL. Selvom flydende kvælstof i sig selv ikke er giftig, kan tilstedeværelsen af flydende kvælstof, f.eks. ved spild eller lækage, medføre risiko for kvælning. Når væsken omdannes til gas, stiger volumenet voldsomt, f.eks. bliver 1 liter væske til 700 liter gas, der reducerer luftens indhold af ilt. Luftens iltindhold er normalt 20,9 %. Man må ikke opholde sig i rum med et iltindhold under 19,5 %. Falder iltindholdet yderligere, kan det medføre svimmelhed, kvalme, opkast, besvimelse og død. Vær opmærksom på, at man ikke oplever nogen form for ubehag. Der skal ikke så meget til at sænke luftens iltindhold. Hvis indholdet af en 10-liters Dewar (termobeholder) fordamper i et lokale på 4m 3,6m 2,5m = 36 m3, falder iltkoncentrationen til 16,9 %! SAMMENSÆTNING AF LUFTEN Den omtrentlige volumetriske sammensætning af luft er: Gas Forkortelse % Oxygen % Nitrogen N 2 78% Argon Ar 1% SYMPTOMER FOR ILTSVIND Reaktioner på iltmangel kan variere meget alt efter person, så det er svært at opstille præcise retningslinjer. En generel fremstilling af symptomer er nedenfor. Man skal dog være opmærksom på, at afvigelser fra reaktionsmønsteret kan forekommer på grund af tilstedeværelse af andre gasser, specielt carbondioxid Oxygen indhold (vol %) Effekt og symptomer (ved atmosfærisk tryk) Nedsættelse af fysisk og psykisk formåen uden at personen selv registrere dette Risiko for besvimelse uden forvarsel. 6-8 Bevidstløshed indtræder indenfor få minutter. Redning kan lykkes hvis livsreddende førstehjælp påbegyndes omgående. 0-6 Bevidstløshed indtræder nærmest omgående og døden indtræder Det er stærkt anbefales, at nøjagtigheden af målemetoden bør være sådan, at den reelle ilt værdi til enhver tid er mellem 19,5% og 22,5% af den samlede mængde luft på arbejdsstedet. Side 16

18 FØRSTEHJÆLP VED OXYGEN MANGEL. 1. Benyt luftforsynet åndedrætsværn og flyt den tilskadekomne til et ikke-forurenet område. Hold den tilskadekomne varm og i ro. 2. Tilkald læge 3. Ved ophørt vejtrækning, giv kunstigt åndedræt manuelt eller anvend genoplivningsudstyr indtil patienten kommer til bevidsthed eller professionel hjælp kommer frem. Hvis nogen er set bevidstløse i et område, hvor der opbevares eller foregår bearbejdning med flydende nitrogen, er det sandsynligt, at de allerede er døde. Det involverer derfor en alvorlig sikkerhedsrisiko for redningsfolk at gå ind i et lukket rum uden at være iført luftforsynet åndedrætsværn og er trænet i at udføre denne form for redning. Under sådanne omstændigheder skal første tiltag være at slå alarm, evakuere det umiddelbare område og åbne døre og vinduer, hvis dette kan gøres uden risiko. Kilde: MÅLEINSTRUMENTER. Dette udstyr indikerer stigninger og fald i iltkoncentrationen i den omgivende atmosfære og har en målingsspektre fra 0 til 40% vol af ilt. Der findes forskellige former for målingsudstyr der giver visuelle og / eller akustiske advarsler og kan vise kontinuerlig eller diskontinuerlig måling. Producentens produktinstruktioner skal altid følges. I begrænset arbejdsmiljøer skal måleinstrumentet placeres så tæt som muligt på medarbejderen. Det anbefales, at arbejdstageren har et bærbart måleinstrument fastgjort til arbejdstøjet, som giver en akustisk og visuel alarm, hvis indholdet af atmosfærens ilt afvige mere end 2% fra det normale.. Figur 7 Bærbar oxygen måler ANDRE GASSER. Sikkerheden i et rum afhænger ikke kun af iltindhold men kan påvirkes af andre gasser såsom brændgasser. Disse bør analyseres som nødvendigt. Side 17

19 4. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER VED BRUG AF KRYOGENE VÆSKER. Sandagervej 10 A. GENERELLE OVERVEJELSER. Apparater, der anvendes til fremstilling, distribution og brug af inaktive gasser skal installeres i overensstemmelse med anbefalingerne fra den industrielle gasindustrien, og skal overholde den gældende lovgivning. Enhver lækage skal behandles af kvalificeret personale med specifikt udstyr. Driftspersonalet skal til enhver tid overholde arbejdsregler og bestemmelser og, hvor det er påkrævet, skal beskyttelsesudstyr bæres. Beredskabsplan i tilfælde af uheld skal være tilgængelig for medarbejdere og førstehjælpere. Medarbejdere skal til enhver tid overholde regler i forhold til gældende instruktioner og lovgivning. Hvis påkrævet skal personlige værnemidler bruges. B. ÅNDEDRÆTSVÆRN. Korrekt åndedrætsværn er påkrævet i situationer, hvor iltmangel kan opstå. Der må ikke forsøges på redning hvis der ikke er foretaget tilstrækkelig uddannelse her i. TYPER AF ÅNDEDRÆTSVÆRN. Filterende åndedrætsværn kan ikke anvendes i situationer med iltmangel Anbefalede typer af åndedrætsværn er: Friskluftforsynet åndedrætsværn o Kompressormasker og hætter som er åndedrætsværn, der får luft fra en kompressor eller en stationær trykbeholder. Luftforsyningen er ikke tidsbegrænset, og værnet er let, men brugerens bevægelighed begrænses af slangen. Trykflaskeapparater o Trykflaskeapparater er åndedrætsværn, der får luft fra personbårne trykflasker. Udstyret vejer op til 18 kg, og luftforsyningen er tidsbegrænset, men brugeren har fri bevægelighed. Dog kan det være svært at entrer mandehuller. Side 18

20 C. DOBBELT BEMANDING. Hvis det er nødvendigt at arbejde med flydende nitrogen i lukkede rum, skal der placeres en vagtmand umiddelbart udenfor farezonen. Vagtmande bør holde rebet af et bjærgningsgrej fastgjort til den person, der arbejder i det lukkede rum, og der bør om nødvendigt være et spil til rådighed. D. ANALYSE. Før nogen går ind i et rum, hvor der kan være risiko for ilt berigelse eller mangle, skal der foretages en måling af iltkoncentrationen. Kun hvis denne er mellem 20 og 22 %, må der gives tilladelse til at gå derind. Hvis der under arbejdet er risiko for, at der kan ske udsving i iltkoncentrationen, bør medarbejderen være påhægtet et kontinuerligt måleapparat med audio alarm. E. INSTRUKTION OG VEJLEDNING. Alle personer, der arbejder på steder, hvor oxygenmangel eller -berigelse kan forekomme, skal gives arbejdsgiveren sørge for, at de beskæftigede er forsvarligt instrueret om arbejdet udførsel og om risici ved arbejdet samt de beskyttelsesforanstaltninger der skal iagttages. Der skal lægges særlig vægt på den snigende karakter af risici på grund af virkningshastigheden, sammenholdt med at en operatør kan være helt uvidende om den potentielle fare, han er udsat for. F. AFBLÆNDING OG VENTILATION. Beholdere forbundet til en gaskilde andet end ilt skal frakobles ved rørudtagning eller isættelse af blindflanger. Rummet skal være grundigt ventileret for at opretholde en normal atmosfære før og under arbejde i rummet Lukning af en ventil må ikke anses for at være tilstrækkelig spærring. Der skal foreligge en tilladelse fra den ansvarshavende, før nogen må gå ind i rummet. G. FROSTSKADER, FORFRYSNINGE OG HYPERTERMI. Hudkontakt med kryogene væsker (eller endda kolde gasser) kan forårsage alvorlige kuldeskader. Hudpåvirkningen svarer til den, forårsaget af forfrysninger eller forbrændinger. Følelsen af smerte reduceres ved kuldepåvirkningen, men den efterfølgende optøning af vævet forårsager intens smerte. Side 19

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det

ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES. Walk the Talk DIVERSE KEMIKALIER. Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det ISOPA PRODUCT STEWARDSHIP PROGRAMMES "Walk the Talk" DIVERSE KEMIKALIER Det er et MUST at læse (e)sikkerhedsdatabladet fra din leverandør, fordi det indeholder oplysninger om sikker håndtering og i tilfælde

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen

Epoxyharpikser og Isocyanater. Velkommen Velkommen Program i dag: Love, regler, bekendtgørelser og vejledninger. Hvad er Epoxy og Isocyanat? Sundhedsfare. Førstehjælp. Etiketter og faremærkning. Kodenumre ( MAL-koder). Personlige værnemidler.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr.

Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden. Produktregistreringsnummer (PR-nr. Handelsnavn: Kaiser Lacke Guld Hydro visk. 14s / 4mm 20 C fortynder = vand Produkt- nr. : C 26524 Dags dato: 01.01.08 Identifikation af stoffet / præparatet og af virksomheden Oplysninger om produktet:

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EEC 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: Aktivator f. Sekundklæber vare nr. 16180 Anvendelse: Leverandør: Aktivator 100 til 300 +FL+HT+SQ+M+Plus METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

BRUGSANVISNING SIDE 1

BRUGSANVISNING SIDE 1 BRUGSANVISNING SIDE 1 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN 1.1 IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET: Handelsnavn: CONTACT CLEANER PR-nr.: 774744 1.2 IDENTIFIKATION AF LEVERANDØREN: Dato: 13.11.1996

Læs mere

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem.

EKSEM EKSEM. og behandling er stort set de samme for alle typer eksem. Eksem EKSEM Eksem er en kløende hudlidelse, som kan optræde overalt på kroppen. Det er en slags betændelsestilstand i huden, der ikke skyldes bakterier. Huden bliver rød og hævet, og måske er der små vandblærer.

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

6. Stoffer og materialer

6. Stoffer og materialer Der skal nær arbejdsstedet være adgang til vaskekumme (normalt en pr. 3 mand) med koldt og varmt vand (helst også brusebad). Der skal være egnet hudrensemiddel, sæbe, cremer til hudpleje samt rent og tørt

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST

: FROGGY ADW N.SODA ALLIN1 EL, 30,DK, TEST 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 40000038 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Firma : Werner

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.

SIKKERHEDSDATABLAD. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax. Hella A/S Aabenraavej 13 6340 Kruså Tlf.: 7330 3600 Fax.: 7330 3650 Mjølnersvej 4 8230 Åbyhøj Tlf.: 8747 7420 Fax.: 8747 7431 SIKKERHEDSDATABLAD Udarbejdet efter Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse

Læs mere

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062

EU-SIKKERHEDSBLAD ifølge EU-direktivet 91/155/EØF, 93/112/EF, 2001/58/EF. WMF Special-Cleaning Tablets Materialenummer 0062 Side: 1 af 5 1. Produkt-/tilberedning og firmabetegnelse Oplysning om produkt/tilberedning Produktnavn: Anvendelse om produkt/tilberedning rengøringsmiddel Oplysning om producent/leverandør Firmabetegnelse:

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995)

LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) LEVERANDØRBRUGSANVISNING (efter Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 485 af 16. juni 1995) ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2 1. PRODUKTIDENTIFIKATION: Handelsnavn: ROCOL SAPPHIRE HI-SPEED 2. PR - nr.: Under

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask

Arbejdspladsbrugsanvisning LIP Klinkevask Identifikation af stoffet/materialet PRnummer: 1520842 Udarbejdet den: 25012013 / HSV Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 29052012 Leverandør: Lip Bygningsartikler A/S, Industrivej

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009

Dokument nummer : 16-3924-4 Udgivelsesdato : 01/07/2009 Version : 9,01 Erstatter dato : 15/04/2009 3M a/s Fabriksparken 15 2600 Glostrup Tlf (8-16): 43 48 01 00 åbningstid : 21 26 97 29 E-mail: dkmiljo@mmm.com Udenfor normal ================================================================ Leverandørbrugsanvisning

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. EXXO 47 - Multi Purpose Grease Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital.

REPARATIONSASFALT. Varenr. 1009-001 PR-nr. - Lægen kan rette henvendelse til Giftinformationen på tlf: + 45 35 31 60 60. Bispebjerg hospital. SIKKERHEDSDATABLAD udarbejdet af Byggeriets Arbejdsmiljøcenter Dato: 1. april 2011 Erstatter: Maj 2005 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF LEVERANDØREN Handelsnavn: REPARATIONSASFALT Varenr.

Læs mere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere

Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Undgå sundhedsfarlige gasser ved tømning og inspektion af containere Når ansatte arbejder med tømning og inspektion af containere, der har været brugt til transport af varer, kan de blive udsat for sundhedsfarlige

Læs mere

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL)

HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) Side 1 af 6 HYDROSEAL (PB-SEAL) SIKKERHEDS-DATABLAD (Markedsføres i Danmark under navnet PB-SEAL) 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden 1.1. Identifikation af stoffet/materialet

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende

SIKKERHEDSDATABLAD. EF-Nr. (EINECS-Nr.) Vægt % Klassifikation. Glycerol 56-81-5 200-289-5 10-30 % Xi R36/37/38 Lokalirriterende SIKKERHEDSDATABLAD 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN PRODUKTNAVN: PRODUKTNUMMER : 4306783 MICROSEQ 500 16S REVERSE SEQUENCE MIX LEVERANDØR: APPLIED BIOSYSTEMS

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note

Sikkerhedsdatablad. Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 16-04-2008 Revision: 16-04-2008 / HBN Erstatter den:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05

Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013. Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Bly og Stenhuggerbranchen 14. november 2013 Morten Gudmundsson Arbejdsmiljøafdelingen Mail: mgu@danskbyggeri.dk Mobil: 25 66 63 05 Dagens program Hvad er bly Hvor sundt er bly Arbejdsmiljøloven Miljøbeskyttelsesloven

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN?

HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? KAPITEL 2: HVORDAN BLIVER TOBAK TIL RØG, OG HVAD INDEHOLDER RØGEN? Man er ikke ryger, fordi man holder en cigaret, og det er heller ikke skadeligt at holde en cigaret i hånden. Det er først, når cigaretten

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1

Sikkerhedsdatablad 2 231-159-6 231-171-1 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Udarbejdet den: 07009 / ABB Erstatter den: 0706007 Anvendelse: Metallegering til fabrikation Leverandør:

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta T.R.S. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.7 Rivolta S.L.X. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter.

Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Branchevejledning om de foranstaltninger der skal eller bør træffes ved arbejde med pesticidbehandlede potteplanter. Forord Branchesikkerhedsrådet for Jordbruget har udgivet denne branchevejledning for

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: TASKI TAPI SHAMPOO C2c Pr.nr.: 1775829 Anvendelsesområde: Professionel rengøring og vedligeholdelse af bygninger. Producent/Leverandør:

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft.

R.O.C. Danmark Aps. Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold Quality. Ægte bivox & naturlig plantesaft. Olie & fedt 1 af 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stof/virksomhed. Firmanavn : R.O.C. Danmark ApS. Mossøvej 11 DK 8240 Riskov, Denmark Tlf: 86 17 20 08 Produktnavn : Læderfedt & Læderolie Gold

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. Fluoride Standard 1mg/l_1010382 Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand

Vejledning. Indsats i forbindelse med spildevand Vejledning Indsats i forbindelse med spildevand 2014 Beredskabsstyrelsen 2014 2 Vejledning om indsats i forbindelse med spildevand Indhold Side Baggrund 4 Farer ved spildevandet 4 Smittefare og mikroorganismer

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning

Arbejdspladsbrugsanvisning Arbejdspladsbrugsanvisning Krav om arbejdspladsbrugsanvisning når: - Opfylder kriterier for klassificering (orange mærker) - Optaget på AT- liste over grænseværdier - Indeholder 1% af klassificeret stof

Læs mere

Smøreolier og -midler

Smøreolier og -midler 30 Det der smører godt kører godt. Et vigtigt redskab til at sikre sikker drift af et maskinanlæg, er at der anvendes korrekt smøremiddel. Det er videre vigtigt at kunde anvende smøreolieanalyser i forbindelse

Læs mere

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende.

S i k k e r t N y t. Farlige kemikalier. for: Kræftfremkaldende, Reproduktionsskadende, Allergifremkaldende og Nerveskadende. S i k k e r t N y t NYHEDSBREV FOR SIKKERHEDSREPRÆSENTANTER I DANSK METAL. NR 3. AUGUST 2003 Farlige kemikalier Arbejdet med farlige kemikalier kan give kræft eller alvorlige hjerneskader. De giftige stoffer

Læs mere

Hvad er drivhusgasser

Hvad er drivhusgasser Hvad er drivhusgasser Vanddamp: Den primære drivhusgas er vanddamp (H 2 O), som står for omkring to tredjedele af den naturlige drivhuseffekt. I atmosfæren opfanger vandmolekylerne den varme, som jorden

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF

SIKKERHEDSDATABLAD. i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 91/155/EØF og 93/112/EF i henhold til Arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og direktiv 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/6 LIP FUGEMASSE, FLISEKLÆBER, LIMMØRTEL OG LIP 300 PR-nr. LIP 300 VÆGSPARTELMASSE

Læs mere

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig

CITROËN. Gode råd fra UDSTØDNING. mere viden bedre vedligeholdelse. Oplev hvad CITROËN kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Oplev hvad kan gøre for dig UDSTØDNING mere viden bedre vedligeholdelse Udstødningen er en teknisk kompliceret del, som både er underlagt lovgivningens miljønormer

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Udgave 1 Revisionsdato 10.12.2009 Trykdato 11.03.2010 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 708436 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Rensevæske Udelukkende

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN

SIKKERHEDSDATABLAD Revideret: 20.10.2011 Version: 03 Erstatter: Version 02 NOROTEC MANGAN 1. Navn på præparat og firma Handelsnavn Gruppenavn Anvendelsesområde NoroTec Mangan Næringsmiddel baseret på mangan Næringsmiddel mod manganmangel til jord- og landbrug Forhandler/Importør HC Handelscenter

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING LEVERANDØRBRUGSANVISNING Sidst ændret: 11-04-2006 Internt Nr. Erstatter dato 27-05-2004 KAREX TAR PLASTER 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug

Læs mere

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere?

Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Hvilken betydning har physical agents-direktivet for arbejdsgivere og medarbejdere? Hvem påvirkes af direktiverne og reglerne? Direktiverne og reglerne henvender sig primært til arbejdsgivere for personer, der som led i deres arbejde skal holde og betjene værktøj eller udstyr, der overfører

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants

Sikkerhedsdatablad. Pakelo Motor Oil Lubricants * 1 - Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og virksomheden/selskabet Identifikation af stoffet 0851 YANMAR POWERHYDRAULIC HVI ISO 46 Anvendelse Specifikt smøremiddel til hydrauliske systemer.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Pr.nr.: 1534726 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10, 2990 Nivå Hjemmeside: www.johnsondiversey.dk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC

Udskriftsdato 10.04.2012 Version nummer 7 Revision 26.03.2012 Varmærkenavn: HAGERTY 5* SHAMPOO CONC Side 1/6 1 Produkt- og virksomhedsidentifikation Produktidentifikator Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blanding og frarådet anvendelse Produktanvendelse: Produkt til rengøring af tæpper

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET

ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET ARBEJDSMILJØ UNDER GRAVIDITET Institut for Teknologi og Innovation Indhold Graviditetspolitik ved Institut for Teknologi og Innovation... 2 Hvad skal arbejdsgiveren sørge for... 3 Risikovurderinger Arbejdsmedicinsk

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn

Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Astmamedicin til astmatisk bronkitis småbørn Hurtigt virkende anfaldsmedicin Medicinen hedder fortrinsvis: Airomir eller Ventoline, Anfaldsmedicin indeholder B-2 agonist. Musklerne slapper af, så luftvejene

Læs mere

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference

Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Image H 9.4 cm x W 27.53 cm Værn mod udsættelse for farlige stoffer Videnskonference Forudsætninger for - og værktøj til - valg af korrekte værnemidler Landstingssalen, 22. januar 2013, Peter Mentz Farlige

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Baggrund for indsats ved gasudslip

Baggrund for indsats ved gasudslip Baggrund for indsats ved gasudslip Tilstandsformer Det er alene kombinationen af temperatur og tryk, der bestemmer, om et givent stof er en gas, en væske eller et fast stof. Ved at sænke temperaturen og/eller

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11.

Side 1/5. Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, art. 31. Trykdato: 25.05.11. udarbejdet den: 14.03.11. Side 1/5 1. Identifikation af stoffet/præparatet og selskabet/virksomheden * Oplysninger om produktet * * Artikel nr.: 2996 * Anvendelse af produktet: Fugtbeskyttelsesmiddel * Producent/leverandør: Remmers

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 249-205-9 28772-56-7 0,01 Bromadiolone 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: Tana Mosegrisemajs Reg. Nr.: 179-42 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Udarbejdet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering:

Leverandørbrugsanvisning. Einecs nr.: CAS-nr.: w/w%: Komponenter: Klassificering: 1. Identifikation af Stoffet/materialet og leverandøren Varenavn: S-TOX Reg. Nr.: 179-76 Leverandør: Tanaco Danmark A/S, Glentevej 11 DK 6705 Esbjerg ø, Tlf.: 75 144800 Fax: 75 143184 Anvendelse: Til behandling

Læs mere

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt

Kommunekemi behandler PCB-holdigt. sikkert. bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi behandler PCB-holdigt sikkert bygningsaffald - sikkert og effektivt Kommunekemi løser PCB-problemer PCB i bygninger udgør et sundheds- og miljømæssigt problem. Det erkender kommuner, centrale

Læs mere